Wraking Raad van Discipline

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 10:07
Aan: ‘griffiearnhemleeuwarden’
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte griffie,

Omdat ik geen reactie of toezegging heb ontvangen op onderstaand schrijven, zie ik mij helaas genoodzaakt om de huidige samenstelling van uw raad te wraken. De wrakingsgrond is in mijn eerdere schrijven weergegeven.   Het komt er op neer dat ik een raad die niet wil zeggen dat ze de strafbare/tuchtrechtelijke feiten van mijn wederpartijen in rechte wil vaststellen, niet meer kan zien als onbevooroordeeld, objectief of onpartijdig. Ik wens een raad  die mij minimaal wil toezeggen dat ze het gevraagde onderzoek wil doen. Ik meen dat ik daar recht op heb. Anders kan ik niet anders vermoeden dan dat de raad voornemens is de kern van de zaak te omzeilen ofwel de olifant in de kamer niet wil zien. Ik verzoek u ontvangst van dit bericht te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

bram

Neefje van Bram krijgt kennelijk meer krediet van de Raad van Discipline

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 10:08
Aan: ‘griffiearnhemleeuwarden’
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte griffie,

Gezien het feit dat de rechtspraak, waaronder ook uw raad van discipline, de afgelopen jaren steeds en uitsluitend in het voordeel van Moszkowicz en Hoogendoorn heeft geoordeeld, ben ik gaandeweg tot de slotsom gekomen dat de  rechtspraak in deze kwestie niet onpartijdig, onafhankelijk en onbevooroordeeld staat. Die indruk is ook versterkt door de gang van zaken dat mijn verzoeken om getuigen te horen steeds zijn afgewezen met de drogreden dat ik daarmee niet in mijn verdedigingsbelang word geschaad.  Steevast heeft de rechtspraak mijn verzoeken tot onderzoek genegeerd of afgewezen.  Altijd zijn de standpunten over en weer in het voordeel van Moszkowicz en Hoogendoorn uitgelegd. Daarenboven ben ik door Moszkowicz in tal van landelijke TV programma’s zonder uitnodiging tot wederhoor eenzijdig  afgebrand met pure laster als een kwalijke nare persoon. Voorbeelden zijn Beau, Pauw, RTL Boulevard, Omroep Friesland en meer. Ook van de media heb ik een soortgelijke partijdigheid en vooringenomenheid ervaren, waarbij het journalistieke grondbeginsel van hoor en wederhoor het raam is uitgegooid. Deze uitzendingen werden alle door Moszkowicz geïnitieerd. Naast de procedures heeft hij dus ook actief een lastercampagne tegen mij  gevoerd, in strijd met de regels van de advocatenwet:

“Deze vrijheid kan onder meer worden ingeperkt doordat (a) de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij, (b) de advocaat geen feiten mag stellen waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen, (c) de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel.”

In de huidige procedure bij uw raad is het daarom voor mij van het grootste belang dat in rechte wordt vastgesteld dat Moszkowicz en Hoogendoorn strafbare en tuchtrechtelijke feiten hebben gepleegd, onder meer door vervalste stukken in te brengen in de procedures tegen mij maar (deels) ook in de media. Dit belang is des te groter omdat het Openbaar Ministerie tot nu toe weigert mijn strafaangiftes tegen deze advocaten te behandelen.  De klachtprocedures daartegen vergen veel tijd en zijn nog niet tot een afloop gekomen.

