Aanvullende informatie aan de Hoge Raad:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl] Verzonden: zaterdag 19 oktober 2019 10:45
Aan: info@hogeraad.nl
Onderwerp: Ter attentie van de President, de edelhoogachtbare heer mr. M.W.C. Feteris

Dossiernaam  Dankbaar / Terpstra – cassatie

Dossiernummer

Uw referentie 18/03787

Geachte heer Feteris,

Bij conclusie van 30 augustus 2019 (“de conclusie”) heeft namens de edelhoogachtbare Procureur-Generaal, de edelhoogachtbare Advocaat-Generaal mr. R.H. de Bock (“de Advocaat-Generaal) tot verwerping geconcludeerd.Ik heb op 14 oktober nog een keer met Goos Kooistra gesproken. In dit gesprek (bijlage) stelt hij letterlijk (vanaf 0:40 min) dat Terpstra tegen hem heeft gezegd  “Ja ik moet rekening houden met mijn familie, met mijn 16 kleinkinderen, want anders dan zie ik die niet meer.” Dus zij verwoordt letterlijk de chantage door haar kinderen. Dit maakt haar verklaring bij de notaris nog dubieuzer, althans nog waarschijnlijker dat deze is afgelegd onder dezelfde dwang. Het is daarom volstrekt onaannemelijk, vrijwel onmogelijk dat Terpstra in een getuigenverhoor haar schriftelijke verklaringen zal bevestigen. Waarmee de noodzaak van zulk een getuigenverhoor van Terpstra (en eventueel Kooistra) nogmaals is gegeven.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

Dankbaar meent stellig dat het initiatief voor deze procedures niet van Terpstra zelf komt, maar van haar ex-man en vijf kinderen, die haar onder druk hebben gezet om zich te stellen als partij tegen Dankbaar. Het gaat dan om een procederen onder dwang, waarbij een mandaat dan wel volmacht van Terpstra aan de advocaat ontbreekt. Dit is onrechtmatig procederen met zeer grote schade voor Dankbaar als gevolg. Dankbaar heeft dit echter nooit kunnen aantonen omdat zijn verzoeken om Terpstra als getuige te mogen horen steeds werden afgewezen. Zelf is zij ook nooit verschenen op één van de inmiddels meer dan 15 zittingen in de rechtzaken tussen Dankbaar en Terpstra. Talloze bewijstukken die Dankbaar als bewijs voor zijn stellingen heeft ingebracht zijn steeds  door de rechters genegeerd. Zelfs een zeer recente getuige Goos Kooistra, een medestander van Dankbaar, die Terpstra in november 2018 thuis heeft bezocht en haar uitspraken als volgt verwoordt:

Ze zei dat ze er ook nog steeds helemaal niets van geloofde dat Marianne dat stuk gefietst zou hebben, omdat ze zo bang was in het donker. Ze wees naar haar laptop en zei: ik krijg nog steeds mail van Wim maar ik moet aan mijn gezin denken, heb ook nog 16 kleinkinderen. Vind het prima dat ze doorgaan maar ze moeten mij er niet meer in betrekken.

en “omdat ze in eerste instantie op haar laptop wees met het verhaal van: Ja, hun zijn nog steeds bezig maar ze moeten mij er niet in betrekken …. en van de andere kant: Ja ik moet rekening houden met mijn familie, met mijn 16 kleinkinderen, want anders dan zie ik die niet meer.”  

Uit deze recente getuige blijkt precies wat Dankbaar reeds uit andere bewijsstukken wist: Dat Terpstra niet gelooft dat de zaak is opgelost, de bevindingen van Dankbaar steunt, zij zijn onderzoek nog steeds volgt, zij niet wil dat hij stopt, maar dat haar kinderen dat niet waarderen. Sterker nog, zij geeft de emotionele chantage waaraan zij door haar kinderen is blootgesteld letterlijk weer. Een door haar gewenst contactverbod met Dankbaar is dan ook op zijn minst merkwaardig, zo niet onmogelijk. Dat zij Dankbaar financieel zou willen kaalplukken is zo mogelijk nog onwaarschijnlijker.

In aanvulling op het verweer dat mijn advocaat mr. J. van Weerden u heeft toegezonden, doe ik u mijn verweer toekomen dat ik zelf geschreven heb. Mr. Van Weerden wil dit verweer niet inbrengen omdat hij meent dat het “te lang” is en daarom mogelijk “wrevel” opwekt.

Ik verschil hierover van mening met hem. Ik meen dat een stuk van 16 pagina’s over een zes jaar lange procedure met talloze zittingen niet te lang kan zijn. Tevens vind ik het zeer belangrijk en noodzakelijk dat de Hoge Raad ook kennis neemt van mijn zelf geschreven verweer. Daarom zie ik mij genoodzaakt om het u rechtstreeks te sturen.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Zijlweg 14 a

2051 BB Overveen

Dankbaar bestrijdt en verzet zich tegen de conclusie van de Procureur  Generaal, dat hij geen belang heeft bij het horen van Terpstra onder ede, zoals onder meer gesteld onder3.16 van de conclusie.

