Zeer belangrijke informatie

Update: Bericht voor Robert Jensen.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 12:43
Aan: Croix, A. de la (Hof Amsterdam) (A.de.La.Croix@rechtspraak.nl); m.van.doorn@rechtspraak.nl; Ausma, W.E. (Hof Amsterdam) (w.ausma@rechtspraak.nl)
Onderwerp: Re: Zeer belangrijke informatie

Geachte mevrouw de La Croix en mevrouw van Doorn,

Graag verneem ik van u of mijn onderstaande email aan de betreffende raadsheren en de President is doorgezonden. Een eventueel bericht dat dit niet zou mogen, omdat er na zitting geen nieuwe feiten c.q. nova  kunnen worden ingebracht,  zal ik niet kunnen accepteren. Het is namelijk de heer Moszkowicz, die wél de gelegenheid krijgt om uw rechters te beïnvloeden, via de landelijke media, zonder mijn wederhoor. Wat dat betreft voeg ik het onderstaande aan mijn eerdere bericht toe.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/01/14/yehudi-moszkowicz-op-dreef/

Het staat buiten kijf dat uw raadsheren van de mediaoptredens van de heer Moszkowicz kennis hebben genomen. Anders zouden zij niet in de maatschappij staan ten aanzien van een kwestie waarin zij moeten oordelen. De boodschap van de heer Moszkowicz voor een miljoenenpubliek zonder mijn wederhoor, is duidelijk: Kijk eens raadsheren, wat een gek die Dankbaar is! Een niet aflatende, stalkende, lasterende terrorist, die Maaike Terpstra helemaal kapot maakt en haar oude dag vergalt! Het is helemaal terecht als u de vonnissen in kort geding bekrachtigt! 

Mijn informatie bewijst niet alleen het tegendeel, maar ook dat zijn mandaat niet van Terpstra komt, hij liegt en bedriegt om dat vol te houden. Waarmee de onrechtmatigheid van zijn procedures is bewezen. Het is immers onmogelijk dat Terpstra enerzijds zou willen dat ik kapot en failliet wordt gemaakt, niet achter mijn bevindingen staat,  maar anderzijds niet wil dat ik mijn inspanningen zou staken.  Een weloverwogen, rechtvaardig arrest is daarom niet mogelijk zonder ook kennis te nemen van mijn (nieuwe) informatie.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 12 januari 2019 15:21
Aan: Croix, A. de la (Hof Amsterdam) (A.de.La.Croix@rechtspraak.nl); m.van.doorn@rechtspraak.nl
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Onderwerp: Zeer belangrijke informatie

Geachte mevrouw de La Croix en mevrouw van Doorn,

Gelieve deze email door te sturen aan uw betreffende raadsheren als ook uw President van der Meer.

Met vriendelijke groet,

W. J. Dankbaar

Grootedelachtbare rechters,

Zoals u ongetwijfeld weet, staat uw uitspraak in kort geding, zaaknummers 200226457 en 20022384, gepland voor 29 januari aanstaande. Recent heeft mij informatie bereikt van een zodanig cruciaal belang dat ik verplicht ben om u deze informatie aan te reiken. Onder meer uit de stukken heeft u reeds kunnen opmaken dat ik altijd heb betoogd dat de heer Moszkowicz geen mandaat heeft van mevrouw Terpstra om tegen mij te procederen, maar dat deze wens van haar ex-man en met name haar kinderen komt, die haar onder druk hebben gezet om zich te stellen als partij, onder het dreigement dat zij anders haar kinderen en kleinkinderen niet meer te zien krijgt. Iets wat Terpstra zelf aan meerdere personen heeft gemeld. Ik heb dit in de diverse procedures steeds betoogd en aannemelijk gemaakt met diverse stukken, zoals onder meer:

Mailtjes van Akky en Gea

Campingverslag

Verklaring Gerard Veenstra

Verklaring Klaske

Verklaring 2 Klaske

Mailtje van Bauke aan Moszkowicz

Inzet van Bauke Vaatstra en zijn kinderen was aanvankelijk de publicatie van het zogeheten ‘dagboek’ te voorkomen. Omdat Terpstra de auteur was van het dagboek, moest de procedure wel vanuit haar naam gevoerd worden. Dat dagboek is overigens kort daarna reeds in 2013 door anderen dan ik gepubliceerd, dus de publicatie is niet voorkomen en deze publicisten is geen strobreed in de weg gelegd, waardoor het dagboek vandaag de dag nog steeds openbaar is op internet. Sterker nog, met de publicist Micha Kat heeft Moszkowicz in april 2014 een overeenkomst (click) gesloten om een mogelijke vervolging van aangifte tot poging van doodslag af te kopen, in de wetenschap dat Kat het dagboek had gepubliceerd, zonder Kat ook maar te vragen, laat staan te sommeren, of hij in het kader van de overeenkomst het dagboek van zijn website wilde verwijderen. Mijn eigen (latere) raadsman mr. Stapel was nota bene bemiddelaar voor Kat bij het tot stand komen van deze overeenkomst. Moszkowicz maakte het later nog bonter door zwart op wit in rechtsstukken te stellen dat hij deze overeenkomst en het ongemoeid laten van de publicatie van haar dagboek door Kat, met Terpstra heeft besproken. Dat dit niet waar is, kan een ieder weldenkend mens concluderen, al was het alleen al omdat Terpstra dan (in overleg met hem) toestemming zou hebben gegeven om haar dagboek openbaar te maken, waarmee elke procedure tegen mij sowieso zinloos zou zijn geworden.

