We doen weer een artikel 12 procedure ….

Gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam

Leiderdorp, 10 januari 2022

Betreft klacht wegens niet vervolgen door openbaar ministerie

Geacht hof,

Ik zend deze artikel 12 procedure  aan uw hof op advies van de politie Den Haag.

Mijn klacht betreft het volgende:


Officier van Justitie,

Arrondissementsparket Den Haag

Prins Clauslaan 60

2595 AJ Den Haag

10 december 2021

Edelachtbare Officier,

Klacht over weigering om mijn aangifte op te nemen.

Op 9 december 2021 om 9:00 uur heb ik aangifte willen doen tegen een officier van justitie, mr. mw. K. (Kirsten) Sanders van het parket Noord-Holland. Dit was op het bureau Leiden-Noord aan de Kooilaan. Na mijn uitleg bleek dat de agent in kwestie mijn aangifte weigerde op te nemen. De agent heeft zich niet voorgesteld, maar toen ik hem meldde dat ik een klacht tegen hem wilde indienen gaf hij wel zijn dienstnummer, ik meen 4947. Mijn aangifte tegen OvJ Sanders betreft meineed en obstructie/belemmering van de rechtsgang. Zij heeft een aangifte van mij geseponeerd met een aantoonbare leugen.  Onware beweringen in een ambtelijk stuk betekent meineed, obstructie en malverseren/achterhouden van bewijsmateriaal. Allemaal ernstige strafbare handelingen. Inmiddels heb ik zeer veel schade opgelopen van deze strafbare feiten van OvJ Sanders.

De onware bewering in het sepot is de volgende:

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Ik kan aantonen dat deze bewering onwaar is, omdat  de getuigen mij niet alleen hebben verklaard dat zij de verklaringen niet kennen, maar ook dat het niet hun handtekeningen zijn die onder de verklaringen staan. Dat laatste aspect laat de OvJ kennelijk bewust weg, ongetwijfeld omdat een duidelijker voorbeeld van valsheid in geschrifte niet denkbaar is. Het is dus onmogelijk dat de getuigen aan de politie hebben verklaard dat “zij op de hoogte waren van de inhoud en daarachter stonden.” Het staat in elk geval lijnrecht tegenover wat ze aan mij hebben verklaard. 

Dat er vervalste handtekeningen onder staan wordt dan nog niet eens benoemd, maar ongetwijfeld zullen de getuigen dit ook aan de politie hebben bevestigd, zoals zij ook aan mij hebben bevestigd. Deze bevestigingen heb ik opgenomen in telefoongesprekken, die ik nota bene aan de politie ter beschikking heb gesteld. Ook los van de vervalste handtekeningen, is het al de vraag hoe verklaringen die niet door de verklaarders zelf zijn opgesteld, geen valsheid is geschrifte is. Dan moet er minstens sprake zijn van een machtiging om die verklaringen namens de verklaarders op te stellen. Wie er dan gemachtigd zou zijn, wordt niet duidelijk in de merkwaardige redenering van de OvJ. Hoe dan ook, de bewering dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte kan geen stand houden.

De politieagent in kwestie hanteerde een absurde, vooringenomen redenering voor zijn weigering om mijn aangifte op te nemen. Het kwam erop neer dat hij niet kon aannemen dat een officier van justitie kan liegen in een ambtelijk stuk. In zijn universum zijn justitieambtenaren per definitie kennelijk onfeilbaar, onberispelijk en kunnen zij geen strafbare feiten begaan. Daarom zag hij geen strafbaar feit. Sterker nog, hij achtte het eerder mogelijk dat ik de leugenaar was, ondanks de keiharde bewijzen die ik voor het tegendeel heb. Met deze man praat ik dus tegen een muur. Ik verzoek u daarom dringend om de politie te gelasten mijn aangifte alsnog op te nemen door een agent die wat minder een plaat voor zijn kop heeft. Wat mij betreft kan dat één van de wijkagenten Bontes of Van Dijk zijn, omdat ik met hen wel goede ervaringen heb, althans een beter begrip voor mijn verhaal.

