De (on)rechtstaat Nederland

De zoveelste corrupte beschikking na 10 maanden van de “rechtstaat Nederland”.

http://jfkmurdersolved.com/artikel12/afwijzingart12.pdf

Goh, in de Vaatstra zaak wil geen enkele rechter weten dat die Wim Dankbaar een debiel is die maar wat onzin uitkraamt.

Geplaatst op 19 mei 2019 door Wim Dankbaar

Geachte mevrouw Sanders, Geachte heer Brouwer, Geachte heer Demmink, Geachte heer Mous,

Met deze brief maak ik bezwaar tegen de vier afdoeningsbeslissingen/sepots om niet tot vervolging over te gaan. Ik richt deze brief tot mevrouw Sanders als de behandelende officier van Jusititie, maar tevens tot de heren Brouwer, Demmink en Mous, omdat zij hoofdrolspelers zijn in de doofpot die de zaak Marianne Vaatstra is. En zij aldus het hele proces met argusogen hebben gevolgd en gestuurd. Daarnaast stuur ik een kopie naar het College van Procureurs Generaal omdat zij als hoogste orgaan van het OM verantwoordelijk zijn voor een ordentelijk en integer functioneren van het OM, dus ook daar waar dat niet het geval is en ingrijpen noodzakelijk wordt.

Ik besef dat de geëigende weg om bezwaar te maken tegen niet vervolgingsbeslissingen een artikel 12 procedure is. Die zal ik dan ook starten, zowel tegen de beslissingen om mij niet te vervolgen als de beslissing om Faek Mustafa niet te vervolgen.

Tevens zeg ik erbij dat deze brief, naast het doel van bezwaar, ook dient als openbaring voor mijn lezerspubliek, met name de vele nieuwe lezers die mijn zaak (nog) niet hebben gevolgd. Voor hen geef ik eerst de vier sepots waar het hier om gaat:

1) Sepot tot niet vervolging aangifte Faek Mustafa tegen Wim Dankbaar (productie 1)

2) Sepot tot niet vervolging aangifte Farhad Bawar tegen Wim Dankbaar (productie 2)

3) Sepot tot niet vervolging aangifte Wolfgang H. tegen Wim Dankbaar (productie 3)

4) Sepot tot niet vervolging aangifte Wim Dankbaar (productie 4a) tegen Faek Mustafa (productie 4)

Voor de nieuwkomers vat ik ook nog een keer samen wat ik stel:

Marianne Vaatstra is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan, Faek Mustafa, heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam. Een andere dader en bewoner van het AZC, Haval Ali Mawloud, heeft ongehinderd kunnen ontsnappen en het land op eigen kracht verlaten, terug naar Irak, waar hij nog lang en gelukkig leeft.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven. Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal.

Geen publieke omroep die Dankbaar zelf eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak onlangs bij Pauw weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien.

Deze missie is Dankbaar letterlijk duur komen te staan. Hij is alles kwijtgeraakt. Keer op keer zijn zijn grondrechten geschonden. Keer op keer werden zijn noodzakelijke getuigen voor zijn verdediging afgewezen. De financiele schade die hij heeft opgelopen is ruim 20 keer zo groot als de schadevergoeding (€ 40.000) die de vermeende moordenaar aan de vader van Marianne Vaatstra moest betalen.  Alleen dit astronomische bedrag toont voor Dankbaar reeds aan welke belangen hier in het geding zijn. Keer op keer is hij zonder wederhoor afgebrand in landelijke media met beledigingen als vieze leugenaar, complotidioot, kierewiet, stalker, lasteraar, TBS patiënt, mafklapper, enzovoort. Waarmee ook indirect de goede naam van zijn eerzame familie werd aangerand. Dat is kennelijk de prijs die een burger betaalt voor het trachten aan te tonen dat er in sommige onderdelen van onze rechtsstaat iets goed mis is.

Voorts wil ik helder maken dat u, mevrouw Sanders, deze afdoeningsbeslissingen niet alleen en zelfstandig heeft kunnen maken, maar in nauw overleg met het Parket-Generaal en het Parket Noord-Nederland (Leeuwarden) heeft moeten nemen. De gevoeligheid en het afbreukrisico van deze zaak voor de (voormalige) top van het OM, maken dat een vereiste. Wat dat betreft bent u niet alleen verantwoordelijk, maar het bewijst wel dat u  deel uitmaakt bent van de corrupte club binnen het OM die de gepleegde ambtsmisdrijven onder de pet wenst te houden.

