Zitting hoger beroep 28 januari 2019 Hof Leeuwarden

Afbeeldingsresultaat voor gerechtshof LeeuwardenOp 28 januari jongstleden vond de (straf)zitting plaats in hoger beroep bij het Hof Leeuwarden aan het Wilhelminaplein 1. Ik heb hier geen ruchtbaarheid aan gegeven omdat ik er tot het laatste moment vanuit ging dat mijn wraking een opschortende werking zou hebben en ik een oproep voor een nieuwe datum zou ontvangen.  Dit bleek echter niet zo te zijn, de zitting ging gewoon door.

In elk geval staat een uitspraak gepland voor aanstaande maandag, 11 februari, om 13:30 uur. Of dit een tussenuitspraak of een einduitspraak wordt, is onzeker. Het Hof wilde daar geen uitsluitsel over geven. Een tussenuitspraak zou kunnen zijn dat mijn  gevraagde getuigenverhoor wordt toegewezen. Mocht dat niet zo zijn, dan zal er waarschijnlijk een einduitspraak worden gedaan, wat ongetwijfeld een veroordeling wordt. Dan voel ik mij zwaar genaaid.  Enfin, als mensen erbij willen zijn, dan weet u nu waar u moet zijn. Ikzelf zal er zijn. Specifiek nodig ik leden van de familie Vaatstra uit. Maaike kan ik wel vergeten, maar Bauke en sommige van zijn  (schoon)kinderen waren er vorige keren ook bij. Misschien kan ik ze toch nog van hun Stockholm syndroom afhelpen. Hoe krankjorum het is dat ze het dagboek van Maaike deepsixen in plaats van er trots te zijn. Bauke en Willem, zijn jullie intelligent genoeg om te snappen dat met mijn getuigen de waarheid aan het licht komt? Dat jullie dan allemaal miljonair worden met de grootste schadevergoeding ooit van de Staat der Nederlanden? In plaats van met die miezerige tonnetjes van deze “vieze leugenaar”? Marianne krijg je er niet mee terug, maar wel gerechtigheid! Geven jullie Maaike haar stem terug? Plus een echt goede band met haar (klein)kinderen? Staat deze nog, Bauke?

Wat is je leeftijd nu, Bauke? 80+? Van Marianne weet je nu dat je alleen nog maar iets kunt zeggen als je leeft! Dead men tell no tales. Three can keep a secret if two are dead. Your daughter is dead! You are not! Was jij het niet die tegen Maaike zei: Je moet alles opschrijven!

De zitting begon van beide kanten vrij agressief, maar gezien het verdere verloop, de zitting heeft ruim 2,5 uur geduurd, van 14:45 tot 17:30 uur, is er enige reden tot hoop. Ik ben begonnen met een kort pleidooi van ongeveer 10 minuten (de naam van aangever is vervangen door X of [………] in verband met geldende vonnissen).

Edelachtbare voorzitter,

Ik wil beginnen met te zeggen dat mijn vertrouwen in een eerlijk proces onder uw voorzitterschap tot dichtbij het nulpunt is gedaald. Ik heb u uitputtend tot tweemaal toe de noodzaak bepleit van een getuigenverhoor. Bij de vorige zitting heeft u vooraf aangegeven de noodzaak voor mijn getuigenverzoek niet in te zien. Ik mocht die noodzaak weliswaar ter zitting toelichten, maar ook tijdens de zitting heeft u het verzoek afgewezen. Een wraking leidde niet tot een ander oordeel, behalve dan dat de samenstelling veranderd is. U blijft echter de voorzitter.

Voor deze zitting is het niet veel anders gegaan, eigenlijk precies hetzelfde. Mijn vertrouwen is extra gedaald omdat ik tal van nieuwe feiten en omstandigheden heb aangedragen, zoals een valse aangifte van Faek Mustafa tegen mij, die niet door het OM wordt vervolgd. Evenmin een aangifte van mij tegen Faek Mustafa wegens meineed, valsheid in geschrifte en het doen van een valse aangifte. De reden hiervan is voor mij duidelijk. Het OM weet dat ik Mustafa als getuige zou moeten mogen horen in een rechtstreekse strafzaak van hem tegen mij, en andersom in een strafzaak van mij tegen hem. Het sterkt mij in de opvatting dat het OM  dit koste wat kost wil voorkomen.

Ook heb ik betoogd dat er een nieuwe omstandigheid is ontstaan, zijnde dat mijn wederpartij geen bezwaar meer maakt tegen het horen van mijn getuigen. Dat het getuigenverhoor desondanks wederom wordt afgewezen, vind ik dan ook verbazingwekkend en sterkt mijn wantrouwen in een eerlijk proces. Ik mag de noodzaak weliswaar weer ter zitting toelichten, maar gezien mijn ervaring verwacht ik daar niet veel van.  Te meer omdat ik die noodzaak reeds uitputtend heb toegelicht in mijn getuigenverzoek en wrakingsverzoeken. Ik zou eigenlijk niet weten hoe ik dat ter zitting beter kan doen. Het komt neer op een herhaling van zetten. Niettemin zal ik dat dan toch maar doen.

Het is ontegenzeggelijk dat het horen van de getuigen in mijn verdedigingsbelang is. De heer X beweert in zijn aangifte dat hij Faek Mustafa , Ali Hassan, Ludger Dill en Marianne Vaatstra nooit heeft ontmoet en gekend. Deze beweringen zijn vals en dit is nu juist aan te tonen met het horen van de getuigen.  Faek Mustafa zal in een getuigenverhoor kunnen vertellen dat de heer X hem en Ali Hassan wel degelijk heeft gekend. Zijn toenmalige vriendinnetje Stephanie van Reemst kan dit ook bevestigen. Hetzelfde geldt voor Isabella Wagenaar en Spencer Sletering.

