Mijn pleidooi voor het KG aanstaande maandag, 15:30 uur , rechtbank Haarlem

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 22 juli 2017 23:45
Aan: ‘kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl’
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl); moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: RE: Terpstra/dankbaar

Geachte mevrouw Beentjes,

Gelieve mijn pleidooi voor aanstaande maandag door te sturen aan de voorzieningenrechter van dienst.

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/07/22/mijn-pleidooi-voor-het-kg-aanstaande-maandag-1530-uur-rechtbank-haarlem/

Gezien de veel te korte voorbereidingstijd en de afwijzing van mijn verzoek tot uitstel, is dit het beste wat ik kon doen. Ik blijf van mening dat Mr. Moszkowicz ook nu weer de goede procesorde heeft geschonden en misbruik heeft gemaakt van het recht.

Zoals u kunt zien duurt mijn pleidooi 34 minuten. Die tijd kunnen we ons besparen tijdens de zitting als de rechter daar tevoren van kennis neemt. Net zoals de rechter kennis heeft kunnen nemen van de plotseling veel uitgebreidere dagvaarding van mr. Moszkowicz, die naar mijn overtuiging veel te laat is ingebracht, nota bene omdat mijn raadsman uw rechtbank daarop attent maakte.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

cc aan mr Stapel en mr Moszkowicz

 

Edelachtbare,

Ik sta hier terecht wegens een contactverbod met Maaike Terpstra. Eerst wil ik u zeggen dat mijn historie met Mr. Moszkowicz, de beweerde raadsman van Terpstra, reeds dateert van oktober 2013. In de navolgende periode heeft Mr. Moszkowicz talloze procedures tegen mij aangespannen, naar mijn  overtuiging met het doel om mij zoveel mogelijk te beschadigen, zowel financieel als qua reputatie, teneinde mij de mond te snoeren in mijn missie om een zeer groot rechtsschandaal bloot te leggen. Dit schandaal komt er kortweg op neer dat ik heb ontdekt dat de hoogste regionen van Justitie de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra direct hebben geweten, maar de werkelijke moordenaars een vrijgeleide hebben gegeven  en medeplichtigen de hand boven het hoofd hebben gehouden. Met andere woorden: zij hebben de nabestaanden van Marianne en de rest van Nederland jarenlang belogen en bedrogen. Op kosten van de gemeenschap. Het behoeft geen betoog dat dit een enorm schandaal zou zijn. Inderdaad een zeer omvattend complot van leden van de overheid, dat in het algemeen maatschappelijk belang dient te worden blootgelegd. Dat deze versie de waarheid is, daar ben ik meer van overtuigd dan ooit tevoren. Ik heb immers juist na de veroordeling van Steringa vele harde bewijzen gevonden voor deze versie.  Opvallend daarbij is dat de heren van Justitie die ik met naam en toenaam beschuldig van deze gruwelijke ambtsmisdrijven nooit iets tegen mij hebben ondernomen, terwijl een zwaardere aantijging eigenlijk niet denkbaar is.

Voor deze stellingname heb ik tot voor kort de steun genoten van de ouders van Marianne, met name haar moeder Maaike Terpstra. Sterker, ik ben tot die stellingname gekomen naar aanleiding van hun input. Het was Bauke Vaatstra die zich kort voor de arrestatie van Jasper Steringa zich van mij heeft afgekeerd, om voor mij onduidelijke redenen. Dit geldt echter niet voor Terpstra, die voor zover ik weet altijd achter mijn bevindingen is blijven staan, ook na de arrestatie en veroordeling van Steringa. Zij is echter monddood gemaakt onder druk van haar eigen kinderen die haar hebben verboden om nog langer mijn stellingen te ondersteunen en contact met mij en medestanders te onderhouden. Dit op straffe van het contact met haar kinderen en kleinkinderen. Het is Terpstra zelf die dit meerdere malen heeft verteld aan meerdere personen. Van deze personen heb ik in voorgaande procedures reeds verklaringen ingebracht.  Ik voeg daar op deze zitting een verklaring aan toe van Gerard Veenstra als productie 1. Hierin zegt Terpstra dat zij niet gelooft dat Jasper Steringa de moordenaar van haar dochter is. Alsmede dat zij absoluut geen geld wil hebben voor iets wat met de moord op haar dochter heeft te maken.  Ik zuig dit dus niet uit mijn duim maar heb hier vele verklaringen voor.

