Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz (2)

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 14:03
Aan: ‘mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht’; ‘demir@advocatenordemn.nl’; ‘info@advocatenordemn.nl’
CC: ‘info@advocatenordemn.nl’; ‘deken@advocatenorde-nh.nl’; ‘stapel@stapeladvocatuur.nl’; ‘info@advocatenorde-nh.nl’; ‘stapel@stapeladvocatuur.nl’; ‘mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht’
Onderwerp: RE: Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz, t.a.v. De heer mr. S.H.W. Le Large, Deken

Geachte Deken,

Ik krijg net van mevrouw Demir te horen (i.e. lezen) dat ik mijn klacht via het webformulier moet indienen. Consider it done. Toch alvast een reactie op de reactie van mr. Hoogendoorn. De heer Hoogendoorn lijkt als door een adder gebeten. Waar hij nu opeens fel reageert, lieten hij en Moszkowicz dat na in het verleden, waar het zeer opportuun was om te reageren. Bijvoorbeeld op onderstaande mails:

Mevrouw Maaike Terpstra

Gielfinkstrjitte 4-06

9271 EE De Westereen

Onderwerp: Hoor en wederhoor II

Dongen, maandag 16 juli 2018

Geachte mevrouw Terpstra, beste Maaike,

Als auteur ben ik verplicht u met onderstaande te confronteren alvorens te publiceren.

Dat laatste slaat op het verschijnen van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II zoals dat in november van dit jaar zal verschijnen. Tot de uitgifte is besloten omdat er medio november 2018 vrijwel zeker een opzienbarende ontdekking naar buiten zal komen. Hierin ook veel aandacht voor het feit hoe het OM, justitie en de rechterlijke macht Wim vanaf het eerste kort geding over de opname van jouw dagboekje in 2013, nota bene in herschreven vorm en nota bene terwijl jij immer hebt gewild dat het naar buiten kwam, totaal heeft gesloopt en financieel ten gronde heeft gericht. Uit jouw naam nota bene. Een OM , justitie en rechterlijke macht welke – wederom: nota bene – jij in je dagboekje zo verafschuwde.

Een andere belangrijke reden om jou de gelegenheid te geven tot wederhoor voor de nieuwe uitgave ligt in het feit dat Moszkowicz nu het faillissement van Wim Dankbaar heeft aangevraagd. Namens U. U bent het volgens de advocaat dus die wenst dat de faillissementsrechter aanstaande dinsdag 24 juli Wim in staat van faillissement verklaart. Buiten dat hij nu 600.000 euro aan je heeft moeten betalen (dat geld heeft Mosko allemaal van zijn bankrekening gehaald, Wim heeft nu nauwelijks wat over omdat hij nu, alle proces- en advocatenkosten meegerekend meer dan 7 ton (driekwart miljoen !! en dus bijna zijn gehele vermogen) kwijt is geraakt als gevolg van de vermeende publicatie van je dagboekje. In het geval de rechter aanstaande dinsdag het faillissement uitspreekt zal Wim dakloos worden en moeten slapen in een kartonnen doos dan wel op het station in Haarlem. En dat allemaal omdat – volgens Mosko – jij dat zo wil. Jij hebt nadat je Wim 560.000 euro hebt afgepakt (zo zal de lezer van deel II bezien omdat Mosko handelt uit jouw naam), nog eens 114.000 euro claimt als gevolg van een recent cassatiewaardig vonnis in een bodemprocedure  nu dan kennelijk Mosko ook opdracht gegeven het faillissement van Wim aan te vragen omdat betaling van die 114.000 uitblijft.  Samen met Feik Mustafa, de jongeman die Isabella met de dood heeft bedreigd en die samen met Ali H. Marianne heeft bedreigd in de Ringo Bar en die nooit heeft durven ontkennen dat de moord in de caravan van WH heeft plaatsgevonden (en nog veel meer, maar dat in deel II.)

Dat je de relatie met je kinderen intact wens te houden is nog enigszins te begrijpen maar het aanvragen van een faillissement leidt niet alleen tot niets en al helemaal niet tot betaling van 114.000 euro die Mosko boven de reeds geroofde 560.000 euro claimt, zal in de ogen van de lezers van deel II als onbegrijpelijk en zeer,  zeer kwalijk worden beschouwd.  Ik kan me niet voorstelen dat u ook dat nog op uw geweten wil hebben zoals het ook niet de wens van Marianne zou zijn geweest om uw medestander van destijds zo tot de definitieve afgrond te brengen.

