Brieven Van Hans Mauritz aan moeder Marianne en ‘haar advocaat’.

 

Waar u [……] ziet, zijn dat onzichtbaar gemaakte elementen waarop Yehudi Moszkowicz mij zou kunnen pakken op grond van voorliggende vonnissen.

 

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Friday, July 20, 2018 5:49 PM

To: Moszkowicz direct Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht

Cc: Moszkowicz Advocaten Utrecht

Subject: Fw: Hoor en wederhoor van enkele dagen geleden > Fw: Verzoek

Geachte heer Moszkowicz,

Bijgaand de berichten welke ik uw cliënt Terpstra zojuist heb toegestuurd per mail en afgelopen maandag eveneens per post.

De reden waarom alsmede de reden waarom ik ook u een kopie zendt is vervat in de voorlaatste alinea van bedoelde brief van 16 dezer zoals hieronder integraal weergegeven.

Er op vertrouwend dat u uw cliënt in het bezit stelt van dit hoor en wederhoor verblijf ik.

Met vriendelijke groet

J. Mauritz, auteur

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Friday, July 20, 2018 4:25 PM

To: Maaike Terpstra

Subject: Hoor en wederhoor van enkele dagen geleden > Fw: Verzoek

Geachte mevrouw Terpstra, beste Maaike,

Om er zeker van te zijn dat mijn schrijven aan u van afgelopen maandag 16 juli u bereikt deze ook even per mail. Zoals hieronder aangegeven ben ik gehouden u betreffende zaken en vragen ter becommentariëring voor te leggen. U hoeft daar niet op te reageren maar zoals aangegeven is dat beter wel te doen. Ik zend de brief van maandag j.l. mee als bijlage [ Maaike.Mails.Brief.002.docx] en plaats de platte tekst integraal hier direct onder. Weer daaronder de tekst van mijn schrijven aan u van 4 en 7 september 2017. De mailversie daarvan heb ik niet teruggekregen en schijnt destijds – door wie dan ook – te zijn ontvangen, de brief zelf heb ik destijds per aangetekend schrijven verzonden maar deze is als ‘geweigerd’ retour gekomen.

Hierna stuur ik tevens een kopie van deze mail aan uw advocaat Moszkowicz om er nog meer zeker van te zijn dat e.e.a u bereikt en ik kan aantonen er alles aan te hebben gedaan om het journalistiek vereiste hoor en wederhoor toe te passen.

Met groet,

Hans Mauritz

Onderwerp: Hoor en wederhoor II

Dongen, maandag 16 juli 2018

Geachte mevrouw Terpstra, beste Maaike,

Als auteur ben ik verplicht u met onderstaande te confronteren alvorens te publiceren.

Dat laatste slaat op het verschijnen van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II zoals dat in november van dit jaar zal verschijnen. Tot de uitgifte is besloten omdat er medio november 2018 vrijwel zeker een opzienbarende ontdekking naar buiten zal komen. Hierin ook veel aandacht voor het feit hoe het OM, justitie en de rechterlijke macht Wim vanaf het eerste kort geding over de opname van jouw dagboekje in 2013, nota bene in herschreven vorm en nota bene terwijl jij immer hebt gewild dat het naar buiten kwam, totaal heeft gesloopt en financieel ten gronde heeft gericht. Uit jouw naam nota bene. Een OM , justitie en rechterlijke macht welke – wederom: nota bene – jij in je dagboekje zo verafschuwd.

Een andere belangrijke reden om jou de gelegenheid te geven tot wederhoor voor de nieuwe uitgave ligt in het feit dat Moszkowicz nu het faillissement van Wim Dankbaar heeft aangevraagd. Namens U. U bent het volgens de advocaat dus die wenst dat de faillissementsrechter aanstaande dinsdag 24 juli Wim in staat van faillissement verklaart. Buiten dat hij nu 600.000 euro aan je heeft moeten betalen (dat geld heeft Mosko allemaal van zijn bankrekening gehaald, Wim heeft nu nauwelijks wat over omdat hij nu, alle proces- en advocatenkosten meegerekend meer dan 7 ton (driekwart miljoen !! en dus bijna zijn gehele vermogen) kwijt is geraakt als gevolg van de vermeende publicatie van je dagboekje. In het geval de rechter aanstaande dinsdag het faillissement uitspreekt zal Wim dakloos worden en moeten slapen in een kartonnen doos dan wel op het station in Haarlem. En dat allemaal omdat – volgens Mosko – jij dat zo wil. Jij hebt nadat je Wim 560.000 euro hebt afgepakt (zo zal de lezer van deel II bezien omdat Mosko handelt uit jouw naam), nog eens 114.000 euro claimt als gevolg van een recent vonnis in een bodemprocedure  nu dan kennelijk Mosko ook opdracht gegeven het faillissement van Wim aan te vragen omdat betaling van die 114.000 uitblijft.  Samen met Faek Mustafa, de jongeman die Isabella met de dood heeft bedreigd en die samen met Ali H. Marianne heeft bedreigd in de Ringo Bar en die nooit heeft durven ontkennen dat de moord in de [……..] heeft plaatsgevonden (en nog veel meer, maar dat in deel II.)

