WOB Verzoek aan het Parket-Generaal en OvJ Mous

Dit is een tweede WOB verzoek. Het eerste WOB verzoek vindt u hier.
Als u het met mij eens bent dat dit een zeer belangrijk artikel is, verzoek ik u het zoveel  mogelijk te delen met kennissen en vrienden of via social media. U kunt dat eenvoudig doen met de knoppen onderaan het artikel of door de link van het artikel te kopieëren en te plakken waar u wil.

Overveen, 14 mei 2019

Geacht College van Procureurs-Generaal,

In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) stel ik u de volgende vragen.

In 2011 kwam het Openbaar Ministerie met het zogeheten rapport onderzoek Ali H.:

https://www.om.nl/@23568/onderzoek-ali/

Volgens dit rapport is Faek Mustafa als verdachte verhoord in verband met de moord op Marianne Vaatstra. In het rapport staat:

“Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.”

“Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.”

Mijn onderzoek wijst uit dat hij niet op 19 mei 1999 is verhoord maar op een andere datum.

1) Op welke datum is Faek Mustafa verhoord?

Tevens is vast komen te staan dat Faek Mustafa kort na de moord is overgeplaatst naar een ander AZC.  Dit is onder meer bevestigd in antwoorden op kamervragen in 2010 door het kamerlid Teeven aan de toenmalige minister Hirsch Ballin.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2952.html

In 2012 door het kamerlid Brinkman aan de toenmalige minister Opstelten.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-309.html

2) Op welke datum is Faek Mustafa overgeplaatst?

3) Wie was ten tijde van deze overplaatsing de verantwoordelijke hoofdofficier van het parket Leeuwarden?

4) Welke hoofdofficier heeft (mede) opdracht gegeven om Faek Mustafa over te plaatsen?

5) Kunt u mij een kopie van de schriftelijke opdracht voor deze overplaatsing doen toekomen?

6) Naar welk AZC is Faek Mustafa overgeplaatst?

7) Wat was de reden/aanleiding om Faek Mustafa over te plaatsen?

8) Wat was de reden/aanleiding om Faek te verhoren?

9) Kunt u mij een kopie van het proces-verbaal van dit verhoor doen toekomen?

10) Kunt u mij een ander schriftelijk bewijs doen toekomen van dit verhoor en de datum van het verhoor?

Ten overvloede wijs ik u erop dat u volgens de Wet Openbaar Bestuur 4 weken de tijd heeft om mijn vragen te beantwoorden.

Met vriendelijk groet,

W.J. Dankbaar

Zijlweg 14a

20151 BB Overveen

023-5268730

Dit WOB verzoek is ook te vinden op mijn website https://rechtiskrom.wordpress.com/ onder de titel: WOB verzoek aan het Parket-Generaal

Toelichting

Faek is helemaal niet verhoord op 19 mei 1999 en ook is hij niet overgeplaatst op 27 mei 1999. Hij is op zaterdag 1 mei, de ochtend van de moord, verhoord en hij is de volgende werkdag maandag 3 mei overgeplaatst. Wat in het het rapport Ali H. staat is een vette leugen. En dat is erg, want het is een openbaar rapport van de OM top, waarin het Nederlandse volk wordt voorgelogen door een instantie die met belastinggeld wordt betaald.

Nog erger is dat twee ministers diezelfde leugen hebben verteld aan de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiginng. Hirsch Ballin in 2010:

De persoon F.M. is op 27 mei 1999 overgeplaatst vanuit het azc in Kollum naar het azc in Drachten.  [….] Zoals volgt uit het antwoord op vraag 2 is de persoon genaamd F.M. niet op of omstreeks 3 mei 1999 overgeplaatst c.q. verwijderd.

Opstelten in 2012:

In mijn antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2969) heb ik aangegeven dat de heer Brouwer de verantwoordelijke hoofdofficier was. Dat was hij tot 1 mei 1999. F.M. is echter pas op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten. Op dat moment was de heer Severein plaatsvervangend hoofdofficier van het parket te Leeuwarden. Voor de overwegingen omtrent de overplaatsing van F.M. verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden van 5 juli 2012.


