Mijn voorlopige pleidooi voor aanstaande dinsdag 15 augustus

Het pleidooi kan nog veranderen qua tekst.

Pleidooi m.b.t. verzoek voorlopig getuigenverhoor

Rotterdam, 11:45, 15 augustus 2017

Edelachtbare,

Voordat ik mijn verzoek tot het voorlopig getuigenverhoor toelicht wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. Ook u zal het niet ontgaan zijn dat ik begin vorige week voor volk en vaderland op een ongehoorde manier ben afgebrand in de landelijke media. Het Algemeen Dagblad, de Telegraaf, De Volkskrant, Trouw en Het Parool en alle regionale dagbladen van AD’s dochter Wegener met een gezamenlijke oplage hoger dan het AD en De Telegraaf samen. RTL Boulevard met twee uitzendingen op prime time. RTL Late Night eveneens op prime time, Een vandaag, de NOS site, BNR Nieuwsradio, zelfs op het radio journaal. Niet alleen werden er zelfs op de publieke omroepen aantoonbare leugens gedebiteerd waar de ene journalist de andere napraatte of anderszins zonder enige duiding berichten van het OM overnamen of het gewezen vonnis van 7 augustus j.l. ter zake onder meer een verzoek tot oplegging van een contactverbod bewust naar het meest negatieve en ronduit valse scenario hebben uitgelegd. Ik ben zonder dat ook maar enig medium mij heeft benaderd voor hoor en wederhoor neergezet als een ordinaire stalker terwijl ik mevrouw Maaike Terpstra (voorheen Vaatstra) in vijf jaar tijd slechts een viertal keer hebt benaderd. Daarvan twee maal met een schikkingsvoorstel terwijl ik daar niet toe gehouden was. Om dan van stalking te spreken is een gotspe. Toch ben ik het slachtoffer geworden van deze kennelijk geregisseerde guerrilla hetgeen voor elke rechter in dit land in een reguliere strafzaak pertinent meegewogen zou worden in de strafmaat: Alleen al deze publicitaire tsunami waaraan ik geen enkele weerstand kan bieden omdat mij geen enkel podium wordt vergund rechtvaardigen naast de hieronder meer juridische onderbouwing een voorlopig getuigenverhoor om mijzelf te kunnen rehabiliteren tegen de in de media gebruikte kwalificaties als ‘kierewiet’, ‘doorgedraaid’, ‘met in een dwangbuis afgevoerd worden’, ‘hardnekkige stalker’, ‘idioot’, ‘psychiatrisch patiënt’, ‘psychopaat’, çomplotgekkie’ en andere walgelijke duidingen van mijn gedrag of persoonlijkheid. Kennelijk wordt er in mijn geval door de media van uit gegaan dat gerechtelijke dwalingen niet bestaan doch de recente geschiedenis heeft met De Schiedammer Parkmoord, de Zaanse Paskamermoord, De Puttense Moordzaak, De Deventer Moordzaak, De Showbizzmoord, Ina Post, Lucia De Berk en anderen toch iets anders uit gewezen. Saillant is dat ik in de Deventer Moordzaak een bijdrage hebt geleverd aan het valideren van een alternatief scenario dan dewelke thans nog steeds als juridisch waarheid opgeld doet maar dat ook in die zaak een herzieningsverzoek loopt dat door de AG van de Hoge Raad als positief is beoordeeld en waarin de Hoge Raad binnenkort een beslissing neemt. U weet dat zowel een negatief als een positief advies meestal door de Hoge Raad wordt gevolgd. Ook hetzelfde Een Vandaag kwam in 2010 met een drieluik waarvan de inhoud naadloos aansloot bij mijn bevindingen terwijl men ook nog eens putte uit de uitkomsten van mijn onderzoekingen. De Uitzending was spraakmakend en noopte het OM met het volstrekt leugenachtige ‘Rapport Ali H.’ te komen waarin een veelheid aan vastgestelde onwaarheden werden gefulmineerd. Ik wil maar gezegd hebben dat aanduidingen als ‘kierewiet’, ‘doorgedraaid’, ‘moet in een dwangbuis afgevoerd worden’, ‘hardnekkige stalker’, ‘idioot’, ‘verschrikkelijk eigenwijze kerel’, ‘psychiatrisch patiënt’, ‘psychopaat’ en ‘çomplotgekkie’ niet bepaald van toepassing zijn op mijn gedragingen dan wel mijn persoonlijkheid. Ik geef u deze introductie vooraf mee zodat u hetgeen mij onlangs is overkomen mee kunt wegen in uw beslissing.

