OM weigert beslissing aangiftes van Faek en Wim.

Inleiding: Inmiddels is ruimschoots gebleken dat het OM verstoppertje speelt inzake de aangiftes van Faek Mustafa en Wim Dankbaar. Dit komt omdat inmiddels bewezen is dat de aangifte van Faek zo vals als een kraai is, en zijn verklaring voor de rechtbank meinedig was. De actieve rol die de advocaten Reyneveld, Y. Moszkowicz en Hoogendoorn hierin gespeeld hebben is nog schunniger, maar hierover later meer.  Evident is dat Vrouwe Justitia in deze zaak een metamorfose heeft ondergaan. Het zwaard der gerechtigheid en de objectieve weegschaal zijn vervangen door het geweer en de doofpot.

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitia

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 7 november 2018 12:57
Aan: az-nh@om.nl; Jos Zandvliet; Thijs Stapel; Hans Mauritz
Onderwerp: Brief aan de officier van Justitie.

Beste Jos,

Gelieve deze brief per direct aan de jou bekende OvJ door te leiden.

Mvg

Wim Dankbaar

Geachte officier van justitie,

Namens mijn cliënt W.J. Dankbaar richt ik mij tot u met het volgende. Op 14 augustus 2017 heeft de heer F. Mustafa aangifte tegen mijn cliënt gedaan van stalking, bedreiging, valsheid in geschrifte en belediging. Het proces verbaal nummer van deze aangifte is PL1700-20125618-1. Op 1 mei 2018 heeft mijn cliënt aangifte gedaan tegen de heer Mustafa van meineed, valsheid in geschrifte en het doen van een valse aangifte. Het proces verbaal nummer van deze aangifte is PL1100-2018079708-1.

Cliënt is dit voorjaar als verdachte gehoord in verband met de aangifte van Mustafa. Ook is de heer H. Mauritz deze zomer gehoord als getuige in verband met deze aangifte. Dit laatste verhoor is gedaan door rechercheur J. Zandvliet op het politiebureau te Zandvoort. De heer Zandvliet is verantwoordelijk voor het onderzoek.

Cliënt is in toenemende mate ontstemd dat er nog steeds geen beslissing is genomen om cliënt te vervolgen, dan wel te seponeren. Daarenboven is hij verbaasd dat de heer Zandvliet niet wil zeggen wie zijn verantwoordelijke officier van justitie is. Daarnaast wenst cliënt te weten of zijn aangifte tegen Mustafa tot vervolging zal leiden. Inlichtingen van cliënt bij het OM Haarlem hebben hem ook geen duidelijkheid gegeven, omdat er voor beide zaken nog geen parketnummer zou zijn aangemaakt. Derhalve kon ook de naam van de officier van justitie niet worden gegeven. Cliënt heeft de heer Zandvliet om specifieke onderzoekshandelingen gevraagd, welke de heer Zandvliet ter toestemming aan zijn verantwoordelijke officier heeft voorgelegd, waarvan de identiteit kennelijk nog steeds niet bekend mag worden gemaakt aan cliënt. Ook hier heeft cliënt na ruim een maand nog geen bericht over gekregen, ondanks belofte dat dit binnen twee weken zou geschieden.

Met cliënt ben ik van mening dat hij recht heeft op antwoorden op zijn vragen en niet langer in het ongewisse gelaten mag worden. Dit is onverteerbaar, te meer ook omdat het resultaat van de beslissingen van invloed kan zijn op gerelateerde tegen hem aangespannen rechtszaken.

Ik verzoek u dan ook dringend de identiteit van de officier kenbaar te maken, alsmede of er in beide zaken tot vervolging zal worden overgegaan, dan wel geseponeerd zal worden. Waarbij ik namens cliënt zeg dat hij vervolging van de heer Mustafa op basis van zijn aangifte wenst.