Dat dit leugens zijn om het kolossale misdrijf van Brouwer en Demmink te beschermen (= het wegsluizen van de werkelijke moordenaars en het voorliegen van het publiek) blijkt onder meer uit verklaringen (die ook bekend zijn bij Justitie) van mensen die het kunnen weten. Het hoofd van de AZC beveiliging was Jacob Hoeksma. Een andere belangrijke beveiliger was Ronnie Pander, die vaak baliedienst had. Beiden kenden Faek en Ali Hassan zeer goed. Een verklaring van Jacob leest u hier. Een verklaring van Ronnie leest u hier. Een verklaring van Ronnie’s broer Sikko leest u hier. Een andere belangrijke medewerker die elke bewoner kende, was Age Bruining, de sport leraar van het AZC. Een verklaring van Age leest u hier.

WOB verzoek aan Henk Mous

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 15:07
Aan: h.j.mous@om.nl
CC: ‘post@nationaleombudsman.nl’
Onderwerp: WOB verzoek

Geachte heer Mous,

In het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) stel ik u de volgende vragen.

Op 31 januari 2011 belde ik met het Openbaar Ministerie te Leeuwarden om te informeren naar een aangifte die mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst tegen mij had gedaan, wegens smaad en/of laster. Ik vernam hierover via de media, specifiek in een groot artikel van de Leeuwarder Courant. Zelf ben ik nooit op de hoogte gesteld door de politie of het OM van deze aangifte. Het gesprek vindt u bijgesloten. Zoals u kunt horen zegt de telefoniste op het eind van het gesprek dat zij toestemming heeft gekregen om de verbinding met mij te verbreken. Mijn vragen zijn de volgende:

– Wat was de overweging van uw parket om de telefoniste toestemming te geven de verbinding te verbreken? Ik verzoek u mij hiervoor de reden te geven.

– Wat was de overweging van uw parket om het nieuws van deze aangifte eerst aan de media te geven, alvorens mijzelf te informeren?

– Wat was de overweging van uw parket om mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst toestemming te geven haar aangifte tegen mij in te trekken? Het is immers zo dat het OM desondanks tot vervolging had kunnen overgaan.

– Wat was de overweging om mij niet te vervolgen voor de aangifte van mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst?

– Wat was de overweging om mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst politiebescherming te geven? Dit las ik althans ook in de krant (zie bijlage).

– Kunt u mij de schriftelijke opdracht voor die politiebescherming doen toekomen?

– Kunt u mij het proces-verbaal van de aangifte van mevrouw Stephanie Broersma-van Reemst tegen mij doen toekomen?

– Wat was de aanleiding om Stephanie van Reemst op 14 mei 1999 te horen in verband met de moord op Marianne Vaatstra?

– Wat was de reden dat haar vader Bert van Reemst niet bij dit verhoor aanwezig mocht zijn?

– Wat is de reden dat uw OM nooit bekend heeft gemaakt dat Haval Ali Mawloud bewoner was van het AZC Kollum en sinds de moord op Marianne Vaatstra is verdwenen?

– Wat is de reden dat u het niet opportuun vond om deze informatie met het publiek te delen? Zie bijlage.

Ten overvloede wijs ik u erop dat u volgens de Wet Openbaar Bestuur 4 weken de tijd heeft om mijn vragen te beantwoorden. Ik richt deze vragen aan u omdat u destijds  in (2011) de pers- en zaaksofficier was voor de zaak Vaatstra. Ik zal deze brief ook per post aan u sturen.

Met vriendelijk groet,

W. J. Dankbaar

Zijlweg 14a

20151 BB Overveen

023-5268730

Deze brief is ook te vinden op mijn website, u welbekend, onder de titel:
WOB verzoek aan OvJ Henk Mous

Toelichting

Stephanie heeft helemaal geen aangifte tegen mij gedaan. Om dit verhaal in de krant te brengen, voordat ik hier zelf over werd geïnformeerd, was dus puur bedoeld om mij te beschadigen. In feite is dit smaad jegens mij, sterker nog, het is laster. Het verhaal is immers niet op waarheid gebaseerd. Stephanie heeft haar aangifte ook niet ingetrokken. Een niet bestaande aangifte kun je immers niet intrekken. Ook dat verhaal is ingestoken om mijn goede naam te beschadigen.