Om je een idee te geven: tienduizenden euro’s alleen al is op klaarlichte dag (met goedkeuring van rechters) van Wim geroofd omdat hij je een moslima zou hebben genoemd terwijl hij slechts jou citeerde uit een telefoongesprek tussen jullie beide waar jij zelf zei ‘Ik ben geen Moslima die alles maar slikt”  en Wim werd verweten dat hij het campingverslag (het verslag van mijn bezoek aan jou) zou hebben verzonnen terwijl dat helemaal niet van zijn hand komt en hem zelfs wordt verweten dat hij een brief van Marianne aan hem zou hebben ‘vervalst’ dan wel verzonnen terwijl iedereen begreep dat het hier om een stijlvorm ging en elke idioot snapt dat iemand die overleden is niet in staat is een brief te schrijven. Het zijn slechts enkele bizarre voorbeelden uit een lange reeks waarvan jij kennelijk geen weet hebt op basis waarvan Mosko uit jouw naam op valse gronden boetes heeft laten opleggen en deze ook nog eens verbeurd heeft verklaard. Nogmaals, allemaal uit jouw naam.

Het wordt allemaal nog erger als op 21 augustus als gevolg van een uitspraak in het hoger beroep van het kort geding m.b.t.  het Schotman-vonnis (u zal er allemaal wel geen weet van hebben…) het bedrag van 500.000 euro waar het in die zaak om gaat en welke Mosko reeds in zijn bezit heeft door hem zal moeten worden terug betaald. Ons is bekend dat hij van dat bedrag reeds een kleine 400.000 euro heeft aangewend voor zijn eigen kantoor rekening. U staat dus toe dat Wim de melkkoe is geworden van uw advocaat, over uw rug. In het geval het vonnis van 21 augustus dus gunstig voor Wim uitvalt zal Mosko dat moeten terug betalen en in het geval u al enige gelden heeft ontvangen (dan wel uw kinderen…) ook u dat zult moeten retourneren.  Wim kennende zal hij in het geval dat geld niet retour komt bij u beslag laten leggen en zo nodig bij uw kinderen. Op onroerend goed en bankrekeningen. Mijn vraag aan u in het kader van hoor en wederhoor is hoe u tegen bovenstaande aankijkt. Ik ben gehouden uw eventuele reactie op te nemen of bij het uitblijven er van aan te geven dat u niet heeft willen reageren.

Aangezien mij destijds bekend is geworden dat u volledig door uw kinderen monddood bent gemaakt (uw verklaring destijds aan Klaske over het ‘overnemen’ van uw computer en het feit dat mijn schrijven aan u van 4 en 7 september 2017 per mail en per aangetekende brief van 7 september onbestelbaar retour is gekomen)  en ik er niet op kan vertrouwen dat dit hoor en wederhoor u zal bereiken (het is voor u m.b.t. het boek naar mijn idee ondoenlijk e.e.a.  onbeantwoord te laten) zend ik een kopie naar uw advocaat Moszkowicz zodat hij in de gelegenheid is u deze in uw bezit te stellen en mij geen verwijt gemaakt kan worden dat u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zou zijn geweest te reageren op bovenstaand gestelde.

In bijlage treft u mijn mails aan u van 4 en 7 september 2017 alsmede het aangetekend schrijven aan u van 7 september 2017

In afwachting van uw reactie verblijft inmiddels,

J. Mauritz,

auteur en tevens uitgever

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Monday, October 15, 2018 2:20 PM

To: Moszkowicz Advocaten Utrecht

Cc: Moszkowicz direct Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht

Subject: Hoor en wederhoor inzake valse verklaringen

Heer Hoogendoorn, heer Moszkowicz,

Zoals reeds aangegeven in mijn mail aan u van 20 juli j.l. staat de uitgifte van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’ op stapel voor verschijning in december 2018. In dat kader wend ik mij tot u ter zake een evident en uiterst belanghebbend hoor en wederhoor. Ten opzichte van de vorige uitgave is er de weglating van de weergave van het originele dagboekje van uw cliënt Terpstra maar met een uitgebreide verhandeling van alle nieuwe ontwikkelingen, enkele heftige ontdekkingen, alle verleden rechtszaken tussen u en de heer Dankbaar en de vele beslagleggingen c.q. manifeste plunderingen van de bankrekening van de heer Dankbaar