Voor de eerste drie sepots (aangiftes tegen Wim Dankbaar) geldt dat de redenen mank en bespottelijk zijn. U schrijft in deze drie sepots steeds dezelfde alinea:

“De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat u recent, te weten op 11 februari 2019, voor soortgelijke feiten veroordeeld bent tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden.”

Deze motivering is om meerdere redenen belachelijk. Immers, als het niet waar is wat ik stel, dan is het dus smaad en zelfs laster jegens Faek Mustafa, Farhad Bawar en Wolfgang H. Dat betekent ten eerste dat u hen hun recht onthoudt om mij te laten vervolgen voor die smaad en laster en aldus beslist dat er voor hen geen recht zal geschieden.  Het betekent ten tweede dat zij nog sterkere redenen hebben dan ik om bezwaar te maken tegen uw afdoeningsbeslissingen. Het feit dat zij geen bezwaar (zullen) maken tegen uw beslissingen betekent bovendien dat hun aangiftes van smaad en belediging op zijn minst uiterst twijfelachtig worden. Evident is ook dat zulke bezwaren niet zullen komen want advocaat Moszkowicz reageert ook nergens meer op. Ook al gaan zij op hun kop staan, dan nog zal het OM mij niet vervolgen omdat zij en u weten hoe dat in mijn voordeel zal aflopen. Ik zal dus zelf bewaar moeten aantekenen tegen de beslissing om mij niet te vervolgen. Ten derde betekent het dat het OM impliciet erkent dat wat ik stel  geen smaad is maar gewoon de waarheid, een waarheid die ik in het algemeen maatschappelijk belang verkondig.

Daarenboven geldt dat het hier 3 nieuwe aangiftes betreft, bovenop de aangiftes waar ik reeds voor veroordeeld ben. Een logische redenering was dus als volgt geweest: U bent een onverbeterlijke recidivist, dus we gaan u er nog een paar maanden bijgeven, want u leert het maar niet af!

Het feit dat ik reeds veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf (geen 2 zoals u stelt) voor soortgelijke feiten kan natuurlijk nooit een valide reden zijn om mij niet voor nieuwe aangiftes te vervolgen. Het OM zegt dus in feite: We vinden het wel goed zo!  Maar vindt het OM dat ook in het belang van de aangevers? Wat normaal is bij een kwestie waarin de verdachte nogmaals en bij herhaling in de fout gaat, is dat het juist strafverzwarend werkt! Zo wordt een dubbele moord in de regel zwaarder bestraft dan een enkele moord. Waarom blijft Wim Dankbaar dan van de haak?

Erger is nog dat ik dus het gestelde over aangevers mag blijven zeggen. Het OM wil of durft er kennelijk niks aan te doen dat ik stel dat Faek Mustafa ongewild aanwezig is geweest bij de moord is geweest door Ali Hassan in een caravan op het AZC en deze toedracht op dag 1 aan de politie heeft verteld. Het OM wil of durft er kennelijk niks aan te doen dat ik stel dat zijn goede vriend Farhad Bawar hier ook van op de hoogte is en ik hem verwijt dat hij daarmee niet naar voren komt. Het OM durft er kennelijk niks aan te doen dat ik stel dat de moord in de caravan van Wolfgang H. is gepleegd. Het OM legt zijn hernieuwde tweede aangifte terzijde. Dit kan niet anders dan op groot bezwaar van hem stuiten. Tenminste als het niet waar is wat ik zeg. In dat geval zou het OM moeten staan springen om tot mijn vervolging over te gaan.

Nog belangrijker is dat het OM niet durft te stellen dat ik mij andermaal aan strafbare feiten als smaad en belediging heb schuldig gemaakt. Waarmee het OM impliciet bevestigt dat dit niet geval is, maar ik gewoon de waarheid vertel. Dit werpt dan automatisch ook een ander licht op de rechtmatigheid van mijn eerdere veroordelingen. Die betroffen immers dezelfde materie. Dat die veroordelingen corrupt waren heb ik onder meer hier uitgelegd.

