Concept dagvaarding voor het OM

Dagvaarding in kort geding

Disclaimer: Dit concept is vooralsnog geheel door Wim Dankbaar opgesteld.

Ten verzoeke van:

Willem Jan DANKBAAR, wonende te (2051 BB) Overveen, aan de Zijlweg 14a, Overveen  in deze zaak woonplaats kiezende te Florapark 8B, 2012 HK Haarlem, ten kantore van mr T.J. Stapel, die in deze zaak als advocaat zal optreden,

krachtens mij mondelinge verstrekte last,

Heb ik, 

GEDAGVAARD IN KORT GEDING:

Officier van Justitie Mr. Mw. K. Sanders van het OM Noord-Holland,

Hoofdofficier van Justitie Mr. B.W.J. Steensma van het OM Noord-Holland,

Plv. Hoofdofficier van Justitie Mr. S.J.S  Preenen van het OM Noord-Holland,

aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift daarvan latende aan:

OM:

op ….dag, .., om ….. uur te verschijnen ter terechtzitting van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank X, locatie Y, alsdan aldaar recht sprekende in kort geding in een van de zalen van het gerechtsgebouw. 

MET AANZEGGING:

dat:

 1. bij verschijning een vastrecht zal worden geheven ten bedrage van € ……. en dat aan on- en minvermogenden vermindering van dit vastrecht zal worden verleend;
 2. gedaagde op deze mondelinge behandeling uitsluitend mondeling kan antwoorden, dat het voeren van schriftelijk verweer of het vragen van uitstel niet mogelijk is;
 3. bij niet verschijning de vordering door de Voorzieningenrechter bij verstek zal worden toegewezen, tenzij deze hem/haar onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
 4. dat, indien niet alle gedaagden, maar ten minste een van hen verschijnt, ten aanzien van de niet verschenen gedaagde(n), mits ten aanzien van deze de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, verstek wordt verleend en tussen eiser en de verschenen gedaagde(n) wordt voort geprocedeerd waarna tussen alle partijen een vonnis wordt gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd; 

TENEINDE:

Alsdan namens mijn requirant als eiser in kort geding te horen eis doen en concluderen:

De feiten

Op 14 augustus 2017 is door Faek Mustafa een strafaangifte tegen W.J. Dankbaar gedaan. Deze aangifte is bijgesloten als productie 1.

Op 9 mei 2018 is tussen eiser, verder te noemen: “Dankbaar” en Mustafa  verder te noemen: “Mustafa” een kort gedingvonnis gewezen in de zaak met nummer C/15/271865/ KG ZA 18-215. Dankbaar is bij dat vonnis veroordeeld tot een contactverbod ten aanzien van Mustafa. Verder is hij veroordeeld om bepaalde door hem op zijn webstie geschreven artikelen over Mustafa van zijn website te verwijderen, is hem verboden bepaalde artikelen over Mustafa te publiceren en moest hij op zijn website een rectificatie plaatsen, alles op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag voor ieddre overtreding tot een maximum van € 100.000. Verder is hij veroordeeld tot betaling van een voorschot op immateriële schadevergoeding ter grootte van € 5.000.

Hoewel Dankbaar het met dit vonnis niet eens was, heeft hij er geen hoger beroep tegen ingesteld, maar wil hij het vonnis aanvechten in het kader van een tegen Mustafa te entameren bodemprocedure. Gezien het feit dat Dankbaar was veroordeeld tot een voorschot op de schadevergoeding, verwachtte hij dat namens Mustafa op enig moment een bodemprocedure zou worden ingeleid om nog meer schadevergoeding te verkrijgen. In het kader van die procedure had Dankbaar zijn bezwaren tegen het vonnis in reconventie kenbaar willen maken. Omdat die bodemprocedure van de kant van Mustafa nimmer is ingeleid, zal Dankbaar daar op korte termijn zelf toe overgaan. Het spreekt vanzelf dat een met dergelijke bodemprocedure veel tijd zal zijn gemoeid. Een vonnis is dan ook zeker niet voor het einde van 2019 te verwachten.

Ondanks het feit dat hij het met het kort gedingvonnis niet eens is, heeft Dankbaar zich wel aan het vonnis gehouden, om de eenvoudige reden dat hij niet wilde riskeren dat hij dwangsommen zou gaan verbeuren. De advocaat van Mustafa heeft echter desondanks een exploot aan Dankbaar laten betekenen, waarin het maximum van € 100.000 aan verbeurde dwangsommen werd opgeëist. Het exploot is bijgevoegd als productie 2.

Dankbaar is en blijft ervan overtuigd het vonnis naar de letter te hebben negeleefd, waardoor er in het geheel geen dwangsommen kunnen zijn verbeurd. Ondanks herhaald verzoek daartoe weigert (de raadsman van) Mustafa om te specificeren hoe, waarmee (met welke artikelen, zinnen of zinsdelen) en wanneer er dwangsommen zouden zijn verbeurd. Dankbaar heeft sinds het vonnis niets gedaan dat in strijd is met het vonnis en hij heeft op zijn website een rectificatie geplaatst. Dankbaar en zijn advocaat hebben verschillende malen aan (de advocaat van) Mustafa gevraagd om tekst en uitleg ten aanzien van het vermeende verbeuren van dwangsommen, maar hebben daarop nooit enig bevredigend antwoord gekregen.

Het enige dat Dankbaar heeft begrepen is dat een deel van € 32.000 van het bedrag van € 100.000 te maken heeft met het feit dat de geplaatste rectificatie naar de zin van Mustafa niet lang genoeg op de website van Dankbaar zou hebben gestaan. Dankbaar meent ook op dit punt volledig aan het vonnis te hebben voldaan: omdat daarvoor in het vonnis geen termijn was gesteld en navraag bij de rechtbank ook geen uitsluitsel gaf, heeft Dankbaar gemeend die rectificatie 3 weken geplaatst te moeten houden. Met een dergelijke termijn was ruimschoots aan het doel van de rectificatie voldaan, omdat 99,9 % van de bezoekers/ lezers van de website van Dankbaar na die termijn kennis hebben moeten kunnen nemen van de rectificatie. Op volkomen willekeurige gronden menen Mustafa en zijn advocaat echter dat de rectificatie langer op de website had moeten blijven staan.

Ook zou Dankbaar het vonnis hebben overtreden door een artikel op zijn website te publiceren waarin hij uiteen zet dat Mustafa naar overtuiging van Dankbaar een valse aangifte heeft gedaan  en meinedige verklaringen heeft afgelegd tijdens de zitting van 25 april 2018. Het stond en staat Dankbaar vrij hierover te publiceren. Dankbaar heeft van deze feiten ook aangifte gedaan bij de politie. Deze aangifte van Dankbaar is bijvoegd als productie 3. Naar de mening van Dankbaar is een vonnis op basis van een valse aanklacht en meinedige verklaringen sowieso ongeldig, maar toch houdt hij zich voorlopig aan het vonnis, dat hij in een bodemprocedure wenst te bestrijden. Dankbaar brengt in herinnering dat het vonnis slechts een voorlopige voorziening is, in het kader waarvan Mustafa een voorschot op schadevergoeding kreeg toegewezen in anticipatie op een door Mustafa te entameren civiele procedure. Het bevreemdt Dankbaar dat Mustafa deze bodemprocedure nog niet is begonnen.

