M.J. Hoogendoorn – Zaak 1254598 – Verzoek om antwoord op de klacht (2)

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 20:15
Aan: ‘algemeen@ordenvanadvocaten.nl’; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: stapel@stapeladvocatuur.nl
Onderwerp: RE: W.J. Dankbaar/mr. M.J. Hoogendoorn – Zaak 1262773 – Verzoek om nadere informatie/stukken

Geachte Deken, Geachte heer mr. H.W.M. van den Heiligenberg,

Ik zou het prettig vinden als u dit soort vragen aan de heren Hoogendoorn en Moszkowicz stelt, in plaats van aan mij. Zij kennen de meeste antwoorden beter dan ik.  Maar goed, ik zal u toch terwille zijn. Mijn antwoorden vindt u in uw tekst in bold en cursief.

Van: Orde van advocaten Midden-Nederland [mailto:algemeen@ordenvanadvocaten.nl]
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 15:39
Aan: Dankbaar, W.J.
Onderwerp: W.J. Dankbaar/mr. M.J. Hoogendoorn – Zaak 1262773 – Verzoek om nadere informatie/stukken

Geachte heer Dankbaar,

Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van uw klacht met bijlagen van 9 oktober 2020 tegen mr. M.J. Hoogendoorn. In uw klacht geeft u aan dat u van mening bent dat mr. Hoogendoorn klachtwaardig heeft gehandeld door:

a. in een gerechtelijke procedure van de heer M. tegen u, waarin hij de heer M. heeft vertegenwoordigd, vervalste verklaringen van derden in te brengen met als doel u te schaden, terwijl verondersteld mag worden dat hij de onwaarheid van deze verklaringen kent;
b. de heer M. willens en wetens te hebben aangezet om deze verklaringen van derden te doen vervalsen.

Naar aanleiding van de door u ingediende klacht, heb ik behoefte aan een nadere toelichting. Gelet daarop verzoek ik u mij de volgende nadere informatie toe te sturen.

Ad klachtonderdeel a).
1. Wanneer heeft bedoelde gerechtelijke procedure plaatsgevonden en bij welke rechtbank?

De procedure was een kort geding procedure, aangespannen door de heer Mustafa, met de heer Hoogendoorn als zijn raadsman. De zitting vond plaats op 25 april 2018. De uitspraak was op 9 mei 2018. Het vonnis kunt u hier vinden:

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/10/vonnis-mustafa-vs_-dankbaar.pdf

Overigens was de rechter de heer mr. Theo Roëll, ook raadgever aan de Koning, die eerder een gunstig vonnis voor mij had gewezen. Ik neem deze rechter dan ook weinig kwalijk, omdat hij ook niet had kunnen bevroeden dat de heer Mustafa meineed zou plegen.

Het proces verbaal van deze meineed kunt u hier vinden:
    
https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/10/proces-verbaal-mustafa-vs_-dankbaar.pdf


2. Heeft mr. Hoogendoorn de heer M. in die procedure bijgestaan?

Inderdaad! Dat kunt u ook aan de heer Hoogendoorn zelf vragen.

3. De bij uw klacht gevoegde verklaringen van derden, wanneer of in welk processtuk bent u daarmee bekend geworden?

Ik ben daarmee bekend geworden in de strafaangifte tegen mij van de heer Mustafa. In die aangifte van 14 augustus 2017 werden de (valse) verklaringen reeds genoemd:


https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/10/aangiftefaek.pdf

Mustafa stelt in deze aangifte onder meer: “Ik ben zakelijke klanten kwijtgeraakt, drie van hen financierde mijn bedrijf genaamd Autocenter Pendrecht, gevestigd op de Baarlandhof 4 te Rotterdam. Ik weet dat W. Dankbaar mijn financiers heeft benaderd.  Zij vertelden mij namelijk dat W. Dankbaar had gezegd dat ik betrokken was bij een moordzaak en hij niet snapte waarom zij zich zakelijk met mij ophielden. Hij had tegen hen gezegd en ik citeer mijn financierders: “Weten jullie wel met wie je te maken hebt, ik zou maar uitkijken, heeft hij jullie niet verteld dat hij betrokken was bij een moordzaak?” De namen van mijn financierders zijn: Hemen achternaam Hama Rashid, de andere is genaamd Salar achternaam Hama. Beiden willen geen zaken  meer met mij doen omdat W. Dankbaar mijn naam in diskrediet heeft gebracht. Hij heeft hen benaderd en allemaal leugens over mij verteld. Zij willen geen zaken meer met mij doen omdat zij geen ellende willen door deze W. Dankbaar. Ook zij hebben een autobedrijf en raakten hierdoor klanten kwijt. Ik weet hun namen en telefoonnummer maar zal deze alleen aan de politie vertellen.”


Maar ik zag de verklaringen van de  zogenaamde “financiers” van Faek Mustafa pas werkelijk in de dagvaarding die de heer Hoogendoorn in de genoemde kort geding procedure namens Mustafa  tegen mij uitbracht.
Deze verklaringen heeft u inmiddels ook. Let u goed op, mr. Hoogendoorn deze verklaringen heeft ingebracht:

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2020/10/verklaringenpartnersfaek.pdf

Luistert u even naar onderstaand gesprek, dat de politie na herhaaldelijk verzoek van mij, niet wilde doen:Moet ik nu nog uitleggen dat de verklaringen van Faek Mustafa vals zijn?
Of spreekt dit gesprek voor zich?

Na het beluisteren van dit gesprek is de conclusie onontkoombaar: Faek Mustafa heeft vervalste, zelf verzonnen verklaringen ingebracht buiten medeweten van zijn “financiers” om. Bovendien heeft hij onder die verklaringen vervalste, zelf verzonnen handtekeningen gezet. Dankbaar heeft naderhand deze mensen opgezocht en de verklaringen laten zien, waarbij zij nogmaals te kennen gaven deze verklaringen niet te kennen, maar bovendien dat het ook niet hun handtekeningen waren. Het sepot werd als volgt gemotiveerd door officier van justitie mr. mw. K Sanders:

“Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is”.

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Evident is dat de officier van justitie de aangifte afserveert met een klinkklare leugen, wat ook een strafbaar feit is jegens Dankbaar.  De waarheid geweld aandoen in een ambtelijk stuk staat gelijk aan meineed. Het beweerde onderzoek is nooit door de politie gedaan en verklaarders die niet eens hun handtekening herkennen kunnen nooit achter de inhoud staan. Het gaat om valsheid in geschrifte in optima forma.4. Is bedoelde procedure inmiddels beëindigd? Of loopt er nog een hoger beroep? Wat is uiteindelijk de uitkomst van de procedure?


