Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 24 september 2020 21:27
Aan: ‘demir@advocatenordemn.nl’; ‘info@advocatenordemn.nl’
CC: ‘info@advocatenordemn.nl’; ‘deken@advocatenorde-nh.nl’; stapel@stapeladvocatuur.nl; info@advocatenorde-nh.nl; stapel@stapeladvocatuur.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl; hoogendoorn@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz, t.a.v. De heer mr. S.H.W. Le Large, Deken

Geachte deken, heer Le Large,

Bij deze dien ik een klacht in tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz van het advocatenkantoor MOSZKOWICZ ADVOCATEN UTRECHT.  Deze klacht richt zich hoofdzakelijk tegen het indienen van een klacht door mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz tegen mijn advocaat mr. T. Stapel bij de deken van de Orde van Advocaten Noord-Holland. De klacht en het getuigenverzoek waar het over gaat sluit is als bijlages bij.

Allereerst verzoek ik de deken te onderzoeken en vast te stellen dat mr. Hoogendoorn een mandaat van mevrouw Terpstra heeft om haar te vertegenwoordigen, alsmede om mr. Hoogendoorn daar het bewijs voor te leveren. Tevens verzoek ik de deken om te onderzoeken en vast te stellen of de klacht tegen mijn advocaat mr. Stapel ook wordt ingediend door mr. Moszkowicz. Zijn handtekening ontbreekt namelijk onder die klacht. Dat mr. Hoogendoorn nu de raadsman van mevrouw Terpstra zou zijn én namens haar klachten indient tegen mijn raadsman, dus ook tegen mij, is geheel nieuw voor mij. Tot heden heb ik altijd begrepen, en dit staat niet ter discussie, dat mr. Moszkowicz de raadsman is voor mevrouw Terpstra. Het is dus relevant en opportuun om vast te stellen wie nu mevrouw Terpstra vertegenwoordigt, of er überhaupt sprake is van een vertegenwoordiging en nog belangrijker, wie uit haar naam klachten indient.

De centrale vraag in deze jarenlange procesgang is de vraag of mr. Moszkowicz  een mandaat had en heeft van Terpstra om tegen Dankbaar te procederen. Zoals u in het getuigenverzoek uitgebreid kunt  lezen stelt Dankbaar dat Moszkowicz GEEN mandaat heeft, voor welke stelling talloze stukken van overtuiging worden overlegd. Dankbaar stelt dat de werkelijke initiatiefnemers van de procedures tegen hem de ex-man en kinderen van Terpstra zijn, iets wat zij overigens ook zélf veelvuldig heeft gezegd tegen derden. Steeds wanneer Dankbaar met bewijzen kwam voor het ontbreken van een mandaat, werd dit achteraf “gerepareerd” door Moskowicz middels handgeschreven briefjes van Terpstra waarin zij aangeeft dat zij wél opdracht aan Mosckowicz heeft gegeven om  namens haar tegen Dankbaar te procederen. Uiteindelijk kwam hij zelfs met een verklaring die Terpstra bij een notaris had afgelegd. Moszkowicz stelt dus in feite dat het de wil van Terpstra is om Dankbaar gerechtelijk aan te pakken, zijn hele vermogen af te nemen middels vermeend ‘verbeurde’ dwangsommen en zelfs het faillissement van Dankbaar aan te vragen. Let wel, Terpstra  is een (voormalige) bondgenoot van Dankbaar, wiens werk zij bijzonder waardeerde, tot zo ongeveer het moment dat bekend werd dat Jasper Steringa de moordenaar van haar dochter zou zijn. Iets wat zij nog steeds niet gelooft, maar dat terzijde.

Dankbaar stelt verder dat Moszkowicz, teneinde de bewijzen van Dankbaar te weerleggen, zijn werkelijke opdrachtgevers, de kinderen van Terpstra, onder druk heeft gezet om hun moeder te bewegen, zeg maar dwingen, om met iets te komen dat de bewijzen van Dankbaar tegenspreekt, anders gezegd op papier te zetten dat hij wel degelijk mandaat van Terpstra heeft. Die briefjes heeft zij dus met het figuurlijke pistool op haar hoofd moeten schrijven. Dat pistool is: Als je het niet doet, ma, dan zie je ons en je kleinkinderen niet meer. Dan loopt het helemaal fout, moeten we alle poen die Moszkowicz al geplukt heeft van Dankbaar, terugbetalen, staat hij te boek als de meest gewetenloze advocaat van Nederland en last but not least staan wij er ook niet best op. Het moge duidelijk zijn dat van een vrije wilsbekwaamheid van Terpstra geen sprake is.       