De heer Thomas Vos is inmiddels overleden maar heeft bevestigd – nota bene ook op verzoek van de raadsman van X –  dat Ludger Dill een zeer goede vriend van X was, die zelfs bij X heeft ingewoond. Zijn vrouw Grietje leeft nog wel en ook zij kan bevestigen dat X en Dill dikke mik met elkaar waren. Ook zonder die bevestiging is het vrijwel ondenkbaar dat de heer X en Ludger Dill elkaar nooit hebben gekend of ontmoet. Het waren immers allebei Duitsers die jarenlang woonden op dezelfde camping, die later een AZC werd. Ludger Dill heeft zelfs getracht deze camping te kopen, wat uitgebreid in de publiciteit is geweest. Het is vrijwel uitgesloten dat de heer X een landgenoot, die de camping koopt waar de heer X een vaste standplaats heeft, niet kende.

Daar komt bij dat X tegenstrijdige verklaringen in de publiciteit heeft afgelegd. In de ene publicatie zegt hij dat hij de dag na de moord naar Duitsland is vertrokken, in de andere zegt hij dat hij op het tijdstip van de moord reeds in Duitsland was. Ook dit is ingebracht. De vraag is waarom de heer X aantoonbaar tegenstrijdige verklaringen aflegt. Daarmee is ook de noodzaak opportuun om  hem, als klager en mijn directe wederpartij, als getuige onder ede te horen.

Faek Mustafa en Hans Mauritz kunnen ook onder ede opheldering verschaffen over wat er nu waar is van de verklaring die Mustafa tegenover Mauritz heeft afgelegd.

Ik heb dit alles reeds aangetoond met ingebrachte verklaringen en opgenomen telefoongesprekken, maar de bewijskracht hiervan is kennelijk genegeerd. Dat versterkt niet alleen mijn indruk van vooringenomenheid en partijdigheid, maar maakt de noodzaak van het getuigenverhoor nog groter. Ik stel immers dat die verklaringen in een getuigenverhoor zullen worden bevestigd. Een rechter die stelt dat het niet in mijn belang zou zijn om aan te tonen dat een aangifte vals is, kan ik niet anders beoordelen dan vooringenomen en partijdig. Dat is voor mij een rechter die niet aan zijn plicht tot waarheidsvinding wil doen. Daar komt bij dat het horen van getuigen normaal gesproken een grondrecht is, dat niet behoort te worden afgewezen. Dit is vastgelegd in het EVRM. In dit geval wringt dat des te meer, omdat het horen van getuigen nu juist staat of valt met winst of verlies.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat mijn motieven edel en zuiver zijn. Het is immers niet mijn eerste doel om de heer X in een kwaad daglicht te zetten, door te stellen dat de moord op Marianne Vaatstra in zijn caravan is gepleegd. Het is mijn doel om aan te tonen dat Justitie dit vanaf de dag van de moord heeft geweten, maar dit om wat voor reden dan ook niet bekend heeft willen maken, en dat tot vandaag nog steeds niet bekend wil maken. Dat is het grote maatschappelijke belang dat ik nastreef. Het is immers veel ernstiger als Justitie valse verklaringen heeft afgelegd, tot en met aan ons parlement. Wat dat betreft is ook een getuigenverhoor van de heer Brouwer, de destijds verantwoordelijke hoofdofficier, van groot belang. Hij kan immers opheldering verschaffen over tal van zaken, die rechtstreeks aan deze zaak raken, zoals:

– Is Faek Mustafa inderdaad op dag 1 verhoord?
– Wat heeft hij verklaard?
– Waarom is hij overgeplaatst?
– Op welke datum is hij overgeplaatst?

– Waarom werd zijn overplaatsing 10 jaar lang ontkend?
– Waarom is er niets gedaan met de aangifte van Isabella van doodsbedreiging door Faek?

Ook een getuigenverhoor van Jasper Steringa is van groot belang. Als blijkt dat Marianne Vaatstra in de caravan van X is vermoord, dan is zijn bekentenis vals en afgedwongen geweest. Gezien het feit dat hij inmiddels aan meerdere mensen heeft toevertrouwd dat hij Marianne niet heeft vermoord, verwacht ik dat hij dat zal bevestigen in een getuigenverhoor. Ook dat dient een groot maatschappelijk belang.

Mocht u dan toch mijn grondrechten willen blijven afwijzen, dan verzoek ik in elk geval de strafmaat in eerste aanleg te herzien. Mijn motieven zijn immers edel, oprecht en zuiver.  Ik ben nooit eerder in aanraking met Justitie geweest, behalve dan voor de soortgelijke kwestie Jano Hassan, waarin mij ook de getuigen werden ontzegd. Het is los van het feit dat ik in deze zaak mijn rechten niet krijg, onverteerbaar dat mij een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden werd opgelegd. Dit is des te onbegrijpelijker omdat in eerste aanleg is gesteld dat ik erop mocht vertrouwen dat mijn publicaties over X de waarheid waren. Waarmee voldaan is aan lid 3 van artikel 261:

Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Ingeval u vandaag weer mijn getuigenverzoek afwijst, zal ik daartegen alle rechtsmiddelen aanwenden die mij ter beschikking staan.

Dank voor uw aandacht.

