Kort Geding in de maak tegen Peter R. de Vries en RTL Boulevard

 

Enige fragmenten uit de concept dagvaarding:

In het voorjaar van 2012 maakt Peter R. de Vries een uitzending in samenwerking met het OM, waarin het publiek wordt voorbereid op het scenario dat de moordenaar van Marianne Vaatstra een blanke man is uit de nabije omgeving, dat asielzoekers er niets mee te maken hebben, en zogenoemde “complotdenkers” als Dankbaar de waarheidsvinding veel schade hebben toegebracht. De bedoelde uitzending is onder meer hier te bekijken:

Los van het feit dat het nog nooit vertoond is dat de overheid (in dit geval het OM) gebruik maakt van een commerciële verslaggever van een dito omroep (SBS6)  om een boodschap van publiek belang te brengen, is het zonneklaar dat Peter R. de Vries hiermee een bondgenoot is geworden van het OM, en er een belang bij heeft om het in de uitzending gepresenteerde scenario, alsmede het later in rechte vastgestelde scenario, hoog te houden. Een teken aan de wand is dat Peter R. de Vries reeds in februari 2012 het volgende emailde aan Dankbaar: Voor het geval het je nog niet duidelijk is: Je theorie berust op drijfzand en je terroriseert mensen die volkomen onschuldig zijn. Je zit er echt helemaal naast. De waarheid zal echt nog aan het licht komen, geloof me, maar niet via jou. En dan zal ook blijken hoe gruwelijk jij er naast zat.

Hier lijkt Peter R. de Vries reeds te weten dat hij in samenwerking met het OM een “waarheid” zal presenteren die niet strookt met de “drijfzand theorie” van Dankbaar.

Peter R. de Vries geeft acte de presence in het TV programma De Wereld Draait Door op 6 november 2013, een uitzending waarin Dankbaar zonder wederhoor helemaal met de grond gelijk wordt gemaakt met de meest grove leugens. Dankbaar doet hiervan aangifte van smaad, belediging en laster bij de politie, maar deze aangifte wordt terzijde geschoven door het OM zonder nadere motivatie. Voor Dankbaar was dit niet verrassend. Het OM heeft er samen met Peter R. de Vries immers geen belang bij dat de versie van de moord zoals Dankbaar die tracht aan te tonen, ooit bewaarheid wordt. Grote kopstukken binnen het OM hebben daar zeer veel bij te verliezen. De aangifte met motivatie en de uitzending van de DWDD is gepubliceerd op de weblog van Dankbaar als volgt:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2013/11/10/geplande-aangifte-tegen-dwdd-en-andere-media/

Op 13 juni 2017 geeft Peter R. de Vries wederom acte de presence in het programma RTL Boulevard. Hij zegt daarin het volgende:
Nou dit is een verhaal dat al veel  langer speelt. Er is een zogenaamde complotdenker, Wim Dankbaar heet ie, die is van mening dat de man die voor de moord op Marianne is veroordeeld, en die dat ook heeft bekend, dat die onschuldig is en die er ingeluisd is, onder meer door mij ook, daar beschuldigt hij mij ook van, en hij blijft nu ook die moeder lastig vallen, via internet, via briefjes, noem maar op, die worden daar helemaal gek en gestoord van. Hij belaagt echt alles en iedereen, belastert mensen. Deze man is helemaal kierewiet en die moet eigenlijk in een dwangbuis worden afgevoerd…
De uitzending is hier terug te bekijken:

https://www.rtl.nl/video/c3ad9c26-30f3-3d64-9800-ce380de4e360/

Het behoeft geen betoog dat dergelijke uitlatingen in een wederom zeer goed bekeken TV programma, zonder enige gelegenheid tot wederhoor voor Dankbaar, zeer lasterlijk, beledigend en smadelijk zijn, en Dankbaar in zijn goede naam en eer aantasten. Er is immers geen enkel bewijs dat Dankbaar kierewiet is en zou moeten worden afgevoerd in een dwangbuis. Integendeel! Dankbaar heeft vele bewijzen voor zijn stellingen. Bewijzen die door Peter R. de Vries en RTL Boulevard niet voor het voetlicht worden gebracht. Van een deel van deze bewijzen is kennis te nemen via de volgende publicatie:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/06/09/complotdenker-of-feitenman/

Het wetsartikel voor smaad luidt als volgt:

 1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Aan alle voorwaarden voor een schuldigverklaring aan smaad van RTL Boulevard/Fremantle media en Peter R de Vries wordt meer dan duidelijk en ten overvloede voldaan. Het is immers zonneklaar dat gedaagden beoogden om Dankbaar in zijn eer en goede naam aan te randen, in een negatief daglicht te zetten, en daar ruchtbaarheid aan te geven, middels een landelijk populair TV programma dat zeer goed wordt bekeken. Het feit dat Dankbaar wederom geen enkel wederhoor werd geboden, weegt hier extra verzwarend. Hiermee bleef Dankbaar bovendien verstoken van de regels voor een goede, ordentelijke journalistiek.

Dankbaar heeft gereageerd op de bedoelde uitzending als volgt:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 12:44
Aan: prdv@xs4all.nl; ‘onno.van’
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Onderwerp: Smaad en laster van Peter de Vries in RTL Boulevard.