Dat je de relatie met je kinderen in takt wens te houden is nog enigszins te begrijpen maar het aanvragen van een faillissement leidt niet alleen tot niets en al helemaal niet tot betaling van 114.000 euro die Mosko boven de reeds geroofde 560.000 euro claimt, zal in de ogen van de lezers van deel II als onbegrijpelijk en zeer,  zeer kwalijk worden beschouwd.  Ik kan me niet voorstellen dat u ook dat nog op uw geweten wil hebben zoals het ook niet de wens van Marianne zou zijn geweest om uw medestander van destijds zo tot de definitieve afgrond te brengen.

Om je een idee te geven: tienduizenden euro’s alleen al is op klaarlichte dag (met goedkeuring van rechters) van Wim geroofd omdat hij je een moslima zou hebben genoemd terwijl hij slechts jou citeerde uit een telefoongesprek tussen jullie beide waar jij zelf zei ‘Ik ben geen Moslima die alles maar slikt”  en Wim werd verweten dat hij het campingverslag (het verslag van mijn bezoek aan jou) zou hebben verzonnen terwijl dat helemaal niet van zijn hand komt en hem zelfs wordt verweten dat hij een brief van Marianne aan hem zou hebben ‘vervalst’ dan wel verzonnen terwijl iedereen begreep dat het hier om een stijlvorm ging en elke idioot snapt dat iemand die overleden is niet in staat is een brief te schrijven. Het zijn slechts enkele bizarre voorbeelden uit een lange reeks waarvan jij kennelijk geen weet hebt op basis waarvan Mosko uit jouw naam op valse gronden boetes heeft laten opleggen en deze ook nog eens verbeurd heeft verklaard. Nogmaals, allemaal uit jouw naam.

Het wordt allemaal nog erger als op 21 augustus als gevolg van een uitspraak in het hoger beroep van het kort geding m.b.t.  het Schotman-vonnis (u zal er allemaal wel geen weet van hebben…) het bedrag van 500.000 euro waar het in die zaak om gaat en welke Mosko reeds in zijn bezit heeft door hem zal moeten worden terug betaald. Ons is bekend dat hij van dat bedrag reeds een kleine 400.000 euro heeft aangewend voor zijn eigen kantoor rekening. U staat dus toe dat Wim de melkkoe is geworden van uw advocaat, over uw rug. In het geval het vonnis van 21 augustus dus gunstig voor Wim uitvalt zal Mosko dat moeten terug betalen en in het geval u al enige gelden heeft ontvangen (dan wel uw kinderen…) ook u dat zult moeten retourneren.  Wim kennende zal hij in het geval dat geld niet retour komt bij u beslag laten leggen en zo nodig bij uw kinderen. Op onroerend goed en bankrekeningen. Mijn vraag aan u in het kader van hoor en wederhoor is hoe u tegen bovenstaande aankijkt. Ik ben gehouden uw eventuele reactie op te nemen of bij het uitblijven er van aan te geven dat u niet heeft willen reageren.

Aangezien mij destijds bekend is geworden dat u volledig door uw kinderen [ ……..] bent gemaakt (uw verklaring destijds aan Klaske over het ‘overnemen’ van uw computer en het feit dat mijn schrijven aan u van 4 en 7 september 2017 per mail en per aangetekende brief van 7 september onbestelbaar retour is gekomen)  en ik er niet op kan vertrouwen dat dit hoor en wederhoor u zal bereiken (het is voor u m.b.t. het boek naar mijn idee ondoenlijk e.e.a.  onbeantwoord te laten) zend ik een kopie naar uw advocaat Moszkowicz zodat hij in de gelegenheid is u deze in uw bezit te stellen en mij geen verwijt gemaakt kan worden dat u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zou zijn geweest te reageren op bovenstaand gestelde.