Er loopt geen hoger beroep tegen deze kort geding uitspraak van mr. Roëll. Dat komt omdat mijn advocaat mr. Stapel een evidente vormfout heeft gemaakt. Ik heb hem opdracht gegeven hoger beroep aan te tekenen, maar hij heeft de termijn waarbinnen dit kon, laten versloffen. Daarom zit ik met de gebakken peren. Mr. Stapel zegt: Dat moeten we doen in een bodemprocedure, Wim! Die bodemprocedure is inmiddels gestart. Die kunt u hier lezen:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2020/10/08/bodemprocedure-tegen-faek-mustafa/

Opmerkelijk is ook dat mr. Hoogendoorn en mr. Moszkowicz deze bodemprocedure niet zijn gestart. Waarom moest ik dat doen? Als je in een kort geding een voorlopige voorziening vraagt van de rechter, en je cliënt een strafaangifte laat doen, dan zet je je claims toch door?  Waarom gebeurt dat niet? Waarom maakten de heren Hoogendoorn en Moszkowicz geen bezwaar tegen de sepotbeslissing van het OM om mij niet te vervolgen voor de strafaangifte van Faek Mustafa? Wat willen ze dan nog met het kort geding vonnis van mr. Roëll? Die gaf Mustafa een voorschot van 5000 euro schadevergoeding in anticipatie op de te verwachten bodemprocedure, die Mustafa en zijn raadsmannen nooit zijn gestart! Hoe zou dat nou komen?

Ad klachtonderdeel b).
5. Graag ontvang ik uw toelichting waarom u van mening bent dat mr. Hoogendoorn de heer M. heeft aangezet met betrekking tot bedoelde verklaringen.

Mr. Hoogendoorn was en is formeel de advocaat voor Faek Mustafa. Denkt de Deken nou echt dat mr. Hoogendoorn niet heeft geweten dat Mustafa valse verklaringen heeft ingebracht? En hij ook niet heeft gevraagd aan Faek: “Faek, deze verklaringen van je vriendjes zijn toch wel echt? Die heb je toch niet zelf verzonnen? Je kunt toch wel volhouden dat die handtekeniningen door je vriendjes zijn gezet? Want als ze vals zijn, dan gaan wij als advocaten ook nat als dat ooit uitkomt!” Kunnen we in elk geval vaststellen dat mr. Hoogendoorn dit niet aan Faek heeft gevraagd? Heeft Faek dan helemaal zelf het risico genomen om valse verklaringen in te brengen tegen Wim Dankbaar? Zonder dat hij dit overlegd heeft met zijn raadsmannen, die niet hoefden te weten of de verklaringen vals waren? Hoe moet ik dan nog uitleggen dat die raadsmannen Faek hebben gecoached om die verklaringen te vervalsen? Mr. Hoogendoorn en mr. Moszkowicz wilden toch iets verzinnen dat Mustafa grote financiele schade had opgelopen door Wim Dankbaar? Willen ze nu volhouden dat Mustafa dit op eigen kracht heeft gedaan? Waarom vraagt u het hen zelf niet?      

6. U stelt dat door middel van de strafaangifte van de heer M. tegen u, gepoogd is uw belangen onnodig en onevenredig te schaden. Graag verneem ik van u of u hiermee betoogt dat mr. Hoogendoorn iets van doen heeft (gehad) met de aangifte door de heer M., zo ja, waaruit blijkt dat?


Nogmaals, de heer Hoogendoorn was en is de raadsman voor Mustafa. Hij klaagde mij aan in een kort geding namens Mustafa in de wetenschap dat Mustafa een strafaangifte tegen mij had gedaan. Denkt u dan nog dat Hoogendoorn geen bemoeienis met die aangifte heeft gehad? Denkt u dat Mustafa uit zichzelf besloten heeft om aangifte tegen Wim te doen? Na drie jaar dat mijn “laster” bij hem bekend was?  En daarna pas mr. Hoogendoorn in de arm heeft genomen? Denkt u dat Mustafa dat allemaal zonder coaching heeft gedaan? Laat zijn raadsmannen dat dan maar zeggen! Laat zijn raadsmannen maar uitleggen dat met de aangifte en valse verklaringen van Mustafa niet gepoogd is om mijn belangen onnodig en onevenredig te schaden! En tevens waarom zij die aangifte geen vervolg willen geven!   

Ik verzoek u vriendelijk om binnen twee weken na heden puntsgewijs te reageren door dit e-mailbericht ‘in reply’ te beantwoorden en de gevraagde stukken als bijlagen mee te sturen.

Mijn reply heeft u al binnen 24 uur. Vraagt u mr. Moszkowicz ook waarom hij het mailtje van Ineke Vaatstra voor RTL Boulevard heeft gemanipuleerd?

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Nu de klachten zijn gericht tegen de advocaat van de wederpartij, deel ik u ter informatie alvast het volgende mede. Het Hof van Discipline – de hoogste instantie in het advocatentuchtrecht – stelt bij de beoordeling van een klacht tegen de advocaat van de wederpartij voorop dat de advocaat partijdig is bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt. Daarbij hanteert het Hof van Discipline de maatstaf dat de advocaat van de wederpartij een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem in overleg met zijn cliënt passend voorkomt. Deze vrijheid is echter niet absoluut. Deze vrijheid kan onder meer worden ingeperkt doordat (a) de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij, (b) de advocaat geen feiten mag stellen waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen, (c) de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel. Verder geldt dat de advocaat de belangen van zijn cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid daarvan. Slechts in uitzonderingsgevallen is de advocaat gehouden de juistheid van de feiten nader te onderzoeken.

Voor informatie over de klachtprocedure verwijs ik u naar de leidraad dekenale klachtbehandeling, die u kunt raadplegen via de link https://www.advocatenorde-middennederland.nl/66383/Leidraad%20dekenale%20klachtbehandeling%202020.pdf.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
namens de deken,

De heer mr. H.W.M. van den Heiligenberg
Advocaat / Stafjurist Orde van Advocaten Midden-Nederland
Hieronymusplantsoen 12
3512 KV Utrecht
Tel.: 030 – 234 38 19
Fax.: 030 – 234 34 25
KvK.: 69587485

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

18 reacties op M.J. Hoogendoorn – Zaak 1254598 – Verzoek om antwoord op de klacht (2)

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Aangenomen motie ondanks dat Grapperhaus tegen was en Dekker de motie had afgeraden aan de hele Tweede Kamer.

