Update

rechtspraak Jullie zullen wel denken: Wat is het al een tijdje rustig op de site van Dankbaar. Welnu, ik ben met van alles bezig. Om tactische redenen maak ik niet alles meteen bekend, maar het volgende wil ik op dit moment wel delen. De wakkere volgers van deze site weten inmiddels dat Wim vrijwel nooit gelijk krijgt van de rechtspraak omdat Wim gelijk heeft! Elf jaar geleden ben ik begonnen om dit gigantische staatsmisdrijf, wat de moordzaak Vaatstra is, bloot te leggen. Als ik toen had geweten hoe corrupt ons rechtssysteem is, was ik er nooit aan begonnen. Het heeft me alles gekost. Maar toen was ik nog naïef en onschuldig. Ik dacht dat zo’n misdrijf nooit onder de pet zou kunnen blijven omdat we hier een rechtsstaat hebben met “onafhankelijke” integere rechters, die objectief de feiten toetsen en de wet toepassen. Inmiddels weet ik uit ervaring wel beter. Allereerst is het zo dat de rechtspraak en het OM nauw met elkaar verweven zijn. In feite twee handen op één buik. Dat zie je alleen al aan het aantal rechters dat ooit voor het OM heeft gewerkt. De gemiddelde burger weet dat niet of als hij het weet staat hij er niet bij stil dat dit partijdigheid en afhankelijkheid in de hand werkt. De onafhankelijke rechter is echt een fabel. Als het OM of andere staatsorganisaties een misdrijf plegen is de rechtspraak geneigd om dat misdrijf te beschermen. We hoeven maar aan de zaak Demmink of het toeslagenschandaal te denken. Containers aan bewijs, maar niemand wordt vervolgd. De slachtoffers hebben het nakijken. Hoe groter het misdrijf hoe sterker die neiging is. Men moet ook niet vergeten dat een rechter betaald wordt door de staat. Wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Geen andere organisatie die haar imago van integriteit, onberispelijkheid  en onafhankelijkheid zo wil beschermen als de rechtspraak. Maar dat is precies wat het is, een imago.

Ingeval van een staatsmisdrijf worden de wetten en regels worden dan zo uitgelegd of verdraaid dat het misdrijf niet aan het licht komt. Of de regels worden eenvoudig aan de laars gelapt. Geen hond die ernaar kraait. Wat dat betreft heb ik me ook ernstig vergist in de media. Dat die onafhankelijk zijn of de waakhonden van de democratie en de rechtstaat is net zo’n fabel. In mijn geval proberen de media en de rechtspraak mij neer te zetten als een gek die ongelijk heeft, of erger een fantast, idioot, mentaal niet in orde is. Maar als ik dan zo ongelijk heb waarom krijg ik dan van geen enkele rechter mijn grondrecht om getuigen op te roepen? Als ik ongelijk heb dan kunnen getuigen dat toch niet veranderen? Er is dus in mijn zaak nog geen enkele rechter geweest die zegt: Ik wil wel eens zien of Dankbaar gelijk heeft met zijn stelling dat de werkelijke moordenaars van dat meisje een vrijgeleide hebben gekregen van onze eigen integere Justitie! Er is dus ook geen rechter geweest die zegt: Ik geef Dankbaar gewoon zijn getuigen, geen enkel risico want hij heeft toch ongelijk. Wat ik wil zeggen is dat de rechtspraak Justitie helpt om hun misdrijven onder het tapijt te houden. In feite wordt men dan op een bepaalde manier medeplichtig aan het misdrijf.          

Het is dus wel gebleken dat de Staat en de rechtspraak enorm machtige en taaie tegenstanders zijn voor iemand die een zeer ernstige misstand aan het licht wil brengen. Mooie instellingen als de ombudsman en het Huis voor Klokkenluiders zijn ook een farce. Puntje bij paaltje doen ze helemaal niks. Toch zal ik het niet snel opgeven, zeker niet nu het me alles heeft gekost. Sterker nog, het is nog mijn enige doel om mijn gelijk te bewijzen en aldus gerehabiliteerd te worden. Daartoe richt ik onder meer mijn pijlen op het bewijs dat Faek Mustafa een valse aangifte heeft gedaan, meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd door volledig zelf verzonnen gefabriceerde getuigenverklaringen in te brengen.

