Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz (3)

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 26 september 2020 11:29
Aan: ‘mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht’
CC: ‘demir@advocatenordemn.nl’; ‘info@advocatenordemn.nl’; ‘deken@advocatenorde-nh.nl’; ‘stapel@stapeladvocatuur.nl’; ‘info@advocatenorde-nh.nl’; ‘mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht’
Onderwerp: RE: Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz, t.a.v. De heer mr. S.H.W. Le Large, Deken

Geachte Deken,

Over tuchtrechtelijke aspecten: Kan mr. Hoogendoorn, naast de reeds gestelde vragen, antwoord geven op de volgende vier:

1) Is mevrouw Terpstra (instemmend) op de hoogte van het feit dat mr. Hoogendoorn namens haar een klacht heeft ingediend tegen Dankbaar’s advocaat Stapel?

2) Is mevrouw Terpstra (instemmend) op de hoogte van het feit dat mr. Moszkowicz namens haar een rekest heeft ingediend om het faillissement van Dankbaar aan te vragen?


3) Klopt het dat het vermogen van mevrouw Terpstra is vermeerderd met 5 ton als gevolg van het geld dat ze beweerdelijk via Dankbaar heeft verkregen? Is dat geld daadwerkelijk en belastingtechnisch bij haar terechtgekomen en welk deel is afgetrokken als salaris  voor mr. Moszkowicz?

4) Hoe staat mr. Moszkowicz tegenwoordig in zijn bereidheid om mevrouw Terpstra onder ede te horen?Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

PS:

Telefoongesprek de dato 30 april 2016 tussen Maaike Terpstra en haar vriendin Klaske Ferwerda, jarenlange strijdmakker van Terpstra:


M: Ja, met Maaike

K: Hallo Maaike, het is even met Klaske

M: Oh hallo  ……

K: Ah, goede dag.

M: Goed

K: Hoe is het met Maaike?

M: Nou het gaat wel weer.

K: Ja?

M: Ja

K: OK. Ja, het is allemaal nog een toestand, Maaike

M: Ja, dat zal wel, lieverd, ik bemoei me er totaal niet meer mee.

K: Ja, maar lieve schat, hoe kan het dat … Maaike, Wim heeft net gebeld. Die man is ten einde raad. Nu heeft Moszkowicz beslag gelegd op  zijn huis … hij heeft de stukken binnengekregen. Nu heeft hij zijn huis, ook al in beslag genomen. En dat alles, Maaike, uit naam van Maaike. Ik zei Wim: Dit doet Maaike niet! Als ik iets honderd procent zeker weet, Maaike lieve schat, dan weet ik dat Maaike dit nooit zal doen. Die man die voor jou door het vuur is verdwenen, zijn hele leven wordt kapotgemaakt door die rottige Moszkowicz. Hij zegt dat hij alles in de naam van Maaike doet.

M: Ja, maar Klaske, ik wil hier verder niet over praten, ik eh …

K: Nee, ok, maar ik denk dat we hebben al die jaren zo met elkaar gevochten met en dan denk ik: en nu dit, om al hun leugens binnenboord te houden, hè?

M: Ja

K: Maar dan denk ik, dit wil Maaike toch niet? Maaike wil toch niet zijn huis en twee ton van hem hebben? Dat kan toch niet?

M: Klaske, Ik wil hier niet meer over te praten

K: Nee, oké, Maaike, dat  … (verbinding verbreekt)


In dit gesprek weigert Terpstra te bevestigen dat de heer Moszkowicz uit haar naam handelt. Ze wil er niet over praten. Ze zegt dus niet: Ik ben van alles op de hoogte en sta er helemaal achter dat Moszkowicz mijn voormalige strijdmakker Wim Dankbaar te gronde probeert te richten.  In feite is dit een bevestiging van wat ik al jaren stel. Dat het initiatief tot de procedures niet van Terpstra zelf komt, maar van haar ex–man en kinderen. Echter, die konden niet tegen mij procederen, omdat zij niet de auteurs zijn van haar zogeheten dagboek.  Als dit de waarheid is, dan zijn alle procedures die Moszkowicz uit naam van Terpstra heeft aangespannen per definitie onrechtmatig. Mijn stelling wordt kracht bijgezet door het feit dat Terpstra zelf op geen enkele van de talloze zittingen verschijnt, maar steevast wordt vertegenwoordigd door haar kinderen.  Daarnaast wordt de stelling versterkt door het feit dat Moszkowicz zich mordicus verzet tegen een getuigenverhoor van Terpstra, waarin zij  kan bevestigen dat zij daadwerkelijk een ongedwongen mandaat aan Moszkowicz heeft gegeven om te procederen tegen mij.