Voor de kenners is het allang duidelijk waarom het OM mij niet meer wenst te vervolgen. Het OM weet immers als geen ander dat dan de waarheid boven water komt, die nu juist  vanuit de optiek van het OM onder water moet blijven. Vervolging betekent dat ik dan eindelijk ook aangevers onder ede zal kunnen horen, iets wat tot heden angstvallig is tegengehouden en afgewezen. Het dilemma waarmee het OM zit heb ik reeds vele malen uitgelegd, zoals hier en daar. Het is al rampzalig voor het OM als Faek en Farhad de vraag moeten beantwoorden of de hen bekende Ali Hassan de man was die in Turkije werd opgepakt. Alleen hiermee komt het bewuste bedrog van het OM al aan het licht, plus het feit dat het rapport Ali H. (productie 5) van Harm Brouwer één grote aaneenschakeling van leugens was, net als het bijbehorend persbericht van OvJ Henk Mous (productie 6). Dat is ernstig, want het is een openbaar rapport van de OM top, waarin het Nederlandse volk wordt voorgelogen door een instantie die met belastinggeld wordt betaald. Vandaar ook dat ik recent dergelijke vragen in WOB verzoeken heb vervat (productie 7, 8 en 9). De ontvangstbevestiging van deze WOB verzoeken  is productie 10.  Dan komt de “100% DNA match” en de “volledige bekentenis” van Jasper Steringa ook in een ander daglicht te staan. Een Openbaar Ministerie dat moordenaars stiekem wegsluist en getuigen heimelijk overplaatst, draait zijn hand ook niet om voor zulke misdrijven als het afdwingen van een valse bekentenis.

Het is dus meer dan logisch, maar net zo schandalig, dat het OM er bijna twee jaar over heeft gedaan om tot deze verwachte afdoeningsbeslissiningen te komen, ondanks mijn herhaalde aandringen om er vaart mee te maken. Het is begrijpelijk dat het OM gebaat is bij uitstel om mijn bewijzen en getuigen zo lang mogelijk buiten de rechtszaal te houden, maar tevens is het duidelijk dat u die missie ondersteunt. Waarmee ook is bewezen dat het niet alleen om Demmink en Brouwer gaat, maar hun macht tot ver in de gerechtelijke keten reikt. Wat dat betreft gedraagt het OM zich als een school sardienen die bij gevaar allemaal dezelfde richting uitzwemmen. In feite is dat ook wel logisch omdat dit de twee hoogste ambtenaren van Justitie waren en de dreun die het imago van Justitie met de waarheid krijgt te verwerken gigantisch is. Het belang voor de heren Demmink en Brouwer om hun leugens en misdrijven onder het tapijt te houden is monstrueus. En daarmee ook het belang om mij als boodschapper van hun malversaties uit te schakelen. Tot nu toe is dat heel aardig gelukt, maar gelukkig zijn ze niet onfeilbaar, getuige het feit dat men mij niet meer durft te vervolgen. Het was ook heel erg dom om Faek een (valse) aangifte te laten doen, nog dommer om die aangifte in behandeling te nemen. Handiger was geweest om Faek net als Stephanie van Reemst, zijn aangifte te laten intrekken. De malicieuse insteek van het OM bleek al uit het verzoek om mij te onderwerpen aan een psychologisch onderzoek.  Alsof er iets mankeert aan mijn bovenkamer. Gelukkig hebben ze dat inmiddels wel afgeleerd. Beter kunnen de heren Demmink en Brouwer zichzelf melden bij psychiater Beld, dan zal hij manco’s in hun bovenkamer kunnen vaststellen en hopelijk ook Demmink van zijn pedofilie kunnen genezen.

Het dikke pak boter dat Demmink en Brouwer op hun hoofd hebben, blijkt natuurlijk ook uit het feit dat zij zich hullen in stilzwijgen op mijn loodzware aantijgingen, daar waar hun organisatie de mond vol heeft over open verantwoording en transparantie.  Brouwer heeft al talloze malen bewezen dat als het niet uitkomt, die transparantie ver te zoeken is, zoals met deze brief over de Schiedammer parkmoord (productie11).  Als er iets smaad of laster zou moeten zijn, dan zijn het wel mijn publieke beschuldigingen aan hun adres, waartegen elke integere overheidsfunctionaris, zeker een hoge, direct actie zou ondernemen. Het feit dat ze dat niet doen, spreekt boekdelen, maar voorlopig hebben ze de mazzel dat mijn stellingen ver buiten het gewone denkraam vallen en de media er (nog) geen aandacht aan durven te besteden. Kennelijk heeft de gemiddelde Nederlander en volksvertegenwoordiger er moeite mee om zich voor te stellen dat topmannen van Justitie – rechtstreeks tegen het hun toevertrouwde mandaat in – moordenaars en verkrachters van minderjarige meisjes kunnen wegsluizen in plaats van ze op te pakken en te berechten. Gezien het recente gesjoemel met delictcijfers van asielzoekers is deze apathie eigenlijk verbazingwekkend.