Welnu, op vrijdag 21 september 2018 bracht ik, samen met de heer Dankbaar als getuige, in het kader van research t.b.v. bovenbedoelde uitgave een bezoek aan de heer Hemen Hamarashid alsmede aan de heer Salar Hama, beiden op hun bedrijf in Rotterdam. Uit deze ontmoetingen is vast komen te staan dat u dan wel uw cliënt Mustafa, dan wel in samenspanning tijdens het verleden kort geding tussen Mustafa en Dankbaar meerdere verklaringen zijn ingebracht (zie bijlage) welke thans door de verklaarders worden bestempeld als vals, niet door hen afgelegd en niet door hen ondertekend. Dit Brengt met zich mee dat – onder meer – een schadevergoeding, althans een voorschot daarop, is afgedwongen op basis van aantoonbare valsheid in geschrifte zijdens Mustafa, dan wel indien het collecteren van deze verklaringen door u zijn geïnitieerd, zijdens u zelf dan wel in samenspanning tussen u en uw cliënt. Wij hebben van de heer Dankbaar inmiddels begrepen dat hij doende is met het entameren van een civiele procedure, feitelijk ook als ‘opvolging’ van het door hem verloren kort geding als eerder aangespannen door Mustafa.

Ook heeft Dankbaar zijn verklaring m.b.t. de aangifte welke uw cliënt in strafrechtelijke zin tegen hem heeft gedaan thans aangevuld met het gegeven van de thans door uw cliënt gepleegde valsheid in geschrifte zoals hij ook zijn aangifte tegen Mustafa ter zake het doen van een valse aangifte heeft uitgebreid en gecompleteerd via de heer Zandvliet, rechercheur die met het onderzoek is belast.

IK verwijs ook in dat verband naar de bijlage (word-document) waarin u een selectie treft van veelzeggende relevante correspondentie.

Ik verwijs ook naar een eerder door de heer Dankbaar aan u gestuurde e-mail van 7 juni j.l. waarin toen al vast stond dat minstens de verklaring van Hamarashid vervalst was (er is u zelfs een audio-file gezonden waaruit dat bleek, doch deze werd door u, heer Hoogendoorn, afgedaan als ‘woorden in de mond leggen’) maar dan nu onomstotelijk vast is komen te staan dat minstens drie van de vier verklaringen vervalst zijn en door u cliënt, al dan niet in samenwerking met u, in elkaar zijn gedraaid. Ik stel 3 van de 4 omdat we nog geen uitsluitsel hebben van verklaarder Gurwara, dewelke overigens feitelijk overbodig is geworden. Drie verklaarders zijn op dit moment doende e.e.a. op schrift te stellen als was het maar in de vorm van een verklaring vastgelegd bij proces verbaal door de heer Zandvliet voornoemd. Ook hebben zij zich bereid verklaard e.e.a te bevestigen onder ede, zowel in één der beide aanstaande strafzaken als wel in de op handen zijnde bodemprocedure tegen uw cliënt Mustafa.

Uw reactie in het kader van hoor en wederhoor is uiteraard ook van belang als het gaat om de aanstaande boekuitgave, waarin wij bij het uitblijven van uw reactie zullen opnemen dat u niet heeft gereageerd op dit voorliggende wederhoor, niets ervan heeft weersproken, laat staan heeft weerlegd. Iets wat ook geldt voor het door u niet beantwoorde wederhoor zoals ik u dat heb doen toekomen op 20 juli jongstleden als het gaat om mijn wederhoor gericht aan uw cliënt Terpstra. Dit wederhoor zal integraal opgenomen worden in ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’

Mij is bekend dat u op de hoogte bent van een aanstaande documentaire (vierluik) over de Vaatstra-zaak op de Nederlandse televisie waarin naast de rol van uw cliënt Mustafa ook bovenstaande aan de orde zal komen alsmede meerdere spraakmakende scoops. Reden te meer uwerzijds te reageren op bovenbedoeld aangetoonde valsheid in geschrifte welke niet alleen juridisch en in rechte grote gevolgen zal hebben maar andermaal uw cliënt op een alles onthullende en catastrofale wijze zal afficheren.

Ten overvloede zend ik bijgaand tevens een audio-file van een gesprek met Salar Hama n.a.v. mijn bezoek van 21 september j.l. Een eerder gesprek met de heer Hamarashid is reeds in uw bezit en thans  qua authenticiteit en zeggingskracht vervolmaakt middels zijn verklaring van 21 september j.l. als wel de thans door hem af te leggen schriftelijke verklaring bij de politie als wel rechtstreeks aan Dankbaar t.b.v. de op handen zijnde procedure

Ik bericht langs deze weg uitsluitend in het kader van mijn journalistieke plicht.

