De valse aangifte van Faek

Reactie van Dankbaar van 30 augustus 2017 aan rechter mr. Geerdes op de door Faek Mustafa ingebrachte aangifte tijdens de hoorzitting van dinsdag 15 augustus 2017:

Edelachtbare,

U heeft verzoeker Dankbaar ter zitting van 15 augustus 2017 naar aanleiding van het verzoek tot het entameren van een voorlopig getuigenverhoor, waarvan de motieven u middels een pleitnotitie zijn uiteengezet, in de gelegenheid gesteld te reageren op een door de heer Faek Mustafa ter hoorzitting van 15 augustus j.l.  ingebracht document omvattende een aangifte van Mustafa tegen Dankbaar  ter zake stalking, bedreiging, smaad, beledigingen en valsheid in geschrifte.

Dankbaar hecht er aan u onder de aandacht te brengen dat Mustafa zich in het geheel niet heeft geweerd nadat hem door uw rechtbank bericht was over het verzoek van Dankbaar. Vervolgens besloot u vooraleer te beslissen op het verzoek van Dankbaar tot het houdenvan een hoorzitting om Dankbaar in de gelegenheid te stellen zijn motivaties verder toe te lichten. Kennelijk had u vooraleer te beslissen op het verzoek, toewijzing dan wel afwijzing, meer informatie nodig dan hetgeen u middels het verzoekschrift was aangereikt. De oproeping van Mustafa en de uiteindelijke verschijning van verweerder kan Dankbaar derhalve niet plaatsten. Immers, voor de beoordeling van het verzoek was zijdens Mustafa slechts relevant hetgeen al ruimschoots bekend was dat hij nimmer zijn ongewilde c.q. onbedoelde betrokkenheid bij de moord op Marianne Vaatstra had ontkend. Het horen van Mustafa dient zuiver te zien op het permanent niet ontkennen van de vele verwijten aan zijn adres waarbij het voor Dankbaar van zeer groot belang is of Mustafa nou wel of niet kennis draagt van de toedracht van de moord omdat bij een positieve beantwoording daar van Dankbaar alle tegen hem lopende rechtszaken succesvol kan afronden waar de ontbrekende cruciale informatie – kent Mustafa de ware toedracht van de moord? – thans Dankbaar op grote achterstand zet. In de aangifte van Mustafa tegen Dankbaar, het door Mustafa te elfder ure  ingebrachte document, beschuldigt Mustafa Dankbaar van smaad en belediging maar geeft hij op geen enkele manier aan waar deze smaad of belediging op ziet.

Ook in deze aangifte had Mustafa eenvoudigweg kunnen ontkennen dat de inhoud van de eerder door hem afgelegde verklaring onjuist is dan wel dat hij geen kennis zou dragen van de moord op Marianne Vaatstra. Mustafa opperde ter zitting ook niet dat hij geen kennis droeg van de moord, daar waar dat centraal zou moeten hebben gestaan, doch uitsluitend dat de handtekening onder de verklaring, niet van hem afkomstig zou zijn. Of deze nu daadwerkelijk al dan niet bij een notaris is gedeponeerd als bedoelde kluisverklaring  doet daar niet aan af. Het heeft er alle schijn van dat Mustafa om een verhoor onder ede af te wenden, na ruim drie jaar, een dag voor de zitting komt met zijn aangifte met het kennelijke doel om reeds in het stadium dat hij niet onder ede staat met een verklaring te komen die u edelachtbare zou moeten overtuigen dat een voorlopig getuigenverhoor onder ede overbodig zou zijn geworden, nu Mustafa de authenticiteit van zijn handtekening ontkent. Dankbaar stelt zich op het standpunt dat met de verklaring van Mustafa en het feit dat hij in zijn aangifte meerdere flagrante onwaarheden debiteert en daarmee het betrouwbaarheidsgehalte van zijn verklaring en hetgeen wordt gesteld in zijn aangifte van dien aard is dat het een verhoor onder ede meer dan ooit rechtvaardigt. Dit te meer in het geval  Mauritz zijn verklaring bestendigt in een verklaring onder ede en ook Mustafa zou verklaren geen getuige te zijn geweest van de moord het van evident belang is welk voor Mustafa belastende feitencomplex, middels het voorlopig getuigenverhoor boven water komt zodat in rechte zal komen vast te staan dat Mustafa wel degelijk kennis draagt van de moord op Vaatstra. Waarvoor bij Dankbaar de harde bewijzen voorhanden zijn, zelfs middels audio-files (waarover hieronder meer).

De aangifte van Mustafa tegen Dankbaar is dermate potsierlijk (o.a scheiding van zijn vrouw) dat vervolging zelfs gewenst is. Niet eerder is een aangifte zo eenvoudig te weerleggen geweest. Daarom is het ijdele hoop dat het OM deze aangifte zou willen vervolgen, al was het alleen maar omdat de beweerde delicten (smaad, stalking, bedreiging, belediging) alle klachtdelicten zijn die binnen 3 maanden na eerste constatering moeten worden aangegeven, terwijl de heer Mustafa reeds 3 jaar met Dankbaar te maken heeft. Het geeft ook aan dat de aangifte is gedaan slechts met het doel ter zitting van 15 augustus met een heus en ogenschijnlijk serieus document te komen op basis waarvan Mustafa uw rechtbank zou moeten overtuigen het verzoek van Dankbaar af te wijzen. Het is Dankbaar immers in een dergelijke strafzaak gegund om de wederpartij onder ede te horen. Laat dat nu precies zijn wat Dankbaar al jaren lang wil en ook onderwerp is van het onderhavige verzoek tot voorlopig getuigenverhoor. Vrijwel niets van de beweringen in de aangifte is waar. Anders gezegd: Volledig uit de duim gezogen van de heer Mustafa. Enkele punten vindt u hieronder toegelicht om u een indruk te geven, ook voor de rest van zijn aangifte.  Neemt u bijvoorbeeld onderstaand fragment:

Ik weet dat W. Dankbaar mijn financierders heeft benaderd. Zij vertelden mij namelijk dat W. Dankbaar had gezegd dat ik betrokken was bij een moordzaak en hij niet snapte waarom zij zich zakelijk met mij ophielden. Hij had tegen hen gezegd en ik citeer mijn financierders ‘’Weten jullie wel met wie je te maken hebt, ik zou maar uitkijken, heeft hij jullie niet verteld dat hij betrokken was bij een moordzaak’’ De namen van mijn financierders zijn: Hemen achternaam Hamarashid, de andere is genaamd Salar achternaam Hama, beiden willen geen zaken meer met mij doen doordat W.Dankbaar mijn naam in diskrediet heeft gebracht. Hij heeft hen benaderd en allemaal leugens over mij verteld. Zij willen geen zaken meer met mij doen omdat zij geen ellende willen door deze W.Dankbaar. Ook zij hebben een autobedrijf en raakten hierdoor klanten kwijt. Ik weet hun namen en hun telefoonnummers maar zal deze alleen aan de politie geven.