Dat het doel van de procedures niets te maken heeft met de redenen waaraan de procedures worden opgehangen, maar zuiver dient om mij zoveel mogelijk geld afhandig te maken, moge blijken uit het volgende.  De eerste procedure van eind 2013 had ten doel om mij en mijn medegedaagde Mauritz te verbieden om het dagboek van Terpstra te publiceren. Nog voordat Moszkowicz een voor hem gunstig vonnis verkreeg van uw collega van deze rechtbank, werd het dagboek door andere personen op internet gepubliceerd, onder meer door de publicist Micha Kat, met wie Moszkowicz een hooglopend conflict had, dat hij een paar maanden later (in april 2014) in der minne heeft geschikt met bemiddeling van de deken en nota bene mijn advocaat mr. Stapel, die ook Micha Kat vertegenwoordigt. Dit alles in de wetenschap dat Micha Kat het dagboek had gepubliceerd, zonder dat hij Kat heeft gesommeerd om het dagboek te verwijderen. Sterker nog, Moszkowicz beweert dat hij met Terpstra heeft overlegd om niets te ondernemen tegen de publicatie van haar dagboek door Micha Kat. Dit is naar mijn overtuiging niet waar, maar als het wel waar is, betekent dit een toestemming, althans in elk geval een gedoging, dat haar dagboek openbaar werd gemaakt. Door iemand met wie Moszkowicz een conflict had, dat uiteindelijk in der minne is geschikt. Dat hier sprake is van een heftige belangenverstrengeling, die Moszkowizc per direct had moeten nopen om de vertegenwoordiging van Terpstra neer te leggen, behoeft geen betoog.

Van: mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht [mailto:hoogendoorn@moszkowicz-law.nl]
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 18:41
Aan: Wim Dankbaar
CC: demir@advocatenordemn.nl; info@advocatenordemn.nl; deken@advocatenorde-nh.nl; stapel@stapeladvocatuur.nl; info@advocatenorde-nh.nl; mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht
Onderwerp: Re: Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz, t.a.v. De heer mr. S.H.W. Le Large, Deken

Geachte Deken,

Voor zover in het voorgaande een tuchtrechtelijke klacht te onderscheiden is bericht ik u  bij wege van dupliek dat ik verwijs naar mijn eerdere mail van vandaag.

Hoogachtend,

Mr. M.J. Hoogendoorn

Verstuurd vanaf mijn iPhone


De dubieuze praktijken van Yehudi Moszkowicz

Heer Moszkowicz,
Ik constateer dat u stelselmatig weigert mijn vragen te beantwoorden. Zoals hier en daar.  Ik zal uw weigeringen inbrengen in de procedure tegen Maaike Terpstra en u wegens onder meer onrechtmatig procederen.  In navolging van mijn bericht van 7 juli jongstleden, hieronder nogmaals afgedrukt, stel ik u nog een aantal vragen.

U heeft Maaike Terpstra een viertal briefjes laten schrijven, strekkende dat uw mandaat niet in twijfel mag worden getrokken, dat zij u echt zelf opdracht heeft gegeven om tegen mij te procederen, zonder dat haar ex man en kinderen daar enige invloed, dwang  of bemoeienis mee hebben gehad. Ik verzoek u om Maaike Terpstra nog zo’n verklaring te laten opstellen waarin de volgende elementen aan de orde te komen:

Een bevestiging dat Maaike Terpstra de auteur is van deze email:

From: Maaike Terpstra 
Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57
To: wim dankbaar
Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM.

 voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Een verklaring voor de plotselinge omslag van de houding van Terpstra jegens Dankbaar. Van sympatisant voor zijn hulp en inspanningen, naar een aversie waarbij Dankbaar in procedures uit naam van Terpstra zijn hele vermogen is afgenomen.