In bijlage treft u mijn mails aan u van 4 en 7 september 2017 alsmede het aangetekend schrijven aan u van 7 september 2017

In afwachting van uw reactie verblijft inmiddels,

J. Mauritz,

auteur en tevens uitgever

Mail van 4 september 2017

Beste Maaike,

Ik had me niet kunnen bedenken je ooit nog eens te zullen aanschrijven maar op dit moment is daar evenwel een bijzondere en zwaarwegende aanleiding toe. Ik mail je op persoonlijke titel. Wim Dankbaar heeft er geen weet van en ik heb e.e.a. ook niet met hem gedeeld en zal dat voorlopig ook niet doen.

Welnu, vrijdag staat er het zoveelste kort geding op het programma. Aangespannen door Wim, tegen ‘jouw’ advocaat. Hij, Mosko, heeft voor een half miljoen euro beslag laten leggen op de rekening van Wim in verband met zogenaamd verbeurde boetes die werkelijk in geen velden en wegen verbeurd zijn. Op het restant van Wim’s saldo bij zijn bank ligt ook beslag. Dit zelfs nog weken tot het moment dat de bank opgaaf heeft gedaan aan Mosko of het beslag al dan niet getroffen heeft dan wel of er genoeg saldo aanwezig is. Wim kan niet eens meer pinnen voor zijn boodschappen bij Albert Heijn en heeft bij zijn moeder geld moeten lenen om te kunnen leven.

Ik kan me niet voorstellen dat jij zo veel geld van Wim eist. Bizar om te denken dat als Wim vrijdag aanstaande dit beslag er niet af zou krijgen al dat geld naar jou komt terwijl je altijd hebt aangegeven geen cent te willen ontvangen als daar een relatie is met Marianne. Moet dat dan naar jouw kinderen die sinds oktober 1999 (het gesprek tussen hen en de politie op het bureau in Buitenpost/Kollum) niets hebben gedaan en alle ellende aan jouw hebben overgelaten? Meer dan 13 jaar lang jou hebben laten terroriseren door het OM? Ik kan me niet voorstellen dat u het zelfde OM nu gaat helpen bij hun loopgravenoorlog tegen Wim die ze zo overduidelijk kapot willen maken. Kun je nagaan hoe groot de doofpot moet zijn. Het OM gaat niets uit de weg. Zelf heb in twee maanden lang in de bak gezeten (zwaarste regiem, 22 van de 24 uur achter de deur) vanwege de Vaatstra-zaak. Had een voorwaardelijke straf maar bizarre reclasseringsvoorwaarden (elke 2 weken melden, twee jaar lang en dat voor minder dan ‘belediging’ van [ …] in mijn (ons) boek ‘Het verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’. ) Je ziet Maaike, niets is ze te gek. Precies zoals ze jou leven na de dood van Marianne tot een hel hebben gemaakt.

De mensen moeten het maar eens weten wat ze jou hebben aangedaan en hoe onze overheid te werk gaat. Ik heb het ook gedaan in de hoop dat Mosko mij om die reden in rechte zou betrekken vanwege hernieuwde schending van het auteursrecht. Immers, in dat geval kan ik jou laten oproepen als getuige, in die zin dat je (onder ede) kunt bevestigen dat je mij tijdens mijn bezoek aan je op de camping hebt gezegd ‘iedereen zou het moeten lezen’. Ik geloof nimmer dat jij onder ede hierover zult liegen. Nu moet je kennelijk nog wel even maar onder ede? Dat is liegen tegen de allerhoogste rechter, oneindig veel hoger dan de aardse varianten. Mosko heeft me echter nog niets gesommeerd waarmee andermaal is bevestigd dat hij het inzake Wim alleen maar om het geld te doen is. Niet om het auteursrecht. Iets wat ook spreekt uit het feit dat Mosko het via de rechter voor elkaar heeft gekregen (op straffe van disproportionele dwangsommen) om Wim te verbieden om te stellen dat jij door jouw kinderen wordt [……………]. En dat terwijl ik dat al sinds maart 2015 (anderhalf jaar lang) ook op mijn website beweer. Mosko heeft ook daar nooit iets tegen gedaan. Nooit, en andermaal blijkt dat hij uit jouw naam uitsluitend uit is op geld.