Zoals in mijn verzoekschrift is aangegeven valt mijn verzoek tot het doen horen van getuigen in een voorlopig getuigenverhoor uiteen m.b.t. tot een tweetal zaken: primair de strafzaak inzake een aangifte waarin ik in eerste aanleg ben veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en waartegen thans een hoger beroep loopt. En secundair een voornemen mijnerzijds om mijn proceskansen te kunnen inschatten met betrekking tot mijn voorgenomen bodemprocedure tegen de Nederlandse staat ter zake een onrechtmatige daad welke mij grote schade heeft berokkend.

Het hoger beroep in de strafzaak

In eerste aanleg is de rechtbank Leeuwarden voorbijgegaan aan het feit dat hier sprake is van een valse aangifte van enig strafbaar feit. De rechtbank heeft de aangifte vervolgens beoordeeld op basis van de tenlastelegging: smaad of smaadschrift. Welnu, met betrekking tot dat laatste mag worden aangenomen dat in hoger beroep het hof niet meer toe zal komen aan de beoordeling daarvan, in het geval rechterlijk komt vast te staan dat hier sprake is van een valse aangifte. Het bewijs daarvoor is eenvoudig te leveren door de door mij gevraagde getuigen op te roepen en deze onder ede te horen.

Van grote betekenis is ook dat het OM weigert om mijn aangifte tegen Hebben wegens valse aangifte in behandeling te nemen. Dit terwijl nieuwe aangiftes van Hebben tegen mij wel worden vervolgd. Mijn herhaalde bezwaarschriften hiertegen worden simpelweg niet beantwoord. Kennelijk wil het OM ver van de vraag blijven of Hebben een valse aangifte heeft gedaan. Ook hier wordt het gelijkheidsbeginsel op grove wijze geschonden.

Het is evident dat de verklaringen van deze getuigen mijn stellingen ten aanzien van de valsheid van de aangifte in rechte zullen bewijzen, waarna het hof niets anders kan doen dan over te gaan tot vernietiging van het bestreden vonnis om vervolgens opnieuw recht te spreken. Het kan niet anders  zijn dat vrijspraak volgt. De rechtspraak heeft daarbij niets te verliezen, terwijl ik alles te verliezen heb en er langs deze weg ook nog eens recht gedaan kan worden aan het publicitaire onrecht dat mij is aangedaan alsmede de enorme schade welke ik heb geleden aan vermeend verbeurde dwangsommen, proceskostenveroordelingen, griffierechten en niet in de laatste plaats de kosten welke ik heb moeten maken voor mijn verdediging. Deze kosten belopen thans meer dan 60.000 euro alleen al in de strafzaak. In het groter geheel is er eerder meer dan twee ton van mijn bankrekening geplukt middels executoriale beslagen waarvan gelukkig door uitspraken van uw collega’s 160.000 euro terug is betaald. Evenzeer staat hier mijn verlies op meer dan 100.000 euro. Het belang tot toewijzing van het gevraagde voorlopig getuigenverhoor is ook hiermee aangetoond.

 

