Van: Wim Dankbaar <dankbaarwim@gmail.com>
Date: ma 31 mei 2021 om 12:05
Subject: Re: FW: mmg – Aangifte en klacht
To: <dank@xs4all.nl>

Geacht parket Noord Holland,

Kunt u mij mij bevestigen dat ik uw verwijzing naar de bedoelde brief kan interpreteren als een weigering om mijn aangiftes en klacht in behandeling te nemen? 

Met vriendelijke groet, 

Wim Dankbaar  

Op wo 14 apr. 2021 om 16:28 schreef Algemene Zaken (AP Noord-Holland) <AZ-NH@om.nl>:

Geachte heer Dankbaar,

De medewerker van het Cluster Juridische zaken verwijst naar bijgevoegde brief.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Klant Contact Centrum

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Noord-Holland

Administratie/Klant Contact Centrum

Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem

Postbus 601, 2003 RP Haarlem

088 – 699 16 00

e-mailadres advocatuur.noord-holland@om.nl

www.om.nl

————————————————————————-

Van: Wim Dankbaar <dankbaarwim@gmail.com>
Verzonden: woensdag 14 april 2021 11:05
Aan: Algemene Zaken (AP Noord-Holland) <AZ-NH@om.nl>; Sanders, mr. K. (AP Noord Holland) <K.Sanders@om.nl>
Onderwerp: mmg – Aangifte en klacht

Leiderdorp, 14 april 2021

Geachte mevrouw mr. Preenen,

Hierbij doe ik aangifte tegen uw officier mw. mr. K. Sanders en u als hoofdofficier van het parket Noord-Holland, omdat u als eindverantwoordelijke toestemming heeft gegeven om mijn aangifte tegen de heer Faek Mustafa op valse gronden te seponeren zie bijlage.  Ik doe deze aangifte rechtstreeks bij u omdat de politie/recherche Zandvoort bij monde van de heer Ergun Erol weigert mijn aangifte tegen  mr. Sanders op te nemen, naar verluidt in uw opdracht. Dat levert behalve een meinedig statement in het sepot ook obstructie van de rechtsgang op. Anders gezegd, ik word hier ernstig in mijn rechten gesaboteerd door uw parket, alsmede door de politie.

Ten tweede dien ik een klacht in tegen de beslissing van de heer J.W. Knol van de afdeling VIK (veiligheid, integriteit, klachten) om mijn aangifte tegen de heer Erol niet op te nemen (zie bijlage).  

Ten derde vraag ik u om te antwoorden op mijn WOB verzoek.  Ten overvloede sluit ik nog mijn brief van 5 juli 2019 aan u bij, waarin ik uitlegde waar ik aangifte van doe.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar
Florijn 1

2353 TC Leiderdorp

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 10:07
Aan:az-nh@om.nl
CC:k.sanders@om.nl‘; ‘kcc.nh@om.nl
Onderwerp: WOB verzoek ter attentie van de hoofdofficier parket Noord-Holland

Leiderdorp, 10 maart 2021

Geachte hoofdofficier,

Op 29 mei 2019 diende ik een WOB verzoek bij u in. Zie bijlage. Ik dien dit Wob verzoek nogmaals bij u in om de volgende redenen.

1) Het antwoord (zie bijlage) dat ik destijds  kreeg van plv. hoofdofficier  S.J.S . Preenen was beneden alle peil. Er wordt, zakelijk weergegeven, gesteld dat ik vanwege een afwijkende visie over de zaak Vaatstra geen recht zou hebben op informatie volgens de Wet Openbaarheid van Bestuuur. Dit betekent reeds een onrechtmatig afwijzing. De Wet sluit immers mensen met een afwijzend visie niet uit van WOB. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat mensen die een voor Nederland afwijkende Godsdienst belijden , zoals bijvoorbeeld het Boeddhisme,  geen rechten hebben in de WOB.  Dat betekent een vorm van discriminatie die verboden is in Nederland.

2) Belangrijker is echter dat mijn verzoeken niets te maken hebben met mijn visie op de Vaatstra zaak. Het gaat hier om een sepot dat met bewijsbare leugens werd beargumenteerd. Dat maakt het sepot zelf ook meinedig en valsheid in geschrift. Er zou onderzoek zijn gedaan naar bepaalde getuigen, waaruit zou blijken dat er geen sprake is van de door mij aangegeven valsheid in geschrifte. Ik weet dat dit beweerde onderzoek niet is gedaan en dat er wel degelijk sprake is van valsheid in geschrifte, zoals ik in mijn brieven aan de hoofdofficier reeds duidelijk heb uitgelegd. Daarom vraag ik naar de namen van de agenten en hun verslaglegging van het beweerde onderzoek.

3) De heer Faek Mustafa die ik van de valsheid in geschrifte beticht, heeft nadien een exploot bij mij laten betekenen  op basis van een civiel kort geding vonnis voor 100.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen. Ook heeft hij een derdenbeslag gelegd bij mijn bejaarde moeder op basis van het ongefundeerde  vermoeden dat ik geld van mijn moeder tegoed zou hebben. Dit terwijl zijn strafrechtelijke aangifte tegen mij is geseponeerd  en hij tegen dat sepot nooit bezwaar heeft gemaakt. De schade die ik ondervind van het onrechtmatige/strafbare handelen van Mustafa is dus alleen maar gegroeid. Daarmee is mijn belang om aan te tonen dat hij meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd ook gegroeid.

4) In de afwijzing van mijn WOB verzoek heeft de plv. hoofofficier Preenen zijn wettelijk plicht verzuimd om aan te geven hoe, binnen welke termijn  en bij welke instantie ik bezwaar kan maken tegen de afwijzing. Ook daarom dien ik mijn WOB verzoek opnieuw in, omdat ik bij een hernieuwde afwijzing voornemens ben om naar de juiste rechter te stappen teneinde het Openbaar Ministerie in rechte te betrekken.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Verzonden: maandag 25 maart 2019 11:28

Aan: ‘k.sanders@om.nl

Onderwerp: Stand van zaken?

Geachte mevrouw Sanders,

Hoe staat het mijn vervolging inzake de aangifte van de heer Faek Mustafa? En met mijn aangifte tegen hem? Zie bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
Openbaar Ministerie
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
Netherlands Public Prosecution Service

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op

  1. George de Vries zegt:

    Komt mij bekend voor deze reactie van het O.M. als het te lastig wordt , omdat jij gewoon in je recht staat, dan maar de beslissing nemen om niet meer te reageren. Triest maar waar.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s