Welnu, wat ik stel is het kwadraat van het bovenstaande. Het behoeft geen betoog dat het vertrouwen in de rechtstaat, met name het OM, een enorme knauw krijgt als blijkt dat dit de waarheid is. Maar dat betekent dus niet dat we weg moeten kijken. We spreken dan over het grootste rechtsschandaal ooit, dat ik probeer aan te tonen juist in het belang van de rechtstaat. Het ontkennen van de tumor betekent niet dat die stopt met groeien. Met uw sepots bent u goed op weg om mijn gelijk bewijzen. Enfin, voorlopig heeft u met uw bizarre beslissingen weer wat uitstel voor de heren gekocht. Het was het beste wat u voor ze kon doen, want een beslissing om te vervolgen had sneller tot de waarheid geleid, zoals ik in een eerder  artikel reeds voorspelde:

Waar het om gaat is dat Yehudi, Peter R.  en het OM alles bij elkaar liegen. Vooral dat het rapport onderzoek Ali H. één grote leugen is. Dat weten zij ook, anders zouden ze mijn vragen wel aan Faek stellen. Linksom of rechtsom, het OM gáát deze vragen beantwoorden. Want als ze mijn vervolging gaan seponeren, staan ze helemaal voor aap!

De sepots dienen dus om het weer uit te stellen dat deze vragen in rechte kunnen worden gesteld.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 09:57

Aan: jos.zandvliet@politie.nl

Onderwerp: RE: Beste Jos, Hemen en Salar,

Beste Jos,

Heb je toestemming ontvangen van de OvJ om de heren Hemen Hamarashid en Salar Hama om een schriftelijke bevestiging te sturen van hun verklaringen als onderstaand. Ik vermoed van niet, maar kun je dat dan nog eens nadrukkelijk vragen?

Een tweede vraag is wanneer je mij nog gaat horen, zoals al 3 maanden geleden aangekondigd.

Een derde vraag is of de OvJ de aangifte van F. Mustafa, zowel als mijn aangifte tegen hem, gaat vervolgen. Na dik een jaar heb ik recht op een beslissing in dit gevoelige dossier , sepot of doorpakken. Waarbij ik in het eerste geval bezwaar aan zal tekenen.

Mvg

Wim

 

Dit mailtje aan Jos Zandvliet brengt mij bij uw vierde sepotbeslissing om Faek Mustafa niet te vervolgen voor mijn aangifte van meineed, valsheid in geschrifte en het doen van een valse aangifte. Dit is de meest laakbare van allemaal. U schrijft:

Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Dat bewijs is wel degelijk wettig en overtuigend geleverd. Voor wat betreft de meineed zal deze zonneklaar aangetoond worden wanneer Faek wordt vervolgd en onder ede de vragen moet beantwoorden zoals die ook in mijn WOB verzoeken worden gesteld. Dit betekent dus dat het OM als de dood is dat die meineed wordt bewezen en daarom niet wil dat Faek wordt vervolgd. Anders gezegd probeert het OM nu al vijf jaar te voorkomen dat ik mijn gelijk in rechte kan bewijzen.

U schrijft verder:

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.

Excusez les mots, maar u zit hier gewoon vet te liegen. Ik heb keihard aangetoond dat de verklaringen van de beweerde financiers van Faek zo vals als een kraai zijn. Allereerst door te stellen dat ik de heren Hemen Hamarashid, Dekan Said en Salar Hama absoluut niet ken en dus ook nooit benaderd kan hebben, laat staan bij hen langs kan zijn geweest. Dit staat echter wel in de verklaringen, dus het kan onmogelijk waar zijn wat u stelt, namelijk dat ze op de hoogte zijn van die verklaringen en achter de inhoud staan, ofschoon u wel erkent dat ze die verklaringen niet zelf hebben opgesteld. U vergeet daarbij echter dat er wel namen en handtekeningen onder die verklaringen staan als waren die van hen. Dan moet u mij toch eens uitleggen hoe dit geen valsheid in geschrifte kan zijn als zij de verklaringen niet zelf hebben opgesteld en die handtekeningen door iemand anders (=Faek) zijn gezet? Ik zal u haarfijn aantonen hoe u de waarheid geweld aandoet. Hier kunt u mijn eerste gesprek van 9 mei 2018 met Jos Zandvliet, de destijds verantwoordelijke rechercheur, beluisteren (productie 12).