Beste Onno, Beste Peter,

Ik heb mijn voormalige compaan Peter R. de Vries (in mijn reportage over de moord op John F. Kennedy)  reeds op de hoogte gebracht als volgt:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/06/14/emotionele-peter-r-gaat-weer-los-in-rtl-boulevard/

Ik heb van RTL begrepen dat Blue Circle Media verantwoordelijk is voor de uitzendingen van RTL Boulevard.

In de uitzending van gisteren zei Peter R. de Vries het volgende over mij ten overstaan van een kijkerspubliek van tussen de 1 en 2 miljoen:
|
Hij belaagt echt alles en iedereen, belastert mensen. Deze man is helemaal kierewiet en die moet eigenlijk in een dwangbuis worden afgevoerd… 

Dit is wat mij betreft een typisch gevalletje van smaad en laster. Het is immers niet bewezen dat ik helemaal kierewiet ben of afgevoerd moet worden in een dwangbuis.

Derhalve eis ik een rectificatie als volgt:

1) Binnen 7 dagen plaatst RTL Boulevard, prominent op haar website een rectificatie als volgt:

In de uitzending van 13 juni van RTL Boulevard heeft onze medewerker Peter R. de Vries gesteld dat Wim Dankbaar kierewiet is  en afgevoerd  moet worden in een dwangbuis.

RTL Boulevard neemt afstand van de uitlatingen van Peter R. Vries, daar zijn uitlatingen over Wim Dankbaar (nog) niet in rechte bewezen zijn.

2) Binnen 7 dagen meldt een presentator van RTL Boulevard in een uitzending van RTL Boulevard  de exacte tekst als bovenstaand.

Mocht Blue Circle  hier niet mee akkoord  gaan, dan zal ik Blue Circle en Peter en R. de Vries in rechte betrekken voor smaad en laster.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Op deze reactie kwam de volgende schampere reactie van Peter R. de Vries:

Van: Peter R. de Vries [mailto:prdv@xs4all.nl]
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 12:45
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Re: Smaad en laster van Peter de Vries in RTL Boulevard.

Hahaha, doe je best, Wim….!

En even later de volgende reactie van Fremantle media:

Van: Onno van Raaij [mailto:Onno.van.Raaij@fremantlemedia.nl]
Verzonden: maandag 19 juni 2017 11:53
Aan: Wim Dankbaar
CC: prdv@xs4all.nl
Onderwerp: Re: Smaad en laster van Peter de Vries in RTL Boulevard.

Geachte heer Dankbaar,

Naar aanleiding van uw  eerdere emails van 14 en 15 juni jl. bericht ik u namens FremantleMedia Netherlands (Blue Circle), producent van RTL Boulevard, en Peter R. de Vries als volgt.

In de aflevering van RTL Boulevard van 13 juni jl. is aandacht besteed aan een item waarin de laatste recente ontwikkelingen in de zaak Vaatstra zijn besproken.

In dit item is onder meer de recent jegens u aangespannen kort geding procedure (met betrekking tot een te vorderen contactverbod) besproken waarbij Peter R. de Vries – als deskundige/gast – de feitelijke achtergrond en context van deze zaak heeft weergegeven. In de afronding bij dit item heeft Peter R. de Vries zijn mening/waardeoordeel geuit waarbij hij onder andere de bewuste bewoordingen (“helemaal kierewiet” en “moet eigenlijk in een dwangbuis worden afgevoerd”) over u heeft geuit.

Wij begrijpen dat deze bewoordingen voor u persoonlijk wellicht als ongelukkig of vervelend kunnen worden opgevat. RTL Boulevard is echter een live entertainment programma dat (mede) informatief, opiniërend en kritisch van aard is en waarin tal van (landelijk) bekende en actuele onderwerpen worden besproken. Daarbij kenmerkt de aard en huisstijl van RTL Boulevard zich door het regelmatig bespreken van actuele, bekende en gewaagde onderwerpen, waarbij soms ook heftige meningen worden verkondigd.

In dit specifieke geval gaat het om een (subjectieve) mening en waardeoordeel zoals door Peter R. de Vries – als deskundige/gast – is gegeven, waarbij de context en feitelijke ontwikkelingen van de zaak Vaatstra correct zijn weergegeven en voldoende zijn geduid. Daarnaast gaat het hier om een actueel en landelijk bekend onderwerp waarover u zelf (o.a. via berichtgeving op uw website) ook actief de publiciteit zoekt. Uw eigen berichtgeving over dit onderwerp kenmerkt zich bovendien door de kritische en heftige aard daarvan, met regelmatig beschuldigende toonzetting(en) jegens anderen.

Op grond van het bovenstaande is in dit geval geen sprake is van enige onrechtmatige uiting(en) door Blue Circle en/of Peter R. de Vries en bestaat er voor Blue Circle ook geen grond om tot de verzochte rectificatie(s) over te gaan.

Ik vertrouw u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw deze kwestie hiermee verder als afgedaan.