W. Dankbaar

Vervolgens begon de voorzitter mij onder vuur te nemen over de “methodes”  van Mauritz en mij. Had ik de heer de X niet bij zijn initialen kunnen noemen, was bijvoorbeeld één van haar vragen. Een heel verslag van de zitting gaat me nu wat te ver, maar hieronder toch een aantal punten die ik naar voren heb gebracht.

-Faek heeft geen bezwaar tegen getuigenverhoor.

-Dat de heer Brouwer niet reageert en niet wil getuigen bewijst het al.

-7 ton zonder advocaatkosten, dan is het een miljoen. Ik moet kapot en uitgeschakeld, was u daarvan op de hoogte? Wat is te prefereren? Zonder pensioen, failliet, hele vermogen kwijt, of een paar maanden cel? Ik krijg het allebei!

-Ik heb sterk de indruk dat rechters van tevoren opdracht krijgen om dit schandaal onder het tapijt te houden,  dus mij te veroordelen.

-Al u vier (Advocaat Generaal en de drie rechters) weten dat ik gelijk heb. Waarom? Omdat getuigen ook zouden bewijzen dat ik geen gelijk heb. Dat is dus ook in het belang van het OM. Waarom worden de getuigen dan toch afgewezen? Bent u dan niet een soort Warren Commission die een staatsmisdrijf onder de pet moet houden? Uw opdracht is mij te veroordelen, net als Lee Harvey Harvey Oswald.

-Als Justitie direct de waarheid had verteld, was me dit nooit overkomen.

Ik ben geëindigd met een vraag als volgt: Stelt u nu eens dat ik gelijk heb? Stelt u eens dat onze Justitie vanaf dag 1 heeft geweten hoe de vork in de steel zat, en de daders een stiekem vrijgeleide heeft gegeven, medeplichtigen de hand boven het hoofd heeft gehouden? Moet dat dan bekend worden of moet dat onder de pet blijven?

Zonder het antwoord af te wachten zei ik: Ik vind dat dat bekend moet worden!

De voorzitter: Dat heeft u vandaag meer dan duidelijk gemaakt! 

Voor de rest kunt u een indruk van het zittingsverloop krijgen aan de hand van enige correspondentie die zich na de zitting ontspon.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 12:29
Aan: Strafgriffie.hof-arle.leeuwarden@rechtspraak.nl;
CC: r.reyneveld
Onderwerp: Verzoek m.b.t. tot vergeten produktie

Edelachbare voorzitter,

Met verwijzing naar de zitting van gisteren, 28 januari, dank ik u voor de tijd die uw combinatie nam om naar mij (en mijn wederpartijen) te luisteren. Omdat ik tot dit weekend dacht dat ik vanwege mijn wraking een nieuwe oproep zou krijgen, was ik niet zo voorbereid als ik wilde zijn. De zitting nam voor mij een aantal onverwachte wendingen, maar mijn indruk is dat ik van u ruim de gelegenheid heb gekregen om te zeggen wat ik wilde zeggen. Toch blijven er achteraf altijd zaken over waarvan je zegt: Had ik dit nog maar gezegd. Of had ik maar zus en zo gereageerd. Eén van die zaken die erbij ingeschoten zijn, is dat ik u via mijn Ipad een gesprek had willen laten horen, of in elk geval inleveren (bijlage), dat ik afgelopen zondag met Grietje Vos had. Ik weet niet of dat had gemogen, maar niet geschoten is altijd mis. Omdat ik het ben vergeten, wil ik alsnog vragen of ik dit mag inbrengen. Het is slechts een recente bevestiging van wat ik gisteren zei en eerdere produkties uitwijzen, dat de heer X en Dill elkaar zeer goed kenden. De heer Reyneveld kan er bezwaar tegen maken, daarom stuur ik het ook naar hem, zodat hij kan aangeven of hij zich hiertegen verzet.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

Van: mr. ing. H.J. Reyneveld
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 14:53
Aan: ‘Wim Dankbaar’; Strafgriffie.hof-arle.leeuwarden@rechtspraak.nl; ‘Bons, A.A. (Hof Arnhem-Leeuwarden)’
Onderwerp: RE: Verzoek m.b.t. tot vergeten produktie

Edelgrootachtbare voorzitter,

Hoewel het klopt dat een Duitse man die beschikte over een Mercedes gedurende langere tijd gewoond heeft in een tweede caravan waarover [……] beschikte, betreft dit niet Ludger Dill zoals de heer en mevrouw Vos volgens Dankbaar getuigen. De Duitse heer die verbleef in de caravan was een Duitser genaamd Ralph Arno Philip of Phillip. Deze Duitse heer was een kennis van de heer Pieter Wiersma uit Dokkum. Een en ander blijkt uit verklaringen van Pieter Wiersma en zijn zoon Roland Wiersma. Deze verklaringen zijn overgelegd als productie 41 en 42 in een civiele procedure tussen […….] en Dankbaar en zend ik als 1 bijlage mee. Blijkbaar hebben de heer en mevrouw Vos geweten dat het een Duits sprekende man was met een auto met een Duits kenteken die bij [……] inwoonde. Thomas Vos heeft al dan niet op voorspraak van Dankbaar verklaard dat dit dan Dill zou zijn. Kennelijk kenden deze personen Dill niet persoonlijk, anders had de persoonsverwisseling niet plaats kunnen vinden. Dill kwam niet of nauwelijks op de camping, terwijl Philip er langere tijd woonde in de tweede caravan van […..]. Gezien het feit dat mevrouw Vos aangeeft dat ze de persoon die bij […….] woonde goed kende en dat het gaat om de man die in de caravan bij  [……] woonde, gaat het om de heer Philip. Het kan zijn dat het een eerlijke vergissing van de heer en mevrouw Vos gaat, mogelijk ook is de heer Vos betaald voor zijn verklaring die in strijd met de feiten is. De heer Dankbaar is sinds 10 oktober 2017 op de hoogte van het bestaan van de verklaringen van vader en zoon Wiersma.