Het oorspronkelijke doel, voorkomen openbaarmaking van het dagboek, is dus niet bereikt, maar toch ben ik, als enige die het dagboek nu juist niet heeft gepubliceerd, op niets ontziende wijze vervolgd en financieel kaalgeplukt. Ook dat is in de stukken ten overvloede uitgelegd. Moszkowizc heeft recent zelfs mijn faillissement aangevraagd. Dit zou allemaal uit naam van Terpstra zijn.

De door mij gestelde gang van zaken blijkt ook uit het feit dat Terpstra nooit in persoon op de inmiddels meer dan 10 zittingen is verschenen, echter wel haar kinderen en/of Bauke Vaatstra. Zoals zij ook nooit verschijnt in voor mij lasterende, schadelijke media-artikelen en TV optredens, waar haar kinderen of ex-man steevast voor haar spreken, zogenaamd uit haar naam. Mijn herhaalde verzoeken om Terpstra zelf, formeel mijn enige wederpartij, te mogen horen als getuige zijn steeds door de verschillende rechters afgewezen. Ook heb ik derhalve niet mogen aantonen dat het onderstaande mailtje niet door Terpstra van haar laptop is verstuurd, maar door haar dochter Ineke. Dit terwijl Terpstra zelf heeft aangegeven aan Klaske Ferwerda dat de mail door haar dochter is gezonden. Zelfs dochter Ineke werd mij als getuige geweigerd, ondanks het feit dat Ineke zelf aanwezig was tijdens de bedoelde zitting, voorgezeten door mr. Smit. Waarbij opgemerkt mag worden dat Ineke ook uit eigen beweging had kunnen zeggen geen bezwaar te hebben om de vraag te beantwoorden. Met name ook omdat Moszkowicz even tevoren had gesteld dat de mail door Terpstra is verzonden. Een bevestiging daarvan had Ineke dus moeten durven geven. Tenminste, indien Moszkowicz de waarheid sprak.

From: Maaike Terpstra
Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57
To: wim dankbaar

Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM. 

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Steeds zijn de verzoeken om Terpstra als getuige en wederpartij te horen afgewezen met het argument dat een advocaat op zijn woord geloofd moet worden als hij stelt een mandaat van zijn cliënt te hebben. En bovendien in een later stadium handgeschreven briefjes heeft ingebracht van Terpstra dat zij hem opdracht heeft gegeven. Daarvan stel ik dat deze ook onder druk van Moszkowicz en haar kinderen zijn geschreven, omdat Moszkowicz anders met lege handen zou staan. Hij had immers geen enkel bewijs voor het mandaat, dus moest hij deze ‘damage control’ wel toepassen. Hij heeft zelfs gesteld, in diezelfde zitting van mr. Smit, dat Terpstra nooit verschijnt omdat zij ‘bang’ voor mij is.

Welnu, de recente nieuwe informatie is zo onthullend en bevestigend voor mijn stellingen, dat u hiervan absoluut kennis moet nemen. Er blijkt uit dat Terpstra niet bang voor mij is, mijn onderzoek en inspanningen nog steeds volgt en waardeert, niet wil dat ik daarmee stop, dat het dus niet haar wens is om mij te vernietigen, dat zij dat niet hardop durft te zeggen uit angst voor represailles van haar kinderen, het gevorderde (en toegewezen) contactverbod onmogelijk van haar kon komen, niet achter de procedures van Moszkowicz staat. Met andere woorden exact het tegenovergestelde van wat Moszkowicz uit haar naam (en dus valselijk) beweert.

Een onrechtmatige vertegenwoordiging mag nooit tot veroordelingen leiden, laat staan tot incassering van onterecht verbeurde dwangsommen, nu tot een som van 700.000 euro, advocaat- en gerechtskosten niet meegerekend. In een andere zaak waarin mij 200.000 euro aan vermeend verbeurde dwangsommen is afgenomen, heb ik inmiddels cassatie aan moeten tekenen, met onder meer als klacht dat ik Terpstra als mijn wederpartij had moeten mogen horen. Die cassatie is door de Hoge Raad geaccepteerd voor verdere behandeling. Dit terzijde.

Ik besef dat het niet gebruikelijk is dat een Hof na zitting nog kennis neemt van nieuwe stukken, maar anderzijds is het ook niet gebruikelijk , in mijn ogen ronduit verkeerd, dat een kort geding uitspraak meer dan een jaar op zich laat wachten en nu al 4 maal is uitgesteld, zeker waar het in dit geval om 500.000 euro van een particulier gaat. Bovendien is deze nieuwe informatie van een dermate novum kwaliteit, dat deze niet genegeerd mag worden. Ik vergelijk het met een vermeende moordenaar die binnenkort van de rechter te horen krijgt of hij schuldig is, maar de echte dader inmiddels een bekennende verklaring heeft afgelegd. In zo’n geval zal geen rechter mogen zeggen: Dat nemen we niet meer mee in onze beoordeling. Een beetje analoog met de Schiedammer Parkmoord. Kees Borsboom was in die zaak weliswaar al veroordeeld, maar kwam direct vrij toen de echte dader Wik H. opstond.

