Voorlopige grieven tegen afwijzing getuigenverzoek

Memorie van grieven

 

Grief 1

Onder 4.1 wordt gesteld dat een getuigenverhoor strekt om bij een eventueel bij de rechter aanhangig te maken geding vooraf helderheid te krijgen omtrent de feiten teneinde  verzoeker in staat te stellen zijn positie beter te beoordelen. Dat is hier het geval. Tevens wordt gesteld dat de Hoge Raad heeft beslist dat een getuigenverhoor niet toewijsbaar is als het dient om feiten te doen ophelderen ten behoeve van een procedure bij een andere rechter. Dat is hier niet het geval. Dankbaar wil middels het getuigenverhoor vaststellen dat de Staat onrechtmatig tegen hem heeft gehandeld door hem te vervolgen (en te veroordelen) op basis van valse leugenachtige aangiftes. De valsheid van die aangiftes kan hij bewijzen middels het horen van de getuigen. De veronderstelling dat hij het getuigenverhoor wenst om de uitslag van de tegen hem gevoerde straf- en civiele zaken te veranderen is dan ook een misslag. Weliswaar is het gevolg van een getuigenverhoor vrijwel zeker dat de rechtszaken die tegen hem zijn gevoerd, herzien moeten worden, maar dat is niet zijn primaire doel van het getuigenverzoek. Het primaire doel is om aan te tonen dat hij op valse aangiftes is vervolgd en derhalve de Staat onrechtmatig tegen hem heeft gehandeld. Evenmin is er sprake van een zogeheten fishing expedition omdat Dankbaar vrijwel alle getuigen reeds heeft gesproken. Wat de getuigen aan feiten hebben opgehelderd, is hem dus al bekend. Daar hoeft hij niet naar te ‘vissen’. Zo kan hij middels getuigen aantonen dat bijvoorbeeld de aangifte van W. Hebben, tal van onwaarheden bevat. Hij wil slechts de feiten in rechte bekrachtigd zien door de getuigen voor de rechter hun verhaal te laten bevestigen, zodat er bewijskracht vanuit gaat. Dit wettelijke grondrecht (artikel 6 EVRM, recht op een eerlijk, onpartijdig proces) is hem tot nu stelselmatig onthouden. Anders gezegd, het is hem onthouden om de valsheid van de aangiftes en daarmee de onrechtmatigheid van zijn vervolging te bewijzen middels het horen van getuigen. Dat is op zichzelf al een onrechtmatigheid jegens hem.

Grief 2

Onder 4.2 wordt gesteld dat uitgangspunt voor een getuigenverhoor dient te zijn dat de op te helderen feiten betwist worden. Dat is het hier het geval. Het wordt betwist dat de aangiftes tegen Dankbaar niet vals zijn. Ook wordt het betwist dat in oktober 1999 de juiste Ali Hassan is aangehouden, zoals het OM stelde in haar rapport “Onderzoek Ali H.” uit 2011. Het OM heeft daarmee niet alleen onrechtmatig gehandeld tegen Dankbaar maar tegenover het gehele Nederlandse volk. Elke Nederlander is immers belanghebbende bij een integer opererend Justitie dat hen niet voorliegt. Dat Dankbaar hier persoonlijk de meeste schade van heeft opgelopen doet daar niets aan af. Dat maakt hem juist des te meer belanghebbende. Ook dit is eenvoudig door Dankbaar te bewijzen middels het getuigenverhoor. Vrijwel alle getuigen die hij vraagt kunnen bevestigen dat de aangehouden Ali Hassan niet de Ali Hassan was die zij kenden uit het AZC als (onder meer) de vriend van Faek Mustafa. Het dient een groot maatschappelijk belang, niet eens Dankbaar’s individuele belang, om vast te stellen of Justitie in een openbaar rapport heeft gelogen. Wat Dankbaar betreft doelbewust omdat Justitie zelf ook de getuigen had kunnen vragen die Dankbaar wil horen, die allen kunnen bevestigen dat het om een andere Ali H. ging.

De veronderstelling dat de feiten niet betwist (kunnen) worden en/of dat Dankbaar misbruik zou maken van het middel om zijn getuigen aan te vragen, is daarom pertinent onjuist. Op deze gronden mag zijn getuigenverzoek dan ook niet worden afgewezen.