Alle procedures met zaaknummers die Hoogendoorn in zijn klacht tegen Stapel opsomt, zijn procedures die tegen mij zijn aangespannen, niet door mij, nota bene uit naam van  beweerde cliënten van zijn kantoor, zoals Terpstra en Mustafa. Procedures waarin ik mij moest verdedigen, dus niet de aanval koos. Dat deden zij! Toch presteert Hoogendoorn, en dus ook Moszkowicz, het om te suggereren dat ik het zo leuk vind om te procederen. Het bewijst maar weer de valse tactieken waar de heren zich van bedienen.

Het zijn ook allemaal procedures waarbij mevrouw Terpstra op GEEN ENKELE ZITTING in persoon is verschenen. Het zijn ook allemaal procedures waarin de rechters mr. Moszkowicz op zijn wenken bediend hebben, in die zin dat ze hem op zijn blauwe ogen geloofden dat handgeschreven briefjes en een notarisverklaring voldoende moesten zijn om aan te nemen dat hij een mandaat heeft. En dat het dus niet nodig is om Terpstra zelf te horen om onder ede openheid van zaken te geven, dan wel zijn mandaat te bevestigen. Overigens hebben deze rechters ook de bewijzen die Dankbaar daar tegenover zet, genegeerd, zelfs niet gewogen of behandeld. Dat geldt evenzeer voor de knalharde bewijzen dat Terpstra onder onmetelijke emotionele druk is gezet door haar kinderen. Het zijn ook allemaal kort geding uitspraken geweest in VOORLOPIGE VOORZIENINGEN, in afwachting van de bodemprocedure die er nu eindelijk gaat komen, veel te lang geduurd heeft. Tenminste, als Terpstra niet voortijdig het tijdelijke met het eeuwige verwissel, iets waarop de kans bij haar leeftijd steeds groter wordt. Het zou Hoogendoorn en Moszkowicz goed uitkomen.    

De moraal van het verhaal is dat Moszkowicz en Hoogendoorn zo’n beetje de halve advocatenwet aan hun laars hebben gelapt, bijna alle regels hebben overtreden, keihard liegen tegenover rechters en raden van discipline. Dit zijn de meest corrupte advocaatjes van Nederland, waarvan akte! Laat ze het maar noteren als smaad en er iets tegen ondernemen! Ze doen het in hun broek voor een getuigenverhoor van Terpstra, want dan komen hun wandaden allemaal in het volle licht! Wie zijn ogen op de bal houdt, ziet hoe desperaat deze actie is, want ook de klacht tegen mr. Stapel is erop gericht om dat getuigenverzoek te voorkomen. Mr. Stapel is immers een klachtwaardige onbenul om op het getuigenverzoek te blijven aandringen? Voor mij is het een prima raadsman. Dat zien de heren kennelijk ook, anders trachten ze niet een deken zo gek te krijgen om een goede raadsman zijn goede werk te verbieden. En waarom willen ze dat getuigenverzoek zo krampachtig en wanhopig voorkomen? Waar zijn ze bang voor? Als ze niet liegen, gaat Terpstra hun verhaal toch alleen maar bevestigen? Ergo, ze moeten dat getuigenverhoor juist willen! Als ze een mandaat hebben, dan nemen ze hun cliënt graag mee omdat met eigen mond te bevestigen! Met hun gezwets dat Maaike dat niet aan zou kunnen. Ze kan het wel aan om Moszckowicz mij van een miljoen te laten beroven? Ze kan het wel aan om medestanders van mij te ontvangen en haar wens uit te spreken dat ik doorga om de waarheid over de moord op haar Marianne aan het licht te brengen? Hun klacht moet met een grote boog het ruim uit geknikkerd worden. Wegens overduidelijk vexatoirheid of welke termen daar ook voor zijn. De heren moeten zélf eens onderzocht en aan de tand gevoeld worden op hun schandpraktijken. Vandaar mijn tegenklacht!