 

Ook heeft Terpstra dit zelf gezegd in een opgenomen gesprek met André Vergeer dat reeds jaren lang op Youtube staat: Een citaat uit dit gesprek luidt als volgt.

Ja.. Ik heb wel vraagtekens, ik heb gisterenavond die uitzending van Peter R. de Vries gezien en dan denk ik dat klopt niet. Maar ja, wat klopt niet. Daar kun je niet achter komen en eh .. ja, sommige dingen denk ik, dat kán niet de waarheid zijn. Ik weet het niet meer. Maar ik eh, ik heb m’n kinderen beloofd …. , en anders raak ik ze helemaal kwijt. Dat ik er helemaal mee kap, geen contacten meer, geen e-mail, jullie zoeken het maar uit maar zonder mij. Ik kan het niet meer. (…) Ik wil het niet meer en ik wil het niet meer ten koste van m’n andere kinderen. Want ja, daar kan ik echt niet buiten. 

Hier zegt Terpstra zelf dat ze haar kinderen kwijt raakt als ze nog contacten blijft houden met de zogeheten “complotdenkers”. Een eis van Moszkowizc dat ik niet zou mogen zeggen dat zij emotioneel gechanteerd wordt, is dus werkelijk absurd. Zij zegt het immers zelf! Het is te zot voor woorden dat juist Terpstra nu een contactverbod van mij zou eisen namens haar raadsman. Alle procedures die tegen mij zijn aangespannen door haar beweerde raadsman zijn volgens hem op haar initiatief gestart. Gezien de voorgeschiedenis is dit volstrekt ongeloofwaardig. Ook dit heeft zij tegenover talloze personen ontkend. Ik blijf daarom volharden dat de werkelijke opdrachtgevers van Moszkowicz haar ex-man en haar kinderen zijn. Ook ben ik overtuigd dat de regie en sponsoring voor deze procedures op de achtergrond van het OM komt. Zij zijn het immers die het meest te verliezen hebben als mijn versie van de moord ooit bewaarheid wordt. Zij zijn het die het meest te winnen hebben om mij monddood en kapot te maken. Als we Moszkowicz moeten geloven, is het Terpstra die mij, als haar voormalige strijdmakker, wil benadelen en voor tonnen wil uitkleden.

Dit terwijl ik talloze aanwijzingen heb dat zij dit glashard ontkent. Zo heeft zij in het zogenaamde campingbezoek (productie 2)  van mijn co-auteur en medegedaagde Hans Mauritz  uitgebreid verklaard dat het initiatief tot het kort geding uit 2013  (waarin ook een contactverbod werd gevraagd) niet van haar kwam, dat zij niet op haar geweten wil hebben dat ik voor tonnen aan boetes riskeer. Het werd allemaal door Bauke en haar kinderen geregeld. Hoe dan ook, als we Moszkowicz moeten geloven is dit allemaal niet waar. Niettemin houdt hij Terpstra angstvallig weg van elke zitting en verzet hij zich tegen een getuigenverhoor van zijn beweerde cliënte. Hoe is een hartelijk gesprek met mijn partner Mauritz, waarin Terpstra het voor mij opneemt,  te rijmen met een contactverbod? Hoe is haar verklaring tegenover Gerard Veenstra dat zij geen cent wil verdienen aan de moord op haar dochter, te rijmen met tonnen aan claims van haar compaan Wim Dankbaar?

Ze liet me letterlijk weten: ‘Ik wist van niets. Dat hebben de kinderen en Bauke zonder mij in gang gezet. Ik begreep later pas dat het moest gaan over een verbod op het boek en een verbod om mijn dagboek rechtstreeks over te nemen. Met dat laatste was ik het overigens wel eens omdat het teveel verdere ellende binnen het gezin zou geven. Maar van mij had dat kort geding niet gehoeven omdat Wim beloofd had dat hij privé-zaken weg zou later en ik later ook had begrepen dat jullie helemaal niet van plan ware het dagboek een-op-een over te nemen. Maar, nogmaals, ik wist van niets”.

