Orde van Advocaten: Beschermers van de integriteit advocatuur?

justice-2060093_960_720Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 25 juni 2018 11:59
Aan: ‘griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl’
CC: info@advocatenorde-noord.nl; r.reyneveld@reyneveldadvocatuur.nl; HansMauritz@Home.nl
Onderwerp: RE: Ter attentie van mevrouw mr. Goldhoorn/ inzake dossier KNN 166

Geachte Griffie,

Bij deze teken ik hoger beroep aan tegen de beslissing in onderhavige zaak van W. Dankbaar tegen mr. H.J. Reyneveld. (kenmerk van de Raad is 18-162).  Als voorlopige onderbouwing geef ik het volgende:

– De deken heeft reeds een vooringenomenheid/beïnvloeding aan de dag gelegd door bij voorbaat het advies aan de Raad te geven om de klacht ongegrond te verklaren.  Een advies dat de Raad geheel onterecht heeft opgevolgd, ondanks mijn verzoek om dit vooringenomen advies te negeren.

– Er is geen zitting geweest, terwijl een zitting nu juist is bedoeld om klacht en verweer inhoudelijk te behandelen, alsmede de waarheidsvinding een dienst te bewijzen.

– De beweringen van verweerder worden kennelijk als waar aangenomen, terwijl verweerder niets bewijst of aannemelijk maakt. Zo heeft verweerder geen enkel stuk overlegd waaruit blijkt dat hij klager voor de beslaglegging heeft aangezegd dwangsommen vrijwillig te betalen, alvorens tot executie over te gaan. Klager kan dit niet bewijzen, of eigenlijk impliciet wel , eenvoudig omdat zulk een stuk ontbreekt aan de zijde verweerder, en hij het dus ook niet produceren kan.

– De beweringen van klager worden kennelijk afgedaan als onaannemelijk, niet bewezen of  anderszins ononderbouwd. Het tegendeel is waar.
– Ten onrechte wordt door de Raad geoordeeld dat verweerder niet in strijd met de regels getuigen van klager heeft benaderd. Verweerder erkent dit zelf door getuige Thomas Vos te hebben benaderd, met vragen, waarvan de antwoorden cliënt van verweerder niet hebben ontlast. Integendeel. Alleen al voor getuige Vos is deze stelling door klager met concrete feiten onderbouwd. Feiten die door verweerder zelf worden erkend. Verweerder ontkent immers niet getuige Vos te hebben benaderd en hem vragen te hebben gesteld (randnummer. 3.2). Het oordeel van de Raad dat deze stelling niet is onderbouwd, en deze door verweerder gemotiveerd is betwist, raakt derhalve kant noch wal. Nogmaals:

Regel 16

Toelichting

  1. Personen die door de wederpartij als getuige zijn aangezegd of kennelijk zullen worden aangezegd, zal de advocaat vóór het verhoor niet mogen horen.
  2. In strafzaken zal de advocaat zich ervan onthouden getuigen die door het Openbaar Ministerie zijn gedagvaard of opgeroepen vooraf te horen.

 – Ten onrechte wordt door de Raad geoordeeld dat niet is gebleken dat verweerder getuige Faek Mustafa heeft benaderd en heeft aangezet tot het doen van een valse aangifte tegen klager. Verweerder erkent immers minimaal zelf dat hij Mustafa heeft gesproken.  (randnummer 3.3). Het bovenstaande kan ik aantonen en is des te ernstiger, daar verweerder willens en wetens schade heeft getracht toe te brengen aan klager.

– Al met al geven zowel de deken als de Raad blijk van een subjectieve grondhouding, alsmede on(voldoende)wil tot zorgvuldig onderzoek en waarheidsvinding, waarmee klager ernstig in zijn rechten is geschaad. Niet in de laatste plaats omdat verweerder klager reeds ernstige (financiele) schade heeft toegebracht, middels  geforceerd geïnde ‘vermeende’ dwangsommen op grond van een valse aangifte en (civiele) aanklacht van zowel zijn cliënt als de door verweerder gemanipuleerde getuige Mustafa.

– In een zitting van het hoger beroep wenst klager minimaal twee getuigen op te roepen. Zijnde de heer Hans Mauritz (medegedaagde in onderhavige zaken) en getuige Mustafa. Een verklaring van de heer Mauritz zal ik nog als productie indienen.

Ik verzoek ik u mij de ontvangst van dit bericht te bevestigen.

Hoogachtend,

Wim Dankbaar

Geachte heer Dankbaar,

Uw e-maibericht is op de griffie ontvangen.

U verneemt nader.

Met vriendelijke groet,

mw. A.T. Dries

griffiemedewerker

raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden

T: 088 – 205 37 26

E: griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl

I: www.raadvandiscipline.nl

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s