Van belang is ook, in het geval het hof de valsheid van de aangifte wenst te passeren, de veroordeling tot smaad of smaadschrift geen stand kan houden. Ja, ik ben er bekend mee dat ook de waarheid smaad kan opleveren echter aan de uitsluitingsgronden daarvan kan ik meer dan ruimschoots beantwoorden. Zelfs ‘onzorgvuldigheid’ wat mij in het vonnis in eerste aanleg wordt voorgeworpen zal worden weerlegd door alle op te roepen getuigen. Zoals ook de proportionaliteit en het feit dat mij wordt aangerekend dat er andere wegen open stonden om misstanden aan de kaak te stellen, als wel het onnodig grievende van het aanduiden van de aangever met zijn volledige naam, terwijl aangever jaren voor mijn publicatie zelf meerdere malen onder zijn eigen naam rondom hetzelfde onderwerp de publiciteit had gezocht. Het verdedigingsbelang is wat betreft in dat opzicht eveneens van groot belang. Het verzoek dient dan ook te worden toegewezen wegens voldoende belang, dan wel voldoende onderbouwing. Daarbij is het horen van de getuigen van belang voor de beantwoording van de vraag of de rechtvaardigingsgrond waarop ik een beroep doe zoals weergegeven in artikel 261, sub 3, van toepassing is en vereist in mijn geval tot het horen van getuigen. Het artikel luidt: ‘Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.’ Het slagen van een beroep op artikel 261 lid 3 Sr is volstrekt afhankelijk van wat getuigen daaromtrent kunnen verklaren anders dan ik zelf al heb gedaan in eerste aanleg. Meer dan wast ik zelf reeds aanvoerde kunnen de op te roepen getuigen onderlijnen en bevestigen dat het algemeen belang het tenlastegelegde eiste alsmede dat ik er van uit mocht gaan dat ik te goeder trouw mocht aannemen dat het ten laste gelegde waar was. De wet vereist een samenhang van beiden en het is juist dat wat het horen van getuigen tot een groot verdedigingsbelang maakt omdat in eerste aanleg op dat gebied overduidelijk sprake is van een misslag waaronder begrepen dat ik me geenszins schuldig heb gemaakt aan een lichtvaardige verdenking, allerminst onzorgvuldig te werk ben gegaan en evenmin geen andere minder vergaande tot mij ter beschikking staande middelen zouden zijn aangewend. De door mij gepubliceerde feiten vonden meer dan steun in het toen beschikbare feitenmateriaal en het is juist dat aspect wat de gevraagde getuigen pontificaal kunnen en zullen onderlijnen. Nogmaals, er waren geen andere mogelijkheden misstanden zoals de ‘gedoofpotte’ rol van aangever in de lopende strafzaak aan de kaak te stellen dan door het plegen van smaad. Ik verwijs naar een uitspraak van de Hoge Raad op de vindplaatsen W8745, NJ62,276, NJ35,211 en NJ 53, 618 welke allen nimmer door nieuwe jurisprudentie zijn overvleugeld. Steeds heb ik mijn bevindingen met het Openbaar Ministerie gedeeld, actief heb ik verzocht om onderzoekshandelingen, steeds was dit voor dovemans oren.

In het vonnis in eerste aanleg wordt foutief gesteld dat ik de getuigen of bronnen niet zelf zou hebben gesproken en daarmee de goede trouw als wel de zorgvuldigheid als onvoldoende werden beoordeeld. Maar zelfs als het waar zou zijn dat ik op mijn partner Mauritz ben afgegaan, dan nog is het onzin. Wij waren een tandem. Dat is hetzelfde als zeggen dat Carl Bernstein niet op Bob Woodward  mocht afgaan over zijn gesprekken met Deep Throat.

Het zijn juist de door mij gewenste getuigen in het voorlopig getuigenverhoor die kunnen bevestigen dat ik allen vóór publicatie van het boek en dus ook voor de uitingen meerdere malen hebt gesproken en alleen al om die reden de toewijzing van het voorlopig getuigenverhoor rechtvaardigen, ja, zelfs noodzakelijk maken. In feite is de noodzaak tot het horen van getuigen nog nooit zo groot geweest voor een eerlijke beoordeling van mijn zaak.

Verzoek m.b.t. de voorgenomen procedure tegen de Nederlandse staat.

