Een brief aan de HOvJ Noord-Holland, mevrouw Sue Preenen:

Geacht parket Noord-Holland,

Ik verwijs u naar bijvoegde brief gericht aan uw HOvJ Preenen.

Mvg

Wim Dankbaar

Leiderdorp, 15 julil 2021

Geachte mevrouw mr. Preenen,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw beschikking van 10 juni 2021, waarin u mjn advocaat meedeelt mijn WOB verzoek aan uw parket niet in behandeling te nemen. Allereerst vat ik nog een keer samen hoe ik tegen de kwestie aankijk. Uw parket heeft bij monde van uw OvJ mw. mr. K. Sanders mijn aangifte tegen F. Mustafa geseponeerd, als ook zijn aangifte tegen mij. Dat is naar mijn overtuiging, in feite stellige zekerheid, met een onware bewering, zeg maar een  leugen,  gebeurd:

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt

in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel

waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de

inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Uw OvJ heeft hiermee een strafbaar feit gepleegd jegens mij, ofwel een onrechtmatige daad met schade als gevolg. Omdat u de HOvJ bent, stel ik u medeverantwoordelijk voor dit strafbare feit. Ik heb daarvan aangifte willen doen bij de politie (bij recherchechef Ergün Erol), welke aangifte de politie niet mocht opnemen in uw opdracht, zo werd mij door de heer Erol gemeld. Vervolgens heb ik aangifte tegen OvJ Sanders en u rechtstreeks bij u gedaan, waarop u mij liet weten ook die aangifte (tegen nota bene uzelf) niet in behandeling te zullen nemen.

Het is voor mij zonneklaar dat u er alles aan zult doen om dit strafbare feit, door ambtenaren van uw parket inclusief uzelf gepleegd, niet openbaar te willen maken. Het verbaast mij dan ook niets dat u wederom afwijzend heeft beschikt op mijn Wob verzoek. Dit doet u naar mijn overtuiging op invalide argumenten. U refereert aan artikels van de Wob en uitsluitingsgronden die hier niet gelden. Maar ik ik begrijp dat heel goed. De gevraagde documenten die het beweerde onderzoek zouden bewijzen, kunt u immers niet leveren , eenvoudig omdat het beweerde onderzoek niet is gedaan. Verder is het onbestaanbaar dat ik niet zou mogen weten welke agenten dit beweerde onderzoek zouden hebben gedaan. Dat is bij mijn weten nog nooit voorgekomen. Het is in elk geval zeker dat de heer Erol de teamleider van het beweerde onderzoek was. Dat de inmiddels gepensioneerde politieman de heer Jos Zandvliet zich met de zaak heeft bemoeid, was ook geen geheim.  Ook  mijn aangifte tegen de heer Erol weigert u op te nemen. Anders gezegd: U verzint van alles om de gevraagde bewijstukken niet te hoeven leveren.  Omdat u dat niet kunt!

Dat de getuigen hebben verklaard dat zij ook hun handtekeningen niet herkennen onder “hun” verklaringen wordt (kennelijk bewust) achterwege gelaten door uw OvJ Sanders. Een duidelijker voorbeeld van valsheid in geschrifte bestaat niet!

Ik maak me derhalve ook geen illusies dat u positief op dit bezwaarschrift zult reageren, maar ik dien dit bezwaar toch in om straks aan de rechter te kunnen tonen dat ik alle regels heb gevolgd. Ten overvloede wil ik nog nogmaals herhalen  dat mijn Wob verzoeken niets te maken hebben met mijn “afwijkende visie” over de zaak Vaatstra, maar eenvoudig met de bewijsvoering dat het beweerde onderzoek door de politie is gedaan. Ook met dat argument slaat u de plank volledig mis. Ook wanneer een burger een “afwijkende visie” heeft, heeft hij recht op een eerlijke onpartijdige rechtsgang.

Tenslotte zeg ik dat ik niet alleen zelf een groot persoonlijk heb bij de openbaarmaking van de gevraagde documenten, maar ook de Nederlandse samenleving als geheel. U stelt terecht dat de Wob bedoeld is om het publieke belang te dienen van een goede en democratische bestuursvoering. Deze goede (en transparante) bestuursvoering wordt ondermijnd wanneer OvJ’s op valse, leugenachtige (dus meinedige) gronden een aangifte seponeren. Dat dit openbaar wordt,  dient niet alleen mijn persoonlijke belang, maar het algemeen maatschappeljke belang van een eerlijke democratische bestuursvoering. Immers, als een oneerlijke bestuursvoering een individuële burger kan treffen, kan dit ELKE burger overkomen. De Wob is er nu juist voor bedoeld om dergelijke misstanden aan het licht te brengen teneinde herhaling te voorkomen. De Wob is er voor bedoeld om de kwaliteit en de integriteit van het openbaar bestuur te kunnen en mogen toetsen.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Florijn 1

2353 TC Leiderdorp

Geachte mevrouw mr. Preenen,

Hierbij doe ik aangifte tegen uw officier mw. mr. K. Sanders en u als hoofdofficier van het parket Noord-Holland, omdat u als eindverantwoordelijke toestemming heeft gegeven om mijn aangifte tegen de heer Faek Mustafa op valse gronden te seponeren zie bijlage.  Ik doe deze aangifte rechtstreeks bij u omdat de politie/recherche Zandvoort bij monde van de heer Ergun Erol weigert mijn aangifte tegen  mr. Sanders op te nemen, naar verluidt in uw opdracht. Dat levert behalve een meinedig statement in het sepot ook obstructie van de rechtsgang op. Anders gezegd, ik word hier ernstig in mijn rechten gesaboteerd door uw parket, alsmede door de politie.