Voor zover [……] al een stem zou hebben, des neen, heeft [……] geen bezwaar tegen het alsnog bij wijze van eenmalige uitzondering in het dossier opnemen van de door de heer Dankbaar ingezonden geluidsopname en refereert zich in deze aan uw oordeel.

Met vriendelijke groet,

Rick Reyneveld

 

Geachte heer Dankbaar,

Het hof heeft uw geluidsfragment en uw verzoek om dit in het dossier te mogen voegen in goede orde ontvangen.

De wet maakt het ons niet mogelijk over te gaan tot voeging van het fragment in het dossier. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten en wij kunnen derhalve geen aanvullende informatie tot ons nemen.Het hof acht zich overigens op het door u aangehaalde punt, namelijk dat dhr. [………] dhr. Dill kende, ook voldoende voorgelicht.

Namens de voorzitter,

T.H. Bosma

raadsheer

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 12:21
Aan: Strafgriffie.hof-arle.leeuwarden@rechtspraak.nl; Bons, A.A. (Hof Arnhem-Leeuwarden)
CC: r.reyneveld
Onderwerp: Re: Verzoek m.b.t. tot vergeten produktie

Edelgrootachtbare voorzitter,

Ik begrijp de wettelijke onmogelijkheid om na het onderzoek nog iets toe te voegen. Het verweer van de heer Reyneveld kan ik echter niet onweersproken laten, met name omdat dit een vileine, beledigende (valse) suggestie bevat. De heer Reyneveld oppert de mogelijkheid dat ik Thomas en Grietje Vos zou hebben omgekocht om vals te verklaren. Met kracht en klem moet ik dit bestrijden en kan ook bevestigd worden door Grietje Vos. Van een persoonsverwisseling is absoluut geen sprake. Beiden spreken over Ludger Dill, de Duitser die begin jaren 90 de camping wilde kopen. Zie bijlagen (nieuwsartikelen). Ludger Dill heeft overigens 300.000 gulden aanbetaald voor de camping bij notaris Beugelink te Kollum. Dit bedrag was cash in een koffer, zo heeft de notaris mij bevestigd. Voorwaarde was dat als Dill de rest van de financiering niet rond kreeg, hij de 3 ton niet kon terugclaimen. Hierdoor is Dill aan lager wal geraakt.

Ook de foto van Dill (in bijlage krantenbericht) hebben zij bevestigd als zijnde de man die zeer bevriend was met de heer X en een tijdje bij hem heeft ingewoond in de kleine caravan naast zijn chalet. De naam Ralph Arno Philip of Phillip  kennen zij niet, of althans Grietje niet, de enige die ik het nog kon vragen nu Thomas overleden is. De ingebrachte verklaringen van vader en zoon Wiersma, goede kennissen van de heer X, lijken op damage control om zijn vriendschap met Ludger Dill te verhullen. Waarmee niet gezegd is dat de heer Philip niet (ook) een tijdje bij de heer X kan hebben  ingewoond. Thomas en Grietje weten daar in elk geval niks van. Bovendien was de Mercedes van Ludger Dill donkergrijs, niet wit zoals de beweerde Mercedes van de heer Philip.

Faek Mustafa:  “Marianne kwam wel vaker in de caravan van [……]. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.” 

Dat Dill niet of nauwelijks op de camping kwam, kan de heer Reyneveld onmogelijk weten, anders dan van X. In feite verraadt X zichzelf want dan kende hij Dill in elk geval wel, wist minimaal wie Dill was. Iets wat hij ontkent in zijn aangifte. Verder is het en face al ongeloofwaardig dat Dill niet of nauwelijks op de camping kwam die hij wilde kopen. 

Overigens was het 20 jaar geleden, ver voordat ik op het toneel kwam, al bekend dat Dill en X zeer goede vrienden waren, die een caravan op het AZC deelden. De moeder van Marianne schrijft hierover al in 2002 in haar ‘dagboek’:

(Wim: Dagboekfragmenten zijn hier niet afgedrukt in verband met een vonnism verbod op publicatie)

De suggestie dat ik Thomas en Grietje betaald zou hebben is in het licht van deze historie al onmogelijk, maar zonder dat, ook al ronduit lasterlijk. Bovendien heeft de heer Reyneveld zélf de bevestiging van Thomas gekregen dat Dill en X intensieve contacten hadden (zie bijlage, reeds ingebrachte  produktie 11).

De tip om Thomas en Grietje te bellen, kwam van Klaske Ferwerda, de jarenlange vriendin en strijdmakker van  de moeder van Marianne. Bel Thomas en Grietje maar, die weten veel over X en Ludger Dill, zo was het devies. Nadat ik de eerste keer belde en het gesprek al snel interessant leek te worden, heb ik gevraagd of ik terug mocht bellen om het gesprek op te nemen.  Dat gesprek dateert van 8 januari 2014. De opname is te groot (24 MB) om bij te sluiten per email , daarom onderstaand een (niet publieke) link, zodat desgewenst beoordeeld kan worden dat het om een zeer openhartig gesprek gaat, waarbij geen sprake is van enige coaching, beïnvloeding, laat staan geld of wat dan ook.