Dankbaar kan uw rechtbank en de hele wereld zweren dat hij nooit heeft geweten dat Mustafa financiers had voor zijn autohandel. Laat staan dat hij ooit heeft geweten wie dit zijn, laat staan hun namen en telefoonnummers, laat staan dat hij ze ooit heeft gebeld of gesproken. Hij zou dat nu heel graag doen, om hen te confronteren met de beschuldigingen van Mustafa aan zijn adres. Maar hij heeft geen idee hoe hij hen kan bereiken. En Mustafa wil hem hun nummers niet geven.

Dan het volgende fragment:

W.Dankbaar stuurt mij al drie jaar brieven, e-mails en is zeker zes tot zeven keer op mijn huidige adres aan de deur geweest. Ook op mijn vorige woonadressen is hij bij mij aan de deur geweest. In een van deze gesprekken, zei hij: ‘’Ik kom hier met geld, we kunnen gewoon zaken doen, dan kan je het goed gebruiken voor je autohandel. Ik kan je ook helpen met het bouwen van een website”

De andere keer dat hij bij mij voor de deur van mijn woning was zei hij: ‘’Als ik jou was zou ik meewerken, anders maak je mij heel erg boos en als ik boos ben dan heb je een oorlog met mij” Ik voel mij door deze uitspraken bedreigd door de gehele situatie. W.Dankbaar heeft mij een geldbedrag van 20.000 (twintig duizend) euro geboden als ik met hem meewerk. Ik zou dan bekend moeten maken wie de moordenaar is van Marianne Vaatstra, zodat hij alsnog zijn boek kan uitgeven. Ik zei tegen W.Dankbaar dat hij mij met rust moet laten en dat ik niets weet. Ik zei dat als ik iets zou weten dit wel bij de politie of bij de rechter zou vertellen. Mijn vrouw wil door dit alles vriendschappelijk van mij scheiden omdat zij er niet meer tegen kan. Ook is het financieel niet goed gegaan omdat ik mijn brieven niet meer wilde openen. Ik was bang om weer een dreigbrief van W.Dankbaar te ontvangen. Ik ben door deze brieven erg van streek en durf al mijn post niet meer te openen. Hierdoor heb ik post gemist waardoor er eerder beslag werd gelegd op de bankrekening van mijn vrouw.

Dankbaar zegt hier het volgende over: “Ik ben nimmer bij Mustafa aan de deur geweest. Niet zes of zeven keer, maar nul keer. Alles wat Mustafa hier beweert is dus glashard gelogen. Geen van de beweringen is waar. Nooit heb ik hem geld geboden, nooit heb ik hem bedreigd, laat staan met de dood. Een weldenkend mens ziet dat ook  reeds aan de hand van de bewering dat hij zijn post niet durfde open te maken. Dus ook niet de brieven van de bank, gas, water en licht? Het is ronduit lachwekkend.” De rechtbank kan zich verzekerd weten dat het hier om een ordinaire valse aangifte gaat, die nooit tot vervolging zou kunnen leiden. Was het maar waar! Rest dan de vraag waarom Mustafa deze aangifte heeft gedaan, en op wiens advies? Dankbaar kan slechts vermoeden dat de aangever dit heeft gedaan, daags voor de zitting, om u te overtuigen dat Dankbaar een charlatan, leugenaar, stalker, enzovoort is. Teneinde u te bewegen het getuigenverhoor af te wijzen.

Het gekke is dat Dankbaar helemaal geen slechte relatie heeft met Faek Mustafa. Met zijn partner Mauritz heeft hij een nog betere relatie, iets wat valt te bewijzen aan de hand van talloze gesprekken, zowel de geluidsopnamen als uitgeschreven transscripties. Deze zijn niet bijgevoegd omdat u nieuwe stukken niet in behandeling zou nemen. Waar het om gaat is dat deze valse aangifte van Faek Mustafa van nul komma nul waarde is voor uw beoordeling met betrekking tot het getuigenverhoor, hoezeer Mustafa dat ook mocht hopen.

Saillant is dat in de aangifte Mustafa ook melding maakt van enkele zaken welke de beweringen van Dankbaar over Mustafa ondersteunen. Dankbaar stelt immers dat Mustafa [……………………..] en dit nog dezelfde dag aan de politie heeft verteld, nadat hij was opgepakt als verdachte. Het OM heeft dit altijd ontkend. Dankbaar zuigt dit niet uit zijn duim, Mustafa heeft dit zelf aan Dankbaar’s partner Mauritz verklaard en zelfs in de aangifte stelt hij dat hij onbedoeld en ongewild bij deze zaak betrokken is.

Interessant en alleszeggend is dus wat Mustafa hier over zegt zijn aangifte. Hij zegt het volgende:

In het jaar 1999 zat ik in het asielzoekerscentrum AZC te Kollum en was ongewild betrokken bij de zaak van Marianne Vaatstra. Zij werd op 1 mei 1999 vermoord en ik werd ooit als verdachte in deze moordzaak gezien. Ik heb altijd meegewerkt met de politie om zo ook mijn onschuld te bewijzen. In 2013 is de daadwerkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra door een dna match gevonden in de persoon van Jasper S, die de moord ook heeft bekend.

Mijn aangifte is gericht tegen de heer W.Dankbaar, hij is werkzaam als publicist en heeft het boek geschreven ‘’VAATSTRA HET VERHAAL VAN HAAR MOORD’’

In genoemd boek beweert deze W.Dankbaar dat ik ooit een getuige was in de moord op Marianne Vaatstra. Het boek is inmiddels uit de handel gehaald op grond van een uitspraak door de Rechtbank. Ik weet niet bij welke Rechtbank dit is geweest.