Met vriendelijke groet,

Onno van Raaij

Senior Legal Counsel

Legal & Business Affairs

FremantleMedia Netherlands & Belgium

Deze reactie van Fremantle media raakt kant noch wal. Het format van RTL Boulevard als live-entertainment programma is immers op geen enkele wijze een vrijbrief om een  burger zonder wederhoor, zonder gegronde redenen te belasteren en in zijn eer en goede naam aan te tasten middels de meest beledigende teksten en uitspraken. RTL Boulevard en Peter R. de Vries hebben overduidelijk de grenzen van het rechtmatige en betamelijke overschreden. Daarbij komt dat de berichtgeving over Dankbaar zeer eenzijdig en negatief is geweest en op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt dat de beschuldigingen aan het adres van Dankbaar op waarheid zijn gebaseerd. Sterker nog, Dankbaar stelt dat ze NIET op waarheid zijn gebaseerd. Dankbaar stelt verder dat hij de Nederlandse samenleving een dienst probeert te bewijzen door aan te tonen dat hoge functionarissen van de overheid de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra, met medewerking van Peter R. de Vries, in de doofpot hebben gestopt, daarbij de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra direct een heimelijke vrijgeleide hebben gegeven, en vervolgens de nabestaanden Van Marianne Vaatstra en het Nederlandse volk hebben belogen en bedrogen. Dankbaar heeft hier overtuigende bewijzen en getuigenverklaringen aangedragen, ook aan het OM zelf, onder meer een verklaring van de ex-asielzoeker Faek Mustafa die stelt dat hij getuige is geweest van de moord door asielzoeker Ali Hassan, en dit op de dag van de moord ook aan de politie heeft verklaard. Een verklaring die lijnrecht staat tegenover de versie van de moord zoals het OM en Peter R. de Vries die aan het publiek hebben voorgeschoteld. Dankbaar meent met zijn missie een misstand van enorme omvang aan de kaak te stellen in het algemeen maatschappelijk belang. In welke missie hij dus enorm wordt tegengewerkt door onder andere Peter R. de Vries.

Daarmee hebben RTL Boulevard en Peter R. de Vries zich schuldig gemaakt aan het nog kwalijker strafbare feit van laster:

Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Peter R. de Vries is immers op de hoogte van alle bewijzen die Dankbaar in zijn onderzoek heeft aangedragen, dat hij en het OM daar geen commentaar op willen geven, en moet dus redelijkerwijs weten dat die bewijzen op waarheid zijn gebaseerd. Derhalve is het aannemelijk dat hij ook weet dat zijn eenzijdige aantijgingen tegen Dankbaar niet op waarheid zijn gebaseerd, hetgeen laster inhoudt.  Om dan zonder enig bewijs in een goed gevulde publieke arena zonder wederhoor te stellen dat Dankbaar “helemaal kierewiet is en moet worden afgevoerd in een dwangbuis”, gaat veel te ver en overschrijdt alle grenzen van het rechtmatig toelaatbare.

Het gaat nog veel verder. Ondanks de bovengenoemde aanzeggingen van Dankbaar aan Fremantle Media en Peter R. de Vries, zijn zij gewoon doorgegaan met de lastercampagne tegen Dankbaar, wederom zonder wederhoor. In de uitzending van RTL Boulevard van 24 juli 2017 maken zij het nog veel bonter. Deze uitzending is hier terug te kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=xa0Di7j7Eiw

De smaad en laster jegens Dankbaar wordt in deze uitzending (wederom zonder wederhoor) niet alleen herhaald, maar versterkt en uitgebreid. Enige uitspraken van Peter R. de Vries:

Het is echt bizar, ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt, ik loop bijna 40 jaar mee in dit vak, ik heb het zelden zo zout gegeten dat iemand slachtoffers van een gruwelijk misdrijf zo blijft bestoken, belagen, stalken, lastigvallen, beledigen, noem het allemaal maar op, hij gaat maar door. 

Nou dat is veel te veel eer, dat woord publicist. Het is gewoon een stalker, een man die leeft met waanideeën, een complotdenker. 

Ik heb in een eerdere uitzending gezegd over deze man, dat hij volslagen kierewiet is en in een dwangbuis afgevoerd moet worden. Nou dat is eigenlijk nog te mild uitgedrukt voor wat hij allemaal doet. 

Deze man heeft een bord voor zijn kop van een omvang die niet is aan te duiden. 

Toen hij nog redelijk normaal was heeft hij in zijn leven wat centjes verdiend.  

Nu kan hij zich dus permitteren om dit soort rechtszaken aan te gaan.

Interviewer: Er is geen enkele theorie die hout snijdt? Peter R. de Vries: Geen enkele hout snijdt. Het slaat echte helemaal nergens op en het wordt de hoogste tijd dat iemand deze man het zwijgen oplegt, in dit geval de rechter. Ik vraag me af: Heeft deze man geen familie of mensen om zich heen die een keer zeggen: Joh , zo is het wel eens genoeg geweest, nu dimmen, want deze mensen zijn slachtoffer.

Interviewer: Die is dus duidelijk psychisch in de war, zou je zeggen. Peter R. de Vries: To put it mildly! 