Tot slot wil ik u meedelen dat ik de getuigen heb gevraagd om een verklaring te tekenen als volgt:

Hierbij verklaar ik het volgende:

De verklaring die de heer W.J. Dankbaar mij heeft laten zien (bijlage) is niet door mij opgesteld en niet door mij getekend. De handtekening is niet de mijne. Ik ben onbekend met de inhoud van deze verklaring. De inhoud is ook niet waar. Tot het moment dat de heer Dankbaar mij belde over deze verklaring kende ik de heer Dankbaar niet en had ik nooit van hem gehoord. De heer Dankbaar is dan ook niet bij mij langs geweest met een negatief verhaal over Faek Mustafa. Ook ben ik nooit eerder door hem gebeld. Ik heb dit reeds eerder aan de heer Dankbaar bevestigd. Als iemand beweert dat ik deze verklaring heb getekend en/of achter de inhoud sta dan is dat niet juist. Kennelijk heeft iemand misbruik gemaakt van mijn identiteit, zich valselijk voor mij uitgegeven en valselijk getekend uit mijn naam. Ik stel het niet op prijs dat ik valselijk betrokken word bij een zaak waar ik niets mee te maken heb.

De getuigen hebben mij echter laten weten dat zij deze verklaring niet willen of durven te tekenen omdat zij door de politie zijn geïnstrueerd dit niet te doen. Als dit waar is, maakt dat de obstructie van het onderzoek c.q. de rechtsgang nog ernstiger. Ik word dan als burger nog erger in mijn rechten tegengewerkt dan ik tot nu toe aannam. De agent in kwestie die weigert mijn aangifte op te nemen, draagt aan die obstructie bij. Hij gaat daarmee ver buiten zijn boekje. Los daarvan is de politie verplicht om een serieuze aangifte op te nemen en is het niet aan de agent om bij voorbaat en subjectief te oordelen dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Men doet aangifte van een strafbaar feit om onderzoek te verrichten naar de vraag of er sprake is van een strafbaar feit. Nogmaals: Ik verzoek u daarom dringend om de politie te gelasten mijn aangifte alsnog op te nemen door een agent met een open objectieve geest.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Ik heb deze klacht ook naar de politie gestuurd. Ik kreeg daarop een brief per email die ik bijvoeg als productie 1.

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2022/01/ontv.-bev.-dhr-dankbaar-13-dec.pdf

Van: DHG – Staf – Team Veiligheid, Integriteit en Klachten [mailto:team-vik.den-haag@politie.nl]

Verzonden: maandag 13 december 2021 07:41

Aan: ‘dank@xs4all.nl’

Onderwerp: Uw klacht

Geachte heer Dankbaar

Hierbij gevoegd treft u de reactie van de klachtencoördinator op het door u

ingevulde klachtformulier.

Ik mag u naar de inhoud van de brief verwijzen.

Met vriendelijke groet,

Gijs van der Nat

Klachtbehandelaar. Team Veiligheid Integriteit en Klachten

politie-eenheid Den Haag.

‘               0900-8844          

             06-52528739Op deze brief heb ik als volgt gereageerd:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: maandag 13 december 2021 10:44

Aan: DHG – Staf – Team Veiligheid, Integriteit en Klachten <team-vik.den-haag@politie.nl>

Onderwerp: RE: Uw klacht

Geachte heer de Haan,

Ik moet zeggen dat u mijn klacht verkeerd begrijpt. Het gaat niet om een sepot. Een sepot is een beslissing van het OM om het aangegeven feit niet te vervolgen. Pas dan kan ik overgaan tot een artikel 12 procedure. In dat stadium zijn we echter niet. Het gaat hier om een weigering van een politieman om mijn aangifte op te nemen. Mijn aangifte is dus nog helemaal niet voorgelegd aan het OM. Ik verzoek u derhalve dringend om mijn aangifte op te nemen, althans uw politie op te dragen dit alsnog te doen.

De politie is op grond van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 Sv verplicht een aangifte in ontvangst te nemen. Artikel 163 lid 6 Sv luidt (tav de aangifte):

Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162, de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.

Ik kwalificeer de weigering om mijn aangifte op te nemen als obstructie/belemmering van de rechtsgang, alsmede van mijn rechten. U stelt: “De politiemedewerker heeft terecht u geïnformeerd dat hij geen aangifte op kon

nemen. Het gewicht van de gedraging is onvoldoende om uw verwijten als klacht te behandelen.” Ik verzoek u nader te motiveren waarom u dit terecht acht.

Tevens verzoek ik u mij z.s.m. de motivatiebrief te doen toekomen voor het niet in behandeling nemen van mijn overige aangiften, zoals verwoord in mijn klacht van 1 december 2021 met uw referentienummer 211201-PS050917380.