Een onrechtmatige vertegenwoordiging, niet volgens de wens van Terpstra, maar afgedwongen door anderen, maakt het in feite overbodig om nog te kijken naar mijn overvloed aan argumenten waarom de vermeende dwangsommen niet zijn verbeurd. Die dwangsommen zijn dan per definitie onrechtmatig geïnd, alleen al vanwege een vals onrechtmatig mandaat.

De onderstaande correspondentie laat niks aan duidelijkheid over met betrekking tot het hierboven gestelde.

Hoogachtend,

W.J. Dankbaar

Facebook chats:

Hallo Wim, volg je al zo lang in de Vaatstra zaak. Met alle tegenwerking die je ondervindt voel ik de onmacht maar maakt me ook steeds kwader. Er moet toch een keer iemand zijn of haar mond opendoen en de waarheid gaan vertellen? Hoop voor je dat het een keer gaat lukken om je getuigen hun verhaal te vertellen voor de rechtbank. Zou je graag op wat voor manier dan ook willen helpen maar kan niet meer voor je betekenen dan alleen je strijd te volgen tegen die corrupte bende. Wens je sterkte en hoop dat 2019 voor jou en alle volgers een positieve wending mag geven.

Wim: De rest van de informatie zal hier uit privacyoverwegingen niet worden gepubliceerd, behalve dan wat ik er eerder over heb gepubliceerd: 

https://rechtiskrom.wordpress.com/2019/01/08/vaatstra-kids-bevrijd-maaike/

Wel ga ik de Vaatstra kids en Bauke nog een keer aanspreken, te beginnen met Ineke:

Ineke, weet je waarom ik jou nog aanspreek? Omdat ik weet dat je niet de mening van je moeder vertegenwoordigt. Omdat ik je nog hoog genoeg heb zitten om in te zien hoe verschrikkelijk het is dat jij je bejaarde moeder de mond snoert, haar laptop overneemt en zegt dat ze is gehersenspoeld door Dankbaar en Klaske. Je moeder die jou 9 maanden gedragen en (goed) opgevoed heeft. Je moeder die jarenlang gestreden heeft om de waarheid over de moord op je zusje boven water te krijgen. Je moeder die je luiers heeft verschoond en die jij nu zo in de strafhoek zet? Is dit nu je dank, Ineke?

Weet je waarom ik jou nog aanspreek? Omdat ik denk dat je echt gelooft dat Jasper Steringa de moordenaar van je zusje is. Omdat ik denk dat niet je moeder, maar jij gehersenspoeld bent. Omdat ik denk dat je een kind van je moeder bent en daarom in elk geval zo groots zal kunnen zijn om toe te geven dat jij die email hebt geschreven en gestuurd. Omdat ik me niet kan voorstellen dat je je bewust achter de leugens van Justitie schaart. Omdat je van toeten noch blazen weet. Zeg Ineke, je bent toch zo boos op mij en “plofkip” Klaske? Waarom je moeder dan niet? Je moet jezelf eens teruglezen hier:

Tweede kolom: Zus Ineke van Marianne: De beschuldigingen aan het adres van Stephanie, vrienden van Marianne en Justitie raken kant noch wal. De zussen worden er verdrietig van. Wat weten jij en je zussen er nu van, Ineke? Heb je Stephanie gevraagd of ze erbij was toen Faek de ventielen uit de fietsbanden van Spencer en Wietze trok? Heb je het OM gevraagd waarom Stephanie haar gefingeerde aangifte tegen mij mocht intrekken?

Heb je het OM Leeuwarden gevraagd waarom de telefoniste de verbinding mocht verbreken als ik informeer naar de “aangifte” van Stephanie?

Heb je het OM gevraagd waarom Stephanie politiebescherming kreeg voor een ingetrokken aangifte? Heb je het dagboek van je moeder gelezen? Ken je haar kerstboodschap wel? Wanneer ga je je eindelijk eens wapenen met de feiten, Ineke? Wanneer ga je je eindelijk eens niet meer laten remmen door kennis van zaken, die je zo bij je moeder kunt ophalen? Ik misbruik de naam van Marianne? Of  misbruik jij de naam van je moeder?

Jij bent boos op mij, Ineke? Ik mag niet boos op jou zijn? Terwijl jij, je vader en je broers en zussen steeds de media opzoeken om mij zonder wederhoor af te branden, in krantenartikelen en TV optredens? Terwijl mij mijn hele vermogen is afgepakt, zogenaamd uit naam van je moeder? Terwijl ik en jullie moeder wél zien hoe jullie genaaid zijn? Maar jullie je moeder het spreekrecht hebben ontnomen? Nou, beste Ineke, ik laat mij dat spreekrecht niet ontnemen. Weet je waarom niet? Omdat het een algemeen maatschappelijk belang dient om te voorkomen dat wat jullie is overkomen NOOIT meer mag gebeuren. Als ze het aan Goos durft te vertellen dat ze nog steeds achter me staat, waarom dan niet aan haar eigen kinderen? Is dat niet het bewijs hoe ze door jullie in de tang is genomen? Zeg Ineke, durf jij eigenlijk wel aan je moeder te vragen: Waarom sta je nog steeds achter die complotidioot? Waarom ben je zo gehersenspoeld?