Dat Mustafa onschuldig is aan de moord op Marianne heeft Dankbaar altijd beweerd en gesteld.  Hij was tenslotte slechts [………]. Mustafa refereert aan het boek “Vaatstra, het verhaal van haar moord”, een boek dat is geschreven door Dankbaar’s opponent Simon Vuyk in samenwerking met de vader van Marianne Vaatstra. Dankbaar’s boeken over de zaak Vaatstra omvatten ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ en ‘Het Vaatstra Complot’. De blunder duidt op een hilarische onzorgvuldigheid en onderlijnt dat de aangifte slechts is gedaan om de aangifte dan wel om in een officieel document – anders dan via een hoorzitting – vast te leggen dat de handtekening onder de verklaring van Mustafa niet door hem is geplaatst. Het is dus evident dat Mustafa stelt dat hij ongewild betrokken is geraakt bij de zaak van Marianne Vaatstra en dat hij daarover als verdachte is verhoord. Precies wat Dankbaar stelt! Precies wat van overheidswege altijd is ontkend. Precies dat is hetgeen waarover Dankbaar Mustafa wenst te horen als getuige onder ede. En helemaal als hij  zegt dat Dankbaar stelt dat hij [………] is geweest van de moord, maar vervolgens niet durft te zeggen : DIT IS NIET WAAR!

Het enige van betekenis dat Mustafa voor uw rechtbank heeft bestreden, is dat het niet zijn handtekening zou zijn onder de verklaring. Dit wordt ten stelligste bestreden door Hans Mauritz, die dit ook kan staven. Mustafa stond op dinsdag 15 augustus ter hoorzitting ook niet onder ede en gezien het feit dat Mustafa nu in staat is gebleken  om werkelijk alles bij en aan elkaar te liegen in een aangifte, waarin je toch geacht wordt de waarheid te vertellen, zegt die ontkenning van de handtekening helemaal niets. Mustafa beseft blijkbaar niet dat hij Mauritz beschuldigt van een ernstig strafbaar feit als valsheid in geschrifte. Mustafa weet heel goed dat de verklaring uitsluitend in samenwerking met Mauritz tot stand is gekomen en dat zulks buiten Dankbaar om is gegaan. Daarom is het bespottelijk en uiterst valselijk  dat hij Dankbaar van dit feit durft te beschuldigen in zijn aangifte. De reden waarom hij doet is dat juist Dankbaar en niet Hans Mauritz, de verzoeker is voor het getuigenverhoor. Mustafa denkt kennelijk: Als ik nu maar zeg dat die handtekening vals is, dan wijst de rechter hopelijk het verzoek af.  Hij snapt echter niet dat de authenticiteit van de handtekening slechts een detail is. De vraag of het zijn verklaring is, is maatgevend, en juist dat is wat hij in 4 jaar tijd nooit heeft ontkend en ook niet in zijn aangifte ontkent. Hij zegt niet: Ik ben geen [……..] geweest van de moord op Marianne. Hij zegt niet: Ik heb niet de waarheid op de dag van de moord aan de politie verteld. Hij zegt niet: Ik heb [………..] nooit gekend. Hij zegt niet: Ik weet niet dat zij vermoord is door Ali Hassan. Hij zegt niet: Ik weet dat Justitie een verkeerde Ali in Turkije heeft gearresteerd. Hij zegt niet: Justitie heeft mij wel benaderd voor het onderzoek Ali H.  Hij zegt niet: Ik heb mijn vrienden Rida en Farhad nooit verteld dat Ali Hassan Marianne heeft vermoord.

Dit zijn nu precies het soort vragen welke Dankbaar in het getuigenverhoor aan de orde wil stellen. Allemaal vragen die Mustafa niet beantwoordt in zijn valse aangifte. Sterker nog, hij bevestigt daarin een deel van Dankbaar’s stellingen. Mustafa jammert ter zitting dat hij geen advocaat heeft omdat hij die niet zou kunnen betalen, terwijl hij weet dat Dankbaar hem heeft aangeboden om die te betalen. Wat betreft de advocaat, heeft Mustafa zich andermaal schuldig gemaakt aan een valse verklaring. Hij was immers niet vergezeld van een advocaat, maar in diverse (opgenomen) gesprekken en ontmoetingen met Hans Mauritz begin dit jaar heeft hij steeds gesteld dat hij wel een advocaat heeft. Een aantal citaten uit deze opgenomen en in audio-files vastgelegde gesprekken en tevens onweerlegbaar bewijs:

H: Weet jij zeker dat je pas volgende week maandag bij die advocaat terecht kunt met mij?

F: Ja. Volgende week…

H: Dat kan niet eerder?

F: Nee want hij is mmm…. pas maandag

H: Ja dat zei je..

F: En dan moet ik het nog met hem bespreken zeg maar… allemaal.

H: Ja dat zei je straks ook ….. en je wilt per se met hem? Het kan niet een andere advocaat zijn?

F: Nee nee nee. Hij is op de hoogte vanaf het begin en dus… ik volg altijd zijn advies, Hans.

H: Ja, ja gelijk heb je.

F: Ja.

H: Maar goed, het blijft wel bij datgene wat wij samen afgesproken hebben, hè?

F: Ja, okay.

H: Daar gaan we toch vanuit hè, Faek, of niet?

F: Ja is goed, prima.

H: Ook in jouw belang, hè?

F: Okay, tuurlijk.

H: Maar bel jij mij dan?

F: Ja ja, ik ga je bellen.

++++++++++++++++++++++++++++

F: Goeiedag.

H: Hey Faek, met Hans Mauritz, goedemorgen. Ik was benieuwd of jij jouw advocaat al had gebeld.

F: Hij is op dit moment op vakantie.

H: Ja?

F: Tot en met 11 februari.

H: Heb jij een eigen advocaat?

F: Ja.

H: Oh, want ik ken er ook ééntje op dat stuk richting de Coolsingel aan de linkerkant, daar zit een advocaat, dat is een Turkse Irakees. Ken jij die of niet?

F: Nee, die ken ik niet.

H: Oh, En hij is de 11e pas terug?

F: Ja.

H: Shit. En het mag wat jou betreft geen andere advocaat zijn?

