Het OM bewijst eindelijk zelf het gelijk van Wim Dankbaar

Geachte mevrouw Sanders, Geachte heer Brouwer, Geachte heer Demmink, Geachte heer Mous,

Met deze brief maak ik bezwaar tegen de vier afdoeningsbeslissingen/sepots om niet tot vervolging over te gaan. Ik richt deze brief tot mevrouw Sanders als de behandelende officier van Jusititie, maar tevens tot de heren Brouwer, Demmink en Mous, omdat zij hoofdrolspelers zijn in de doofpot die de zaak Marianne Vaatstra is. En zij aldus het hele proces met argusogen hebben gevolgd en gestuurd. Daarnaast stuur ik een kopie naar het College van Procureurs Generaal omdat zij als hoogste orgaan van het OM verantwoordelijk zijn voor een ordentelijk en integer functioneren van het OM, dus ook daar waar dat niet het geval is en ingrijpen noodzakelijk wordt.

Ik besef dat de geëigende weg om bezwaar te maken tegen niet vervolgingsbeslissingen een artikel 12 procedure is. Die zal ik dan ook starten, zowel tegen de beslissingen om mij niet te vervolgen als de beslissing om Faek Mustafa niet te vervolgen.

Tevens zeg ik erbij dat deze brief, naast het doel van bezwaar, ook dient als openbaring voor mijn lezerspubliek, met name de vele nieuwe lezers die mijn zaak (nog) niet hebben gevolgd. Voor hen geef ik eerst de vier sepots waar het hier om gaat:

1) Sepot tot niet vervolging aangifte Faek Mustafa tegen Wim Dankbaar 

2) Sepot tot niet vervolging aangifte Farhad Bawar tegen Wim Dankbaar

3) Sepot tot niet vervolging aangifte Wolfgang H. tegen Wim Dankbaar

4) Sepot tot niet vervolging aangifte Wim Dankbaar tegen Faek Mustafa

Voor de nieuwkomers vat ik ook nog een keer samen wat ik stel:

Marianne Vaatstra is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan, Faek Mustafa, heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam. Een andere dader en bewoner van het AZC, Haval Ali Mawloud, heeft ongehinderd kunnen ontsnappen en het land op eigen kracht verlaten, terug naar Irak, waar hij nog lang en gelukkig leeft.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven. Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal.

Geen publieke omroep die Dankbaar zelf eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook Faek Mustafa vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak onlangs bij Pauw weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien.

Deze missie is Dankbaar letterlijk duur komen te staan. Hij is alles kwijtgeraakt. Keer op keer zijn zijn grondrechten geschonden. Keer op keer werden zijn noodzakelijke getuigen voor zijn verdediging afgewezen. De financiele schade die hij heeft opgelopen is ruim 20 keer zo groot als de schadevergoeding (€ 40.000) die de vermeende moordenaar aan de vader van Marianne Vaatstra moest betalen.  Alleen dit astronomische bedrag toont voor Dankbaar reeds aan welke belangen hier in het geding zijn. Keer op keer is hij zonder wederhoor afgebrand in landelijke media met beledigingen als vieze leugenaar, complotidioot, kierewiet, stalker, lasteraar, TBS patiënt, mafklapper, enzovoort. Waarmee ook indirect de goede naam van zijn eerzame familie werd aangerand. Dat is kennelijk de prijs die een burger betaalt voor het trachten aan te tonen dat er in sommige onderdelen van onze rechtsstaat  iets goed mis is.

Voorts wil ik helder maken dat u, mevrouw Sanders, deze afdoeningsbeslissingen niet alleen en zelfstandig heeft kunnen maken, maar in nauw overleg met het Parket-Generaal en het Parket Noord-Nederland (Leeuwarden) heeft moeten nemen. De gevoeligheid en het afbreukrisico van deze zaak voor de (voormalige) top van het OM, maken dat een vereiste. Wat dat betreft bent u niet alleen verantwoordelijk, maar het bewijst wel dat u  deel uitmaakt bent van de corrupte club binnen het OM die de gepleegde ambtsmisdrijven onder de pet wenst te houden.

Voor de eerste drie sepots (aangiftes tegen Wim Dankbaar) geldt dat de redenen mank en bespottelijk zijn. U schrijft in deze drie sepots steeds dezelfde alinea:

“De reden dat u niet vervolgd zal worden is dat u recent, te weten op 11 februari 2019, voor soortgelijke feiten veroordeeld bent tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden.”

Deze motivering is om meerdere redenen belachelijk. Immers, als het niet waar is wat ik stel, dan is het dus smaad en zelfs laster jegens Faek Mustafa, Farhad Bawar en Wolfgang H. Dat betekent ten eerste dat u hen hun recht onthoudt om mij te laten vervolgen voor die smaad en laster en aldus beslist dat er voor hen geen recht zal geschieden.  Het betekent ten tweede dat zij nog sterkere redenen hebben dan ik om bezwaar te maken tegen uw afdoeningsbeslissingen. Het feit dat zij geen bezwaar (zullen) maken tegen uw beslissingen betekent bovendien dat hun aangiftes van smaad en belediging op zijn minst uiterst twijfelachtig worden. Evident is ook dat zulke bezwaren niet zullen komen want advocaat Moszkowicz reageert ook nergens meer op. Ook al gaan zij op hun kop staan, dan nog zal het OM mij niet vervolgen omdat zij en u weten hoe dat in mijn voordeel zal aflopen. Ik zal dus zelf bezwaar moeten aantekenen tegen de beslissing om mij niet te vervolgen. Ten derde betekent het dat het OM impliciet erkent dat wat ik stel  geen smaad is maar gewoon de waarheid, een waarheid die ik in het algemeen maatschappelijk belang verkondig.

Daarenboven geldt dat het hier 3 nieuwe aangiftes betreft, bovenop de aangiftes waar ik reeds voor veroordeeld ben. Een logische redenering was dus als volgt geweest: U bent een onverbeterlijke recidivist, dus we gaan u er nog een paar maanden bijgeven, want u leert het maar niet af!