“3.16 Daarbij komt nog dat Dankbaar geen belang meer heeft bij zijn verzoek om Terpstra onder ede te horen, nu zij in cassatie een onder ede afgelegde verklaring in het geding heeft gebracht, waaruit blijkt dat zij zelf in alle procedures opdracht heeft gegeven aan mr. Moszkowicz om voor haar op te treden tegen Dankbaar c.s.”

De kern van Dankbaar’s stellingname is dat Terpstra geen rechtsgeldige volmacht aan haar advocaat heeft gegeven en dat het initiatief voor de procedures tegen Dankbaar van haar ex man en kinderen komt. Deze laatsten hebben Terpstra volgens Dankbaar onder druk gezet om uit haar naam tegen Dankbaar te procederen, teneinde openbaarmaking van haar dagboek te voorkomen. Dankbaar heeft hiertoe verscheidene stukken van overtuiging alsmede getuigenverklaringen ingebracht.

Het fundament onder de rechtmatigheid van deze procedure is een volmacht van Terpstra uit vrije wil zonder daartoe gedwongen te zijn door haar ex man en kinderen. Het is derhalve voor Dankbaar van het grootste belang om ondubbelzinnig vast te stellen of Terpstra daadwerkelijk uit vrije wil opdracht aan de raadsman heeft gegeven om een proces te entameren tegen Dankbaar. Dit kan wat Dankbaar betreft slechts via een getuigenverhoor van Terpstra onder ede.

De redenering dat latere handgeschreven briefjes daartoe voldoende zijn, gaat mank, omdat Dankbaar stelt dat deze briefjes ook onder dwang van haar kinderen en advocaat zijn geschreven. De briefjes werden steeds ingebracht nadat Dankbaar bewijzen had geproduceerd dat Terpstra niet achter de procedures tegen Dankbaar stond, maar dit alles door haar ex man en kinderen werd geregisseerd. Dankbaar meent dat er sprake is van ‘damage control’ om het ontbreken van een volmacht te ‘repareren’. Aanvankelijk heeft Terpstra  zelfs gesteld dat zijzelf geen enkel contact met de advocaat had.  De advocaat heeft een oorspronkelijke schriftelijke volmacht, getekend door Terpstra nooit kunnen produceren.  Wel heeft de raadsman, ongetwijfeld per ongeluk,  een email ingebracht van de ex man van Terpstra, Bauke Vaastra, die de stelling van Dankbaar feitelijk onderstreept.

Deze email is gedateerd een dag voordat de raadsman Dankbaar en Mauritz sommeert. Hieruit blijkt dat het contact met de raadsman niet met Terpstra was, maar met haar ex man, die evident de drijvende kracht was achter de sommatie. Dat wordt nog duidelijker aan de hand van het feit de ex man de jaren lange vriendin van Terpstra, Klaske Ferwerda, als medeschuldig, zo niet hoofdschuldig aanwijst. Het is onbestaanbaar dat Terpstra haar jarenlange strijdmakker in het onderzoek naar de waarheid, ook zou willen aanpakken.  Tevens is het een onwaarheid dat Ferwerda zonder toestemming van Terpstra het dagboek aan Dankbaar heeft doorgegeven. Dankbaar heeft bewezen dat Terpstra hier wel degelijk van op de hoogte was, daar nooit haar beklag over heeft gedaan. Dat kan ook niet anders, omdat Terpstra voor de aanhouding van de vermeende dader Jasper S. Ferwerda heeft aangemoedigd haar dagboek te delen met geïnteresseerden,  ja zelfs een uitgever ervoor te vinden. Het is evident dat Vaatstra hier niet voor zijn ex vrouw spreekt, maar belangrijker is dat het initiatief voor de procedure van hem en zijn kinderen kwam. Zij zijn het die zich verzetten tegen openbaarmaking van het dagboek en vijandig tegenover Dankbaar en Ferwerda staan. Waarom dat is, is nooit duidelijk geworden, maar Ferwerda getuigt dat zij niets moesten hebben van de alliantie van Terpstra met Ferwerda en later Dankbaar.  Opmerkelijk is ook dat wordt gesproken van een aanvullend schrijven, hetgeen betekent dat dit niet het eerste contact was.

Dankbaar stelt dat deze email, nota bene door de wederpartij ingebracht, reeds de stellingen van Dankbaar bewijst. Maar deze worden extra kracht bijgezet met navolgende door Dankbaar ingebrachte bewijsstukken. Onder meer de emails van mevrouw Akky van der Veer en mevrouw Gea van der Veen.

Uit deze emails blijkt eveneens dat Terpstra geen contact met de advocaat had, achter de inhoud van het boek van Dankbaar stond, gebrouilleerd is met haar ex man, de inhoud van de dagvaarding niet kent, dat alles door haar ex man en kinderen geregeld werd, niets met geldelijke claims tegen Dankbaar te maken heeft. Ook deze stukken bewijzen de stellingen van Dankbaar.

Soortgelijks blijkt ook uit een verklaring van Klaske Ferwerda:

Uit deze verklaring blijkt ook de grote emotionele druk waaraan Terpstra is blootgesteld door haar kinderen, zijnde de dreiging om haar het contact met hen en haar kleinkinderen te ontzeggen. Met andere woorden Dankbaar grijpt dit niet uit de lucht. Hij heeft het niet van een vreemde maar van de jarenlange vriendin, steun en toeverlaat van Terpstra.