Als ik het je niet kan bijbrengen, dan toch wel je moeder? Geef je haar die kans? Of is je schaamte voor het sturen van die email uit haar naam groter dan het respect voor je moeder? Dat hoop ik toch niet. Vraag je haar dan ook even of ze ervan geniet dat ik publiceer dat er met het Rabopasje van Marianne na haar dood is geprobeerd te pinnen? Wat ze ook in haar dagboek schrijft? Hoe weet ik dat anders? Vraag je haar dan ook even hoe dit in de bekentenis van Jasper Steringa past? Waarom “rotvent” Jan Verkaik dit stilgehouden heeft? Kijk Ineke, je moeder is zachtaardig, maar jij bent een bitch. Of mag ik dat niet zeggen na alles wat je over mij hebt gezegd? Vraag jij dan even aan Jan Verkaik wat hij met dat pasje heeft gedaan! Waar dat is gebleven? Vind jij niet dat jij dat moet doen, nu je bejaarde moeder het niet meer kan en durft? Jij bent toch de dochter die het voor je moeder en Marianne zou moeten opnemen?

Geldt dat ook niet voor je broers, Johan en Freddy? Zeg Johan en Freddy, wanneer worden jullie eens wakker? Wanneer gaan jullie eens achter mem staan? Wanneer worden jullie zo stoer om Faek en Stephanie te vragen wat er klopt van mijn stellingen? Wanneer gaan jullie aan Maaike vragen hoe het volgens haar in elkaar zit? Wat je ook al in haar dagboek had kunnen lezen. Johan, je kunt me ’s nachts bellen  met de boodschap dat je me de kop van mijn romp komt rukken. Je kunt bakstenen naar Hans Mauritz gooien in Oudwoude. Je bent dus zeer strijdvaardig. Kun je dan ook aan je mem vragen waarom ze nog steeds achter mij staat? Kunnen jij en Freddy  dan ook een gesprek met Faek aanvragen? Wat hij aan de politie op dag 1 heeft verteld op het bureau van Jan Verkaik? Zijn jullie daar ook stoer genoeg voor? Vraag je het even aan mem of ze dat wil? Vinden jullie niet dat jullie als immer actiebereide zonen haar spreekbuis moeten zijn? Nu ze zelf de kracht ontbeert om nog te spreken? Moeten jullie dat dan niet doen? Jullie kunnen dat toch? Jullie kunnen toch achter mem gaan staan? Of moet ze eerst nog meer uitleggen hoe jullie genaaid zijn? Heb ik dat nu nog niet voor haar gedaan?  Zijn jullie wel goed bij je hoofd? Jullie gaan me toch niet vertellen dat je mem en jullie het okay vinden dat Yehudi Faek bijstaat? Maar hem nog steeds niet willen vragen wat hij weet over de moord op jullie zus? Zijn jullie nu stoer? Of bang voor de waarheid? Hebben jullie nu respect voor je moeder of niet? Lees dit nog eens:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/03/31/slachtoffer-stephanie/

Freddy, ga je nog een keer bij RTL Late Night met Yehudi namens je moeder spreken? Dat het zo verschrikkelijk is dat Wim Dankbaar steeds ter sprake komt als je bij je moeder op de koffie komt? Kwam het maar ter sprake, Freddy! Ik weet dat het niet ter sprake mag komen van jou. Want dan zou je moeder je wijs maken. Je moeder wil niet op TV? Nou Freddy, je moeder wil graag op TV. Nog liever wil ze dat haar oudste zoon op TV de waarheid namens haar vertelt. Ze wil het liefst dat je zegt: Mijn moeder heeft helemaal geen bezwaar tegen openbaarmaking van haar dagboek. Nederland moet maar eens weten hoe onze familie door onze Justitie is belogen en bedrogen! Wim Dankbaar is de enige die nog de waarheid durft te vertellen! Ik mag het niet meer!

Waarom durf jij dat niet, Freddy? Omdat je je moeder meer waardeert dan ik? Omdat je niet gehersenspoeld bent zoals zij en ik? Ga toch fietsen, Freddy. De oprjochte Fries is je moeder! Snapte jij dat nu ook maar eens. Het is van God los dat ik haar wel begrijp, maar haar eigen kinderen niet. Breng het eens ter sprake! En vraag dan waarom je moeder niet gelooft dat Marianne in het donker alleen op een gejatte fiets naar huis wilde rijden? Maar voordat je dat doet, vraag eerst aan jezelf waarom jij dat wel gelooft! Neem dan ook even mee waarom Spencer zijn belofte niet nakwam om haar taxi te betalen. En zij je broer Johan ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek niet heeft gebeld om haar op te komen halen. “Als mij iets overkomt, is het jullie schuld!” zei ze ook nog. En jullie geloven dit lulverhaal van Spencer en Jan Verkaik? Je moeder en ik zijn kierewiet om dat niet te geloven? Ik heb geen respect voor jullie mem, maar jullie wel?

Wanneer worden jullie nu eens boos in plaats van op mij en je moeder, over wat Justitie allemaal voor jullie geheim gehouden heeft? Het verhoor van Faek op 1 mei, zijn overplaatsing naar Musselkanaal op 3 mei, de leugens van burgemeester Visser en AZC directeur Nettie Groeneveld, de stiekeme wegsluizing van Ali Hassan, de goocheltruc van de opgepakte Ali Hassan in Istanbul, het leugenrappotrt Ali H., de doodsbedreiging van Faek aan Isabella, het geheim houden van de ontsnapping van Haval Ali Mawloud, de leugens van het OM van Harm Brouwer, Opstelten en Hirsch Ballin, enzovoort, enzovoort? Wanneer ga je weer eens met eieren gooien, Johan? Of liever bakstenen! Wanneer ontwaak je uit je winterslaap? Wanneer ga je je moeder respect tonen?