Het feit dat ik reeds veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf ben (geen 2 zoals u stelt) voor soortgelijke feiten kan natuurlijk nooit een valide reden zijn om mij niet voor nieuwe aangiftes te vervolgen. Het OM zegt dus in feite: We vinden het wel goed zo!  Maar vindt het OM dat ook in het belang van de aangevers? Wat normaal is bij een kwestie waarin de verdachte nogmaals en bij herhaling in de fout gaat, is dat het juist strafverzwarend werkt! Zo wordt een dubbele moord in de regel zwaarder bestraft dan een enkele moord. Waarom blijft Wim Dankbaar dan van de haak?

Erger is nog dat ik dus het gestelde over aangevers mag blijven zeggen. Het OM wil of durft er kennelijk niks aan te doen dat ik stel dat Faek Mustafa ongewild bij de moord is geweest door Ali Hassan in een caravan op het AZC en deze toedracht op dag 1 aan de politie heeft verteld. Het OM wil of durft er kennelijk niks aan te doen dat ik stel dat zijn goede vriend Farhad Bawar hier ook van op de hoogte is en ik hem verwijt dat hij daarmee niet naar voren komt. Het OM durft er kennelijk niks aan te doen dat ik stel dat de moord in de caravan van Wolfgang H. is gepleegd. Het OM legt zijn hernieuwde tweede aangifte terzijde. Dit kan niet anders dan op groot bezwaar van hem stuiten. Tenminste als het niet waar is wat ik zeg. In dat geval zou het OM moeten staan springen om tot mijn vervolging over te gaan.

Nog belangrijker is dat het OM niet durft te stellen dat ik mij andermaal aan strafbare feiten als smaad en belediging heb schuldig gemaakt. Waarmee het OM impliciet bevestigt dat dit niet geval is, maar ik gewoon de waarheid vertel. Dit werpt dan automatisch ook een ander licht op de rechtmatigheid van mijn eerdere veroordelingen. Die betroffen immers dezelfde materie. Dat die veroordelingen corrupt waren heb ik onder meer hier uitgelegd.

Voor de kenners is het allang duidelijk waarom het OM mij niet meer wenst te vervolgen. Het OM weet immers als geen ander dat dan de waarheid boven water komt, die nu juist  vanuit de optiek van het OM onder water moet blijven. Vervolging betekent dat ik dan eindelijk ook aangevers onder ede zal kunnen horen, iets wat tot heden angstvallig is tegengehouden en afgewezen. Het dilemma waarmee het OM zit heb ik reeds vele malen uitgelegd, zoals hier en daar. Het is al rampzalig voor het OM als Faek en Farhad de vraag moeten beantwoorden of de hen bekende Ali Hassan de man was die in Turkije werd opgepakt. Alleen hiermee komt het bewuste bedrog van het OM al aan het licht, plus het feit dat het rapport Ali H. van Harm Brouwer één grote aaneenschakeling van leugens was, net als het bijbehorend persbericht van OvJ Henk Mous. Dat is ernstig, want het is een openbaar rapport van de OM top, waarin het Nederlandse volk wordt voorgelogen door een instantie die met belastinggeld wordt betaald. Vandaar ook dat ik recent dergelijke vragen in WOB verzoeken heb vervat. Dan komt de “100% DNA match” en de “volledige bekentenis” van Jasper Steringa ook in een ander daglicht te staan. Een Openbaar Ministerie dat moordenaars stiekem wegsluist en getuigen heimelijk overplaatst, draait zijn hand ook niet om voor zulke misdrijven als het afdwingen van een valse bekentenis.

Het is dus meer dan logisch, maar net zo schandalig, dat het OM er bijna twee jaar over heeft gedaan om tot deze verwachte afdoeningsbeslissiningen te komen, ondanks mijn herhaalde aandringen om er vaart mee te maken. Het is begrijpelijk dat het OM gebaat is bij uitstel om mijn bewijzen en getuigen zo lang mogelijk buiten de rechtszaal te houden, maar tevens is het duidelijk dat u die missie ondersteunt. Waarmee ook is bewezen dat het niet alleen om Demmink en Brouwer gaat, maar hun macht tot ver in de gerechtelijke keten reikt. Wat dat betreft gedraagt het OM zich als een school sardienen die bij gevaar allemaal dezelfde richting uitzwemmen. In feite is dat ook wel logisch omdat dit de twee hoogste ambtenaren van Justitie waren en de dreun die het imago van Justitie met de waarheid krijgt te verwerken gigantisch is. Het belang voor de heren Demmink en Brouwer om hun leugens en misdrijven onder het tapijt te houden is monstrueus. En daarmee ook het belang om mij als boodschapper van hun malversaties uit te schakelen. Tot nu toe is dat heel aardig gelukt, maar gelukkig zijn ze niet onfeilbaar, getuige het feit dat men mij niet meer durft te vervolgen. Het was ook heel erg dom om Faek een (valse) aangifte te laten doen, nog dommer om die aangifte in behandeling te nemen. Handiger was geweest om Faek net als Stephanie van Reemst, zijn aangifte te laten intrekken. De malicieuse insteek van het OM bleek al uit het verzoek om mij te onderwerpen aan een psychologisch onderzoek.  Alsof er iets mankeert aan mijn bovenkamer. Gelukkig hebben ze dat inmiddels wel afgeleerd. Beter kunnen de heren Demmink en Brouwer zichzelf melden bij psychiater Beld, dan zal hij manco’s in hun bovenkamer kunnen vaststellen en hopelijk ook Demmink van zijn pedofilie kunnen genezen.

