Een gesprek met recherchechef Erol

Tijdens het beluisteren van dit gesprek dient u zich te realiseren dat de heer Erol als geen ander weet – hij is immers de teamleider van het onderzoek – dat mijn geplande aangifte tegen officier mevrouw Kirsten Sanders meer dan terecht is. Hij weet dat de officier liegt en dat het beweerde onderzoek niet door hem of zijn onderdanen is gedaan. Let u op hoe hij zich eruit probeert te draaien om zijn superieuren en hun leugens te beschermen. Let u op hoe hij niet durft te bevestigen dat ik gelijk heb, terwijl hij WEET dat ik gelijk heb. Let u op wat hij zegt als ik hem vraag: U weet toch als geen ander dat het beweerde onderzoek niet is gedaan? U bent toch de leider van dat onderzoek? Realiseert u zich dat hij gewoon had kunnen zeggen: Dat onderzoek  heb ik wel gedaan! Mijn officier liegt dus helemaal niet! Een doofpot binnen een doofpot. Nog erger is dat ik inmiddels weet dat getuige Hemen Hamarrashid wel door de politie is benaderd. Met de mededeling dat hij mij nooit meer te woord mag staan. Dat gesprek met Hemen heb ik ook. Een eerlijk onderzoek is dus niet door de politie gedaan, maar juist gesaboteerd!

Het antwoord van het OM Noord Holland is zo mogelijk nog ernstiger. Het WOB verzoek van Dankbaar is allerminst een bezwaar tegen sepotbeslissingen. Dat bezwaar heeft hij weliswaar ook gemaakt, maar in zijn WOB verzoek vraagt hij om de concrete bewijzen dat het beweerde onderzoek naar de “financiers” van Faek Mustafa is gedaan. Volgens Dankbaar is dat onderzoek niet gedaan en pleegt het OM Noord Holland dus een strafbaar feit door in een ambtelijke stuk te liegen. Dankbaar heeft herhaaldelijk aangedrongen op zo’n onderzoek bij de recherche, onder meer bij politieagent Jos Zandvliet en recherchechef de heer Erol. Aanvankelijk heeft Dankbaar de heer Zandvliet gevraagd om de “financiers” van Mustafa op te sporen. Dankbaar heeft duidelijk gemaakt dat hij deze financiers niet kent en dus de verklaringen vals moeten zijn. De heer Zandvliet heeft niets ondernomen. Bij een volgende navraag bleek de heer Zandvliet met pensioen te zijn gegaan. Wie zijn opvolger was die de taken overnam, kon niemand Dankbaar zeggen. Daarom heeft Dankbaar zelf een inspanning gedaan om de heren te vinden. Het verloop der dingen beschrijft Dankbaar in zijn brief aan officier van Justitie Sanders als volgt:

Ik heb keihard aangetoond dat de verklaringen van de beweerde financiers van Faek zo vals als een kraai zijn. Allereerst door te stellen dat ik de heren Hemen Hamarashid, Dekan Said en Salar Hama absoluut niet ken en dus ook nooit benaderd kan hebben, laat staan bij hen langs kan zijn geweest. Dit staat echter wel in de verklaringen, dus het kan onmogelijk waar zijn wat u stelt, namelijk dat ze op de hoogte zijn van die verklaringen en achter de inhoud staan, ofschoon u wel erkent dat ze die verklaringen niet zelf hebben opgesteld. U vergeet daarbij echter dat er wel namen en handtekeningen onder die verklaringen staan als waren die van hen. Dan moet u mij toch eens uitleggen hoe dit geen valsheid in geschrifte kan zijn als zij de verklaringen niet zelf hebben opgesteld en die handtekeningen door iemand anders (=Faek) zijn gezet? Ik zal u haarfijn aantonen hoe u de waarheid geweld aandoet. Hieronder kunt u mijn eerste gesprek van 9 mei 2018 met Jos Zandvliet, de destijds verantwoordelijke rechercheur, beluisteren:

http://jfkmurdersolved.com/audio/zandvliet.mp3

Allereerst valt op dat de heer Mauritz als ‘getuige’ zal worden gehoord. Dat is al raar, want de heer Mauritz is de bron van de stelling dat Faek Mustafa op 1 mei 1999 verklaringen aan de politie heeft afgelegd over de ware toedracht van de moord. Mauritz stelt dat Faek dit zelf aan hem heeft verklaard. Waarom heeft Faek dan geen aangifte tegen Mauritz gedaan en wordt Mauritz slechts als getuige, niet als verdachte gehoord? Die vraag is eigenlijk retorisch want het antwoord is: Omdat Faek donders goed weet dat hij dit aan Mauritz heeft verklaard en dit onder ede niet zal durven te ontkennen. Voorts kunt u horen dat ik ook binnenkort voor een verhoor (als verdachte) zal worden uitgenodigd. Dit verhoor heeft echter nooit plaatsgevonden, ongetwijfeld omdat Jos Zandvliet toen al heeft begrepen dat de aangifte van Faek hartstikke vals is en hij een groot probleem op zijn bord heeft gekregen. Net als u overigens. 

Belangrijker is echter dat ik de heer Zandvliet meld dat de ingebrachte verklaringen van Faek’s beweerde compagnons vals moeten zijn, omdat ik de heren niet ken en ook niet kan vinden. Ik vraag hem vervolgens of hij de heren kan opsporen, teneinde in mijn belang vast te stellen dat de verklaringen inderdaad vals zijn. Dat had ik overigens ook al in dit artikel uitgelegd. Heer Zandvliet bleek hier niet echt voor te porren en heeft dan ook niets op dit vlak ondernomen. Waaruit al bleek dat de politie niet bereid was om ook voor mij onderzoek te doen. Daarom heb ik zelf maar een extra inspanning gedaan om de heren te vinden. Eerst probeerde ik dat bij Faek zelf, met het volgende resultaat:

http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/faekfinanciers.mp3

Grappig dat Faek hier voor de zoveelste maal zegt dat ik alle vragen aan hem voor de rechter moet stellen, maar het OM dat uit alle macht probeert te voorkomen, zoals nu ook weer blijkt uit uw sepots. Uiteindelijk vond ik de heren toch. Dit heeft geleid tot een eerste gesprek met de heer Hemen Hamarashid, dat u hieronder kunt beluisteren:

http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/hemen.mp3

In dit gesprek bevestigt Hamarashid dat hij mij niet kent en mijn naam zelfs niet kent. Laat staan dat ik bij hem langs zou zijn geweest. De inhoud van de verklaring hoort hij ook voor het eerst. Hoe u dan kunt beweren dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte, dat kunt u alleen uzelf wijsmaken, maar de rest van de wereld niet. Dan bent u gewoon een spookrijder die meent dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.

Eenzelfde telefonische exercitie met de heer Salar Hama leidde tot een soortgelijk resultaat. Ook hij ontkende iets van ‘zijn’ verklaring te weten. Kort daarop ben ik samen met Mauritz bij hen langs geweest. De heren hebben beiden een autobedrijf in hetzelfde blok aan de Waalhaven in Rotterdam. Tijdens deze bezoeken hebben wij de verklaringen getoond, waarop zij beiden nogmaals bevestigden de verklaringen niet te kennen, maar belangrijker: dat het ook ‘absoluut niet’ hun handtekening was.

Vervolgens heb ik hen een verklaring gemaild als volgt met het verzoek die getekend terug te sturen:

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf Garage Salar, Gorzenpad 10 te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid, Salar Hama 

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf D&B Demontage, Waalhaven Noordzijde 31a te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende, zowel niet van naam als van uiterlijk, en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid, Hemen Hamarrashid

Ook heb ik Jos Zandvliet per email op de hoogte gebracht met het verzoek om de heren te contacteren met de vraag of ze de verklaringen getekend aan hem wilden retourneren. Tevens heb ik hem dit telefonisch verzocht. Hoe dat gesprek ging, is hieronder te beluisteren.