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:13
  Aan: ‘algemeen@ordenvanadvocaten.nl’; moszkowicz@moszkowicz-law.nl; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl
  CC: stapel@stapeladvocatuur.nl
  Onderwerp: RE: W.J. Dankbaar/mr. Y. Moszkowicz (II) – Zaak 1262781 – Verzoek om nadere informatie/stukken

  Geachte Deken, Geachte heer van den Heiligenberg,
  Ik zie de noodzaak om nog wat toe te voegen naar aanleiding van uw onderstaande alinea, die ik maar als een ferme waarschuwing aan de heren Hoogendoorn en Moszkowizc zie:
  “Nu de klachten zijn gericht tegen de advocaat van de wederpartij, deel ik u ter informatie alvast het volgende mede. Het Hof van Discipline – de hoogste instantie in het advocatentuchtrecht – stelt bij de beoordeling van een klacht tegen de advocaat van de wederpartij voorop dat de advocaat partijdig is bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt. Daarbij hanteert het Hof van Discipline de maatstaf dat de advocaat van de wederpartij een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem in overleg met zijn cliënt passend voorkomt. Deze vrijheid is echter niet absoluut. Deze vrijheid kan onder meer worden ingeperkt doordat (a) de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij, (b) de advocaat geen feiten mag stellen waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen, (c) de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel. Verder geldt dat de advocaat de belangen van zijn cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid daarvan. Slechts in uitzonderingsgevallen is de advocaat gehouden de juistheid van de feiten nader te onderzoeken”

  Ik wil met name ingaan op de punten (a), (b) en (c). De heer Moszkowicz heeft zich onnodig grievend uitgelaten over mij in het programma RTL Boulevard door zonder gelegenheid tot wederhoor of reactie het volgende te doen publiceren:

  Hij deed het hier voorkomen dat het bovenstaande mailtje door zijn beweerde cliënt Maaike Terpstra aan mij is gestuurd, waarmee hij mij dus voor een landelijk publiek neerzet als een niet aflatende stalker, die zijn cliënt maar niet met rust wil laten. Dit is in feite gewoon smaad en zelfs laster jegens mij. Hiermee is punt (a) reeds overtreden. Maar ook punt (b) en (c). Hij wist namelijk dat deze publicatie in strijd met de waarheid was, dat wil zeggen, hij weet dat het mailtje niet door Terpstra is gestuurd, maar door haar dochter Ineke, vanaf de laptop van Terpstra. Hij bewijst zelf dat hij dat weet, omdat hij het mailtje heeft gemanipuleerd. De originele tekst luidt namelijk als volgt: “voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”. De schrijffouten laaste en contakt zijn dus verbeterd en het zinsdeel en “je bende incl Klaske” Is weggelaten. Dit is weggelaten omdat het niet vol te houden is dat Tersptra geen contact met Klaske meer zou willen, en het inmiddels ook bewezen is dat het contact met Klaske uitstekend is gebleven. Deze actie was dus onnodig grievend (a), hij kende de onwaarheid ervan (b) en hij had het doel om mij onnodig en onevenredig te schaden (c). Dat de heer Moszkowicz de regels voor advocaten aan zijn laars lapt, is alleen al met dit ene feit bewezen.

  Verder wil ik benadrukken dat mr. Moszkowicz een convenant heeft gesloten met de publicist Micha Kat. Kort gezegd ging het erom dat Kat een aangifte van poging tot doodslag tegen Moszkowicz zou intrekken en in ruil zou Moszkowicz dan vermeende dwangsommen kwijtschelden, met de belofte elkaar niet meer in rechte te betrekken. Dit convenant is begin april 2014 tot stand gekomen onder bemiddeling van de toenmalige Deken van uw orde, mr. Leonard Böhmer, en mr. Stapel, die destijds toevallig ook de advocaat van Kat was, nu ook mijn advocaat.

  Een inleidend gesprek tussen de heer Böhmer en Kat is hier te beluisteren:

  Tevens een inleidend filmpje waarin beklonken wordt dat de overeenkomst tussen Moszkowicz en Kat er gaat komen:

  Het convenant vindt u hier:

  Klik om toegang te krijgen tot convenant.pdf

  Het gaat hier dus om een overeenkomst om een dreigende vervolging van aangifte van poging tot doodslag af te kopen, in de wetenschap dat Kat het dagboek van Terpstra had gepubliceerd, zonder Kat ook maar te vragen, laat staan te sommeren, of hij in het kader van de overeenkomst het dagboek van zijn website wilde verwijderen. De tuchtrechtelijke aspecten van zo’n overeenkomst laat ik maar even in het midden (de vraag is of je een vonnis als drukmiddel mag gebruiken om een aangifte in te laten trekken) maar wat in elk geval tuchtrechtelijk verwijtbaar is, is dat Moszkowicz verzaakt heeft de beweerde belangen van zijn beweerde cliënt te behartigen. Dat belang was destijds immers om publicatie/openbaarmaking van haar dagboek te voorkomen. Haar dagboek dat door Kat reeds maanden voor het convenant op diens website gepubliceerd was. Tot overmaat van ramp beweert Moszkowicz ook nog dat hij één en ander met Terpstra heeft besproken, met andere woorden dat zij er vrede mee had dat het dagboek op de site van Kat gepubliceerd mocht blijven. Dat deze bewering een leugen is, behoeft verder geen betoog, maar even verwijtbaar is dat Moszkowicz zijn eigen belangen boven die van zijn cliënt heeft gesteld. Hij heeft dus niet alleen de belangen van zijn wederpartij onnodig en onevenredig geschaad maar óók die van zijn eigen (beweerde) cliënt! Ergo, het wordt hoog tijd om de praktijken van mr. Moszkowicz een halt toe te roepen.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Dankbaar

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Getuigenverzoek Maaike, Ineke en Bauke afgewezen. Tegen beter weten in gaf ik rechter Jeff Biesma het voordeel van de twijfel. Veel corrupter dan ik dacht. Ik zit momenteel in het buitenland, dus in het weekend kom ik met meer uitleg.

  Like

 4. Wim zegt:

  Als je wordt aangeklaagd door iemand en bij de rechter verschijnt dan niet de aanklager maar een advocaat die zegt de aanklager te vertegenwoordigen. Dan moet de advocaat toch een machtiging overhandigen. En als die machtiging bij de rechter of de aangeklaagde in twijfel wordt getrokken is het toch niet zo moeilijk de waarde van de machtiging te achterhalen?

