Nog meer leugens

We gaan even de doopceel van Harm Nanne Brouwer lichten. Laten we eerst eens kijken naar de beantwoording van kamervragen van Hero Brinkman door minister Ivo “een minister liegt niet” Opstelten:

Vraag 5, 6

Bent u bekend met de verklaringen van medewerkers van het AZC Kollum en de plaatsvervangend directeur dat F.M. op maandag 3 mei 1999 is overgeplaatst? Waarom zijn deze niet behandeld in het onderzoeksrapport over, de toenmalige hoofdverdachte in de zaak Vaatstra, Ali H?

Wie was de verantwoordelijke hoofdofficier bij de overplaatsing van F.M. en welke overweging lag daaraan ten grondslag?

Antwoord 5, 6

In mijn antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2969) heb ik aangegeven dat de heer Brouwer de verantwoordelijke hoofdofficier was. Dat was hij tot 1 mei 1999. F.M. is echter pas op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten. Op dat moment was de heer Severein plaatsvervangend hoofdofficier van het parket te Leeuwarden. Voor de overwegingen omtrent de overplaatsing van F.M. verwijs ik naar mijn eerdere antwoorden van 5 juli 2012.

Alleen al in dit antwoord zitten meerdere leugens. Kijken we in het register van de rechtspraak dan zien we bij Brouwer de volgende data staan:

Functie: Hoofdofficier

Instantie: Arrondissementsparket Leeuwarden

Ingangsdatum: 01-01-1996

Einddatum: 14-05-1999

Functie: President

Instantie: Rechtbank Utrecht

Ingangsdatum: 15-05-1999

Einddatum: 30-04-2004

Conclusie: Het is dus een dikke vette leugen van deze ex-minister die nooit liegt, dat Harm Brouwer tot 1 mei 1999 de verantwoordelijke hoofdofficier was. Nota bene aan de Tweede Kamer! Harm Brouwer was tot 14 mei 1999 hoofdofficier van Leeuwarden. Dat wisten we ook al  vanwege dit:

De allergrootste onwaarheid is wellicht nog wel dat de heer Brouwer hoofdofficier was tot 1 mei 1999, de zaterdag dat Marianne Vaatstra dood werd gevonden. Dit is aantoonbaar niet waar, zoals blijkt uit een Volkskrant artikel van 14 mei 1999 over een interview met Brouwer op woensdag 12 mei 1999, “zijn laatste dag als hoogste man van het OM Leeuwarden”. In dit artikel wordt overigens met geen woord gerept over de moord op Marianne Vaatstra, op dat moment vers en volop in het nieuws. Brouwer was dus wel degelijk eindverantwoordelijk voor het verhoor van Faek en zijn overplaatsing. Dat dit krampachtig wordt ontkend, zonder te melden wie dan wel verantwoordelijk was, spreekt boekdelen. Hij had dus genoeg tijd voor de acties waar Dankbaar hem verantwoordelijk voor acht, onder meer de heimelijke arrestatie en uitzetting van Ali Hassan in het weekend van de moord. Ook dit is aantoonbaar gebeurd.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 29 april 2019 16:34
Aan: Marc van den Eerenbeemt
Onderwerp: Marc, vraag over oud artikel

Beste Marc,

Op Vrijdag 14 mei 1999  verscheen een artikel van jouw hand over een interview met Harm Brouwer. Zie bijlagen.  Ik hoop dat je je nog wat herinnert. Je schrijft dat je dit interview hield op woensdag (12 mei) op zijn laatste dag als hoogste man van het OM Leeuwarden. Mijn vraag is hoe je tot de conclusie kwam dat dit zijn laatste dag als hoofdofficier van Leeuwarden was? Heeft hij dit zelf verteld? Of wist je dit op een ander manier? Een andere vraag is waarom er in dit interview niet is gesproken over de moord op Marianne Vaatstra, 2 weken eerder, die toen volop in het nieuws was.

Alvast dank voor je antwoord,

Mvg

Wim Dankbaar

Beste Wim,

Op beide vragen moet ik je het antwoord schuldig blijven. Het is te lang geleden en ik heb daar geen aantekeningen meer van.