Wanneer gaan jullie de band met mem herstellen? De band die ze verdient! Wanneer gaan jullie haar historische dagboek promoten in plaats van te verbieden?

Bauke, vind jij nu werkelijk die Macchiavelli prijs en het schouderklopje van Opstelten belangrijker dan de wetenschap wie je dochter, je oogappeltje, hebben vermoord? Had je niet ook moeten zeggen dat Maaike die prijs net zo hard verdient? Waarom droeg je hem niet ook aan haar op? Omdat Maaike hem niet wilde hebben, je dochter niet wilde begraven met een leugen? Omdat zij wél ziet dat Opstelten (“een minister liegt niet”) en Hirsch Ballin keihard logen in hun kamerantwoorden? Omdat zij wél ziet hoe belachelijk dit was:

Antwoord 4

F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken  geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.

Zeg Bauke, jij weet toch ook dat het niet “enkele maanden” maar twee weken voor haar dood was? Met andere woorden, dat Hirsch Ballin hier vet liegt tegen ons parlement? Je wist zeker nog niet dat het (verdwenen, weggesluisde) Ali was die het keelsnijgebaar maakte naar Marianne? Kun je aan Spencer’s vriend Gerrit Alma vragen. Aafie, Marianne’s beste vriendin, zou het ook moeten weten. Die was er ook bij.

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,

Ineke, en jij wilt nog steeds volhouden dat je memke een paar maanden later jouw email stuurde? Je bent nog steeds niet mans genoeg om je moeder te bevrijden? Zie je nu echt niet dat een simpel “Sorry, mam” een eerbetoon aan haar, Marianne en jezelf is? Los van het feit dat je identiteitsfraude pleegde, is het het ook nog eens beledigend voor je moeder. Je zet haar immers neer als een persoon die ze niet is en niet wil zijn, een zeer labiel iemand die plotseling omslaat van bewondering naar haat. Die onbegrijpelijke haat komt van jou. Erger is nog dat deze identiteitsfraude met je medeweten werd gebruikt als “bewijs” voor een contactverbod.

De hele procedure is gebaseerd op minstens 4 leugens:

-Maaike wil haar dagboek niet openbaar hebben (Het zijn Bauke en jullie die dat niet wilden).

-Maaike gelooft dat Jasper de moordenaar van Marianne is (Het zijn Bauke en jullie die dat geloven).

-Maaike wil dat Wim zijn onderzoek staakt (Het zijn Bauke en jullie die dat willen).

-Maaike staat achter de procedures tegen Wim (Het zijn Bauke en jullie die daar achter staan).

Het erge is dat deze leugens keer op keer worden bekrachtigd door te liegen in rechtszittingen en actief de media op te zoeken met lasterende, besmeurende boodschappen, valselijk uit Maaike’s naam, zonder dat mij de gelegenheid tot wederhoor wordt geboden. Waar Maaike wordt gepresenteerd als slachtoffer is het precies andersom. Ik ben het slachtoffer! Hier slechts één voorbeeld van zo’n artikel met de moedwillige intentie om mij te beschadigen en te belasteren, tot en met “vieze leugenaar”.

Des te kwalijker is deze actieve lastercampagne omdat Bauke tot kort daarvoor net als Maaike helemaal achter mij stond, zoals uit deze gesprekken moge blijken:

Welk normaal persoon had ooit kunnen bevroeden dat de familie die hij probeerde te helpen zich zo actief tegen hem zou keren? Waarbij nog opgemerkt dient te worden dat ik met de kinderen nooit contact heb gehad en dus ook niet kon weten dat zij niet achter de inspanningen van hun ouders stonden. Het blijken nu juist en vooral die kinderen te zijn die mij kapot willen maken. Absurd is dat de hele lastercampagne wordt begeleid door Yehudi Moszkowicz en “zaaksofficier” Henk Mous, zoals in bovenstaand artikel te lezen. Henk Mous die willens en wetens de familie heeft belogen en bedrogen en allerlei gloeiendhete feiten voor de familie verborgen heeft gehouden, zoals onder meer de ontsnapping van de zwaar criminele asielzoeker Haval Ali Mawloud, die naar eigen zeggen betrokken was bij de moord op een meisje in het AZC, de overplaatsing van Faek, de wegsluizing van Ali Hassan, enzovoort, enzovoort.

De kinderen die kennelijk al langer een onbegrijpelijke, niets ontziende haat tegen Klaske en mij koesterden. Kinderen die zich als meest betrokken nabestaanden nooit met het onderzoek van hun ouders hebben bemoeid. Hun onderzoek dat nodig was omdat Justitie de waarheid vanaf dag 1 in de doofpot heeft gestopt. Minder betrokken scholieren als Zaza maken prachtige werkstukken op basis van alle geheimgehouden feiten. Wellicht is het de directe betrokkenheid die de kinderen blind heeft gemaakt? In de armen van hun beulen heeft gedreven?

Blind of niet, het is natuurlijk nooit een excuus om je moeder tot die moslima te maken die ze verafschuwde te zijn:

Wim – Ja Maaike, jij zei van Bauke: luister toch niet zo naar Justitie. En Justitie zei tegen jou: jij moet eens wat meer naar je man luisteren!