Als gezegd is mijn verzoek tweeledig als het gaat om zowel de lopende strafzaak als wel mijn voorgenomen procedure tegen de Nederlandse staat. Het ene vloeit immers uit het andere voort. Indien in recht vast komt te staan dat de thans als juridische waarheid geldende toedracht van de moord op Marianne Vaatstra, de zaak waar het in dit geval om draait, kan worden gelogenstraft middels mijn versie van de toedracht en de werkelijk schuldigen aan de moord en de verantwoordelijken voor het toedekken er van, dan is de schade welke ik heb geleden door het handelen van de overheid evident. Ik breng u op de hoogte van het feit dat ik Kamerleden Teeven en Brinkman vragen heb laten stellen aan de ministers Hirsch Ballin en Opstelten. In de antwoorden op deze vragen is aantoonbaar glashard gelogen. Van een debat kwam het niet en derhalve werden de vragen schriftelijk gesteld. Ook het programma Een Vandaag heeft in 2010 drie uitzendingen gebracht waarin de stelling naar voren werd gebracht dat het OM een verkeerde Ali Hassan heeft aangehouden. Het OM heeft hier uiteindelijk als gezegd op gereageerd met het zogenaamde rapport Ali H. Dit rapport uit 2011  waarin men een uitgebreid onderzoek suggereert met de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat een verkeerde Ali Hassan is aangehouden. Alle getuigen die stellen dat het niet om de juiste Ali H. ging,  zijn in het rapport consequent genegeerd. In het rapport wordt overigens wel Fa’ek Mustafa genoemd als vriend van Ali Hassan, maar het is duidelijk dat Faek Mustafa, één van de gewenste getuigen, niet is benaderd met de hamvraag of de juiste Ali H. is aangehouden. Sterker nog, Fa’ek heeft later verklaard dat NIET de juiste Ali H. is aangehouden. Het is pas na de veroordeling van Jasper Steringa geweest dat ik en mijn team Fa’ek Mustafa hebben kunnen opsporen in zijn woonplaats Rotterdam. Uiteindelijk heeft hij verklaard dat hij ongewild getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra door Ali Hassan in de caravan van aangever. Deze getekende verklaring hebben wij reeds als productie aan uw rechtbank aangeleverd. Hierin zegt hij ook dat hij dit op de dag van de moord, 1 mei 1999, aan de politie heeft verklaard, nadat hij was opgepakt als verdachte. De verklaring wordt bovendien ondersteund door twee andere verklaringen van ex-asielzoekers, die wij ook hebben kunnen opsporen. Ook deze verklaringen van Rida Hashimi en Riad Elmakhour zijn als producties aangeleverd. Indien deze verklaringen de waarheid zijn, dan betekent dat dus dat het voor het onderzoek verantwoordelijke Justitie , direct de ware toedracht van de moord heeft geweten. Maar deze toedracht doelbewust aan de familie Vaatstra en de rest van Nederland heeft onthouden. Het betekent dat Justitie nu reeds 18 jaar een toneelstuk heeft opgevoerd tegen miljoenen euro’s aan onderzoek en mankracht op kosten van de gemeenschap. Ten koste van uiteindelijk een veeboer die dan onterecht voor de moord veroordeeld zou zijn.  Het betekent dat de werkelijke moordenaar Ali Hassan en Fa’ek Mustafa als getuige, direct al in weekend van de moord buiten beeld zijn gebracht door Justitie. Het betekent ook dat Justitie direct wist dat aangever betrokkenheid bij de moord had. Een groter ambtsmisdrijf is nauwelijks voorstelbaar. Het is niet alleen een misdrijf tegen de familie Vaatstra, maar tegen het hele Nederlandse volk en de rechtsstaat waartegen ik me te weer heb gesteld en op basis waarvan mij door de overheid grote schade is toegebracht middels vexatoire rechtszaken die het gevolg zijn van deze gerechtelijke dwalingen en flagrante ambtsmisdrijven. Het doen horen van Fa’ek Mustafa is derhalve niet uitsluitend van grotesk belang in de strafzaak Hebben-Dankbaar maar bovenal in de door mij te voeren procedure tegen de Nederlandse staat.

Ik wijs er op dat Fa’ek Mustafa zich niet heeft verweerd tegen het getuigenverzoek en zelfs  heeft laten weten te willen verklaren onder ede als hij voor de rechter moet getuigen. Mijn belang om in eerste instantie Fa’ek te kunnen horen is dus zeer groot en onlosmakelijk verbonden met een objectieve beoordeling van mijn strafzaak. Ik ben immers reeds veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Het gaat niet om niets. Met het verhoor van Fa’ek kan ik aantonen dat Hebben een valse aangifte tegen mij heeft ingediend. Hebben ontkent immers in zijn aangiftes en dagvaardingen dat hij Fa’ek Mustafa, Ali Hassan en Marianne Vaatstra ooit heeft ontmoet of gekend. De verklaring van Faek zegt iets heel anders. Op basis van een valse aangifte kan als gezegd onmogelijk een veroordeling volgen. Echter tot nu toe heb ik dat niet mogen en kunnen bewijzen omdat Fa’ek en andere getuigen mij in eerdere stadia geweigerd zijn. Hiermee is mij een grondrecht ontnomen om mijn onschuld te kunnen aantonen. Het is een grondrecht om getuigen te mogen horen, zeker als die getuigen mijn onschuld kunnen bewijzen. Niet alleen ik ben onlosmakelijk gebaat bij het horen onder ede van Fa’ek Mustafa en Hans Mauritz, heel de Nederlandse samenleving is daarbij gebaat. Het dient immers een groot maatschappelijk belang om helder in rechte vastgesteld te krijgen dat Fa’ek Mustafa reeds op de dag van de moord de ware toedracht aan Justitie heeft verteld. Het dient een groot maatschappelijk belang om aan te tonen dat onze Justitie laakbaar en verwijtbaar heeft gehandeld. Het is dat wat ik  van groot belang acht om op eigen kosten aandacht voor te vragen. Waarmee ik de Nederlandse rechtsstaat slechts een dienst tracht te bewijzen.

