Vraag en antwoord met Yehudi Moszkowicz

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 22 december 2018 10:03
Aan: ‘Info || Moszkowicz Advocaten Utrecht’; ‘stapel@stapeladvocatuur.nl’
CC: ‘mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht’
Onderwerp: RE: Mustafa/Dankbaar

Heer Moszkowicz (en Hoogendoorn),

Met kracht bestrijd ik dat de door u aangehaalde artikelen een overtreding van het vonnis zouden kunnen betekenen. Net zoals ik uw aangezegde dwangsommen bestrijd voor het in uw visie niet lang genoeg geplaatst houden van de rectificatie. In mijn visie heeft hij er veel te lang op gestaan, ook omdat de rectificatie aantoonbaar onjuiste elementen bevat. Uw mail van 20 november waar u op doelt is door Mr. Stapel beantwoord  met de vraag om te specificeren hoe en waarmee u een overtreding ziet. Ik citeer:

Geachte confrère,  

Op mijn advies heeft cliënt het door u bedoelde artikel voorlopig onzichtbaar gemaakt. Hij ziet overigens niet in hoe het artikel in strijd kan zijn met het vonnis. Net zoals hij betwist dat uw aanzegging van verbeurde dwangsommen voor het in uw visie niet lang genoeg laten staan van de rectificatie enige grondslag heeft.  Kunt u aangeven op welke zinsnede(n) u doelt?

Het artikel doet uit de doeken dat Mustafa naar overtuiging van Dankbaar een valse aangifte heeft gedaan  en meinedige verklaringen heeft afgelegd tijdens de zitting van 25 april jl. Dit staat hem vrij. Dankbaar heeft van deze feiten ook aangifte gedaan, die tot op heden niet tot een beslissing van het OM heeft geleid, zoals ook de aangifte van Mustafa tot op heden nog niet tot vervolging heeft geleid. Naar de mening van Dankbaar is een vonnis op basis van een valse aanklacht en meinedige verklaringen sowieso ongeldig, maar toch houdt hij zich voorlopig aan het vonnis, dat hij in een bodemprocedure wenst te bestrijden. Cliënt brengt in herinnering dat het vonnis slechts een voorlopige voorziening is, in het kader waarvan Mustafa een voorschot op schadevergoeding kreeg toegewezen in anticipatie op een door u namens Mustafa te entameren civiele procedure. Het bevreemdt cliënt dat u deze procedure nog heeft gestart, tenzij u de slagingskansen daarvoor inmiddels gering acht.  

Deze vragen heeft u niet beantwoord. Nogmaals stel ik dat het vonnis gebaseerd is op meinedige verklaringen van Mustafa én aantoonbaar vervalste ingebrachte produkties.  Zoals u weet, stel ik dat het meer dan aannemelijk is dat u een adviserende rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van die valse produkties, sowieso dat u inmiddels moet weten dat de verklaringen van de “financiers” van A tot Z verzonnen zijn, inclusief de handtekeningen.

Nogmaals herinner ik u eraan dat het kort geding  vonnis een voorlopige voorziening betreft in anticipatie op een door u te entameren zaak voor Mustafa. Een zaak die u niet start. Impliciet erkent u daarmee de loosheid van het kort geding vonnis. De overige (nieuwe) artikelen die u aanhaalt, bevatten ook uitsluitend feiten. Feiten die grotendeels door Justitie zelf bevestigd of erkend  zijn. Een vonnis kan mij natuurlijk nooit verbieden om de feiten te benoemen. Wel kan ik mij voorstellen dat u de artikelen verwijderd wil zien, omdat deze uit de doeken doen hoe corrupt u naar mijn overtuiging bent. Dat blijkt onder meer uit het feit dat u glashard tegenover de rechter volhield dat het mailtje van Ineke door haar moeder is geschreven en verstuurd, terwijl u zeer goed weet dat dit een leugen is. Pure, bewuste misleiding van de rechter waarmee u in dit geval wegkomt omdat de waarheid in deze zaak onder geen beding aan het licht mag komen. Een missie die u kennelijk met geestdrift ondersteunt. Ook weet u dat Mustafa antwoorden kan geven op vragen die Maaike Terpstra al sinds de moord op haar dochter stelt. Bijvoorbeeld: Was jouw vriend Ali Hassan de man  die het OM in Turkije heeft opgepakt? Alleen met het antwoord op die vraag is het jarenlange bedrog dat haar en haar familie door Justitie is aangedaan, al bewezen. Het feit dat u uw twee cliënten niet bij elkaar brengt, maar angstvallig uit elkaar houdt, maakt uw insteek meer dan duidelijk.  Het spreekt ook boekdelen over het “mandaat” dat u van haar zegt te hebben. In elke andere zaak zou het een tuchtrechtelijke gotspe zijn dat u twee cliënten vertegenwoordigt met zulke evident tegenstrijdige belangen. Maar ook daar komt u mee weg vanwege de eerder genoemde reden.