F: Nee nee nee. Hij weet van de zaak en hij is op de hoogte. Dus… Ik vind het prettig als het bij hem is.

H: Dan moet ik effe kijken, Faek, of dat qua tijd kan. Als dat kan, geen probleem, maar dan bel jij hem wel de 11e meteen op?

F: Ja. Ik heb hem gesproken, alleen hij was in het buitenland. Hij zegt dat hij de 11e terug is.

H: Mmm, maar dan bel je wel meteen de 11e bedoel ik.

F: Ja.

H: Hey, was het trouwens niet erg dat die jongen erbij stond vorige week donderdag?

F: Nee nee.

H: Ik wist dat niet zeker, maar ik bedoel… Is het een vriend van je ofzo?

F: Ja, hij is een goeie vriend van mij.

H: Nou als de 11e een probleem is dan bel ik jou nog eventjes terug, goed?

F: Ja is goed.

H: En anders bel ik jou de 11e ’s middags, goed?

F: Ja is goed, is prima.

H: Okay jongen. Hoe gaat het met de handel?

F: Ja, gaat lekker, gaat best.

H: Ja?

F: Ja ja, zeker.

H: Okay, ik spreek je. Doei.

F: Doei.

 

++++++++++++++++++++++++++

F: Het maakt niks uit, zeg maar, als ik opgeroepen word, dan word ik opgeroepen als getuige. Dat is wat hij heeft geadviseerd.

H: Nou, er is nog iets anders, Faek, wat ik niet door de telefoon heb kunnen vertellen. Uhm, Kijk, het is wel iets heel belangrijks wat jij eigenlijk ook moet weten.

F: Mmm, okay.

H: Het staat even los van de advocaat.

F: Mmm.

H: Kijk, ik snap wel dat die advocaat dat jou adviseert. Dat snap jij natuurlijk ook wel…. Maar morgenmiddag ben ik in de buurt. Ben jij morgen ergens te bereiken? Thuis of bij de auto’s?

F: Ik ben gewoon in de buurt, maar eh..ik heb liever niet dat ik in gesprek ga.

H: Wat zei je?

F: Ik heb liever niet dat ik in gesprek ga, zeg maar, niet met jou en niet met Wim. Dat zegt hij, dat heeft hij mij geadviseerd, zeg maar.

H: Ja maar er is iets dat jij gewoon moet weten.

F: Maakt niet uit. Is niet belangrijk voor mij.

H: Ja maar als jij niet weet wat ik bedoel kun je ook niet weten of het belangrijk is.

F: Nee, maar voor mij is het niet echt heel belangrijk, zeg maar.

H: Ja, maar waarom had je dan naar die advocaat gewild met ons? Nog los van het feit dat die advocaat het nu afraadt, waarom had je dan naar die advocaat gewild?

F: Omdat hij mij kent …en hij is op de hoogte van de hele situatie, dus eh… en ik heb vertrouwen in hem, dus daarom…

H: Nee, maar als jij niks te vertellen zou hebben wat van belang is, dan had je ook niet naar die advocaat gehoeven. Dus dat is een beetje vreemd natuurlijk dan. Vind je niet?

F: Ja, maar dat is iets tussen mij en hem, zeg maar.

H: Wat zei je?

F: Dat is iets tussen mij en hem, zeg maar. Dat kan ik niet naar buiten brengen.

H: Ja, maar ja, weet je, die politieagent die een verklaring heeft afgelegd nu over wat jij ’s morgensvroeg op het politiebureau in Kollum hebt verteld, in Buitenpost…

F: Ja, ja.

H: Ja, je kunt dat tackelen als je het slim aanpakt, maar ik kan jou dat niet door de telefoon vertellen hoe je dat zou moeten doen. Als die man daarbij blijft, dan eh …. Of ze klagen je aan voor meineed, daar staat 6 jaar op in Nederland, of je hebt in de publiciteit een gigantisch probleem. Dan slachten ze je ook. Dan zeggen ze: Ja luister ‘s, die man die heeft 15 jaar zijn mond gehouden, die rare Mustafa.

F: Mmm. Nee maar eh… het maakt mij niks uit, eigenlijk. Is niet zo belangrijk voor mij.

H: In allebei de gevallen maakt het jou niks uit?

F: Nee nee.

H: Ook niet als je van meineed zou beschuldigd worden?

F: Nou, ik wil dat waarschijnlijk met de advocaat, zeg maar, bespreken. Dan eh…

H: Ja maar ik had hem dat graag willen vertellen… zonder dat … je hoeft van mij geen beslissing te nemen.

F: Ja maar, er is geen beslissing om te nemen, zeg maar. We wachten , zeg maar eigenlijk, we wachten gewoon de officiële brieven af. Ennuh… zeg maar …. dat lijkt voor ons de beste weg. Dus eh… als ik word opgeroepen als getuige, zeg maar, dan kunnen we gewoon dan alles bespreken en zien hoe alles verloopt.

H: Ja, maar jij weet ook dat je dan moet vertellen wat er ’s morgens gebeurd is. Wat je hebt verklaard.

F: Nou eh …. ik vertel wat ik weet wat er gebeurd is … dus. Want voor mij is het niet zo van belang, zeg maar, het maakt mij niets uit.

H: Nee nee. Nou ja, mocht er nou verandering zijn, Faek, dan bel ik je wel. Maar is het niet mogelijk dat ik even alleen naar die advocaat stap om uit te leggen wat er speelt?

F: Uh, nee nee. Gewoon samen … het gaat via mij, zeg maar, en ik met hem.  Dus eh … hij heeft, zeg maar, mij geadviseerd om niet met jou in gesprek te gaan en ook niet met Wim.

De conclusie moge duidelijk zijn: Of Mustafa liegt in zijn aangifte dat hij geen advocaat heeft, of Mustafa liegt in zijn gesprekken met Mauritz dat hij wél een advocaat heeft. Deze amicale gesprekken begin dit jaar tussen Faek Mustafa en Hans Mauritz gaan over de intentie van Mustafa om met Mauritz en een advocaat te bespreken hoe hij 1) het  getuigenverhoor voor de rechter kan voorkomen, 2) samen met Mauritz een nieuwe verklaring op te stellen over zijn kennis van de moord, en 3) hoe hij anoniem kan blijven. Deze gesprekken en ontmoetingen met Mauritz zijn uiteraard onmogelijk als hij geen kennis  draagt over de ware toedracht van de moord, zoals hij dit stelt in zijn verklaring. Deze vriendelijke gesprekken zijn absurd met iemand die hij nu beschuldigt van het vervalsen van zijn verklaring en handtekening. Deze gesprekken vonden plaats, juist omdat Faek Mustafa weet dat hij Mauritz een getekende verklaring heeft gegeven over zijn kennis van de moord.

