WOB verzoek opnieuw

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 10:07
Aan: ‘az-nh@om.nl’
CC: ‘k.sanders@om.nl’; ‘kcc.nh@om.nl’
Onderwerp: WOB verzoek ter attentie van de hoofdofficier parket Noord-Holland

Leiderdorp, 10 maart 2021

Geachte hoofdofficier,

Op 29 mei 2019 diende ik een WOB verzoek bij u in. Zie bijlage. Ik dien dit Wob verzoek nogmaals bij u in om de volgende redenen.

1) Het antwoord (zie bijlage) dat ik destijds  kreeg van plv. hoofdofficier  S.J.S . Preenen was beneden alle peil. Er wordt, zakelijk weergegeven, gesteld dat ik vanwege een afwijkende visie over de zaak Vaatstra geen recht zou hebben op informatie volgens de Wet Openbaarheid van Bestuuur. Dit betekent reeds een onrechtmatig afwijzing. De Wet sluit immers mensen met een afwijzend visie niet uit van WOB. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat mensen die een voor Nederland afwijkende Godsdienst belijden , zoals bijvoorbeeld het Boeddhisme,  geen rechten hebben in de WOB.  Dat betekent een vorm van discriminatie die verboden is in Nederland.

2) Belangrijker is echter dat mijn verzoeken niets te maken hebben met mijn visie op de Vaatstra zaak. Het gaat hier om een sepot dat met bewijsbare leugens werd beargumenteerd. Dat maakt het sepot zelf ook meinedig en valsheid in geschrift. Er zou onderzoek zijn gedaan naar bepaalde getuigen, waaruit zou blijken dat er geen sprake is van de door mij aangegeven valsheid in geschrifte. Ik weet dat dit beweerde onderzoek niet is gedaan en dat er wel degelijk sprake is van valsheid in geschrifte, zoals ik in mijn brieven aan de hoofdofficier reeds duidelijk heb uitgelegd. Daarom vraag ik naar de namen van de agenten en hun verslaglegging van het beweerde onderzoek.

3) De heer Faek Mustafa die ik van de valsheid in geschrifte beticht, heeft nadien een exploot bij mij laten betekenen  op basis van een civiel kort geding vonnis voor 100.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen. Ook heeft hij een derdenbeslag gelegd bij mijn bejaarde moeder op basis van het ongefundeerde  vermoeden dat ik geld van mijn moeder tegoed zou hebben. Dit terwijl zijn strafrechtelijke aangifte tegen mij is geseponeerd  en hij tegen dat sepot nooit bezwaar heeft gemaakt. De schade die ik ondervind van het onrechtmatige/strafbare handelen van Mustafa is dus alleen maar gegroeid. Daarmee is mijn belang om aan te tonen dat hij meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd ook gegroeid.

4) In de afwijzing van mijn WOB verzoek heeft de plv. hoofofficier Preenen zijn wettelijk plicht verzuimd om aan te geven hoe, binnen welke termijn  en bij welke instantie ik bezwaar kan maken tegen de afwijzing. Ook daarom dien ik mijn WOB verzoek opnieuw in, omdat ik bij een hernieuwde afwijzing voornemens ben om naar de juiste rechter te stappen teneinde het Openbaar Ministerie in rechte te betrekken.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: maandag 25 maart 2019 11:28

Aan: ‘k.sanders@om.nl’

Onderwerp: Stand van zaken?

Geachte mevrouw Sanders,

Hoe staat het mijn vervolging inzake de aangifte van de heer Faek Mustafa? En met mijn aangifte tegen hem? Zie bijlagen.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

De politie, uw beste vriend?

Geachte heer Erol,

U weet ongetwijfeld dat ik weer ben uitgenodigd op 3 maart voor een verhoor in verband met een nieuwe aangifte van de heer Hebben. Ik vraag mij af of ik moet komen, gezien het feit dat de vorige aangifte van hem geseponeerd is. Ook gezien de manier waarop de politie Zandvoort mij behandeld heeft de afgelopen jaren, voel ik mij helemaal niet geroepen om te komen. Die behandeling is partijdig, vooringenomen en onrechtmatig.  Meten met twee maten. Mijn aangiftes worden geseponeerd of anderszins niet in behandeling genomen, maar nu moet ik weer opdraven voor een nieuwe aangifte van deze meneer?  Ik verzoek u in elk geval om bij het verhoor aanwezig te zijn. Ik wil dat dan combineren met een aangifte tegen u alhoewel het natuurlijk afdoet aan uw eigen belang en standpunt wanneer u zelf een aangifte tegen uzelf opneemt. U heeft immers geweigerd om mijn aangifte tegen uw officier van Justitie mevrouw K. Sanders op te nemen terwijl u zelf weet dat ik gelijk had dat zij mijn aangifte tegen Faek Mustafa heeft geseponeerd met een keiharde leugen, zijnde dat uw recherche onderzoek heeft gedaan naar de valsheid in geschrifte van Mustafa en dat daaruit niet is gebleken dat Mustafa valse verklaringen heeft ingebracht. U weet als geen ander dat dit beweerde onderzoek niet is gedaan alsmede dat haar uitspraken gelogen zijn. De officier pleegt in feite meineed door te liegen in een ambtelijk stuk, in dit geval een sepot. Overigens mag u helemaal niet weigeren om een aangifte op te nemen wanneer ik dat als rechtzoekende wil. Het hele verhaal is hier te lezen.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2020/04/03/de-onrechtstaat-nederland/