Tot slot, de Duitse politicus mag dan niet als betrouwbare leidraad worden gezien, in mijn ogen ook geheel terecht, maar hij was wel 12 jaar heer en meester over Duitsland, later Europa, met alle nare gevolgen van dien. Een heel volk liep achter hem aan, net zoals de meerderheid in deze zaak achter het OM aanloopt, niet in de laatste plaats vanwege de propaganda van de media, die mij soms aan Goebbels doet denken. Zijn theorie over de “Große Lüge” vind ik allerminst een koektrommelwijsheid. Sterker nog, u lijkt deze theorie ook in de praktijk te brengen. In uw geval is dat extra wrang omdat zijn regime uw voorouders heeft vermoord. Staatsmisdrijven pur sang. Juist u zou moeten willen dat zoiets nooit meer voorkomt. Ik vraag mij weleens af waar uw sympathie ligt. Bij de verzetsstrijder of de NSB ‘er?

Met groet,

Wim Dankbaar

 

Van: Info || Moszkowicz Advocaten Utrecht [mailto:info@moszkowicz-law.nl]
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 18:59
Aan: Wim Dankbaar; stapel@stapeladvocatuur.nl
CC: mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht
Onderwerp: Mustafa/Dankbaar

Geachte heer Dankbaar, geachte confrère,

Op 20 november jl. scheef ik u omtrent een tweetal publicaties, waarmee de heer dankbaar dwangsommen aan het verbeuren was, omdat hij mijn cliënt in strijd met art 5.4 van het vonnis in verband bracht met de moord op Marianne Vaatstra. U hebt mij hierop laten weten dat de publicaties verwijderd waren. Helaas moet ik constateren dit niet niet het geval is.  Zij zijn nog steeds zichtbaar, zodat uw cliënt dwangsommen aan het verbeuren is.

Ik verwijs naar:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/11/08/om-weigert-beslissing-aangiftes-van-faek-en-wim/ sinds 8 november 2018 oftewel 43 dagen;

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/11/08/om-weigert-beslissing-aangiftes-van-faek-en-wim/ sinds 17 november 2018, oftewel 37 dagen.

Sinds begin december heeft uw cliënt bovendien de navolgende artikelen geplaatst, waarin hij opnieuw cliënt als getuige van de moord opvoert of anderszins daarmee verband brengt:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/05/hoe-corrupt-is-yehudi-moszkowicz-deel-3/ sinds 5 december 2018 oftewel 16 dagen;

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/06/hoe-corrupt-is-yehudi-moszkowicz-deel-4/ sinds 6 december 2018, oftewel 15 dagen;

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/08/assistentie-gevraagd-2/ sinds 8 december 2018 oftewel 13 dagen;

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/09/hoe-corrupt-is-yehudi-moszkowicz-deel-5/ sinds 9 december 2018, oftewel 12 dagen;

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/12/hoe-corrupt-is-yehudi-moszkowicz-deel-6/ sinds 12 december 2018, oftewel 9 dagen.

Terzijde merk ik op dat de onder in dit laatste artikel geciteerde Duitse politicus over het algemeen niet als een betrouwbare leidraad wordt beschouwd, noch als een begenadigd wrochter van koektrommelwijsheden.