  Like

 5. Wim zegt:

  Heb jij de machtiging wel eens gezien? Of je advocaat? Jij schrijft dat Klaske nog contact heeft met ma Vaatstra. Die weet toch ook wel of er al dan niet een machtiging is.
  Bij mij moest ooit een gerechtelijke uitspraak uitgevoerd worden. Toen moest eerst een bevel door de eiser ondertekend worden. Niet door een gemachtigde.

  Like

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar
  Datum: 16 oktober 2020 22:47:40 CEST
  Aan: “mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht” , stapel@stapeladvocatuur.nl, moszkowicz@moszkowicz-law.nl
  Kopie: “algemeen@ordenvanadvocaten.nl”
  Onderwerp: Antw.: W.J. Dankbaar/mr. M.J. Hoogendoorn – Zaak 1254598 – Verzoek om antwoord op de klacht

  Geachte Deken, geachte heer Van den Heiligenberg,

  De reactie van de heer Hoogendoorn is nietszeggend, niet verklarend en non-informatief. Bovendien gaat hij niet in op de stellingen en vragen van mij en de heer Van den Heiligenberg.

  Ad a. Mijn reactie op de tuchtwaardigheid van de klacht tegen mr. Stapel heb ik reeds gegeven. Daar verwijs ik dan ook naar. Dat ik belanghebbende ben bij die klacht heb ik ook reeds uitgelegd. Mr. Stapel is mijn advocaat en het zijn mijn belangen die gepoogd geschaad te worden met deze klacht tegen mr. Stapel. De beschuldigingen aan het adres van mr. Stapel zijn in feite aan mij gericht.

  Ad b en c. De reactie van mr. Hoogendoorn bevat tal van onjuistheden. Allereerst de stelling dat Terpstra mandaat aan mr. Moszkowicz heeft geven, een stelling die ik betwist om redenen die ik reeds uitvoerig heb beschreven. Het is ook onjuist dat mr. Hoogendoorn in alle procedures namens Terpstra samen met mr. Moszkowicz heeft opgetreden. Deze procedures spelen vanaf oktober 2013 en mr. Hoogendoorn kwam pas in 2017 op het toneel, niet als (mede)advocaat voor Terpstra maar als raadgever/secondant van mr. Moszkowicz. Als mr. Hoogendoorn nu wil beweren dat hij nu ook voor Terpstra optreedt als advocaat, dan is het opportuun om dat te bewijzen en sinds wanneer. Het staat mr. Moszkowicz wellicht vrij om samen met een raadgevende kantoorgenoot werkzaamheden te verrichten voor een klant, maar het staat hem niet vrij om die kantoorgenoot als advocaat van die klant naar voren te schuiven. In feite is dat meer van hetzelfde, dingen doen zonder medeweten en instemming van de klant. Het is namelijk niet het kantoor maar de advocaat als individu die verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor zijn acties.

  Ik heb al eerder uitgelegd dat als een advocaat van het tableau wordt geschrapt, zijn kantoor en kantoorgenoten dat niet aangerekend kan worden. Mr. Hoogendoorn dient dus te bewijzen dat hij rechtmatig en met mandaat als advocaat optreedt voor Terpstra. In deze zaak wringt dat des te meer omdat het al of niet hebben van een mandaat zo’n onderwerp van twijfel en discussie is geworden. Het wringt nog meer omdat mr. Hoogendoorn formeel, niet mr. Moszkowicz, de klacht tegen mijn advocaat Stapel heeft ingediend, beweerdelijk namens Terpstra. Daarom is het van belang om vast te stellen of mr. Moszkowicz daar ook verantwoordelijkheid voor neemt, en ten tweede of mr. Hoogendoorn beschikt over een mandaat van Terpstra daarvoor. Ik heb het bewijs daarvoor nog niet gezien. Zelfs in de beruchte notarisverklaring die mr. Hoogendoorn weer aanhaalt, wordt alleen gesproken over mr. Moszkowicz. Dan is het dus extra relevant om aan te tonen dat hij opdracht heeft gekregen van Terpstra om een klacht tegen mijn advocaat in te dienen. En tevens de vraag te beantwoorden waarom mr. Moszkowicz geen verantwoordelijkheid neemt voor deze klacht.

  Dankbaar betwist nadrukkelijk dat Terpstra mandaat heeft gegeven, en zeker ook dat de druk waaronder het mandaat op gegeven moment wel is gegeven, of beter gezegd afgedwongen door de heer Moszkowicz, meer dan ongeoorloofd was. Nogmaals zij gezegd dat zulk een afgedwongen en dus onrechtmatig mandaat dan niet ook automatisch voor mr. Hoogendoorn geldt. Over de beschikking van 15 oktober van rechter mr. J.E. Biesma kan ik veel zeggen en dat ga ik ook doen op mijn website en in hoger beroep. Voor hier volsta ik met het volgende: Als we moeten aannemen dat een rechter altijd in eerste aanleg een juiste uitspraak doet, dan kunnen we hoger beroep, cassatie, herziening en het Europese Hof beter afschaffen. En als een advocaat altijd op zijn woord en blauwe ogen moet worden geloofd, waarom hebben we dan raden en hoven van discipline?

  Ad d. Wat is er dan feitelijk onjuist? Waarom specificeert mr. Hoogendoorn niets? Is dit inhoudelijk op een beschuldiging ingaan? Ik verzoek de deken om mr. Hoogendoorn en mr. Moszkowicz te vragen naar de punten uit mijn vorige email, betreffende het convenant met Micha Kat, de bewering dat dit met Terpstra is overlegd, het emailtje van Ineke Vaatstra, de reden voor de manipulatie daarvan in de media, de redenen waarom zij koste wat kost Terpstra niet als getuige willen horen, enzovoort.

  Ad e. In mijn vorige email heb ik dit meer dan voldoende en juridisch onderbouwd. De helft is uiteraard bij wijze van spreken, een metafoor, dat weet mr. Hoogendoorn ook wel. Maar als hij dat niet wil begrijpen dan wil ik ook nog wel zeggen dat het meer dan helft is. In elk geval heb ik zonneklaar gemaakt dat hij en mr. Moszkowicz de door de Deken genoemde regels a, b en c, schromelijk aan hun laars hebben gelapt. Anders gezegd, in hun vrijheden ver buiten het boek zijn gegaan.

  Met vriendelijke groet,

  W.J Dankbaar.