Maaike, je loopt op deze manier ook de kans dat je straks bekend komt te staan als de moeder die over de dood van haar kind ordinair geld wil verdienen terwijl dat helemaal niet het geval is. Mosko brengt je nu in die positie. Wil jij dan dezelfde reputatie krijgen als Bauke, de man die je me zei te verafschuwen. Ik heb hem dat vorig jaar recht in zijn gezicht gezegd, dat hij zijn eigen dochter met de grootst mogelijke leugen heeft begraven. Achteraf uiteraard. Zijn antwoord was: “En jij gaat er aan”. Een 24 karaats doodsbedreiging precies zo als Johan mij in Oudwoude een baksteen op een millimeter na tegen mijn hoofd gooide. Drie getuigen van een onvervalste poging tot doodslag maar geen vervolging. Geen Vaatstra die nog iets van het OM heeft te vrezen. Hoe zou dat nou kunnen.

Maaike, wat ik je duidelijk wil maken is dat het niet anders kan zijn dat je Mosko met zijn roof van tonnen terugfluit. Laat hem doorgaan met alle andere lopende procedures tegen Wim maar de huidige beslaglegging bij Wim is werkelijke te bizar voor woorden. Uit jouw naam gebeurt dit allemaal. Kijk, hoe verschrikkelijk ik het ook vindt dat je zus heeft gezegd dat het verslag van mijn bezoek aan je op de camping (http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/campingverslag/ ) niet juist zou zijn en daar andermaal uit  blijkt hoe groot het [ …….]-element wel niet is, voor mij blijft hetgeen wat wij destijds op de camping bespraken van doorslaggevende betekenis en daarom dit verzoek aan jou. Meer vraag ik je niet. Jij bent in deze kwestie aan zet en niemand anders.

Ik wens je uit de grond van mijn hart toe dat aan alle ellende ooit nog eens een einde komt en dat jij dat nog mag meemaken.

Zelf ben ik sinds twee jaar ook opa van een tweeling, het mooiste wat er is. Een geschenk. Ik wet dus hoe moeilijk het voor je moet zijn geweest om jou kleinkinderen niet ook nog eens te moeten verliezen. Maar om Mosko terug te fluiten in het huidige bizarre beslag zal niemand je iets kwalijk nemen.

Ook wens ik je veel liefde en wijsheid.

Hans Mauritz

Mail van 7 september 2017

Dag Maaike,

Ik heb u meerdere keren geprobeerd te bellen waarna ik op uw voice mail stuitte. Zojuist, op donderdag 7 september 2017 om 15.15 nam u wel op maar na het noemen van mijn naam verbrak u terstond de verbinding.

Jammer, want ik wilde slechts checken of u mijn mailbericht van 4 september in goede orde had ontvangen.

Daarnaast had het telefoontje slechts één enkel doel. Ik (ik alleen) heb besloten in december a.s. ‘Het Verboden dagboek van Maaike Vaatstra Deel II’ uit te brengen. Daarvoor had ik slechts voldoende aan de beantwoording van één simpele vraag zoals ik je die feitelijk ook stelde in mijn  mail van afgelopen maandag.

De vraag luidt: “Hoe kijkt u er tegen aan dat u zelf door het OM, justitie en politie 13 jaar lang bent gesloopt terwijl je nu dat zelfde OM etc volle bak helpt om je medestander van toen helemaal ten gronde te richten, al zijn geld af te pakken en hem in de landelijke media helemaal voor schut te zetten.

Dat was de legitieme vraag, gesteld in het kader van hoor en wederhoor waartoe ik mij gehouden acht, die u naar aanleiding van mijn mail van maandag niet heb beantwoord en ook nu niet. Ik ga er derhalve van uit dat u deze vraag niet wenst te beantwoorden of niet in de positie bent óm deze te beantwoorden en zal dat derhalve zonder verder tegenbericht ook als zodanig in de tweede verse van het boek opnemen.

Ik betreur het ten zeerste dat u door de hele situatie welke tal van lopende en komende rechtszaken met zich meebrengen straks nog veel meer over u heen krijgt dan al het geval is.