Opgemerkt dient dat Mustafa hier ook zegt dat het “lekker” gaat met zijn handel. Dus het blijkt wel dat hij op dat punt ook een valse voorstelling geeft van zaken in zijn aangifte, waarin hij stelt dat zijn handel helemaal niet “lekker” gaat, dankzij Wim Dankbaar. De advocaat waarover hij spreekt, vertrouwt hij en “is van het begin af aan op de hoogte van de zaak”. Waar is deze advocaat dan van op de hoogte? Toch niet van het feit dat Mustafa niets weet over de moord op Marianne Vaatstra? Anders is er immers helemaal geen noodzaak voor hem en zijn beweerde “advocaat” om met Mauritz om de tafel te gaan zitten. Ergo: de aangifte van Mustafa tegen Dankbaar, hoe vals ook, is dus des te meer reden om het getuigenverhoor van Faek Mustafa, Riad Elmakhour, Rida Hashimi en [………….] toe te wijzen. En ook het verhoor van Hans Mauritz, want die heeft de meest intensieve contacten gehad met deze heren en kan precies onder ede uit de doeken doen hoe het allemaal gegaan is en wat zij hebben verklaard.

De aangifte van Mustafa is des te meer reden om het getuigenverzoek toe te wijzen en ook van groot belang om vast te stellen waarom het OM desgevraagd nooit willen zeggen: Het is niet waar dat Faek Mustafa getuige is geweest van de moord en dit op dag 1 aan de politie heeft verteld. Een OM dat niets te verbergen heeft, zou dit juist moeten willen zeggen. Sterker nog, ze hadden Mustafa allang zelf moeten willen horen om die bevestiging van hem te krijgen. Welnu, dan is het ook in het belang van deze krachten dat het getuigenverzoek wordt toegewezen. Het getuigenverhoor van Mustafa en de andere gewenste getuigen zal immers aantonen dat al de walgelijke kwalificaties die over Dankbaar in de media zijn uitgestort terecht zijn of niet. De storm waarin Dankbaar is verzeild geraakt, was hem nooit overkomen als Justitie meteen de waarheid had verteld. De waarheid die Justitie in het weekend van 1 mei 1999 al kende, onder meer van Mustafa. Deze dwaling dient rechtgezet zoals dat in andere zaken eerder is gebeurd.

Het getuigenverhoor van Faek Mustafa, Rida Hashimi, Riad Elmakhour, [……….] en zo nodig Isabella Wagenaar, zijn voor Dankbaar van cruciaal belang! Het zal bepalen of hij de bak in moet. En of hij bij voortduring moet dulden de corrupte executoriale beslagen op zijn rekening! Of hij helemaal geruïneerd moet worden als klokkenluider van een ongekende misstand. Het laatste beslag van de heer Yehudi Moszkowicz betreft maar liefst 5 ton! Ja, 500.000 euro, en half miljoen! Dit zijn bedragen die de zekerheid van Dankbaar’s bestaan bedreigen. Dit beslag vond plaats na de zitting met u op 15 augustus jongstleden, terwijl Yehudi Moszkowicz reeds door rechters in het ongelijk is gesteld over zijn vorige beslag van twee ton. Dat was ook onrechtmatig, en heeft hij moeten terugbetalen, maar hij blijft maar doorgaan. In opdracht van wie? Van wie krijgt hij carte blanche om Dankbaar kapot te maken? Ook deze rechtszaken en de daaruit voortvloeiende beslagen waren nooit tegen Dankbaar aangespannen als Mustafa niet zou hebben volhard in zijn zwijgen.

Tot slot wil Dankbaar in de zijlijn nog vermelden dat raadsman Reyneveld van de heer [………..] aanwezig was tijdens de behandeling op 15 augustus en dat vrijwel alle aanwezigen hebben geconstateerd dat de raadsman na de zitting uitgebreid gesproken heeft met Mustafa. Dankbaar, en velen met hem, vindt dit een onoorbare gang van zaken. Het is immers de strafzaak van [……….] die hem reeds in eerste aanleg 3 maanden gevangenisstraf heeft opgeleverd, alsmede een veroordeling tot fikse schadevergoeding in de civiele zaak.  Het is volstrekt ‘not done’, wellicht tuchtrechtelijk verwijtbaar, dat de raadsman contact maakt met de kroongetuige van Dankbaar, wiens getuigenis Dankbaar kan vrijpleiten en wiens verklaringen de bron van de vermeende smaad en belediging jegens [………] zijn. Voeg daarbij dat [……….] en zijn raadsman stellen dat 1) de verklaringen van Faek Mustafa door Mauritz verzonnen zijn, 2) zich verzetten tegen een getuigenverhoor van Mustafa en 3) weigeren om hem als bron van de smaad in rechte te betrekken, dan ligt de conclusie voor de hand dat zij er niet gerust op zijn dat Mustafa hun stellingen in een getuigenverhoor onder ede zal bevestigen. Anders zouden zij het getuigenverhoor alleen maar toejuichen. Eén en ander is nog een argument voor de noodzaak van het getuigenverhoor. Alleen al de bevestiging van Mustafa dat hij [………] heeft gekend, is reeds voldoende voor Dankbaar om te bewijzen dat [………] een valse aangifte tegen Dankbaar heeft gedaan.

Het financieel uitkleden via vexatoire rechtszaken en de publicitaire vernietiging van Dankbaar zou nooit hebben gekund als Justitie meteen de waarheid had verteld over de verklaring van Mustafa die hij op dag 1 tegenover de politie heeft afgelegd! Hiermee is Dankbaar’s belang om Mustafa en andere genoemden te horen nog groter geworden.