Volgens Dankbaar maakt Mustafa misbruik van recht door op deze manier te trachten een groot bedrag te innen op basis van vermeend verbeurde dwangsommen, in plaats van via een bodemprocedure schadevergoeding te vorderen.

Faek Mustafa heeft onrechtmatig jegens Dankbaar gehandeld door bij de politie een valse aangifte tegen Dankbaar te doen, valsheid in geschrifte te plegen, alsmede meineed te plegen tijdens de zitting in het kort geding tussen partijen. Daarnaast heeft Mustafa op valse, niet gespecificeerde gronden het verbeuren van dwangsommen aangezegd.

Dankbaar heeft er zowel bij de politie als bij het OM herhaaldelijk, telefonisch en schriftelijk,   op aangedrongen om hem te vervolgen voor de aangifte van Mustafa alsmede Mustafa te vervolgen voor de aangifte van Dankbaar. Dit blijkt onder meer uit brieven van Dankbaar bijgevoegd als productie 4 en productie 5.

Dankbaar is door de politie ook medegedeeld dat er naast de aangifte van Mustafa nog twee soortgelijke aangiftes (ter zake smaad, laster en/of belediging) tegen hem zijn gedaan, door de heer Farhad Bawar (een vriend van Mustafa) en de heer Wolfgang Hebben. Kort gezegd heeft Dankbaar gepubliceerd dat Mustafa op de dag van de moord op Marianne Vaatstra aan de politie heeft verklaard dat hij onbedoeld en ongewild getuige is geweest van de moord, gepleegd door de asielzoeker Ali Hassan in een caravan die destijds toebehoorde aan Wolfgang Hebben. Tevens heeft Dankbaar gepubliceerd dat Mustafa dit ook aan zijn vriend Farhad Bawar heeft verteld.

Dankbaar is als verdachte door de politie gehoord over de drie aangiftes, maar heeft van de inhoud van de aangiftes van Bawar en Hebben geen kennis mogen nemen. De aangifte van Mustafa is hem wel bekend omdat deze door Mustafa zelf is ingebracht in een andere procedure, een verzoek tot voorlopig getuigenverhoor dat een dag na de aangifte werd behandeld op 15 augustus 2017 door de rechtbank Rotterdam.

Het behoeft geen betoog dat er een groot maatschappelijk belang mee gemoeid is om vast  te stellen of Dankbaar gelijk heeft. Iets wat hij al jaren aanbiedt door verscheidene getuigen  zoals onder meer Mustafa en Hebben, onder ede te mogen horen. Iets wat hem stelselmatig geweigerd is. Geen enkele burger en zeker geen rechter moet het willen dat onze Justitie de werkelijke verkachters en moordenaars van een minderjarig meisje een heimelijke aftocht geeft. Om wat voor reden dan ook! Dan is het einde van onze rechtstaat zoek.

Per brieven van 16 mei 2019 verneemt Dankbaar eindelijk van het OM, bij monde van officier van justitie mr. mw. K. Sanders, dat alle drie de aangiftes tegen hem zijn geseponeerd en dus niet tot zijn verdere vervolging zullen leiden. Met name in het geval van de aangifte van Hebben is dit bijzonder vreemd, omdat het een hernieuwde aangifte op een eerdere aangifte betrof.Voor die eerdere aangifte van Hebben is Dankbaar tot in hoger beroep reeds veroordeeld. Zowel strafrechtelijk als civiel. Ook tegen die aangifte heeft Dankbaar een tegenaangifte ingediend wegens het doen van een valse aangifte door Hebben. Deze aangifte is door het OM niet in behandeling genomen, met het manco argument dat de zaak reeds bij de rechter ligt. Deze afwijzing wordt bijgevoegd  als productie 6. Dankbaar krijgt in zijn strijd evident geen gelijke rechtsmiddelen. Aangiftes tegen hem worden wel vervolgd maar tegenaangiftes dat die aangiftes vals en onrechtmatig zijn, niet.

De sepotbeslissingen voor de drie aangiftes, van Mustafa, Bawar en Hebben, worden bijgevoegd als productie 7, productie 8 en productie 9.  Bij alle drie de sepots is de motivering steeds hetzelfde:

“De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat u recent, te weten op 11 februari 2019, voor soortgelijke feiten veroordeeld bent tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden.

Gezien deze recente veroordeling meen ik dat het op dit moment niet opportuun is om u nogmaals voor de rechter te laten komen.”

Alleen in de sepotbrief voor Mustafa wordt nog toegevoegd:

“De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat er op dit moment onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om u te vervolgen ter zake van belaging, bedreiging en valsheid in geschrifte.”

Het gaat hier om de meest belangrijke getuige voor Dankbaar. Faek Mustafa is volgens Dankbaar immers de man die op dag één de ware toedracht over de moord aan de politie uit de doeken heeft gedaan. Dat is nu net hetgene waar Mustafa bezwaar tegen maakt in zijn aangifte. Met bovenstaande zinsnede stelt het OM dus in feite dat er te weinig bewijs is voor Mustafa om zijn stelling te bewijzen dat hij geen getuige is geweest van de moord, met andere woorden: Dat Dankbaar  hoogstwaarschijnlijk gelijk heeft in zijn publicaties over Mustafa. Met name ook de stelling van Dankbaar dat Mustafa’s aangifte vrijwel zeker vals is.

Ook de redenering dat Dankbaar voor soortgelijke feiten reeds veroordeeld is en daarom niet verder hoeft te worden vervolgd of gestraft, is nog nooit vertoond! Een logische redenering was als volgt geweest: U bent een onverbeterlijke recidivist, dus we gaan u er nog een paar maanden bijgeven, want u leert het maar niet af! Het feit dat Dankbaar reeds veroordeeld is tot 3 maanden gevangenisstraf (geen 2 zoals het OM stelt) voor soortgelijke feiten kan natuurlijk nooit een valide reden zijn om hem niet voor nieuwe aangiftes te vervolgen. Het OM zegt in feite: We vinden het wel goed zo! Maar vindt het OM dat ook in het belang van de aangevers? Wat normaal is bij een kwestie waarin de verdachte nogmaals en bij herhaling in de fout gaat, is dat het juist strafverzwarend werkt! Zo wordt een dubbele moord in de regel zwaarder bestraft dan een enkele moord. Waarom blijft Dankbaar dan plotseling van de haak?