Verder zijn er nog:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/17/getuigenverzoek/ sinds 17 december 2018, oftewel 4 dagen;

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/12/21/waar-is-harm-brouwer/ sinds vandaag, oftewel 1 dag(deel).

Ik verzoek de heer Dankbaar andermaal deze artikelen te verwijderen. Vanzelfsprekend maakt cliënt aanspraak op de verbeurde dwangsommen.

Volledigheidshalve bericht ik u dat cliënt ook zijn aanspraak handhaaft op de dwangsommen voor het niet geplaats houden van de rectificatie na 22 juni 2018.

Hoogachtend,

Mr. M.J. Hoogendoorn

Afbeeldingsresultaat voor the size of the lie adolf hitler

 

big lie (Germangroße Lüge) is a propaganda technique. The expression was coined by Adolf Hitler, when he dictated his 1925 book Mein Kampf, about the use of a lie so “colossal” that no one would believe that someone “could have the impudence to distort the truth so infamously”.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

13 reacties op Vraag en antwoord met Yehudi Moszkowicz

 1. van Tours zegt:

  Wim Dankbaar wordt – voor zover ik het zie – niet op een goede wijze door het rechtsysteem behandeld, om het maar een eufemistisch uit te drukken. Hij is zijn kapitaal kwijtgeraakt door in mijn ogen falend rechtssysteem, waarbij door zowel rechters als advocaten al dan niet in samenspanning in mijn ogen fouten beslissingen zijn genomen, die omschreven kunnen worden als strafbare handelingen.
  Voor mij was niet Dankbaar de reden dat ik twijfel aan de schuld van Jasper Steringa. Het zijn ook publicaties van de Telegraaf met name van Rosalyn van Zessen en Peter R. de Vries geweest die mij aan het denken hebben gezet.
  Rosalyn heeft een verklaring afgelegd dat ze op de dag na de moord Ali gezien heeft in het huis waar ze elk een appartement hadden. Hij zat onder het bloed, had een mes bij zich en was erg van streek. Toen ze vroeg wat er aan de hand was, antwoordde hij dat iets in de zin dat hij Marianne Vaatstra vermoord had, met daarbij het volgende (zo uit mijn hoofd) “ze hadden haar strot dieper moeten doorsnijden.” M.a.w. de eerste keer snijden was er niet ver genoeg gesneden, er moest opnieuw gesneden worden.
  Tijdens de strafzaak tegen Jasper verklaarde deze tegen de rechter Dölle dat hij drie keer had moeten snijden. Dat moet dus daderkennis zijn geweest. Dat klopt met het verhaal van Ali dat “ze” –meervoud dus – haar strot dieper hadden moeten doorsnijden; hoe kan Ali die daderkennis al gehad hebben? Voor mij viel toen het kwartje, de strafzaak klopt niet. Tevens geeft de bekentenis van Ali aan Rosalyn aan dat er meerdere mensen tijdens de moord aanwezig waren. Niet uitgesloten is dat Jasper daar één van zou zijn geweest. Het betekent ook dat het ééndaderverhaal van het OM aan de kant kan worden geschoven en dat de moord niet in het weiland, maar elders is gepleegd. Het feit dat er zo goed als geen bloed op de vindplaats is aangetroffen (ook dat is ruim in het nieuws geweest) maakt het zo goed als onmogelijk dat de moord in het weiland heeft plaatsgehad.
  Een ander puzzelstuk is het feit dat na de moord er geprobeerd is te pinnen met het bankpasje van Marianne. Bewijsstukken daarvan zijn van Peter R. de Vries. Het bankpasje is daarbij ingeslikt en dat heeft een bankmedewerker aan Peter meegedeeld. Hoe komt dat pasje uit het tasje van Marianne. Als in het weiland haar tasje is doorzocht en dat nog wel in het donker, was er geen aanleiding om alles weer in het tasje terug te doen. Op de vindplaats van Marianne is het tasje gesloten aangetroffen en toch is het pasje eruit gehaald. Merkwaardig toch. Als de moord elders heeft plaatsgehad, heeft men in het tasje gekeken want dat bankpasje duikt niet zomaar ergens op. Als een crimineel in een tasje wil kijken, dan wordt vaak het tasje gewoon op de kop gehouden en wat men niet nodig heeft, zou er weer in gedaan zijn. Gewoon alles bij elkaar vegen, geen bewijzen achter later dat MV daar geweest zou kunnen zijn. Daarbij is waarschijnlijk per abuis de aansteker van één van daders in haar tasje terechtgekomen, met daaraan een haar die van Jasper zou zijn geweest. Jasper rookt niet, de aansteker was dus niet van hem. Ook dit geeft aan dat de moord niet in het weiland heeft plaatsgehad. Gezien de aansteker – met daarin niet Nederlandse woorden gekrast – was er en asielzoeker bij betrokken en zou men de aanwezigheid van Jasper uit de haar kunnen afleiden. Het verhaal van de aansteker is door Peter R. de Vries naar buiten gebracht.