Dat Bauke Vaatstra en zijn kinderen de werkelijke motor zijn achter de procedures  blijkt wel aan een email van Vaatstra die Moszkowicz dom genoeg zelf heeft ingebracht. Ik breng deze email nogmaals in als productie 3. Hier beklaagt Vaastra zich over mij dat ik het dagboek van Terpstra zou willen publiceren en voert Klaske Ferwerda, de jarenlange vriendin van Terpstra, op als hoofdschuldige. Aan diezelfde Klaske Ferwerda stuurt Terpstra twee maanden later een warme kerstkaart.

De verklaringen van Klaske Ferwerda, die duidelijk maken hoe het werkelijk zit, breng ik in als productie 4, 5 en 6.

Het is ook Vaatstra die mij herhaalde malen belasterd heeft via de media, waarin hij mij onder meer een gestoorde idoot, vieze leugenaar en meer heeft genoemd, en mij ervan beschuldigt dat ik Terpstra gehersenspoeld heb. Dit terwijl Terpstra zelf daarna nog heeft gezegd dat zij haar ex man verafschuwt en achter mijn boek en bevindingen blijft staan. Ter staving breng ik in als productie 7 de email van Akky van der Veer uit januari 2015 waarin zij verslag doet van een gesprek met Terpstra.

Voor de huidige vordering tot een contactverbod is het van belang te weten waar deze vordering vandaan komt. Volgens Moszkowicz is het Terpstra die de procedures tegen mij heeft aangespannen. In diverse tegenrechstzaken die ik ter noodzakelijke verdediging tegen hem heb moeten aanspannen, hebben reeds drie rechters vastgesteld dat hij misbruik heeft gemaakt van recht en onrechtmatig beslag heeft gelegd op tegoeden van mij. En deze tegoeden ook onrechtmatig heeft geëxecuteerd. Dit heeft er toe geleid dat hij 83 % van de geïnde gelden heeft moeten terugbetalen. Over de resterende 17% loopt nog een hoger beroep. Maar dit is nog maar een schijntje vergeleken met de kosten aan advocaten die ik heb moeten maken om mijn recht te halen tegen zijn onrechtmatige handelen. Dientengevolge loopt er ook een tuchtklacht van mij tegen Moszkowicz, die ik zeker zal winnen. Ik heb immers reeds meerdere rechterlijke uitspraken dat hij mij onrechtmatig heeft benadeeld. Waarbij hij ook nog de schaamteloosheid heeft om de verantwoordelijkheid af te schuiven op zijn beweerde cliënte Terpstra. Volgens hem is zij immers zijn opdrachtgever. Elke jurist weet dat dit niet kan. Het is juist de advocaat die aansprakelijk is voor foute adviezen aan zijn cliënt, dan wel onrechtmatige daden jegens de wederpartij. Een cliënt die naar mijn overtuiging helemaal niets weet van de uit haar naam aangespannen procedures. Toch blijft Moszkowicz als een niet aflatende pitbull maar doorgaan met het aanspannen van onrechtmatige procedures tegen mij. Dit kan volgens mij niet anders omdat hij zich geruggesteund weet door het OM, naar mijn overtuiging mijn werkelijke opponent in deze hele affaire.

Ook dit huidige contactverbod is volstrekt onrechtmatig. Het is volgens Moszkowicz Terpstra die mij in gerechtelijke procedures heeft betrokken. Volgens hem was die relatie eerst positief maar nu 180 graden gedraaid naar negatief. Hoe dan ook is er sprake van een relatie tussen mij en Terpstra. In een relatie wordt gecommuniceerd. Wat dat betreft is de volgende communicatie relevant:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 20:19
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl); harriet@advocatenkantoordekroon.nl
Onderwerp: inzake tuchtklacht

Heer Moszkowicz,

In het kader van de tuchtklacht verzoek, zonodig sommeer ik u een reactie te geven op de twee communicaties die ik u, met CC aan uw vermeende cliënte Terpstra,  heb gestuurd, te weten 1) mijn voorstel tot een minnelijke regeling en 2) de getekende verklaringen van Faek Mustafa, Riad Elmakhour en Rida Hashimi.   Voor zover nodig motiveer ik dit als volgt:

Ad 1) Het is uw cliënte die volgens u de lopende procedures tegen mij heeft gestart. Ik meen dat het mij vrijstaat om haar en u, als haar beweerde raadsman, een minnelijke regeling aan te bieden, maar nog meer om daar een reactie op te vernemen, afwijzing, dan wel acceptatie, in elk geval een reactie.