Ik zou het ook kunnen omdraaien. Justitie en in het verlengde daarvan de media, stelt dat ik een fantast ben en dat mijn bewijzen allemaal onzin zijn. Welnu, dan is het ook in het belang van Justitie om Fa’ek Mustafa als getuige te horen, in plaats van dat tegen te houden.

Ik geloof nog in een integere rechtsstaat en dito rechters. Het is aan u om dat geloof te rechtvaardigen door het getuigenverzoek toe te staan. Hoe dan ook, het getuigenverhoor van Fa’ek is een absoluut recht en voorwaarde om mijn onschuld in de strafzaak tegen mij aan te tonen.

Mijn schade is ENORM. Niet alleen heb ik tonnen aan kosten moeten maken voor mijn verdediging, ik ben reeds onterecht veroordeeld, er zijn forse bedragen van mijn rekening geplukt, maar bovenal ben ik afgeschilderd als een obsessieve, gestoorde paria die alles bij elkaar verzint. Bovendien heeft dit niet alleen weerslag op mijzelf. Wie denkt bijvoorbeeld dat mijn kinderen het amusant vinden dat hun vader helemaal wordt afgemaakt op landelijke TV? Dit terwijl ik zelf meen dat ik onze samenleving en rechtsstaat slechts een dienst probeer te bewijzen.

Met de gevraagde getuigenverhoren zal duidelijk worden wat er flauwekul is of niet. Of ik veroordeeld moet worden of niet. Of ik gek ben of niet. Juist nu ik zo eenzijdig zonder wederhoor wordt neergezet als een doorgedraaide idioot heb ik een – als gezegd – extra groot belang om mijzelf te kunnen rehabiliteren tegenover deze zeer incriminerende en valse beschuldigingen. Hoezo smaad, het gaat hier om pure, onversneden laster op ongekende schaal.  Dit kan ik alleen maar doen middels het horen van deze getuigen. Ik heb recht op een eerlijk proces dat ik tot nu niet heb gekregen. In artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is dit vastgesteld:

Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.

Ook is daarin het recht op getuigen geregeld:

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge; 

Ik ga er van uit dat ik met dit pleidooi een fundament heb kunnen leggen onder een positief besluit uwerzijds.

Met dank voor uw aandacht,

Willem Jan Dankbaar

 

 

Ontvangen emails:

Van: Paul Jansen
Verzonden: zaterdag 12 augustus 2017 10:50
Aan: dank@xs4all.nl
Onderwerp: Re: Getuigen

Beste Wim,

Veel succes en sterkte gewenst a.s. dinsdag

Paul Jansen

Op 4 december 2016 om 13:37 schreef Paul Jansen

Geachte Heer Dankbaar,

Beste Wim,

Ik volg jouw strijd – vanuit Italie, waar ik woon – in de “Vaatstra affaire” vanaf het begin met grote interesse.

Heb natuurlijk ook jouw boek gekocht en gelezen.

Wachtte in spanning de uitspraak af en las jouw eerste reactie, zojuist.

Deze uitspraak was te verwachten hè ?

Immers, een bewijs voor jouw stelling dat alles in de doofpot moet blijven, dus een “juridische” draai gevonden en gemaakt.

Ik heb grote bewondering voor jouw gevecht tegen onrecht, jouw inzet en doorzettingsvermogen.

Houd je taai !

Voel je gesteund !

Paul Jansen

 

Aan de Redactie Eenvandaag

Vanuit het verre Pretoria, Zuid-Afrika, volg en waardeer ik, gedurende mijn `happy hour met een bier en een Beerenburg`, via BVN Eenvandaag byna elke dag.