Het getuigenverzoek wordt behandeld in de rechtbank Leeuwarden op donderdag 1 oktober aanstaande om 9:30. Ik zou zeggen komt allen! Ik kan alvast voorspellen dat mevrouw Terpstra, een bewonderenswaardige vrouw én gek genoeg mijn beweerde wederpartij in deze zaak, wederom zal schitteren door afwezigheid. Evenals haar dochter Ineke. Tenzij ze eindelijk ook eens iets wil zeggen over de beruchte email die haar moeder mij zogenaamd heeft gestuurd?

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar     


Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 15:29
Aan: ‘Info’
CC: ‘deken@advocatenorde-nh.nl’; stapel@stapeladvocatuur.nl
Onderwerp: Over klacht Moszkowicz tegen Mr. Stapel.

Geachte mevrouw Dams / Beste Thecla,

Inzake de klacht (zie bijlage) van mr. Y. Moszkowicz tegen mijn advocaat mr. Stapel, het volgende:

Ik verzoek de deken deze klacht terstond ongegrond c.q. niet ontvankelijk te verklaren om de volgende redenen:

Allereerst valt op dat deze klacht door mr. Hoogendoorn werd ingediend. Dat is al bijzonder vreemd, want mr. Hoogendoorn is een kantoorgenoot van Y. Moszkowicz. Het is Y. Moszkowicz die de oprichter is het van het advocatenkantoor dat zijn naam draagt en op enig moment mr. Hoogendoorn in dienst heeft genomen. Het lijkt erop dat mr. Moszkowicz zelf zijn naam niet wil of durft te verbinden aan deze klacht. Nog vreemder is dat als u weet dat Mr. Moszkowizc de beweerde advocaat van Terpstra is, over wie het in deze klacht gaat. Dus NIET mr. Hoogendoorn! Mr. Hoogendoorn is (formeel) de advocaat van Faek Mustafa, waarmee ik ook nog de nodige appels te schillen heb. In werkelijkheid is mr. Moszkowicz ook de advocaat voor Mustafa.

Het indienen van deze klacht is op zichzelf al klachtwaardig, omdat de klacht een grondbeginsel van elke geciviliseerde rechtsstaat onderuit probeert te halen: Het recht van een ieder om bijgestaan te worden door een advocaat. Het moge immers duidelijk zijn dat mr. Moszkowicz niet alleen wil dat ik niet meer verdedigd wordt door mr. Stapel, maar ook niet door elke andere advocaat. Zoals ik op mijn website al schreef:

“Ziet u, het OM heeft Faek niet aan een touwtje. Dat kan ook niet, want als het uitkomt dat dat ze hem rechtstreeks zouden adviseren, dan zijn de rapen helemaal gaar. Daarom konden ze niet voorkomen dat de niet zo slimme Faekie kardinale fouten heeft gemaakt, zoals het plegen van meineed, het doen van een valse aangifte en last but not least: Het inbrengen van door hemzelf vervalste getuigenverkaringen, inclusief vervalste handtekeningen. Vreemd genoeg heeft zijn advocaat Moszkowicz dat wél toegestaan en zelfs geadviseerd, hetgeen genoeg zegt over enerzijds zijn corruptie, anderzijds zijn incompetentie. Vandaar dat hij nu zo in paniek is dat hij zijn toevlucht heeft genomen tot een klacht bij de deken tegen mijn advocaat Thijs Stapel. Jaja, u leest het goed, Moszkowicz wil proberen om via de deken Stapel te verbieden Wim Dankbaar nog langer te vertegenwoordigen. Hoe groot kan de sprong van een kat in het nauw zijn? Zijn angst voor de waarheid moet wel enorm zijn om tot zo’n verstandsverbijstering te geraken. Zo’n paniek is nog nooit vertoond: Een advocaat die de advocaat van zijn wederpartij het veld uit wil sturen. Net zo zielig en tevergeefs als de voetballer die de scheids om een rode of gele kaart voor een tegenspeler vraagt. Kennelijk doet Stapel het toch wel goed! Hoe dom is het wel niet voor een advocaat om een beginsel van onze rechtstaat onderuit te halen: Het recht op rechtsbijstand voor iedereen! Zeker vergeten dat zijn beroemde oom Max, Auschwitz overlever,  zelfs een SS’er zou verdedigen. Als integriteit en ethiek als groenten verbouwd konden worden, dan is het moestuintje van Moszkowicz een kale woestenij. Oei, oei, oei, wat zit die Moszko in de rats! Hij is blijkbaar niet gerust op de komende bodemprocedures. Begint de boter op je hoofd al te smelten, Yehudi? De Vaatstra zaak is de meest besproken zaak van je kantoor? Waarom rep je er dan met geen woord over in je boekje, Moord, doodslag en andere zaken?”