Het dikke pak boter dat Demmink en Brouwer op hun hoofd hebben, blijkt natuurlijk ook uit het feit dat zij zich hullen in stilzwijgen op mijn loodzware aantijgingingen, daar waar hun organisatie de mond vol heeft over open verantwoording en transparantie.  Brouwer heeft al talloze malen bewezen dat als het niet uitkomt, die transparantie ver te zoeken is, zoals met deze brief over de Schiedammer parkmoord.  Als er iets smaad of laster zou moeten zijn, dan zijn het wel mijn publieke beschuldigingen aan hun adres, waartegen elke integere overheidsfunctionaris, zeker een hoge, direct actie zou ondernemen. Het feit dat ze dat niet doen, spreekt boekdelen, maar voorlopig hebben ze de mazzel dat mijn stellingen ver buiten het gewone denkraam vallen en de media er (nog) geen aandacht aan durven te besteden. Kennelijk heeft de gemiddelde Nederlander en volkvertegenwoordiger er moeite mee om zich voor te stellen dat topmannen van Justitie – rechtstreeks tegen het hun toevertrouwde mandaat in – moordenaars en verkrachters van minderjarige meisjes kunnen wegsluizen in plaats van ze op te pakken en te berechten. Zoals men ook moeite had om zich voor te stellen dat de Joden door de Nazi’s werden gedeporteerd om in plaats van te werk gesteld en masse vermoord te worden. Juist daardoor heeft de holocaust plaats kunnen vinden.  Gezien het recente gesjoemel met delictcijfers van asielzoekers is deze apathie eigenlijk verbazingwekkend.

Welnu, wat ik stel is het kwadraat van het bovenstaande filmpje. Het behoeft geen betoog dat het vertrouwen in de rechtstaat, met name het OM, een enorme knauw krijgt als blijkt dat dit de waarheid is. Maar dat betekent dus niet dat we weg moeten kijken. We spreken dan over het grootste rechtsschandaal ooit, dat ik probeer aan te tonen juist in het belang van de rechtstaat. Het ontkennen van de tumor betekent niet dat die stopt met groeien. Met uw sepots bent u goed op weg om mijn gelijk bewijzen. Enfin, voorlopig heeft u met uw bizarre beslissingen weer wat uitstel voor de heren gekocht. Het was het beste wat u voor ze kon doen, want een beslissing om te vervolgen had sneller tot de waarheid geleid, zoals ik in dit artikel reeds voorspelde:

Waar het om gaat is dat Yehudi, Peter en het OM alles bij elkaar liegen. Vooral dat het rapport onderzoek Ali H. één grote leugen is. Dat weten zij ook, anders zouden ze mijn vragen wel aan Faek stellen. Linksom of rechtsom, het OM gáát deze vragen beantwoorden. Want als ze mijn vervolging gaan seponeren, staan ze helemaal voor aap!

De sepots dienen dus om het weer uit te stellen dat deze vragen in rechte kunnen worden gesteld. Maar het betekent hoe dan ook dat het OM voor aap staat, zoals ik in dit artikel naar voren bracht:

Beste Jos,

Heb je toestemming ontvangen van de OvJ om de heren Hemen Hamarrashid en Salar Hama een schriftelijke bevestiging te sturen van hun verklaringen als onderstaand. Ik vermoed van niet, maar kun je dat dan nog eens nadrukkelijk vragen?

Een tweede vraag is wanneer je mij nog gaat horen, zoals al 3 maanden geleden aangekondigd.

Een derde vraag is of de OvJ de aangifte van F. Mustafa, zowel als mijn aangifte tegen hem, gaat vervolgen. Na dik een jaar heb ik recht op een beslissing in dit gevoelige dossier, sepot of doorpakken. Waarbij ik in het eerste geval bezwaar aan zal tekenen.

Mvg

Wim

Dit mailtje aan Jos Zandvliet brengt mij bij uw vierde sepotbeslissing om Faek Mustafa niet te vervolgen voor mijn aangifte van meineed, valsheid in geschrifte en het doen van een valse aangifte. Dit is de meest laakbare van allemaal. U schrijft:

Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Dat bewijs is wel degelijk wettig en overtuigend geleverd. Voor wat betreft de meineed zal deze zonneklaar aangetoond worden wanneer Faek wordt vervolgd en onder ede de vragen moet beantwoorden zoals die ook in mijn WOB verzoeken worden gesteld. Dit betekent dus dat het OM als de dood is dat die meineed wordt bewezen en daarom niet wil dat Faek wordt vervolgd. Anders gezegd probeert het OM nu al vijf jaar te voorkomen dat ik mijn gelijk in rechte kan bewijzen.

U schrijft verder:

Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte.

Excusez les mots, maar u zit hier gewoon vet te liegen. Ik heb keihard aangetoond dat de verklaringen van de beweerde financiers van Faek zo vals als een kraai zijn. Allereerst door te stellen dat ik de heren Hemen Hamarashid, Dekan Said en Salar Hama absoluut niet ken en dus ook nooit benaderd kan hebben, laat staan bij hen langs kan zijn geweest. Dit staat echter wel in de verklaringen, dus het kan onmogelijk waar zijn wat u stelt, namelijk dat ze op de hoogte zijn van die verklaringen en achter de inhoud staan, ofschoon u wel erkent dat ze die verklaringen niet zelf hebben opgesteld. U vergeet daarbij echter dat er wel namen en handtekeningen onder die verklaringen staan als waren die van hen. Dan moet u mij toch eens uitleggen hoe dit geen valsheid in geschrifte kan zijn als zij de verklaringen niet zelf hebben opgesteld en die handtekeningen door iemand anders (=Faek) zijn gezet? Ik zal u haarfijn aantonen hoe u de waarheid geweld aandoet. Hieronder kunt u mijn eerste gesprek van 9 mei 2018 met Jos Zandvliet, de destijds verantwoordelijke rechercheur, beluisteren:

Allereerst valt op dat de heer Mauritz als ‘getuige’ zal worden gehoord. Dat is al raar, want de heer Mauritz is de bron van de stelling dat Faek Mustafa op 1 mei 1999 verklaringen aan de politie heeft afgelegd over de ware toedracht van de moord. Mauritz stelt dat Faek dit zelf aan hem heeft verklaard. Waarom heeft Faek dan geen aangifte tegen Mauritz gedaan en wordt Mauritz slechts als getuige, niet als verdachte gehoord? Die vraag is eigenlijk retorisch want het antwoord is: Omdat Faek donders goed weet dat hij dit aan Mauritz heeft verklaard en dit onder ede niet zal durven te ontkennen. Voorts kunt u horen dat ik ook binnenkort voor een verhoor (als verdachte) zal worden uitgenodigd. Dit verhoor heeft echter nooit plaatsgevonden, ongetwijfeld omdat Jos Zandvliet toen al heeft begrepen dat de aangifte van Faek hartstikke vals is en hij een groot probleem op zijn bord heeft gekregen. Net als u overigens.