  Verstuurd vanaf mijn iPad

  Op 15 okt. 2020 om 17:45 heeft mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht het volgende geschreven:

  Geachte Deken, geachte heer Van den Heiligenberg,

  Onderstaand mijn reactie. Ik zal mij beperken tot de door u aangegeven vragen. Mocht u een reactie op andere stellingen van klager wensen, dan verneem ik dat graag.

  Ad a Het is juist dat ik een klacht tegen mr. Stapel heb ingediend. De inhoud daarvan kent u reeds uit de eerdere correspondentie meen ik. Ik refereer mij daaromtrent aan uw oordeel, uiteraard voor zover klager terzake überhaupt als belanghebbende is aan te merken, i.p.v. mr. Stapel

  Ad b en c Zoals al aangegeven heeft Terpstra aan mr. Moszkowicz mandaat gegeven in alle procedures, laatstelijk bij een beëdigde notariële verklaring. In alle procedures namens Terpstra jegens klager heb ik tezamen met mr. Moszkowicz opgetreden. Het staat m. Moszkowicz vrij om werkzaamheden samen met een kantoorgenoot te verrichten.

  Dankbaar betwist overigens niet dat mw. Terpstra mr. Moszkowicz opdracht heeft gegeven. Hij stelt slechts dat mw. Terpstra dat gedaan zou hebben onder druk van familie. Dankbaar stelt geen druk die ongeoorloofd is. Ik verwijs u daarvoor naar de bijgaande beslissing van de rechtbank Noord Nederland van heden.

  Ad d Het gestelde is feitelijk onjuist.

  Ad e. Het gestelde is onvoldoende feitelijk en juridisch omschreven. Graag verneem ik welke helft.

  Hoogachtend,

  mr. M.J. Hoogendoorn

  Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
  Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
  Moszkowicz Advocaten Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

  This message may contain information that is not intended for you.
  If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
  Moszkowicz Advocaten Utrecht accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

  Hoogachtend,

  m. M.J. Hoogendoorn

  Van: Orde van advocaten Midden-Nederland
  Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:24
  Aan: mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht
  CC: Dankbaar, W.J.
  Onderwerp: W.J. Dankbaar/mr. M.J. Hoogendoorn – Zaak 1254598 – Verzoek om antwoord op de klacht

  Geachte heer Hoogendoorn,

  Op 25 september 2020 heeft de heer Dankbaar een klacht met bijlage tegen u ingediend. Per e-mails van 29 september jl. en 5 oktober jl. heb ik de heer Dankbaar verzocht zijn klacht nader toe te lichten. Op 30 september jl. en 6 oktober jl. heeft de heer Dankbaar een nadere toelichting gegeven en stukken overgelegd. Bijgaand treft u de reeds gevoerde correspondentie in dit klachtdossier aan.

  Kort gezegd is de heer Dankbaar van mening dat u klachtwaardig hebt gehandeld door:

  a. op 11 augustus 2020 een klacht in te dienen tegen zijn advocaat bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland;
  b. uw cliënten te vertegenwoordigen zonder een (toereikende) volmacht/mandaat;
  c. namens uw cliënten tegen hem te procederen zonder (toereikende) volmacht/mandaat;
  d. uw cliënten onder druk te zetten om op papier te zetten dat u (toereikende) volmacht/mandaat hebt;
  e. de halve Advocatenwet aan uw laars te lappen, alle regels te overtreden, en keihard te liegen tegenover rechters en de Raad van Discipline.

  Ik verzoek u vriendelijk om binnen drie weken na heden te reageren op de klacht door dit e-mailbericht te beantwoorden met ‘antwoord allen’.

  Nu de klachten zijn gericht tegen de advocaat van de wederpartij, deel ik u ter informatie alvast het volgende mede. Het Hof van Discipline – de hoogste instantie in het advocatentuchtrecht – stelt bij de beoordeling van een klacht tegen de advocaat van de wederpartij voorop dat de advocaat partijdig is bij
  de behartiging van de belangen van zijn cliënt. Daarbij hanteert het Hof van Discipline de maatstaf dat de advocaat van de wederpartij een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem in overleg met zijn cliënt passend voorkomt. Deze vrijheid is echter niet
  absoluut. Deze vrijheid kan onder meer worden ingeperkt doordat (a) de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij, (b) de advocaat geen feiten mag stellen waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen, (c) de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel. Verder geldt dat de advocaat de belangen van zijn cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid daarvan. Slechts in uitzonderingsgevallen is de advocaat gehouden de juistheid van de feiten nader te onderzoeken.

  Voor informatie over de klachtprocedure verwijs ik u naar de leidraad dekenale klachtbehandeling, die u kunt raadplegen via de link https://www.advocatenorde-middennederland.nl/66383/Leidraad%20dekenale%20klachtbehandeling%202020.pdf.

  Volledigheidshalve vermeld ik dat de heer Dankbaar een cc van dit e-mailbericht ontvangt.

  Met vriendelijke groet,
  namens de deken,

  De heer mr. H.W.M. van den Heiligenberg
  Advocaat / Stafjurist

  Orde van Advocaten Midden-Nederland
  Hieronymusplantsoen 12
  3512 KV Utrecht
  Tel.: 030 – 234 38 19
  Fax.: 030 – 234 34 25
  KvK.: 69587485

  U wordt vriendelijk verzocht bij een antwoord “antwoord allen” (reply all) te gebruiken en de onder in dit bericht vermelde referentiecode niet te verwijderen. Uw e-mail wordt door ons systeem dan automatisch in het juiste dossier geplaatst en naar de behandelaar verstuurd:

  Referentiecode: mzrdref6y4hacpym1f898cdbu3w89kc4jlnx7k5jwjjur3eferdrzm

  Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee.
  If you are not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this communication.

  Like

 7. johnloup zegt:

  Op je klacht bij de Orde van Advocaten zal niks uitgedaan worden. Het -afgewezen- getuigenverzoek inzake het wel/niet mandaat van Maaike zal voldoende “ bewijs” zijn, dat Mosco en z’n compagnon niks verkeerds gedaan hebben. De verklaringen van Maaike zelf aan Goos, Hans doen er voor hen niet toe.