(Wim: link hier niet afgedrukt in verband met vonnis)

Voor de volledigheid sluit ik hieronder ook het transscript bij. (Wim: hier niet afgedrukt in verband met vonnis)

Het verweer van de heer Reyneveld toont wat mij betreft des te meer dat de heer X het mild gezegd niet zo nauw neemt met de waarheid en voegt ten overvloede toe aan de noodzaak van mijn getuigenverzoek.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

Van: mr. ing. H.J. Reyneveld
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 15:40
Aan: ‘Wim Dankbaar’; Strafgriffie.hof-arle.leeuwarden@rechtspraak.nl; ‘Bons, A.A. (Hof Arnhem-Leeuwarden)’
Onderwerp: RE: Verzoek m.b.t. tot vergeten produktie

Edelgrootachtbare voorzitter,

[……] maakt bezwaar tegen de laatste onderstaande toevoeging van de heer Dankbaar aan het dossier en ik zal niet inhoudelijk daarop reageren.

Vriendelijk groetend, Rick Reyneveld

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 10:54
Aan: Strafgriffie.hof-arle.leeuwarden@rechtspraak.nl
Onderwerp: Correctie voor voorzitter Mr. Bosma

Grootedelachtbare voorzitter,

Op de zitting van 28 januari vertelde u dat de samenstelling één nieuwe rechter had ten opzichte van de vorige zitting van 28 november 2017. Ik twijfelde toen reeds, maar wist het niet zeker, dus zei ik maar niks. Inmiddels heb ik gecheckt dat uw vorige collega’s mr. Hielkema en mr. Rietveld waren. Dus u had op 28 januari twee nieuwe collega’s, mrs. Deuring en Brink.  Ik wil niet als een betweter of mierenneuker overkomen, maar toch hecht ik eraan om dit recht te zetten, niet alleen omdat ik wil dat dit correct in het proces verbaal van de griffier terecht komt, en mijn eerste wraking toch nog enig nut lijkt te hebben gehad,  maar vooral omdat ik van mrs. Deuring en Brink een positieve indruk heb gekregen. Er leek zowaar sprake van enig begrip en empathie voor mijn persoonlijke situatie. Aanvankelijk vroeg ik mij af: Waarom willen ze dit weten? Achteraf heb ik begrepen dat mijn situatie relevant is voor de beoordeling van de strafmaat. Mr. Deuring vroeg mij: In welke situatie ziet u  uzelf over pakweg 2 of 3 jaar?  Ik weet niet meer wat ik geantwoord heb, maar misschien ben ik dan wel dakloos. Hoewel ik dan nog altijd een moeder van nu 82 en een tweelingzus (met MS) heb, die mij niet onder een brug laten slapen:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 19:27
Aan: ‘Dineke Dankbaar’
Onderwerp: RE: onder een brug, dacht het niet 🙂
 

Dankjewel zussie. Het is echt niet zo dat dit denkbeeld de ver van je bed show is. Heb vandaag een bijstandsuitkering aangevraagd (zie bijlage)

x

 Van: Dineke Dankbaar
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 19:22
Aan: Wim Dankbaar (Wim Dankbaar)
Onderwerp: onder een brug, dacht het niet 🙂
 

Hallo broertje, dacht niet dat ik jou onder een brug laat slapen.. Als de nood echt aan de man is, is in de Florijn (zolang het nog in mijn bezit is) een slaapplaats voor jou vrij 🙂  Met alle neven activiteiten 😀

Ik had tegen mr. Deuring moeten zeggen: Dat hangt er helemaal vanaf of u mij mijn getuigenverzoek toewijst. Want dan kan ik zomaar de held worden die het grootste rechtsschandaal van Nederland heeft blootgelegd.

Wat mij het meeste opviel, is dat u en uw collega’s helemaal niets wisten over mijn persoonlijke situatie. U volgt mijn website blijkbaar niet, daar had u zich kunnen informeren.

Ook over u heb ik mijn mening bijgesteld. Weet u waarom? Omdat u mij vroeg: Is dit u het allemaal waard geweest? Ik zei u: Als ik had geweten hoe het allemaal zou verlopen, dan was ik er nooit aan begonnen. Maar u kon net zo goed aan Nelson Mandela of Martin Luther King vragen: Is dit u het allemaal waard geweest?

De klap op de vuurpijl was dat u mij vroeg: Heeft u nog wel met contact met uw kinderen? Met de toevoeging: Dat is belangrijk toch? Niets menselijks is u blijkbaar vreemd. Wat mijn geweldige kinderen Eva en Philip, beiden studeren medicijnen, betreft: Denkt u dat zij het leuk vinden dat hun vader zonder wederhoor wordt afgemaakt op landelijke TV en “kierewiet” wordt genoemd? Eén ding weet ik nu zeker: U vindt mij niet kierewiet! Het is mij ook niet ontgaan dat u begrijpend knikte toen ik het over Lee Harvey Oswald had.