Het doen van een valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht (WvS). Dit artikel luidt aldus: “Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

Het inbrengen van valse verklaringen is nog veel ernstiger:

Artikel 207

1.Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Aan het verloop van de rechtsgang ziet men ook dat het OM Noord-Holland strafbare feiten pleegt om de strafbare feiten van Faek Mustafa met de mantel der liefde te bedekken. De aangifte van Faek tegen mij wordt uiteindelijk geseponeerd door OvJ mw. Kirsten Sanders, ondanks mijn dringende verzoek om tot mijn vervolging over te gaan. De reden moge duidelijk zijn: Het OM weet inmiddels dat vervolging onvermijdelijk zal leiden tot de vaststelling in rechte dat Faek Mustafa ernstig strafbaar is geweest. Dat kan natuurlijk niet, want deze getuige van de moord op Marianne Vaatstra moet beschermd worden.

Uiteindelijk ontvangt Dankbaar in mei 2019 het bericht van het OM dat zowel de aangifte van Mustafa als de aangifte van Dankbaar zijn geseponeerd.  Van belang is om te melden dat Mustafa nooit bezwaar heeft gemaakt tegen de beslissing om Dankbaar niet te vervolgen voor zijn aangifte. Dat is opmerkelijk als hij werkelijk meent dat Dankbaar hem schade berokkent en bepaalde dingen niet meer mag zeggen of doen. Merkwaardig is ook dat hij dat hij dan nog wel aanspraak blijft maken op een een kort geding vonnis, dat slechts een voorlopige voorziening inhoudt in anticipatie op een bodemprocedure die hij ook nooit gestart is. De reden voor het sepot is ook bijzonder tegenstrijdig met het kort gedingvonnis:

“De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat er op dit moment onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om u te vervolgen ter zake van belaging, bedreiging en valsheid in geschrifte.”

Kennelijk zou er onvoldoende bewijs zijn om Dankbaar te vervolgen voor hem door Mustafa  aangewreven feiten. De vraag is dan ook hoe de voorzieningenrechter tot zijn uitspraak heeft kunnen komen. Blijkbaar door klakkeloos aan te nemen dat alles wat Mustafa vertelt de waarheid is en dat kritiekloos als bewijs te accepteren.

Voor Dankbaar is de werkelijke reden voor de sepots duidelijk. Bij een vervolging zou immers in rechte vast komen te staan dat Mustafa een valse aangifte heeft gedaan, inclusief valse verklaringen heeft ingebracht. Het bewijs daarvoor is door Dankbaar zelf aan de politie geleverd. Kennelijk mag het Dankbaar niet gegund worden om deze ernstige strafbare feiten zijdens Mustafa te bewijzen. Dat blijkt des te meer uit de motivering voor het andere sepot, waarin offcier van Justitie stelt:

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Voor Dankbaar staat het vast dat de officier hier een strafbaar feit pleegt, namelijk meineed en obstructie van de rechtsgang. Een onware bewering van een ambtenaar in een ambtelijk stuk, wat een sepot is, komt neer op het strafbare feit meineed. Het beweerde onderzoek is niet gedaan en de bewering dat de getuigen achter de inhoud stonden, is ook niet waar. Dat de getuigen ook ontkennen dat zij de verklaringen hebben ondertekend, laat de officier dan kennelijk bewust achterwege. Een duidelijker voorbeeld van valsheid in geschrifte is eigenlijk niet denkbaar. Dankbaar heeft aangifte tegen de officier willen doen, maar de politie weigert deze op te nemen, naar eigen zeggen in opdracht van het OM.