Ad 2) Het is uw cliënte die altijd heeft beweerd/gemeend dat haar dochter is vermoord door asielzoekers, alsmede dat zij door Justitie is belogen en bedrogen in het onderzoek. Daarenboven heeft zij aan verscheidene personen laten weten dat zij niet gelooft dat Jasper Steringa de moordenaar van haar dochter is.  Ik heb dus gegronde redenen om aan te nemen dat haar mening niet veranderd is, ook niet na de veroordeling van Jasper Steringa. Vanuit deze optiek lijkt/leek het mij niet meer dan logisch en opportuun dat ik haar en u de getekende verklaringen stuur van maar liefst drie ex-asielzoekers, die haar mening staven, zo niet bewijzen. Ex-asielzoekers die allen verklaren dat haar dochter door de asielzoeker Ali Hassan is vermoord, bovendien dat deze Ali Hassan niet de man was die in 1999 door Justitie werd aangehouden in Istanbul. Het behoeft voorts geen betoog dat wanneer deze verklaringen in rechte stand houden, bijvoorbeeld middels getuigenverhoren onder ede, iets waarvoor ik mij zal inzetten, recht gedaan zal worden aan de ware toedracht van de moord op haar dochter, nog even afgezien van het veel grotere belang dat Justitie haar en heel Nederland 18 jaar lang heeft belazerd op kosten van de gemeenschap. Ik kan mij tevens niet voorstellen dat Terpstra de procedures tegen mij ooit had begonnen, als eerder had vastgestaan dat haar dochter door een asielzoeker is vermoord, waarbij het extra stuitend is dat Justitie dit vanaf dag 1 heeft geweten, in feite min of meer het vermoeden zoals zij in haar “dagboek” beschrijft. Het komt mij dan ook zeer vreemd voor dat u suggereert dat uw cliënte aanstoot zou nemen aan deze twee communicaties, zodanig dat zij een contactverbod met mij zou willen eisen. Het gaat er bij mij eenvoudig niet in dat Terpstra zich radicaal achter de “oplossing” van Justitie geschaard zou hebben en geen prijs stelt op de bewijzen voor haar mening zoals ik die u en haar heb gestuurd.

Hoe dan ook, ik heb op beide communicaties geen reacties ontvangen. Deze reacties eis ik van u.

Mvg

Wim Dankbaar

Ik wil maar zeggen, in het kader van de relatie die Terpstra en ik noodgedwongen hebben, waarin zij mij beweerdelijk in rechte heeft betrokken, is het volstrekt legitiem dat ik haar en raadsman een minnelijke regeling aanbied. Zij loopt immers aanzienlijke risico’s dat ik ook haar aansprakelijk stel voor het vastgestelde onrechtmatige handelen van haar advocaat. Dit is bovendien, naast de legitimiteit ervan,  de minst invasieve poging tot contact denkbaar.  Daarom is het belachelijk dat Moszkowicz een fysiek contactverbod eist om mij niet binnen 100 m van haar te begeven. Ik heb NOOIT fysiek contact met haar gezocht sinds de arrestatie van Steringa.  Het aanbod was dus ook in haar belang. Evenzo is het legitiem dat ik haar de onlangs verworven getekende verklaringen van de drie asielzoekers per email stuur. In feite is dat mijn plicht! Zeker gezien ik alleen maar aanwijzingen heb gekregen dat Terpstra nog steeds achter mijn bevindingen staat en nog steeds meent dat asielzoekers verantwoordelijk waren voor de moord op haar dochter.  Voeg daarbij dat Justitie niets met deze bewijzen wil doen en haar jarenlange stelling dat zij bedrogen is door Justitie, wordt slechts kracht bijgezet. In plaats van deze volstrekt legitieme communicaties, krijg ik geen reacties op mijn voorstellen, maar out of the blue een eis tot een contactverbod van haar raadsman. Dit is de wereld op zijn kop.