Evenwel met vriendelijke groet,

Hans Mauritz

 

 

E.e.a. klemt te meer omdat er tevens sprake is van een tweede onrechtmatig afgedwongen rectificatie welke ziet op de zinsnede: ‘ “In dit artikel heb ik ten onrechte gesuggereerd dat Maaike Vaatstra tot de islam bekeerd zou zijn” . De waarheid is dat Dankbaar nooit zoiets heeft gesuggereerd. Integendeel, hij heeft Maaike Terpstra juist herinnerd aan haar uitspraak dat zij geen moslima is die zich de wet laat voorschrijven, maar een eigen mening heeft. Dankbaar verwijst naar hetgeen hij hierboven bij de becommentariëring van punt  2.16 van het bestreden vonnis aanvoert.

Maaike – Wat zei Bauke daarop dan?

Wim – Bauke vind dat prima, die heeft me daar toestemming voor gegeven.

Maaike – O ja!

Klaske –  Hij was eerst een beetje van nou, dat hoefde niet. Hoe maakte hij het, Wim? Hij was eerst een klein beetje opstandig. Want Bram Moszkowicc kon ook niet alles inkijken in de dossiers.

Wim – Ja hij was was een beetje opstandig omdat die advocaten ook geen inzage krijgen in de dossiers.

Maaike – Nee, dat zij hij ook tegen mij. Ik heb een gesprek met hem gehad en ik heb hem gevraagd: Wat vind van wat er op de computer staat van Wim Dankbaar? Die hele, ja hoe moet ik dat noemen? Zoals jullie dat allemaal beschrijven?

Wim – Die hele aanklacht tegen Demmink en Brouwer?

Klaske –  Alles!

Maaike – Juist! Nou ja, hij zei die is verder wel goed. Daar gaat het niet om. Maart toch, hij heeft…. hij laat zich niet bloot.

Wim – Nee, maar Maaike, het was voor mij en Klaske duidelijk dat Bauke ook kapot zit.  Die is ook een beetje ziek en zo, en die is aan herstellen, en ide ook al 11 jaar bezig, hij weet het gewoon ook niet meer.

Maaike – Nee, want hij is hartstikke moe. Want ik heb hem ook gevraagd, kijk zoals dat allemaal op de computer staat, dat is voor mij de waarheid. Ja,  zei die. Maar ja, een advocaat, we hebben er al zoveel geprobeerd en we krijgen geen dossier open. Want ook een advocaat krijgt dat niet open. Ik geef jullie alle vrijheid als jullie dat voor elkaar kunnen krijgen met Stijn Franken. Jij kunt het beter verwoorden als ik. Voor mij mag het.

Klaske –  Hartstikke mooi. Dat is dan voor Wim ook even duidelijk.

Maaike – Ja voor mij mag het. Zo dat stuk ook op die computer, die punten die allemaal onder elkaar staan, dan denk ik: hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Want zo is het gegaan, ook in mijn ogen. En Bauke wil dat natuurlijk niet helemaal toegeven, want die had het zelf willen doen.

Wim – Ik vraag me soms wel eens af waarom doe ik het allemaal?

Maaike – Ja nou, dat vraag ik me dus ook weleens af.

Klaske –  Het gaat ook om het onrecht!

Maaike – Ja dat onrecht krijg je er nog overheen, Wim, en dat is hartstikke zwaar! Wij zijn nu elf en een halfjaar verder. Nou zit je nog in die molen van dat onrecht en dat onderzoek. Buiten het gemis van je kind.

Wim – Ja maar dat bedoel ik ook te zeggen. Het onrecht is veel groter dan jullie leed en de omstandigheid dat die daders zogenaamd nog niet zijn gevonden en dat de moord nog steeds onopgelost is. Kijk, we hebben te maken met topmensen van Justitie die dit allemaal op hun geweten hebben. Dat gaat ons allemaal aan natuurlijk. Dat is niet meer alleen een kwestie van de ouders van Marianne Vaatstra of van Marianne die niet meer kan zeggen hoe het is gegaan. Dat is een veel grotere kwestie, een maatschappelijke kwestie voor mij.

Maaike – Nou ja, van Bauke heb je ook toestemming gekregen, Wim?

Klaske –  Ja.