  Op basis alleen al van bovenstaande kan iedereen concluderen, dat De veroordeling van Jasper op onjuiste gronden heeft plaatsgehad en dat Ali als mogelijke dader, omdat hij de moord tegenover Rosalyn bekend heeft, dat Ali als (mede)pleger van de moord duidelijk in beeld komt. Niet uit publicaties van Dankbaar, maar uit andere publicaties.

  Dankbaar is dus niet de enige die voldoende gronden heeft om Ali als mogelijke dader aan te wijzen. Zijn onderzoek heeft nog veel meer feiten naar voren gebracht, die de veronderstelling dat Ali een (mede)pleger van de moord is versterken.

  Het is op basis van rechtsongelijkheid onacceptabel dat één man wordt aangepakt op grond van zijn publicaties, terwijl er vele mensen zijn die op grond van de feiten tot eenzelfde conclusie komen als Dankbaar.

  Like

  • Henk Lubberts zegt:

   Op basis van onderstaande bewijsmiddelen kan de verdachte veroordeeld worden door de rechter.
   1 eigen waarneming van den rechter;
   2 verklaringen van den verdachte;
   3 verklaringen van een getuige;
   4 verklaringen van een deskundige;
   5 schriftelijke bescheiden.
   Wat is volgens u het middel om Ali te veroordelen?

   Mvgr.

   Like

   • van Tours zegt:

    Helaas kan ik alleen maar een uitgebreid antwoord geven.
    1. Het gaat om Ali en zolang deze spoorloos is kan de rechter geen waarnemingen doen.
    2. De verdachte heeft verklaringen gedaan naar getuigen. Rosalyn is al ter sprake geweest, maar ook minimaal twee vrienden hebben te horen gekregen van Ali dat hij iemand vermoord heeft. Daarnaast ook nog eens de verklaring van de man die Ali, die onder het bloed zat, in de nacht van de moord een lift heeft gegeven naar Leeuwarden
    3.1 getuigen van de moord zijn o.a. dhr Mustafa, als het waar is dat Jasper ter plaatse aanwezig was Jasper S. En dan zijn er nog twee personen die als medeverdachten gezien kunnen worden, waarvan helaas al één overleden is. Verklaringen spreken van nog een andere asielzoeker, die daags na de moord uit Nederland gevlucht is.
    3.2 Getuigen van ondersteunend bewijs. De mensen uit het dorp die samen laten zien dat het fietsverhaal van Spencer lariekoek is. Het verhaal van de bewaakster in het grenshospitium, verklaring van Louis Uil en ander medewerkers van het AZC, de politiemensen die Ali naar het grenshospitium hebben gebracht. Het verhaal van het bebloede trainingsjack dat spoorloos is verdwenen. Zo kan ik doorgaan. Lees het boek van Wim en elke rechter kan op basis van wat hij uitgezocht heeft, voldoende getuigen oproepen,
    4 verklaring van deskundigen. Het rapport van de Patholoog Anatoom wat laat zien hoe MV vermoord is, dat ze gedrogeerd was, waarschijnlijk middels injecties (sporen van prikjes). De forensisch deskundige die kan vertellen in welke taal er iets op de aansteker stond. Verklaringen van DNA-deskundige Richard Eikelenboom die onderzoek heeft gedaan naar sporen op het tasje van MV.