Ik ben opgevoed met het idee dat ik toevallig geboren in de meest voorbeeldige rechtstaat, waar de rechterlijke macht onafhankelijk is. Nederland heeft mij veel gebracht. Ik ben er miljonair in geworden, maar heb ook weer alles verloren. Omdat ik wat terug wilde geven aan Nederland! De zware verantwoordelijkheid om recht te spreken ligt bij u. Mijn lot is in uw handen.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

 

Akky van der Veer zegt:

Omdat ik erbij was op 28 januari en de hele zitting heb ”uitgezeten” valt me één ding op in je verslag, Wim. Je bent vergeten te vermelden dat de heer Dijkstra, advocaat-generaal van het OM, blijk gaf niets of heel weinig van deze zaak af te weten. Hij begon nota bene over de loopsporen (twee heen, één terug) naar en van wat hij het ”plaats delict” noemde. Waarschijnlijk had hij alleen de uitzending van Peter R. de Vries bekeken? Gelukkig kreeg je ruimschoots de gelegenheid zijn ”fouten” te pareren. Dat heb je uitstekend gedaan, petje af!

Inderdaad, de AG wist niet dat dit gefotoshopte fopperij is geweest, dat over deze ‘loopsporen’ al minstens 5 mensen gebanjerd waren. Die heb ik allemaal genoemd: Spencer, Hansje, Gerrit, Freddy en Bauke. Dat weet Maaike ook donders goed!

Hij begon ook nog over de 100% DNA match van het NFI.  Toen heb ik over de Schiedammer Parkmoord uitgewijd, waar ook een “bekentenis” was van Kees Borsboom én werd gezegd dat zijn DNA was gevonden op Nienke Kleiss. Totdat de echte dader Wik Haalmeijer bekende.  Ook heb ik dit nog genoemd:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3057117/zaak-nfi-medewerkster-die-sjoemelde-met-bloed-geschorst

Er is maar één corrupteling nodig om het daderprofiel te vervangen voor het profiel van Jasper. Daar is geen groot complot voor nodig. Toen eiste de AG niet meer dat ik mijn suggestie dat het NFI een DNA match ook kan vervalsen, wilde terugnemen. Het NFI valt onder het OM en is daarmee niet onafhankelijk. Als de belangen groot genoeg zijn, is het gewoon U vraagt, wij draaien! 

Ook heb ik gezegd dat dit niet per se mijn stelling was, omdat er ook sterke aanwijzingen zijn dat Jasper er wel bij was. Anders zeg je niet: Marianne was stomdronken, je kon alles met haar doen. 

Ik had liever Harm Brouwer of Henk Mous als AG gehad 🙂 Maar die durfden dat natuurlijk niet.

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

16 reacties op Zitting hoger beroep 28 januari 2019 Hof Leeuwarden

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Eric, Je overdrijft zwaar. Ik heb slechts 1 zinnetje gebruikt, wat vele anderen ook denken:

  “Richt je op justitie want dan kan niemand je verder ook iets maken. De familie kotst je uit en wil nooit meer iets van je horen.”

  Het leek mij niet dat je deze mening strikt privé wilde houden. Ik heb deze mening gebruikt, juist om aan te tonen dat hij niet voor Maaike geldt. Dat blijkt immers uit het verhaal van Goos Kooistra.

  Het lange verhaal dat jij wilt posten is voor het overgrote deel onjuist of gebaseerd op verkeerde veronderstellingen. Het kost mij weer een hoop tijd om dat te gaan corrigeren. Van stank voor dank is geen sprake.

  “Wat heeft wat jij of Maaike denkt over een fictieve brief te maken met een oplossing van de zaak?”

  Het gaat hier niet zozeer om de oplossing, als wel om het feit dat Maaike achter mijn bevindingen staat, of wat jij beledigend visioenen en gedachtes noemt. Op basis van Yehudi’s leugens dat zij niet achter mij staat, ben ik meer dan 8 ton kwijtgeraakt. Ik hoop dat je nu inziet waarom Maaike’s werkelijke mening wel degelijk relevant is? Dat daar mijn hele vermogen mee is gemoeid?

  Wim

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Wat zou Bauke hiermee toch bedoeld hebben?

  Inmiddels is Jasper S. veroordeeld tot achttien jaar cel, maar Vaatstra is nog altijd met de zaak bezig. ‘Ik heb net weer een nieuwe ontdekking gedaan. Als ik daarmee naar de media ga, barst er een bom, dat weet ik zeker. Maar ik weet nog niet of ik het wil, al die aandacht. Daarbij komt dat ik mijn informant in een lastig parket zou kunnen brengen. Voorlopig denk ik er nog even rustig over na.’

  https://www.villamedia.nl/artikel/bauke-vaatstra-vader-van-de-in-1999-vermoorde-marianne