Namens Willem Jan Dankbaar

 

 

Kenmerk: C/10/527390/HA RK 17-441

Rotterdam

04-09-2017

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij reageer ik op uw brief van 30-08-2017 over de zaak van dhr Dankbaar Ik wil graag per punt uitleg geven,

Dhr dankbaar is al enkele jaren bezig met een boek, waarbij hij mijn naam steeds gebruikt ais getuige op de moordzaak. Hij geeft aan in zijn pleidooi dat ik hem nooit een antwoord heb gegeven toen hij mij vroeg over de zaak. Dit is onjuist, want vanaf dag één dat hij contact opnam met mij heb ik hem duidelijk gemaakt dat ik niets van de zaak af weet en als ik iets had geweten had ik het allang doorgegeven, ik zou geen mens zijn als ik mijn mond houd over zo’n zaak en dat heb ik m duidelijk doorgegeven. Hij heeft me toen uitgelachen en zei: “Denk je echt dat ik dom ben? En dat ik zomaar wat zit te roepen?”, waarop ik reageerde dat ik hem heb doorgegeven wat ik van de zaak afweet, maar toen begon hij met de oorlog tegen mij, mijn gezin, mijn vrienden, mijn familie en ook nog eens tegen mijn zakelijke contacten. De toenadering naar mijn zakelijke contacten begon echter wel veel later.

Wim: Ook hier verzint Faek weer alles bij elkaar. Het enige dat juist is, is dat hij geen mens zou zijn als hij zijn mond zou houden over zo’n zaak.

Uiteindelijk na vele dreigbrieven, e-mails en telefoongesprekken heb ik uiteindelijke begrepen dat hij geen antwoord wilt hebben op zijn vraag en dat de waarheid hem niet interesseert, maar hij wilt zijn boeken weer verkopen en hij wilt niet veroordeelt worden.

Ik vind het wel jammer dat hij zo veel schade bij mensen kan aanrichten en dat allemaal voor zijn eigen bestwil.

Wim: Welke schade richt ik aan, behalve voor het voor dit onderzoek verantwoordelijke deel van Justitie die de zaak vanaf dag 1 in de doofpot heeft gestopt, de moordenaars een stiekeme aftocht heeft gegeven, medeplichtigen de hand boven het hoofd houdt en heel Nederland inclusief de familie Vaatstra nu al 20 jaar voorliegt? 

Door zijn dreigbrieven en e-mails (stalking) aan mij en aan mijn omgeving ben ik nu aan het scheiden (Het bewijs kan ik sturen naar de rechtbank als deze nodig zijn) maar ik wil dat geen enkel documenten bij dhr Dankbaar terecht komt, want hij publiceert en misbruikt alles.

Wim: Welke dreigbrieven? Waarom geeft Faek die er niet bij? 

Ook ben ik nu financieel erg achteruit gegaan omdat hij langs mijn compagnon is gegaan en mijn naam helemaal zwart heeft gemaakt en dat allemaal omdat ik niet wil zeggen wat hij wilt horen. Hij heeft mij paar keer zelfs geld aangeboden als ik vertel wat hij wilt horen en dat ziet u ook terug in zijn reactie.

Wim: Welke compagnon? Bedoelt Faek deze compagnon soms?

Of bedoelt Faek deze compagnon?

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf Garage Salar, Gorzenpad 10 te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring zie zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid,

Salar Hama

In zijn reactie geeft hij aan dat hij een advocaat wilt betalen voor mij. Deze optie heeft hij mij ook aangeboden plus een extraatje voor me zelf. De ene keer was het € 20,000 de andere keer iets meer en de laatste keer was het op basis van percentage van zijn boeken verkoop. Persoonlijk ben ik blij dat hij zelf toegeeft dat hij iets voor me wilt betalen. Dit is niet de juiste werkwijze.

Omdat ik hem al paar keer heb aangegeven dat door contact op nemen met mijn collega’s heeft hij mij kapot gemaakt. Hij heeft me wel vaak gezegd dat hij mij gaat kapot maken, De bewijzen hiervan heb ik ook (een schriftelijke verklaring van mij ex compagnons). Dus nadat ik financieel achteruit ben gedaan, mede dankzij hem, wilt hij nu mijn kosten betalen voor een advocaat.

Wim: Hoe het met de verklaringen van die compagnons zit kunt u hier lezen: 
https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/11/08/om-weigert-beslissing-aangiftes-van-faek-en-wim/

Hieruit blijkt niet alleen dat Faek de verklaringen van zijn “compagnons” volledig heeft verzonnen en vervalst, inclusief hun handtekeningen, maar ook dat hem deze zijn ingegeven door de nauw samenwerkende advocaten Rick Reyneveld en Yehudi Moszkowicz. Er moest immers “schade” bij Mustafa worden aangetoond om Dankbaar nog verder leeg te plukken. Of dat op basis van vervalste verklaringen is, maakt deze corrupte advocaten niets uit. Het is ze alweer aardig gelukt op basis van een door hen aangemoedigde valse aangifte en valse verklaringen. U dient goed te beseffen dat beide advocaten WETEN dat ze vals zijn! Het was tenslotte hun idee. Hoe corrupt Moszkowicz is kun je al aflezen aan het feit dat hij er op zijn initiatief voor kiest om zich te stellen als vertegenwoordiger van Faek Mustafa, die zelfs naar eigen zeggen als verdachte is gehoord in de moord op de dochter van Maaike Terpstra, die Moszkowicz ook vertegenwoordigt.  Hoewel? Klopt dat laatste wel? Maaike zegt: Ik bemoei me nergens meer mee. Merk op dat ze nergens zegt: Ja, Klaske, dit gebeurt allemaal in mijn opdracht! 

Moszkowicz vertegenwoordigt dus nu de moeder van Marianne én de man die haar exact kan vertellen wat er werkelijk met haar dochter is gebeurd. Vandaar dat hij zijn beide “cliënten” angstvallig bij elkaar weghoudt. Erger is nog dat Faek dat ook op dag 1 al aan de politie heeft verteld! Dus Justitie had haar dat ook al op dag 1 kunnen vertellen. Laat u dat even bezinken? Begrijpt u dan ook waarom Moszkowicz Maaike nooit meeneemt naar een rechtszitting of als hij mag aanschuiven bij Pauw of andere talkshows? 