Tot slot wil Dankbaar benadrukken dat hij inmiddels van de getuigen Hemen Hamarashid en Salar Hama heeft vernomen dat zij wel benaderd zijn door de politie, echter niet met onderzoek om de valsheid van hun verklaringen vast te stellen, maar met de dringende medeling dat zij Dankbaar niet meer te woord moeten staan. Dat zou betekenen dat de politie niet alleen het onderzoek niet heeft gedaan, maar dat onderzoek willens en wetens heeft tegengehouden. Dat maakt de obstructie van de rechtsgang, en daarmee het onrechtmatig handelen jegens Dankbaar, nog een graad ernstiger. Al met al onstaat een beeld dat Dankbaar moedwillig wordt vertraagd, tegengewerkt en op grove wijze in zijn rechten wordt geschaad.

Omdat ik mijn oude advocaat Thijs Stapel heb ontslagen wegens grove fouten en nalatigheid, heb ik inmiddels nieuwe advocaten in de arm genomen. Het kost allemaal klauwen met geld. Ik herhaal dan nog maar eens dat donaties welkom blijven:

Beste lezers en volgers,

Aan de degenen die willen dat ik mijn strijd kan voorzetten, dan wel de waarheid inzake de ongekende corruptie van Justitie op tafel komt vraag ik: Als je wat kan missen ben ik u Dankbaar voor een financiële bijdrage. Ik moet onder meer een voorschotnota aan een advocaat voldoen, die helaas niet op toevoeging werkt.  Het gaat om een zeer noodzakelijke procedure. De rekening is NL31 RABO 0179 9863 92  ten name van 

Ik heb mijn advocaten onder meer via een WOB verzoek de bewijzen bij het OM Noord-Holland laten opvragen  voor het beweerde onderzoek dat naar de getuigen zou zijn gedaan. Uiteraard wist ik al dat men deze bewijzen niet kan leveren (omdat het een leugen is) dus ook dat het WOB verzoek zou worden afgewezen met een drogreden. Maar je moet het WOB verzoek wel eerst doen om die afwijzing te krijgen om vervolgens naar  de bestuursrechter te kunnen stappen. Dat wordt dan ook ook de volgende stap, die natuurlijk ook weer geld kost.

De WOB verzoeken leest u hier:

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2021/06/wob-verzoeken-wj-dankbaar.pdf

De tenenkrommende afwijzing leest u hier:

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2021/06/brief-om-10-6-2021-mbt-wob-verzoek.pdf

Deze hoofdofficier mw. Sue Preenen, blijft dus maar verwijzen naar haar briefje van 2 jaar geleden dat vanwege mijn “afwijkende visie” de WOB voor mij niet geldt. Dan is een WOB verzoek voor haar WC papier. Ze wil nog maar niet snappen dat dit WOB verzoek niks te maken heeft met mijn visie op de Vaatstra zaak, maar uitsluitend met mijn belang om aan te tonen dat Faek Mustafa en haar OM onrechtmatige, zeer strafbare daden tegen mij hebben gepleegd.  Ook als ik rechtstreeks aangifte en klacht tegen haar persoonlijk doe, verwijst ze naar dit schandalige briefje.

Verder ben ik nog met andere acties bezig, maar daar breng ik u van op de hoogte als de tijd rijp is.

Wim

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

2 reacties op Update

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Reactie op “Barracuda”:

  https://barracudanls.blogspot.com/2021/06/insolventies.html

  Beste Webcare redacteur, Jan Libbenga: Noem het Spaanse boefje ook maar even bij naam: Marcel Vrinssen. En verwijs even naar mijn website speciaal voor Marcel:

  Marcel Vrinssen

  Als ik Haico Endstra zou hebben afgeperst, waarom heeft Haico dan nooit bezwaar gemaakt? Het is juist onze Marcel die zegt dat hij Haico Endstra heeft afgeperst en daar multi-miljonair van is geworden. Maar je weet met Marcel en Hans nooit of ze liegen en fantaseren.