Belangrijker is echter dat ik de heer Zandvliet meld dat de ingebrachte verklaringen van Faek’s beweerde compagnons vals moeten zijn, omdat ik de heren niet ken en ook niet kan vinden. Ik vraag hem vervolgens of hij de heren kan opsporen, teneinde in mijn belang vast te stellen dat de verklaringen inderdaad vals zijn. Dat had ik overigens ook al in dit artikel uitgelegd. Heer Zandvliet bleek hier niet echt voor te porren en heeft dan ook niets op dit vlak ondernomen. Waaruit al bleek dat de politie niet bereid was om ook voor mij onderzoek te doen. Daarom heb ik zelf maar een extra inspanning gedaan om de heren te vinden. Eerst probeerde ik dat bij Faek zelf, met het volgende resultaat:

Grappig dat Faek hier voor de zoveelste maal zegt dat ik alle vragen aan hem voor de rechter moet stellen, maar het OM dat uit alle macht probeert te voorkomen, zoals nu ook weer blijkt uit uw sepots. Uiteindelijk vond ik de heren toch. Dit heeft geleid tot een eerste gesprek met de heer Hemen Hamarashid, dat u hieronder kunt beluisteren:

In dit gesprek bevestigt Hamarashid dat hij mij niet kent en mijn naam zelfs niet kent. Laat staan dat ik bij hem langs zou zijn geweest. De inhoud van de verklaring hoort hij ook voor het eerst. Hoe u dan kunt beweren dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte, dat kunt u alleen uzelf wijsmaken, maar de rest van de wereld niet. Dan bent u gewoon een spookrijder die meent dat iedereen de verkeerde kant oprijdt.

Eenzelfde telefonische exercitie met de heer Salar Hama leidde tot een soortgelijk resultaat. Ook hij ontkende iets van ‘zijn’ verklaring te weten. Kort daarop ben ik samen met Mauritz bij hen langs geweest. De heren hebben beiden een autobedrijf in hetzelfde blok aan de Waalhaven in Rotterdam. Tijdens deze bezoeken hebben wij de verklaringen getoond, waarop zij beiden nogmaals bevestigden de verklaringen niet te kennen, maar belangrijker: dat het ook ‘absoluut niet’ hun handtekening was.

Vervolgens heb ik hen een verklaring gemaild als volgt met het verzoek die getekend terug te sturen:

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf Garage Salar, Gorzenpad 10 te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid,

Salar Hama

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf D&B Demontage, Waalhaven Noordzijde 31a te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring die zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende, zowel niet van naam als van uiterlijk, en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid,

Hemen Hamarrashid

Omdat ik hier niet snel een reactie op kreeg, heb ik de heren nog telefonisch verzocht:

Ook heb ik Jos Zandvliet per email op de hoogte gebracht met het verzoek om de heren te contacteren met de vraag of ze de verklaringen getekend aan hem wilde retourneren. Tevens heb ik hem dit telefonisch verzocht. Hoe dat gesprek ging, is hieronder te beluisteren.

Ook uit dit gesprek blijkt wederom dat de politie niet erg bereid was om de inmiddels door mij bewezen valsheid in geschrifte ook van hun zijde vast te stellen. Zandvliet schuift het door naar zijn officier van het OM, wat betekent dat ook u reeds op 25 september 2018 (de datum van dit gesprek) op de hoogte was van de door mij gevraagde onderzoekshandelingen. Nu stelt u in het sepot van 16 mei jongstleden, zo’n 9 maanden later, dat deze handelingen wel zijn gedaan, althans de getuigen zijn benaderd en te kennen hebben gegeven achter de inhoud van de verklaringen te staan. Welnu, dit is onmogelijk, want dan zouden ze ook erkend moeten hebben dat ik bij hen langs ben geweest en mij kenden, iets wat ze tegenover mij en Mauritz met kracht hebben ontkend, zoals in bovenstaande gesprekken is bewezen. Zandvliet heeft deze handelingen in elk geval niet gedaan want die was enkele dagen daarna met pensioen. Hij zal ongetwijfeld verheugd zijn geweest dat hij van de zaak af was. Wie zijn opvolger werd heb ik nooit mogen vernemen ondanks dringende verzoeken aan de heer Erol, de chef van de recherche Kennemerland. Voorts spreekt u zichzelf al tegen omdat niet door getuigen opgestelde, niet door hen getekende verklaringen, altijd valsheid in geschrifte oplevert. Dat u het tegendeel durft te beweren is te zot voor woorden.

Iedereen met een beetje IQ kan al op zijn vingers natellen dat 4 vrienden niet elk 20 mille contant in Faek’s autohandeltje steken en dat plotseling terugtrekken omdat Wim Dankbaar langs is geweest. Wie dan nog niet ziet dat deze verklaringen volledig verzonnen zijn …. U wijst met drogredenen de door mij gewenste vervolging van de hand. Met andere woorden: Ik geloof u eenvoudig niet. Er is op dit vlak helemaal geen onderzoek door de politie gedaan. Ik verzoek u dan ook de bewijzen voor het door u gestelde te leveren. Van de beweerde onderzoekshandelingen moet een proces-verbaal zijn gemaakt of anderszins een verslaglegging zijn gedaan door de verantwoordelijke agent of agenten. Ik verzoek u ook om de namen van deze agenten te geven. Ik heb vandaag nog met Hamarashid gebeld naar aanleiding van uw uitspraken. Hij bevestigt dat hij inderdaad door de politie is benaderd met de dringende boodschap om mij niet niet meer te woord te staan. Het is dus nog erger: Niet benaderd om mijn bewijzen vast te leggen, maar om een stok in mijn wielen te steken. Zijn er nog wel OM’ers die zich aan de gedragscode houden? Wie controleert dat?