Maaike – Juist! En ik zei ik ben geen moslima en ik heb een eigen mening! Maar Wim, dat durfde ik alleen te zeggen als er meer mensen bij waren hoor. Thuis dan hield ik mijn mond. Want dan werd hij woest.

Het is ook nooit een excuus om te verkondigen dat Maaike de mening van haar kinderen deelt. Het is ook nooit een excuus om Yehudi Moszkowicz Faek te laten vertegenwoordigen, een jongen waar in elk geval nu van vaststaat dat 1) hij is gehoord als verdachte in de moord op Marianne, 2) Isabella met de dood heeft bedreigd, 3) bevriend was met (de juiste) Ali Hassan en 4) is overgeplaatst. Feiten die geheim gehouden zijn door Justitie. Een sterkere tegenstrijdigheid van belangen tussen Maaike en Faek is eigenlijk niet denkbaar. En toch presteert Yehudi het om beiden te vertegenwoordigen.

Yehudi is wat dat betreft de grootste beul, die allerminst de belangen van Maaike Terpstra behartigt. En ook niet van haar kinderen, alleen zien die kinderen dat nog niet. Dat beweerde belang was immers publicatie van Maaike’s dagboek te voorkomen. Dat hij dat beweerde belang aan zijn laars heeft gelapt, blijkt uit de onderstaande printscreens van de website van Micha Kat. Waar het om gaat is dat Kat de dagboeken als eerste heeft gepubliceerd, nog voordat het kort geding diende dat tegen mij werd aangespannen. Moszkowicz deed er niets aan, waardoor het dagboek nu nog steeds openbaar is. Geen vraag, geen sommatie aan Kat om het dagboek te verwijderen. Sterker nog, zijn stuitende corrupte hypocrisie wordt helemaal bewezen met het feit dat hij een convenant met Kat sloot om een vervolging af te kopen, zoals ook uit onderstaande printscreens blijkt.  Nog erger is dat hij stelt dat hij dit met Maaike heeft besproken. Met andere woorden, hij beweert zelf dat Maaike de openbaarmaking door Kat heeft toegestaan! Waarmee die openbaarmaking rechtmatig is geworden, en elke grond voor de procedures tegen Wim, die het dagboek nooit heeft gepubliceerd,  is ontvallen!

Ik zei al: Yehudi behartigt ook niet het belang van Bauke en zijn kinderen. Dat belang is en blijft immers dat de waarheid over de moord boven water komt. Dat Bauke en de kids die waarheid niet willen zien, doet daar niets af. Het belang van de kinderen is ook dat zij een goede relatie met hun moeder houden. Dat belang wordt met hun huidige opstelling niet gediend, want Maaike vind het vreselijk dat ze niet meer mag zeggen wat ze denkt, haar kinderen namens haar zeggen dat Wim kierewiet is en al zijn geld moet moet worden afgenomen. Dit blijkt ontegenzeggelijk uit wat ze in november tegen Goos zei, zakelijk weergegeven: Ik wil dat Wim doorgaat, maar ik moet aan mijn gezin en 16 kleinkinderen denken. Het belang van Maaike is om tegen haar kinderen te zeggen wat ze niet meer durft. Daarom doe ik het voor haar in deze door mij opgestelde brief:

Beste Rennie, Freddy, Johan, Wilma en Ineke,

Ik wil jullie niet kwijt, maar ik wil mijn integriteit ook niet kwijt. Ik kan dit niet langer met mijn geweten overeenkomen. Ik wil niet langer dat Wim door jullie wordt afgemaakt uit mijn naam. Ik wil niet langer dat jullie hem al zijn geld afpakken uit mijn naam. Het gaat mij niet om geld, ik wil niks verdienen over de moord en rug van onze Marianne. Dat heb ik al gezegd tegen Gerrit de Boer en Gerard Veenstra. Het gaat mij erom Marianne recht te doen en haar werkelijke moordenaars te pakken en te straffen. Ik ben het met Wim eens dat onze Justitie die daders een vrijgeleide heeft gegeven en vanaf dag 1 tegen ons heeft gelogen. Dat zijn de echte daders!

Ik wil ook niet langer dat Klaske wordt neergezet als een verraadster die Wim stiekem mijn dagboek heeft doorgespeeld. Ik heb mijn dagboek al in 2000 aan het OM gegeven en daarna aan vele anderen. Ik heb Klaske en Hilly al in 2008 gevraagd om een uitgever voor mijn dagboek te vinden. De uitgever van de Kolummer Courant had er geen zin in, anders was mijn dagboek toen al openbaar geworden.  Het is dus absoluut niet waar dat ik mijn dagboek niet openbaar wil maken. Mijn dagboek maakt duidelijk hoe we zijn belogen en bedrogen door Justitie.

Ik wil ook niet langer dat gezegd wordt dat Yehudi Moszkowicz mij vertegenwoordigt. Deze man vertegenwoordigt alles wat ik verafschuw. Hij helpt de leugens en misdrijven die ons door Justitie zijn aangedaan, onder de pet te houden. Ik pas ervoor dat dat nog langer uit mijn naam gebeurt. Ik zou willen dat Wim veel eerder op mijn pad was gekomen. Wat hij boven water heeft gehaald en hoe scherp hij het allemaal analyseert, daar heb ik grote bewondering voor. Yehudi Moskowicz bespreekt helemaal niks met mij. Dus ook niet zijn stiekeme deal met Micha Kat die wél mijn dagboek openbaar maakte. Het is ook weer een vette leugen uit mijn naam. Dus ook heb ik niet met hem besproken dat hij nu Faek mag vertegenwoordigen, de jongen die ons exact kan vertellen wat er met Marianne is gebeurd, waar en door wie. Maar erger nog, dat al op dag 1 heeft gedaan aan de politie van Jan Verkaik! Dat hij dat heeft gedaan, daar ben ik ook met Wim van overtuigd.