Maar desondanks lieten ik en mijn raadsman weten dat ik Terpstra niet meer zal benaderen met dergelijke vragen of voorstellen. De noodzaak of spoedeisendheid  voor een contactverbod is daarmee volledig verloren gegaan. Wat dat betreft is dit kort geding ook weer misbruik van recht van Moszkowicz.  Ik heb Terpstra immers niet nodig om zich alsnog achter mij te scharen om mijn gelijk te bewijzen. Het zou prettig zijn, maar dat doe ik ook wel zonder haar. Het gaat mij immers in de eerste plaats om aan te tonen dat onze overheid de ware toedracht in de doofpot heeft gestopt en  deze familie en ons allen tot op de dag van vandaag heeft belazerd.  Wat dat betreft speelt er op 15 augustus aanstaande bij de rechtbank Rotterdam een verzoek van mij om Faek Mustafa onder ede te horen, zodat hij de nu ook bij Terpstra bekende getuigenverklaring in rechte gestand kan doen en alles kan vertellen over de ware toedracht van de moord op de dochter van Terpstra. Hij heeft zelf reeds aangegeven dat hij daar voor open staat. Dat Terpstra en de rest van haar familie daar geen interesse in zouden hebben, blijft bijzonder merkwaardig. Nog merkwaardiger is dat ik de hoofdverantwoordelijken voor deze doofpot, Joris Demmink en Harm Brouwer, heb uitgenodigd voor deze zitting, om te bepleiten dat dit getuigenverzoek voorkomen moet worden, mijn uitnodiging hebben afgeslagen. In feite hadden zij reeds lang zelf het OM opdracht moeten geven om Faek te horen. Het is immers hun ass on the line, om het in goed Engels te zeggen. Maar ik moet alles alleen doen om deze doofpot te bewijzen. Ik ben er inmiddels aan gewend, net zoals ik gewend ben aan de tegenwerking die mij hierbij wordt geboden, met name door Moszkowicz.

Het is voor mij zonneklaar dat Moszkowicz een vlucht naar voren maakt in het vooruitzicht van mijn te winnen tuchtklacht. Hij blijft zich bedienen, ook weer in deze zaak, van pertinente onwaarheden. Het is een strategie van met zoveel mogelijk hagel schieten in de hoop dat er wat blijft hangen. Zo blijft hij volhouden dat deze email door zijn cliënt is gestuurd:

From: Maaike Terpstra [mailto:terp65@msn.com]
Sent: dinsdag 20 november 2012 14:57
To: wim dankbaar
Subject: RE: Maaike, waarom Jasper S niet de dader KAN zijn. Laat je niet ringeloren door het OM.
 

voor de laaste keer LAAT ME MET RUST, ik wil NOOIT geen contakt meer met jou en je bende incl Klaske

In feite is deze email de grond onder zijn stelling dat Terpstra reeds 2 dagen na de arrestatie van Steringa heeft aangegeven dat zij geen contact meer wil hebben met mij. Echter, hij weigert een bevestiging te geven van Terpstra dat zij deze email daadwerkelijk aan mij heeft gestuurd. Dit komt omdat ik hem reeds talloze malen heb verteld dat deze email door Terpstra’s dochter Ineke is gestuurd. Dit heeft Terpstra duidelijk aan Klaske Ferwerda verteld, wat ook naar voren gebracht wordt in de verklaringen van Ferwerda.

Email gestuurd door Ineke, dochter van Maaike, vanaf de computer van Maaike uit naam van Maaike aan Dankbaar. Ineke heeft bezit genomen van de computer om deze te schonen van alle correspondentie en adressen van “complotters”. Niet alleen ontnemen deze kinderen hun moeder haar wilsbeschikking, maar ze roven zelfs haar identiteit.

We hebben hier dus te maken met een geval van identiteitsfraude, maar toch blijft Moszkowicz dit misbruiken om de rechters te misleiden. En dit is dan de poot onder zijn stoel om nu weer een contactverbod te eisen. Het is bespottelijk! Mocht de rechter nog twijfelen dat Moszkowicz hier een onwaarheid debiteert, dan doe ik een beroep op het gezond verstand. Het is volstrekt  ongeloofwaardig dat Terpstra mij een degelijke email zou sturen. Tot deze email had zij immers een uitstekend contact van wederzijds respect met mij. Een paar maanden ervoor stuurde Terpstra mij nog de volgende email:

From: Maaike Terpstra [mailto:terp65@msn.com]
Sent: woensdag 6 juni 2012 13:46
To: Wim Dankbaar; ‘Andre Vergeer’; ‘Klaske Ferwerda’; ‘David Haan de’; ‘Gerrit Veldman’; ‘Hilly Veenstra’; spander@hetnet.nl; ‘Ronnie Pander’; ‘A. K.’
Subject: Re: 16 mei 1999

halo wim

eindelijk kan ik mijn mails lezen op de camping blij dat jullie deze goede dingen doen via hero brinkman .heb nog met hem gebeld en het nodige uitgelegd

hij vroeg ook naar Bauke .heb gezegd dat die vanaf het begin met elke wind meewaaide ,maar ik sta, en blijf achter jullie bevindingen staan .de kamervragen zijn duidelijk ,laten ze daar niet onderuitkomen ,het doet allemaal heel veel met mij (despanning) ben al meerdere keren naar de dokter geweest,hoop het vol te kunnen houden ,jammer dat de kinderen en denk ook Bauke weer in de justitie geloven met hun nieuwe theorie ,inderdaad Wim ben ik geschokt door het nieuwe gegeven dat ze met een bekende het weiland ingelopen zou zijn ,wat een afgang voor je kind wat is vermoord,

groeten Maaike

Het is dan ook volstrekt onmogelijk dat de bedoelde email door Terpstra is geschreven, zoals Moszkowicz blijft beweren. Het is onmogelijk dat Terpstra refereert aan Klaske Ferwerda en mij als een “bende”. Klaske Ferwerda, die twee maanden laten een warme kerstgroet van Terpstra toegezonden krijgt. Hoezo nooit meer contact met de bende van Klaske?

Mocht er nu nog twijfel zijn, dan geef ik een facebook communicatie tussen Klaske en Ineke van rond dezelfde tijd als productie 8. Hierin uit Ineke zich op dezelfde wijze als in de email naar mij.

Ineke Schotanus

hoi lees ik dat jij ook al gefeliciteerd word op je fb, onvoorstelbaar je hebt ons de laatste jaren zoveel leed aangedaan, en nu zeker met de eer strijken. Dit bewijst maar weer dat jij met je klokkeluidersbende alles uit jullie duim hebben gezogen, alleen om jezelf belangrijk te maken. Ik hoop en verzoek je om ons nu en voor altijd met rust te laten, en vooral ons moeder. ineke

14:52 Ineke Schotanus

hoorde dat je zometeen weer op de radio komt, mijn moeder is door jullie gehersenspoeld, jij hebt de fb pagina met dankbaar van us marianne. en jij me vertellen dat ik de moeite moet nemen om met mn moeder tepraten, hoe durf je. jij hebt beloofd, ja tegen een vrouw die die beschermt moet worden tegen mensen zoals jij en dankbaar waarom wil je zo graag op de voorgrond?, ben jij belangrijker dan de familie zelf? Waarom zoek je niet een andere hobby, en val ons niet LASTIG, en reageer aub niet in de media, je zet jezelf voor schut

Let wel, ook hier gebruikt Ineke weer het woord “bende”. Een woord dat Maaike nooit zou gebruiken.  Bovendien stelt ze net als haar vader, dat haar moeder gehersenspoeld is door deze “bende” en beschermd moet worden tegen de “bende”.   Maar Moszkowicz houdt gewoon vol dat de email aan mij door haar moeder is gestuurd? Terwijl hij beter moet weten. Het bewijs dat hij inbrengt als een wens van Terpstra voor een contactverbod is dus gewoon een ordinaire vervalsing. Deze wens komt van zijn werkelijke opdrachtgevers, Bauke Vaatstra en zijn kinderen. Er is in dit verhaal maar één partij die gehersenspoeld is. Dat zijn Bauke Vaatstra en zijn kinderen. Door het OM wel te verstaan. Het meest intelligente lid van de familie, Maaike Terpstra is niet gehersenspoeld.

Voor het geval ik mij nog moet verdedigen tegen een contactverbod met Johan Vaatstra , de jongste zoon van de familie, zeg ik dat dit helemaal van God los is. De kinderen van de familie hebben zich nooit met het onderzoek bemoeid. Dit is altijd het pakkie aan van hun ouders geweest. Met Johan heb ik echter een lange historie sinds de arrestatie van Jasper Steringa. Kort daarna heeft hij mij om twee uur ’s nachts wakker gebeld met de bedreiging dat hij me de kop van mijn romp zou komen afrukken. Waarschijnlijk omdat hij zo dronken was, was er geen land met hem te bezeilen. Ik vroeg hem nog waar zijn agressie vandaan kwam en nodigde hem uit om er eens rustig over te praten. Hij zei: Zo zit ik in elkaar, dat is hoe ik dingen oplos. Ik heb van deze doodsbedreiging geen aangifte gedaan, omdat ik het niet serieus nam.