 

Grief 3

Onder 4.3 wordt gesteld dat nieuwe aangiftes van onder meer Faek Mustafa  tegen Dankbaar en van Dankbaar tegen Faek Mustafa door het OM zijn geseponeerd. En dat is natuurlijk heel erg raar. Want het staat haaks op zijn eerdere veroordelingen voor soortgelijke uitingen die kennelijk wel vervolgbaar waren en strafbaar werden bevonden, zelfs met een gevangenisstraf. Waarom was dat dan wel strafbaar en dit niet? Het staat ook haaks op het principe dat een herhaling van hetzelfde strafbare feit zwaarder bestraft hoort te worden dan de voorgaande keren. Dat heet recidive. Zo zal een meervoudige moordenaar zwaarder gestraft worden dan een enkelvoudige moordenaar. De redenering “De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat u recent, te weten op 11 februari 2019, voor soortgelijke feiten veroordeeld bent tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden.” is daarom hoogst merkwaardig. Voor Dankbaar is de reden duidelijk: Het OM wil hem niet (meer) vervolgen omdat in een rechtstreekse procedure tegen Mustafa hij Mustafa zal kunnen ondervragen als getuige. Onder meer met de vragen: Was de Ali Hassan die in 1999 werd aangehouden door het OM, inderdaad de jou bekende Ali Hassan zoals het OM stelt in haar rapport? Ben je benaderd door het OM met deze vraag?

Daar komt bij dat Mustafa en zijn advocaat geen bezwaar hebben aangetekend tegen de sepotbeslissing om Dankbaar niet te vervolgen voor de aangifte die Mustafa deed. Dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat Dankbaar bij een vervolging in rechte kan bewijzen dat Mustafa volledig verzonnen vervalste verklaringen heeft ingebracht. En bovendien dat Mustafa meineed heeft gepleegd in het kort geding dat ook onder 4.3 wordt aangehaald.

De sepotbeslissingen zijn dus eerder een indicatie dat het getuigenverzoek zou moeten worden toegewezen in plaats van afgewezen.

Grief 4

Onder 4.4 wordt gesteld dat Dankbaar middels het getuigenverhoor bewijzen wil verzamelen voor zijn “theorie van de moord op Marianne Vaatstra”.  Nogmaals,  dit is een misvatting. Hij wil primair bewijzen dat hij onrechtmatig is vervolgd en veroordeeld op basis van valse aangiftes, die hij niet mocht bewijzen. Dat met zulk een getuigenverhoor hoogstwaarschijnlijk ook een andere toedracht van de moord naar voren komt dan  tot heden over het algemeen wordt aangenomen, daar kan Dankbaar niets aan doen. Dat is een gevolg, geen doel. Hij wil primair bewijzen dat de Staat onrechtmatig tegen hem heeft gehandeld door hem te vervolgen op valse aangiftes, hem een strafblad te geven, zijn vermogen af te pakken en zijn goede naam te vernietigen door hem via de media af te schilderen als de gekke complotdenker die niet goed snik is. Het is ongelooflijk hoe de Staat alles uit de kast heeft gehaald om Dankbaar kapot te maken en uit te schakelen als klokkenluider van een kennelijk zeer onwelgevallige boodschap. Dat geldt nog meer als men beseft dat Dankbaar slechts uit altruïstische overwegingen in het algemeen belang een zeer ernstige misstand boven water wil brengen.

Het is eigenlijk heel simpel wat Dankbaar stelt: Als de Staat niet had gelogen, maar de werkelijke daders van de moord meteen had opgepakt en berecht, in plaats van weg te sluizen, dan was dit alles hem nooit overkomen.Daarom heeft hij een vordering op de Staat wegens geleden schade. Overigens kan hierbij worden opgemerkt: Stel dat het waar is dat Dankbaar middels het getuigenverhoor bewijzen wil verzamelen voor zijn “theorie van de moord op Marianne Vaatstra” (wat dus niet waar is) dan nog zou dit geen reden mogen zijn om zijn getuigenverzoek af te wijzen. Juist niet! Een integere Staat zou juist moeten toejuichen dat Dankbaar zijn  “theorie van de moord op Marianne Vaatstra” met feiten en getuigen mag staven. Anders gezegd: Een integere Staat zou juist het getuigenverhoor moeten toestaan. Daarmee zal immers ook worden aangetoond dat Dankbaar het niet bij het rechte eind heeft. Dat de versie van de moord zoals die door de Staat aan Nederland is gepresenteerd de enige juiste is. Dat Dankbaar inderdaad de maffe complotdenker is. Met andere woorden: Met het getuigenverhoor zal volgens de Staat bewezen worden dat Dankbaar wettig en overtuigend voor smaad is veroordeeld, iets wat Dankbaar nu juist betwist. Dus ook dit is geen grond om het getuigenverhoor af te wijzen. Integendeel, het wijst er juist op dat de Staat nogal wat schroom heeft om de getuigen te horen, terwijl dit in het belang is om het standpunt van de Staat te bewijzen.