DE OM’ER IS PROFESSIONEEL
DE OM’ER IS OMGEVINGSGERICHT
DE OM’ER IS INTEGER
DE OM’ER IS OPEN
DE OM’ER IS ZORGVULDIG

Het OM is er om de samenleving te dienen en moet daarom in die samenleving geworteld zijn. De OM’er zoekt verbinding met burgers, met maatschappelijke organisaties en met andere relevante partijen om te weten wat er in de samenleving leeft en wat men van het OM verwacht.

Integriteit is de hoeksteen van legitiem overheidshandelen. Dat geldt nog sterker voor het
OM. Een vervolging is een verwijt van het OM aan een burger dat deze de wet heeft  oververtreden. Wanneer nu op de integriteit van het OM zelf het nodige aan te merken zou zijn, komt vanzelf de geloofwaardigheid van de strafrechtelijke handhaving in het gedrang. En omdat een misstap van een enkele medewerker al het aanzien van de hele  organisatie kan schaden, is het van groot belang dat OM’ers integer zijn.

Dat Faek niet uit zichzelf op het idee is gekomen om valsheid in geschrifte te plegen, moge blijken uit het volgende:

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis
Verzonden: zondag 15 juli 2018 21:33
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Verklaring Mustafa / Reyneveld

Geachte heer Dankbaar,

Zoals reeds persoonlijk besproken bevestig ik dat de heer F. Mustafa mij persoonlijk heeft verteld dat hij door de heer Reyneveld, de raadsman van de heer Hebben in de lopende civiele procedure tegen u, is aangezet tegen u – een overigens volstrekt valse – aangifte te doen ter zake smaad, hetgeen ook werkelijk is gebeurd. Ook heeft hij me verteld dat de heer Reyneveld hem heeft benaderd voor een verklaring ten einde te bewijzen dat zijn cliënt niet betrokken zou zijn dan wel geen kennis zou dragen van de moord op Marianne Vaatstra. Mustafa heeft tevens aan mij verklaard dat hij daaraan niet wenste mee te werken omdat hij zich bij nader inzien misbruikt voelde door Reyneveld voornoemd en hem in een lastig parket heeft gebracht.

Ook kan ik verklaren dat de heer Reyneveld heeft gesproken met de heer Mustafa voorafgaand aan de zitting in Rotterdam waar uw verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voorlag waarbij ook Mustafa opgeroepen diende te worden. Ook na bovenbedoelde zitting heeft de heer Reyneveld uitgebreid gesproken met de heer Mustafa waarvan meer dan tien bezoekers van de zitting eveneens getuigen zijn.

Verder heeft de heer Mustafa mij verteld dat hij benaderd is door het kantoor van de heer Moszkowicz, om een aanklacht tegen de heer Dankbaar  op te tuigen.  Tevens heeft de heer Mustafa mij verklaard dat hij inmiddels zeer betreurt dat hij hierin is meegegaan.

Uiteraard ben ik bereid bovenstaande onverkort onder ede te verklaren.

Met groet,

J. Mauritz

Samenvattend krijgt u eerst twee weken de gelegenheid om op dit schrijven te reageren. Mocht deze reactie uitblijven of onbevredigend zijn, dan zal ik tegen uw vier afdoeningsbeslissingen een artikel 12 procedure starten bij het Gerechtshof Amsterdam, maar tevens zal ik een klacht tegen u indienen volgens het klachtenregelement van het OM, onder meer vanwege uw evidente onwaarheden in de motivering om Faek Mustafa niet te vervolgen. Ik zal daarbij de stap naar de hoofdofficier niet overslaan, maar tegelijkertijd ook de klacht sturen naar het College van Procureurs-Generaal, omdat het al zeker is dat hoofdofficier Steensma in deze ultragevoelige zaak op de hoogte is van uw beslissingen. Zoals eerder gesteld, heeft u deze beslissingen nooit zonder overleg mogen nemen, wat u zelf reeds heeft erkend met uw citaat: Door noodzakelijke afstemming met parket Noord-Nederland is de afdoening helaas vertraagd.

Noord-Nederland heeft u dus geadviseerd om in alle vier zaken niet tot vervolging over te gaan, wat bijzonder merkwaardig is, omdat dit het parket is dat besloten heeft om mij voor eerdere soortgelijke ‘delicten’ wél te vervolgen. Het is zo simpel als wat: Als ik ongelijk heb, dan word ik vervolgd!

U kunt echter bij het Openbaar Ministerie wel klagen over de aard van de opgelegde sepotcode. Indien bijvoorbeeld uw strafzaak is geseponeerd met de code 02 (onvoldoende of niet overtuigend bewijs) en u bent het met deze code niet eens dan kunt u zich hierover beklagen bij de hoofdofficier van justitie van het betreffende arrondissementsparket.

U kunt uw klacht sturen naar het parket waarover u klaagt t.a.v. de hoofdofficier van justitie, afdeling klachtenadministratie. Als u een klacht heeft over een parkethoofd (een hoofdofficier van justitie of een hoofdadvocaat-generaal) kunt u een brief sturen naar het College van procureurs-generaal te Den Haag.

Met vriendelijke groet,

W.J. Dankbaar

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

33 reacties op Het OM bewijst eindelijk zelf het gelijk van Wim Dankbaar

 1. Pieter Postma zegt:

  Uiteindelijk moet er toch iemand integer zijn vraag ik me af. Het kan niet anders of er zijn betrokkenen die inmiddels peentjes zweten. Zelfs mensen die deze “soap” niet op de voet volgen zullen dit inmiddels minstens verdacht vinden. Inderdaad het OM in het verdachten bankje!!