Dankbaar kan overigens nog best begrip opbrengen dat een bejaarde vrouw die al een kind verloren heeft zwicht voor een dergelijke druk. Deze verklaring alsmede de eerdere verklaringen, staan dan ook haaks op het later geproduceerde briefje van Terpstra, zoals in de conclusie van de Procureur Generaal geciteerd wordt onder 1.18. Hetzelfde geldt voor de verklaring van Terpstra geciteerd onder 2.8.

Dat de uitstekende verstandhouding tussen Terpstra en Ferwerda geen schade heeft geleden blijkt uit een tweede en derde door Dankbaar ingebrachte verklaring.

“Maar zo bang waren de kinderen dat Maaike weer met mij zou gaan praten en dat mocht nimmer weer gebeuren. Namelijk 2 weken voor ze Jasper oppakten, hebben de kinderen Maaike verteld dat ze moest ophouden met het bemoeien van de zaak en met de complotdenkers incl mijzelf en zo niet dan kwamen ze nooit weer thuis en zag ze ook haar kleinkinderen niet meer..dit heeft Maaike mij en mijn man een week na de arrestatie verteld omdat ik toen nog 1 keer bij haar ben geweest en ze vond het vreselijk en ze zou me zeker niet laten vallen maar we mochten elkaar nooit weer spreken in ieder geval niet bij haar thuis want daar mocht ik nooit meer komen!! IK HEB GEEN ANDERE KEUS! We hebben elkaar omhelsd en het was duidelijk,  het OM en Justitie had hun laatste troef  gebruikt, onmenselijk..en dit is voor de volle 100 % de waarheid. Ik heb nadat ik op omrop fryslan had verteld in een reactie van mij op de arrestatie van JS.. dat ik ooit hoopte dat het dagboek van Maaike zou uit komen .. zodat ze dan zelf konden lezen hoe vreselijk ze met deze nabestaanden zijn omgegaan..”

De vraag doemt op: Als Terpstra zo vriendschappelijk met Ferwerda is blijven omgaan, wat is dan de enorme aversie die ze tegen Ferwerda’s bondgenoot Dankbaar heeft ontwikkeld, zodanig dat zij Dankbaar van 700.000 euro heeft beroofd, hem failliet wil hebben en dakloos wil maken? Dankbaar heeft recht om dat uit Terpstra’s eigen mond  in een getuigenverhoor te horen.

Voorts heeft Dankbaar zijn stellingen bewezen aan de hand van de verklaring Gerard Veenstra, ook een medestander van Dankbaar.

Ook uit deze verklaring blijkt wederom dat Terpstra de officiële lezing van de moord niet gelooft, geen bezwaar heeft tegen verder onderzoek op voorwaarde dat zij er niet meer bij betrokken wordt en haar dagboek niet wordt gepubliceerd. Dat laatste heeft alles te maken met de eerder genoemde emotionele druk van haar kinderen. Tevens blijkt dat ze de inspanningen van Veenstra en De Boer en dus ook Dankbaar, waardeert en geen cent wil verdienen aan iets wat met de moord op haar dochter heeft te maken. In dat licht is het uiterst vreemd en tegenstrijdig dat er nu van Dankbaar uit haar naam  zo’n 700.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen is afgenomen, om over de kosten van rechtsbijstand nog te zwijgen. Dankbaar is zijn hele vermogen kwijtgeraakt en moet sinds een half jaar zien rond te komen van een bijstandsuitkering, wat hem met zijn huidige huurwoning niet meer lukt. Dankbaar stelt dat juist hij de enige partij is die op deze wijze is beroofd van zijn vermogen, omdat hij de enige partij is die vermogend was. Zijn geld is ook niet terecht gekomen bij Terpstra, maar verdeeld onder haar kinderen.

De bovenstaande bewijsstukken worden ten overvloede bevestigd door het zogenoemde campingverslag van Dankbaar’s coauteur Mauritz.

http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/campingverslag/

Enkele citaten hieruit:

“Ik kaartte aan dat wij in weerwil van het kort geding dat Maaike ons had aangedaan (lees: niet Maaike) toch op pagina 4 hebben laten afdrukken de tekst ‘Voor Maaike’. Maaike was zichtbaar ontroerd. Het was overduidelijk dat Maaike vanuit een soort van vergoelijking (vanwege de tekst op pagina 4 dus) zelf meteen over het kort geding begon. Ze liet me letterlijk weten: ‘Ik wist van niets. Dat hebben de kinderen en Bauke zonder mij in gang gezet. Ik begreep later pas dat het moest gaan over een verbod op het boek en een verbod om mijn dagboek rechtstreeks over te nemen. Met dat laatste was ik het overigens wel eens omdat het teveel verdere ellende binnen het gezin zou geven. Maar van mij had dat kort geding niet gehoeven omdat Wim beloofd had dat hij privé-zaken weg zou laten en ik later ook had begrepen dat jullie helemaal niet van plan ware het dagboek een-op-een over te nemen. Maar, nogmaals, ik wist van niets”. Ik confronteerde Maaike met een mailtje dat ik twee dagen voor de kort geding-zitting van december 2013 had ontvangen van een goede kennis van Maaike, Gea van de Veen, waarin stond dat Gea Maaike had gesproken (op de dag van het versturen van het mailtje) en dat Maaike haar had verteld dat ze van nies wist en dat het allemaal via de kinderen en haar ex-man ging. Dat ze Yehudi Moszkovicz nog nooit had gesproken. Dat ze van een boete van 50.000 euro ook niets wist en al helemaal nooit dus voor input voor de dagvaarding had gezorgd. Maaike bevestigde de inhoud van het mailtje en dat ze dat ook als zodanig met Gea van der Veen had besproken.”