  Like

 8. hansholtrop zegt:

  Langzaam maar zeker wordt dit een zaak voor de Algemene Raad van de NOvA

  Like

 9. yvonne zegt:

  Juist bij wrakingszaken kun je heel goed zien hoe rechters over elkaar en over elkaars praktijken oordelen. En wat blijkt? Ze stoppen elkaars fouten in de doofpot, maken achter elkaar feitelijk onjuiste processen verbaal op, en altijd in het nadeel van de wrakers, en in het voordeel van hun collega’s. Wrakingskamers verhullen niet eens de schijn van partijdigheid tijdens de hoorzittingen.
  Nico doet een oproep om een vakbond voor heel Nederland op te richten. U kunt zich hiervoor aanmelden!

  Like

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Verstuurd vanaf mijn iPad

  Begin doorgestuurd bericht:

  Van: Wim Dankbaar
  Datum: 18 oktober 2020 21:41:10 CEST
  Aan: “mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
  Kopie: “stapel@stapeladvocatuur.nl” , “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” , “algemeen@ordenvanadvocaten.nl”
  Onderwerp: Antw.: W.J. Dankbaar/mr. M.J. Hoogendoorn – Zaak 1254598 – Verzoek om antwoord op de klacht

  Geachte Deken,

  De heer Hoogendoorn liegt weer dat het letterlijk gedrukt staat. Waar is zijn baas Moszkowicz overigens? Moet die zich niet eens in de strijd mengen?

  Ad a. Is de klacht tegen mr. Stapel gericht? Niet tegen mij? De heer Hoogendoorn denkt zeker dat de Deken een kleuter is? Bovendien is de klacht misbruik van recht, want het doel is om een getuigenverhoor van mevrouw Terpstra te voorkomen. Hoe zou dat nu komen? Kan de heer Hoogendoorn die vraag ook beantwoorden? Waarom hij dat getuigenverhoor van Terpstra wil voorkomen? En heeft hij al bewezen dat hij de klacht tegen mr. Stapel in opdracht van Terpstra heeft ingediend? Gaat hij nog antwoorden op de vraag of Terpstra het okay vindt dat hij ook Faek Mustafa vertegenwoordigt. Vindt Terpstra het okay dat Mustafa Isabella Wagenaar met de dood heeft bedreigd? Of is dat ook niet gebeurd? Het is zeker ook niet gebeurd dat Terpstra het officiële verhaal van de moord op haar dochter niet gelooft?

  Ad b en c. Dankbaar betwist wel degelijk dat Terpstra een beëdigde verklaring bij de notaris heeft afgelegd! Is het het bewijs daarvoor ooit geleverd? Met haar handtekening? Ik heb die handtekening nog niet gezien! En als die handtekening wel wordt getoond, kunnen de heren dan ook aantonen dat deze niet onder chantage van hen en haar kinderen is gezet? Of is dat de reden dat zij een getuigenverhoor van Terpstra , haar dochter Ineke en ex man Bauke willen tegenhouden?

  Ad d. Wat is niet gebeurd? Ik neem aan dat de heer Hoogendoorn bedoelt dat Terpstra niet onder dwang van derden de bedoelde verklaring heeft afgelegd. Als dat niet gebeurd is, waarom wil hij dan niet dat Terpstra dit bevestigt in een getuigenis onder ede? Is het wel gebeurd dat Moszkowicz met Terpstra heeft overlegd dat hij een convenant met Micha Kat mocht sluiten en zijn publicatie van haar dagboek ongemoeid mocht laten? Dat is immers wat Moszkowicz beweert! Kortom, als Hoogendoorn zeer specifiek stelt dat het niet gebeurd is, dan maakt hij zich weer schuldig aan het voorliegen van de Deken. Hij heeft het over de invulling van het mandaat en de wijze waarop hij als kantoorgenoot van Moszkowicz daarbij is betrokken. Wat bedoelt hij met invulling van het mandaat? En ik ben daar geen belanghebbende bij? Ik, die op basis van dit beweerde mandaat een miljoen is kwijtgeraakt? Waarom wil hij dat mandaat dan niet door Terpstra laten bevestigen.

  Vertrouwt hij erop dat de Deken malle Pietje gaat spelen? Ah, mr. Hoogendoorn, als u wat zegt, dan geloven wij dat gewoon! Dat hoeft u verder niet te bewijzen hoor! We zullen het u makkelijk maken en ook niet vragen waarom u geen bodemprocedure tegen Dankbaar bent gestart namens Faek Mustafa. Evenmin waarom u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de beslissing van het OM om Dankbaar niet te vervolgen voor de aangifte van Faek Mustafa. Evenmin waarom mr. Moszkowicz het mailtje van Ineke Vaatstra heeft gemanipuleerd voor landelijke media, met de bewering dat dit mailtje afkomstig was van haar moeder. Zou haar moeder de bewering van Moszkowicz in een getuigenverhoor willen bevestigen? Zou Ineke willen zeggen dat haar moeder dat mailtje heeft geschreven en aan mij heeft gestuurd? Is het dan nog niet duidelijk waarom de heren geen getuigenverhoor willen?

  Wat wil mr. Hoogendoorn aantonen met de beschikking van rechter Biesma?

  Ad e. Is mijn verwijt niet afgebakend? Ik dacht toch dat ik keurig en onderbouwd had uitgelegd dat mr. Hoogendoorn en mr. Moszkowicz de door de Deken geciteerde regels a, b en c grof hebben overtreden? Indien meer toelichting nodig is, hoor ik het graag.

  Met vriendelijke groet,

  W.J. Dankbaar

  Verstuurd vanaf mijn iPad

  Op 17 okt. 2020 om 08:28 heeft mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht het volgende geschreven:

  Geachte allen,

  Onderstaand mijn dupliek.

  Ad a: Mijn klacht is tegen Mr stapel gericht. Deze is de belanghebbende.

  Ad b en c. Dankbaar betwist niet dat Terpstra een beëdigde notariële verklaring heeft afgelegd en getekend dat zij Mr moszkowicz mandaat heeft gegeven in alle procedures. Zie het bij mijn antwoord overgelegde p-v en de beschikking. Omtrent de invulling van dat mandaat en de wijze waarop hij kantoorgenoten daarbij betrekt is klager geen belanghebbende.

  Ad d Zoals gezegd is het gestelde onjuist. Heel specifiek: het is niet gebeurd.

  Ad e Bij gebreke van een afgebakend verwijt laat ik het bij mijn eerdere reactie.

  Hoogachtend,

  Mr. M.J. Hoogendoorn

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

  Op 16 okt. 2020 om 22:47 heeft Wim Dankbaar het volgende geschreven:
  
  Geachte Deken, geachte heer Van den Heiligenberg,

  De reactie van de heer Hoogendoorn is nietszeggend, niet verklarend en non-informatief. Bovendien gaat hij niet in op de stellingen en vragen van mij en de heer Van den Heiligenberg.