Allereerst valt op dat de heer Mauritz als ‘getuige’ zal worden gehoord. Dat is al raar, want de heer Mauritz is de bron van de stelling dat Faek Mustafa op 1 mei 1999 verklaringen aan de politie heeft afgelegd over de ware toedracht van de moord. Mauritz stelt dat Faek dit zelf aan hem heeft verklaard. Waarom heeft Faek dan geen aangifte tegen Mauritz gedaan en wordt Mauritz slechts als getuige, niet als verdachte gehoord? Die vraag is eigenlijk retorisch want het antwoord is: Omdat Faek donders goed weet dat hij dit aan Mauritz heeft verklaard en dit onder ede niet zal durven te ontkennen. Voorts kunt u horen dat ik ook binnenkort voor een verhoor (als verdachte) zal worden uitgenodigd. Dit verhoor heeft echter nooit plaatsgevonden, ongetwijfeld omdat Jos Zandvliet toen al heeft begrepen dat de aangifte van Faek (productie 13) hartstikke vals is en hij een groot probleem op zijn bord heeft gekregen. Net als u overigens.

Belangrijker is echter dat ik de heer Zandvliet meld dat de ingebrachte verklaringen van Faek’s beweerde compagnons vals moeten zijn, omdat ik de heren niet ken en ook niet kan vinden. Ik vraag hem vervolgens of hij de heren kan opsporen, teneinde in mijn belang vast te stellen dat de verklaringen inderdaad vals zijn. Heer Zandvliet bleek hier niet echt voor te porren en heeft dan ook niets op dit vlak ondernomen. Waaruit al bleek dat de politie niet bereid was om ook voor mij onderzoek te doen.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 13:44

Aan: Zandvliet, Jos (J.M.) <jos.zandvliet@politie.nl>

Onderwerp: Beste Jos: Gesprek met Salar Hama

Geachte heer Zandvliet/Beste Jos,

Beluistert u even de bijgaande gesprekken en leest u de brief aan de heer Gurwara. U heeft de belangrijke taak om diverse getuigen te horen, onder meer de heer Mauritz als getuige en mijzelf als verdachte. In het kader van uw onderzoek en ik neem ook aan in het kader van de  waarheidsvinding. U zou mij een genoegen en een dienst doen om de heer Salar en de heer Gurwara te bellen en/of uit te nodigen voor verhoor. Het nummer van de heer Salar is 0642129417. U heeft als politieagent van Justitie meer mogelijkheden en autoriteit dan ik. U mag ze dan ook zeggen dat ze een groot probleem met mij hebben, want als ze ook blijven duiken tegenover u, dan knal ik alles gewoon op mijn weblog. En doe ik aangifte tegen hen. Dat gaan ze niet leuk vinden. Daarom verzoek ik u om mij zo snel als mogelijk te horen, want dat kunnen we dan combineren met mijn aangifte tegen hen. Kunt u zoals ik vroeg, ook even de heren Hemen Hamarashid en Dekan Said opsporen? Die gasten ken ik ook niet, en hun verklaringen zijn VALS! Dat zijn wat mij betreft ook pissebedden onder een steen die mij met valse verklaringen proberen te benadelen. U vond de verklaringen ook wel vreemd? Ze zijn niet vreemd, het is gewoon viermaal valsheid in geschrifte! En Faek weet  daar veel meer van, dus die heeft ook een probleem. Die zou u ook moeten uitnodigen voor een verhoor, en minstens de contactgegevens moeten vragen voor de mij ontbrekende twee van zijn beweerde “financiers”: Hemen Hamarashid en Dekan Said.

Mvg

Wim Dankbaar

Daarom heb ik zelf maar een extra inspanning gedaan om de heren te vinden. Eerst probeerde ik dat bij Faek zelf, zoals u in dit gesprek (productie 14) kunt horen.

Grappig dat Faek hier voor de zoveelste maal zegt dat ik alle vragen aan hem voor de rechter moet stellen, maar het OM dat uit alle macht probeert te voorkomen, zoals nu ook weer blijkt uit uw sepots. Uiteindelijk vond ik de heren toch. Dit heeft geleid tot een eerste gesprek met de heer Hemen Hamarashid, dat u in productie 15 kunt beluisteren.

In dit gesprek bevestigt Hamarashid dat hij mij niet kent en mijn naam zelfs niet kent. Laat staan dat ik bij hem langs zou zijn geweest. De inhoud van de verklaring hoort hij ook voor het eerst. Hoe u dan kunt beweren dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte, dat kunt u alleen uzelf wijsmaken, maar de rest van de wereld niet. Dan bent u gewoon een spookrijder die meent dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.

Eenzelfde telefonische exercitie met de heer Salar Hama leidde tot een soortgelijk resultaat. Ook hij ontkende iets van ‘zijn’ verklaring te weten. Kort daarop ben ik samen met Mauritz bij hen langs geweest. De heren hebben beiden een autobedrijf in hetzelfde blok aan de Waalhaven in Rotterdam. Tijdens deze bezoeken hebben wij de verklaringen getoond, waarop zij beiden nogmaals bevestigden de verklaringen niet te kennen, maar belangrijker: dat het ook ‘absoluut niet’ hun handtekening was.