Afgelopen Maandag was ik zeer teleurgesteld met uw uitzending over de Marianne Vaatstra zaak.
De zogenaamde complotdenker, Wim Dankbaar, word daar weer zwart gemaakt, zoals reeds vele malen tevoren, onder meer op De Wereld Draait Door.
Het principe Hoor en Wederhoor word schandelijk terzijde geschoven, want Wim Dankbaar word nooit in de gelegenheid gesteld om zijn stem te laten horen.

Wim Dankbaar is met bewonderenswaardige volharding al jaren bezig om de waarheid over de moord op Marianne Vaatsra aan het licht te brengen en heeft heel veel argumenten om aan te tonen dat Jasper Steringa, niettegenstaande zijn bekentenis, Marianne niet vermoord heeft.

Voor mij is één feit voldoende:
Er is bij het lijk dat in het weiland gevonden is, geen bloed aangetroffen.
Conclusie: Jasper kon haar niet de keel doorgesneden hebben.
De moord is dus elders gepleegd (Dankbaar weet door wie en waar) en het lijk is daar gedumpt.

De rechters, die Jasper veroordeeld hebben, wisten dit ook en zijn dus even corrupt als veel van hun collegas en het Departement van Justitie (door een oud-rechter jaren geleden `een Augiusstal` genoemd).

Het feit dat u tezamen met de rest van de Hoofdstroom Media(MSM) niet de moed hebt om de waarheid naar voren te brengen, betekent dat u in wezen ook corrupt bent.
Corrupt in de zin van verdraaien, misleiden en liegen om de gevestigde orde te dienen.

Wat moeten we denken van de andere onderwerpen die Eenvandaag behandelt?

Uw antwoord zal op prijs gesteld worden.

Groeten.

Bokwerda

Brief aan Bram de Waal.

Beste Bram,

Ik heb jouw telefoongesprek met Wim Dankbaar even bekeken en beluisterd maar jij komt bij mij niet echt over als een onafhankelijke journalist, mochten die na de bestseller “Gekochte Journalisten” van Udo Ulfkotte nog bestaan. Niets dan goeds over de doden, nietwaar Bram? Maar waarom verdedig jij de mensen die de werkelijke moordenaar van Marianne Vaatstra naar Noorwegen hebben gesluisd? Als journalist zou jij toch ook moeten kunnen begrijpen dat er iets stinkt in deze zaak, als na de aankondiging van Wim Dankbaar dat de echte moordenaar van Marianne in Noorwegen zit en het OM een poging tot “damage controle” doet om een andere Ali H. in Turkije te arresteren waarvan het DNA niet matchte met de werkelijke dader. Is jou de contradictie in Jasper S. bekentenis niet opgevallen? Volgens het forensisch rapport uit 1999 is er op de vindplaats van Marianne géén of nauwelijks bloed van Marianne gevonden maar volgens Jasper S. had het daar vol met het bloed van Marianne moeten liggen, waarom lag dat er in 1999 dan niet en waarom is dat rapport buiten de rechtszaak gehouden? Dan het DNA. Er is op het DNA van Jasper S. géén contra expertise uitgevoerd. Het enige wat de advocaat van Jasper S. heeft gedaan is een ‘expert’ in roepen die a.d.h.v. het dossier constateerde dat een contra expertise eigenlijk geen zin had wegens de ‘overweldigende’ bewijzen. Jasper S. is dus ook een contra expertise door z’n neus geboord. Als jij een ‘onafhankelijke’ journalist zou zijn geweest, dan had jij je op al deze punten in kunnen lezen zodat jij goed beslagen ten ijs was gekomen. Tot overmaat van ramp durf jij zelfs Wim Dankbaar niet tegemoet te treden.

Waarschijnlijk ben jij ook de voorgaande rechterlijke dwalingen betreffende Ina Post, Lucia de B., de twee van Putten, de Schiedammer parkmoord etc. vergeten? Die hebben na de Zaanse verhoormethode ook schuld bekend maar bleken uiteindelijk onschuldig. In de zaak Marianne Vaatstra is het niet anders, daar zijn genoeg aanwijzingen/bewijzen aanwezig die aangeven dat Jasper S. er ingeluisd is.

Gaarne reactie.