Stephanie heeft ook geen aangifte wegens verkrachting door Faek gedaan. Stephanie is op 14 mei 1999 op het bureau ontboden voor de moord op Marianne Vaatstra. Zij werd door haar vader gebracht, die niet bij het verhoor aanwezig mocht zijn. De vraag is überhaupt of dat mag met een minderjarig meisje. Stephanie was namelijk de enige die getuige was geweest van bepaalde gebeurtenissen in de Koninginnenacht, die het gestolen-fiets-verhaal van Justitie konden verknallen. Die gebeurtenissen wist Justitie al uit het verhoor van Faek twee weken eerder. Hoe dat zit kunt u onder meer hier teruglezen:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/05/07/de-familie-sletering-de-wieg-van-het-bedrog/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/04/28/de-leugens-van-nettie-groeneveld-tot-in-den-dood/

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/03/31/slachtoffer-stephanie/

Het hele verhaal van Stephanie’s aangifte tegen Faek was dus een spin van het OM om,  hoe armoedig ook, het eerdere verhoor van Faek op 1 mei en zijn overplaatsing  op 3 mei te verantwoorden. Kunt u nagaan hoe het meisje onder druk is gezet dat zij de waarheid niet eens tegen haar eigen vader durfde te vertellen. Die kreeg na het verhoor te horen dat zijn dochter ‘ernstig verkracht’ was. Maar die ‘ernstige verkrachting’ leidde meteen tot een sepot! Vandaar ook dat ik tegen haar zeg:

Of zit je trauma ergens anders? Bijvoorbeeld bij waar je getuige van bent geweest met betrekking tot Marianne, die je helemaal niet kende? Die heb je die avond dus ook niet gezien? Wanneer gaat je gewetenswroeging en de waarheid je angst voor Justitie eens overwinnen? Als 14 jarige meisje snap ik het nog, dat je je laat misbruiken door Justitie, maar je bent nu toch een volwassen vrouw?

Nu zult u begrijpen dat Justitie er alles aan zal doen om mij Stephanie en Faek als getuigen te weigeren en bovenstaand WOB verzoek niet te beantwoorden. Het OM weet immers dat Stephanie als getuige zal breken. Datzelfde geldt voor Jasper Steringa. Vandaar ook dat Stephanie’s ‘aangifte’ tegen mij werd ‘ingetrokken’. Dan had ze immers ook moeten getuigen. Het arme kind heeft zich al onzichtbaar gemaakt door haar facebook account op te heffen vanwege deze affaire. Nu zult u ook begrijpen waarom ik 1 miljoen ben kwijtgeraakt en 3 maanden cel heb gekregen op corrupte vonnissen. Het OM weet immers dat ik de waarheid vertel en half Justitie in elkaar dondert als die waarheid boven tafel komt. En dus dat ik hoe dan ook moet worden uitgeschakeld als boodschapper van die waarheid, die het grootste rechtsschandaal ooit zou betekenen. Het mag natuurlijk niet uitkomen dat de hoogste mannen van Justitie, Demmink en Brouwer, moordenaars/verkrachters van minderjarige meisjes wegsluizen in plaats van te pakken en te berechten, en daarover 20 jaar liegen.

Henk Mous is natuurlijk net zo’n crimineel als Demmink en Brouwer. Die belazert u ook van uw eigen belastingcenten. Dat blijkt wel uit het stil houden van de ontsnapping van de criminineel Haval Ali Mawloud en zijn kletsverhaal dat Spencer en Wietze Marianne hadden willen thuisbrengen op een fiets met een steeds leeglopende band. Ik ben benieuwd wat hij als antwoord gaat verzinnen op mijn laatste twee vragen over Mawloud. Dat heet nu unmaking a murderer! Het verbreken van de verbinding is natuurlijk ook schandalig. Een schoolvoorbeeld van een zaak voor de nationale ombudsman.

“Als het misgaat tussen u en de overheid, helpt de Nationale Ombudsman u op weg. We komen op voor de belangen van burgers, en helpen overheden hun dienstverlening verbeteren.”