Vervolgens heb ik hen een verklaring gemaild als volgt met het verzoek die getekend terug te sturen:

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf Garage Salar, Gorzenpad 10 te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring zie zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid,

Salar Hama

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf D&B Demontage, Waalhaven Noordzijde 31a te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring zie zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende, zowel niet van naam als van uiterlijk, en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid,

Hemen Hamarrashid

Omdat ik hier niet snel een reactie op kreeg, heb ik de heren nog telefonisch verzocht.

Ook heb ik Jos Zandvliet per email op de hoogte gebracht met het verzoek om de heren te contacteren met de vraag of ze de verklaringen getekend aan hem wilde retourneren. Tevens heb ik hem dit telefonisch verzocht. Hoe dat gesprek ging, is in productie 16 te beluisteren.

Ook uit dit gesprek blijkt wederom dat de politie niet erg bereid was om de inmiddels door mij bewezen valsheid in geschrifte ook van hun zijde vast te stellen. Zandvliet schuift het door naar zijn officier van het OM, wat betekent dat ook u reeds op 25 september 2018 (de datum van dit gesprek) op de hoogte was van de door mij gevraagde onderzoekshandelingen. Nu stelt u in het sepot van 16 mei jongstleden, zo’n 9 maanden later, dat deze handelingen wel zijn gedaan, althans de getuigen zijn benaderd en te kennen hebben gegeven achter de inhoud van de verklaringen te staan. Welnu, dit is onmogelijk, want dan zouden ze ook erkend moeten hebben dat ik bij hen langs ben geweest en mij kenden, iets wat ze tegenover mij en Mauritz met kracht hebben ontkend, zoals in bovenstaande gesprekken is bewezen. Zandvliet heeft deze handelingen in elk geval niet gedaan want die was enkele dagen daarna met pensioen. Hij zal ongetwijfeld verheugd zijn geweest dat hij van de zaak af was. Wie zijn opvolger werd heb ik nooit mogen vernemen ondanks dringende verzoeken aan de heer Erol, de chef van de recherche Kennemerland. Voorts spreekt u zichzelf al tegen omdat niet door getuigen opgestelde, niet door hen getekende verklaringen, altijd valsheid in geschrifte oplevert. Dat u het tegendeel durft te beweren is te zot voor woorden. U wijst met drogredenen de door mij gewenste vervolging van de hand. Met andere woorden: Ik geloof u eenvoudig niet. Er is op dit vlak helemaal geen onderzoek door de politie gedaan. Ik verzoek u dan ook de bewijzen voor het door u gestelde te leveren. Van de beweerde onderzoekshandelingen moet een proces-verbaal zijn gemaakt of anderszins een verslaglegging zijn gedaan door de verantwoordelijke agent of agenten. Ik verzoek u ook om de namen van deze agenten te geven. Deze vragen zijn inmiddels ook in een WOB verzoek gestuurd. Productie 17 en productie 18 de  ontvangstbevestiging. Ik heb vandaag nog met Hamarashid gebeld naar aanleiding van uw uitspraken. Hij bevestigt dat hij inderdaad door de politie is benaderd met de dringende boodschap om mij niet meer te woord te staan. Het is dus nog erger: Hij is niet benaderd om mijn bewijzen vast te leggen, maar om een stok in mijn wielen te steken. U seponeert mijn aangifte dus onder meer met een bewezen leugen. Zijn er nog wel OM’ers die zich aan de gedragscode houden? Wie controleert dat?

DE OM’ER IS PROFESSIONEEL

DE OM’ER IS OMGEVINGSGERICHT

DE OM’ER IS INTEGER

DE OM’ER IS OPEN

DE OM’ER IS ZORGVULDIG

Het OM is er om de samenleving te dienen en moet daarom in die samenleving geworteld zijn. De OM’er zoekt verbinding met burgers, met maatschappelijke organisaties en met andere relevante partijen om te weten wat er in de samenleving leeft en wat men van het OM verwacht.

Integriteit is de hoeksteen van legitiem overheidshandelen. Dat geldt nog sterker voor het OM. Een vervolging is een verwijt van het OM aan een burger dat deze de wet heeft  vertreden. Wanneer nu op de integriteit van het OM zelf het nodige aan te merken zou zijn, komt vanzelf de geloofwaardigheid van de strafrechtelijke handhaving in het gedrang. En omdat een misstap van een enkele medewerker al het aanzien van de hele  organisatie kan schaden, is het van groot belang dat OM’ers integer zijn.