“Ik doe uitputtend verslag  van wat er zoal in het boek te lezen is en welke personen er niet bepaald best vanaf komen. Elke keer weer lacht Maaike genoeglijk en vult mij zelfs aan met details en andere feiten. “Het is goed dat het boek er is’. Laat Maaike weten. Vol overtuiging. ‘Ik kan en mag het allemaal niet eer zeggen omdat ik anders mijn kinderen en kleinkinderen niet meer te zien krijg. Maar het is goed als in geheel Nederland duidelijk wordt wat hier gebeurd is”. Als ik laat weten dat het boek juist en vooral voor Bauke een enorme aanklacht is zegt Maaike: “Ik walg van die man. Alles wat jij nu verteld over wat er in het boek staat is hij het mee eens. Maar nu ineens niet meer”. Als ik Maaike vertel dat wij in het boek stellen dat Bauke zijn dochter met de grootst mogelijke leugen onder de grond heeft gestopt, knikt Maaike instemmend. “Ja, jongen, het is niet te bevatten. Als Bauke zijn rug recht had gehouden was die verschrikkelijke uitzending van Peter R.  De Vries waarin Marianne als een slet wordt weggezet er nooit gekomen. Hij heeft het gewoon laten gebeuren en willens en wetens het hele verhaal mee in de doofpot gestopt. Ik ben drie weken ziek geweest van die uitzending. Dat ik bij de dokter de deur plat loop heeft niets van doen met jullie zoals de pers dat eenieder wil geloven. Dat is allemaal te wijten aan hetgeen er na de aanhouding van Jasper is gebeurd en dat ik monddood ben gemaakt. Publiceer alstublieft niet wat ik nu zeg want ik krijg daar grote problemen mee.”

Inzet van Bauke Vaatstra en zijn kinderen was aanvankelijk de publicatie van het zogeheten ‘dagboek’ te voorkomen. Omdat Terpstra de auteur was van het dagboek, moest de procedure wel vanuit haar naam gevoerd worden. Dat dagboek is overigens kort daarna reeds in 2013 door anderen dan Dankbaar gepubliceerd, dus de publicatie is niet voorkomen en deze publicisten is geen strobreed in de weg gelegd, waardoor het dagboek vandaag de dag nog steeds openbaar is op internet. Sterker nog, met de publicist Micha Kat heeft de raadsman van Terpstra in april 2014 een overeenkomst gesloten om een dreigende vervolging van aangifte tot poging van doodslag af te kopen, in de wetenschap dat Kat het dagboek had gepubliceerd, zonder Kat ook maar te vragen, laat staan te sommeren, of hij in het kader van de overeenkomst het dagboek van zijn website wilde verwijderen. De latere raadsman van Dankbaar,  mr. Stapel was nota bene bemiddelaar voor Kat bij het tot stand komen van deze overeenkomst. Dit was voordat Dankbaar en Mauritz hun boek deden verschijnen op 9 mei 2014.

Hieruit blijkt dat Terpstra geen enkel bezwaar had tegen de openbaarmaking van haar dagboek, omdat zij niets tegen de openbaarmaking door anderen dan Dankbaar heeft ondernomen. De werkelijke reden van de raadsman om uitsluitend Dankbaar aan te pakken is volgens Dankbaar om hem zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Dankbaar meent dat hier sprake is van een grof misbruik van procesrecht.

Gezien het feit dat Terpstra herhaaldelijk heeft gesteld geen cent te willen verdienen aan iets wat met de moord op haar dochter van doen heeft , is het en face zeer onwaarschijnlijk dat Terpstra hier achter staat, laat staan dat zij dat geld zou willen hebben van haar voormalige bondgenoot en strijdmakker Dankbaar.

De raadsman van Terpstra stelt in processtukken dat hij de overeenkomst met Kat en het ongemoeid laten van de publicatie van haar dagboek door Kat, met Terpstra heeft besproken. Dat dit niet waar is, kan een ieder weldenkend mens concluderen, al was het alleen al omdat Terpstra dan (in overleg met hem) toestemming zou hebben gegeven om haar dagboek openbaar te maken, waarmee elke procedure tegen Dankbaar zinloos zou zijn geworden.