Het getuigenverzoek waar mr. Moszkowicz bezwaar tegen maakt, sluit ik volledig bij (zie bijlage) omdat mr. Moszkowicz (of Hoogendoorn zo u wilt) het maar half aan u heeft gestuurd. Hij is vergeten de even (of oneven) pagina’s mee te sturen. Wat een knurft ben je dan? Uit dit(volledige getuigenverzoek blijkt zonneklaar hoe noodzakelijk het is om mevrouw Terpstra en haar dochter Ineke te horen als getuigen. Mr. Moszkowizc is als de dood dat dit getuigenverhoor gaat plaatsvinden, omdat dan zal blijken dat hij NOOIT een mandaat van Terpstra heeft gekregen om tegen mij te procederen. Waarmee dus ook zal blijken dat de procedures ONRECHTMATIG tegen mij zijn aangespannen. Tevens zal blijken dat Terpstra nooit het onderstaande mailtje aan mij heeft geschreven:

  
From: Maaike Terpstra

Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57

To: wim dankbaar

Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM.

“voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

32. Deze e-mail is van 20 november 2012, twee dagen na de aanhouding van Jasper Steringa. Het is volkomen ongeloofwaardig dat Terpstra’s houding jegens Dankbaar van bewondering en sympathie plotseling zou zijn omgeslagen naar aversie en antipathie. Terpstra zelf heeft later aan haar vriendin Klaske Ferwerda gezegd dat deze e-mail door haar dochter Ineke Vaatstra (Schotanus) is geschreven en verzonden vanaf de laptop van Terpstra, waartoe I. Vaatstra toegang had. Dat wordt des te aannemelijker in het licht van enkele facebook-berichtjes die I. Vaatstra kort daarop aan Klaske Ferwerda zond:

Ineke Schotanus:

hoi lees ik dat jij ook al gefeliciteerd word op je fb, onvoorstelbaar je hebt ons de laatste jaren zoveel leed aangedaan, en nu zeker met de eer strijken. Dit bewijst maar weer dat jij met je klokkeluidersbende alles uit jullie duim hebben gezogen, alleen om jezelf belangrijk te maken. Ik hoop en verzoek je om ons nu en voor altijd met rust te laten, en vooral ons moeder. ineke

Ineke Schotanus:

hoorde dat je zometeen weer op de radio komt, mijn moeder is door jullie gehersenspoeld, jij hebt de fb pagina met dankbaar van us marianne. en jij me vertellen dat ik de moeite moet nemen om met mn moeder te praten, hoe durf je. jij hebt beloofd, ja tegen een vrouw die die beschermt moet worden tegen mensen zoals jij en dankbaar waarom wil je zo graag op de voorgrond?, ben jij belangrijker dan de familie zelf? Waarom zoek je niet een andere hobby, en val ons niet LASTIG, en reageer aub niet in de media, je zet jezelf voor schut

Hier geeft de dochter zelf toe dat haar moeder beschermd moet worden tegen mensen als Ferwerda en Dankbaar.

33.Tijdens een getuigenverhoor zal Dankbaar Terpstra uiteraard ook willen vragen of de betreffende mail, waarin zij Dankbaar vraagt haar met rust te laten, daadwerkelijk door haar is geschreven. De betreffende e-mail is door de advocaat van Terpstra in de publiciteit gebracht, onder meer in het televisieprogramma RTL Boulevard, waaruit onderstaand screenshot afkomstig is (datum uitzending?):  

De spelfouten “laaste” en “contakt” zijn dus verbeterd en het zinsdeel en “je bende incl Klaske” is weggelaten. Dit moest wel worden weggelaten. Het is immers zeer ongeloofwaardig dat Terpstra haar vriendin Klaske Ferwerda, die haar jarenlang heeft bijgestaan om de waarheid over de moord op haar dochter boven water te krijgen, als lid van een ‘bende’ zou typeren, laat staan plotseling nooit meer contact met haar zou willen. Dat is ook niet te rijmen met de zeer vriendschappelijke kerstkaart die Terpstra twee maanden later aan Ferwerda stuurde.