  Like

 2. van Tours zegt:

  Als je deze brief leest, kan het niet anders dan dat de in de aanhef genoemde dames en heren – dit gezien het feit dat deze brief op deze website geplaatst is – niet anders dan dit aanvechten als smaad en laster. Als zij dit niet doen, is het een in mijn ogen gewoon een bekentenis.

  Zo’n klacht – met de bijbehorende bewijzen van de beweerdelijke misdrijven, die in deze brief staan – behoort ook door elke collega van de in de aanhef genoemde personen meteen doorgegeven te worden aan de Rijks Recherche, omdat er mensen beschuldigd worden van corruptie, machtsmisbruik en valsheid in geschrifte. Wordt het serieus genomen, dan moeten de nog in dienst zijnde medewerkers van Justitie van de in de aanhef genoemde personen, per direct geschorst worden. Zo zijn de regels….. Maar, of dit gebeuren zal……?

  Like

 3. dennis zegt:

  Troost je Wim, er zijn nu zo veel bewijzen in de zaak van de Deventer Moordzaak dat Justitie niet langer er om heen kan blijven liegen, ook in deze zaak zal er een doorbraak komen en misschien niet eens door jou jarenlange gevecht maar uit onverwachte hoek! Er lopen heel wat figuren rond die dit grote geheim met zich meedragen! Eens komt de aap uit dat mouwtje van Justitie kruipen!

  Like

 4. Niko B. zegt:

  Wacht ff, ho eem, ho eem, ho eem! (Bert Visscher stem)

  “4) Sepot tot niet vervolging aangifte Wim Dankbaar tegen Faek Mustafa”

  Er staat dat Wim aangifte heeft gedaan tegen Faek vanwege meineed en valsheid in geschrifte, en het doen van een valse aangifte.
  Recentelijk is er besloten dat de aangifte tegen Wim van Faek (“1. Sepot tot niet vervolging aangifte Faek Mustafa tegen Wim Dankbaar”) afgedaan is en dat er geen bewijs is van wat Faek beweert in zijn aangifte. Dus zijn aangifte kan dan vals zijn, toch? Sterker nog, Wim weet het.

  Alleen smaad en belediging kunnen ze misschien wat mee, maarja ik zelf vind smaad en belediging wel mee vallen, als je iemand een klootzak noemt is dat al belediging, los van het feit of het klopt of niet. En smaad, tja, als iets niet bewezen is voor het OM/Justitie/politie dan kan iets smadelijk zijn in hun ogen, stel je noemt iemand een verkrachter op een website omdat je dat weet, laat het zijn doordat je het slachtoffer hebt gesproken en wat bewijs hier en daar hebt ingezien, maar omdat er geen aangifte door het slachtoffer is gedaan of er geen vervolging door Justitie voor hem is geweest kan hij dus aangifte doen van smaad. Snap je ‘em? Dus dat is ook niets om Wim voor te veroordelen, en dat is ook niet iets waar Chris Klomp Wim over kan aanvallen om een slecht beeld van Wim te schetsen.

  Maar dat terzijde, ik zie dat er in het vierde sepot staat dat Faek geen meineed, geen valsheid in geschrifte en geen valse aangifte heeft gedaan volgens K. Sanders, de officier van Justitie.
  Er is toch bewezen dat Faek een verklaring bij Wim en Hans Mauritz heeft afgelegd? En dat Faek tijdens een rechtszaak compleet iets anders zei? Maar dan zegt Justitie, “dat is geen meineed, want wat Faek nu in de rechtszaal zegt is het eerste wat hij tegen ONS zij, dus wat hij tegen Wim heeft gezegd in het verleden boeit ons niks”? Ik zie ook nergens staan wat er met de aangifte voor meineed is gedaan, ik zie alleen maar staan dat voor alle feiten er geen overtuigend bewijs is voor de officier van Justitie. Alle feiten, maar dan word de valsheid in geschrifte daarna nog seperate gemeld? De officier zei toch alle feiten? Raar dat er dan 1 feit apart genoemd word, en de rest word niks over gezegd behalve “geen bewijs”.

  Maar dan lees je, “Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf.” maar over welke verklaringen heeft K. Sanders het dan? De verklaringen tegenover Wim van Faek, of de verklaringen van Faek tegenover politie en justitie? En dan vervolgd K. Sanders, “Wel waren zij op de hoogte van de inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan.” Wie is zij? Het gaat toch om Faek? En als Faek achter de verklaringen stond tegenover Wim, dan heeft Faek toch meineed gepleegd in de rechtszaal en zijn verklaring tegenover politie/justitie is dan toch valsheid in geschrifte? En als Faek achter zijn verklaringen stond tegenover politie/justitie, dan is er toch tegen Wim gelogen door Faek en heeft Faek alsnog valsheid in geschrifte gepleegd? Maar er is volgens de officier van Justitie geen sprake van valsheid in geschrifte.. Koek-koek. Alle gekheid op een stokje.

  Ik ga nu de rest verder ff goed doornemen, ik laat later nog wel een reactie achter maar moest dit even gezegd hebben, misschien kan Wim nog opheldering geven verder.

  Like

  • Niko B. zegt:

   Ah ik weet nu om welke verklaringen gaat, ijzersterk Wim.

   Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   De verklaarders die achter de inhoud zouden staan, gaat niet om Faek. Het gaat om deze here:

   http://jfkmurdersolved.com/demmink/verklaringenpartnersFaek.pdf

   Like

   • N.E. Derlander zegt:

    Hebben de genoemde (niet door hen opgestelde verklaringen) van de 3 genoemde financiers van F. Mustafa nog een rol gespeeld bij het smaad en of civiele proces, aangespannen door de heer F. Mustafa, waarbij de heer Dankbaar eerder wel werd veroordeeld? En zo ja, door wie zijn genoemde verklaringen dan ingediend t.b.v. de bewijsvoering in het gerechtelijk proces? Heeft de politie uitgezocht door wie de niet door de financiers van F. Mustafa vermelde handtekeningen onder de genoemde 3 verklaringen, daaronder heeft geplaatst? Is het uit naam van een ander plaatsen van een handtekening onder een verklaring, die als bewijs moet dienen in een gerechtelijke procedure wel of niet strafbaar? Was de advocaat van F. Mustafa op de hoogte van de “valse” handtekeningen onder genoemde verklaringen, toen hij deze inbracht in het gerechtelijke proces?