Een relevant fragment uit dit verhaal:

Begin citaat – Dit mailtje aan Jos Zandvliet brengt mij bij uw vierde sepotbeslissing om Faek Mustafa niet te vervolgen voor mijn aangifte van meineed, valsheid in geschrifte en het doen van een valse aangifte. Dit is de meest laakbare van allemaal. U schrijft:

Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Dat bewijs is wel degelijk wettig en overtuigend geleverd. Voor wat betreft de meineed zal deze zonneklaar aangetoond worden wanneer Faek wordt vervolgd en onder ede de vragen moet beantwoorden zoals die ook in mijn WOB verzoeken worden gesteld. Dit betekent dus dat het OM als de dood is dat die meineed wordt bewezen en daarom niet wil dat Faek wordt vervolgd. Anders gezegd probeert het OM nu al vijf jaar te voorkomen dat ik mijn gelijk in rechte kan bewijzen.

U schrijft verder:

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.

Excusez les mots, maar u zit hier gewoon vet te liegen. Ik heb keihard aangetoond dat de verklaringen van de beweerde financiers van Faek zo vals als een kraai zijn. Allereerst door te stellen dat ik de heren Hemen Hamarashid, Dekan Said en Salar Hama absoluut niet ken en dus ook nooit benaderd kan hebben, laat staan bij hen langs kan zijn geweest. Dit staat echter wel in de verklaringen, dus het kan onmogelijk waar zijn wat u stelt, namelijk dat ze op de hoogte zijn van die verklaringen en achter de inhoud staan, ofschoon u wel erkent dat ze die verklaringen niet zelf hebben opgesteld. U vergeet daarbij echter dat er wel namen en handtekeningen onder die verklaringen staan als waren die van hen. Dan moet u mij toch eens uitleggen hoe dit geen valsheid in geschrifte kan zijn als zij de verklaringen niet zelf hebben opgesteld en die handtekeningen door iemand anders (=Faek) zijn gezet? Ik zal u haarfijn aantonen hoe u de waarheid geweld aandoet. Hier kunt u mijn eerste gesprek van 9 mei 2018 met Jos Zandvliet, de destijds verantwoordelijke rechercheur, beluisteren (productie 12).

Allereerst valt op dat de heer Mauritz als ‘getuige’ zal worden gehoord. Dat is al raar, want de heer Mauritz is de bron van de stelling dat Faek Mustafa op 1 mei 1999 verklaringen aan de politie heeft afgelegd over de ware toedracht van de moord. Mauritz stelt dat Faek dit zelf aan hem heeft verklaard. Waarom heeft Faek dan geen aangifte tegen Mauritz gedaan en wordt Mauritz slechts als getuige, niet als verdachte gehoord? Die vraag is eigenlijk retorisch want het antwoord is: Omdat Faek donders goed weet dat hij dit aan Mauritz heeft verklaard en dit onder ede niet zal durven te ontkennen. Voorts kunt u horen dat ik ook binnenkort voor een verhoor (als verdachte) zal worden uitgenodigd. Dit verhoor heeft echter nooit plaatsgevonden, ongetwijfeld omdat Jos Zandvliet toen al heeft begrepen dat de aangifte van Faek (productie 13) hartstikke vals is en hij een groot probleem op zijn bord heeft gekregen. Net als u overigens.

Belangrijker is echter dat ik de heer Zandvliet meld dat de ingebrachte verklaringen van Faek’s beweerde compagnons vals moeten zijn, omdat ik de heren niet ken en ook niet kan vinden. Ik vraag hem vervolgens of hij de heren kan opsporen, teneinde in mijn belang vast te stellen dat de verklaringen inderdaad vals zijn. Heer Zandvliet bleek hier niet echt voor te porren en heeft dan ook niets op dit vlak ondernomen. Waaruit al bleek dat de politie niet bereid was om ook voor mij onderzoek te doen.