    Kortom is meer dan genoeg om Ali als verdachte aan te wijzen. De aanwijzingen zijn zo sterk, dat niet anders dan geconcludeerd kan worden, dat het proces tegen Jasper een farce was, dat hij veroordeeld is als enige dader om maar de ware toedracht maar onder de pet te houden.

    Voor zover de kennis nu strekt, heeft één persoon gezegd getuige te zijn geweest.
    En volgens verklaringen van een klokkenluider van een penitentiaire inrichting zou Jasper verklaringen willen doen, die erop neerkomen dat hij bij de moord en de verkrachting aanwezig was. Twee getuigen, dat moet wel genoeg zijn.

    Helaas gaat het er niet om om Ali te veroordelen, maar om het feit dat er een geweldige cover-up is en dat degene die dat publiek heeft gemaakt, kapot gemaakt wordt. Wie naar de processen kijkt, die Wim moet ondergaan, kan niet anders dan de conclusie trekken, dat er dingen wel heel vreemd gaan. Dat tot nu toe geen enkele rechter getuigen heeft willen laten oproepen, spreekt boekdelen. Zelfs zat een keer iemand in de rechtszaal die zo een voor Wim ontlastende verklaring kon afleggen, de rechter kon het hem zo vragen, maar hij deed het niet!

    Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Met name het pasje weet Yehudi ook. Op naam van M. Vaatstra en het rekeningnummer klopte ook. (bron: Dagboek Maaike) Wie past bij de stommiteit om met Marianne’s pasje te gaan pinnen? Een blutte asielzoeker? Of Jasper met zijn boerderij van anderhalf miljoen?

  Like

  • van Tours zegt:

   Wat betreft het pasje, er waren – voor zover nu bekend is – nog meer mensen aanwezig, die mogelijk wat met het pasje hadden kunnen doen. Voor zover ik jouw publicaties goed interpreteer, waren er waarschijnlijk 5 mensen bij de verkrachting en moord aanwezig.

   Like

 3. johnloup zegt:

  Nog een vraag aan Yehudy ( en Rick Reyneveld en dames en heren rechters)
  Nu zal het wel lekker verdienen voor een advocaaat (rechter) als je een zaak tegen Wim Dankbaar hebt, maar zou ’t nu ’s niet beginnen te wringen als je in je hart of spiegel kijkt?

  Like

  • Akky van der Veer zegt:

   Inderdaad johnloup, dat vraag ik me ook af. Hebben deze advocaten/rechters wel een geweten? En zo ja, speelt dat geweten dan nooit eens op? Daar komt nog bij dat de waarheid ALTIJD sterker is dan de leugen. Het komt uit, vroeg of laat. En dan?

   Like

 4. N.E. Derlander zegt:

  Als de Friezen willen, dat er iets in hun rechtszekerheidspositie ten goede verandert, dan zullen zij nu met de waarheid naar voren moeten komen, anders zal er nooit iets veranderen. Kijk eens hoe het OM, na al die jaren, nog steeds met de (blokkeer)Friezen omgaat………………

  Like

 5. cobra zegt:

  Als de Friezen het niet doen wie dan wel…………
  En het blijft een aanname om te denken dat er meer mensen in Fryslan zijn die meer weten ,dit is ook wat Wim vaak roept maar de meesten die wat weten hebben al vaak genoeg aan de bel getrokken.

  dan dit…..

  Als de fam. Sterringa zelf niet op de barricade s gaat om hun zoon vrij te pleiten , Jasper zelf die zelf nog nooit 1 poot heeft uitgestoken om zijn onschuld aan te tonen.
  Bouke V. gelooft het allemaal wel en heeft denk ik een afkoop som aangenomen , en dan Maaike de vrouw waar ik eerst een groot respect voor had , deze heeft Wim en ook Klaske afgedankt en wil nergens meer van weten en ja ook ik geloof dat dit onder druk is gedaan , maar wat heeft ze in principe nog te verliezen.