Ik heb daarom de raad gevraagd om mr. Moszkowicz een aantal vragen te stellen.  Vragen waarop hij mij het antwoord schuldig blijft. Ik heb echter (nog) niet de toezegging gekregen dat de raad dit zal doen. Op mijn vraag of ik die toezegging kan krijgen, wordt ontwijkend gereageerd met de motivatie dat de raad na zitting niet meer over de kwestie kan corresponderen.  Ik vraag ook geen correspondentie, ik vraag slechts om een toezegging dat de raad mijn vragen wil stellen. Omdat de raad die toezegging tot nu toe niet heeft willen geven, kan ik niet anders concluderen dat de raad niet voornemens is om de vragen te stellen. Dit is voor mij een indicatie van vooringenomenheid en partijdigheid ten gunste van Moszkowicz en Hoogendoorn. Gezien de voorgeschiedenis kan ik dan ook niet meer blind vertrouwen op een eerlijk/objectief oordeel van de raad als ik deze toezegging niet krijg.  Voor een laatste keer vraag ik daarom om mij die toezegging te geven. Zo uw raad dit niet wil doen voor 1 juni aanstaande, zie ik mij genoodzaakt om te wraken omdat ik dan van een vooringenomenheid van de raad moet uitgaan. Nadrukkelijk zeg ik erbij dat ik dat nu nog niet doe. Ik doe dat alleen wanneer de raad in het midden laat of ze mijn gevraagde onderzoek wil doen.

Voor de goede orde herhaal ik mijn voorgestelde vragen nog een keer onder dit schrijven.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Ik vraag van uw Raad om een verklaring voor recht te geven dat Mustafa valsheid in geschrifte heeft gepleegd, ofwel een onrechtmatige daad jegens mij. Tevens vraag ik uw Raad om vast te stellen in hoeverre Hoogendoorn en Moszkowicz daarvan op de hoogte zijn geweest.

Verder wil ik graag dat uw Raad de volgende vragen aan de heer Moszkowicz stelt:

Kunt u Maaike Terpstra  laten bevestigen dat zij er weet van had dat mijn faillissement door u werd aangevraagd? Had zij er ook weet van dat de aanvraag mede namens Faek Mustafa werd gedaan?

Kunt u nog een keer bevestigen dat het onderstaande mailtje door Maaike Terpstra  is geschreven en gestuurd? Kunt u Terpstra dit ook laten bevestigen?

“voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

Kunt u uitleggen waarom u dit mailtje voor RTL Boulevard heeft veranderd? Waarom de schrijffouten (laaste en contakt) zijn verbeterd en “ je bende incl Klaske” is weggelaten? Kunt u ook uitleggen wat de auteur met het gebruik van hoofdletters heeft bedoeld? Had Terpstra voor dit mailtje al eens  aangegeven dat zij geen contact meer met Dankbaar wilde? Bent u ervan op de hoogte dat Terpstra tot vandaag een vriendschappelijk contact met Klaske Ferwerda onderhoudt? Hoe rijmt u dat met de email?

boulevardineke

Waarop baseert u de stelling dat het mailtje door Terpstra is gemaakt en verstuurd? Stelt haar dochter Ineke dat het mailtje niet door haar is verstuurd? Bent u zich bewust van het feit dat als het mailtje niet door Terpstra is gemaakt, u een vals document heeft aangewend om te procederen tegen Dankbaar en onder meer een contactverbod te eisen op basis van dit document?

Wat is de reden dat u nooit een contactverbod met Dankbaar’s partner en co-auteur Hans Mauritz heeft geëist?  Zelfs niet nadat hij Terpstra nog enkele malen heeft bezocht? Hoe verklaart u dit meten met twee maten van uw kant?

Waarom heeft u een convenant gesloten met Micha Kat?  Waarom heeft u Micha Kat ongemoeid gelaten voor het publiceren van het dagboek van Terpstra? Heeft u de afspraken die u met Kat heeft  gemaakt besproken met Terpstra? Was zij ervan op de hoogte dat Kat haar dagboek heeft gepubliceerd? Zo ja, wat is de reden dat zij heeft afgezien van gerechtelijke stappen tegen Kat, maar  zich uitsluitend op Dankbaar heeft geconcentreerd?  Dankbaar, die nog helemaal niets had gepubliceerd. Hoe verklaart u dit, als u Terpstra had kunnen vertellen dat haar dagboek allang openbaar was gemaakt door Micha Kat met nota bene uw instemming.