Neemt u van mij aan dat ook Harm Brouwer zit te zweten. Hij is immers ook al jaren zijn tong verloren zoals uit dit artikel duidelijk werd.

U weet donders goed wie ik ben.  We hebben elkaar zelfs een keer gesproken tijdens een boekpresentatie van Peter van Koppen. “Leuk om je eens te ontmoeten, Wim! , maar Ik moet me nu even voorbereiden op mijn speech, wellicht spreken we elkaar later nog”. En weg was u. Niet alleen beschuldig ik u van het bovenstaande, maar ook van het voorliegen van de Tweede Kamer door twee ministers (Hirsch Ballin en Opstelten). Normaal gesproken een politieke doodzonde.  Zie wat dat betreft nogmaals het Getuigenverzoek. Ook daar wenst u niet op te reageren. Hoe is dit nu te verklaren voor een man die zelf zegt: Je moet wel kunnen terugblaffen? U was zo vermetel om zelf in uw (van de OM site verdwenen)  speech  “Zwijgen is zilver, spreken is goud:” te refereren aan mijn poll van jaren geleden:

“Deze kleine verkenning op het internet bewijst ook, dat het gezag van een procureur-generaal inderdaad niet meer vanzelf spreekt. Een aantal nieuwssites komt met het bericht van vorig jaar, dat tachtig procent van de Nederlanders mijn ontslag zou willen Op één van de weblogs kan men aanklikken of ik moet aftreden. De stand deze week: 92,17% is voor. Overigens hartelijk dank aan het adres van die negen mensen, die mij het voordeel van de twijfel gunnen!”

Vraag 17: Bent u bereid om het OM te vragen uw speech “Zwijgen is zilver, spreken is goud:” terug op de site van het OM te zetten? Deze geweldige speech over open verantwoording en transparantie, waar ik helemaal achter sta, toont namelijk hoe u in elkaar zit. Of althans, hoe u zegt in elkaar te zitten.

Een zichzelf respecterende topambtenaar die integer en schoon is en niks te verbergen heeft, accepteert zulke beschuldigingen nooit van zijn leven. Sterker, de politiek zou het ook niet mogen accepteren. De man dient immers nu de publieke zaak als voorzitter van de Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hoe bizar is dat voor een man die moordenaars wegsluist en het volk voorliegt, maar bovendien laat weten niet op zulke beschuldigingen te willen reageren? Wat is dat voor ‘veiligheid’? Hebben we dan voor niets het spreekwoord: Wie zwijgt, stemt toe?

“Het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de behandeling van klachten en meldingen van misstanden moeten niet alleen op deskundige wijze plaatsvinden, maar ook onafhankelijk van de diensten en van de politiek.”

En dan heeft Harm ook nog deze nevenfunctie: Lid Commissie incompatibiliteiten huis voor klokkenluiders. Lachwekkend! Hij durft niet eens te reageren, laat staan terug te blaffen als ik de klok over hém luid.

Hoe meer en langer ik me met deze zaak bezighoud, hoe duidelijker het wordt dat ik niets dan de waarheid heb. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer dat ook eens gaat zien en haar controlerende taak gaat uitvoeren. Het lijkt wel of niemand daar deze criminelen durft aan te pakken en de bezem door het OM te halen. Of zijn ze gewoon slecht geïnformeerd? Omdat ook de media niet durven? Kent u tweede kamerleden? Brengt u ze dan op hoogte?

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

7 reacties op WOB Verzoek aan het Parket-Generaal en OvJ Mous

 1. Lubberts Henk zegt:

  Ik las dat van Faek wangslijm is afgenomen en dat deze niet overeenkwam met de DNA van wat gevonden was op Marianne.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ja en? Dat betekent toch niet dat hij er niet bij kan zijn geweest? Het betekent slechts dat hij niet aan de verkrachting heeft meegedaan. Dat is ook precies wat hij heeft verklaard! Dat is nu precies de drogredenering van het OM dat degene die zijn sperma heeft achtergelaten ook de moordenaar moet zijn. Ze is verkracht door Ali Hassan en Ali Haval Mawloud en één van beiden of allebei hebben haar ook vermoord.