In herinnering mag gebracht worden dat Dankbaar graag wil worden vervolgd en daar herhaaldelijk bij Justitie op heeft aangedrongen. Dat is al een zeer uitzonderlijke situatie. Het komt immers zelden tot nooit voor dat een verdachte vervolgd wil worden voor de hem te laste gelegde feiten. Het bewijst hoe sterk Dankbaar meent in zijn schoenen te staan. Dankbaar wil juist vervolgd worden omdat hij meent dat hij dan eindelijk eens zijn aangevers onder ede kan horen en zijn stellingen kan bewijzen. Wat Dankbaar betreft hebben de sepots een heel andere reden dan de gegeven redenen. Namelijk het voorkomen van getuigenverhoren onder ede, waarmee Dankbaar zijn stellingen en dus zijn onschuld kan bewijzen.

Zo ontstemd  is Dankbaar over de sepots, dat hij een klaagschrift ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering heeft ingediend bij het gerechtshof Amsterdam. Zeer opmerkelijk is dat zijn drie aangevers, Mustafa, Bawar en Hebben, dat niet hebben gedaan. Hieruit leest Dankbaar dat de aangevers weinig vertrouwen hebben dat de beschuldigingen jegens hem in rechte zullen stand houden. Kennelijk realiseert het OM zich dat ook, anders was het OM wel tot vervolging overgegaan. Dankbaar heeft het zeer sterke vermoeden dat het OM de beslissingen over deze vier aangiftes heeft uitgesteld tot na de uitspraak in hoger beroep van zijn strafzaak versus Hebben op 11 februari 2019.  Een vervolging van Mustafa waarin vastgesteld wordt dat hij meineed  en valsheid en geschrifte heeft gepleegd, had deze uitspraak mogelijk een heel andere wending gegeven.

Het meest ontstemd is Dankbaar over het sepot van zijn aangifte tegen Faek Mustafa. Dankbaar stelt dat het OM met dit sepot ernstige strafbare feiten tegen hem heeft gepleegd, met grote schade voor hem als gevolg. Het sepot wordt als volgt gemotiveerd door officier van justitie mr. mw. K Sanders:

“Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is”.

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Beide stellingen van mr. mw. K Sanders zijn onwaarheden. In goed Nederlands: Klinkklare leugens! En dat levert een strafbaar feit op. Het is strafbaar gesteld om in een ambtelijk stuk  (wat een sepotbeslissing is) valse verklaringen af te leggen.

Artikel 207 Wetboek van Strafrecht.

 1. Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
 2. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 3. Met de eed staat gelijk de belofte of bevestiging die krachtens de wet voor de eed in de plaats treedt.
 4. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Het OM, met name OvJ Sanders, heeft zich ook schuldig gemaakt aan overtreding van dit artikel door een valse verklaring te geven voor een sepotbeslissing, wat een ambtelijk stuk is. De valse verklaring is onder meer deze:

“Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

Het feit dat deze valse verklaring door een ambtenaar wordt gegeven in een ambtelijk stuk, waaraan rechtsgevolgen worden verbonden (= geen vervolging), maakt het strafbare nog ernstiger. Overige strafbaarheid blijkt uit overtredingen van artikel 225, 226 en 227 van het Wetboek van Strafrecht.

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

Artikel 227 1 Wetboek van Strafrecht. Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet opnemen aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig gebruik.

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

Artikel 227a. Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

Artikel 225 1.Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3.Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Titel XII. Valsheid met geschriften, gegevens en biometrische kenmerken

Artikel 226 1.De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:1°. in authentieke akten;2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;5°. in krediet- of handelspapier.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Dankbaar heeft er steeds op aangedrongen om het beweerde onderzoek naar de “financiers” van Faek Mustafa te doen. Eén en ander blijkt onder meer uit de brief die hij op 19 mei 2019 stuurt naar officier van Justitie mw. mr. K. Sanders, bijgevoegd als productie 10. Op 29 mei 2019 stuurt hij een WOB verzoek naar mw. Sanders, waarin hij nogmaals vraagt om de bewijzen voor het gestelde te leveren. Dit WOB verzoek is bijgevoegd als productie 11.

Tevens stuurde Dankbaar een WOB verzoek naar het OM Noord Nederland ter attentie van officier van Justitie  H.J. Mous (productie 12) en naar het College van Procureurs Generaal (productie 13).

De ontvangst van deze brieven wordt bevestigd door de Hoofdofficier van Justitie van het OM Noord Holland in zijn brief van 6 juni 2019 (productie 14) en door de beleidsadviseur H.H. Mencke van het OM Noord Nederland (productie 15).

Vervolgens schrijft Dankbaar nog een brief aan de Hoofdofficier van Justitie op 5 juli 2019 (productie 16). In deze brief herinnert Dankbaar de Hoofdofficier eraan dat hij volgens de WOB binnen 4 weken moet reageren, welke termijn is overgeschreden.  Een dag later ontvangt Dankbaar het antwoord van de plv. Hoofdofficier van Justitie Mr. S.J.S  Preenen van het OM Noord-Holland (productie 17). De brieven hebben elkaar kennelijk gekruist:

Middels deze brief reageer ik op uw brieven van 21 en 29 mei 2019. Uw brief van 21 mei 2019 lees ik als een bezwaar tegen de sepotbeslissing van de officier van justitie. Zoals u in uw brief aangeeft, is de geeigende weg hiervoor het indienen van een klaagschrift ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering bij het gerechtshof. Omdat u dat reeds hebt gedaan bij klaagschrift van 12 juni 2019, zal ik uw brief van 21 mei 2019 niet in deze brief behandelen.

Zoals eerder aan u kenbaar is gemaakt door (diverse onderdelen van) het Openbaar Ministerie, wordt niet meer gereageerd op uw brieven/verzoeken indien deze verband houden met uw afwijkende visie op de strafzaak omtrent het overlijden van Marianne Vaatstra. U ontvangt slechts (standaard)brieven wanneer u bijvoorbeeld zelf betrokken bent in een strafzaak – hetzij als slachtoffer, hetzij als verdachte – waarin u gei’nformeerd wordt over onder andere uw rechten, voortgang en beslissingen in de betreffende zaak. Toekomstige correspondentie uwer zijds dat op enige wijze verband houdt met de zaak Vaatstra zal niet beantwoord worden.

Deze brieven zijn om meerdere redenen in strijd met de wet en het openbaar bestuur. Zij zijn om meerdere redenen ook schandalig. Ten eerste kan en mag een afwijkende visie van een WOB verzoeker nooit een reden zijn voor de overheid om vragen niet te beantwoorden. Dat is pure discriminatie in strijd met de daarvoor geldende wetsartikelen. Nog ernstiger is het argument dat geen vragen worden beantwoord voor iemand die vervolgd wordt. Dat zou betekenen dat iedereen die vervolgd wordt of is, een minderwaardige burger is die zijn rechten verliest. Uiteraard staat dit nergens in de wet.