Op 4.5 heeft Dankbaar geen commentaar, omdat dit volgens hem helemaal juist is.

Grief 5

Onder 4.6 wordt gesproken over het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Hierbij wordt genegeerd dat Dankbaar stelt dat hij op onrechtmatige gronden is vervolgd en veroordeeld.  De rechter maakt zich er wel heel makkelijk van af. Een onrechtmatige veroordeling kan moeilijk als “gesloten” worden beschouwd. Overigens is het zo dat Dankbaar ook cassatie heeft aangetekend bij de Hoge Raad. Dus zo gesloten is het  stelsel op dit moment nog niet. Onder 4.7 wordt wederom gesuggereerd dat het verzoek ziet op andere strafzaken of aangiftes. Nogmaals, dit is een misvatting. Het is een zelfstandig verzoek dat ziet op opheldering van de feiten, het vaststellen van onrechtmatige daden van de Staat jegens Dankbaar. Het verzoek staat los van andere strafzaken of aangiftes. In feite zou iedere andere Nederlander eenzelfde getuigenverzoek kunnen en mogen indienen. Elke Nederlander is immers belanghebbend bij een Openbaar Ministerie dat het publiek niet voor de gek houdt met bijvoorbeeld het rapport Ail H.

Grief 6

Onder 4.8 wordt het gesloten-stelsel-argument herhaald, nu voor de civiele zaken waaraan Dankbaar is blootgesteld. Nogmaals, het verzoek ziet niet op de rechtmatigheid van zijn verloren rechtszaken. De rechtbank stelt wel correct dat zijn wederpartij in het getuigenverzoek de Staat der Nederlanden is, dus een heel andere wederpartij dan de wederpartijen uit zijn rechtszaken.  Impliciet erkent de rechtbank hiermee dat die rechtszaken los staan van dit getuigenverzoek met de Staat als wederpartij.  Ook op dit argument kan het verzoek dan ook niet worden afgewezen.

Grief 7

Onder 4.9 stelt de rechtbank dat een getuigenverzoek in het algemeen belang niet toewijsbaar zou zijn. Dankbaar vraagt zich af waar dit in de wet gedefiniëerd staat. Bovendien wat de wetgever dan heeft bewogen om zulk een krom wetsartikel te maken. Als overtredingen of schendingen van het algemeen belang niet meer getoetst kunnen worden via een getuigenverhoor, dan heeft de rechtsstaat een grote onderhoudsbeurt nodig. Dit niet nader gemotiveerde argument om zijn getuigenverzoek af te wijzen vind hij dan ook onzinnig.

Grief 8

Onder 4.10 stelt de rechtbank dat de veroordeling van Jasper S. dwingende bewijskracht heeft omdat deze onherroepelijk is veroordeeld voor de moord (en verkrachting) van Marianne Vaatstra. Dankbaar wijst erop dat in het verleden vaak genoeg is gebleken dat een onherroepelijke veroordeling herzien moest worden. Voorbeelden zijn de Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord, Ina Post, Lucia de Berk, enzovoort. Verder zal het Dankbaar om het even zijn als Jasper S. wil zitten voor een moord die hij niet heeft gepleegd. Waar het hem om gaat is te bewijzen dat de Staat heeft gelogen over de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra, deze inderdaad in de doofpot heeft gestopt, in dat proces talloze leugens en misdrijven heeft gepleegd. Dat staat los van de veroordeling van Jasper S. Ook op deze grond kan zijn getuigenverzoek niet worden afgewezen.

Conclusie: Op voorgaande grieven dient het Hof het getuigenverzoek van Dankbaar toe te wijzen.

Post scriptum:

Iedereen die wel eens in de rechtbank Den Haag is geweest, kan daar mooie plakkaten zien hangen met de volgende tekst:

Dit is rechtbank Den Haag. Voorwaarden voor een rechtvaardige samenleving: Strafbare feiten berechten. Geschillen beslechten van burgers en overheid. Toezicht houden op personen, bedrijven en organisaties. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak met duidelijke spelregels die voor iedereen gelden. Niemand hoeft bang te zijn voor machtsmisbruik, willekeur of het recht van de sterkste.”

Oh? Dus ik hoef ook niet bang te zijn voor “machtsmisbruik, willekeur of het recht van de sterkste.” Is dat niet exact wat ik aan den lijve ondervind de afgelopen 8 jaar? Nou, ik ben benieuwd of mr. Hage mij gaat verrassen met de uitspraak op 20 mei.

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s