Al deze uitspraken zijn gedaan in een zeer goed bekeken TV programma  zonder dat Dankbaar enige gelegenheid tot wederhoor is geboden. De uitspraken ontberen feitelijke grondslag, zijn zeer incriminerend jegens Dankbaar  en zijn in strijd met de waarheid.  Dankbaar  heeft nooit een rechtszaak aangegaan, alle rechtszaken zijn tegen hem aangespannen teneinde hem uit te schakelen als de brenger van een onwelgevallige boodschap.  Dankbaar heeft geen theorieën, laat staan waanideeën, maar baseert zicht uitsluitend op feiten en getuigen. Alles wat hij stelt wordt gesteld door getuigen en/of gestaafd door feiten. Deze feiten en getuigen worden angstvallig vermeden in de berichtgeving van Peter R. de Vries. Uit naam van Terpstra zijn meerdere procedures tegen Dankbaar gestart door haar beweerde raadsman. Deze procedures hebben vooral het doel om hem vleugellam en monddood te maken, geld afhandig te maken en hem te doen stoppen met  het publiceren over de door hem waargenomen misstand. In dat opzicht  is het dus eerder zo dat Dankbaar belaagd en lastig gevallen wordt. Dankbaar heeft de procedures weliswaar grotendeels gewonnen, maar zijn verdediging heeft hem reeds tientallen duizenden euro’s gekost, afgezien van de immateriële schade als gevolg van de vertekende, negatieve berichtgeving onder aanvoering van Peter R. de Vries. Dankbaar heeft vanuit het kader dat hij – formeel door Terpstra – in rechte betrokken is, Terpstra en haar raadsman een email gestuurd waarin hij hen een minnelijke regeling voorstelt.  Een tweede email betrof getekende verklaringen van drie ex-asielzoekers, die allen verklaren dat haar dochter door de asielzoeker Ali Hassan is vermoord. Dat laatste mag Dankbaar min of meer als een plicht zien tegenover de moeder van het slachtoffer, die bovendien altijd op deze lijn heeft gezeten, zelfs na de veroordeling van Steringa. Op beide emails heeft Dankbaar nooit een reactie ontvangen. Om dit als belaging, stalking en lastig vallen te kwalificeren, is even onwaar als bespottelijk.

Het feit dat zowel het OM als Peter R. de Vries elk commentaar weigeren op deze verklaringen, laat staan deze verklaringen op waarheid te toetsen door deze asielzoekers zelf te benaderen, spreekt boekdelen. Voeg daarbij dat Peter R. de Vries zich aantoonbaar heeft ontpopt als woordvoerder van het OM in deze zaak, dan hoeft men geen Einstein te zijn om de belangen te zien om Dankbaar de mond te snoeren. Dan lijken er inderdaad partijen psychisch in de war, maar die partij is niet Dankbaar.

De vileinheid en laster jegens Dankbaar wordt extra geïllustreerd door een vermeende email van Terpstra in beeld te brengen als volgt:

voor de laatste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contact meer met jou

Dit terwijl Terpstra zelf heeft aangegeven dat deze email NIET door haar is gestuurd maar door haar dochter Ineke, die bezit had genomen van haar computer. De email wordt bovendien niet volledig in beeld gebracht. De originele email leest als volgt:

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

Niet alleen  wordt het laatste gedeelte weggelaten (“en je bende incl Klaske”) maar ook worden de spelfouten die Ineke maakt, verbeterd. Laaste tot laatste en contakt tot contact. De redenen zijn duidelijk. RTL Boulevard wil Terpstra er zo goed mogelijk op zetten en vooral Klaske Ferwerda weglaten, omdat Terpstra nog steeds een goed contact met Ferwerda heeft, hetgeen reeds duidelijk maakt dat het mailtje niet van Terpstra afkomstig is. Terpstra heeft dit immers zelf aan Ferwerda gezegd. Het in beeld brengen van dit mailtje door RTL Boulevard toont dus alleen al hoezeer de waarheid geweld wordt aangedaan, uitsluitend met als doel om Dankbaar in een negatief daglicht te stellen. Met andere woorden: Terpstra is het zielige slachtoffer van de “stalking” van Dankbaar, en heeft daarom een recht op een contactverbod, terwijl Dankbaar haar slechts een minnelijke regeling heeft aangeboden, en haar getekende verklaringen van ex asielzoekers heeft gestuurd, die allen verklaren dat haar dochter door de weggesluisde Ali Hassan is vermoord. Iets wat Terpstra ZELF altijd heeft gepropageerd.

De regie van deze lastercampagne is volledig in handen van Peter R . de Vries. Hij misbruikt zijn positie als medewerker van RTL Boulevard om zonder wederhoor en bezijden de waarheid Dankbaar in zijn eer en goede naam te schaden. Alle bewijzen en redenen dat Dankbaar het bij het rechte eind zou kunnen hebben, worden bewust en moedwillig weggelaten, zonder Dankbaar aan het woord te laten. Van gelijke strijdmiddelen is daarbij ook geen sprake. Peter R. de Vries heeft immers een podium van miljoenen kijkers, Dankbaar heeft slechts zijn weblog van een paar duizend lezers.

De impact op de reputatie en het leven van Dankbaar als gevolg van deze negatieve, onware berichtgevingen door Peter R. de Vries, is gigantisch. De gemiddelde kijker van RTL Boulevard  wordt immers niet geremd door kennis van zaken. Men hoeft maar een kleine zoektocht te doen op Internet om te zien welke reacties er richting Dankbaar worden geuit. Deze variëren van “Dankbaar opsluiten en de sleutel weggooien”, tot regelrechte doodsbedreigingen.  Dankbaar ontvangt dagelijks vele haatmails, waarbij zelfs zijn familie wordt betrokken. Zijn kinderen en zijn moeder zouden zich moeten schamen voor een zo’n ziek, gestoord figuur, bla bla bla. Allemaal met dank aan Peter R. de Vries, die gesteund wordt door een OM dat deze zaak vanaf dag één in de doofpot heeft gestopt. Het is dat Dankbaar nog steeds financieel onafhankelijk is. Was hij dat niet geweest, dan had hij zijn strijd om deze misstand in het algemeen belang aan te tonen, reeds lang moeten opgeven.