Met vriendelijke groet,

Joop de Jong

Gisteravond bij Een Vandaag weer een frontale aanval op ”complotdenkers” (mensen die propaganda herkennen en graag een eigen mening vormen op grond van eigen onderzoek. Wijkt die mening af van de officiële versie, dan krijg je bv.Peter R. de Vries of Jan Willem van Prooijen van de VU op je dak, afwijkende meningen worden niet getolereerd, de boodschapper wordt besmeurd met pek en veren) Aanleiding was het contactverbod dat schrijver/onderzoeker Wim Dankbaar gister kreeg opgelegd vanwege het vermeende lastigvallen van de ouders van de vermoorde Marianne Vaatstra. Bijgaand een link naar de uitzending (vanaf minuut 8.30 -14.00). En passant ben je ook gevaarlijke complotdenker als je niet gelooft in het officiële verhaal over de MH17, Sandy Hook of 9/11 (dit keer maar niet genoemd). Interessant dat Dankbaar ”weinig feitelijke onderbouwing” wordt verweten, terwijl ik zijn boek ”Het Vaatstra Complot” voor mijn neus heb liggen, 470 pagina’s feitelijke onderbouwing over de werkelijke daders en de duistere rol van Justitie o.a. in het wegsluizen van de daders naar het buitenland. Presentatrice Jojanneke sluit af met ”Afschuwelijk” (die complotdenkers)

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

18 reacties op Mijn voorlopige pleidooi voor aanstaande dinsdag 15 augustus

 1. hkokblog zegt:

  In het Reformatorisch Dagblad van dinsdag 8 augustus op pagina 4 staat een ANP bericht “Contactverbod in zaak – Vaatstra” Ook in dit ANP bericht wordt de waarheid geweld aangedaan.

  • mnvs zegt:

   Het RD is een (antichristelijke) leugenkrant van het zuiverste soort onder een reformatorische vlag en volgt het nieuws van de mainstream! Want dat verkoopt …

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Thijs Stapel [mailto:stapel@stapeladvocatuur.nl]
  Verzonden: zaterdag 12 augustus 2017 13:28
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Re: Belangrijk! Lezen!

  Nog een andere melding: kort geding tegen RTL en De Vries tot rectificatie zal zijn op 12 september om 15:30 uur.

  Met vriendelijke groet,

  Thijs Stapel

 3. johnloup zegt:

  Wat vindt je advocaat van het pleidooi?

 4. theyknew zegt:

  Beste Wim,

  Pleidooi klinkt als een klok. Als men nu nog weigert jou getuigen op te laten roepen dan is het gebeurd met de Nederlandse rechtsstaat. Hopelijk laat de rechter het niet zover komen. Ook namens mij succes gewenst dinsdag.

  Bram de Waal reageert overigens nergens op. Ik heb mijzelf wel afgevraagd, en stiekem in mijn vuistje zitten lachen, hoe deze figuren gaan reageren als het tot een proces komt en de getuigenissen van Faek, Riad en Rida gegrond worden verklaard, krijg jij dan een algehele rehabilitatie van deze figuren of gaan zij lopen pronken met; “Wij hebben het altijd al geweten.”? Want zo is onze MEANstream media ook wel weer!

  Weet je gesteund!

  Groet,

  Joop

 5. age zegt:

  Weet je gesteund Wim!
  Maar iedereen is toevallig elke rechtszaak verhinderd he..

 6. johnloup zegt:

  Wat zegt Hans in zijn telefoongesprek (het mmiddelste gesprek) ca. 3.00.
  Iets ovt van een.politieagent van wat Faek op 1 mei gezegd zou hebben?

 7. Akky van der Veer zegt:

  met wie kan ik meereizen a.s. dinsdag… per auto of per trein… alleen is maar alleen, geef a.u.b. antwoord: 058-2541297… dan kunnen we een ontmoetingsplaats afspreken

 8. mnvs zegt:

  Dag Wim,

  Een spelfout: In het eerste deel staat ‘Meer dan wast ik zelf aanvoerde’.

  Ik hoop er met mijn kinderen te zijn de 15e in Rotterdam en wens je alvast alle succes! Ik hoop dat we er in passen op de publieke tribune 🙂 Veel waardering voor je vasthoudendheid: hoop dat de waarheid en het recht zal zegevieren.

  Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel!

 9. aad59 zegt:

  Hallo Wim,

  Misschien heb je hier wat aan.
  Onderstaande zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) uit 2016 over het niet-horen van getuigen en hoe het EHRM daarover denkt. Door mij kort samengevat.