Met vriendelijke groet,

Marc van den Eerenbeemt
Redacteur de Volkskrant

Waarom is het nu zo belangrijk om vast stellen dat Opstelten hier namens het OM liegt? Allereerst natuurlijk omdat het een leugen aan de Tweede Kamer, ofwel het parlement is. Normaal gesproken een politieke doodzonde, die hem om heel andere redenen dan de bonnetjesaffaire de kop had moet kosten. Maar nog veel belangrijker is de reden van de leugen. Die reden is dat Ali Hassan nog hetzelfde weekend van de moord het land is uitgesluisd, naar aanleiding van het verhoor van Faek die Ali Hassan aanwees als de moordenaar, en Faek daarom op 3 mei 1999 is overgeplaatst. De reden waarom Opstelten loog, is dus om te verhullen dat Harm Brouwer en Joris Demmink voor deze beslissingen verantwoordelijk waren.

Nu hebben we gelijk een tweede en derde leugen van Opstelten te pakken: Faek is niet op 27 mei overgeplaatst! En ook niet naar het AZC Drachten, maar naar AZC Musselkanaal! Dat kunt u hier en daar nog eens checken.

De toenmalige persvoorlichter van het College Procureurs Generaal liegt ook!

From: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage) 
Sent: maandag 17 mei 2010 11:48
To: Wim Dankbaar

Subject: RE: Brouwer hoofdofficier Leeuwarden

Beste Wim,

Ik heb het nog even in het Koninklijk Besluit laten opzoeken: Harm Brouwer is met ingang van 15 mei 1999 benoemd tot president van de Utrechtse rechtbank. Vanaf 1 mei had hij de feitelijke leiding over het parket overgedragen aan de plaatsvervangend hoofdofficier.

Vriendelijke groet,

Evert Boerstra
persvoorlichter
Openbaar Ministerie
Parket-Generaal

Wat probeert Evert hier nu te zeggen? Dat Harm twee weken vakantie nam zodra hij hoorde dat Marianne was gevonden? Dat hij zijn taken stante pede heeft overgedragen aan Michiel Severein? Terwijl we dit op zijn Wikipedia page lezen?

In 1998 werd hij gevraagd voor de functie van rechtbankpresident in Utrecht, maar dat wees hij af, omdat er in korte tijd al twee bestuurders van het korps Fryslân, de korpschef en de korpsbeheerder, waren vertrokken en hij het nodig vond als ‘constante factor’ op die post te blijven.

Nou, Severein weet niks van een overplaatsing van Faek:

Van: Severein, M.H. (Rechtbank Leeuwarden) [mailto:m.severein@rechtspraak.nl] 
Verzonden: woensdag 2 juni 2010 13:19
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: uw mailbericht van 1 juni jl.

Geachte heer Dankbaar,

In antwoord op uw onderstaand e-mailbericht van 1 juni jl. bericht ik u als volgt.

Voor wat de door genoemde data betreft heb ik u al medegedeeld dat ik daarover geen gegevens heb.

De overige in uw bericht genoemde onderwerpen zeggen mij niets. Ik weet er niets van en heb er geen informatie over.

Als u inlichtingen wenst over een zaak die door de officier van justitie in Leeuwarden wordt behandeld of is behandeld, adviseer ik u contact op te nemen met het arrondissementsparket aldaar.

Ik kan u verder niet van dienst zijn.

Hoogachtend,

M.H. Severein.

Geachte heer Severein,

De heer Brouwer, uw voorganger destijds als HOvJ, is wel in staat deze gegevens te verschaffen. Hij stelt dat hij per zaterdag 1 mei 1999 de taken heeft overgedragen aan de plaatsvervangende HOvJ, hoewel hij niet meer weet dat u dat was.

Hij maakt u in feite verantwoordelijk voor beslissingen na 1 mei 1999, dus ook de beslissing om “in de driehoek” te besluiten tot de geheime afvoering op 3 mei 1999 uit het AZC Kollum van Feik Mustafa, een belangrijke verdachte in de moord op Marianne Vaatstra en een andere verkrachting. Een dergelijk afbreukgevoelige en geheime beslissing wordt niet genomen zonder medeweten van de hoofdofficier.

Eén van de bronnen voor deze nieuwe informatie is de toenmalige plaatsvervangende AZC directeur:

http://jfkmurdersolved.com/audio/Uijl.wav

De stellingname van de heer Brouwer is om de navolgende redenen onwaarschijnlijk:

– Functies binnen de rechterlijke macht worden in de regel niet op zaterdagen begonnen, dan wel beëindigd.

– Neerleggen van een functie op de dag dat een gruwelijk vermoord meisje wordt gevonden, ligt niet zeer voor de hand.

– Het klinkt ongeloofwaardig dat de heer Brouwer niet meer weet dat u zijn opvolger als plaatsvervangende HOvJ was.

– Uit krantenartikelen blijkt dat hij na 1 mei 1999 nog interviews heeft gegeven als HOvJ en dat 12 mei 1999 zijn laatste werkdag als HovJ was.