Iedereen begrijpt dan waarom Moszkowicz zo bang is voor dit getuigenverhoor. Het is immers onbestaanbaar dat Terpstra in een getuigenverhoor onder ede gaat bevestigen dat zij de auteur was het bewuste emailtje. Dan wordt ook duidelijk dat Moszkowicz geen mandaat heeft van Terpstra én dat hij heeft gelogen tegen diverse rechtbanken door vol te houden dat het mailtje wel degelijk door Terpstra is geschreven en verzonden. Anders gezegd: Dat hij zélf een pak boter op zijn hoofd heeft van hier tot Tokyo én alle procedures tegen mij, zogenaamd uit naam van Terpstra, onrechtmatig en vexatoir waren.

Waarom schrijf ik dit mailtje nu aan Thecla Dams, met slechts een kopietje aan de deken? Omdat ik weet dat Thecla de dienst uitmaakt in de orde van advocaten Noord Holland. Zij heeft vele dekens zien komen en gaan en is vergroeid met het meubilair. Omdat Thecla defacto de deken is! Omdat Thecla de klacht van Moszkowizc met een grote boog het raam uit knikkert. Omdat Thecla aan Moszkowicz zal zeggen: Bent u wel goed wijs?

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar     

Onomstotelijk bewijs: Bauke Vaatstra is opdrachtgever van Moszkowicz en probeert jarenlange vriendin van Maaike, Klaske Ferwerda, er ook nog bij te lappen: 

 

 

Beste Maaike,

Hoewel ik deze brief aan jou het liefst in het Fries zou willen schrijven, doe ik het toch maar in het Nederlands, want ik weet niet zeker of je Fries kan lezen (ik denk het wel).

Zoals je vast wel weet (we hebben al vaker contact gehad) ben ik al heel lang bezig met het uitzoeken van de waarheid omtrent de verkrachting van en de moord op jouw jongste, zeer geliefde dochter Marianne. Ik kan dat niet loslaten, heb het wel geprobeerd, maar mijn rechtsgevoel is sterker. Het is niet te verdragen dat het OM en Justitie wegkomen met de leugens, die jij in je ‘’dagboek’’ zo goed hebt verwoord en benoemd.

Ik heb jouw dagboek al in 2011 van Klaske gekregen, heb het voor het proces van Jasper S. naar de rechtbank gestuurd (wat niet heeft geholpen) en ben er nog mee naar mijn uitgever geweest: Elikser in Leeuwarden. Maar omdat je eind 2013 via-via liet weten dat je het liever niet gepubliceerd zag, heb ik het idee van een eventuele uitgave meteen laten vallen.

Eerder heb je mij verteld dat je met de rechtszaken tegen Wim niets te maken hebt, dat je geen cent aan de dood van je dochter wilt verdienen en dat jouw ex-man en kinderen buiten jou om één en ander met behulp van de advocaat afhandelen.

Ik geloofde jou. En dat doe ik nog steeds. Ik weet diep van binnen zeker dat je hele grote vraagtekens zet bij het gestolen fietsverhaal en daarmee bij de zogenaamde schuldbekentenis en veroordeling van Jasper S. Je bent alleen moe en uitgestreden, je kunt niet meer en je laat nu de strijd aan anderen over, want je hebt 16 kleinkinderen, die ook recht op een gelukkig leven hebben.

Tot zover kan ik jou goed begrijpen. Het houdt een keer op als je steeds maar weer tegen een muur van onrecht aanloopt. En vooral als het om de dood van Marianne gaat, die zo verschrikkelijk wreed om het leven is gekomen.