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 16 juni 2021 10:17
  Aan: ‘agaathdewit@tutanota.com’
  Onderwerp: RE: Bedreiging?

  Als jij me komt afhalen, weet ik zeker dat ik voor niks kom. Een niet bestaand persoon kan me ook niet afhalen. Als je iemand oplicht en besteelt voor 50 mille en dan nog zo’n stoere grote mond hebt, wie is er dan de zieke stumper?

  Van: agaathdewit@tutanota.com [mailto:agaathdewit@tutanota.com]
  Verzonden: woensdag 16 juni 2021 10:00
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Bedreiging?

  Beste Wim,
  Je moet niet zo,n grote mond hebben. Kom toch gewoon naar hier. Dan haal ik je wel af. Dan zal deze hoer je met een naaldhak een gat in dat gekke hoofd van je slaan. Wim, je bent echt ziek. Ik hoop echt dat je je verdiende loon krijgt. Stumper


  Verzonden met Tutanota, de veilige en advertentievrije postbus:
  https://tutanota.com

  14 jun. 2021 19:36 van dank@xs4all.nl:
  Je komt me niet halen? Waarom zou ik dan komen? Laf mietje! Als ik kom, dan blijf je toch ook weg? Weer de 8ste keer voor niks naar Spanje? Hoe is het nou met die hoer Carla van je? Is ze nog steeds je vriendin?

  Wim

  Van: marcel vrinssen [mailto:m.vrinssen@hotmail.com]
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 17:21
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Bedreiging?

  Nee, mafke. Ik kom je zeer zeker niet halen. Je laat het maar horen als je er bent. Dan verras ik je vanzelf. En waar ik woon ben je al helemaal niet welkom. Ik hoor het wel als je ooit je ballen vindt en durft te komen. Maar heb van je ex gehoord dat je ballen nog niet zijn ingedaalt. Dus zul je ook het lef niet hebben om te komen. Want Wimpy, wat zal ik die tering kop van jou verrot slaan. Alleen jammer dat je er alleen maar op vooruit zal gaan. Nou, lefbak. Laat maar horen wanneer je komt. Villa joyosa zou mooi zijn.
  ________________________________________

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 17:11
  Aan: ‘marcel vrinssen’
  CC: agaathdewit@tutanota.com
  Onderwerp: RE: Bedreiging?

  Wat heb jij dan nog wat je lief is? Wie zegt dat je er staat als ik kom? Ik heb het al zo vaak meegemaakt dat je er niet stond. Waar woon je nu? Maar welk adres kan ik komen als je er niet staat?

  Wim

  Van: marcel vrinssen [mailto:m.vrinssen@hotmail.com]
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:49
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Bedreiging?

  Als jij komt, beloof ik je dat je krijgt wat je verdiend. Dat beloof ik je op alles wat me lief is. Dus kom maar gauw.
  ________________________________________

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:17
  Aan: ‘marcel vrinssen’ ; agaathdewit@tutanota.com
  CC: niels.verstegen@politie.nl
  Onderwerp: RE: Bedreiging?

  Beste Marcel,

  Help je Niels dan even met zijn onderzoek? Stoere Nomad! Als je mijn kop binnenstebuiten wil trappen, waarom deed je dat dan niet eerder? Ik kom nog wel een keer naar Spanje toe hoor! Haal je me weer op van het vliegveld Alicante? Jij durft toch alleen maar de kop van je dochter in elkaar te trappen?

  Mvg

  Wim

  Van: marcel vrinssen [mailto:m.vrinssen@hotmail.com]
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:08
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Bedreiging?