Hoogachtend,

Thijs Stapel

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 09:57
Aan: Jos Zandvliet
Onderwerp: RE: Beste Jos, Hemen en Salar,

Beste Jos,

Heb je toestemming ontvangen van de OvJ om de heren Hemen Hamarrashid en Salar Hama een schriftelijke bevestiging te sturen van hun verklaringen als onderstaand. Ik vermoed van niet, maar kun je dat dan nog eens nadrukkelijk vragen?

Een tweede vraag is wanneer je mij nog gaat horen, zoals al 3 maanden geleden aangekondigd.

Een derde vraag is of de OvJ de aangifte van F. Mustafa, zowel als mijn aangifte tegen hem, gaat vervolgen. Na dik een jaar heb ik recht op een beslissing in dit gevoelige dossier, sepot of doorpakken. Waarbij ik in het eerste geval bezwaar aan zal tekenen.

Mvg

Wim

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf Garage Salar, Gorzenpad 10 te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring zie zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid,

Salar Hama

Verklaring:

Op 21 september 2018 kreeg ik in het begin van de middag bezoek op het adres van mijn bedrijf D&B Demontage, Waalhaven Noordzijde 31a te Rotterdam, van twee heren die zich voorstelden als Hans Mauritz en Wim Dankbaar. Zij toonden mij een verklaring die beweerdelijk door mij zou zijn opgesteld. De verklaring zie zij mij lieten zien is hieronder nogmaals afgebeeld. Nadat de heren Mauritz en Dankbaar mij deze verklaring lieten zien, heb ik hen direct verteld dat ik deze verklaring niet heb opgesteld en dat de handtekening onder de verklaring niet van mij is. Ook heb ik bevestigd dat ik de heer Wim Dankbaar niet eerder kende, zowel niet van naam als van uiterlijk, en dat hij nooit eerder bij ons bedrijf is langs geweest. Indien nodig ben ik bereid om dit voor een goede Justitie onder ede te verklaren, maar gezien de verklaring die ik bij deze geef, verwacht ik niet dat dit nodig zal zijn.

Aldus verklaar en teken ik naar waarheid,

Hemen Hamarrashid

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis
Verzonden: zondag 15 juli 2018 21:33
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Verklaring Mustafa / Reyneveld

Geachte heer Dankbaar,

Zoals reeds persoonlijk besproken bevestig ik dat de heer F. Mustafa mij persoonlijk heeft verteld dat hij door de heer Reyneveld, de raadsman van de heer [………..] in de lopende civiele procedure tegen u, is aangezet tegen u – een overigens volstrekt valse – aangifte te doen ter zake smaad, hetgeen ook werkelijk is gebeurd. Ook heeft hij me verteld dat de heer Reyneveld hem heeft benaderd voor een verklaring ten einde te bewijzen dat zijn cliënt niet betrokken zou zijn dan wel geen kennis zou dragen van de moord op Marianne Vaatstra. Mustafa heeft tevens aan mij verklaard dat hij daaraan niet wenste mee te werken omdat hij zich bij nader inzien misbruikt voelde door Reyneveld voornoemd en hem in een lastig parket heeft gebracht.

Ook kan ik verklaren dat de heer Reyneveld heeft gesproken met de heer Mustafa voorafgaand aan de zitting in Rotterdam waar uw verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voorlag waarbij ook Mustafa opgeroepen diende te worden. Ook na bovenbedoelde zitting heeft de heer Reyneveld uitgebreid gesproken met de heer Mustafa waarvan meer dan tien bezoekers van de zitting eveneens getuigen zijn.

Verder heeft de heer Mustafa mij verteld dat hij benaderd is door het kantoor van de heer Moszkowicz, om een aanklacht tegen de heer Dankbaar  op te tuigen.  Tevens heeft de heer Mustafa mij verklaard dat hij inmiddels zeer betreurt dat hij hierin is meegegaan.

Uiteraard ben ik bereid bovenstaande onverkort onder ede te verklaren.