Met vriendelijk groet,

W.J. Dankbaar  

Hierop kwam het volgende antwoord:

Van: DHG – Staf – Team Veiligheid, Integriteit en Klachten [mailto:team-vik.den-haag@politie.nl]

Verzonden: maandag 13 december 2021 16:19

Aan: ‘Wim Dankbaar’

Onderwerp: RE: Uw klacht

Geachte heer Dankbaar

Uw klachten van 1 december 2021 en 12 december 2021 houden verband met uw aangifte

van 26 oktober 2021, PL1500-2021313920, ter zake het afleggen van valse verklaringen en de

sepotbeslissing daarop van het Openbaar Ministerie. Uw reactie van 13 december 2021 heeft het standpunt van de politieorganisatie niet gewijzigd. Uit het door u ingevulde klachtformulier blijkt overduidelijk dat u zich niet kunt verenigen met het standpunt van de officier van justitie in haar sepotbericht.

U wilde daarvan aangifte doen, omdat naar uw mening sprake is van meineed en obstructie of belemmering van de rechtsgang.

De aangifte is terecht niet opgenomen. In dit geval staat er een andere en meer gebruikelijke rechtsgang open, namelijk de beklagprocedure bij het gerechtshof (artikel 12 Wetboek van Strafvordering).

In uw klacht van 1 december 2021 hebt u verzocht om alsnog een onderzoek in te stellen naar deze aangifte. Ik heb u naar aanleiding daarvan, in mijn brief van 1 december 2021, over deze rechtsgang of procedure geïnformeerd. Gebleken is dat ook de politiemedewerker, die de aangifte op 26 oktober 2021 heeft opgenomen, u ook al uitgebreid heeft geïnformeerd over de door u te volgen procedures.

Ik maak u erop attent dat ik op toekomstige correspondentie of nieuwe gelijkaardige klachten niet meer zal reageren, tenzij dit noodzakelijk is voor een adequate klachtbehandeling. De correspondentie zal wel aan het betreffende dossier worden toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Anne van Dijk

Klachtencoördinator 

Politie | Den Haag | Veiligheid, Integriteit en Klachten

Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag

Postbus 264, 2501 CG Den Haag

T: 0900-8844

@: team-vik.den-haag@politie.nl


Hierop heb ik als volgt gereageerd:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: donderdag 16 december 2021 15:08

Aan: ‘DHG – Staf – Team Veiligheid, Integriteit en Klachten’

CC: Kapel, Maarten (M.C.F.) (maarten.kapel@politie.nl); annelies.bosman@politie.nl; jacco.bontes@politie.nl

Onderwerp: RE: Uw klacht

Urgentie: Hoog

Geachte heer de Haan en/of mevrouw van Dijk,  

Ik klaag met mijn klacht niet over een sepot. Ik wil aangifte doen van een strafbaar feit tegen een officier van justitie, welke aangifte geweigerd wordt opgenomen te worden. Tevens klaag ik over het feit dat mijn eerdere aangiftes van 26 oktober en 10 november (die wel zijn opgenomen) niet in behandeling worden genomen, althans zo is mij door politieman Maarten Kapel per email medegedeeld. IK wacht nog steeds op de brief waarin dit wordt gemotiveerd. U stelt abuis dat ik dan maar een artikel 12 procedure moet beginnen. Ken ik de regels dan beter dan u? Dat kan pas als mijn aangiftes zijn voorgelegd aan het OM en het OM mij meedeelt dat de aangiftes geseponeerd zullen worden. Mijn aangiftes zijn nog tot heden niet aan het OM doorgeleid. Dus ik kan helemaal geen artikel 12 procedure beginnen. De politie, zo begrijp ik, heeft zelf al de beslissing genomen om ze niet aan het OM voor te leggen. En de motiveringsbrief daartoe heb ik nog steeds niet. Wanneer krijg ik die brief? Hoe lang moet ik daarom nog zeuren? Het is belachelijk en schandalig dat ik zelf het werk moet doen wat de politie zou moeten doen op mijn aangiftes! Wat dat betreft stuur ik u  onderstaande email en een verklaring  (bijlage) van Faek Mustafa waarin hij de valsheid in geschrifte bekend! Hoezo geen strafbaar feit? Hoezo terecht afgewezen? En u bent van de afdeling VIK? Integriteit? Het enige wat ik vraag is de bewijzen voor de valsheid in geschrifte op te halen! En dat vertikt u? U durft zelfs te zeggen: Volgende berichten van u wordt niet meer op gereageerd?