  Dat zeg ik niet. Of van jou IP adres of die van Mauritz. De mijne iig niet. Dus niet omdraaien wat ik zeg. En volgens Mauritz is het met jou 2de email adres gestuurd. Ik ken er maar 1 van jou. Dus als ik jou was zou ik naar het verhoor gaan. Misschien krijg je nog een verrassing te horen. Zoals ik al zei, ik wil dat je weet dat een bedreiging van mij ook van mij afkomt. Ik dreig jou gewoon open en bloot. Zoals nu. Als ik je zie trap ik je gezicht binnenstebuiten. Vieze nace psychopaat dat je bent. Zo dreig ik Wimpy. Ik doe dat niet zo achterbaks als jullie. Uit naam van niet bestaande “vrienden”. Mafkees dat je bent.
  ________________________________________

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:54
  Aan: niels.verstegen@politie.nl
  CC: ‘marcel vrinssen’
  Onderwerp: FW: Bedreiging?

  Beste Niels,

  Doe je nog even onderzoek naar Marcel Vrinssen? Hij wil je helpen te bewijzen dat de email vanaf mijn IP adres is gestuurd! Of zegt de Ovj: Laat maar zitten? Ik hoop van niet!

  Mvg

  Wim Dankbaar

  Van: marcel vrinssen [mailto:m.vrinssen@hotmail.com]
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:22
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Bedreiging?

  Beste mafkees,

  Je bent echt ziek in je debiele hoofd dat je mij durft te betrekken in je geile fantasien met en over Mauritz. Als ik jou of Mauritz dreig dan kom ik daar gewoon voor uit. Zoals ik ook gewoon openlijk toegeef dat ik je kop achterste voren schop als ik je zie. En waarom? Omdat je met je zieke hufterige kop mijn dochter lastig valt. Maar beste mongool, ik ga er vanuit dat als justitie jouw wil spreken ze wel hebben uitgezocht vanaf welk IP adres het bericht is verstuurd. En ja Wimpie, dan hang je erin. Verder wens ik je succes met het uitdagen van justitie. Hoop dat ze je een TBSje geven.

  Afz, de verkoper van een lege LTD voor € 46.000,-.
  ________________________________________

  Van: Wim Dankbaar
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:03
  Aan: ‘marcel vrinssen’ ; agaathdewit@tutanota.com
  Onderwerp: FW: Bedreiging?

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: maandag 14 juni 2021 15:01
  Aan: ‘Verstegen, Niels (N.A.C.)’
  Onderwerp: RE: Bedreiging?

  Beste Niels,

  Ik verneem graag of de OvJ mij nog wil vervolgen op de aangifte van de beste heer Mauritz. Ik raad hem of haar dat heel erg aan! Niets liever! Anders graag een bericht van het OM dat ze er niets in zien.

  Mvg

  Wim Dankbaar

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 10 juni 2021 14:32
  Aan: ‘Verstegen, Niels (N.A.C.)’
  Onderwerp: RE: Bedreiging?

  Beste Niels,

  Mag ik aannemen dat het mij laten ophalen voor een verhoor van de baan is? Heeft u uw OvJ al gezegd dat ik de zaak graag voor de rechter wil brengen? Ik mag toch hopen dat het OM nu niet zegt: Laat maar zitten? Ik wil de rechter HEEL GRAAG uitleggen hoe het zit.

  Mvg

  Wim Dankbaar

  Van: Verstegen, Niels (N.A.C.) [mailto:niels.verstegen@politie.nl]
  Verzonden: vrijdag 4 juni 2021 13:27
  Aan: ‘Wim Dankbaar’
  Onderwerp: RE: Bedreiging?

  Beste heer Dankbaar,

  Houd u er rekening mee, dat ik voor u dan een aanhoudingsbevel buiten heterdaad zal opmaken en u ieder moment van de dag door de politie aangehouden kunt worden. U komt dan nog steeds in verhoor met mij, waar u mag verklaren wat u wil.

  Met vriendelijke groet,
  Niels Verstegen
  Generalist GGP/Hoofdagent
  Politie | Zeeland – West Brabant | District Hart van Brabant | Team Langstraat
  Tilburgseweg 23B Sprang-Capelle
  Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
  M 0620530424
  T 0900-8844

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s