Dit was mijn tweede contact met Johan. Daarvoor had ik hem ook al eens gesproken toen ik zijn moeder belde. Hij nam toen de telefoon op omdat hij daar toen logeerde. Voordat hij mij met zijn moeder doorverbond, vroeg ik hem wat hij nu van de situatie dacht. Ik herinner zijn antwoord nog goed: Wim, Ik bemoei me nergens mee, het zal mijn leven niet beïnvloeden.

Vervolgens heb ik ook een driegbrief per post gekregen, gericht aan mijn vrouw en kinderen. Deze brief breng ik in als productie 9. De strekking van de boodschap was dat als mijn vrouw en kinderen mij niet bewogen om te stoppen met publiceren over deze zaak, ik in het ziekenhuis zou belanden. De handgeschreven brief was getekend door “Groep Zwaagwesteinde”. Heel laf en anoniem dus. Daarom kan ik niet bewijzen dat hij van Johan kwam, maar ik weet het wel zeker.  Ook dit heb ik niet serieus genomen, omdat de brief duidelijk was geschreven door een ziek persoon, maar helaas heeft de brief wel indruk gemaakt op mijn vrouw en kinderen.

 

De volgende ervaring met Johan was in de zomer van 2014 toen Mauritz en ik boeken aan het uitdelen waren in Oudwoude, de woonplaats van Jasper Steringa. Johan kwam toen briesend en schuimbekkend een baksteen naar Hans Mauritz gooien. Deze baksteen mistte het hoofd van Mauritz op een haar na, maar wel zodanig dat zijn bril van het hoofd geslagen werd en kapot was. Een pure poging tot doodslag, waarvan de aangifte niet werd vervolgd door het OM. Ondanks 4 getuigen van het voorval. Ik was er op dat moment niet bij omdat  ik een medewerkster naar huis bracht. Maar het is wel duidelijk dat Johan hetzelfde voor mij in petto had gehad, hoewel ik niet bang voor hem ben. Hij wilde mij immers de kop van de romp trekken. Toen ik terugkwam werd mij het voorval uit de doeken gedaan. Johan had het hazenpad gekozen nadat Mauritz hem aanzegde tot een poging tot doodslag.

Het is dus Johan Vaatstra die mij keer op keer heeft bedreigd en contact met mij heeft gezocht. Daarom is het ook van de zotte dat er nu een contactverbod met hem wordt gevorderd. Juist vanwege mijn laatste publicaties over hem. Want niemand weet hoe dit zit. Hij heeft contact met mij gezocht! Weer op een laffe anonieme manier, maar helaas voor hem ook op een doorzichtige manier. Hij heeft mij onlangs onder de identiteit van zijn ex vrouw, Gryte Schaafstal, de moeder van drie van zijn kinderen, twee boodschappen gestuurd, waarvan hij kennelijk wilde dat ik deze op mijn weblog plaatste. Deze boodschappen die ook weer een nauwelijks verholen bedreiging inhielden, luidden als volgt:

 

wobke commented on Boodschap aan Freddy en Johan Vaatstra

Zal ik ook maar even Johan en Freddy toespreken. Wat een klootzakken zijn jullie zeg! Om jullie bloedeigen moeder zo het …

wim als johan voor jou staat en jou kop van de romp trekt zoals hij zegt .. doe jij dan aangifte zoals een schijtlijster als hans Mauritz
of neem je het zoals je hem uitdaagt (zoals een man betaamd)
ik denk dat je schreeuwt zoals je maatje mauritz maar de tijd zal het leren

Approve  Trash | Mark as Spam

 

More information about wobke

URL:
Email: gryteschaafstal@hotmail.com
Whois: http://whois.arin.net/rest/ip/81.206.161.106 (IP: 81.206.161.106)

 

wobke commented on Open brief aan de familie Vaatstra, Bauke, Maaike, Wilma, Willem, Ineke, Johan, Freddy en Rennie.