REDENEN WAAROM:

Eiser zich wendt tot u Edelachtbare Heer/Vrouwe rechter met het verzoek bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 

 1. Gedaagden te veroordelen voor smaad en/of laster en/of belediging jegens Dankbaar.
 2. Gedaagden te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan Dankbaar als volgt: Fremantle media te veroordelen tot een schadevergoeding van 20.000 euro aan Dankbaar, Peter R. de Vries te veroordelen tot een schadevergoeding aan Dankbaar van 20.000 euro. In totaal gezamenlijk 40.000 euro.
 3. Fremantle media, als verantwoordelijke voor de uitzendingen van RTL Boulevard, te veroordelen tot het plaatsen van de volgende rectificatie, prominent op de homepage van RTL Boulevard voor de duur van 3 maanden, als volgt:1) In de uitzendingen van 13 juni en 24 juli van RTL Boulevard heeft onze medewerker Peter R. de Vries onder meer gesteld dat Wim Dankbaar kierewiet is  en afgevoerd  moet worden in een dwangbuis. RTL Boulevard neemt afstand van de uitlatingen van Peter R. Vries, daar zijn uitlatingen over Wim Dankbaar niet voldoende op waarheid gebaseerd zijn, althans niet bewezen of onderbouwd.2) Binnen 7 dagen na wijzing van het vonnis meldt een presentator van RTL Boulevard in een uitzending van RTL Boulevard  de exacte tekst als bovenstaand.
 4. Gedaagden te veroordelen in de werkelijke kosten van rechtsbijstand, althans gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure, voorlopig begroot op 2000 euro.
Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

28 reacties op Kort Geding in de maak tegen Peter R. de Vries en RTL Boulevard

 1. Ronald zegt:

  Goede actie. Alleen jammer dat je nu een spelfout maakt in de zin dat je het over spelfouten hebt (verbeterd).

  • Wim Dankbaar zegt:

   Had ik al gezien, en is verbeterd voordat jij mij erop attent maakte, miereneuker 🙂 Of is het Mierenneuker?

   • Ronald zegt:

    Je hebt helemaal gelijk, Wim. Ik ben een miereNNeuker als het om d’s en t’s gaat. Met het gevaar dat ik er zelf ook niet in moet tuinen. De spelfouten van Ineke zijn ook niet echt relevant, maar de correcties van RTL dan juist weer wel. Als RTL het nu echt had willen corrigeren hadden ze de “NOOIT GEEN” moeten corrigeren. Nu wil Maaike blijkbaar ALTIJD contact met jou.
    Zet het KG maar door. Ze veroordelen jou om heel wat mindere uitspraken voor smaad en laster. Dit laten passeren zou opnieuw laten zien dat de rechtstaat helemaal failliet is en dat het recht echt niet gelijk is voor iedereen.
    De geëiste bedragen vind ik nogal aan de lage kant, had van mij hoger mogen zijn, maar je zal ze toch niet krijgen, schat ik zo in.

 2. aad59 zegt:

  Door de interviewer is op suggestieve wijze gezegd: “Die is dus duidelijk psychisch in de war, zou je zeggen” Dat was dus koren op molen van De Vries met: To put it mildly! oftewel “dat is op zijn zachtst gezegd” Dit is niet zomaar een journalistieke fout. Dit is volkomen uit de lucht gegrepen volstrekt onrechtmatig en bovendien smadelijk.
  Het lijkt mij verstandig om in het KG hieraan extra aandacht te geven aangezien door het kijkend publiek dit taalgebruik op TV als extra opwindend wordt ervaren.

 3. Drentse Fryske zegt:

  Goed zo ! Doór zetten ja, dat KG. ‘k Zou zeggen vol gas er tegenaan. En ik vind de bedragen ook best nog aan de lage kant. Ik weet, is een andere zaak, maar dan denk ik even aan de absurd hoge bedragen waar Mosko zoal mee wappert, inzake het verlangde contactverbod.

  Het weglaten van laatste stukje van die zin door RTL vind ik behoorlijk misleidend, het viel me gelijk al op bij de uitzending, juist dié woorden welke Maaike zelf nooit zou gebruiken volgens jou Wim, en ook volgens mij niet, júist die zijn weggelaten. Misselijk láger dan laag gedoe !

  Anyway: succes, I say GO for it 😉

 4. Akky van der Veer zegt:

  Ja, Drentse Fryske, ik ben het helemaal met je eens… goed verwoord!