Het oorspronkelijke doel, het voorkomen van openbaarmaking van het dagboek, is dus niet bereikt, maar toch is Dankbaar die als enige het dagboek nu juist niet letterlijk heeft gepubliceerd, op niets ontziende wijze vervolgd en financieel kaalgeplukt. Ook dat is in de processtukken ten overvloede uitgelegd. De raadsman  van Terpstra heeft recent zelfs het faillissement van Dankbaar aangevraagd. Dit zou allemaal uit naam van Terpstra zijn. Ondanks het feit dat Dankbaar uit naam van Terpstra reeds 700.000 euro  is afgenomen, wil de raadsman doen geloven dat het Terpstra nog niet genoeg is. De strategie van de raadsman is er overduidelijk op gericht om Dankbaar volledig aan de grond en dakloos te krijgen. Dankbaar is overtuigd dat Terpstra zelf hier niet achter staat. Ook daarom is het in zijn belang om Terpstra onder ede te mogen horen, zodat zij kan bevestigen dan wel ontkennen dat zij daar wel achter staat.

Dankbaar is totdat deze procedure werd aangespannen altijd gesteund en aangemoedigd door Terpstra. Uit vele (deels opgenomen) gesprekken en emails  blijkt dat. Zo stuurt zij Dankbaar in de zomer van 2012 de volgende emails:

From: Maaike Terpstra

Sent: woensdag 6 juni 2012 13:46

To: Wim Dankbaar; ‘Andre Vergeer’; ‘Klaske Ferwerda’; ‘David Haan de’; ‘Gerrit Veldman’; ‘Hilly Veenstra’; spander; ‘Ronnie Pander’; ‘A. K.’

Subject: Re: 16 mei 1999

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord, 

hallo Wim

de mail naar jou toe van mij wil je die niet op een webside zetten .krijg dan vast commetaar uit de fam kring .en aangezien ik dat op dit moment er niet bij kan hebben nu dit verzoek

vr groeten maaike

Uit de laatste email blijkt dat zij toen al onder druk stond van haar familie om de contacten met Dankbaar te staken.  Tevens blijkt dat de spanning niet veroorzaakt wordt door Dankbaar.

From: Maaike Terpstra [mailto:terp65@msn.com]

Sent: vrijdag 24 februari 2012 17:07

To: wim dankbaar

Subject: RE: Maaike, goeie email toch? Duidelijker kan ik het toch niet zeggen?

hallo Wim

heel goed deze mail naar het OM ,je zou zeggen hier kunnen ze toch niet omheen?heb in 1999 al eens gezegd tegen hun van het OM het lijkt wel dat de daders weggesluist zijn ,laat het nu ook zo geweest zijn ,alles wees er toen al op met het volgen van het onderzoek ,O Wim ik kan je niet uitleggen wat deze vreselijke waarheid met mij doet ,want dat het de waarheid is voor mij 100%, wens jullie veel sterkte met de dingen waar jullie mee bezig zijn ,(dat het resultaat mag hebben

vr groet Maaike en bedankt

In een opgenomen telefoongesprek, moedigt Terpstra Dankbaar zelfs aan om een boek uit brengen:

Maaike: Ja, weet je wat ……. al die bevindingen van jou, je hebt het zo duidelijk geformuleerd allemaal …. ja, allemaal bundelen en desnoods ook in een dagblad of weekkrant….

Wim: In een boek gooien?

Maaike: Ja ….ja! Met al deze bevindingen van dit onderzoek wat niet klopt…..met duidelijke uitleg erbij. Jij hebt zoveel bewijzen die vaststaan! Snap je?

Uit een ander gesprek in 2012 blijkt ook de waardering van Terpstra voor Dankbaar’s hulp en  inspanningen:

Wim – Nee, maar Maaike, het was voor mij en Klaske duidelijk dat Bauke ook kapot zit.  Die is ook een beetje ziek en zo, en die is aan herstellen, en die is ook al 11 jaar bezig, hij weet het gewoon ook niet meer.

Maaike – Nee, want hij is hartstikke moe. Want ik heb hem ook gevraagd, kijk zoals dat allemaal op de computer staat, dat is voor mij de waarheid. Ja,  zei die. Maar ja, een advocaat, we hebben er al zoveel geprobeerd en we krijgen geen dossier open. Want ook een advocaat krijgt dat niet open. Ik geef jullie alle vrijheid als jullie dat voor elkaar kunnen krijgen met Stijn Franken. Jij kunt het beter verwoorden als ik. Voor mij mag het.

Klaske –  Hartstikke mooi. Dat is dan voor Wim ook even duidelijk.

Maaike – Ja voor mij mag het. Zo dat stuk ook op die computer, die punten die allemaal onder elkaar staan, dan denk ik: hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Want zo is het gegaan, ook in mijn ogen. En Bauke wil dat natuurlijk niet helemaal toegeven, want die had het zelf willen doen.

Wim – Ik vraag me soms wel eens af waarom doe ik het allemaal?

Maaike – Ja nou, dat vraag ik me dus ook weleens af.

Klaske –  Het gaat ook om het onrecht!

Maaike – Ja dat onrecht krijg je er nog overheen, Wim, en dat is hartstikke zwaar! Wij zijn nu elf en een halfjaar verder. Nou zit je nog in die molen van dat onrecht en dat onderzoek. Buiten het gemis van je kind.

De raadsman van Terpstra heeft volgens Dankbaar tijdens zittingen talrijke onwaarheden verkondigd. Zo heeft hij betoogd dat Terpstra niet heeft willen verschijnen op de vele zittingen omdat Terpstra “bang” voor Dankbaar is. Dankbaar is overtuigd dat Terpstra dit in een getuigenverhoor niet zal bevestigen. Daarmee is ook het belang van het horen van Terpstra gegeven.