Met groet,

J. Mauritz

Was het al een tuchtrechtelijke doodzonde om getuigen van de wederpartij te benaderen, nog erger is het om die getuigen aan te zetten tot het doen van een valse aangifte. Uit  één de vele gesprekken als onderstaand blijkt het vriendelijke contact tussen Mauritz en Mustafa.

 

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Monday, October 15, 2018 2:20 PM

To: Moszkowicz Advocaten Utrecht

Cc: Moszkowicz direct Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht

Subject: Hoor en wederhoor inzake valse verklaringen

Heer Hoogendoorn, heer Moszkowicz,

Zoals reeds aangegeven in mijn mail aan u van 20 juli j.l. staat de uitgifte van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’ op stapel voor verschijning in december 2018. In dat kader wend ik mij tot u ter zake een evident en uiterst belanghebbend hoor en wederhoor. Ten opzichte van de vorige uitgave is er de weglating van de weergave van het originele dagboekje van uw cliënt Terpstra maar met een uitgebreide verhandeling van alle nieuwe ontwikkelingen, enkele heftige ontdekkingen, alle verleden rechtszaken tussen u en de heer Dankbaar en de vele beslagleggingen c.q. manifeste plunderingen van de bankrekening van de heer Dankbaar.

Welnu, op vrijdag 21 september 2018 bracht ik, samen met de heer Dankbaar als getuige, in het kader van research t.b.v. bovenbedoelde uitgave een bezoek aan de heer Hemen Hamarashid alsmede aan de heer Salar Hama, beiden op hun bedrijf in Rotterdam. Uit deze ontmoetingen is vast komen te staan dat u dan wel uw cliënt Mustafa, dan wel in samenspanning tijdens het verleden kort geding tussen Mustafa en Dankbaar meerdere verklaringen zijn ingebracht (zie bijlage) welke thans door de verklaarders worden bestempeld als vals, niet door hen afgelegd en niet door hen ondertekend. Dit Brengt met zich mee dat – onder meer – een schadevergoeding, althans een voorschot daarop, is afgedwongen op basis van aantoonbare valsheid in geschrifte zijdens Mustafa, dan wel indien het collecteren van deze verklaringen door u zijn geïnitieerd, zijdens u zelf dan wel in samenspanning tussen u en uw cliënt. Wij hebben van de heer Dankbaar inmiddels begrepen dat hij doende is met het entameren van een civiele procedure, feitelijk ook als ‘opvolging’ van het door hem verloren kort geding als eerder aangespannen door Mustafa.

Ook heeft Dankbaar zijn verklaring m.b.t. de aangifte welke uw cliënt in strafrechtelijke zin tegen hem heeft gedaan thans aangevuld met het gegeven van de thans door uw cliënt gepleegde valsheid in geschrifte zoals hij ook zijn aangifte tegen Mustafa ter zake het doen van een valse aangifte heeft uitgebreid en gecompleteerd via de heer Zandvliet, rechercheur die met het onderzoek is belast.

IK verwijs ook in dat verband naar de bijlage (word-document) waarin u een selectie treft van veelzeggende relevante correspondentie.

Ik verwijs ook naar een eerder door de heer Dankbaar aan u gestuurde e-mail van 7 juni j.l. waarin toen al vast stond dat minstens de verklaring van Hamarashid vervalst was (er is u zelfs een audio-file gezonden waaruit dat bleek, doch deze werd door u, heer Hoogendoorn, afgedaan als ‘woorden in de mond leggen’) maar dan nu onomstotelijk vast is komen te staan dat minstens drie van de vier verklaringen vervalst zijn en door u cliënt, al dan niet in samenwerking met u, in elkaar zijn gedraaid. Ik stel 3 van de 4 omdat we nog geen uitsluitsel hebben van verklaarder Gurwara, dewelke overigens feitelijk overbodig is geworden. Drie verklaarders zijn op dit moment doende e.e.a. op schrift te stellen als was het maar in de vorm van een verklaring vastgelegd bij proces verbaal door de heer Zandvliet voornoemd. Ook hebben zij zich bereid verklaard e.e.a te bevestigen onder ede, zowel in één der beide aanstaande strafzaken als wel in de op handen zijnde bodemprocedure tegen uw cliënt Mustafa.