Omdat het me niet loslaat (ik droom er ’s nachts vaak over) heb ik uiteraard veelvuldig contact met Wim. En – om maar meteen met de deur in huis te vallen – ik kan met de beste wil van de wereld niet geloven dat jij jouw vroegere strijdmakker nu zo afvalt. Gisteren hoorde ik van hem dat jij op 16 januari in Surhuisterveen bij een notaris bent geweest en daar een beëdigde verklaring hebt afgelegd, waar o.a. in staat dat je al die tijd – zonder druk van je ex-man en kinderen – steeds zelf opdracht voor de procedures hebt gegeven: de rechtszaken over het dagboek, het contactverbod en de verbeurde dwangsommen.

Vooralsnog weiger ik dat te geloven. Want dat zou immers betekenen dat jij jouw vroegere strijdmakker niet alleen afvalt en verraadt, maar dat je hem tot op het bot wilt uitkleden door hem zijn hele vermogen af te pakken.

Ik kan dat niet geloven en ik wil het ook niet. Maar toch speelt de onzekerheid nu op. Wil je mij a.u.b. een kort antwoord op deze brief geven? Ben je zelf bij de notaris geweest, ja of nee?

Ik hoop van harte dat het antwoord ‘’nee’’ is!

Heel veel sterkte toegewenst en met vriendelijke groeten,

Akky Kuiper – van der Veer

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Klacht tegen mr. R. Hoogendoorn en mr. Y. Moszkowicz

 1. hansholtrop zegt:

  Prima akties, Wim ! Deze JINO dient ontmaskerd te worden als verrader van de grondwaarheden van de Joodse overtuigingen, We zullen zien hoe hij Yom Kipur doormaakt : van zondagavond tot maandagavond.

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Goedemorgen Wim,

  Dank voor je mail van gisterenmiddag. Ik reageer zelden of nooit direct maar wellicht wil je overwegen om de afbeelding van de man met de snor te verwijderen. Ik denk dat het je kansen niet vergroot.

  Groet,

  Reindert

  Hoi Reindert, Ik zal je hier een uitgebreid antwoord op geven. Hier, omdat ik het wel een openbare discussie waard vind. Maar misschien kun je alvast even nadenken over waarom je denkt dat het de kansen niet vergroot?

  Mvg

  Wim

  Like

 3. hansholtrop zegt:

  Dag Reindert,
  De tekst naast de foto van de man met de snor is duizenden keren belangrijker dan die foto.
  Wim heeft kennelijk om de aandacht naar die tekst te vergroten, die foto erbij gezet. Waarvoor mijn complimenten voor Wim.

  M.vr.gr.

  Hans Holtrop, MSc, NVJ-journalist, geb. te Den Haag, 28-11-1941

  Like

 4. HRK zegt:

  Wim, ik vind ook dat dat plaatje met die man met die snor weg moet. Je moet je decorum in de gaten houden, een Hitler plaatje past daar niet bij. Het maakt een slechte indruk op rechters en het is kwetsend voor Yehudi die een Joodse achtergrond heeft. Ja, zul je zeggen, ik ben de laatste die zich zorgen hoeft te maken om de ”gevoeligheden van Yehudi”. In principe eens, maar niet als het om dit soort kwesties gaat.

  Like

  • hansholtrop zegt:

   Beste HRK,
   Deze Yehudi Moszkowicz misbruikt zijn naam om anderen te muilkorven.
   Yehudi betekent : Jood.
   Doch deze Yehudi Moszkowicz is een JINO : Jew In Name Only.
   En een nep-Jood maakt in het geheel géén indruk op een “goj” (niet-Jood)
   Deze nep-Jood dient ontmaskerd te worden.
   En uiteindelijk net als zijn oom Bram uit advocatenland te verdwijnen.

   Like

 5. Hans Palenlader zegt:

  Over Hitler zijn de meningen verdeeld. Hij was een politicus en je hebt altijd voor- en tegenstanders in de politiek. De voorstanders zullen zeggen, dat hij de Duitse economie er in korte tijd weer bovenop heeft geholpen, de Autobahn heeft aangelegd, waar we tot op de dag van vandaag profijt van hebben, om maar een paar zaken te noemen. De tegenstanders hebben weer andere verhalen, waarin hij wordt afgeschilderd als een schurk en een boef.
  Maar om een lang verhaal kort te maken, politiek links of rechts hoort hier denk ik gewoon niet thuis, dus ik zou die afbeelding gewoon weg halen. Je gaat ten slotte ook geen reclame maken voor D’666 of voor de Partij van de Armoede.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s