Van Faek Mustafa is nu bekend geworden dat hij Marianne Vaatstra kort voor haar dood met een keeldoorsnijdend gebaar heeft bedreigd en direct na de moord als verdachte is verhoord door de politie. Dit is jarenlang door justitie stil gehouden en zelfs ontkend.  Is Terpstra ermee akkoord dat uw kantoor behalve haar ook Faek Mustafa bijstaat?

Kunt u Maaike Terpstra  laten bevestigen dat zij er weet van had dat mijn faillissement door u werd aangevraagd? Had zij er ook weet van dat de aanvraag mede namens Faek Mustafa werd gedaan? Hoe verklaart u dat Maaike Terpstra met de moordverdachte en de doodsbedreiger van haar dochter samen optrekt tegen Dankbaar?  Is het juist dat Terpstra daar geen enkele tegenstrijdigheid van belangen ziet?

Heeft Mustafa uw kantoor voor bijstand benaderd of heeft u Mustafa benaderd?

Kunt u uitleggen waarom de stemming van Terpstra jegens Dankbaar plotseling is omgeslagen van vriendschap en waardering, naar een buitensporige vijandigheid?

Heeft Terpstra uw collega Hoogendoorn mandaat gegeven om ook voor haar op treden? Kunt u een bewijs leveren voor dit mandaat?

Houd u vol dat Terpstra doodsbang is voor Dankbaar en daarom nooit meekomt naar  een zitting? Wat is de reden dat er geen antwoord komt op mijn vragen, die zij ook schriftelijk zou kunnen beantwoorden?

Is Terpstra vandaag de dag overtuigd dat Jasper S. de verkrachter en moordenaar van haar dochter is? Gelooft zij heden wel dat Marianne op een gestolen fiets zonder licht, alleen in de nacht naar huis heeft willen rijden in plaats van de door Spencer beloofde taxi te nemen?

Zo ja, hoe rijmt u dit met haar uitspraken die zij in november 2018 deed tegen een medestander van Dankbaar, Goos Kooistra, dat zij dit fietsverhaal nooit heeft geloofd en ook nooit  zal geloven?  Hoe verklaart u het dat Terpstra medestanders van Dankbaar wel vriendelijk te woord kan staan?

Als uw lezing overeenkomt met de lezing van Terpstra, waarom verzet u zich dan al negen jaar tegen een getuigenverhoor van Terpstra?

Kunt u aangeven waarom u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het sepot van Mustafa’s strafaangifte tegen Dankbaar?  Betekent dit dat Mustafa het nu gedoogt dat Dankbaar hem van betrokkenheid bij deze moord blijft betichten?

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 15:23
Aan: ‘griffiearnhemleeuwarden’
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte griffie,

Ik heb tijdens de zitting duidelijk gemaakt dat ik de rechtspraak in deze zaak niet meer vertrouw. Ik heb de raad gevraagd om vast te stellen dat Moszkowicz en Hoogendoorn valse stukken in de procedures tegen mij hebben ingebracht, ingeval de raad daar op basis van het dossier nog niet overtuigd van mocht zijn.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2022/04/12/pleitnotitie-klacht-moszkowizc-en-hoogendoorn/

Krijg ik geen toezegging dat de raad een serieuze poging onderneemt om dit vast te stellen door bijvoorbeeld de vragen te stellen die ik wil dat de raad aan de heren Moszkowicz en Hoogendoorn stelt, dan zie ik mij genoodzaakt om deze samenstelling te wraken. Dus graag een toezegging.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Van: griffiearnhemleeuwarden [mailto:griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl]
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 17:00
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte heer Dankbaar,

Uw bericht is op de griffie binnengekomen. Namens de griffier bericht ik u als volgt.

In beginsel zal de raad op 13 juni a.s. uitspraak doen in uw zaken. Dat zal een
tussenbeslissing of een eindbeslissing (na verzet) zijn. Verder kan de raad niet
inhoudelijk met u over deze zaken corresponderen.