Met vriendelijk groet,

W.J. Dankbaar  

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: donderdag 16 december 2021 13:02

Aan: ‘Hamarashid Hemen’

Onderwerp: RE:

Beste Hemen,

Dank hiervoor, deze verklaring van Faek is nuttig, maar het is (nog) niet wat hebben afgesproken. Het is voor mij belangrijk dat ook jij bevestigt wat Faek in deze verklaring bevestigt.

Als je dit tekent, dan ben je van me af!

Hierbij verklaar ik het volgende:

De verklaring die de heer W.J. Dankbaar mij heeft laten zien (bijlage) is niet door mij opgesteld en niet door mij getekend. De handtekening is niet de mijne. Ik ben onbekend met de inhoud van deze verklaring. De inhoud is ook niet waar. Tot het moment dat de heer Dankbaar mij belde over deze verklaring kende ik de heer Dankbaar niet en had ik nooit van hem gehoord. De heer Dankbaar is dan ook niet bij mij langs geweest met een negatief verhaal over Faek Mustafa. Ook ben ik nooit eerder door hem gebeld. Ik heb dit reeds eerder aan de heer Dankbaar bevestigd. Als iemand beweert dat ik deze verklaring heb getekend en/of achter de inhoud sta dan is dat niet juist. Kennelijk heeft iemand misbruik gemaakt van mijn identiteit, zich valselijk voor mij uitgegeven en valselijk getekend uit mijn naam. Ik stel het niet op prijs dat ik valselijk betrokken word bij een zaak waar ik niets mee te maken heb.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn,

Hemen Hamarashid

Ik zal dat uitleggen: Ik wil namelijk ook de officier van justitie aanpakken die mijn aangifte tegen Faek heeft afgedaan als volgt:  

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Dit kan jij nooit gezegd hebben tegen de politie, met andere woorden: de officier liegt hier!  Ik begrijp nog steeds niet waarom je bovenstaande verklaring niet wil tekenen.  Want dat is gewoon de waarheid, die Faek nu ook nog eens bevestigt. Ik vermoed dat je die verklaring niet wilt tekenen omdat de politie je dat heeft “verboden”. Dat komt neer op obstructie van de rechtsgang. Als je daarnaar wilt luisteren, dan wil ik je aan onze oorspronkelijke afspraak houden om samen naar de politie Waddinxveen te gaan. Dan teken je niks maar ligt het wel vast in een proces verbaal. Dat is voor mij  ook goed, en hetzelfde als je bovenstaande verklaring getekend aan mij retourneert. Het is voor mij belangrijk dat je zegt dat jij nooit hebt gezegd dat je op de hoogte was van de verklaring en achter de inhoud stond. Dat kan immers niet omdat je mij helemaal niet kende en ik nooit bij jou langs ben geweest, althans niet voordat ik bekend werd met deze verklaring. Wat er in die verklaring staat is gewoon niet waar, dat weet jij net zo goed als ik.  Ook is het belangrijk dat je bevestigt dat het niet jouw handtekening is. Wij hebben beslist niet afgesproken dat een verklaring van Faek genoeg was. We hebben afgesproken dat we samen naar de politie zouden gaan. Bespreek het maar met Jawar, die begrijpt mij wel. Dus of je tekent die verklaring of we gaan naar de politie. Ik heb je 3 jaar geleden al gevraagd of je die verklaring wil tekenen en toen zei je ”Tuurlijk, tuurlijk, dat doe ik voor jou! Honderd procent!” Dat “vriendje” Faek van jou is in staat om te zeggen: Nee hoor, die verklaring is helemaal niet van mij! Die heeft Hemen vervalst!

Mvg

Wim

Van: Hamarashid Hemen [mailto:dbautodemontage@hotmail.com]

Verzonden: donderdag 16 december 2021 11:37

Aan: Wim Dankbaar

Onderwerp: FW:

Hierbij de verklaring door faik ia getekend zoals we hebben afgesproken naar deze email je gaat niet meer mijn lastigvalen geen telefoon en geen Email meer sturen Stop met contact!!!!!!!


verklaringfaekmustafa
Ook na deze nieuwe verklaring  waarin door de dader zélf wordt toegegeven dat de verklaring door hem verzonnen en vervalst is (een novum van de bovenste plank) bleef de politie bij haar standpunt mijn aangifte niet te willen opnemen. Ook bleef men mij zeggen dat ik mijn klachten middels een artikel 12 procedure bij uw hof moet aanbrengen.  Ik verzoek uw hof daarom dringend en zo spoedig mogelijk om het OM Noord-Holland (te Haarlem) en de politie Den Haag te gelasten om mijn aangifte tegen OvJ Sanders op te nemen.