De raadsman van Terpstra heeft ter zitting ook gesteld dat het volgende emailtje door Terpstra is geschreven en aan Dankbaar is verstuurd:

“voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske”

Terpstra zelf heeft aan haar vriendin Klaske Ferwerda verklaard dat dit emailtje door haar dochter Ineke Vaatstra is gecomponeerd en gestuurd vanaf de laptop van Terpstra, waarover de dochter zich ontfermd had.

Dankbaar is ook gebaat bij een getuigenverhoor onder ede van Terpstra, om haar te vragen of de raadsman heeft gelogen. Wat Dankbaar betreft staat dit vast omdat de raadsman het mailtje via RTL Boulevard op manipulatieve wijze naar buiten heeft gebracht.

De spelfouten laaste en contakt zijn dus verbeterd en het zinsdeel en “je bende incl Klaske” is weggelaten. Dit moest wel worden weggelaten. Het is immers zeer ongeloofwaardig dat Terpstra haar vriendin Klaske Ferwerda, die haar jarenlang heeft bijgestaan om de waarheid over de moord op haar dochter boven water te krijgen, als lid van een ‘bende’ zou typeren. Laat staan plotseling NOOIT meer contact met haar zou willen hebben. In herinnering mag worden gebracht de warme kerstkaart die Terpstra twee maanden later aan Ferwerda stuurde.

Dankbaar heeft ter zitting aan de rechter gevraagd of hij de in de zaal aanwezige dochter mocht vragen wie de auteur van het bedoelde emailtje is. Dit werd echter niet toegestaan door de rechter, waarmee hij zich eveneens in zijn rechten voelt geschaad.

De betekenis van deze email kan niet genoeg worden benadrukt. De raadsman gebruikt het immers als pijler onder zijn stelling dat Terpstra niets meer van Dankbaar (en Ferwerda) moet hebben. Dat is  zijn fundament onder de procedure. De email is echter niet door Terpstra gezonden. Dankbaar heeft geen mogelijkheid gekregen om dat te bewijzen, terwijl dit cruciaal is voor Dankbaar . Voor Dankbaar is het onbestaanbaar dat Terpstra de stelling van de raadsman – dat zij wel de auteur van de email is –  zou bevestigen in een getuigenverhoor.  In dat geval wint Dankbaar een belangrijke slag, die de onrechtmatigheid van de procedures bewijst, maar hij heeft  die slag niet eens mogen aangaan. Het is ook daarom van groot belang dat Dankbaar Terpstra zelf kan horen.

Als het juist is dat de dochter bezit heeft genomen van de laptop van haar moeder om de adressen van haar bondgenoten te wissen en Dankbaar nare boodschappen te sturen, bewijst dat precies wat Dankbaar stelt, maar in latere briefjes door Terpstra wordt ontkend. Er is dan ronduit sprake van onder curatele stellen, identiteitsfraude, dwang en het ontnemen van de wilsbekwaamheid van Terpstra door haar kinderen. Het bewijst ook dat het de kinderen zijn die het contact tussen Terpstra en Dankbaar wilden verbieden. Het behoeft geen betoog dat het in het noodzakelijke verdedigingsbelang van Dankbaar is om dit te mogen bewijzen, te meer omdat hem  inmiddels door de rechter verboden is dit in de openbaarheid te stellen en hem een contactverbod met Terpstra is opgelegd. Dankbaar stelt dat deze uitspraken gebaseerd zijn op valse bewijsmiddelen. Ook om die reden is het onthouden aan Dankbaar van een getuigenverhoor van Terpstra onrechtmatig jegens Dankbaar en een schending van zijn rechten.

De blijvende vriendschap tussen Terpstra en Ferwerda blijkt uit een opgenomen telefoongesprek van 30 april 2016, waarin zij elkaar aanspreken met “lieverd” en Ferwerda vraagt of Terpstra werkelijk achter de procedures van “die rottige Moszkowicz” staat. Dit wordt Terpstra duidelijk teveel. Ze wil dat niet bevestigen, zegt daarover niet te willen praten en verbreekt uiteindelijk de verbinding. Wel zegt Terpstra nog: “Ik bemoei me er totaal niet meer mee”. Wederom een bevestiging dat het initiatief voor de procedure niet van haar uitging.

Talloze bewijstukken die Dankbaar als bewijs voor zijn stellingen heeft ingebracht zijn steeds  en onterecht door de rechters genegeerd. Zelfs een zeer recente getuige, een verklaring van de heer G. Kooistra, een medestander van Dankbaar die Terpstra  in november 2018 bezocht en haar onder meer als volgt citeert:

Ze zei dat ze er ook nog steeds helemaal niets van geloofde dat Marianne dat stuk gefietst zou hebben, omdat ze zo bang was in het donker. Ze wees naar haar laptop en zei: ik krijg nog steeds mail van Wim maar ik moet aan mijn gezin denken, heb ook nog 16 kleinkinderen. Vind het prima dat ze doorgaan maar ze moeten mij er niet meer in betrekken.