Daarbij komt dat Dankbaar’s vragen grotendeels nieuwe en andere vragen zijn dan in 2016. Het feit dat een strafzaak is afgehandeld staat ook los van de vraag of het onderzoek en de rechtspraak in die zaak wel correct zijn verlopen. Dat kan en mag ook geen argument zijn om geen vragen te beantwoorden. Die vragen hebben immers betrekking op de integriteit van het onderzoek en de berichtgeving van het OM.  De vragen in zijn WOB verzoek van 8 mei 2019 hebben niets te maken met de uitkomst van  de strafzaak, maar stellen de vraag aan de orde of het OM integer te werk is gegaan om tot de conclusie te komen dat in 1999 niet een verkeerde Ali H. is aangehouden. Als de  overheid de bevolking die conclusie wil verkopen dan moet ook de vraag worden beantwoord waarom de enige vriend van Ali H. die in het rapport wordt genoemd – Faek Mustafa – niet is gevraagd of de aangehouden Ali H. inderdaad de hem bekende Ali H. was.

Op 12 juli 2019 stuurt Dankbaar nog een brief aan hoofdofficier Preenen (productie 18) waarin Dankbaar de hoofdofficier nogmaals in gebreke stelt voor het niet beantwoorden van zijn WOB verzoeken en tevens eist dat zijn strafaangifte tegen het OM wordt opgenomen.

Het WOB verzoek aan het OM Noord Nederland bevat onder meer deze vragen:

Op 31 januari 2011 belde ik met het Openbaar Ministerie te Leeuwarden om te informeren naar een aangifte die mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst tegen mij had gedaan, wegens smaad en/of laster. Ik vernam hierover via de media, specifiek in een groot artikel van de Leeuwarder Courant. Zelf ben ik nooit op de hoogte gesteld door de politie of het OM van deze aangifte. Het gesprek vindt u bijgesloten. Zoals u kunt horen zegt de telefoniste op het eind van het gesprek dat zij toestemming heeft gekregen om de verbinding met mij te verbreken. Mijn vragen zijn de volgende:

– Wat was de overweging van uw parket om de telefoniste toestemming te geven de verbinding te verbreken? Ik verzoek u mij hiervoor de reden te geven.

– Wat was de overweging van uw parket om het nieuws van deze aangifte eerst aan de media te geven, alvorens mijzelf te informeren?

– Wat was de overweging van uw parket om mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst toestemming te geven haar aangifte tegen mij in te trekken? Het is immers zo dat het OM desondanks tot vervolging had kunnen overgaan.

– Wat was de overweging om mij niet te vervolgen voor de aangifte van mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst?

 – Wat was de overweging om mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst politiebescherming te geven? Dit las ik althans ook in de krant (zie bijlage).

– Kunt u mij de schriftelijke opdracht voor die politiebescherming doen toekomen?

– Kunt u mij het proces-verbaal van de aangifte van mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst tegen mij doen toekomen?

– Wat was de aanleiding om Stephanie van Reemst op 14 mei 1999 te horen in verband met de moord op Marianne Vaatstra?

Dit zijn vragen die wellicht zijdelings gerelateerd zijn aan de zaak Vaatstra, maar veel meer aan de schandalige manier waarop Dankbaar door het OM Noord Nederland is bejegend en in de media is besmeurd met onder meer een niet bestaande aangifte. Dankbaar heeft het volste recht om antwoorden te krijgen, alsmede de concrete stukken waar hij om vraagt. Het is een strafbaar feit om een burger in de media te beschadigen met valse informatie. Nog ernstiger  is het wanneer dat door het Openbaar Ministerie wordt gedaan. De overheid heeft immers een zorgplicht voor al haar burgers. Een afservering als “U heeft een afwijkende visie, daarom krijgt u geen antwoord!” is volstrekt onacceptabel en onrechtmatig. Het wringt hier des te meer omdat Dankbaar met de opgevraagde informatie het strafbare feit kan bewijzen. Met het weigeren van zijn WOB verzoek tracht het OM het strafbare feit te verhullen. Er is geen aangifte tegen Dankbaar gedaan, er is geen politiebescherming gegeven aan Stephanie van Reemst. Het OM heeft Dankbaar willens en wetens moedwillig willen beschadigen met valse informatie. Het is in het belang van Dankbaar om dit aan te tonen. Overigens wijst politiebescherming op een ernstig gevaar voor Stephanie van Reemst. Dat zij even later de beweerde aangifte met toestemming van het OM weer intrekt is daarmee al tegenstrijdig. Men trekt geen aangifte in waarvoor politiebescherming wordt gegeven. Dankbaar heeft een keurig beleefd bezoek aan Van Reemst gebracht, waarbij hij is binnengelaten. Toen Van Reemst aangaf de vragen van Dankbaar niet te willen beantwoorden, omdat dit haar teveel spanning gaf, is Dankbaar op haar verzoek weer weggegaan. Ook de weergave van dit bezoek is door het OM met name bij monde van de heer Mous, in de media ernstig vertekend. Hij is in strijd met de waarheid neergezet als een nare onbetamelijke stalker.

Het antwoord van het OM Noord Holland is zo mogelijk nog ernstiger. Het WOB verzoek van Dankbaar is allerminst een bezwaar tegen sepotbeslissingen. Dat bezwaar heeft hij weliswaar ook gemaakt, maar in zijn WOB verzoek vraagt hij om de concrete bewijzen dat het beweerde onderzoek naar de “financiers” van Faek Mustafa is gedaan. Volgens Dankbaar is dat onderzoek niet gedaan en pleegt het OM Noord Holland dus een strafbaar feit door in een ambtelijke stuk te liegen. Dankbaar heeft herhaaldelijk aangedrongen op zo’n onderzoek bij de recherche, onder meer bij politieagent Jos Zandvliet en recherchechef de heer Erol. Aanvankelijk heeft Dankbaar de heer Zandvliet gevraagd om de “financiers” van Mustafa op te sporen. Dankbaar heeft duidelijk gemaakt dat hij deze financiers niet kent en dus de verklaringen vals moeten zijn. De heer Zandvliet heeft niets ondernomen. Bij een volgende navraag bleek de heer Zandvliet met pensioen te zijn gegaan. Wie zijn opvolger was die de taken overnam, kon niemand Dankbaar zeggen. Daarom heeft Dankbaar zelf een inspanning gedaan om de heren te vinden. Het verloop der dingen beschrijft Dankbaar in zijn brief aan officier van Justitie Sanders als volgt:

Ik heb keihard aangetoond dat de verklaringen van de beweerde financiers van Faek zo vals als een kraai zijn. Allereerst door te stellen dat ik de heren Hemen Hamarashid, Dekan Said en Salar Hama absoluut niet ken en dus ook nooit benaderd kan hebben, laat staan bij hen langs kan zijn geweest. Dit staat echter wel in de verklaringen, dus het kan onmogelijk waar zijn wat u stelt, namelijk dat ze op de hoogte zijn van die verklaringen en achter de inhoud staan, ofschoon u wel erkent dat ze die verklaringen niet zelf hebben opgesteld. U vergeet daarbij echter dat er wel namen en handtekeningen onder die verklaringen staan als waren die van hen. Dan moet u mij toch eens uitleggen hoe dit geen valsheid in geschrifte kan zijn als zij de verklaringen niet zelf hebben opgesteld en die handtekeningen door iemand anders (=Faek) zijn gezet? Ik zal u haarfijn aantonen hoe u de waarheid geweld aandoet. Hieronder kunt u mijn eerste gesprek van 9 mei 2018 met Jos Zandvliet, de destijds verantwoordelijke rechercheur, beluisteren:

http://jfkmurdersolved.com/audio/zandvliet.mp3

Allereerst valt op dat de heer Mauritz als ‘getuige’ zal worden gehoord. Dat is al raar, want de heer Mauritz is de bron van de stelling dat Faek Mustafa op 1 mei 1999 verklaringen aan de politie heeft afgelegd over de ware toedracht van de moord. Mauritz stelt dat Faek dit zelf aan hem heeft verklaard. Waarom heeft Faek dan geen aangifte tegen Mauritz gedaan en wordt Mauritz slechts als getuige, niet als verdachte gehoord? Die vraag is eigenlijk retorisch want het antwoord is: Omdat Faek donders goed weet dat hij dit aan Mauritz heeft verklaard en dit onder ede niet zal durven te ontkennen. Voorts kunt u horen dat ik ook binnenkort voor een verhoor (als verdachte) zal worden uitgenodigd. Dit verhoor heeft echter nooit plaatsgevonden, ongetwijfeld omdat Jos Zandvliet toen al heeft begrepen dat de aangifte van Faek hartstikke vals is en hij een groot probleem op zijn bord heeft gekregen. Net als u overigens. 

Belangrijker is echter dat ik de heer Zandvliet meld dat de ingebrachte verklaringen van Faek’s beweerde compagnons vals moeten zijn, omdat ik de heren niet ken en ook niet kan vinden. Ik vraag hem vervolgens of hij de heren kan opsporen, teneinde in mijn belang vast te stellen dat de verklaringen inderdaad vals zijn. Dat had ik overigens ook al in dit artikel uitgelegd. Heer Zandvliet bleek hier niet echt voor te porren en heeft dan ook niets op dit vlak ondernomen. Waaruit al bleek dat de politie niet bereid was om ook voor mij onderzoek te doen. Daarom heb ik zelf maar een extra inspanning gedaan om de heren te vinden. Eerst probeerde ik dat bij Faek zelf, met het volgende resultaat:

http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/faekfinanciers.mp3

Grappig dat Faek hier voor de zoveelste maal zegt dat ik alle vragen aan hem voor de rechter moet stellen, maar het OM dat uit alle macht probeert te voorkomen, zoals nu ook weer blijkt uit uw sepots. Uiteindelijk vond ik de heren toch. Dit heeft geleid tot een eerste gesprek met de heer Hemen Hamarashid, dat u hieronder kunt beluisteren:

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/hemen.mp3

In dit gesprek bevestigt Hamarashid dat hij mij niet kent en mijn naam zelfs niet kent. Laat staan dat ik bij hem langs zou zijn geweest. De inhoud van de verklaring hoort hij ook voor het eerst. Hoe u dan kunt beweren dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte, dat kunt u alleen uzelf wijsmaken, maar de rest van de wereld niet. Dan bent u gewoon een spookrijder die meent dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.

Eenzelfde telefonische exercitie met de heer Salar Hama leidde tot een soortgelijk resultaat. Ook hij ontkende iets van ‘zijn’ verklaring te weten. Kort daarop ben ik samen met Mauritz bij hen langs geweest. De heren hebben beiden een autobedrijf in hetzelfde blok aan de Waalhaven in Rotterdam. Tijdens deze bezoeken hebben wij de verklaringen getoond, waarop zij beiden nogmaals bevestigden de verklaringen niet te kennen, maar belangrijker: dat het ook ‘absoluut niet’ hun handtekening was.

Vervolgens heb ik hen een verklaring gemaild als volgt met het verzoek die getekend terug te sturen:

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf Garage Salar, Gorzenpad 10 te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid, Salar Hama 

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf D&B Demontage, Waalhaven Noordzijde 31a te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende, zowel niet van naam als van uiterlijk, en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid, Hemen Hamarrashid

Ook heb ik Jos Zandvliet per email op de hoogte gebracht met het verzoek om de heren te contacteren met de vraag of ze de verklaringen getekend aan hem wilden retourneren. Tevens heb ik hem dit telefonisch verzocht. Hoe dat gesprek ging, is hieronder te beluisteren.

http://jfkmurdersolved.com/audio/zandvliet25sept2018.mp3

Ook uit dit gesprek blijkt wederom dat de politie niet erg bereid was om de inmiddels door mij bewezen valsheid in geschrifte ook van hun zijde vast te stellen. Zandvliet schuift het door naar zijn officier van het OM, wat betekent dat ook u reeds op 25 september 2018 (de datum van dit gesprek) op de hoogte was van de door mij gevraagde onderzoekshandelingen. Nu stelt u in het sepot van 16 mei jongstleden, zo’n 9 maanden later, dat deze handelingen wel zijn gedaan, althans de getuigen zijn benaderd en te kennen hebben gegeven achter de inhoud van de verklaringen te staan. Welnu, dit is onmogelijk, want dan zouden ze ook erkend moeten hebben dat ik bij hen langs ben geweest en mij kenden, iets wat ze tegenover mij en Mauritz met kracht hebben ontkend, zoals in bovenstaande gesprekken is bewezen. Zandvliet heeft deze handelingen in elk geval niet gedaan want die was enkele dagen daarna met pensioen. Hij zal ongetwijfeld verheugd zijn geweest dat hij van de zaak af was. Wie zijn opvolger werd heb ik nooit mogen vernemen ondanks dringende verzoeken aan de heer Erol, de chef van de recherche Kennemerland. Voorts spreekt u zichzelf al tegen omdat niet door getuigen opgestelde, niet door hen getekende verklaringen, altijd valsheid in geschrifte oplevert. Dat u het tegendeel durft te beweren is te zot voor woorden.

Iedereen met een beetje IQ kan al op zijn vingers natellen dat 4 vrienden niet elk 20 mille contant in Faek’s autohandeltje steken en dat plotseling terugtrekken omdat Wim Dankbaar langs is geweest. Wie dan nog niet ziet dat deze verklaringen volledig verzonnen zijn …. U wijst met drogredenen de door mij gewenste vervolging van de hand. Met andere woorden: Ik geloof u eenvoudig niet. Er is op dit vlak helemaal geen onderzoek door de politie gedaan. Ik verzoek u dan ook de bewijzen voor het door u gestelde te leveren. Van de beweerde onderzoekshandelingen moet een proces-verbaal zijn gemaakt of anderszins een verslaglegging zijn gedaan door de verantwoordelijke agent of agenten. Ik verzoek u ook om de namen van deze agenten te geven.

