Vragen aan het kantoor van Yehudi Moszkowicz

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 16 maart 2018 15:21
Aan: hoogendoorn@moszkowicz-law.nl; moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Hans Mauritz
Onderwerp: Status?

Heer Hoogendoorn,

Naar aanleiding van uw onderstaande sommatie-email, verzoek ik u, desgewenst in overleg met Faek Mustafa,  de volgende vragen te beantwoorden.

– Houdt u vol dat Faek Mustafa zich tot u heeft gewend in plaats van andersom?

– Hoe komt u erbij dat het in strijd met de waarheid is dat Faek Mustafa getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra en dit reeds in het weekend van de moord aan de recherche heeft verteld? Zegt Faek dit zelf of zegt u dat slechts?

– Wat is de reden dat u namens Faek niet dreigt om ook mijn partner en co-auteur Hans Mauritz in rechte te betrekken? Zowel Faek als u zijn op de hoogte van het feit dat Hans Mauritz de bron is van de stellingen dat Faek aan de recherche en aan Mauritz heeft verklaard dat hij getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra. En dat ook heeft gepubliceerd in het boek: “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”.  En onlangs ook heeft bevestigd in een email aan uw confrère Reyneveld als volgt:

“Ik weet als geen ander dat Fa’ek aan mij heeft verklaard – mondeling en schriftelijk – dat hij getuige is geweest van de moord in de caravan van uw cliënt en dat op dag 1 aan de politie te Buitenpost heeft opgebiecht. En dan meent u dat u kunt aantonen dat ik dat uit mijn duim heb gezogen?”

– Wat is de reden dat Faek tot vandaag een vriendelijk contact met Hans Mauritz onderhoudt, daar waar Mauritz de bron is van de stellingen, waarvoor u mij dreigt in rechte te betrekken?

– Wat is de reden dat uw kantoorgenoot Yehudi Moszkowicz zich verzet tegen een getuigenverhoor onder ede van Faek Mustafa?

– Wat is de reden dat u mij nog geen dagvaarding heeft gestuurd voor het kort geding waarmee u dreigt?

– Kunt u – om uw zaak sterker te maken – een verklaring van het OM of Justitie verkrijgen waarin ontkend wordt dat Faek op 1 mei 1999 is verhoord door de politie en heeft bevestigd dat hij getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra? En de verblijfplaats van Ali Hassan aan de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden heeft opgegeven?

– Kunt u een verklaring van Mimaya overleggen dat zij van Faek wil scheiden, gemotiveerd met redenen waarom?

– Kunt u verklaringen overleggen van de heren Said, Hammarashid, Hama, en Guwara, waarin zij bevestigen wat u beweert?

– Kunt u een getekende verklaring van Faek overleggen waarin hij stelt wat u beweert? Dat hij nooit aan de recherche en/of aan Mauritz heeft verklaard dat hij getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra? En dat zulks in strijd met de waarheid is? En dat hij bereid is om dit onder te bevestigen aan Justitie of de rechter?

–  Heeft u Faek al  gevraagd of de Ali Hassan die in oktober 1999 in Istanbul werd gearresteerd als de toenmalige “hoofdverdachte” de Ali Hassan was die de vriend van Faek in het AZC Kollumerland  was?

– Heeft u Faek al gevraagd of hij benaderd is door het OM om die vraag te beantwoorden in het kader van het “Onderzoek Ali H.” uit 2011? Waarin Faek wordt genoemd als kennis/vriend van Ali Hassan?

– Heeft u Faek al gevraagd op welke datum hij is verhoord en de reden van dat verhoor? Was het nu 1 mei of 19 mei 1999? Was de reden nu de moord op Marianne of de beweerde verkrachting van Stephanie?

– Heeft u Faek al gevraagd op welke datum hij is overgeplaatst naar een ander AZC en welk AZC dat was? Was het nu 3 mei of 27 mei 1999? Was het nu Drachten of Musselkanaal?

– Heeft u Faek al gevraagd of hij en zijn vriend Farhad Bawar de cliënt van uw confrère Reyneveld ooit hebben gekend? En diens vriend Ludger Dill? En Marianne?

– Heeft u de andere cliënt van uw kantoor, Maaike Terpstra, de moeder van Marianne,  reeds op de hoogte gebracht van het feit dat Faek nu ook uw cliënt is? 

– Heeft u Faek en Maaike al bij elkaar gebracht, opdat Faek ook rechtstreeks aan de moeder van Marianne kan bevestigen dat hij niets weet over de moord op haar dochter? Laat staan daarvan getuige is geweest?

Ik kan nog veel meer vragen stellen, maar om u niet teveel te belasten laat ik het voorlopig even hierbij.

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,

Met groet,

Wim Dankbaar

Van: mr. M.J. Hoogendoorn || Moszkowicz Advocaten Utrecht
Verzonden: dinsdag 27 februari 2018 13:00
Aan: ‘stapel@stapeladvocatuur.nl‘ <stapel@stapeladvocatuur.nl>
CC: mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>
Onderwerp: Mustafa/Dankbaar

Geachte confrère,

Tot mij heeft zich gewend de heer F. Mustafa, u wel bekend, met het verzoek om voor hem op te treden als zijn advocaat.