  Like

 3. Meret zegt:

  Op 28 januari heb ik samen met Akky de rechtzaak tegen Wim bijgewoond. In het zelfde gebouw waar ruim 120 jaar geleden de 3 gebroeders Hogerhuis tot straffen van 12,11 en 6 jaar werden veroordeeld voor een mislukte woning overval. Deze broers stonden bekend als socialisten en het werd tijd om deze rooien een lesje te leren volgens de heren notabelen, er moest een voorbeeld worden gesteld. Ondanks het feit dat algemeen bekend was dat ze de daders niet waren en ondanks het feit dat er demonstraties waren van meer dan 4000 man om de mannen vrij te krijgen. Zelfs de inzet van kamerlid Pieter Jelles Troelstra en Domela Nieuwenhuis mocht niet baten, er kwam geen herziening en men bleef volharden in het ten uitvoer brengen van dit valse vonnis.
  Daar zat Wim dan, op de zelfde plek als hiervoor genoemden. Strijdlustig als altijd maar beheerst zij pleidooi houdend. Gevolgd door het pleidooi van de tegenpartij, waarin tot uitdrukking kwam hoezeer deze toch had geleden onder de publicaties van Dankbaar.
  Daarna was de advocaat Generaal aan de beurt. Deze vroeg Wim hoe hij dacht dat het NFI het DNA vervalst had en eiste van Wim dat hij deze beschuldiging terug nam. Bovendien bleek volgens hem uit de vele opgelegde dwangsommen dat Dankbaar wel hardleers moest zijn want anders kon je nooit zulke hoge dwangsommen krijgen. (De achtergrond van het hoe en waarom in deze zaak kende hij kennelijk niet)
  De rechter viel Wim vervolgens fors aan op het feit dat de kluisverklaarders een financiele tegemoetkoming in het vooruitzicht was gesteld en dat dit toch riekt naar omkoping.
  Gaandeweg werd de sfeer ontspannener en is er nog ruim 1 uur op een goede manier van gedachten gewisseld. Hierin was er een goede balans in de persoonlijke betrokkenheid van Wim bij de Vaatsrazaak, de offers die hij inmiddels heeft gebracht en de noodzaak een zo grote misstand aan de kaak te stellen. Dit heeft zeker indruk gemaakt op alle drie de rechters, wat bleek uit het feit dat de voorzitter Dankbaar als kokkenluider bestempelde. We weten hoe dat meestal gaat, jarenlang tegen de stroom in knokken om vervolgens door de staat met veel geld schadeloos gesteld. (o.a. Willem Oltmans, Ad Bos en Fred Spijkers)
  Persoonlijk acht ik het waarschijnlijk, juist naar aanleiding van het goede luisteren van de rechters, dat dit niet een eindvonnis wordt.
  Weet niet precies meer wat de advocaat Generaal eiste, maar in ieder geval wel de ten uitvoerlegging van de voorwaardelijke hechtenis uit de proefperiode.
  Wiebren Hogerhuis zat 10 jaar van zijn straf uit. Op de vraag waarom hij geen gratie had gevraagd, antwoorde hij: Van hen die mij het recht onthouden, verlang ik geen gunst.
  Laat in Godsnaam hier het recht wel zegevieren, anders zou dit hof nog dommer zijn dan een ezel, want die stoot zich in’t gemeen niet twee keer aan dezelfde steen.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   “De rechter viel Wim vervolgens fors aan op het feit dat de kluisverklaarders een financiele tegemoetkoming in het vooruitzicht was gesteld en dat dit toch riekt naar omkoping.”

   Dit herinner ik mij niet. Kan ook bijna niet omdat hier geen sprake van is. Wel herinner ik dat de voorzitter bedenkingen had bij het aanbod om anoniem te blijven of met naam en toenaam in het boek te komen. Dat vond zij rieken naar chantage. Ik denk dat je daar een beetje mee in de war bent. Ik heb toen nog gezegd dat Deep Throat van Watergate ook anoniem bleef in ruil voor verklaringen die een een groot schandaal hielpen blootleggen, in het algemeen belang. Met andere woorden dat ik dat helemaal niet laakbaar vond.

   Like

 4. Triton333 zegt:

  Beste Wim,
  Ondanks alle schrijnende tegenspoed die je nu treft, heb ik inhoudelijk nog steeds vertrouwen in je gelijk omdat ik regelmatig de oude films bekijk en de oude verklaringen lees en daar zoveel bevestiging in tegenkom dat men er eigenlijk niet meer omheen kan.

  Je schrijft bijvoorbeeld:
  Faek Mustafa: “Marianne kwam wel vaker in de caravan van [……]. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.”
  En dan kijk ik naar het interview van Geke met Micha Kat: “… hoorde ik een gil. Want toen ik voor het raam stond, toen scheurde hier een Mercedes… Ach!… Een Mercedes!… een donkere stationcar…”

  En dan de op internet geplaatste schriftelijke of gefilmde verklaringen van Geke, Tettje, Bertus, Jacob, Ronnie, Sikko, Gerrit (uit IJmuiden), Rosalyn, Verrie en al die anderen die ik misschien vergeten ben…. Te veel om te negeren, zoals tot nu toe lijkt te zijn gebeurd.

  Like

 5. Johnny Ligtenberg zegt:

  Als gezegd wordt dat Marianne stomdronken was hoe heeft ze dan kunnen fietsen en zo recht door het weiland kunnen lopen?

  Like

 6. Johnny Ligtenberg zegt:

  Dag Wim plaats bovenstaande reactie maar niet. Het is niet leuk voor de nabestaanden om te lezen dat ik het over stomdronken heb. Het is wel om aan te geven dat alles onzin is, maar toch!

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Lijkt me niet confronterend. Marianne was immers niet stomdronken. Weet de familie ook. Gedrogeerd heeft Jasper aangezien als dronken. Is althans mijn stelling.

   Like

   • johnloup zegt:

    Jasper heeft dat ook niet tijdens de rechtszaak gezegd toch?
    Dat heeft hij toch aan een medegevangene verteld?
    Alles wat niet officieel is gezegd, geldt vlgs sommigen/velen niet.
    Wel is de algemeen heersende mening ( vlgs mij met name bij Bauke Vaatstra) dat Jasper tijdens de rechtszaak niet alles heeft verteld. Dan is zo’n stukje informatie vanuit de gevangenis wel belangrijk. kan er meteen wel/niet een logisch verband gezocht worden met de bevindingen van de patholoog betr. drankinname van Marianne.

    Like

 7. Hans zegt:

  Hoi Wim,

  Confronterend om je zo in je appartementje te zien, de vorige keer dat ik je ontmoette woonde je nog in een villa in Overveen …
  Wel goed om je weer te ontmoeten.
  Ik hoop dat er, in de komende tijd, toch nog een doorbraak komt in de moordzaak betreffende Marianne Vaatstra.