Dankbaar heeft vervolgens bij recherchechef Erol geïnformeerd. Deze zou als geen ander moeten weten of het beweerde onderzoek naar de financiers is gedaan. De heer Erol liet weten dat hij daar niets over mocht zeggen. Dat bekrachtigt voor Dankbaar dat dit onderzoek niet is gedaan, want een politieman zou gewoon mogen bevestigen wat zijn officier van Justitie in een ambtelijk stuk stelt.

Het gaat dus niet slechts om een bezwaar tegen een sepotbeslissing maar om de vaststelling van een strafbaar feit. Van dit strafbare feit heeft Dankbaar aangifte willen doen bij de heer Erol, juist omdat hij als leider van het onderzoek op de hoogte moet zijn van het strafbare feit. De heer Erol liet weten dat hij dit met het OM moest overleggen. Na herhaald aandringen liet de heer Erol uiteindelijk weten dat hij de aangifte niet mocht opnemen en dat Dankbaar voor verdere informatie bij het OM moest zijn. Het is onrechtmatig misbruik van macht dat juist het OM verbiedt een aangifte tegen zichzelf op te nemen van een ernstig strafbaar feit met grote schade voor hem als gevolg. Dat zou betekenenen dat het OM vrijelijk strafbare feiten kan plegen en verborgen houden, omdat het de politie kan verbieden om aangiftes tegen het OM op te nemen. Als dit wordt toegestaan is het einde zoek.  Fundamenteler is de rechtsstaat niet te verkrachten. Het OM zou zichzelf een vrijbrief mogen geven om strafbare feiten te plegen?

Spoedeisendheid.     

Het behoeft geen betoog dat Dankbaar een onmiskenbaar spoedeisend belang heeft bij het corrigeren van het onrechtmatige, strafbare handelen van het OM, alsmede bij het vaststellen dat Faek Mustafa valsheid in geschrifte en meineed heeft gepleegd.

Redenen waarom Dankbaar de voorzieningenrechter verzoekt:

– Het Openbaar Ministerie Noord Holland te gelasten om de aangifte van Dankbaar op te nemen.

– Het Openbaar Ministerie Noord Holland te gelasten zijn WOB verzoeken binnen 14 dagen te beantwoorden en de gevraagde gegevens te verstrekken.

– Het Openbaar Ministerie Noord Nederland te gelasten zijn WOB verzoeken binnen 14 dagen te beantwoorden en de gevraagde gegevens te verstrekken.

 

 

 

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

14 reacties op Concept dagvaarding voor het OM

 1. “Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.”

  …Wie heeft er dan wel valsheid in geschrifte gepleegd?

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Faek natuurlijk! En het OM door te liegen in het sepot en Faek’s valsheid in geschrifte te beschermen. Soms vraag ik me af of je nog begrijpend kunt lezen.

   Like

  • yvonne zegt:

   Nee Eric, jij gaat achter Nico van den Ham’s zijn rug om, de woningbouwcorporatie bellen, om te vragen of zijn verhaal klopt. Als je een beetje weet hebt over hoe deze wereld in elkaar zit, dan had je Nico geloofd i.p.v. die corporatie.
   Luister hier dan nog maar eens naar, hoe smerig en corrupt Nederland is!

   Like

   • Niko B. zegt:

    “Nee Eric, jij gaat achter Nico van den Ham’s zijn rug om, de woningbouwcorporatie bellen, om te vragen of zijn verhaal klopt.”

    Dat staat hem toch vrij, wat moet je dan doen? Iemand zo geloven en vervolgens worden opgelicht? Hoor en wederhoor toch? Het volledige verhaal niet 1 kant. Klopte Nico zijn verhaal niet dan?

    Like

   • Beste Yvonne,

    Ben ik een smerige NSB’er omdat ik wilde achterhalen of die arme Nico vd Ham echt geterroriseerd is door zijn woningbouwvereniging? Nico was maandenlang aan het klagen dat hij geen hulp kreeg en niemand hem serieus nam. Ik wilde mijzelf oprecht in zijn verhaal verdiepen en heb de woningbouwvereniging gebeld om om wederhoor te vragen, voordat ik deze evt. onterecht in het openbaar als criminele organisatie zou ontmaskeren.
    Ik weet niet of je het verhaal hier een beetje gevolgd hebt, maar aan dergelijke acties kunnen grote risico’s kleven als je hiermee onterecht valse verhalen de wereld in brengt.
    Deze was ik niet bereid te nemen op basis van alleen de verhalen van Nico zelf.

    Blijkbaar was dit alles zo verschrikkelijk, dat Nico een filmpje over mij gemaakt heeft waarin hij me als een NSB’er omschrijft en diverse door micha kat verzonnen verhalen aanhaalt om zijn punt te kunnen maken. Hiermee is mij wel duidelijk geworden dat Nico niet zo onschuldig en zielig is als hij zelf graag doet voorkomen. Zeg nu zelf is het vragen van wederhoor echt zo erg dat ik deze tirade van Nico verdiende? Waarom is Nico boos omdat zijn zaak enige aandacht kreeg, terwijl hij hier lange tijd om gesmeekt had?

    https://revolutionaironline.com/afperser-eric-donk-ontmaskerd-als-smerige-infiltrant/

    Dat ik een junk met een hersenbeschadiging zou zijn is ook iets wat ook anderen beweren. Blijkbaar is dit een erg goede verdediging als je er met argumenten niet meer uit kan komen en de waarheid te dichtbij komt. Ik weet na mijn ervaringen met beroepsbedrieger en afperser Micha Kat, in ieder geval genoeg van de wereld om mensen niet meer op hun woord te geloven. Ook het verhaal van Nico toont aan dat dit niet kan Het is erg triest dat het allemaal zo loopt, maar het is blijkbaar niet anders!

    Ik heb genoeg ervaring met echte obstructie bij de overheid, dat is toch echt iets anders dan het verhaal dat Nico de wereld in brengt omdat hij de gevolgen van zijn eigen acties niet onder ogen wil komen! Wat dat betreft is Nico ook echt totaal niet serieus te nemen.Mocht je er meer over willen weten dan moet je zelf nog maar even op onderzoek uit gaan, mijn onderzoekje was vreemd genoeg namelijk compleet ongewenst!

    …Hoe zou dat nu toch komen?

    Like

    • yvonne zegt:

     Wederhoor is niet mogelijk, in een zwaar crimineel systeem, zoals in Nederland. Justitie is alleen ontworpen om een criminele elite te beschermen, dat blijkt keer op keer. Ik hoop dat steeds meer mensen dit in de gaten gaan krijgen.

     Like

     • Oh ja nu begrijp ik het! Dat is een goede reden om voortaan ieder verhaal zonder enige controle te gaan publiceren en alles wat iedereen roept meteen maar voor waar aan te nemen! Ik begrijp hier uit dat je het dus wel met Nico eens bent dat ik als NSB’er weggezet moet blijven worden en dat ik een smerige dief en junk ben. Erg fijn weer dit!