Een bevestiging dat Terpstra u opdracht heeft gegeven om – samen met Faek Mustafa – het faillissement van Dankbaar aan te vragen.

Een bevestiging dat zij het goedkeurt dat u ook Faek Mustafa vertegenwoordigt.

Een bevestiging dat u met Terpstra besproken heeft om de openbaarmaking van haar ‘dagboek’ door Micha Kat te gedogen, toe te staan en ongemoeid te laten.

Een bevesting dat zij op de hoogte was van het convenant dat u met Micha Kat heeft gesloten.

Een verklaring voor het feit dat Micha Kat op geen enkele wijze is aangepakt, maar Dankbaar later wel.

Een verklaring voor het feit dat andere partijen niet zijn aangepakt voor de openbaarmaking van haar ‘dagboek’, maar Dankbaar later wel.

Een bevestiging dat Terpstra op de hoogte is van het feit dat u uit haar en Faek Mustafa’s naam gepoogd heeft om een derdenbeslag bij Dankbaar’s moeder te leggen.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Tevens heb ik dan nog een aantal aanvullende vragen voor u:

Waarom heeft u geen bezwaar gemaakt namens Faek Mustafa tegen de beslissing van het OM om mij niet te vervolgen voor zijn strafaangifte?

Hoe verklaart u dat Terpstra in een briefje op uw verzoek verklaart dat haar ex man en kinderen geen bemoeienis hebben gehad met de procedures tegen mij, als u zelf de volgende email van Bauke Vaatstra heeeft ingebracht?

Bauke geeft Moszkowicz opdracht

In deze email maakt Bauke Vaatstra u er nota bene op attent dat Micha Kat reeds het dagboek heeft gepubliceerd. Let wel: Niet Dankbaar! Maar een half jaar later sluit u een overeenkomst met Micha Kat?  !!!! Dat was werkelijk met de instemming van Maaike Terpstra?

From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
Sent: dinsdag 22 september 2015 0:23
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Thijs Stapel

Beste Wim,

Bij deze bevestig ik op jouw verzoek dat Yehudi Moszkowicz mij nimmer heeft gesommeerd de dagboeken van Maaite Terpstra te verwijderen van mijn website.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Hoe verklaart u het feit dat u de openbaarmaking Terpstra’s dagboek door Micha Kat toeliet, deze openbaarmaking zelfs bezegelt in een overeenkomst, maar later nog wel een rechtmatige grond meende te hebben om tegen mij te procederen om de door u zelf reeds toegestane openbaarmaking door Kat te voorkomen? Hoe rechtvaardigt u deze procedures als het dagboek met uw eigen toestemming reeds openbaar was gemaakt? Hoe verklaart u uw vriendschappelijke houding en het schouderklopje naar Micha Kat, zoals u laat zien in onderstaand filmpje, in de wetenschap dat hij dan al een half jaar het dagboek van uw beweerde cliënte Terpstra heeft gepubliceerd?

In afwachting van uw spoedige recaties,

Wim Dankbaar

 

Briefje aan Yehudi Moszkowicz

Heer Moszkowicz,

Kunt u aangeven of, en zo ja waarom u bezwaar heeft tegen toewijzing van mijn getuigenverzoek?

Kunt u aangeven welke van de 16 getuigen eventueel op uw bezwaar stuiten om gehoord te worden?

Kunt u bevestigen dat het Maaike Terpstra’s goedkeuring heeft dat u ook Faek Mustafa vertegenwoordigt?

Kunt u bevestigen dat uw faillissementsrekest Terpstra’s goedkeuring heeft?

Kunt u aangeven waarom u in navolging van het kort geding nog geen bodemprocedure bent gestart voor Faek Mustafa teneinde een grotere schadevergoeding voor hem te verkrijgen?

Kunt u aangeven waarom u er bij het OM niet op aandringt om tot vervolging over te gaan van Faek’s aangifte tegen mij?