    Like

   • N.E. Derlander zegt:

    Volgens de OvJ mw. Sanders hebben de drie financiers later verklaard, dat zij achter de inhoud van de in hun naam (maar niet door hen) opgestelde 3 verklaringen staan. Als de inhoud van de verklaringen, net als de handtekeningen,”vals” is, en de 3 genoemde zakelijke partners van F. Mustafa, verklaren dat het de waarheid is, leggen zij toch ook een valse verklaring af? Is dit door de politie nagegaan? Is dit strafbaar?

    Like

    • Wim Dankbaar zegt:

     Dat is strafbaar, ware het niet dat mevrouw Sanders dit verzint. De “verklaarders” zijn niet door de politie benaderd, laat dus staan dat ze gezegd hebben achter de verklaringen te staan.

     Like

   • N.E. Derlander zegt:

    Als de politie wel de de inhoud van de 3 door M. Mustafa ingediende verklaringen, wetende dat er een valse handtekening onder staat, voor waarheid aanneemt, en de heer Dankbaar toont aan dat dit niet kan kloppen, zegt de OvJ dan in feite dat de heer Dankbaar iets aantoont wat niet klopt? Op grond waarvan beweert de OvJ dat dan?

    Like

    • Wim Dankbaar zegt:

     Iedereen met een beetje IQ kan al op zijn vingers natellen dat 4 vrienden niet elk 20 mille contant in Faek’s autohandeltje steken en dat plotseling terugtrekken omdat Wim Dankbaar langs is geweest. Wie dan nog niet ziet dat deze verklaringen volledig verzonnen zijn ….

     Like

     • Meret zegt:

      Wat als de verklaringen wel echt waren, dan was het een gelopen race volgens mij. Dus zeer verwonderlijk dat ze er niets mee doen. Maar ook veel zeggend.

      Like

 5. johnloup zegt:

  Je schrijft het zelf al: het OM vindt het zo zielig dat je al veroordeeld bent dat nieuwe aangiftes ( ook door een nieuwe aangever Farrad Bawar) niet in behandeling worden genomen.
  Dat zou normaal gesproken de wereld op zn kop moeten zijn, maar inmiddels wel begrijpelijk van ons OM dat ze hier niet de vingers aan willen branden.

  Samenvatting: Faek liegt, maar dat mag van het OM.

  Like

 6. johnloup zegt:

  Uit het sepot ” en te kennen hebben gegeven achter de inhoud van de verklaringen te staan.”

  Navraag door Wim: “Ik heb vandaag nog met Hamarashid gebeld naar aanleiding van uw uitspraken.

  Hij bevestigt dat hij inderdaad door de politie is benaderd met de dringende boodschap om mij niet niet meer te woord te staan.

  Het is dus nog erger: Niet benaderd om mijn bewijzen vast te leggen, maar om een stok in mijn wielen te steken.”

  Die pet past ons allemaal? Nou ik hoop ’t toch niet!!!
  ‘k Zou het maar opvatten als “achter de inhoud van de door jou opgestelde verklaringen te staan”.
  Dan klopt ’t weer.

  Like

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Telegraaf artikel dat Jolande van der Graaf niet mocht plaatsen van de hoofdredactie:

  Jolande niet geplaatst zie laatste zin Peter R. de Vries

  wo 23 mei 2012, 10:51
  |
  lees voor
  Oud-rechercheurs verbijsterd over uitzending Vaatstra-zaak
  door Jolande van der Graaf
  LEEUWARDEN – Politie en justitie hebben er intern al van meet af aan ernstig rekening mee gehouden dat het Friese meisje Marianne Vaatstra (16) door een bekende van haar kan zijn vermoord. Dat zeggen oud-rechercheur Dick Gosewehr en –politiepsycholoog Harrie Timmerman die bij eerdere politieonderzoeken naar de moord betrokken waren in een reactie op een tv-uitzending van Peter R. de Vries van afgelopen zondag.