      Like

      • yvonne zegt:

       Het gaat niet om jou of Nico, het is allemaal veel groter. Het geldsysteem is totaal corrupt, geen politieke partij of wat dan ook, gaat daar ook maar iets aan veranderen…..Er komt binnenkort een crisis die zijn weerga niet kent, dan hebben alle mensen ELKAAR nodig. We praten mijns inziens langs elkaar, ontdek het grotere plaatje! Waarom denk je dat er zoveel Nederlandse klokkenluiders naar Hongarije vluchten??

       Like

 2. yvonne zegt:

  Nee, jij gaat achter Nico van den Ham’s zijn rug om, de woningcorporatie bellen, om te checken of zijn verhaal klopt. Als je je een beetje weet hebt over hoe deze wereld in elkaar zit, had je hem geloofd, i,p.v. die corporatie! Luister hier dan nog maar eens naar, hoe vies en smerig Nederland is.

  https://www.youtube.com/watch?v=r8CvYmRG5_c&feature=youtu.be Dit is Nederland, corruptie ten top!

  Like

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Sorry als ik je beledig maar ik ben allerminst blij met je geknuffel met Chris Klomp en zijn anonieme trollenlegertje. Tot en met psychische afwijking. Plaats liever het filmpje terug waar Kat en Moszkowicz een deal maken bij de deken. Dat is nou echt het bewijs dat Moszko liegt dat die barst! En je dacht toch niet dat het Faek’s eigen idee was om 4 verklaringen te vervalsen?

  Like

  • yvonne zegt:

   Maar waarom wekt het dan iedere keer weer verbazing?

   “Dat zou ik u moeten vragen. Nederland is een van de weinige landen waar in de journalistenopleiding geen aandacht aan deze kwestie wordt geschonken. De vakbond NVJ heeft er geen protocol voor. Als ik erover begon, vonden de NVJ of de hoofdredacties mijn aanpak ingewikkeld of bureaucratisch. Terwijl het werven van journalisten een vast onderdeel is in het lespakket van de inlichtingendiensten. Gaat u maar na: journalisten komen overal en kunnen de gekste vragen stellen. Dat is een rol waar spionnen stinkend jaloers op zijn. Logisch toch dat ze proberen zo’n journalistieke dekmantel te verwerven? Een paar jaar geleden was daar weer ophef over bij de Olympische Spelen in China. Maar ja, dat hoort zo. Dat is hun werk.”

   https://www.trouw.nl/nieuws/we-moeten-niet-zo-verbaasd-zijn-dat-de-aivd-informanten-werft-onder-journalisten~b2d2f58f/

   Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Hoger beroep tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz, deel 4
  Geplaatst op 5 mei 2016door Wim Dankbaar
  Een opmerkelijke filmpje over een tuchtklacht van Micha Kat tegen Yehudi Moszkowicz. De datum is 6 december 2013. De bedoeling is dat Micha en Yehudi een overeenkomst gaan sluiten, waarbij Micha zijn aangiftes en tuchtklacht tegen hem intrekt, en Yehudi zijn geldelijke vorderingen op Micha laat varen. Op dit moment moet het kort geding op 11 december 2013 tegen Dankbaar nog plaatsvinden, terwijl Moszkowicz weet dat Micha Kat het dagboek van zijn cliënt dan reeds een maand op zijn website heeft gepubliceerd.

  (bijlage 18) Dhr. F. Lameris in een e-mail aan verweerder: “Ik heb zojuist voor de tweede keer uitvoerig met Maaike Terpstra gesproken. De eerste keer (op mijn initiatief) was gisterochtend om ca 10.30 u. Zij wist niet af van de mail die u mij had gezonden. Ze verklaarde mij wellicht (formeel) verantwoordelijk te zijn voor uw handelingen als advocaat, maar verder gaat alles buiten haar om”.

  (bijlage 23) Mevr. K. Ferwerda: “Maaike heeft ook een keer tegen mij gezegd op een gegeven moment, Klaske wij houden er mee op wij gaan er aan kapot. Ook jij moet aan je gezin denken en aan jezelf. Wij hebben genoeg gedaan en laat die mannen (Wim en Andre) het nu maar verder doen”.

  (bijlage 25) Mevr. A. van der Veer: “Bauke verafschuwt ze [Terpstra] en met claims over geld heeft ze niks te maken. Dat regelen Bauke en de kinderen voor haar, zonder dat ze daar besef van heeft, het gaat allemaal buiten haar om”.

  (bijlage 26) Dhr. A. Vergeer in zijn verklaring: “Zover mij bekend heeft Maaike Terpstra zich ook nooit verzet tegen het ‘woordvoerderschap’ van Klaske Ferwerda. In tegendeel, uit al mijn contacten met Maaike Terpstra is mij slechts bijgebleven dat zij Klaske daar juist heel erg om waardeerde en haar blindelings vertrouwde. Zelfs nog na de hevige commotie binnen haar eigen gezin, rond de aanhouding van Jasper Steringa in november 2012”.

  (bijlage 8) Dhr. H. Mauritz in een gespreksverslag van 30 mei 2014: “Ze liet me [Terpstra] letterlijk weten: Ik wist van niets. Dat hebben de kinderen en Bauke zonder mij in gang gezet. Ik begreep later pas dat het moest gaan over een verbod op het boek en een verbod om mijn dagboek rechtstreeks over te nemen. Met dat laatste was ik het overigens wel eens omdat het teveel verdere ellende binnen het gezin zou geven. Maar van mij had dat kort geding niet gehoeven omdat Wim beloofd had dat hij prive-zaken weg zou laten en ik later ook had begrepen dat jullie helemaal niet van plan ware het dagboek een-op-een over te nemen. Maar, nogmaals, ik wist van niets”.