In mijn dagboek zei ik al dat het me niets zou verbazen als Justitie de moord op Marianne iemand in de schoenen zou schuiven. Dat ze dan van een groot probleem af zouden zijn. Dat het te verschrikkelijk voor woorden was om dit te zeggen, maar niet als je weet wat wij met dit Justitie hebben meegemaakt. Dat weet je dus door mijn dagboek te lezen. Ik kreeg gelijk, want het is voor mij zonneklaar dat Jasper niet de moordenaar van onze Marianne is. Dat weet ik alleen al omdat Marianne nooit alleen op een gestolen fiets in het donker naar huis had willen rijden, de taxi van Spencer om veilig thuis te komen, afsloeg. Daar is het gecoachte lulverhaal van Jasper op gebaseerd. Een moeder weet zoiets, omdat ze haar dochter als geen ander kende! Jullie waren al het huis uit. Deze zogenaamde oplossing is een afgang voor Marianne en een goedmakertje voor de leugenachtige Spencer, die haar dood is geworden.

Ik wil niet meer slechts achter de schermen zeggen dat ik achter Wim en Klaske sta. Ik wil me niet meer door mijn eigen kinderen laten beknotten. Daar ben ik te goed en intelligent voor! Ik wil zeggen dat mijn kinderen ook achter mij en Wim moeten gaan staan, te beginnen met mijn statement dat ik dat emailtje inderdaad niet aan Wim heb gestuurd. Dat heeft mijn dochter Ineke gedaan. Mijn dochter heeft dat gedaan omdat ze mij niet begrijpt en van toeten noch blazen weet.

Ik wil mijn kinderen wakker maken. Ik wil dat ze inzien wat ik heb gedaan om de waarheid over hun vermoorde zusje boven water te krijgen. Ik wil dat ze mijn dagboek gaan promoten, in plaats van te verbieden. Ik wil dat ze inzien dat Wim de punten op I heeft gezet voor wat ik nooit kon bewijzen tegen de leugenmuur van Justitie. Ik ben de leugens van Justitie meer dan zat! Wim is de laatste die ik wil afmaken en beroven van zijn vermogen. Het is belachelijk dat hij zijn getuigen niet krijgt! Dat bewijst slechts hoe groot het complot tegen ons is. Faek kan immers vertellen dat hij de ventielen uit de fietsen van Spencer en Wietze heeft getrokken. Stephanie kan vertellen dat ze daar getuige van was. Met andere woorden, dat het gestolen-fiets-verhaal een lulverhaal is. Dat is nog maar een tip van de sluier. Faek kan ook vertellen dat hij de ware toedracht op dag 1 aan de politie heeft verteld. Hoe zot is het dan dat Wim zijn getuigen niet krijgt? Denken jullie nu echt dat Wim maar wat kletst? Ik weet wel beter! Ik zeg toch niet voor niets dat Wim verder moet gaan?

Beste kinderen, wat Wim zegt over Jan Verkaik, dat Faek hem op dag 1 heeft verteld waar en door wie Marianne is vermoord, is de ergste vorm van smaad en laster ooit! Tenminste, als het niet waar is. Ik weet dat het wel waar is, omdat ik als geen ander weet welke leugens Verkaik ons heeft verteld, ver voordat Wim op ons toneel kwam. Waarom doet Verkaik niks tegen de smaad van Wim?

Wim heeft ook bewezen dat Harm Brouwer de verantwoordelijke hoofdofficier was. Waar Wim Harm Brouwer van beschuldigt is nog erger. Het wegsluizen van Ali, de overplaatsing van Faek, enzovoort. Maar ook deze laffe vent durft niks te zeggen, behalve de bewezen leugens die hij Opstelten en Hirsch Ballin aan de tweede kamer liet voeren? Hirsch Ballin die de brutaliteit had om namens Brouwer te zeggen dat onze Marianne Faek heeft bedreigd, niet andersom? En deze Brouwer heeft niet het lef om te willen getuigen in de zaak van Wim? Met al zijn openheid en transparantie wil hij nu zelfs niet uit eigen beweging iets zeggen? Gaat er dan geen lichtje branden? Bij mij wel!

Snappen jullie dan ook dat ik Wim geen strobreed in de weg wil leggen? Dat ik hem op handen draag? Dat ik er ziek van ben dat jullie dat wel doen? Dat hij een veel groter maatschappelijk belang wil dienen, namelijk dat wat ons is overkomen nooit meer mag gebeuren?

Moet ik mezelf nog langer verloochenen omdat jullie dat zo willen? Moet ik dan in het geniep zeggen dat ik achter Wim sta, omdat jullie niet zien wat een dappere moeder ik ben? Moet ik toezien dat jullie Wim kapot maken, terwijl ik daar helemaal niet achter sta? Of mag ik zeggen dat mijn kinderen eens achter mij moeten gaan staan? Wim heeft het nu zo makkelijk gemaakt. Dat Yehudi nu Faek vertegenwoordigt, was zijn grootste misslag ooit. Hij heeft daarmee immers de weg geopend om mijn daadkrachtige zonen, Johan en Freddy, een gesprek met Faek aan te laten vragen. Doen jullie dat dan ook, lieve zonen? Ik kan jullie wel zeggen wat jullie hem moeten vragen, zodat hij niet weer met meineed kan wegkomen.