  “Politie en OM presenteerden tal van zaken in dat tv-programma, een soort politie-promotie-show, ten onterechte als nieuwe onderzoeksresultaten en inzichten. Kennelijk wil justitie zich met die onjuiste voorstelling van zaken nu al indekken, mocht straks uit een dna-onderzoek in de omgeving blijken dat de dader inderdaad een bekende is.”
  Dna-onderzoek
  Timmerman adviseerde de recherche in 2002 tijdens het tweede onderzoek naar de gruwelijke tienermoord en had toen ook veelvuldig contact met de leiding van het onderzoeksteam. “Mijn overtuiging en die van veel rechercheurs was, dat het gezien de sporen aannemelijk is dat Marianne de dader kende of dat hij om andere reden overwicht op haar had. Het OM stond een grootschalig dna-onderzoek onder mannen in de omgeving echter niet toe. Ook het eerste team had al met hetzelfde scenario rekening gehouden. De eersten die trouwens als verdachten werden uitgesloten, waren Marianne’s vriendje en zijn stapmaat met wie zij die avond was uitgeweest.”
  Oud-rechercheur Dick Gosewehr werd later bij het onderzoek naar de zaak betrokken. “Ook mijn advies was om tevens uit te gaan van een gelegenheidsmisdrijf door iemand die Marianne kende en die haar óf toevallig tegenkwam, óf had gevolgd nadat zij met haar vrienden een fiets had gestolen. Maar justitie hield naar buiten toe altijd vast aan de theorie van de onbekende seriedader.”
  Oude feiten
  Ook andere als ‘nieuw’ vermelde feiten, blijken oud. Het zogeheten Y-chromosomale dna-onderzoek dat justitie alsnog onder mannen in de omgeving zal houden, bestaat al jaren. Het Nunspeetse forensisch bureau IFS attendeerde het OM al in 2006 op dit type onderzoek voor de Vaatstra-zaak, berichtte De Telegraaf destijds. Het OM wilde er echter niet aan.“Net als voorheen blijven onze bezwaren bestaan, omdat er altijd weigeraars zullen zijn,” zei justitie toen.
  Verder blijkt dat de afdruk in een slootkant van een fietspedaal die een politieteam recent nog op foto’s zou hebben ontdekt, al veel eerder is gevonden. De Telegraaf beschikt over een proces-verbaal waaruit blijkt dat de technische recherche dat spoor al kort na de moord in 1999 aantrof.
  Verbijstering
  Het politierapport vermeldt tevens dat Mariannes rugzakje bij haar lichaam werd gevonden, de draagbanden onder haar hoofd. ‘Op een van de banden zagen wij een hoeveelheid bloed en bebloede stukjes gras’, schreven rechercheurs in 1999. In 2006 ontdekte De Telegraaf dat het OM het tasje desondanks nooit op dna en andere sporen had laten onderzoeken. IFS vond er destijds alsnog een dna-profiel op en stelde vast dat Marianne mogelijk met haar tas is gewurgd.
  “Verbijsterend dat politie en justitie daar nu met geen woord over reppen en die fouten kennelijk liever verborgen houden”, vindt advocaat Job Knoester die Marianne’s vader bijstaat. “Al even absurd is het, dat Peter de Vries jarenlang inzage had in onderzoeksresultaten van politie en justitie, terwijl het OM de ouders al die tijd onwetend hield.”

  Like

 8. Wim Dankbaar zegt:

  “Courage isn’t having the strength to go on – it is going on when you don’t have strength.”
  ― Napoleon Bonaparte

  “History is a set of lies agreed upon.”
  ― Napoleon Bonaparte

  “The world suffers a lot. Not because the violence of bad people. But because of the silence of the good people.”
  ― Napoleon

  Like

 9. van Tours zegt:

  De staatsecretaris van Justitie Harbers is gisteren afgetreden n.a.v. het onder de pet houden van de criminaliteit onder asielzoekers. Xander van der Wulp (politiek verslaggever Nos) verwacht dat het moeilijk zal worden een opvolger te nemen. Ik denk dat Harbers snel is vertrokken, omdat hij er moeite mee heeft te liegen. Iedereen die er toe doet binnen het ministerie weet van de zaak Vaatstra. Als de kamer was gaan doorvragen had de zaak Vaatstra boven tafel kunnen komen.
  Harbers had misschien er genoeg van dit stil te moeten houden en zijn bazen wilden misschien met het snelle ontslag van Harbers dat de gemoederen rustig zouden blijven. Maar nu? Welke nieuwe staatssecretaris zal blij zijn met het lijk in de kast (de Vaatstra zaak) die hij op zijn bordje krijgt? Iedereen weet dat er toch eens schoon schip gemaakt zal moeten worden.

  Like

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Lieve Wim

  Er begint eindelijk iets door te dringen in Den Haag. Het besef dat niet alle asielzoekers brave mensen zijn. Natuurlijk zitten er onder de asielzoekers ook nette goedwillende mensen, maar Den Haag neemt rare standpunten in t.a.v. asielzoekers. Kinderen die zich al jaren keurig gedragen en waar niks op aan te merken valt en het Nederlands perfect beheersen worden terug gestuurd naar het land van oorsprong. Als kiezer wordt het ons zeer moeilijk gemaakt door dit soort zaken. En dan de lijstjes die ze maken. Keurige lijstjes, maar er valt wel wat op aan te merken. Hun laatste punt is nl. overige en tot mijn stomme verbazing valt daar moord en verkrachting onder. Heb je het ooit zo zout gegeten? Morgen gaan we weer stemmen en ik ga stemmen, heb ik altijd gedaan, evenals je vader, niet stemmen vonden we geen optie, maar het wordt lastiger.

  Tot ziens

  Mam

  Liked by 1 persoon

  • Niko B. zegt:

   Groot gelijk, ik stem niet want er valt niks te stemmen voor mij. Ik sta achter geen enkele partij, trouwens Wim, kan je niet bij Jensen gaan zitten of iets in zijn programma krijgen? Vooral nu die independent is.

   Like

  • Paul Krikke zegt:

   En hoe weten we dat je deze mail niet gewoon zelf uit je ontzettende dikke duim hebt gezogen. Wimp? Moet je er als bewijs niet even telefoongesprek met je oude moedertje bij plempen, vergezeld van een paar foto’s van haar Facebook?

   Like

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Zware delicten asielzoekers als moord en verkrachting ongespecificeerd onder het kopje “overige” plaatsen, was onbewust en onbedoeld?

  Like

 12. Haggis zegt:

  Op 10 maart 2006 deed detectivebureau De Boer een oproep of iemand wist wat de reden was waarom deze zaak niet opgelost mocht worden. Dat is inmiddels wel duidelijk. Om een volksopstand te voorkomen natuurlijk. Jarenlang hebben de COA cijfers op internet gestaan. Het jaar 1998 is afgesloten als het jaar met de grootste instroom in de Nederlandse geschiedenis. Begin 1999 nam die instroom nog verder toe met de absolute piek in mei 1999. Dit record werd aangehaald in een krantenartikel van De Telegraaf in 2015. Toen pas werd dit record verbroken. Opvallend is ook de rol van ene PrDV als grote promotor van asielzoekers.

  Like

 13. Robert Jan de Vries zegt:

  Kan je nu je boek weer uitgeven vraag ik me af?

  Like

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Vanaf minuut 3:15 tot 4:05 eindigend met “U bent knettergek!”

  Dat is de spijker op de kop.

  Like

 15. Wim Dankbaar zegt:

  Anonieme kaart ontvangen. De kaart is onbeschreven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s