 5. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 6. Transparency zegt:

  Goed bezig Wim. Het feit dat Peter R nu al binnen anderhalve maand je al 2x uitmaakt voor “gek”bewijst alleen maar dat ook hij/OM in paniek aan het geraken zijn…en hij krijgt er het podium voor. Alleen Peter R heeft al bij veel mensen geen reputatie meer. Hoe harder ze bij de msm blijven roepen via Peter R dat jij kierewiet bent hoe meer mensen zich ook gaan verdiepen in jouw verhaal…dus zie het als gratis reclame voor jouw versie….dankzij Peter R ontwaken steeds meer mensen…..en dan zal voor veel mensen de ware corrupte aap uit de mouw komen! Peter R schiet in zijn eigen voet!! Succes

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Al deze uitspraken zijn gedaan in een zeer goed bekeken TV programma zonder dat Dankbaar enige gelegenheid tot wederhoor is geboden. De uitspraken ontberen feitelijke grondslag, zijn zeer incriminerend jegens Dankbaar en zijn in strijd met de waarheid. Dankbaar heeft nooit een rechtszaak aangegaan, alle rechtszaken zijn tegen hem aangespannen teneinde hem uit te schakelen als de brenger van een onwelgevallige boodschap. Dankbaar heeft geen theorieën, laat staan waanideeën, maar baseert zicht uitsluitend op feiten en getuigen. Alles wat hij stelt wordt gesteld door getuigen en/of gestaafd door feiten. Deze feiten en getuigen worden angstvallig vermeden in de berichtgeving van Peter R. de Vries. Uit naam van Terpstra zijn meerdere procedures tegen Dankbaar gestart door haar beweerde raadsman. Deze procedures hebben vooral het doel om hem vleugellam en monddood te maken, geld afhandig te maken en hem te doen stoppen met het publiceren over de door hem waargenomen misstand. In dat opzicht is het dus eerder zo dat Dankbaar belaagd en lastig gevallen wordt. Dankbaar heeft de procedures weliswaar grotendeels gewonnen, maar zijn verdediging heeft hem reeds tientallen duizenden euro’s gekost, afgezien van de immateriële schade als gevolg van de vertekende, negatieve berichtgeving onder aanvoering van Peter R. de Vries. Dankbaar heeft vanuit het kader dat hij – formeel door Terpstra – in rechte betrokken is, Terpstra en haar raadsman een email gestuurd waarin hij hen een minnelijke regeling voorstelt. Een tweede email betrof getekende verklaringen van drie ex-asielzoekers, die allen verklaren dat haar dochter door de asielzoeker Ali Hassan is vermoord. Dat laatste mag Dankbaar min of meer als een plicht zien tegenover de moeder van het slachtoffer, die bovendien altijd op deze lijn heeft gezeten, zelfs na de veroordeling van Steringa. Op beide emails heeft Dankbaar nooit een reactie ontvangen. Om dit als belaging, stalking en lastig vallen te kwalificeren, is even onwaar als bespottelijk.

  Het feit dat zowel het OM als Peter R. de Vries elk commentaar weigeren op deze verklaringen, laat staan deze verklaringen op waarheid te toetsen door deze asielzoekers zelf te benaderen, spreekt boekdelen. Voeg daarbij dat Peter R. de Vries zich aantoonbaar heeft ontpopt als woordvoerder van het OM in deze zaak, dan hoeft men geen Einstein te zijn om de belangen te zien om Dankbaar de mond te snoeren. Dan lijken er inderdaad partijen psychisch in de war, maar die partij is niet Dankbaar.

 8. Beste Wim en andere serieuze volgers van de Vaatstra zaak,
  TV zenders zoals de RTL(len) de SBS(en) drijven nu eenmaal op reclame inkomsten, ergo kijkcijfers. Deze open deur kende u al.

  Daar heb je de bling bling TV programma’s waaronder shows, z.g. discussiepanels praattafels waar feiten worden gemixt met onwaarheden, weglatingen en manipulatie, quasi serieus, soms met ingehuurde joel en/of applaus ploegen uren zendtijd nemen en de consumenten geven wat hen opwindt. Een kinderhand is nu eenmaal snel gevuld. Als de kijkcijfers (wie levert deze?)voldoen aan de norm mogen ze blijven
  Als wij luisteren naar b.v. het 19.00 uur journaal van RTL4 dan hoor ik een pratende dame die het nieuws brengt/voorleest met een timbre -vooral als het gaat over vreselijke dingen in onze wereld-alsof het haar eigen familie betreft, dit timbre hoor ik en anderen steeds weer ook bij andere onderwerpen alsof er een waarde oordeel van degene die het nieuws brengt over het nieuws in moet zitten.

  Dan het pulpprogramma RTL boulevard, hier worden mensen gemangeld die dat zelf nauwelijks door hebben, als er geen tranen, of woede uitbarstingen, buitenaards lachen om hun eigen keutel, dus emotie in voorkomt en waar de doelgroep niet verkneukeld door dit alles nog maar een fles open trekt wordt het programma als geflopt afgevoerd.
  Waarom durven die types het dan niet aan om enerzijds ronkende onderwerpen in hun programma aanbod op te nemen zoals de Vaatstra zaak, maar anderzijds niet de moed hebben om tegenover de orerende Paashaas uit Hoorn de persoon waarover men meent een mening te moeten roeptoeteren/ toelaten idg Wim Dankbaar.
  Hier spelen naar mijn mening nog andere zaken, zonder Dankbaar live uit te nodigen kan men voluit zonder weerwoord de kaart spelen van een ‘zielige moeder’, wie kan er zo onmenselijk zijn om een moeder die haar dochter is ontnomen niet de kans te geven aan verwerking te beginnen.