Uit deze recente getuige blijkt precies wat Dankbaar reeds uit andere bewijsstukken wist: Dat Terpstra niet gelooft dat de zaak is opgelost, de bevindingen van Dankbaar steunt, zij zijn onderzoek nog steeds volgt, zij niet wil dat hij stopt, maar dat haar kinderen dat niet waarderen. Een door haar gewenst contactverbod met Dankbaar is dan ook op zijn minst merkwaardig, zo niet onmogelijk. Dat zij Dankbaar financieel zou willen kaalplukken is zo mogelijk nog onwaarschijnlijker.

Terpstra wist dat Kooistra een (voor Dankbaar onbekende) volger, bewonderaar van Dankbaar, diens onderzoek en website is. Dat heeft Kooistra haar immers duidelijk gemaakt. Niettemin heeft zij hem hartelijk ontvangen en een gesprek gevoerd van een half uur tot drie kwartier, waarin zij de waardering voor het onderzoek van Dankbaar heeft bevestigd. Niets is gebleken tijdens dit bezoek van de door de raadsman beweerde angst en vijandigheid van Terpstra  jegens Dankbaar.  Integendeel. Logisch was geweest dat zij direct Kooistra de deur had gewezen, zodra het gesprek op Dankbaar kwam. Logisch was geweest dat zij melding had gemaakt van de procedures die uit haar naam worden gevoerd tegen Dankbaar. Niets van dit alles. Integendeel, slechts waardering voor Dankbaar.

Dankbaar heeft op zijn website gepubliceerd over deze ontmoeting tussen Terpstra en Kooistra. Achteraf vind hij dat onverstandig omdat hij meent dat de raadsman van Terpstra haar via haar kinderen heeft bewogen om een verklaring bij een notaris af te leggen onder de eerder genoemde emotionele druk. Strekkende dat zij zelf opdracht heeft gegeven tot het procederen tegen Dankbaar, zonder bemoeienis van haar ex man en kinderen. Dezelfde ‘damage control’ als eerder werd toegepast met de handgeschreven briefjes.

De raadsman van Terpstra is er niet bij gebaat dat Terpstra onder ede wordt gehoord, omdat volgens Dankbaar dan het ontbreken van een volmacht, en daarmee de onrechtmatigheid van deze procedures aan het licht komt. Dat is wat Dankbaar betreft de reden dat de raadsman zich met hand en tand verzet tegen een getuigenverhoor van Terpstra. Dat is de reden dat hij Terpstra angstvallig heeft weggehouden uit de talloze zittingen. Het is al zeer bijzonder dat  de beweerde wederpartij van Dankbaar in meer dan tien zittingen niet wil verschijnen, maar haar ex man en kinderen wel. De raadsman zou een dergelijk getuigenverhoor juist moeten toejuichen als dit zijn stellingen zou bevestigen.

Het categorisch weigeren van het recht van Dankbaar om Terpstra te mogen horen , is een herhaalde schending van artikel 6 van het EVRM.

Artikel 6 EVRM. Recht op een eerlijk proces

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:

 1. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge;

In deze procedure is Terpstra nota bene de formeel  rechtstreekse wederpartij van Dankbaar. Maar zelfs Terpstra mocht hij niet horen. Op deze wijze is hem het recht op een eerlijk proces ontnomen.

Uit alle feiten en omstandigheden, als ook de uitlatingen van Terpstra zelf, blijkt dat zij altijd de  inspanningen van Dankbaar heeft gewaardeerd en nog steeds waardeert. Tevens blijkt dat zij de handgeschreven briefjes onder grote emotionele druk heeft geschreven op dictaat van haar raadsman en haar kinderen. Datzelfde geldt ook voor de recente verklaring bij de notaris. Dat deze verklaringen gedicteerd zijn, blijkt reeds uit de teksten zelf. Bijvoorbeeld:

“Dit is nu de vierde keer dat ik een verklaring op papier zet voor de zaak Dankbaar, en hoop dat hij me nu eindelijk met rust laat.”

Sinds de start van de procedure heeft Dankbaar Terpstra nooit meer gebeld en dus met rust gelaten. De valse suggestie wordt gewekt dat dit niet het geval is. Een tot dan toe onbekende medestander van Dankbaar, Goos Kooistra, heeft haar nog geen jaar geleden bezocht (november 2018) tijdens welk bezoek op geen enkele wijze is gebleken van een vijandigheid tegenover Dankbaar, sterker nog, waardering voor zijn onderzoek dat zij nog steeds met belangstelling volgt. De vernietigende rechtszaken tegen Dankbaar zijn niet ter sprake gekomen, hetgeen nogmaals aantoont dat zij daar weinig affiniteit of bemoeienis mee heeft. In feite heeft dit bezoek de stellingen van Dankbaar nogmaals bekrachtigd. Het belang om Kooistra als getuige te mogen horen is daarmee ook evident.

Deze verklaringen zijn in strijd met de waarheid, wat Dankbaar slechts definitief kan aantonen middels een getuigenverhoor van Terpstra zelf. Dankbaar is een eerlijk proces alsmede zijn recht op waarheidsvinding ontnomen door Terpstra niet te mogen horen.  Dankbaar weet zeker dat Terpstra de stellingen van haar raadsman in een getuigenverhoor niet zal kunnen volhouden, laat staan Dankbaar kapot, failliet en dakloos wil maken. Dat laatste wordt dan ook niet genoemd in de verklaringen van Terpstra die door haar raadsman zijn ingebracht.