Per aangetekende post zend ik een kopie van dit schrijven vergezeld van alle bijlage naar uw cliënt Mustafa om er zeker van te zijn dat dit wederhoor ook hem daadwerkelijk bereikt.

Graag van u vernemend.

J. Hans Mauritz,

auteur ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’

Verder klaagt mr. Hoogendoorn dat mijn klacht geen tuchtrechtelijk relevante stellingen bevat. Net of het liegen tegen rechters, de waarheid valselijk voorwenden, geen tuchtrechtelijke verwijten zijn! Net of het geoorloofd is om een oude vrouw die toch al zoveel ellende heeft meegemaakt, te muilkorven en te knevelen via emotionele chantage van haar kinderen, teneinde een voormalige strijdmakker van haar aan de grond te krijgen. Mr. Hoogendoorn kan schermen wat hij wil met gerechtelijke uitspraken, maar dat zegt natuurlijk niets. Ik hoef geen opsomming te maken van zaken waarin rechters abuis geoordeeld hebben.  

Als hij wil overtuigen dat er een mandaat is, kan hij beter het getuigenverzoek toejuichen. En antwoord geven op de vraag of mr. Moszkowicz nog steeds meedoet. Neemt mr. Hoogendoorn als jongste bediende nu verantwoording voor de wandaden van mr. Moszkowicz? Daarmee worden ze natuurlijk niet uitgevlakt. We kunnen urenlang debatteren, maar het is al duidelijk aan de hand van de blunder die dochter Ineke heeft gemaakt in haar (voor mij onbegrijpelijke) woede. Door een email te sturen aan Wim Dankbaar alsof uit naam van haar moeder. Vanaf haar geconfisceerde laptop! Hoezo geen dwang? Hoezo vrije wil?  Let wel, Moszkowicz heeft desgevraagd tegen rechter Smit in Haarlem gezegd dat de email wel degelijk door Maaike is geschreven én gezonden. In de wetenschap dat het niet waar is. Dat noemen we zeer bewust liegen.

Wil mr. Hoogendoorn ook bevestigen dat de email door Maaike is gezonden? Kan hij dat Maaike ook laten bevestigen in een beëdigde verklaring bij de notaris? Durft Ineke ook te zeggen dat de email door haar moeder is verzonden? Of kan Ineke alleen nog maar klachten tegen mijn advocaat indienen?

Hoever deze heren bereid zijn te gaan, blijkt wel uit het feit  dat zij hun andere cliënt, Faek Mustafa, aanzetten tot het indienen van valse verklaringen in zijn aangifte tegen Wim Dankbaar. Vandaar dat ze geen bezwaar maken tegen het sepot van het OM! Ze willen toch zo graag dat Wim vervolgd wordt? Maak dan ook bezwaar als het OM zegt dat ze dat niet meer gaan doen! Let wel, het is Faek Mustafa die mijn faillissement aanvroeg, met Maaike als steunvorderaar. Maaike wist er niks vanaf! Hoe gek en verdorven kunnen ze het maken?

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Van: mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht [mailto:hoogendoorn@moszkowicz-law.nl]
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 10:06
Aan: Wim Dankbaar; demir@advocatenordemn.nl; info@advocatenordemn.nl
CC: info@advocatenordemn.nl; deken@advocatenorde-nh.nl; stapel@stapeladvocatuur.nl; info@advocatenorde-nh.nl; stapel@stapeladvocatuur.nl; mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht
Onderwerp: RE: Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz, t.a.v. De heer mr. S.H.W. Le Large, Deken

Geachte Deken,

Zojuist nam ik kennis van de onderstaande mail. De heer Dankbaar duidt zijn mail als ‘klacht’ aan. In de onderstaande mail lees ik echter geen tuchtrechtelijk relevante stellingen.


Voor zover al aan de orde: het mandaat blijkt uit de door de heer Dankbaar reeds genoemde handgeschreven verklaringen en beëdigde notariële verklaring van Terpstra die alle procedures bestrijkt. Dat de heer Dankbaar daar blijkbaar geen vrede mee heeft is spijtig.

De tuchtrechter heeft zich in een eerder stadium reeds een oordeel over het mandaat gevormd en mandaat aanwezig geacht (ECLI:NL:TADRARL:2016:145, ov 5.4).

De kwestie is onlangs namens Dankbaar in en specifiek daarop gericht middel aan de Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad heeft mandaat aanwezig geacht (zie ECLI:NL:PHR:2019:942 ov. 2.8, ov 3.1 t/m en 3.9 en ECLI:NL:HR:2019:1832 (81 RO)).