– Einde citaat

Door niet in te gaan op mijn vragen of u het door de officier beweerde onderzoek heeft gedaan, hield u de leugen van de officier in stand, anders gezegd beschermde u haar strafbare feit. U hield zich op de vlakte, terwijl u eenvoudig zou kunnen bevestigen dat de officier liegt. Het was hier uw plicht om de van belang zijnde ontbrekende feiten te vermelden. Bedrog/ oplichting ligt immers ook in het niet vermelden van feiten die van substantieel belang zijn voor de beoordeling. U handelt daarmee even onrechtmatig jegens mij als de officier. Daar komt bij dat u zich laat commanderen door het OM om mijn aangifte tegen de officier niet op te nemen. Daarmee spant u op onrechtmatige doch tevens strafrechtelijke wijze samen met de betreffend Officier van Justitie. Ook daarmee schendt u mijn rechten. Het OM maakt zich daarmee immuun en onschendbaar  voor het plegen van strafbare feiten, althans verbiedt de politie om aangiftes van die feiten op te nemen. Het kan natuurlijk niet de bedoeling van de wetgever zijn dat de wet voor leden van het OM niet geldt. Ik heb de rechter gevraagd om deze wantoestand te corrigeren, maar ben nog in afwachting van de uitspraak.  Dat u het onfatsoenlijk vindt dat ik gesprekken met ambtenaren van openbare instanties opneem, leg ik naast mij neer, temeer omdat daarmee vastgelegd is wat uw opstelling in deze kwestie was. Aldus had ik daarin tevens geen andere reële mogelijkheden ter beschikking om de waarheid boven tafel te krijgen en heb ik daarin simpelweg rechtmatig gehandeld. Overigens is mij bekend dat de politie elk gesprek opneemt, dus ik zie ook vanuit die optiek het  probleem niet.

https://rumble.com/ve1ecv-gesprek-met-recherche-zandvoort.html

https://rumble.com/ve1ef3-gesprek-met-politie-zandvoort.html

Ook heeft u mijn aangifte tegen de heren Brouwer en Demmink niet in behandeling genomen:

 

Van: Erol, Ergün (E.) [mailto:ergun.erol@politie.nl]
Verzonden: donderdag 3 maart 2016 18:48
Aan: ‘dank@xs4all.nl’
Onderwerp: aangifte 2015288447

Geachte heer Dankbaar,

Op 3 december 2015, heeft u aangifte gedaan ter zake artikel 189 van het Wetboek van Strafrecht.

In uw aangifte geeft u aan, dat een aantal personen hulp hebben verleend aan de dader(s) van een misdrijf. U benoemt hierin de moord op Marianne Vaatstra.

Ik heb destijds uw aangifte beoordeeld en in algemene zin besproken met een officier van justitie.

De officie van justitie heeft inhoudelijk NIETS van uw zaak gevonden. De zaak is terug verwezen naar de politie.

Na bestudering van uw aangifte heb ik ook besloten uw zaak niet in behandeling te nemen.

Zoals u zelf ook al heb opgemerkt is er een communicatiestoornis vanaf de zijde van de politie wat betreft de sepotcode 74.

Er is nimmer door een officier van justitie in uw zaak een sepot afgegeven.

Indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van mij, kunt u een heroverweging van uw zaak vragen bij de politie.

Ik zal u mijn beslissing ook telefonisch toelichten.

Op uw website verwijst u ook naar de genoemde sepot. Ik verzoek u deze foutieve informatie te verwijderen van uw site.

Zoals gezegd heeft het openbaar ministerie of een officier van justitie geen standpunt of beslissing in uw aangifte genomen.

Ik zou het op prijsstellen als u dit ook van uw site afhaalt.

Met vriendelijke groet,

Ergun Erol

Operationeel Chef. Opsporing

Politie  | Noord-Holland | Kennemerland | Basisteam Kennemerkust

@  ergun.erol@kennemerland.politie.nl

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op WOB verzoek opnieuw

  1. J. Onno Dekker zegt:

    Werkelijk Kafka ten top. Geen recht op informatie (WOB), geen recht op getuigen, omdat je een aluhoedje bent. Wel dat laatste is een compliment in een staat waar vrouwe Justitia drie keer de hals is doorgesneden en door necrofielen dagelijks verkracht wordt. Het Schwabisme viert hoogtij totdat er slechts gedigitaliseerde, dode, burgers overblijven. Van een papieren werkelijkheid naar een digitale werkelijkheid. En voor pederasters in de gerechtelijke kringen: geniet nog maar ff
    zolang het naar den vleze gaat!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s