Met vriendelijke groet,

mede namens de griffier, mr. W.B. Kok,

mw. A.T. Dries

griffiemedewerker

raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden

T: 088 – 205 37 26

E: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl

I: www.raadvandiscipline.nl

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 10:44
Aan: griffiearnhemleeuwarden <griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl>
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte griffier  mr. W.B. Kok,

Nogmaals, ik wil graag weten of de raad mijn vragen aan de heren Hoogendoorn en Moszkowicz heeft gesteld of zal stellen. Er is mij ter zitting beloofd dat de raad mij dit zou laten weten, mogelijk in een tussenbeslissing.

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 17:18
Aan: ‘griffiearnhemleeuwarden’
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte griffier  mr. W.B. Kok,

Dus de Raad van Discipline onder leiding van mr. Bierbooms wil niet vaststellen door onderzoek of de heren Moszkowicz en Hoogendoorn valse stukken tegen mij in een rechtszaak hebben ingebracht? Is mijn conclusie juist?

Met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Van: griffiearnhemleeuwarden [mailto:griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl]
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 16:59
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte heer Dankbaar,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 25 april jl. bericht ik u namens de griffier als volgt.

Als reactie op uw verzoek kan ik u mededelen dat de raad na de zitting niet inhoudelijk met
u over de zaken kan corresponderen. De door u verzochte toezegging kan de raad daarom
niet doen. Zoals reeds op de zitting is medegedeeld, zullen de uitspraken in uw zaken in
beginsel op 13 juni a.s. worden gedaan.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mede namens de griffer, mr. W.B. Kok,

mw. A.T. Dries

griffiemedewerker

raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden

T: 088 – 205 37 26

E: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl

I: www.raadvandiscipline.nl

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Verzonden: woensdag 11 mei 2022 18:17
Aan: griffiearnhemleeuwarden <griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl>
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte mevrouw Dries,

Kan de griffier mij nu een antwoord geven?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Van: griffiearnhemleeuwarden [mailto:griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl]
Verzonden: dinsdag 26 april 2022 16:32
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte heer Dankbaar,

De behandelend griffier is tot en met 10 mei a.s. afwezig.

U verneemt van hem zodra hij uw bericht behandeld heeft.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mw. A.T. Dries

griffiemedewerker

raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden

T: 088 – 205 37 26

E: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl

I: www.raadvandiscipline.nl

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Verzonden: maandag 25 april 2022 11:27
Aan: griffiearnhemleeuwarden <griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl>
Onderwerp: RE: Raad van Discipline; zitting 11 april 2022; stukken t.b.v. de zitting in de zaken 21-473 en 20-474

Geachte heer Goldhoorn,

Inmiddels is de zitting geweest en heb ik nog het nodige toegelicht. Mijn pleitnotitie sluit ik bij.  Met name heb ik benadrukt dat ik het zeer belangrijk vindt dat de raad vaststelt dat de heren Hoogendoorn en Moszkowicz vervalste stukken in de procedures tegen mij hebben ingebracht. Voor zover de Raad daar nog niet voldoende van overtuigd is aan de hand van de bewijzen die ik daarvoor heb gegeven, heb ik de raad gevraagd zelf enig onderzoek te doen door een aantal vragen te stellen aan de heren Hoogendoorn en Moszkowicz en eventueel de getuigen in kwestie aan wie de verklaringen worden toegeschreven. Het kan natuurlijk zijn dat de raad dit niet nodig vindt als zij op basis van het van dossier reeds overtuigd is van de vervalsing, die door mijn wederpartij (Faek Mustafa) zelf zwart op wit is toegegeven. De voorzitter heeft mij niet onomwonden toegezegd dit te zullen doen, maar aangegeven dat hier mogelijk in een “tussenbeslissing” op wordt teruggekomen. Dat is mij bij nader inzien te vrijblijvend. Daarom vraag ik de raad nogmaals om de toezegging dat er een serieuze inspanning wordt gedaan om de vervalsing van stukken vast te stellen, aangezien dit een zeer tuchtrechtelijk en strafbaar feit is.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Willem Jan Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s