Zoals u weet, stelt uw cliënt, Wim Dankbaar, zowel in het boek “Het Vaatstra Complot” als op zijn website, in strijd met de waarheid dat cliënt getuige zou zijn geweest van de moord op Marianne Vaatstra. Uw cliënt stelt voorts dat cliënt daarover jegens derden reeds een verklaring zou hebben afgelegd, waaronder de recherche en bij een notaris de zogenaamde “kluisverklaring”.

Client heeft uw cliënt reeds verscheidene malen aangegeven dat uw cliënt ’s beweringen uit de duim gezogen zijn en dat hij niet van verder contact met uw cliënt gediend is. Ondanks de ondubbelzinnige mededelingen van cliënt, benadert uw cliënt sedert geruime tijd cliënt en zijn omgeving in een poging cliënt te dwingen een verklaring naar zijn genoegen af te leggen.

Namens cliënt verzoek ik uw cliënt andermaal, en voor zover noodzakelijk sommeer ik hem daartoe, mij binnen 5 dagen na heden schriftelijk te (doen) bevestigen dat hij zich zal onthouden van ieder contact, per post, per mail, mondeling, telefonisch of anderszins met cliënt, met zijn familie of vrienden en met zijn zakelijke relaties. Voorts sommeer ik hem om binnen 5 dagen na heden alle artikelen van de website https://rechtiskrom.wordpress.com te verwijderen waarin hij stelt dat cliënt getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra, waarin hij stelt dat cliënt jegens de recherche of enige derde een verklaring met die inhoud heeft afgelegd en waarin hij stelt dat er een “kluisverklaring” bij enige notaris van die inhoud zou bestaan.

Bij gebreke van het vorenstaande acht ik mij vrij om uw cliënt in kort geding te betrekken.

Client meent dat het optreden van uw cliënt als belaging is aan te merken. Het heeft in het privéleven van cliënt de nodige spanningen veroorzaakt, waardoor onder andere het huwelijk van cliënt op de klippen is gelopen en cliënt kampt met depressieve klachten.

Daarnaast hebben de acties van uw cliënt reeds de nodige materiële schade veroorzaakt. Zo heeft uw cliënt diverse zakenpartners en financiers van de onderneming van cliënt op gelijke indringende, vermoeiende en hinderlijke wijze met zijn aantijgingen, benaderd, waaronder de heren Said, Hammarashid, Hama, en Guwara. Naar aanleiding van deze contacten hebben dezen besloten om de zakelijke banden te verbreken en om hun investeringen terug te vragen. In het totaal is hiermee een bedrag van €.80.000,–gemoeid. Aan de betreffende investeringen was geen vaste tegenprestatie en geen termijn verbonden. Dit betekent dat cliënt thans tegen een commercieel tarief bij een bank zal moeten lenen. Client houdt u aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade.

Uitgaande van een zeer gematigd commercieel rentetarief van 5% per jaar en een looptijd van 20 jaar is de schade te begroten op € 66.714,–. Dit is de contante waarde van twintig jaar lang 5% rente betalen over €.80.000,–, voor de contante waardeberekening uitgaande van het wettelijke rentetarief van 2%.

Omdat het bedrijf van cliënt door de acties van uw cliënt thans stil ligt, zijn er nog diverse andere materiële schadeposten, die zich thans nog niet goed laten begroten.

Voorts meent cliënt dat uw cliënt aansprakelijk is voor immateriële schade. Cliënt begroot deze thans op €.7.000,– op basis van vergelijkbare gevallen.

Ik verzoek mij eveneens binnen 5 dagen na heden te bevestigen, dat uw cliënt aansprakelijkheid voor het bovenstaande aanvaardt en dat hij de bovengenoemde schade zal vergoeden.

Bij gebreke daarvan acht ik mij vrij om uw cliënt in een bodemprocedure te betrekken.

Sans prejudice en onder reserve van alle rechten en weren.

Hoogachtend,

mr. M.J. Hoogendoorn

Uiteraard heb ik geen bezwaar dat mijn brief openbaar wordt gemaakt. Dat had ik immers zelf al gedaan!

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/03/07/klacht-over-het-ministerie-van-jv-en-secretaris-generaal-riedstra/

Nu graag nog een ontvangstbevestiging van mijn klacht tegen de heer Harm Nanne Brouwer:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2018/03/13/klacht-ten-aanzien-van-de-voorzitter-ctivd-mr-h-n-brouwer-verzoek-tot-opvolging/

Yehudi, 

Waarom stel je Maaike niet voor om Harm Brouwer een brief als onderstand te schrijven. Het is maar een idee. 

Klopt het dat u samen met Joris Demmink de moordenaars van mijn dochter, Ali Hassan en Haval Ali Mawloud, stiekem heeft weggesluisd? Klopt het dat u dit al wist sinds de dag dat mijn dochter werd vermoord? Klopt het dat Faek dat al op dag 1 aan het team van Jan Verkaik heeft verteld? Klopt het dat u mij en mijn familie al die jaren heeft voorgelogen? Of gaat u tegen mij ook het volgende  zeggen:

From: info [mailto:info@CTIVD.nl]
Sent: donderdag 10 september 2015 16:06
To: ‘Wim Dankbaar’
Subject: RE: Bericht voor uw voorzitter Harm Brouwer
 

Geachte heer Dankbaar, 

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail. 