Hoogachtend,

mr. M.J. Hoogendoorn

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz (2)

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Al sinds mijn tienertijd ben ik gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog, Hitler en met name de Holocaust. Ik heb me altijd afgevraagd: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft de massa zich kunnen laten meeslepen door deze gek? Hoe meer ik leerde, hoe meer ik het begreep. We vinden het allemaal heel erg, zo iemand mag nooit meer aan de macht komen. Maar als ik vandaag de mentaliteit zie, waardoor Hitler aan de macht kwam, dan mogen er geen vergelijkingen worden gemaakt? Dan is dat taboe! Want NIETS was zo erg als Hilter? Ik vind dit zo’n hypocriete reactie. Een soort Pavlov reactie, die ons is aangeleerd. Waar schamen we ons voor? Dat de meerderheid ooit in deze man geloofde? De misdaden van de Nazi’s worden als voorbeeld gebruikt om ons waakzaam te houden, maar als nieuwe misdaden de kop opsteken, dan mag een analogie met Hitler niet gebruikt worden? Het plaatje van Hitler met het citaat “Make the lie big, make it simple, keep saying it and eventually they will believe it” plaats ik graag en heel bewust. Want het is precies de tactiek waar onze huidige machthebbers zich van bedienen. De Vaatstra zaak is ook een big, simple lie, die herhaald wordt. Dus HRK, praat me niet over de “gevoeligheden” van Yehudi met zijn “Joodse” achtergrond! Dit is het meest corrupte advocaatje van Nederland, die PRECIES dezelfde technieken als Hitler gebruikt! Als er twijfels waren of de Joden wel goed behandeld werden in zijn concentratiekampen, dan maakte Joseph Goebbels een propagandafilmpje van Hitler’s “modelkamp” Theresienstadt. Compleet met coulissen en figuranten met het mes op de keel. Zoiets doet Yehudi ook in de Vaatstra zaak. Hij is voor het OM wat elke trouwe SS-er voor Hitler was. Hij is een meestertje in make believe voor zijn masters. Alle methoden zijn geoorloofd! Ik vind hem sooo evil. En Palenlader, met politiek had Hitler niets te maken. Met goede dingen of de economie uit het slop trekken, ook niet. Hitler zei: Give me 10 years and you won’t recognise Europe as it was. He kept his word! Ik gebruik het citaat van Hitler to shock and awe! Als Yehudi niet net zo liegt als Hitler, laat hem dat dan lekker bewijzen! De vergelijking tussen de methodes van Hitler en die van het OM en Yehudi is volledig op zijn plaats! Het kwaad komt altijd in een nieuwe gedaante. The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.

  Like

 2. Veryworried zegt:

  En zo is dat precies, Wim.
  Ik vraag mij ook af hoe het mogelijk is dat een man als yehudi , wetende wat zijn grootvader meemaakte ,zich zo kan laten meeslepen in de misdaden van het corrupte OM.

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Als het citaat en het plaatje van bijvoorbeeld Pinochet, Saddam Hoessein of Stalin was geweest, dan heeft niemand daar problemen mee. Dus HRK, Reindert, wie dan ook, leg me uit wat er zo meer gevoelig is aan Hitler?

  Like

 4. Hans Palenlader zegt:

  Sorry hoor, Wim, maar ik moet je toch echt even corrigeren.
  Je moet niet alles geloven, wat de “overwinnaars” over Hitler schreven
  Hitler zei nooit: Give me 10 years and you won’t recognise Europe as it was.
  Dat is later verzonnen om hem belachelijk te maken, omdat Duitsland tien jaar later de oorlog had verloren en Europa volledig in puin lag, vooral veroorzaakt door de geallieerden.
  Hitler sprak niet eens Engels.
  Hij zei bij zijn aantreden Gebt mir vier Jahre Zeit und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen!
  Dat sloeg op zijn termijn van vier jaar waarvoor hij was gekozen.
  Zoiets zou Rutte bij wijze van spreken ook gezegd kunnen hebben.

  Like

 5. yvonne zegt:

  Voor de 2e keer in de studio, Pieter Stuurman. Na vele jaren schrijven van blogs is Pieter Stuurman een graag geziene gast bij vele alternatieve media.

  Uit zijn blogs van meer dan 10 jaar geleden lijkt Pieter een glazen bol te hebben gehad. Op zeer gedetailleerde wijze beschrijft Pieter een sinister plan van een wereld ‘schaduw aristocratie’ om de wereld om te vormen tot een slavenbevolking, die een kleine groep mensen aan de macht in de wereld ten dienste moet zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s