http://jfkmurdersolved.com/audio/zandvliet25sept2018.mp3

Ook uit dit gesprek blijkt wederom dat de politie niet erg bereid was om de inmiddels door mij bewezen valsheid in geschrifte ook van hun zijde vast te stellen. Zandvliet schuift het door naar zijn officier van het OM, wat betekent dat ook u reeds op 25 september 2018 (de datum van dit gesprek) op de hoogte was van de door mij gevraagde onderzoekshandelingen. Nu stelt u in het sepot van 16 mei jongstleden, zo’n 9 maanden later, dat deze handelingen wel zijn gedaan, althans de getuigen zijn benaderd en te kennen hebben gegeven achter de inhoud van de verklaringen te staan. Welnu, dit is onmogelijk, want dan zouden ze ook erkend moeten hebben dat ik bij hen langs ben geweest en mij kenden, iets wat ze tegenover mij en Mauritz met kracht hebben ontkend, zoals in bovenstaande gesprekken is bewezen. Zandvliet heeft deze handelingen in elk geval niet gedaan want die was enkele dagen daarna met pensioen. Hij zal ongetwijfeld verheugd zijn geweest dat hij van de zaak af was. Wie zijn opvolger werd heb ik nooit mogen vernemen ondanks dringende verzoeken aan de heer Erol, de chef van de recherche Kennemerland. Voorts spreekt u zichzelf al tegen omdat niet door getuigen opgestelde, niet door hen getekende verklaringen, altijd valsheid in geschrifte oplevert. Dat u het tegendeel durft te beweren is te zot voor woorden.

Iedereen met een beetje IQ kan al op zijn vingers natellen dat 4 vrienden niet elk 20 mille contant in Faek’s autohandeltje steken en dat plotseling terugtrekken omdat Wim Dankbaar langs is geweest. Wie dan nog niet ziet dat deze verklaringen volledig verzonnen zijn …. U wijst met drogredenen de door mij gewenste vervolging van de hand. Met andere woorden: Ik geloof u eenvoudig niet. Er is op dit vlak helemaal geen onderzoek door de politie gedaan. Ik verzoek u dan ook de bewijzen voor het door u gestelde te leveren. Van de beweerde onderzoekshandelingen moet een proces-verbaal zijn gemaakt of anderszins een verslaglegging zijn gedaan door de verantwoordelijke agent of agenten. Ik verzoek u ook om de namen van deze agenten te geven.

Dankbaar heeft vervolgens bij recherchechef Erol geïnformeerd. Deze zou als geen ander moeten weten of het beweerde onderzoek naar de financiers is gedaan. De heer Erol liet weten dat hij daar niets over mocht zeggen. Dat bekrachtigt voor Dankbaar dat dit onderzoek niet is gedaan, want een politieman zou gewoon mogen bevestigen wat zijn officier van Justitie in een ambtelijk stuk stelt.

Het gaat dus niet slechts om een bezwaar tegen een sepotbeslissing maar om de vaststelling van een strafbaar feit. Van dit strafbare feit heeft Dankbaar aangifte willen doen bij de heer Erol, juist omdat hij als leider van het onderzoek op de hoogte moet zijn van het strafbare feit. De heer Erol liet weten dat hij dit met het OM moest overleggen. Na herhaald aandringen liet de heer Erol uiteindelijk weten dat hij de aangifte niet mocht opnemen en dat Dankbaar voor verdere informatie bij het OM moest zijn. Met andere woorden: U moet de vossen vragen wie de kippen hebben opgevreten. Het is onrechtmatig misbruik van macht dat juist het OM verbiedt een aangifte tegen zichzelf op te nemen van een ernstig strafbaar feit met grote schade voor Dankbaar als gevolg. Hij mag niet bewijzen dat Faek Mustafa meineed en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. En Faek mag niet bewijzen dat Dankbaar smaad, belediging en valsheid in geschrifte heeft. Dat laatste is nog raarder!

Bij de ombudsman vangt Dankbaar ook bot. Die vindt het wel goed zo. Dus de enige optie is nog om naar de rechter te stappen:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/10/05/concept-dagvaarding-voor-het-om/

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

5 reacties op Een gesprek met recherchechef Erol

 1. Henk Duimstra zegt:

  Wie wil je hebben?

  Een rechter uit een Zuid-Amerikaans land? Een Afrikaans of Aziatisch land, de VS of Oost-Europees land? Oekraïne zum Beispiel?

  Nederland is net zo corrupt als dit soort landen.
  Verwacht je echt nog hier in onze o zo geweldige geprezen “recht(ss)taat”, wat krom is recht te krijgen?

  “The fate of all mankind I see is in the hands of fools”. ( Epitaph King Crimson 1969)

  Idioten hebben de macht en ons lot dus in handen is ook mijn mening ….. helaas!

  Like

 2. Niko B. zegt:

  Die Erol is zo slecht nog niet, lijkt het.

  Like

 3. Haggis zegt:

  Corruptie heb je overal waar grote belangen spelen. In de rechtelijke en bestuurlijke macht, in de medische wereld, overal. Iedereen dekt mekaar.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s