  Ad a. Mijn reactie op de tuchtwaardigheid van de klacht tegen mr. Stapel heb ik reeds gegeven. Daar verwijs ik dan ook naar. Dat ik belanghebbende bij die klacht heb ik ook reeds uitgelegd. Mr. Stapel is mijn advocaat en het zijn mijn belangen die gepoogd geschaad te worden met deze klacht tegen mr. Stapel. De beschuldigingen aan het adres van mr. Stapel zijn in feite aan mij gericht.

  Ad b en c. De reactie van mr. Hoogendoorn bevat tal van onjuistheden. Allereerst de stelling dat Terpstra mandaat aan mr. Moszkowicz heeft geven, een stelling die ik betwist om redenen die ik reeds uitvoerig heb beschreven. Het is ook onjuist dat mr. Hoogendoorn in alle procedures namens Terpstra samen met mr. Moszkowicz heeft opgetreden. Deze procedures spelen vanaf oktober 2013 en mr. Hoogendoorn kwam pas in 2017 op het toneel, niet als (mede)advocaat voor Terpstra maar als raadgever/secondant van mr. Moszkowicz. Als mr. Hoogendoorn nu wil beweren dat hij nu ook voor Terpstra optreedt als advocaat, dan is het opportuun om dat te bewijzen en sinds wanneer. Het staat mr. Moszkowicz wellicht vrij om samen met een raadgevende kantoorgenoot werkzaamheden te verrichten voor een klant, maar het staat hem niet vrij om die kantoorgenoot als advocaat van die klant naar voren te schuiven. In feite is dat meer van hetzelfde, dingen doen zonder medeweten en instemming van de klant. Het is namelijk niet het kantoor maar de advocaat als individu die verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor zijn acties.

  Ik heb al eerder uitgelegd dat als een advocaat van het tableau wordt geschrapt, zijn kantoor en kantoorgenoten dat niet aangerekend kan worden. Mr. Hoogendoorn dient dus te bewijzen dat hij rechtmatig en met mandaat als advocaat optreedt voor Terpstra. In deze zaak wringt dat des te meer omdat het al of niet hebben van een mandaat zo’n onderwerp van twijfel en discussie is geworden. Het wringt nog meer omdat mr. Hoogendoorn formeel, niet mr. Moszkowicz, de klacht tegen mijn advocaat Stapel heeft ingediend, beweerdelijk namens Terpstra. Daarom is het van belang om vast te stellen of mr. Moszkowicz daar ook verantwoordelijkheid voor neemt, en ten tweede of mr. Hoogendoorn beschikt over een mandaat van Terpstra daarvoor. Ik heb het bewijs daarvoor nog niet gezien. Zelfs in de beruchte notarisverklaring die mr. Hoogendoorn weer aanhaalt, wordt alleen gesproken over mr. Moszkowicz. Dan is het dus extra relevant om aan te tonen dat hij opdracht heeft gekregen van Terpstra om een klacht tegen mijn advocaat in te dienen. En tevens de vraag te beantwoorden waarom mr. Moszkowicz geen verantwoordelijkheid neemt voor deze klacht.

  Dankbaar betwist nadrukkelijk dat Terpstra mandaat heeft gegeven, en zeker ook dat de druk waaronder het mandaat op gegeven moment wel is gegeven, of beter gezegd afgedwongen door de heer Moszkowicz, meer dan ongeoorloofd was. Nogmaals zij gezegd dat zulk een afgedwongen en dus onrechtmatig mandaat dan niet ook automatisch voor mr. Hoogendoorn geldt. Over de beschikking van 15 oktober van rechter mr. J.E. Biesma kan ik veel zeggen en dat ga ik ook doen op mijn website en in hoger beroep. Voor hier volsta ik met het volgende: Als we moeten aannemen dat een rechter altijd in eerste aanleg een juiste uitspraak doet, dan kunnen we hoger beroep, cassatie, herziening en het Europese Hof beter afschaffen. En als een advocaat altijd op zijn woord en blauwe ogen moet worden geloofd, waarom hebben we dan raden en hoven van discipline?

  Ad d. Wat is er dan feitelijk onjuist? Waarom specificeert mr. Hoogendoorn niets? Is dit inhoudelijk op een beschuldiging ingaan? Ik verzoek de deken om mr. Hoogendoorn en mr. Moszkowicz te vragen naar de punten uit mijn vorige email, betreffende het convenant met Micha Kat, de bewering dat dit met Terpstra is overlegd, het emailtje van Ineke Vaatstra, de reden voor de manipulatie daarvan in de media, de redenen waarom zij koste wat kost Terpstra niet als getuige willen horen, enzovoort.

  Ad e. In mijn vorige email heb ik dit meer dan voldoende en juridisch onderbouwd. De helft is uiteraard bij wijze van spreken, een metafoor, dat weet mr. Hoogendoorn ook wel. Maar als hij dat niet wil begrijpen dan wil ik ook nog wel zeggen dat het meer dan helft is. In elk geval heb ik zonneklaar gemaakt dat hij en mr. Moszkowicz de door de Deken genoemde regels a, b en c, schromelijk aan hun laars hebben gelapt. Anders gezegd, in hun vrijheden ver buiten het boek zijn gegaan.

  Met vriendelijke groet,

  W.J Dankbaar.

  Verstuurd vanaf mijn iPad

  Op 15 okt. 2020 om 17:45 heeft mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht het volgende geschreven:

  Geachte Deken, geachte heer Van den Heiligenberg,

  Onderstaand mijn reactie. Ik zal mij beperken tot de door u aangegeven vragen. Mocht u een reactie op andere stellingen van klager wensen, dan verneem ik dat graag.

  Ad a Het is juist dat ik een klacht tegen mr. Stapel heb ingediend. De inhoud daarvan kent u reeds uit de eerdere correspondentie meen ik. Ik refereer mij daaromtrent aan uw oordeel, uiteraard voor zover klager terzake überhaupt als belanghebbende is aan te merken, i.p.v. mr. Stapel

  Ad b en c Zoals al aangegeven heeft Terpstra aan mr. Moszkowicz mandaat gegeven in alle procedures, laatstelijk bij een beëdigde notariële verklaring. In alle procedures namens Terpstra jegens klager heb ik tezamen met mr. Moszkowicz opgetreden. Het staat m. Moszkowicz vrij om werkzaamheden samen met een kantoorgenoot te verrichten.