  Ja dat vinden heel veel mensen, maar die vele mensen baseren hun oordeel enerzijds op gevoel en anderzijds op hetgeen o.a. die Paashaas uit Hoorn de ether in mag slingeren, hun wetenschap over het gebeurde in 1999 reikt niet verder.
  Overigens, die Paashaas uit Hoorn heeft jarenlang totaal anders in dit drama gestaan, heeft iemand enig idee van het ‘waarom’ hij als een blad aan de boom naar het andere kamp is overgestapt? Alleen heb ik nu wel het idee dat hij bij het pulpprogramma RTL-boulevard buiten de pot heeft gepiest.

  Dan heb ik geen gerust gevoel over wat de getuige(nis) Faek waard is, Het onbehaaglijke gevoel raak ik maar niet kwijt dat hij door het OM wordt gebruikt om enerzijds Wim Dankbaar zijn kruit op te laten verschieten, anderzijds deze getuige voor Dankbaar zo groot en voor 100% belangrijk te laten worden dat als het er op aankomt hij voor de rechter er een draai aan geeft die de waarheid een stuk terug werpt en Wim Dankbaar door de rechter wegens gebrek aan hard bewijs in het ongelijk wordt gesteld.

  Als deze meneer Mustafa zo belangrijk is voor deze zaak i.c. Wim Dankbaar en het in potentie in zich heeft heel het OM e.a. op zijn grondvesten te laten schudden dan kan ik mij nauwelijks voorstellen dat deze meneer niet ondergedoken zit. Of getuigenbescherming heeft? Waar moet hij die van krijgen?

  Daarom heb ik mijn twijfels bij deze getuige.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Hennie, dit heb ik al zo vaak uitgelegd.

   Over de verklaring van Faek bestaat geen enkele twijfel. Waarom denk je dat Faek deze verklaring heeft gedaan? Voor de lol? Laat ik dan eerst zeggen dat Faek helemaal niet wilde verklaren. Hij heeft dit verklaard omdat hem door Hans Mauritz beloofd was dat hij anoniem zou blijven. Ik heb hem uit die anonimiteit gehaald. Dat vond hij niet leuk, daarom heeft hij ook de pest aan mij. Maar nu zijn kaart op tafel ligt, ontkent hij het niet. Daar is hij te netjes en te eerlijk voor. En wellicht ook te verstandig, want hij ziet ook wel dat er niks meer te ontkennen valt. Dan zou hij moeten uitleggen waarom hij deze verklaring 3 jaar lang op tafel heeft laten liggen zonder hem tegen te spreken. Hij zou moeten uitleggen waarom hij degenen die zijn verklaring publiek hebben gemaakt, nooit heeft aangepakt voor smaad of laster. Hij zou moeten uitleggen waarom hij met ons gesprek bleef om te bespreken of hij niet beter openlijk kan verklaren en het hele verhaal te vertellen. Maar bovenal zou hij moeten bevestigen dat de gearresteerde Ali Hassan de Ali was die zijn vriend was. En dat het OM hem ook met die vraag heeft benaderd voor het “Onderzoek Ali H.” en dat toen reeds heeft bevestigd. Dan moet hij nog iets iets verzinnen voor het feit dat hij in zijn onweersproken verklaring iets anders zegt. En het OM moet bevestigen dat ze vergeten zijn deze bevestiging van Faek in hun rapport op te nemen. Snappen jullie niet dat dat mission impossible wordt? Faek weet ook dat er tal van ondersteunende bewijzen zijn voor zijn verklaring zoals ik hier al heb uitgelegd:

   https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/14/ondersteundende-bewijzen-voor-verklaring-faek/

   Maar het sterkste bewijs voor de versie van de moord zoals Faek die vertelt, is natuurlijk dat Justitie er niets over wil zeggen. Dat lijkt niemand te beseffen. Justitie durft ook niet te zeggen dat de verklaring een idiote complottheorie is, of dat Faek liegt, of dat Wim Dankbaar hem verzonnen heeft. DAT is het sterkste bewijs! Waarom durft Justitie dat niet? Omdat Justitie als geen ander weet dat het een leugen zou zijn en niemand bij Justitie durft dat risico te nemen. Daarom reageert zelfs Harm Brouwer niet, want hij is samen met Joris Demmink verantwoordelijk voor het jarenlange bedrog naar de familie Vaatstra en de rest van Nederland. Dus als Bauke alles wil weten over de moord op zijn dochter, dan moet hij vooral uitkijken naar het getuigenverhoor van Faek. Want Faek weet veel meer details dan hij in zijn verklaring prijsgeeft. Hij heeft al aangegeven dat Ali niet de enige dader was.

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Wat Maaike betreft, die volgens Moszkowicz niet aan haar verwerking zou toekomen en “kapot wordt gemaakt” door Wim Dankbaar, het is allemaal grote bullshit. Zelfs nu Maaike ziet dat de mail die door Ineke werd gestuurd, in de media uit haar naam wordt gebracht, om MIJ kapot te maken, durft ze niet haar vinger op te steken dat hier iets niet klopt. Met andere woorden, ze houdt de leugen over haar strijdmakker in stand. Dit terwijl ze zich jarenlang heeft beklaagd over de leugens van Justitie.