– U heeft later tegen de pers gezegd dat dit “geen Europese moord” was, en dat het AZC pas 4 weken na de moord in het buurtonderzoek betrokken werd. Dit zijn weinig logische uitspraken als u zelf verantwoordelijk was voor het stiekem wegsluizen van een verdachte Irakees, op de eerste werkdag na de moord.

De functiewisseling op 1 mei 1999, lijkt mij dus in strijd met de waarheid. Mocht u echter de uitspraken van de heer Brouwer niet willen bestrijden, kan ik er dan van uitgaan dat niet hij, maar u (mede) verantwoordelijk was voor de beslissing om Feik Mustafa uit het AZC Kollum te verwijderen en buiten bereik van het onderzoeksteam te brengen?

Met vriendelijke groet en dank voor uw antwoord,

Wim Dankbaar

De heer Severein ontkent dus iets te weten van de overplaatsing van Faek Mustafa. Maar iemand van het OM moet deze overplaatsing toch hebben gelast. Vindt u het dan gek dat ik op Harm Brouwer uitkom?

Bovendien voegt Evert, trouwe dienstklopper als hij is om de leugens van zijn baas te beschermen, het volgende toe:

Overigens heeft Brouwer als hoofdofficier zitting gehad in de beheersdriehoek, samen met de korpschef en de korpsbeheerder. De beheersdriehoek is NIET de driehoek waarin over zaken gesproken wordt, dat gebeurt in de lokale driehoeken.

Nu maakt Evert het nog bonter. Hij fantaseert er op los. Dus de opdracht om Faek over te plaatsen in verband met een moord, waar heel Nederland in rep en roer van is, kwam van een niet met name genoemd lokaal officiertje, zonder dat Harm daar iets van wist? Welke officier was dat dan? Bestaan er wel “lokale driehoeken”? Ik heb er nog nooit van gehoord. U wel?

Bovendien wordt Severein in ALLE berichten van mei 1999 nog geen “plaatsvervangende hoofdofficier” genoemd. Hij wordt steevast “persofficier” genoemd. Hieronder een voorbeeld van 14 mei 1999:

Door wie werd deze persofficier dan aangestuurd in de berichtgeving over Marianne Vaatstra? Kennelijk was hij als persofficier niet de eindverantwoordelijke. We weten nu wie dat wel was. Begrijpt u dan ook waarom Harm zo muisstil blijft? Waarom hij deze  vragen niet wil beantwoorden?  Waarom hij, ondanks de bedwelmende doek van Jasper Steringa, nog niet van Wim Dankbaar af is? Waarom Jasper Steringa zijn leugens en bedrog niet uitpoetst?

In het artikel over Nettie Groeneveld heeft u al kunnen lezen hoe er gelogen werd over de reden en datum van het verhoor van Faek. Nettie volgde met Magere Hein in de ogen, braaf de leugens van Justitie. Maar ik heb nog weer een leugen ontdekt:


Volgens Opstelten en Nettie is Faek dus pas op 27 mei 1999 overgeplaatst naar aanleiding van de snel geseponeerde “verkrachting” van Stephanie. Bovenstaand artikeltje gaat ook over Faek. Dat weten we immers omdat het volgens het OM Faek was die het keeldoorsnijdende gebaar naar Marianne in de Ringo had gemaakt. In werkelijkheid was dit Ali Hassan, maar dat konden ze natuurlijk niet zeggen, want een asielzoeker die én verdwenen was, én Marianne had gedreigd haar keel door te snijden, zou Ali nog verdachter maken dan hij al was. En ze konden natuurlijk al helemaal niet vertellen dat deze crimineel meteen door Joris en Harm was weggesluisd. Maar goed, we volgen even de leugens van Justitie uit het rapport Ali H.:

“Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.”

“Feik wordt op 19 mei 1999 verhoord en staat wangslijm af om zijn dna te vergelijken met de sporen van de moordenaar. Dat komt niet overeen. Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.”

Overigens nog een leugen, want de bedreiging gebeurde niet in februari maar twee weken voor haar moord. Maar ja, Justitie moest nog een keer liegen om het verband tussen deze bedreiging en de moord te downplayen.