  Dus als alle Direct betrokkenen er geen tijd en moeite meer in willen/kunnen steken waarom dan wel de mensen die in deze buitenstaanders zijn.

  Friezen zijn nuchtere en eerlijke mensen maar trekken aan een dood paard zal een fries nooit doen,
  komt ook nog bij dat deze zaak koud is gemaakt door oa de leugens mbt de kluisverklaringen enz…. al zal dit best met goede bedoeling gebeurd zijn , dit is iets waar je hier in Fryslan niet mee hoeft aan te komen

  Heb respect voor de manier waarop Wim zich vast heeft gebeten in deze zaak (al denk ik dat hij nu ook niet meer terug kan ) maar de manier waarop is niet mijn manier , maar ieder zijn eigen keuze.

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Sikko,

   Als nuchtere Fries heb je een hoop te melden wat de familie Steringa zou moeten doen. Jacob wordt steeds vergeetachtiger en Alie heeft genoeg problemen aan haar hoofd op haar oude dag. Komt het weleens bij je op dat deze mensen de kracht niet meer hebben om op de barricades te kunnen gaan staan? Maaike weet donders goed dat Jasper haar dochter niet heeft vermoord. Maar die heeft een ander probleem met haar kinderen, jou welbekend. Ik stel voor dat je van je eigen kracht uitgaat. Jij, je tweelingbroer en Jacob Hoeksma weten als geen ander dat het OM bewust een verkeerde Ali heeft opgepakt. Ik verwacht jullie dan ook als meegebrachte getuigen op 28 januari. Jullie kunnen nog wel op de barricades gaan staan en dat hebben jullie al gedaan. Nu nog even doordouwen op 28 januari, Je ziet het inderdaad goed dat ik niet meer terug kan. Of moet ik mezelf in de bak laten stoppen?

   Like

 6. cobra zegt:

  He Wim

  De Steringa s zijn nu oude mensen en de barricade s is voor hun nu te laat . alleen hoe vaak is het hun gevraagd in al die jaren om op te staan , tja dat heeft nu geen zin meer.
  Zelfde vind ik van Maaike mooi dat je het nog steeds voor haar opneemt, maar ik niet meer
  eerst zelf maar eens laten weten hoe ze er echt over denkt …………. zonder invloed van anderen

  en indien nodig zal ik 28 januari aanwezig zijn om te getuigen geen probleem al vind ik dat jullie
  mede deze zaak koud hebben gemaakt .

  Like

  • Wim Dankbaar zegt:

   Sikko, hou toch op met je fatalistische gedoe. Wat nu te laat? Waarom is jullie verhaal nooit bekend geworden? Omdat de recherche het niet bekend heeft gemaakt! En de media hun bek hielden. Ze hebben je afgeschilderd als de anonieme ongeloofwaardige “Rob” in het rapport Ali H. Ongelooflijk! Terwijl ze donders goed wisten dat jij Sikko was en bent. Maar niet vertellen dat je zweert dat de Ali die jij, Ronnie en Jacob zo goed kenden, niet de Ali was die in Turkije werd gepakt. Hoe smerig is dat? Nu is eindelijk jullie kans op 28 januari! Een rechtszitting is openbaar! Ik zorg wel dat er media bij zijn! Met Bauke, Maaike of de familie Steringa heeft dit niks te maken. Daar gaat het niet om. Het gaat om het bedrog van Justitie, en daarvan kunnen jullie als geen ander getuigen. Alleen al als bewezen wordt dat ze bewust een verkeerde Ali hebben opgepakt, (omdat ze de juiste Ali zelf stiekem hebben weggesluisd) dan is dat de lont in het kruitvat. Denk je echt dat Faek zou durven zeggen: Ik ken Sikko en Ronnie niet? De lange Ali uit Turkije was wel degelijk mijn vriend! Faek zullen ze wel proberen weg te houden uit de rechtszaal, maar meegebrachte getuigen mogen ze niet weigeren. Daarom is het zo belangrijk dat ik op jullie kan rekenen. Ik vind je helemaal geweldig met je vier pleegkinderen. En Ronnie ook met zijn mooie dochters. Friezen die op de barricade gingen staan.

   Wim

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s