  Dankbaar betwist overigens niet dat mw. Terpstra mr. Moszkowicz opdracht heeft gegeven. Hij stelt slechts dat mw. Terpstra dat gedaan zou hebben onder druk van familie. Dankbaar stelt geen druk die ongeoorloofd is. Ik verwijs u daarvoor naar de bijgaande beslissing van de rechtbank Noord Nederland van heden.

  Ad d Het gestelde is feitelijk onjuist.

  Ad e. Het gestelde is onvoldoende feitelijk en juridisch omschreven. Graag verneem ik welke helft.

  Hoogachtend,

  mr. M.J. Hoogendoorn

  Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
  Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
  Moszkowicz Advocaten Utrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

  This message may contain information that is not intended for you.
  If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
  Moszkowicz Advocaten Utrecht accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

  Hoogachtend,

  m. M.J. Hoogendoorn

  Van: Orde van advocaten Midden-Nederland
  Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:24
  Aan: mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht
  CC: Dankbaar, W.J.
  Onderwerp: W.J. Dankbaar/mr. M.J. Hoogendoorn – Zaak 1254598 – Verzoek om antwoord op de klacht

  Geachte heer Hoogendoorn,

  Op 25 september 2020 heeft de heer Dankbaar een klacht met bijlage tegen u ingediend. Per e-mails van 29 september jl. en 5 oktober jl. heb ik de heer Dankbaar verzocht zijn klacht nader toe te lichten. Op 30 september jl. en 6 oktober jl. heeft de heer Dankbaar een nadere toelichting gegeven en stukken overgelegd. Bijgaand treft u de reeds gevoerde correspondentie in dit klachtdossier aan.

  Kort gezegd is de heer Dankbaar van mening dat u klachtwaardig hebt gehandeld door:

  a. op 11 augustus 2020 een klacht in te dienen tegen zijn advocaat bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland;
  b. uw cliënten te vertegenwoordigen zonder een (toereikende) volmacht/mandaat;
  c. namens uw cliënten tegen hem te procederen zonder (toereikende) volmacht/mandaat;
  d. uw cliënten onder druk te zetten om op papier te zetten dat u (toereikende) volmacht/mandaat hebt;
  e. de halve Advocatenwet aan uw laars te lappen, alle regels te overtreden, en keihard te liegen tegenover rechters en de Raad van Discipline.

  Ik verzoek u vriendelijk om binnen drie weken na heden te reageren op de klacht door dit e-mailbericht te beantwoorden met ‘antwoord allen’.

  Nu de klachten zijn gericht tegen de advocaat van de wederpartij, deel ik u ter informatie alvast het volgende mede. Het Hof van Discipline – de hoogste instantie in het advocatentuchtrecht – stelt bij de beoordeling van een klacht tegen de advocaat van de wederpartij voorop dat de advocaat partijdig is bij
  de behartiging van de belangen van zijn cliënt. Daarbij hanteert het Hof van Discipline de maatstaf dat de advocaat van de wederpartij een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem in overleg met zijn cliënt passend voorkomt. Deze vrijheid is echter niet
  absoluut. Deze vrijheid kan onder meer worden ingeperkt doordat (a) de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij, (b) de advocaat geen feiten mag stellen waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen, (c) de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel. Verder geldt dat de advocaat de belangen van zijn cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid daarvan. Slechts in uitzonderingsgevallen is de advocaat gehouden de juistheid van de feiten nader te onderzoeken.

  Voor informatie over de klachtprocedure verwijs ik u naar de leidraad dekenale klachtbehandeling, die u kunt raadplegen via de link https://www.advocatenorde-middennederland.nl/66383/Leidraad%20dekenale%20klachtbehandeling%202020.pdf.

  Volledigheidshalve vermeld ik dat de heer Dankbaar een cc van dit e-mailbericht ontvangt.

  Met vriendelijke groet,
  namens de deken,

  De heer mr. H.W.M. van den Heiligenberg
  Advocaat / Stafjurist

  Orde van Advocaten Midden-Nederland
  Hieronymusplantsoen 12
  3512 KV Utrecht
  Tel.: 030 – 234 38 19
  Fax.: 030 – 234 34 25
  KvK.: 69587485

  U wordt vriendelijk verzocht bij een antwoord “antwoord allen” (reply all) te gebruiken en de onder in dit bericht vermelde referentiecode niet te verwijderen. Uw e-mail wordt door ons systeem dan automatisch in het juiste dossier geplaatst en naar de behandelaar verstuurd:

  Referentiecode: mzrdref6y4hacpym1f898cdbu3w89kc4jlnx7k5jwjjur3eferdrzm

  Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee.
  If you are not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this communication.

  Like

 11. johnloupj zegt:

  “Vertrouwt hij erop dat de Deken malle Pietje gaat spelen? Ah, mr. Hoogendoorn, als u wat zegt, dan geloven wij dat gewoon! Dat hoeft u verder niet te bewijzen hoor! We zullen het u makkelijk maken ..”

  Ja, dit is wat er gebeurt. In deze zaak ( want VAATSTRA ) gaat dat zo.

  Like

 12. naamlost zegt:

  Als beide advocaten al toegeven dat mevrouw Terpstra onder druk gezet is, dan lijkt het mij zo klaar als een klontje. Tevens zeer raadzaam om mevrouw Terpstra zelf eens te horen om te achterhalen hoe immoreel of ongeoorloofd de druk was.

  Moszkowicz: “stel nu dat mevrouw Terpstra in een getuigenverhoor zegt dat zij toch onder een zekere morele druk heeft gestaan van haar kinderen”.

  Hoogendoorn: “Hij stelt slechts dat mw. Terpstra dat gedaan zou hebben onder druk van familie. Dankbaar stelt geen druk die ongeoorloofd is.”

  Like

 13. johnloupj zegt:

  Mosco en Hoogendoorn zullen wel stellen dat zij geen invloed hebben op de morele druk van de kinderen. Zolang Mosco en Hoogendoorn zelf die druk niet uitgeoefend hebben….
  Blijft wel de – morele- vraag of je diegene wilt ‘bijstaan’. Je zou dan ook kunnen zeggen als advocaat “mevrouw, moet u dat nu wel doen als u er zelf niet achter staat?”
  Maar goed, als onder diezelfde morele druk besloten is Micha Kat (en anderen) niet te vervolgen, kan ik me wel voorstellen dat Mosco die morele druk wel prima vond.
  Blijft wel het feit dat Mosco liegt als hij zegt dat alles met Maaike doorgesproken is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s