Het is voor mij duidelijk dat de waarheid én de leugens aan het licht komen met de getuigen. Dat dit steeds wordt afgewezen, spreekt voor mij ook boekdelen. Ik zou eigenlijk een email aan het Hof Leeuwarden willen schrijven dat Wim zijn geweigerde getuigen moet krijgen. Mag ik dat doen van jullie? Of doen jullie het zelf?

Als het om geld gaat, dan kunnen jullie je beter focussen op de grootste schadevergoeding ooit van Justitie, in plaats van het geld van Wim, die mij alleen maar heeft geholpen. Het misdrijf dat onze familie is aangedaan door onze eigen overheid, is met geen pen te beschrijven, laat staan uit te drukken in geld.

Hoogachtend,

Jullie mem, Maaike

PS: In onderstaand gesprek kunnen jullie horen dat ik Wim aanraadde een boek te schrijven, al zijn duidelijke bewijzen te bundelen. Dit is hoe ik mijn samenwerking met Wim gepresenteerd wil zien, niet als de vrouw die zich tegen hem heeft gekeerd:

Vanaf minuut 9:40: Maaike: Weet je wat, ja ik heb het er met Freddy over gehad, al die bevindingen van jou, je hebt het zo duidelijk geformuleerd allemaal…., allemaal bundelen, en desnoods ook in een dagblad of weekkrant …

Wim: In een boek gooien? 

Maaike: Ja! ….Ja! met al deze bevindingen vanwege het onderzoek, wat niet klopt, met duidelijke uitleg erbij…. jij hebt zoveel bewijzen, die vaststaan. Snap je? 

En nu heb ik dat boek geschreven, maar Maaike wil het verboden hebben? En mij kapot en failliet willen maken?

Van: Hans Bijlsma 
Verzonden: maandag 21 januari 2019 15:14
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Hoi Wim

Hoi Wim,

Kan ik een door jou gesigneerd boek “het Vaatstra complot” bestellen/ophalen?

Ik hoop van harte dat de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen in deze zaak.

Hartelijke groeten,

Hans

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

6 reacties op Zeer belangrijke informatie

 1. Henk Broekema zegt:

  Beste Wim,

  Je bent echt niet kierewiet als je de versie zoals die in rechte is komen vast te staan niet gelooft. Kierewiet is niet meer dan fase 1 (Ridiculed) volgens Schopenhauer als het gaat om de waarheid.

  De tientallen puzzelstukjes die je aanreikt vallen veel beter op hun plaats dat het officiële verhaal waarbij alleen Jasper is opgevoerd die zich tijdens het proces maar weinig herinnerde en geen moment blijk heeft gegeven van specifieke daderkennis.

  Het enkele feit dat op de vermeende plaats delict niet op nauwelijks bloed is aangetroffen, terwijl zij volgens het requisitoir van Henk Mous wel drie liter bloed had verloren op die plaats, betekent dat dit niet allebei waar kan zijn. Mijn conclusie is dan dat het officiële verhaal een leugen is. Dit sluit overigens elke betrokkenheid van Jasper niet uit, maar wel de wijze waarop Marianne zou zijn vermoord. Je zou zeggen dat de advocaat van Jasper en kritische journalisten dit ook hadden kunnen bedenken.

  De “kids” bevinden zich kennelijk al enige tijd in het kamp van the Darkside, inmiddels onder aanvoering van Sith Lord Yehudi. Dat is jammer want door jou financieel kapot te maken wordt de kans dat de ware toedracht en het bedrog van justitie aan het licht komt er niet groter op. Ik acht ook de kans dat zij er diametraal anders over gaan denken niet groot, omdat zij er nu ook een financieel belang bij hebben om hun blinddoek niet af te doen.

  Als jouw stelling waar is dat Maaike het in feite nog steeds met jou eens is en wil dat je doorgaat moet ze dat kenbaar maken. Hoe moeilijk dat ook is. Of geldt de door jou vaak gebruikte quote “ “All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.” alleen voor mannen?

  Sterkte in deze eenzame strijd!

  Henk

  Like

 2. Akky van der Veer zegt:

  Wim, ik heb dat bovenstaande gesprek met Maaike en Rolien Creton nog een keer beluisterd. Inderdaad, als Maaike jou nu werkelijk kapot en straatarm zou willen maken en niet onder invloed van haar kinderen staat, dan heb ik helemaal geen respect meer voor haar.

  Like

 3. Pieter zegt:

  Hjir yn de Wâlden sitte in hiel protte minsken al hiel lang op de wierheid to wachtsjen. Sawat twintig jier werom mar it fielt as juster!

  Like

 4. Christian Rien zegt:

  Heel duidelijk: pasje, bloed, ontbreken van daderkennis. Jasper heeft er waarschijnlijk wel mee te maken maar is de hoofddader niet. En waarom geen boek met alle losse eindjes: “De “onmogelijke” Vaatstra zaak. Liefst ook in het licht van binnenlands koloniale rechtspraak: Hogerhuis, Kneppelfreed, Vaatstra.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s