Dat Faek niet uit zichzelf op het idee is gekomen om valsheid in geschrifte te plegen, moge blijken uit het volgende:

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Verzonden: zondag 15 juli 2018 21:33

Aan: Wim Dankbaar

Onderwerp: Verklaring Mustafa / Reyneveld

Geachte heer Dankbaar,

Zoals reeds persoonlijk besproken bevestig ik dat de heer F. Mustafa mij persoonlijk heeft verteld dat hij door de heer Reyneveld, de raadsman van de heer Hebben in de lopende civiele procedure tegen u, is aangezet tegen u – een overigens volstrekt valse – aangifte te doen ter zake smaad, hetgeen ook werkelijk is gebeurd. Ook heeft hij me verteld dat de heer Reyneveld hem heeft benaderd voor een verklaring ten einde te bewijzen dat zijn cliënt niet betrokken zou zijn dan wel geen kennis zou dragen van de moord op Marianne Vaatstra. Mustafa heeft tevens aan mij verklaard dat hij daaraan niet wenste mee te werken omdat hij zich bij nader inzien misbruikt voelde door Reyneveld voornoemd en hem in een lastig parket heeft gebracht.

Ook kan ik verklaren dat de heer Reyneveld heeft gesproken met de heer Mustafa voorafgaand aan de zitting in Rotterdam waar uw verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voorlag waarbij ook Mustafa opgeroepen diende te worden. Ook na bovenbedoelde zitting heeft de heer Reyneveld uitgebreid gesproken met de heer Mustafa waarvan meer dan tien bezoekers van de zitting eveneens getuigen zijn.

Verder heeft de heer Mustafa mij verteld dat hij benaderd is door het kantoor van de heer Moszkowicz, om een aanklacht tegen de heer Dankbaar  op te tuigen.  Tevens heeft de heer Mustafa mij verklaard dat hij inmiddels zeer betreurt dat hij hierin is meegegaan.

Uiteraard ben ik bereid bovenstaande onverkort onder ede te verklaren.

Met groet,

 1. Mauritz

Samenvattend krijgt u eerst twee weken de gelegenheid om op dit schrijven te reageren. Mocht deze reactie uitblijven of onbevredigend zijn, dan zal ik tegen uw vier afdoeningsbeslissingen een artikel 12 procedure starten bij het Gerechtshof Amsterdam, maar tevens zal ik een klacht tegen u indienen volgens het klachtenregelement van het OM, onder meer vanwege uw evidente onwaarheden in de motivering om Faek Mustafa niet te vervolgen. Ik zal daarbij de stap naar de hoofdofficier niet overslaan, maar tegelijkertijd ook de klacht sturen naar het College van Procureurs-Generaal, omdat het al zeker is dat hoofdofficier Steensma in deze ultragevoelige zaak op de hoogte is van uw beslissingen. Zoals eerder gesteld, heeft u deze beslissingen nooit zonder overleg mogen nemen, wat u zelf reeds heeft erkend met uw citaat: “Door noodzakelijke afstemming met parket Noord-Nederland is de afdoening helaas vertraagd.”

Noord-Nederland heeft u dus geadviseerd om in alle vier zaken niet tot vervolging over te gaan, wat bijzonder merkwaardig is, omdat dit het parket is dat besloten heeft om mij voor eerdere soortgelijke ‘delicten’ wél te vervolgen. Het is zo simpel als wat: Als ik ongelijk heb, dan word ik vervolgd!

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

3 reacties op De (on)rechtstaat Nederland

 1. yvonne zegt:

  https://www.youtube.com/watch?v=wb4r4pLr_pE wat voor de media geldt, geldt ook voor Justitie

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Geachte heer Dankbaar,

  Ik kan slechts een algemeen oordeel geven omdat ik uw zaak niet ken. Gezien u moordzaken en de zaak Vaatstra er bij haalt, ben ik wel nieuwsgierig geworden.

  Zonder de zaak te kennen kan ik echter wel besluiten dat

  1

  De wegkijkende Tweede Kamerleden de door rechters steevast gebruikte dooddoeners zoals, “niet voldoende onderbouwd”, “niet goed gemotiveerd” ter discussie moeten gaan stellen. Zonder enige motivatie kunnen goed onderbouwde zaken hierdoor worden weggemoffeld. Ik heb dat zelf mogen meemaken en hoop in mijn boek daar een paar “harde” voorbeelden van te geven. Als er iets is dat indruist tegen een open en eerlijke rechtsgang, zijn het wel deze dooddoeners.

