Verweerschrift wraking Hof van Discipline.

yehudiVerweerschrift. Mijn reacties vet gedrukt.

Schriftelijke reactie van mrs. J. Blokland, J.D. Streefkerk en E.L. Pasma op het wrakingsverzoek van de heer W. J. Dankbaar van 14 oktober 2022 in de zaken met de nrs: 220195, 220196, 220197 en 220198.

 1. De kamer van het hof van discipline die bovengenoemde zaken behandelt berust niet in de wraking.
 2. Naar de kamer begrijpt is de grond voor wraking dat er geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek van de heer Dankbaar om in bovengenoemde zaken een mondelinge behandeling te gelasten.

Mijn reden voor wraking is dat ik geen antwoord heb ontvangen op mijn verzoek een mondelinge zitting in te plannen. Tot voor kort liet de kamer in het midden of de door mij gewenste zitting gepland zou worden. Ingeval van een positief besluit daartoe had ik allang een uitnodiging voor een zitting verwacht. Nu ik deze uitnodiging niet heb gekregen terwijl de datum voor de uitspraak op 17 oktober 2022 bleef staan, kan ik niet anders concluderen dan dat de kamer niet van zins is om een zitting in te plannen. Daarom heb ik de kamer 1 werkdag voor de uitspraak gewraakt. Overigens betekent dat ook dat de uitspraak al geschreven moet zijn. Gezien het feit dat de kamer niet berust in mijn wraking kan ik er gevoeglijk van uitgaan dat die uitspraak (wederom) niet in mijn voordeel is. Alleen dat wijst al op een overduidelijke vooringenomenheid. Het is werkelijk stuitend hoe de Raad en het Hof van Discipline de zeer strafbare en tuchtrechtelijke feiten van deze advocaten weigeren te willen vaststellen, niet eens te onderzoeken! Dus kennelijk door de vingers willen zien. Ik noem dat gewoon corrupt!  Zeker nu hun cliënt Mustafa zelf in een getekende verklaring heeft toegegeven dat hij valse verklaringen heeft ingebracht in een procedure tegen mij, is dat niet te begrijpen, tenzij deze kamer ook weer partijdig en vooringenomen is jegens Hoogendoorn en Moszkowicz. Overigens ben ik ook zeker dat Mustafa zal erkennen dat de vervalste verklaringen niet zijn eigen idee waren, maar dat hij hiertoe is aangespoord door zijn advocaten. Waarom deze corrupte advocaten zo worden beschermd door de instantie die nota bene toezicht moet houden op een integere uitoefening van het vak, is mij een raadsel! Verwerpelijk is het zeker!    

 1. Bovengenoemde zaken ziet op een beroep tegen beslissingen van de raad van discipline Arnhem Leeuwarden waarin het verzet van de heer Dankbaar tegen voorzittersbeslissingen ongegrond is verklaard. Op grond van de Advocatenwet (artikel 46h lid 7) staat tegen dergelijke beslissingen geen hoger beroep open.

  Hierop heb ik reeds uitgebreid gereageerd in mijn beroepsschrift.

 2. Aan de heer Dankbaar is bij e-mail van 10 augustus 2022 is de ontvangst van de hoger beroepschriften bevestigd en is tevens medegedeeld dat het hof eerst zal beoordelen of het hoger beroep in behandeling kan worden genomen (ontvankelijk is). Daarbij is aangegeven dat het hof die voorvraag op grond van de schriftelijke stukken zal beoordelen en geen reden ziet daarvoor een mondelinge behandeling te houden. Als het hof van oordeel is dat het beroep ontvankelijk is zal voor de inhoudelijke behandeling een zitting worden bepaald.

  Het probleem is dat het hof al kenbaar heeft gemaakt dat er GEEN inhoudelijke behandeling ter zitting zal worden bepaald. Immers, anders had ik een uitnodiging voor die zitting allang gekregen!

 3. De kamer is van oordeel dat uit deze handelwijze geen schijn van partijdigheid of vooringenomenheid blijkt.

  Het oordeel van de kamer wordt niet gedeeld door mij. Integendeel!

 4. Daarbij wijst de kamer erop dat de omstandigheid dat verzoeker het niet eens is met de beslissing van de kamer geen kan reden zijn voor wraking. De kamer verwijst voor haar standpunt naar de uitspraak van de Hoge Raad van 25 september 2018. ECLI:NL:HR:2018:1413, Hoge Raad, 18/02675 (rechtspraak.nl). Daarin is overwogen dat wraking geen verkapt rechtsmiddel is. Het niet eens zijn met een beslissing is dus geen grond voor wraking tenzij de motivering van de beslissing in het licht van alle omstandigheden van het geval en naar objectieve maatstaven gemeten niet anders kan worden verstaan dan als blijk van vooringenomenheid van de rechter die haar heeft gegeven. Van dat laatste is, zoals gezegd, naar het oordeel van de kamer geen sprake.

  Voorzitter Blokland vergeet hier te melden dat tot voor kort helemaal geen sprake was van een ‘beslissing’. Ik ben immers pas na mijn wraking in kennis gesteld van de beslissing dat de kamer gewoon een uitspraak wilde doen zonder de zaak inhoudelijk te willen behandelen tijdens een zitting. Deze kamer wil niet eens Mustafa en zijn valse getuigen horen? Daarmee word ik al zeer ernstig in mijn rechten op een eerlijk, onpartijdig proces beknot. Verder gaat het hier niet zozeer om een beslissing, maar om een opeenvolging van gedragingen die evident wijzen op een vooringenomenheid en partijdigheid jegens criminele advocaten. Stiekem een uitspraak willen doen zonder inhoudelijke behandeling is gewoon geniepig. Kort en goed stel ik in onparlementair Nederlands dat ik door deze kamer gewoon ‘genaaid’ word!

Namens de kamer,
J. Blokland

Namens mijzelf,
Willem Jan Dankbaar

Van: Griffie Hof van Discipline [mailto:griffie@hofvandiscipline.nl]
Verzonden: maandag 24 oktober 2022 13:41
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: 220195W, 220196W, 220197W en 220198W

Geachte heer Dankbaar,

Naar aanleiding van het door u ingediende wrakingsverzoek in de zaken 220195, 220196, 220197 en 220198 deel ik u namens de griffier mede dat de gewraakte leden niet hebben berust in de wraking en een reactie op uw wrakingsverzoek hebben ingediend. Dit verweer treft u hierbij aan.

Het Hof van Discipline is voornemens om op basis van de schriftelijke stukken uw zaak in raadkamer te beoordelen en ziet geen reden hiervoor een mondelinge behandeling te houden.

Ik stel u in de gelegenheid om binnen één week na heden éénmalig een reactie op het verweerschrift in te dienen. Mocht u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan krijgen de gewraakte leden de gelegenheid om éénmalig binnen één week daarop te reageren. Daarna wordt het onderzoek gesloten en worden ingediende e-mails/brieven met stukken niet meer beantwoord en geaccepteerd.

Het hof zal daarna op 12 december 2022 uitspraak doen. De beslissing zal u op de dag van de uitspraak per aangetekende e-mail worden toegestuurd.

De samenstelling van de raadkamer – die uw zaak zal beoordelen – is als volgt: mr. E.W. de Groot, voorzitter, mrs. G. Creutzberg en mr. Endedijk, leden, en mr. L.E. Verwey, griffier.

Bij correspondentie met de griffie wordt u verzocht het dossiernummer van het hof te vermelden.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Kraaijenbos – Van den Berg

Griffiemedewerker

Griffie Hof van Discipline

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s