Het grote belang voor Dankbaar om Terpstra te mogen horen is gegeven door de enorme schadelijke gevolgen die hij heeft ondervonden van deze procedures. Hij is alles kwijtgeraakt, onder meer zijn ruime zijn vermogen, hij zit volledig aan de grond en dreigt dakloos te worden. Van miljonair is hij steuntrekker geworden in een uitzichtloze. Bovendien is hij in de media, met name door of onder directie van de raadsman en Terpstra’s kinderen, valselijk bejegend als een stalker, lasteraar, luis in de pels van Terpstra en wat dies meer zij.

Dankbaar heeft meer dan aannemelijk gemaakt dat de verklaringen van Terpstra in strijd met de waarheid zijn, wel degelijk onder instigatie en druk zijn geschreven en dat er wel degelijk spraken is van bemoeienis van haar ex man en kinderen. Dit is echter steeds teniet gedaan met de stelling dat een advocaat (van Terpstra) op zijn woord moet worden geloofd. Juist als dit een wet van een Meden en Perzen is, met zulke grote gevolgen voor Dankbaar, dan moet deze wet ook getoetst mogen worden. Het is onverteerbaar dat Dankbaar nu juist kapot is gemaakt uit naam van de vrouw die hem hem altijd heeft bijgestaan en aangemoedigd.

Dankbaar is en blijft onverkort van mening dat het door hem  gevraagde getuigenverhoor van Terpstra noodzakelijk en in zijn belang is. Hij verzet zich ten stelligste tegen de conclusie van de Procureur Generaal  dat de door Terpstra  onder druk ingebrachte statements  voldoende zijn om het mandaat van de raadsman niet te hoeven betwijfelen. De feiten en omstandigheden die Dankbaar heeft aangevoerd voor het ontbreken van zulk een mandaat, kunnen en mogen niet worden uitgewist met wilsonbekwame, afgedwongen schriftelijke verklaringen van Terpstra, zonder dat Dankbaar de gelegenheid krijgt om deze te ontkrachten middels een getuigenverhoor.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

9 reacties op Aanvullende informatie aan de Hoge Raad:

 1. Pieter Postma zegt:

  Geert Wilders gaat te maken krijgen met wat jij al lange tijd meemaakt.

  Like

 2. Liesbeth van der Hoop zegt:

  Pffff wat een toestand!!! Sorry, maar hoe lang kan dit nog doorgaan? Alles mag blijkbaar om de waarheid er onder te houden: chantage en iemand financieel kapotmaken. Ik hoop dat het geweten van deze ‘onderzoekers’ iedereen die probeert een slaatje hieruit te slaan over de rug van een moeder, een vriendin én een vermoord kind, hier zo veel last van gaat krijgen dat ze niet langer willen doorgaan met deze leugens. Arme, arme moeder!
  Als je nu stopt Wim is alles voor niks geweest. Jouw gevecht geeft nog een beetje hoop voor Maaike en Klaske en al die anderen die niet buigen voor onrecht.

  Geliked door 1 persoon

 3. Jan zegt:

  Wie de waarheid vertelt haalt de vijanden op zijn hals. Want niemand is gesteld op de waarheid.

  Geliked door 1 persoon

 4. yvonne zegt:

  Officieren van justitie die dossiers manipuleren, politie die onnodig veel geweld gebruikt en onschuldige mensen die in de gevangenis belanden: dat komt niet voor in Nederland. Of toch wel? Onderzoeksjournalisten Jos van Dongen en Suzan Borst vertellen in deze podcast over hun zoektocht naar het antwoord op de vragen: wie controleert het Openbaar Ministerie en kan ze ongestraft de regels overtreden?

  https://www.bnnvara.nl/zembla/videos/524711

  Like

 5. Niko B. zegt:

  Wat een topgozer die Goos, ik hoop dat hij inmiddels beter is. Interessant Wim, geef niet op.

  Like

 6. yvonne zegt:

  Kees van Amstel over misdrijven onder asielzoekers | NPO Radio 1,

  Like

 7. Liesbeth van der Hoop zegt:

  Het systeem deugt niet. Zolang het OM niet op de vingers getikt kan worden blijft het mogelijk dat officieren van justitie die met de waarheid sjoemelen kunnen doorgaan. Ik ben geen barricadefiguur maar ik weet zeker dat lezers van deze blog,mensen kunnen mobiliseren om met een handtekeningenactie het verschil kunnen uitmaken tegen misstanden als deze!.

  Like

 8. yvonne zegt:

  Die geeft een fraai inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van de verhalen over ‘verzwegen liefdesrelaties, vriendjespolitiek en een angstcultuur’ in de top van het Openbaar Ministerie (OM). Dat nieuws werd uiteindelijk pas in 2018 gepubliceerd, mede vanwege de eerdere, categorische ontkenningen van de hoogste baas OM. Herman Bolhaar, toen voorzitter van het College van procureurs-generaal, loog dus. Laat dat eens op je inwerken.

  https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4702071/openbaar-ministerie-integriteit-commissie-fokkens-ministerie-justitie-en

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s