  2
  Ik kan uit eigen ervaring stellen dat rechters ook voor het overige meesters zijn in het verhullen van pijnlijke waarheden; zaken die niet passen in hun al dan niet voorgeprogrammeerde visie, worden met soms de meest opmerkelijke kronkelredeneringen naar een virtueel bestaan “weggetoverd”.
  Hun redenering bij uw voorbeeld van de stukken die u niet vooraf ter inzage heeft gekegen is daar een concreet voorbeeld van. De vraag of in deze sprake is van overtreding van een goede procesorde is een rethorische. Dat de advocaat-generaal en de hoofdofficier van justitie te Noord-Holland stukken mogen sturen om het hof te beïnvloeden zonder dat de klager zelf daarvan op de hoogte wordt gesteld , spoort zeker niet met een goede procesorde. Het beginsel van equality of arms en wederhoor is hier inderdaad grof geschonden.

  3.

  Ik ervaar het aan de lijve dat men ( de rechters, de overheid en de met hen heulende pers) van iemand die opzichtig door de rechters is belazerd, verwacht dat hij zich TOCH deemoedig, zijn wonden likkend, daarbij neerlegt. Van protesten tegen onheuse vonnissen is men niet gediend. We bevinden ons wat dit betreft in bijna honderd jaar voor heden: in de tijd dat van de gelovigen van de katholieke kerk een vergelijkbaar deemoedig gedrag werd verwacht.

  4

  Voor mij is het volkomen onduidelijk wat u wenste te bereiken met het indienen van een klacht tegen u zelf,

  5

  Samenvattend : weer een voorbeeld van het soort oneerlijke vonnissen waar velen van ons zich bij neer hebben moeten leggen. Vooral het feit dat je definitief monddood gemaakt wordt, doordat tegen het vonnis geen andere rechtsmiddelen openstaan, leidt tot niet aflatende boosheid.
  Ik kan nog steeds niet zover gaan als een goede vriend en medestrijder die de integriteit van de gehele rechterlijke macht ter discussie stelt. Maar hoe vaker ik met dit soort foute vonnissen als de uwe word geconfronteerd, hoe meer ik geneigd ben die richting uit te gaan.

  Sterkte toegewenst en vriendelijke groet ,

  Joe Eustatia

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 7 april 2020 11:39
  Aan: ‘J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis’
  Onderwerp: RE: Eveneens voor de goede orde > Re: vonnis onherroepelijk

  Wanneer krijg ik je dagvaardaarding voor smaad? Of was dat ook bluf?

  Ik ga binnenkort nog wat “smaad” publiceren. Over je Hilversum fantasie en Steffanie Apol. Maar voor de goede orde zal ik het je eerst voorleggen. Doe je de groeten aan Thomas?

  Wim

  Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
  Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 15:25
  Aan: Peter Ruysch
  CC: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Eveneens voor de goede orde > Re: vonnis onherroepelijk

  Geachte heer Ruysch,

  Eveneens voor de goede orde:

  1. Er is wel degelijk hoger beroep ingesteld. Zal de melding er van op de rol u laten toezenden.
  2. Er loopt tevens het nodige als het gaat om de mega-misslag in het vonnis: de rechter heeft vonnis gewezen in reconventie als wel m.b.t. tot de vermeerdering van eis terwijl deze beiden om tactische redenen ter zitting zijn ingetrokken. Dit staat nota bene in PV van de zitting.
  3. Tegen uw cliënt wordt een civiele procedure aangebracht ter zaken smaad.
  4. Zowel bij mevrouw G. Mauritz – Kuijs als bij ondergetekende liggen thans twee derdenbeslagen lastens uw client. Deze dateren zelfs van vóór het vonnis. De beslagen zijn gelegd door Flanderijn Gerechtsdeurwaarders te Bergen op Zoom namens Mr. Moszkowicz inzake Faek Musafa en Vurich Deurwaarders te Amsterdam namens Mr. Reijneveld inzake Wolfgang Hebben. Het totaal bedrag van beide beslagen bedragen respectievelijk 101,335,- euro en 4.597,- euro, in totaal derhalve meer dan 106.000 euro. Bei beide deurwaarders hebben wij inmiddels verklaringen overleg zoals ook het vonnis van 20 november 2019. Een kopie van de exploten worden u op uw eerste verzoek toegezonden.

  Inmiddels,

  J. Mauritz,
  als gemachtigde mede namens mevrouw G. Mauritz – Kuijs

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s