Eerst was ik erg bang van hem door zijn reacties en door wat ik allemaal heb gelezen. Om deze redenen durfde ik daarom niet een aangifte te doen, omdat hij mij ook had bedreigd dat als hij door mij in problemen komt dat hij mij leven zuur zou maken en mij afmaken, (ik heb e-mails als bewijzen.)

Wim: Welke e-mails als bewijzen? Waarom levert Faek ze er niet bij? 

Hij is zo ver gegaan in zijn oorlog tegen mij dat hij een papieren verklaring van mij heeft vervalst en deze ook nog op zijn site gepubliceerd. Daardoor denkt iedereen dat ik een leugenaar ben die zo veel weet, maar niets zeg. hij heeft mij naam erg misbruikt en niet alleen mijn naam, ook mijn foto’s en foto’s van me vrienden. Zelfs mijn telefoonnummer en mijn adresgegevens maakt hij openbaar en hij gaf deze informatie ook aan mensen door (onder andere aan Rob Arts, Martin Huizen, Hans Mauritz, Willem en veel andere. Alles is te vinden op zijn website als hij t nog niet heeft verborgen/verwijderd.

Hij geeft ook aan dat hij nooit bij mij langs is gekomen, maar ik heb wat foto’s van hem in mijn omgeving en ook mensen (getuigen) die in de buurt wonen die hem hebben gezien.

Wim: Welke foto’s en welke getuigen? Waarom levert Faek ze er niet bij? 

In plaats van te genieten van mij gezin zit ik nu in een depressie en zit ik in een scheiding. Ik ga langs bij de psychiater om mijn verhaal kwijt te kunnen. Zelfs op de verjaardagsfeest van mijn dochter word Ik lastig gevallen door Rob Arts en gaat hij helemaal te keer omdat ik een aangifte tegen dhr dankbaar heb gedaan en vraagt hij mij waarom ik Wimpie tegen hem zeg.

Wim: In het bedoelde bovenstaande gesprek met Rob Arts kunt u zelf beoordelen of Faek “lastig gevallen” wordt en of hij noemt dat het op de verjaardag van zijn dochter is. 

Ik ben niet verbaast dat hij alles ontkent dat was niet anders te verwachten, maar helaas voor hem zijn er veel bewijzen tegen hem.

Ais ik verhoord moet worden over deze zaak ben ik weer bereid om mijn verhaal te doen en ik ben altijd bereid geweest om de waarheid te vertellen. Ik vertel wat ik weet en wat ik heb gezien en niet wat een ander (dhr Dankbaar) wilt horen.

Wim: Faek vertelt in een getuigenverhoor wat hij weet en wat hij heeft gezien? Hij weet dus iets en heeft zelfs iets gezien! Freudiaanse verspreking.  

Ik zie uw reactie tegemoet

Alvast bedankt,

Faek mustafa

Bij deze wil ik op verzoek van de heer W.J. Dankbaar een verklaring afleggen over hetgeen ik weet over de moord op Marianne Vaatstra. Destijds was Faek Mustafa een klasgenoot en een zeer goede vriend van mij. Wij waren beiden 15 jaar oud. Faek woonde in het toenmalige AZC te Kollum en ik woonde in Leeuwarden met mijn familie. Wij zaten allebei op de Piter Jelles scholengemeenschap te Kollum. lk zag Faek bijna elke dag en wij trokken erg veel met elkaar op. Wij waren niet echt voorbeeldige tieners, niet echt lieverdjes, hetgeen erin heeft geresulteerd dat Wij beiden tijdelijk van school gestuurd werden eind april 1999. Andere vrienden en klasgenoten van mij en Faek, waren Faris en Farhad, Wij deden veel dingen samen, maar Faek was mijn beste vriend. Vrijwel elk weekend kwam ik bij Faek Iogeren op het AZC te Kollum. Zo ook het weekend van 1 mei 1999. lk ben op zaterdag 1 mei 1999 met de bus naar Faek gegaan, zoals ik dat bijna elk weekend deed. Tijden herinner ik mij niet precies, maar ik kwam daar eind van de middag aan. lk merkte meteen dat Faek niet in zijn normale doen was. Het beste kan ik dit omschrijven als stil, teruggetrokken, angstig en gestresst, heel anders dan hij normaal was. lk voelde meteen dat er iets aan de hand was of dat hij iets ernstigs had meegemaakt.

Ik heb de nacht van 1 op 2 mei 1999 geslapen in de caravan van Faek en zijn vader. Deze laatste was er overigens dat weekend niet, zoals dat vaker het geval was. lk weet dat de vader van Faek vaak naar Den Haag was. Hij stond bekend als een man die een leider was geweest in Noord lrak en respect afdwong onder de Koerdische gemeenschap in het AZC. Als er amok was, kon hij de gemoederen bedaren. De volgende dag, zondag 2 mei, heb ik er bij Faek op aangedrongen te vertellen wat hem dwars zat. Dat hij van slag was over iets, was mij inmiddels zeer duidelijk. Hij heeft mij toen verteld dat hij bij de politie was geweest om gehoord te worden over de moord op Marianne Vaatstra en dat hij daarover een verklaring had afgelegd. Hij vertelde mij dat deze moord was gepleegd door een gemeenschappelijk kennis van ons, Ali Hassan, die ook bewoner was op het AZC. Ik begreep uit zijn verhaal dat hij dit ook aan de politie had verklaard. Hij heeft mij niet verteld dat hij getuige van de moord was geweest, maar wel dat deze in een caravan was gepleegd. Welke caravan dat was heeft hij mij ook niet verteld. Van de heer Dankbaar begrijp ik dat dit de caravan van ene [……..] zou moeten zijn geweest maar dat kan ik niet bevestigen of ontkennen. Ik kende deze [……..] niet, maar weet wel dat Faek veel meer vrienden en kennissen had dan waar ik weet van had.

Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. lk heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. lk heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.

Kort nadat Faek mij dit verteld had, ben ik met de bus teruggegaan naar mijn familie in Leeuwarden. lk was zelf ook behoorlijk ontdaan over wat Faek mij verteld had. Daarom heb ik sinds die dag besloten om niet meer terug te gaan naar Kollum. lk heb Faek dan ook nooit meer gezien en hij heeft ook nooit meer contact met mij gezocht. Tot voor kort wist ik niet eens dat Faek in Nederland woont. Mijn school heb ik dat jaar afgemaakt in Leeuwarden. Omdat ik voor een andere zaak kort in jeugddetentie heb gezeten, een ruzie waarbij klappen waren gevallen, heb ik het jaar niet gehaald en het schooljaar overgedaan. Nu zeventien jaar later heb ik mijn leven reeds Iang op orde en mijn vrouw en twee kinderen zijn mijn alles.

lk hoop maar dat mijn verklaring mij geen problemen gaat opleveren met de Nederlandse Justitie.