   Like

 2. Niko B. zegt:

  ‘Lid Commissie incompatibiliteiten huis voor klokkenluiders.’…………. serieus Nederland? Iemand die boven op de doofpot zit een lid maken voor de commissie incompatibiliteiten huis voor klokkenluiders? Waar gaat het heen met de mensheid in Nederland.. Oei oei oei.

  Like

  • N.E. Derlander zegt:

   Ik was verbijsterd over het met toestemming afbreken van het telefoongesprek door het OM Leeuwarden, op 31 januari 2011, waarin de heer Dankbaar alleen maar vroeg of het klopte dat er aangifte wegens smaad en laster tegen hem gedaan was….

   Advies aan alle betrokken mensen, die om hen moverende redenen, vonden dat ze met hele leugens en of halve waarheden de casus Marianne Vaatstra niet hebben helpen oplossen:

   maak schoon schip, nu het nog kan……de waarheid komt, alles wijst daarop, over niet al te lange tijd toch naar voren, en dan zou je zomaar meegesleurd kunnen worden in de val van de leugenachtige verantwoordelijken.

   Like

 3. Ha zegt:

  Aangezien eind jaren negentig de hoogste instroom plaatsvond en veel gemeenten voor het eerst een AZC kregen en door de nieuwigheid asielzoekers en AZC’s veel besproken onderwerpen waren, was het logisch dat deze moord die veel publiciteit kreeg niet gepleegd mocht zijn door asielzoekers.

  Like

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Wim Dankbaar
  17:04 (3 uur geleden)
  aan k.sanders, stapel

  Geachte mevrouw Sanders,

  Op 3 mei jongstleden liet u mijn raadsman mr. Stapel weten dat er binnen twee weken een beslissing genomen zou worden ten aanzien van de aangiftes van de heren Faek Mustafa en Farhad Bahwar, alsmede mijn aangifte tegen Faek Mustafa. Kunt u mij en mr. Stapel berichten of die beslissingen nu zijn genomen?

  Overigens is het zo dat ik in deze zaken geen raadsman heb genomen en zal nemen maar zelf mijn belangen zal behartigen. Het is mij niet bekend of u dat weet, omdat mijn emails aan u vanaf mijn emailadres dank@xs4all.nl niet bij u lijken aan te komen, zoals ik dat ook bij andere emailadressen van het OM ervaar. Derhalve deel ik dit mede vanaf mijn google emailadres. De communicatie kan wat mij betreft en bij voorkeur dus rechtstreeks met mij geschieden.

  Met vriendelijke groet,

  W.J. Dankbaar

  Van: Thijs Stapel
  Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 12:20
  Aan: Sanders, mr. K. (AP Noord Holland)
  Onderwerp: Re: Fax Received from CSID: ÿÿÿÿ – Pages received: 1

  Edelachtbare Vrouwe,

  Heeft u naar aanleiding van het overleg met uw collega inmiddels al nieuws over de beslissing om cliënt en/of de heer Mustafa al dan niet verder te vervolgen.

  Cliënt wacht al ruim anderhalf jaar op een beslissing en is er erg op gebrand nu te weten waar hij aan toe is.

  Met vriendelijke groet,

  Thijs Stapel

  Van: “Sanders, mr. K. (AP Noord Holland)”
  Datum: 3 mei 2019 om 12:29:30 CEST
  Aan: ‘Thijs Stapel’
  Kopie: “Buijsman, A.H. (AP Noord-Holland)”
  Onderwerp: Antw.:⁨ Fax Received from CSID: ÿÿÿÿ – Pages received: 1⁩

  Geachte heer Stapel,

  Dat kan ik mij goed voorstellen. Door noodzakelijke afstemming met parket Noord-Nederland is de afdoening helaas vertraagd. Ik wacht nu nog op informatie van één van de aangevers, alvorens ik de beslissing kenbaar kan maken. In verband met de vakantieperiode duurt dit langer dan voorzien.

  Ik zeg u bij deze toe dat u binnen twee weken definitief bericht krijgt.

  Vriendelijke groet, Kirsten Sanders, ovj

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s