Tot slot voeg ik nog een aantal producties toe. Productie 2 is mijn aangifte/klacht van 14 april 2021 tegen de OvJ Sanders en HOvJ Preenen. Productie 3 is mijn klacht bij het OM Den Haag om twee eerdere aangiftes van mij niet in behandeling te nemen. Ik verzoek uw hof om het OM Den Haag op te dragen deze aangiftes wél in behandeling te nemen. Productie 4 is mijn aangifte bij het OM Noord-Holland om tot vervolging over te gaan van de heer Faek Mustafa op basis van het nieuwe recente bewijs, zijnde de bovenstaande verklaring waarin Mustafa het strafbare feit (valsheid in geschrifte en fraude) zelf toegeeft. Ik wilde deze aangifte ook bij de politie doen en ik had daarvoor al een afspraak gemaakt voor vrijdag 7 januari 2022, maar de politie belde een dag van tevoren dat ik deze aangifte bij het OM Noord-Holland moest doen. Dit omdat zij de oorspronkelijke aangifte hebben behandeld. Dat heb ik inmiddels gedaan door de aangifte (productie 4) per post naar het OM Noord-Holland te sturen. Productie 5 zijn de vervalste verklaringen waarvan Faek Mustafa nu zegt deze zelf te hebben vervalst/verzonnen zonder medeweten van de opgevoerde getuigen. Dat betekent dus ook dat hij zelfs vervalste handtekeningen heeft gezet.

Hoogachtend,

Willem Jan Dankbaar

Florijn 1, 2353 TC Leiderdorp.


Dit is de betreffende geluidsopname die pas vrijdag in mijn bezit is gekomen.

Mijn gesprek met Hemen Hamarashid begint op minuut 8:10 en duurt tot 21:25 (het moment dat de politie arriveert). Hij zegt hier meermaals dat de verklaring niet van hem is en ook niet door hem is getekend. Maar nog belangrijker, dat hij dit ook aan de politie heeft verteld. Daarmee is ook de leugen van de OvJ bewezen in het sepot van mijn aangifte. “Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”


Vriendelijke groet,

Wim Dankbaar
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 12 januari 2022 16:29
Aan: Administratie straf (Hof Amsterdam) (administratie.straf.hof.amsterdam@rechtspraak.nl)
Onderwerp: Verzoek

Geacht heer Francis en/of mevrouw Dijkland,  

Bij deze wil ik het hof op het hart drukken dan wel dringend verzoeken om mij ditmaal wel tijdig de ingezonden repliek/processtukken van het OM te doen toekomen. In mijn vorige artikel 12 klacht ging dat helemaal mis. Ik kreeg ze pas na de uitspraak en zelfs toen moest ik er nog om zeuren. In de uitspraak werd melding gemaakt van deze stukken, die ik nooit had gezien. Ik heb toen gevraagd om mij deze stukken alsnog toe te sturen. Ik vond dit uiteraard een ernstige schending van een goede procesorde en heb mij daarover nog beklaagd bij uw president H.T. van der Meer. Die verklaarde mijn klacht nota bene gegrond, maar aan de uitspraak kon niks meer worden gedaan. Ondanks dat de regels van een juiste procesorde waren geschonden, kon het proces niet worden overgedaan? Ik had gehakt gemaakt van de repliek van het OM. Maar die gelegenheid werd mij onthouden.  Het verbaast mij nog steeds. Gelieve deze fout niet nogmaals te maken. Zie bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

5 reacties op We doen weer een artikel 12 procedure ….

 1. Hans Palenlader zegt:

  Klasse! Je moet het ze echt uitspellen dat is te triest voor woorden. Maar de feiten liggen liegen niet.

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Like

 4. jonnodekker zegt:

  Belangrijk te beginnen met lokdozen voor pedofiele justitie en politie.
  Bij mieren vind ik het zielig, bij onmensen een weldaad.
  Build back better!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s