Maaike – Ja, en van mij ook.

Klaske –  Hij was heel rustig vanmiddag hoor Maaike, op het laatst.

Maaike – Ja hij is hier vanmiddag nog geweest, we hebben het er nog over gehad. Hij laat zich niet veel uit, want ja, die scoringsdrift die heeft hij niet meer. Hij legt zich er meer bij neer, denk ik. Hij weet niet meer wat hij geloven moet en wat niet. Hij is er moe van, ontzettend moe. Kijk, hij heeft altijd in de verkeerde mensen geloofd, en die vallen allemaal af. En dan hou je weinig over. Ja, daar heeft hij zich altijd op gefocused. Op de hogere heren die boven ons staan.

Wim – Ja, hij is in de media ook het boegbeeld geweest hè?

Maaike – Ja, maar ja, dat wou die zelf. En kijk, ja dan was ik ook weleens boos. Raak nu eens die punten aan waar het om gaat! En zeg eens ronduit de waarheid zoals wij denken. Maar dat deed hij nooit. Hij draaide er met alle winden omheen en het punt waar het om ging dat kwam niet over zijn lippen.

Wim – Ja, Bauke is ook nog gemanipuleerd en gebruikt, misbruikt zou ik het willen noemen, door Justitie.

Maaike – Ja maar dan laat je dat wel toe, Wim! Wim, dan laat je dat zelf toe!

Wim – Ja Maaike, jij zei van Bauke: luister toch niet zo naar Justitie. En Justitie zei tegen jou: jij moet eens wat meer naar je man luisteren!

Maaike – Juist! En ik zei ik ben geen moslima en ik heb een eigen mening! Maar Wim, dat durfde ik alleen te zeggen als er meer mensen bij waren hoor. Thuis dan hield ik mijn mond. Want dan werd hij woest.

Wim – Ja, ze zeggen niet voor niets dat jij meer naar je man moet luisteren.

Maaike – Ja, anders kregen ze teveel tegenstand.

Wim – Omdat ze jouw man wel in de grip hebben.

Maaike – Ja Bauke wel, die kregen ze wel op hun lijn. Die geloofde hij allemaal. alleen als ik iets zei dan geloofde hij het niet. Mijn mening moest gelijk aan die van hem zijn en anders werd hij woest. Boos, ontzettend boos.

Klaske –  Ja, maar toen met Klasina van der Werf, het gesprek bij de Kollumer Courant. Toen viel het ons al op dat hij wel toegaf dat Maaike in alles wel gelijk had.

Maaike – Ja ja ja.

Klaske –  Dat vonden we immers toen ook zo verrassend.  Zover is hij nu ook, hij is gewoon moe.

Wim – Ja, maar hij snapt het nu wel.

Klaske –  Ja tuurlijk, hij snapt het nu wel.

Maaike – Maar moet je eens horen, Wim, er is wel ontzettend veel kapot gemaakt hè? Mede door dit onderzoek zijn wij bij elkaar vandaan. Ik bedoel weinig contact met de kinderen. Dat vorige leven is voor hem helemaal voorbij! Dat is over en uit. En hij komt niet tot het besef wat heb ik aan de kant gezet? Wat heb ik ingeleverd?

Wim – Maar ergens vind ik het toch nog wel mooi dat jullie nog steeds contact met elkaar hebben.

Maaike – Ja, over koetjes en kalfjes, verder kan je geen gesprek met hem aangaan. Nee, dat lukt niet.

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Brieven Van Hans Mauritz aan moeder Marianne en ‘haar advocaat’.

 1. N.E. Derlander zegt:

  De advocaat Yehudi M. lijkt nogal in paniek te zijn geraakt door deze briefwisseling. Hij zat gisterenavond (13-11-2018) bij Pauw (Praatprogramma). Daar werden de “complotdenkers” Dankbaar en Mauritz onbehoorlijk zonder wederhoor als door en door slecht afgeschilderd.

  Like

 2. johnloup zegt:

  Worden er nu weer mensen boos omdat de naam van Maaike genoemd wordt? En omdat er gesprekken met haar worden weer gegeven?
  Gaat Mosco nu steigeren en weer iets verzinnen om je (omdat het op jouw website staat) geld afhandig te maken/nieuwe rechstzaak aanspannen/weet ik veel wat ie allemaal bedenken kan?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s