Vriendelijke groet, 

Hilde Bos

Secretaris CTIVD

Had ik dan al die jaren gelijk met mijn dagboek? Zag ik het goed met mijn moederlijke intuïtie, mijnheer Harm Nanne Brouwer? Zag ik het goed dat mijn dagboek en de boeken van Wim Dankbaar en Hans Mauritz historische werken zijn? Waarom bent u nog in functie als voorzitter van het CTIVD? Als u mij en niemand niet eens  kunt  en durft te vertellen dat  u de moordenaars van mijn dochter een heimelijke aftocht heeft gegeven? Of is dat geen aantijging die u zou moeten willen en kunnen ontkrachten? Kunt u nog wel geloofwaardig functioneren als voorzitter van het CTIVD? Als u niet wilt reageren op de loodzware beschuldigingen van Wim Dankbaar? Waren de moordenaars van mijn dochter geen terroristen? Heeft u ze niet laten ontsnappen? Als het klopt wat Wim zegt, dan bent u toch geen knip voor de neus waard? Maar u heeft niet de kracht en integriteit om het te ontkennen? Ook tegenover mij niet?  U durft het ook niet aan Faek en Farhad te vragen?

Dom van mij dat ik nooit heb gezien dat u  in de twee weken na de moord als hoofdofficier van Leeuwarden eindverantwoordelijk  was voor het onderzoek naar de moord op mijn dochter. Dom van mij om niet te zien dat u de heer Severein uw leugens liet vertellen. Dat weet ik nu van de heer  Dankbaar, die mij de ogen heeft geopend.

 

(Ten overvloede: Het behoeft geen betoog dat bovenstaand een fictieve brief is, slechts een voorstel met vragen die bij uitstek voor Terpstra relevant zijn)

 

 

 

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Vragen aan het kantoor van Yehudi Moszkowicz

 1. N.E. Derlander zegt:

  Er wordt hier gedreigd met het instellen van een bodemprocedure. Met de voorkeur om er een geldkwestie van te maken, maar in een bodemprocedure wordt alles, als het civielrecht goed functioneert, toch eerst tot op de bodem uitgezocht. Welke mogelijkheden biedt dit?

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Hoogendoorn: “Zo heeft uw cliënt diverse zakenpartners en financiers van de onderneming van cliënt op gelijke indringende, vermoeiende en hinderlijke wijze met zijn aantijgingen, benaderd, waaronder de heren Said, Hammarashid, Hama, en Guwara. Naar aanleiding van deze contacten hebben dezen besloten om de zakelijke banden te verbreken en om hun investeringen terug te vragen. In het totaal is hiermee een bedrag van €.80.000,–gemoeid. Aan de betreffende investeringen was geen vaste tegenprestatie en geen termijn verbonden. Dit betekent dat cliënt thans tegen een commercieel tarief bij een bank zal moeten lenen. Client houdt u aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade.”

  Wim: Ten eerste zijn dit allemaal leugens.Ik kan de hele wereld zweren dat ik nooit heb geweten dat Faek financiers had voor zijn autohandel. Laat staan dat ik ooit heb geweten wie dit zijn, laat staan hun namen en telefoonnummers, laat staan dat ik ze ooit heb gebeld of gesproken. Ik zou dat nu heel graag doen, om hen te confronteren met de beschuldigingen van Faek aan mijn adres. Maar ik heb geen idee hoe ik hen kan bereiken. En Faek wil mij hun nummers niet geven.

  Maar laten we nu even aannemen dat het wel waar is. Stel dat dat ik deze mij onbekende personen heb benaderd met de informatie dat Faek getuige is geweest van de moord op Marianne en dit op dag 1 aan de politie heeft verteld! Dan heeft hij toch niets fouts gedaan? Iets wat Harm Brouwer en Joris Demmink kunnen bevestigen, maar dat niet durven.

  WAAROM ZOU DAT DAN EEN REDEN ZIJN OM HUN INVESTERINGEN IN FAEK’S BEDRIJF TERUG TE TREKKEN? Wat nemen ze hem dan kwalijk? Zelfde vraag voor zijn vrouw.

  Waarom zouden de zakenpartners, vrienden en de vrouw van Faek hun handen van hem aftrekken? Zuiver en alleen omdat ze weten dat hij getuige is geweest van de moord op Marianne en dit op dag 1 aan de instanties heeft opgebiecht waaraan het moest? En dat is toch allemaal niet waar volgens Hoogendoorn en Moszkowicz? Nog een reden dat Faek zijn partners, vrouw en vrienden helemaal niet hoeft te verliezen.

  Allemachtig, wat een geklets! Hoogendoorn en Moszkowicz hebben nu wel heel erg hun hand overspeeld. Kappen met dat leugenachtige, lasterlijke gebluf en vooral heel snel doorkomen met dat KG!

  Wim

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s