  Mij is verteld, dat binnen het NFI het gerucht gaat dat Marianne DNA (sperma) in zich had van verschillende mannen.
  Dit gerucht is me verteld door meneer X (naam bekend bij Wim), destijds Patholoog – Anatoom bij het NFI.
  Ik heb geprobeerd hier X verder over te bevragen, hij weigerde daar op in te gaan.

  Ik heb het sterke vermoeden dat het gerucht klopt.
  Maar ja, het is een gerucht en er valt op deze manier natuurlijk helemaal niets te bewijzen.
  Bovendien is de DNA informatie, privacy gevoelig en bewijst het niet dat er sprake was van onvrijwillige seks met meerdere mannen.

  Maar het past wel helemaal in het scenario, wat je in het boek over de moord op Marianne beschrijft …

  Ik wens je een veel betere tijd toe en hoop dat je wat meer geluk hebt, de komende tijd ….
  Denk alsjeblieft om jezelf, aan geluk heb je veel meer als aan gelijk ….

  Groeten, Hans

  Like

 8. johnloup zegt:

  Goh, na tig jaar een nieuwe naam in de zaak : Ralph Arno Philip.
  Zou er van hem ook DNA onderzocht zijn? 🙂 Wie gelooft er nu dat hij dan 1 vd 2 Duitsers zijn die het OM al een tijdje op de lijst had staan om DNA van af te nemen, maar dat dat uiteindelijk pas ergens in 2003 gebeurde? ( vlgs de site vh OM)
  Zo geloofwaardig ook dat Reyneveld daar nu mee aan komt.

  Als iemand van het OM begint over de loopsporen en dat kennelijk nogal van belang lijkt te vinden, laat zien dat de ‘peper de onzin d’r maar goed in’ tactiek kennelijk werkt.

  Like

 9. johnloup zegt:

  “Mij is verteld, dat binnen het NFI het gerucht gaat dat Marianne DNA (sperma) in zich had van verschillende mannen.
  Dit gerucht is me verteld door meneer X (naam bekend bij Wim), destijds Patholoog – Anatoom bij het NFI.
  Ik heb geprobeerd hier X verder over te bevragen, hij weigerde daar op in te gaan.”

  Tja, als iedereen die daar iets over weet, weigert er op in te gaan, blijft het dus een gerucht.
  Als het niet waar is, waarom/wie begint met zo’n bewering?

  Like

  • van Tours zegt:

   Volgens wat Justitie zelf in de openbaarheid heeft gebracht, was M. zowel vaginaal als anaal verkracht. Jasper heeft in zijn “bekentenis” gezegd dat M. hem oraal moest bevredigen en dat daarna alsnog een vaginale verkrachting plaatsvond. Over deze discrepantie is in de rechtszaak snel heengestapt. Maar als de “bekentenis” van Jasper juist is, moet iemand anders de anale verkrachting voor zijn rekening hebben genomen.
   Zo’n gerucht bij het NFI is dus in overeenstemming met wat elk weldenkend mens zich zal afvragen.
   Buiten het NFI om heeft ook Richard Eikelenboom DNA onderzoek gedaan naar sporen op het tasje van M. en daar in een TV uitzending over gesproken die nog wel ergens op Internet te vinden moet zijn.
   Ik ga ervan uit dat de onderzoekers binnen het NFI integer zijn en er grote problemen mee hebben als er gesjoemeld wordt met de resultaten van hun onderzoek en dan gaan mopperen, met als resultaat: een gerucht, waarvan het waarheidsgehalte als hoog ingeschat moet worden omdat het ontstaan is op basis van onvrede met de gang van zaken. Bekennen dat jij het lek bent, betekent in zo’n instantie direct ontslag, maar in dit geval waarbij het toch er alles van heeft dat de waarheid nooit boven tafel mag komen, kan het je ook je leven kosten. Dus wil niemand bij het NFI daar verder op ingaan.
   Omdat nu verondersteld wordt dat Jasper wel bij de verkrachting aanwezig is geweest, mag je er ook van uitgaan dat Faek – bij zijn verhoor op de dag na de moord – verteld heeft dat buiten een aantal asielzoekers er ook een inwoner uit de buurt aan de verkrachtingen meedeed. Het was dus zaak voor het NFI om (in opdracht van het OM?) het profiel wat het beste paste bij een blanke man uit het mengprofiel te halen en deze als het profiel van de (enige) moordenaar in de publiciteit te brengen. Op zich is dat al ontoelaatbaar. Maar met het profiel zelf hoeft er niet gesjoemeld te zijn.
   Dat er uit het DNA onderzoek duidelijk was geworden dat er DNA van meerdere personen was aangetroffen, had al direct verteld moeten worden na de moord zodra de profielen bekend waren! Dat zou heel veel losgemaakt hebben in de publieke opinie, rellen e.d. en dat niet alleen in Friesland maar ook landelijk, overal waar een AZC was of zou komen. Dat moest voorkomen worden, want asielzoekers moesten er niets mee te maken hebben.

   Like

   • Wim Dankbaar zegt:

    Dit is niet de eerste bron die zoiets meldt. Kort na de moord zei een politie-agente dit al. Die werd naar Drenthe overgeplaatst. Ben haar naam even kwijt, maar Maaike, Klaske, Ronnie en Sikko weten wie ik bedoel. Zou gaan om vier verschillende spermasporen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s