Bent u bereid om Faek te vragen of hij benaderd is door het OM voor het onderzoek Ali H.? Bent u bereid om zijn antwoord kenbaar te maken?

Bent u bereid om Faek te vragen of de Ali H. die in Turkije werd aangehouden, zijn vriend uit het AZC Kollum was? Bent u bereid om zijn antwoord kenbaar te maken?

Kunt u bevestigen dat u de mening van Terpstra vertegenwoordigt als u zegt dat Jasper Steringa zonder enige twijfel de moordenaar van haar dochter is?

Kunt u aangeven of Terpstra’s mening is veranderd sinds onderstaand emailtje?

Van: Maaike Terpstra
Verzonden: donderdag 6 oktober 2011 16:24
Aan: wim dankbaar
Onderwerp: RE: Vaatstra zaak

hallo Wim
wat een goed filmpje over Alie hassan hoesein ,voor ons is het zo duidelijk ,nu nog het OM wat een leugens                                                                                                                        groet Maaike en bedankt voor al uw moeite

Bent u bereid om Faek te vragen wat zijn mening is over de verklaring van zijn destijds beste vriend Rida Hashimi?

Bij deze wil ik op verzoek van de heer W.J. Dankbaar een verklaring afleggen over hetgeen ik weet over de moord op Marianne Vaatstra. Destijds was Faek Mustafa een klasgenoot en een zeer goede vriend van mij. Wij waren beiden 15 jaar oud. Faek woonde in het toenmalige AZC te Kollum en ik woonde in Leeuwarden met mijn familie. Wij zaten allebei op de Piter Jelles scholengemeenschap te Kollum. lk zag Faek bijna elke dag en wij trokken erg veel met elkaar op. Wij waren niet echt voorbeeldige tieners, niet echt lieverdjes, hetgeen erin heeft geresulteerd dat wij beiden tijdelijk van school gestuurd werden eind april 1999. Andere vrienden en klasgenoten van mij en Faek, waren Faris en Farhad, Wij deden veel dingen samen, maar Faek was mijn beste vriend. Vrijwel elk weekend kwam ik bij Faek Iogeren op het AZC te Kollum. Zo ook het weekend van 1 mei 1999. lk ben op zaterdag 1 mei 1999 met de bus naar Faek gegaan, zoals ik dat bijna elk weekend deed. Tijden herinner ik mij niet precies, maar ik kwam daar eind van de middag aan. lk merkte meteen dat Faek niet in zijn normale doen was. Het beste kan ik dit omschrijven als stil, teruggetrokken, angstig en gestresst, heel anders dan hij normaal was. lk voelde meteen dat er iets aan de hand was of dat hij iets ernstigs had meegemaakt.

Ik heb de nacht van 1 op 2 mei 1999 geslapen in de caravan van Faek en zijn vader. Deze laatste was er overigens dat weekend niet, zoals dat vaker het geval was. lk weet dat de vader van Faek vaak naar Den Haag was. Hij stond bekend als een man die een leider was geweest in Noord lrak en respect afdwong onder de Koerdische gemeenschap in het AZC. Als er amok was, kon hij de gemoederen bedaren. De volgende dag, zondag 2 mei, heb ik er bij Faek op aangedrongen te vertellen wat hem dwars zat. Dat hij van slag was over iets, was mij inmiddels zeer duidelijk. Hij heeft mij toen verteld dat hij bij de politie was geweest om gehoord te worden over de moord op Marianne Vaatstra en dat hij daarover een verklaring had afgelegd. Hij vertelde mij dat deze moord was gepleegd door een gemeenschappelijk kennis van ons, Ali Hassan, die ook bewoner was op het AZC. Ik begreep uit zijn verhaal dat hij dit ook aan de politie had verklaard. Hij heeft mij niet verteld dat hij getuige van de moord was geweest, maar wel dat deze in een caravan was gepleegd. Welke caravan dat was heeft hij mij ook niet verteld. Van de heer Dankbaar begrijp ik dat dit de caravan van ene [……..] zou moeten zijn geweest maar dat kan ik niet bevestigen of ontkennen. Ik kende deze [……..] niet, maar weet wel dat Faek veel meer vrienden en kennissen had dan waar ik weet van had.

Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. lk heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. lk heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.

Kort nadat Faek mij dit verteld had, ben ik met de bus teruggegaan naar mijn familie in Leeuwarden. lk was zelf ook behoorlijk ontdaan over wat Faek mij verteld had. Daarom heb ik sinds die dag besloten om niet meer terug te gaan naar Kollum. lk heb Faek dan ook nooit meer gezien en hij heeft ook nooit meer contact met mij gezocht. Tot voor kort wist ik niet eens dat Faek in Nederland woont. Mijn school heb ik dat jaar afgemaakt in Leeuwarden. Omdat ik voor een andere zaak kort in jeugddetentie heb gezeten, een ruzie waarbij klappen waren gevallen, heb ik het jaar niet gehaald en het schooljaar overgedaan. Nu zeventien jaar later heb ik mijn leven reeds lang op orde en mijn vrouw en twee kinderen zijn mijn alles.

lk hoop maar dat mijn verklaring mij geen problemen gaat opleveren met de Nederlandse Justitie.

Aldus verklaar ik naar waarheid,

Rida Hashimi

Kunt u bevestigen dat Terpstra meent dat Faek niets kan vertellen over de moord op haar dochter?

Kunt u aangeven waarom Faek Mustafa nooit aangifte tegen Hans Mauritz heeft gedaan? Kunt u uitleggen waarom Faek altijd vriendelijk is gebleven naar Mauritz?

Bent u ervan op de hoogte dat Faek vervalste verklaringen heeft ingediend bij zijn aangifte?

Kunt u aangeven of Faek nog steeds geen bezwaar heeft om gehoord te worden voor een rechtbank?

Geachte heer Mustafa, Mijn naam is Mr. Stapel. Ik ben de raadsman voor de heer Dankbaar. Ik bereid namens de heer Dankbaar een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voor, waarin u verweerder bent en een getuige die wij willen horen. Ik heb van de heer Dankbaar begrepen  dat u bijgestaan wordt door een advocaat. Ik verzoek u mij de naam en adresgegevens van uw raadsman te geven, omdat als u bijgestaan wordt door een advocaat, ik volgens de gedragsregels verplicht ben met uw advocaat te communiceren.

Met vriendelijke groet, 

Thijs Stapel

Geachte heer/ mevrouw, Zoals u weert wil ik graag niemand spreken hierover. Als u wat wil weten graag een officiële uitnodiging via de rechtbank en niet via andere wegen. en graag geen contact met mij. Alvast bedankt voor u begrip”

Kunt u aangeven waarom Terpstra bezwaar had en heeft tegen openbaarmaking van haar zogeheten dagboek?

Kunt u uitleggen waarom u uit haar naam niets heeft gedaan tegen openbaarmaking van haar dagboek, dat sinds 2013 op minimaal 3 websites is te lezen? Zoals hier en daar.
Kunt u aangeven waarom u geen moeite heeft gedaan om deze publicaties verwijderd te krijgen? Kunt u voorts aangeven of u de goedkeuring van Terpstra had om een convenant met Micha Kat te sluiten in de wetenschap dat deze als eerste haar dagboek had gepubliceerd?

Bij voorbaat dank en met groet,

Wim Dankbaar

Beste Wim,
Waarom praat je uberhaubt met Chris Klomp?
Dat heeft namelijk geen enkele zin omdat zijn motivatie om op je website te reageren zo rot is als een appel!
Hij staat immers per definitie echt niet open voor waarheidsbevinding.
Dat is gewoon ook helemaal zijn rol niet om hier te zijn.
Zijn rol om hier te zijn is het beschermen van witteboordencriminelen en dat is heel erg hard nodig omdat je simpelweg gelijk hebt!
Het heeft geen zin om je energie te verspillen aan iemand die hier is met voorbedachte rade in de rol van trol, mol, staatsinfiltrant, debunker, spinner, demoniseerder en beschermheer van ongebreidelde staatscriminaliteit. Het is gewoon zijn werk.
Waarom zou iemand zoveel energie steken in een naar zijn zeggen complotgek?
Denk na get real en be blessed!

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s