Uw reactie in het kader van hoor en wederhoor is uiteraard ook van belang als het gaat om de aanstaande boekuitgave, waarin wij bij het uitblijven van uw reactie zullen opnemen dat u niet heeft gereageerd op dit voorliggende wederhoor, niets ervan heeft weersproken, laat staan heeft weerlegd. Iets wat ook geldt voor het door u niet beantwoorde wederhoor zoals ik u dat heb doen toekomen op 20 juli jongstleden als het gaat om mijn wederhoor gericht aan uw cliënt Terpstra. Dit wederhoor zal integraal opgenomen worden in ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’

[……..]

Ten overvloede zend ik bijgaand tevens een audio-file van een gesprek met Salar Hama n.a.v. mijn bezoek van 21 september j.l. Een eerder gesprek met de heer Hamarrashid is reeds in uw bezit en thans  qua authenticiteit en zeggingskracht vervolmaakt middels zijn verklaring van 21 september j.l. als wel de thans door hem af te leggen schriftelijke verklaring bij de politie als wel rechtstreeks aan Dankbaar t.b.v. de op handen zijnde procedure.

Ik bericht langs deze weg uitsluitend in het kader van mijn journalistieke plicht.

Per aangetekende post zend ik een kopie van dit schrijven vergezeld van alle bijlage naar uw cliënt Mustafa om er zeker van te zijn dat dit wederhoor ook hem daadwerkelijk bereikt.

Graag van u vernemend.

J. Hans Mauritz,

auteur ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, deel II’

Dat Moszkowicz en Hoogendoorn nog een dikker pak boter op hun hoofd hebben dan Reyneveld, blijkt niet alleen uit het uitblijven van een antwoord op bovenstaand wederhoor, maar ook uit het feit dat zij zelf zeggen dat dit de “meest besproken zaak” van hun kantoor is, maar er met geen woord over wordt gerept in het recente boekje van Moszkowicz. Dat een advocaat de moeder van het slachtoffer vertegenwoordigt, en tegelijkertijd iemand die op dag 1 aan de politie heeft verklaard over een geheel andere toedracht van de moord dan die ons is voorgeschoteld door justitie, is natuurlijk helemaal een gotspe.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 13:16
Aan: hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: Valsheid in geschrifte

Geachte heer Hoogendoorn, geachte heer Moszkowicz,

Los van actuele ontwikkelingen bericht ik u de nodige research te hebben gedaan naar de door u ingebrachte verklaringen in de zaak Mustafa vs. Dankbaar. Hierbij heb ik onomstotelijk boven water gekregen dat u tijdens het bovenbedoelde kort geding valse verklaringen heeft ingebracht waarvan u ook nog eens kon weten dat deze vals waren. Voor de duidelijkheid: ik doel dan op de zogenaamde verklaringen van de beweerde financiers van uw cliënt Mustafa (zie bijlagen). Als geen ander weet ik dat deze verklaringen verzonnen en vals zijn, omdat ik deze heren niet ken, laat staan ooit heb ontmoet, en dat u en/of de heer Moszkowicz Mustafa hebben aangezet tot het produceren van deze valse verklaringen en meer onwaarheden, teneinde een onrechtmatige schadeclaim tegen mij op te tuigen. Hetgeen veel zegt over uw modus operandi en uw zelfverklaarde “integriteit”, die reeds tot een corrupt kort geding vonnis ten nadele van mij hebben geleid.  Uit de door mij opgenomen gesprekken blijkt dat de verklaringen vals zijn. Als voorbeeld voeg ik één van die gesprekken bij. Eén en ander zal uiteraard worden behandeld in het appèl waarbij ik ook nog eens separaat aangifte heb gedaan tegen uw cliënt Mustafa ter zake meineed. Ik ga ervan uit dat u hem daarvan op de hoogte stelt.