Ten tweede dien ik een klacht in tegen de beslissing van de heer J.W. Knol van de afdeling VIK (veiligheid, integriteit, klachten) om mijn aangifte tegen de heer Erol niet op te nemen (zie bijlage).

Ten derde vraag ik u om te antwoorden op mijn WOB verzoek.  Ten overvloede sluit ik nog mijn brief van 5 juli 2019 aan u bij, waarin ik uitlegde waar ik aangifte van doe.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar
Florijn 1

2353 TC Leiderdorp

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 10:07
Aan: ‘az-nh@om.nl’
CC: ‘k.sanders@om.nl’; ‘kcc.nh@om.nl’
Onderwerp: WOB verzoek ter attentie van de hoofdofficier parket Noord-Holland

Leiderdorp, 10 maart 2021

Geachte hoofdofficier,

Op 29 mei 2019 diende ik een WOB verzoek bij u in. Zie bijlage. Ik dien dit Wob verzoek nogmaals bij u in om de volgende redenen.

1) Het antwoord (zie bijlage) dat ik destijds  kreeg van plv. hoofdofficier  S.J.S . Preenen was beneden alle peil. Er wordt, zakelijk weergegeven, gesteld dat ik vanwege een afwijkende visie over de zaak Vaatstra geen recht zou hebben op informatie volgens de Wet Openbaarheid van Bestuuur. Dit betekent reeds een onrechtmatig afwijzing. De Wet sluit immers mensen met een afwijzend visie niet uit van WOB. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat mensen die een voor Nederland afwijkende Godsdienst belijden , zoals bijvoorbeeld het Boeddhisme,  geen rechten hebben in de WOB.  Dat betekent een vorm van discriminatie die verboden is in Nederland.

2) Belangrijker is echter dat mijn verzoeken niets te maken hebben met mijn visie op de Vaatstra zaak. Het gaat hier om een sepot dat met bewijsbare leugens werd beargumenteerd. Dat maakt het sepot zelf ook meinedig en valsheid in geschrift. Er zou onderzoek zijn gedaan naar bepaalde getuigen, waaruit zou blijken dat er geen sprake is van de door mij aangegeven valsheid in geschrifte. Ik weet dat dit beweerde onderzoek niet is gedaan en dat er wel degelijk sprake is van valsheid in geschrifte, zoals ik in mijn brieven aan de hoofdofficier reeds duidelijk heb uitgelegd. Daarom vraag ik naar de namen van de agenten en hun verslaglegging van het beweerde onderzoek.

3) De heer Faek Mustafa die ik van de valsheid in geschrifte beticht, heeft nadien een exploot bij mij laten betekenen  op basis van een civiel kort geding vonnis voor 100.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen. Ook heeft hij een derdenbeslag gelegd bij mijn bejaarde moeder op basis van het ongefundeerde  vermoeden dat ik geld van mijn moeder tegoed zou hebben. Dit terwijl zijn strafrechtelijke aangifte tegen mij is geseponeerd  en hij tegen dat sepot nooit bezwaar heeft gemaakt. De schade die ik ondervind van het onrechtmatige/strafbare handelen van Mustafa is dus alleen maar gegroeid. Daarmee is mijn belang om aan te tonen dat hij meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd ook gegroeid.

4) In de afwijzing van mijn WOB verzoek heeft de plv. hoofofficier Preenen zijn wettelijk plicht verzuimd om aan te geven hoe, binnen welke termijn  en bij welke instantie ik bezwaar kan maken tegen de afwijzing. Ook daarom dien ik mijn WOB verzoek opnieuw in, omdat ik bij een hernieuwde afwijzing voornemens ben om naar de juiste rechter te stappen teneinde het Openbaar Ministerie in rechte te betrekken.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: maandag 25 maart 2019 11:28

Aan: ‘k.sanders@om.nl’

Onderwerp: Stand van zaken?

Geachte mevrouw Sanders,

Hoe staat het mijn vervolging inzake de aangifte van de heer Faek Mustafa? En met mijn aangifte tegen hem? Zie bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

BriefPreenen

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op Een brief aan de HOvJ Noord-Holland, mevrouw Sue Preenen:

  1. Wim Dankbaar zegt:

    Met het overlijden van Peter R, de Vries heb ik een formidabele tegenstander verloren! Een tegenstander met wie ik nooit meer kan sparren. Een tegenstander, die nooit meer kan zeggen: Je had toch gelijk Wim! Ah Peter, we hebben toch ook mooie dingen gedaan?

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s