  Luister vanaf minuut 5:20:

  Wim: Bauke is gemanipuleerd.

  Maaike. Dat laat je dan wel zelf toe, Wim!

  Wim: Justitie zei: Je moet eens wat meer naar je man luisteren!

  Maaike: Juist! ik zei: Ik ben geen moslima en ik heb een eigen mening!

  BEN JE GEEN MOSLIMA, MAAIKE? HEB JE NOG STEEDS EEN EIGEN MENING? Wat laat jij dan nu toe?

  Wim

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Voor Maaike:

  Maaike, wil je nog meemaken dat ik de laffe klootzakken die de moordenaars van je dochter hebben weggesluisd achter de tralies breng? Dan moet je wel even wakker worden van de “nothing you have become”. Of niet, maakt ook niet uit, Maaike. Ik doe het ook wel zonder jou.

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Maaike, dit is ook een mooie. Denk aan Marianne en alle leugens:


  Dit nummer draaide ik grijs toen mijn vader overleed.

 12. Wim Dankbaar zegt:

  Perfect by nature.
  Icons of self-indulgence.
  Just what we all need,
  More lies about a world that…

  …never was and never will be.
  Have you no shame? Don’t you see me?
  You know you’ve got everybody fooled.

  Look, here she comes now.
  Bow down and stare in wonder.
  Oh, how we love you.
  No flaws when you’re pretending.

  But now I know she…

  …never was and never will be.
  You don’t know how you’ve betrayed me.
  And somehow you’ve got everybody fooled.

  Without the mask, where will you hide?
  Can’t find yourself lost in your lie.

  I know the truth now,
  I know who you are,
  And I don’t love you anymore.

  It never was and never will be.
  You don’t know how you’ve betrayed me.
  And somehow you’ve got everybody fooled.

  never was and never will be.
  You’re not real and you can’t save me.
  Somehow now you’re everybody’s fool.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Ineke, ik begrijp jou niet. Wat is nu belangrijker? Geloof je echt dat Jasper Steringa de moordenaar van je zusje is? Waarom durf je niet te zeggen dat jij het mailtje aan mij hebt gezonden? Het werd je gevraagd tijdens de zitting van 24 juli. Je hield je mond. Moszkowicz zei dat je geen getuige was en niet hoefde te antwoorden. Maar beste Ineke, als jij het mailtje niet gezonden hebt, dan had je dat toch gewoon aan de rechter kunnen zeggen? Het feit dat je dat niet deed, betekent toch dat jij de afzender was? Wat bezielt jou, Ineke? Door wie ben je beïnvloed dat je je bloedeigen moeder onder curatele stelt en bezit neemt van haar laptop? Ik snap er helemaal niets van.

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Ineke, als Faek vertelt dat hij getuige is geweest van de moord op je zusje in de caravan van Wolfgang, en dat op dag 1 aan de politie heeft verteld (Jan Verkaik), waarom wil jij daar niks van weten? Talk to me. Are you stupid? Jan Verkaik wordt in het dagboek van je moeder een “rotvent” genoemd. Door je vader! Terecht! Want hij wist op de dag van de moord van Faek dat je zusje door Ali Hassan is vermoord. Snap je niet dat Jan Verkaik jullie van het begin af aan bedrogen heeft, in opdracht van zijn superieuren Harm Brouwer en Joris Demmink? Jan Verkaik was maar een minkukel, Ineke. Die moet zijn bek houden. En dat doet hij ook, Want wat ik over hem zeg zou direct een smaad en laster zaak tegen mij moeten brengen. Snap je dat, Ineke? Snap je waarom hij dat niet doet, Ineke? Snap je dat dit de meest zware beschuldiging is tegen een politieman? De politieman die verantwoordelijk was voor het onderzoek naar de moord op je zusje? Waarom klaagt hij mij dan niet aan, Ineke? Je snapt het niet, hè? Hij mag mij niet aanklagen, omdat dan boven water komt dat hij slechts in opdracht handelde van Joris Demmink en Harm Brouwer. Snap je het nu, Ineke? Ga je even het dagboek van je moeder lezen? Dan wordt je niet meer geremd door kennis van zaken.

 15. Akky van der Veer zegt:

  De hele familie Vaatstra is gebrainwashed, Wim, Maaike nu ook, helaas…

 16. Wim Dankbaar zegt:

  Ineke, ken je deze scene? Why won’t you die? Behind this mask there is an idea, And ideas are bulletproof.

  Mr Creedy is Harm Brouwer/Joris Demmink, de wegsluizers van de moordenaars van je zusje.

 17. Wim Dankbaar zegt:

  Je vraagt je af waar die haat vandaan komt in het mailtje van Ineke. Let wel, ik had Ineke nog nooit gesproken of ontmoet. Totaal gebrainwashed door Justitie. En neem dan Johan, die mij met de dood bedreigt. Hoe krijgt Justitie het voor elkaar? Het begon al in 1999, Jan Verkaik zei toen tegen Bauke en Maaike dat als ze zich met het onderzoek blijven bemoeien, zij hun andere kinderen ook kwijtraken. Die kinderen waren toen al bewerkt. Fijne empathische Jan Verkaik.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s