Ik kom hier nog op terug doch er is mijnerzijds een gehoudenheid u nu reeds op de hoogte te brengen van de door u ingebrachte valse documenten.

De geluidsopnames welke ik thans tot mijn beschikking heb zullen tevens worden gebruikt in de strafzaak zoals Mustafa deze tegen mij heeft aangespannen, althans indien zijn aangifte tot vervolging leidt, en zal ik de drie verklaringen en de ontkenning van de verklaarders deze ooit te hebben afgelegd als verdediging aanvoeren. Ook m.b.t. dat punt ga ik ervan uit dat u uw cliënt op de hoogte stelt.

Inmiddels,

W.J. Dankbaar

 

Van: Gerard Veenstra
Datum: 27 september 2017 om 11:39:05 CEST
Aan:stapel@stapeladvocatuur.nl”  <dank@xs4all.nl>
Onderwerp: Uitspraken Reyneveld

Geachte heer Stapel,

Op woensdag 30 augustus 2017 was ik als bezoeker aanwezig bij de rechtszaak tussen Wim Dankbaar en [……………] met als inzet de beslaglegging gedaan door advocaat Reyneveld voor zijn cliënt. Ik was geïnteresseerd in deze zitting aangezien ik als investeerder samen met meerdere privé-detectives de Vaatstra zaak diepgaand heb onderzocht. Tevens woon ik in Leeuwarden waar de zitting plaats had dus een bezoekje was zo afgelegd.

Op een geven moment werd er gesproken over het horen van getuigen die de visie van Wim Dankbaar zouden kunnen bevestigen onder ede. In een eerder stadium wilden [………..] en Reyneveld deze getuigen ook horen, aangezien zij hen dan konden ontmaskeren als leugenaars. Dit trokken ze daarna in, wat mij als Vaatstra onderzoeker de wenkbrauwen deed fronsen. Echter tijdens deze zitting verklaarde Reyneveld tot twee keer toe dat hij de getuigen nu wel weer onder ede wilde horen. Gezien mijn onderzoek was dit zeer interessant dus ik zat gelijk op het puntje van mijn stoel. Wim Dankbaar reageerde nog met de zin: ‘Nou, dat is het beste nieuws van deze dag’. Ik had echter verwacht dat Dankbaar evenals de ook aanwezige en Dankbaar seconderende Hans Mauritz hier veel meer en duidelijker op zouden inspringen. Ik moest zelf de neiging onderdrukken om te gaan staan en te roepen: ‘Zorgt de griffier wel even dat dit duidelijk vastgelegd wordt?!’. Aangezien Reyneveld deze uitspraak tot twee maal toe deed, vertrouw ik erop dat de griffier dit ook werkelijk heeft gedaan.

Ik hoop u hiermee voldoende en nuttig te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Gerard Veenstra

Uit het proces verbaal van de door Veenstra bedoelde zitting:

Let wel, dit zijn de woorden van Reyneveld.

De grootste NSB’er blijft Chris Klomp:
Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
Verzonden: donderdag 8 november 2018 15:02
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Re: Klomp on Twitter

Geachte heer Dankbaar,

Wat onzin is, moet onzin blijven.

Chris Klomp
Journalist
Tel: 0611161203
Twitter: @chrisklomp

Van: Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl>
Verzonden: donderdag 8 november 2018 13:52
Aan: Chris Klomp; HansMauritz@Home.nl
Onderwerp: FW: Klomp on Twitter

Chris, wijd je hier ook een tweetje aan? 

Wim

Nou Faek, Wat weet je dan en wat heb je gezien? Heb je het behalve aan de politie op 1 mei 1999 ook aan Moszko en Reyneveld verteld?

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s