  Alle procedures die tegen klager zijn aangespannen waren volgens verweerder bedoeld om te voorkomen dat het dagboek van Terpstra zou worden gepubliceerd. Klager benadrukt nog eens dat hij dat dagboek dan ook nooit heeft gepubliceerd hetgeen niet kan worden gezegd van de volgende websites: https://vuur01.wordpress.com/2014/02/14/deel-2-dagboek-maaike-terpstra-moeder-marianne-vaatstra/ en http://www.klokkenluideronline.is/2013/11/publikatie-dagboeken-maaike-terpstra/ Beide sites hebben het dagboek begin november 2013 integraal op internet geplaatst waar het 2 ½ jaar later nog immer te lezen is. En al vanaf 31 oktober 2013 is het dagboek ook te lezen op https://donquijotte.wordpress.com/2013/10/31/het-dagboek-25maanden-van-de-moeder-van-marianne-vaatstra/. En ook hier is het dagboek nog immer te downloaden.
  Wat verweerder dus claimt tegen klager (het voorkomen van publicatie van het dagboek van Terpstra) is hem in 2 ½ jaar niet gelukt (laat staan dat hij daar ook maar enige moeite voor heeft gedaan). Maar ook Terpstra lijkt zich daar niet eens druk over te maken. Eerder lijkt vervolging van klager an sich ingegeven door winstbejag – en onder druk – van de gezinsleden van Terpstra en dus zeker niet van Terpstra zelf.
  Na de uitlatingen van verweerder, in de zitting van 19 april jl., waarin hij met zoveel woorden aangaf dat Terpstra er eigenlijk geen enkele moeite mee had dat haar dagboek al jaren op internet te lezen en te downloaden was (en dat Terpstra een selectief recht heeft om welke overtreder dan ook van haar auteursrecht te vervolgen), hebben diverse andere websites haar dagboek alsnog opgenomen uit protest tegen dit standpunt van verweerder en zijn cliënte. Dit betreft o.a. de sites http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10578:recht-is-nog-steeds-heel-erg-krom&catid=9:binnenland&Itemid=22 en http://revolutionaironline.com/sensationeel-laatste-breaking-news-na-gelauff-en-klomp-stort-ook-yehudi-moszkowicz-in-het-pedo-leugen-ravijn/ Waarmee de teller van het aantal websites dat het dagboek van Terpstra heeft geplubliceerd op tenminste vijf (5) komt. Ten overvloede, klager heeft het dagboek van Terpstra nooit gepubliceerd maar andere websites blijven dus vanwege financiële overwegingen (kale kippen) telkens buiten schot.
  Voorgaande wordt nog eens extra onderstreept door het achterwege laten van verweerder van welke actie dan ook tegen de co-auteur van klager van het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”, J.H. Mauritz en zijn uitgeverij Novio Media. Mauritz, die op basis van het arrest van het hof Amsterdam financieel voor 50% medeverantwoordelijk moet worden gehouden voor de ontstane situatie. Mauritz ook, die zelfs bij herhaling heeft geweigerd gevolg te geven aan de sommatie van verweerder (maar ook van klager) om de restvoorraad van het ligitieuze boek te vernietigen. Hiermee wordt zonneklaar dat verweerder slechts gekozen heeft voor een vooral financieel resultaat en niet voor de beweerde wens van zijn cliënte om met rust te worden gelaten en het voorkomen van de publicatie van haar dagboek.
  Klager, op zijn beurt, is door verweerder bij de rechter en in de media beticht van diefstal van het dagboek van Terpstra, van het belagen en het stalken van haar, van ‘vieze leugens over – en zelfs van hersenspoeling’- van Terpstra en van het veroorzaken van een gigantische immateriële schade bij Terpstra die zelfs de schade door de veroordeelde moordenaar van haar dochter, Jasper S., ver te boven gaat. Het hoeft geen betoog dat al deze vorderingen dienaangaande in alle procedures zijn afgewezen en ook daar is de Raad in zijn oordeel niet op ingegaan.
  Ondanks alles is verweerder overgegaan tot het onrechtmatig executeren van vexatoire dwangsommen uit ‘naam’ van Terpstra waardoor klager schade heeft geleden. Klager stelt dat het innen van die dwangsommen prevaleerden boven het belang van Terpstra tegen publicatie van haar dagboek. Uit de jurisprudentie: “De voorzieningenrechter kan uit het voorgaande niet anders dan concluderen dat het voorkomen van reputatieschade voor MTTM c.s. kennelijk ondergeschikt was aan het innen van een zo hoog mogelijk bedrag aan dwangsommen. Een dwangsom is echter bedoeld als een prikkel tot nakoming, en geen doel op zich”. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:568

  Verweerder heeft tegenover de Raad gesteld (hetgeen is overgenomen door de Raad, zie overweging 4.6) dat het tussen verweerder en journalist Micha Kat in december 2013 gesloten convenant “niets te maken had met zijn werkzaamheden voor Terpstra”. Hoewel de onderhandelingen tussen Kat en verweerder hebben geduurd van eind november 2013 tot half april 2014 heeft Kat nooit ook maar het verzoek, laat staan een sommatie, ontvangen van verweerder om het dagboek van Terpstra van zijn website te verwijderen (bijlage 38).

  Verweerder erkent dat hij Terpstra heeft geadviseerd over de haalbaarheid van procedures tegen eerder genoemde websites. Dus, nog tijdens de onderhandelingen met Micha Kat van Klokkenluideronline (Kat woonde toen in Nederland en zat zelfs bij hem aan tafel tijdens de onderhandelingen bij de Deken), liet verweerder Terpstra op 21 december 2013 een briefje opstellen waar die site van Kat niet in werd genoemd. Merk overigens op dat de naam van Micha Kat ook al aan verweerder was gemeld door Bauke Vaatstra in zijn e-mailtje van oktober 2013 (bijlage 36). Maar verweerder was daar ook al in oktober 2013 door klager op gewezen. Verweerder verkoos het echter wijselijk om daar niet op in te gaan.

  In het tweede briefje van Terpstra van 21 december 2013 stelt zij echter nadrukkelijk: “Met dit schrijven geef ik u toestemming om alles van de sites (…), waarin die van Micha Kat dus ontbreekt) juridisch aan te pakken voor het publiceren cq linken, doorlinken van mijn dagboeken en of citaten daaruit” .

  Klager komt ook hier tot de conclusie dat verweerder, door het achterwege laten van die expliciete opdracht van Terpstra, heeft gehandeld in strijd met zijn zorgplicht ingevolge de advocatenwet en zijn eigen belangen daarin heeft laten prevaleren waardoor klager zonder schuld schade heeft geleden.

  Like

 5. Mij beledig je niet zo snel, zolang je me geen hufter, NSB’er of leugenaar noemt interesseert het me eigenlijk vrij weinig wat jullie denken. Wat me wel irriteert is dat jullie klakkeloos meegaan in verhalen die jullie op de mouw gespeld worden door figuren die er belang bij hebben dat er geen echte waarheidsvinding zal plaatsvinden.Dit is volgens mij ook een van de hoofdredenen waarom ik kapot gemaakt moest worden en Kat mij zelfs opzettelijk dakloos heeft gemaakt. De leugens mogen natuurlijk niet uitkomen. Het verhaal van het neerleggen van de verdediging door onze advocaat toont precies aan wie er hier de boel heeft lopen bedriegen. Dat is de dank die ik kreeg voor mijn jarenlange inzet om een serieus onderzoek naar alle beschuldigingen tegen Dhr.Demmink af te dwingen.

  Het filmpje bij de deken heb ik niet gemaakt of op internet geplaatst. Dit kan ik dus ook niet terug plaatsen. Het stond op een youtubeaccount van Micha Kat dat beëindigd is wegens copyrightschendingen. Op het indienen van de copyrightclaims na, heb ik hier verder niets mee te maken en ben hier niet verantwoordelijk voor!

  Like

 6. Wat mij betreft is dit de kern van de zaak en dat heeft niets met mijn aversie tegen Kat te maken. ik snap dan ook niet waarom Wim zijn aandacht hier niet volledig op richt. zeker gezien de duidelijk aantoonbare collusie tussen Kat, Moszko en HM

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s