  Schending van art. 6 EVRM door niet-horen getuigen
  Een interessante uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens.
  Het ging kort samenvattend om een voormalig politieman Gillissen die volgens de uitkeringsinstantie Cadans ten onrechte een WAO uitkering ontving en vervolgens wegens uitkeringsfraude strafrechtelijk werd vervolgd.

  Gillissen verweerde zich met name in de strafrechtelijke vervolging met het argument dat hij met een ambtenaar (de heer G) van uitkeringsinstelling Cadans, in aanwezigheid van diens collega (de heer S) de afspraak had gemaakt dat hij méér dan f 60.000 per jaar zou mogen verdienen teneinde reserves op te bouwen voor het geval zijn gezondheid verder zou verslechteren.
  In de procedure van het EHRM beklaagde Gillissen zich erover dat het UWV, vervolgens de rechtbank en de CRvB de heren G en S niet had gehoord daar de CRvB zelf ook niet over ging tot oproeping van de getuigen. Vervolgens verwierp de CRvB het hoger beroep omdat Gillissen het bestaan van de door hem gestelde afspraak niet aannemelijk had gemaakt.
  Vervolgens stelde Gillissen dat de weigering van (de rechtbank en) de CRvB om de heren G en S als getuigen op te roepen hem in een substantieel nadelige positie ten opzichte van het UWV had geplaatst.
  De Staat voerde als verweer onder meer aan dat Gillissen niet de mogelijkheden had benut om de getuigen te laten horen. Gillissen had het aan de CRvB overgelaten om de getuigen al dan niet op te roepen. Tot een dergelijke oproeping was de CRvB volgens de Staat niet verplicht.
  Het EHRM vindt dat Gillissen niet heeft nagelaten gebruik te maken van een gelegenheid om de getuigen te laten horen. Vervolgens stelt het EHRM voorop dat art. 6, lid 1, EVRM de rechter verplicht tot een zorgvuldige beoordeling van de ingediende processtukken, argumenten en bewijsmiddelen zonder vooruit te lopen op de relevantie ervan voor zijn beslissing. (‘to conduct a proper examination of the submissions, arguments and evidence adduced by the parties, without prejudice to its assessment of whether they are relevant to its decision’).
  Getuigen hadden daarom moeten worden gehoord middels een oproep van de betreffende gerechtelijke instanties.
  Het EHRM oordeelt daarom dat Gilissen door de weigering van de CRvB om de getuigen overeenkomstig het verzoek van Gilissen te horen in een substantieel nadelige positie ten opzichte van het UWV is geplaatst en dat daarom art. 6, lid 1, EVRM daarom is geschonden.

  Zeker na aanleiding van deze uitspraak van het EHRM lijkt het mij zaak dat het verzoek van Wim voor getuigenverhoor toe te wijzen is. In de casus van Wim Dankbaar is het in tegenstelling van bovenstaande casus zelfs zo dat het initiatief tot verzoek van getuigenverhoor van Wim zelf komt. Ook is het zo dat in de bovengenoemde casus de strafzaak al afgesloten was hetgeen in de casus van Wim nog niet het geval is.
  In die zin is er zeker sprake van een substantieel nadelige positie en zeker geen ‘fair balance’ tussen partijen wat inwilliging van een getuigenverzoek des te aannemelijker maakt.

  Zie: http://www.ndfr.nl/Pages/ContentToPDF.ashx?&type=news&print=true&newsid=7565e729-cec6-4d70-a61d-a41a1d9b9701&pnid=918aab0b-362e-4a0b-9973-ba93c14247f7

 10. Gerrit zegt:

  Wim, ik wil je pleidooi met jouw goedvinden op mijn blog plaatsen. Ik heb echter nog een vraag. De zg. fake brieven van Maaike, heb je op je site gelijk duidelijk aangegeven dat jij ze geschreven had, zodat het voor iedereen duidelijk geweest moest zijn?

 11. Linda zegt:

  Ik wens u morgen veel succes meneer Dankbaar!

 12. wim zegt:

  een kort geding op 12 september, aangespannen begin augustus? Wat is daar kort aan. Een kort geding moet toch binnen enkele dagen plaats vinden?

 13. landbouwer zegt:

  Veel succes zo dadelijk. Dat er eindelijk gerechtigheid mag zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s