Het gekke is nu dat bovenstaand artikel van 9 juli 1999 is. Als u dat wil checken, dan kunt u dat hier:

https://www.dekrantvantoen.nl/vw/page.do?code=LC&id=LC-19990709-001&aid=LC-19990709-1010

Met dank aan het prachtige digitale archief van de Leeuwarder Courant. Merkt u op dat hier wederom niet wordt genoemd dat het om een asielzoeker gaat.  Want dat was Faek toch? Dit fake news komt ruim twee maanden nadat Faek daadwerkelijk is aangehouden en verhoord. Hoe zou dat nu komen? Had de familie Vaatstra weer eens gezeurd: Waar is Faek gebleven? Hadden ze weer eens gezeurd zoals Bauke Vaatstra nog deed in 2011?

Tot mijn verbazing ontdek ik net dat Wilbert Tomesen bestuursvoorzitter is en Harm Brouwer lid is van de  Commissie incompatibiliteiten huis voor klokkenluiders.

Nu is het zeker dat het Huis voor Klokkenluiders een farce is, want dit zijn behalve vriendjes, notoire anti-klokkenluiders, de grootste doofpotters. Dit is hetzelfde als de vossen aan het hoofd zetten van het onderzoek naar wie de kippen heeft opgevreten.

Kijkt u hier even naar de ervaringen met Brouwer en Tomesen in de Deventer Moordzaak:

http://dmz.translan.nl/

En dan vooral naar alle documenten onder de kop: Aangifte vervalst handschriftonderzoek

Van: Thijs Stapel
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 12:20
Aan: Sanders, mr. K. (AP Noord Holland)
Onderwerp: Re: Fax Received from CSID: ÿÿÿÿ – Pages received: 1

Edelachtbare Vrouwe,

Heeft u naar aanleiding van het overleg met uw collega inmiddels al nieuws over de beslissing om cliënt en/of de heer Mustafa al dan niet verder te vervolgen.

Cliënt wacht al ruim anderhalf jaar op een beslissing en is er erg op gebrand nu te weten waar hij aan toe is.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Van: “Sanders, mr. K. (AP Noord Holland)”
Datum: 3 mei 2019 om 12:29:30 CEST
Aan: ‘Thijs Stapel’ 
Kopie: “Buijsman, A.H. (AP Noord-Holland)” 
Onderwerp: Antw.:⁨ Fax Received from CSID: ÿÿÿÿ  –  Pages received: 1⁩

Geachte heer Stapel,

Dat kan ik mij goed voorstellen. Door noodzakelijke afstemming met parket Noord-Nederland is de afdoening helaas vertraagd. Ik wacht nu nog op informatie van één van de aangevers, alvorens ik de beslissing kenbaar kan maken. In verband met de vakantieperiode duurt dit langer dan voorzien.

Ik zeg u bij deze toe dat u binnen twee weken definitief bericht krijgt.

Vriendelijke groet, Kirsten Sanders, ovj

Arme Kirsten, ze moet nog even wachten op afstemming van het parket Noord-Holland? Van wie dan? Van Henk Mous, die opdracht gaf om de verbinding met Wim Dankbaar te verbreken? En welke aangever moet nog informatie geven? Farhad of Faek? Welke informatie is dat? Of het OM de hen bekende juiste Ali heeft opgepakt? Nou ja, in elk geval fijn dat we binnen twee weken uitslag gaan krijgen over mijn vervolging.

Vindt u mijn bericht maatschappelijk relevant? Deelt u het dan via social media via onderstaande knoppen.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

4 reacties op Nog meer leugens

 1. N.E. Derlander zegt:

  “Door noodzakelijke afstemming met parket Noord-Nederland is de afdoening helaas vertraagd”.

  Wim, mw. Sanders schrijft Parket Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe), niet parket Noord-Holland.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Noord-Nederland is Leeuwarden. Dus Henk Mous moet nog wat verzinnen, waarom hij deze vervolging (niet) wil laten doorgaan. Daar doet hij al meer dan anderhalf jaar over. Prettige wedstrijd! Ik wil niets liever dan vervolgd worden!

   Like

 2. Niko B. zegt:

  Wtf? Dat telefoongesprek..alsof ze het expres doen omdat Stapel op vakantie is. Hoezo weten ze niet eens wie je advocaat is? Sterker nog, je hebt geen advocaat in deze zaak! Jij bent toch degene waar het om gaat? Dus jij moet doorverbonden worden, maar dat mag niet vanwege een protocol? Welk protocol is dat dan, waar je niks over een zaak mag weten waarin JEZELF betrokken bent?! Het is een zootje in Nederland..

  Like

 3. Robert Jan de Vries zegt:

  Goed dat je deze zaken vastlegt zodat iedere geïnteresseerde er kennis van kan nemen. Dat moet het “integere” deel van onze overheid ook een doorn in het oog zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s