Aldus verklaar ik naar waarheid,

Rlda Hashimi

Voor degenen die hier terecht zijn gekomen vanwege de Pauw uitzending van dinsdag 13 november een kleine samenvatting: Marianne is inderdaad verkracht en vermoord door asielzoekers, waaronder hoofddader Ali Hassan, in een caravan op het terrein van het toenmalige AZC. Vervolgens is haar lichaam gedumpt in het weiland waar zij werd gevonden. Een vriend van Ali Hassan heeft op de dag van de moord deze toedracht van de moord aan de politie verteld. Waarop besloten is dat deze toedracht niet bekend mocht worden en Ali Hassan is opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en nog hetzelfde weekend heimelijk het land is uitgezet via het Grenshospitium Amsterdam.

De regie voor deze doofpot-actie was in handen van Harm Brouwer en Joris Demmink, destijds respectievelijk Hoofdofficier van Friesland en Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken en Internationale Aangelegenheden.  Later de hoogste mannen van Justitie geworden als respectievelijk baas van het OM en Secretaris-Generaal van Justitie. Nederland en de nabestaanden zijn dus nu al 20 jaar voorgelogen, uiteindelijk ten koste van een veeboer die tot een valse bekentenis is gedwongen op basis van het gestolen-fiets verhaal, terwijl Marianne die avond nimmer op een fiets heeft gezeten.  Juist vanwege de toenemende druk van de publicaties van Dankbaar en consorten, is een voor het publiek geloofwaardige “oplossing” verzonnen teneinde de waarheid te begraven.

Uiteraard is dit een misstand van letterlijk ongelooflijke proporties, die derhalve nooit bekend mag worden vanuit de optiek van Justitie. Vandaar dat de boodschappers van deze misstand rücksichtloos, éénzijdig en zonder wederhoor worden afgemaakt in de landelijke media, als wel in de rechtszaal. Geen publieke omroep die Dankbaar en Mauritz eens uitnodigt. Alles onder regie van Justitie en met hulp van knechtje Yehudi Moszkowicz, die behalve de moeder van Marianne sinds kort ook de jongen vertegenwoordigt die op dag 1 aan de politie heeft verteld door wie en waar haar dochter werkelijk is vermoord. Waarbij het opmerkelijk is dat het juist Moszkowicz is die de zaak bij Pauw weer groots op de kaart zette, waar hij zelf stelt dat zijn cliënten “rust” willen. Het is Mauritz en Dankbaar niet te doen om de nabestaanden lastig te vallen, maar om in het algemeen belang boven water brengen van deze huiveringwekkende misstand, die in feite een samenzwering is tegen onze rechtsstaat en het hele Nederlandse volk, dus ook U! Niemand zou het moeten willen dat onze eigen overheid verkrachtende, keeldoorsnijdende moordenaars een stiekeme aftocht geeft, laat staan er een labiele veeboer voor laat opdraaien. Volgens Jeroen Pauw ben je dan “tuig”.

Zie verder: https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/11/13/chris-klomp-de-beste-journalist-van-nederland/

Chris Klomp is meer dan een schoothondje:

Wat deden Ali (op zijn te grote fiets van Ludger Dill) en Faek (op zijn crossfiets met gele vlammetjes) op de Keningswei in de nacht van de moord? Zou Yehudi ook aan Faek durven vragen of hij heeft moeten assisteren bij het dumpen van Marianne’s lichaam? Of kan hij dat beter aan Jan Verkaik, Henk Mous, Joris Demmink en Harm Brouwer vragen? Nu we het toch over ‘tuig” hebben…….

Wiltje Bakker was een politieagent die deze notitie op 1 mei 1999 bij de balie van het AZC heeft afgeleverd. Nog een nadenkertje: Waarom is Moszkowicz nog niet begonnen met de civiele zaak namens Faek tegen Wim, waarvoor hij reeds in kort geding 5000 euro schadevergoeding heeft ontvangen als voorschot op die zaak? En waarom vervolgt het OM de aangifte van Faek tegen Wim niet?

Maaike – Nee, want hij is hartstikke moe. Want ik heb hem ook gevraagd, kijk zoals dat allemaal op de computer staat, dat is voor mij de waarheid. Ja,  zei die. Maar ja, een advocaat, we hebben er al zoveel geprobeerd en we krijgen geen dossier open. Want ook een advocaat krijgt dat niet open. Ik geef jullie alle vrijheid als jullie dat voor elkaar kunnen krijgen met Stijn Franken. Jij kunt het beter verwoorden als ik. Voor mij mag het.

Klaske –  Hartstikke mooi. Dat is dan voor Wim ook even duidelijk.

Maaike – Ja voor mij mag het. Zo dat stuk ook op die computer, die punten die allemaal onder elkaar staan, dan denk ik: hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Want zo is het gegaan, ook in mijn ogen.

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

4 reacties op De valse aangifte van Faek

  1. Ronald zegt:

    Wim, ben je op de hoogte dat Yehudi afgelopen dinsdag 13 november bij Pauw zat. En jou en Hans daar met naam en toenaam en in beeld heeft afgebrand. Uiteraard ook nu zonder wederhoor. Dit was een fraai staaltje van een moderne schandpaal op het dorpsplein. Geen enkele terughoudendheid voor de privacy van verdachten. Ongehoord dat journalisten zich hiervoor lenen.

    Like

  2. Wim, ik was even kwijt dat je die verklaring van Rida had. Goed om die nog eens onder de aandacht te brengen. Faek’s beste vriend van weleer, die bevestigt dat Faek hem heeft verteld dat Marianne door Ali Hassan in een caravan is vermoord. En dat dit niet dezelfde Ali was als de man die in Turkije werd gearresteerd. En dan zegt hij ook nog dat hij niet hoopt dat dit hem problemen met Justitie gaat opleveren. Hij weet dus erg goed dat er sprake van een doofpot is. Sterk!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s