Beste Bauke, laat ik met jou beginnen: Yehudi, Maaike en Bauke, Marianne  is verkracht en vermoord door de asielzoekers …

wim je word met de dag gekker je hebt nog nooit wat opgelost en het is altijd deschuld aan justitie omdat jij nou eenmaal geen omonstotelijk bewijs kan leveren je hebt wel 80 zaken in je archief waarvan jij de oplossing hebt en justitie er anders over denkt je hebt hele pagina,s met theorieen maar nooit de oplossing van een zaak waar van eindelijk iemand word opgepakt zoals bij de fam vaatstra en als je dat niet lukt dan val je de hele fam gewoon al jaren lastig via je pc,tje met je whiskey voorraad bij de hand voor inspiratie met je gekke geest je bent je gezin al kwijt je hebt alleen dorpsgekken als vrienden en steun begint het je nou nog niet te dagen dat zo langzamerhand geen mens in nederland je meer serieus neemt ?
en de mensen die om je heen dralen en je voeden met info die hebben ook allemaal een klap met de molenwiek gehad dus die info heeft ook waarde van nada njet niks

dus wimmetje :kom met bewijs zodat officier van justitie de zaak openbreekt ..(omonstotelijk dna bv) lukt je dat niet zoals zo veel hou er mee op mensen lastig te vallen met je laster en ga aan het werk doe wat nuttigs en hef deze fantasie website op staat toch geen waar woord in van jou kant groeten wobke

Approve  Trash | Mark as Spam

 

More information about wobke

URL:
Email: gryteschaafstal@gmail.com
Whois: http://whois.arin.net/rest/ip/81.206.161.106 (IP: 81.206.161.106)

 

Merk op dat Johan mij deze postings stuurde onder twee verschillende emailadressen gryteschaafstal@hotmail.com en gryteschaafstal@gmail.com, onder het pseudoniem “Wobke”. Later bleek mij dat Wobke de broer van Gryte Schaafstal is, de ex-zwager van Johan, zij het dat de werkelijke spelling van zijn naam Wopke is.  Dus daar ging Johan ook weer in de fout. De emailadressen van zijn ex Gryte kunnen alleen maar bekend zijn bij Johan. Ergo, Johan zocht wederom contact met mij, met wederom bedreigende boodschappen onder een valse identiteit, nota bene zijn ex-vrouw, de moeder van zijn kinderen. En nu wordt er een contactverbod geëist tussen Johan en mij? Het is toch helemaal van de wereld? Op het moment dat ik deze boodschappen kreeg, wist ik niet wie Gryte Schaafstal was. Daarom ben ik op onderzoek uitgegaan en vond al snel, onder meer via facebook, dat zij de ex van Johan is. Nog steeds in de veronderstelling  dat zij de zender van deze boodschappen was, heb ik daarom het door Moszkowicz en Johan gewraakte artikel “Wobke” op miijn website geplaatst.

Tot ik de volgende email van Gryte zelf kreeg:

Beste Wim
Ik schrik enorm van uw publicatie. Nog ik of mijn broer hebben iets te maken met de door u gepubliceerde correspondentie te maken. Sterker nog ik distantieer mij al jaren van de fam. Vaatstra en wens ook op generlei manier met hen geassocieerd te worden. Mocht u mij en mijn kinderen respecteren zou u dan zo vriendelijk willen zijn de betreffende publicatie te toetsen op juistheid ? Maar meer zou ik het nog waarderen dat u mij en mijn kinderen buiten de discussie Vaatstra laat en de publicatie verwijderd van uw website
Vriendelijke groet,
Gryte Schaafstal


Vervolgens heeft zich een emailwisseling en telefonisch contact tussen mij en Gryte ontsponnen, waarin zij mij uitgelegd heeft dat zij niets te maken heeft met de boodschappen die Johan onder haar naam heeft gezonden. Ik heb Gryte leren kennen als een hoog opgeleide, intelligente vrouw, transplantatie coordinator bij het UMCG, die al jaren overhoop ligt met haar ex Johan. Zo vertelde zij mij dat Johan  40 mille achterloopt in alimentatieverplichtingen, in bezit van vuurwapens is, een excessieve drinker, zeer agressief, haar bedreigt,  en een coke verslaving heeft. Bovendien dat het niet de eerste keer is dat hij misbruik maakt van haar identiteit. Zij nodigde mij uit om de “handen inéén te slaan” omdat zij binnen twee dagen aangifte tegen Johan  zou doen. Zij vroeg mij om daarbij aanwezig te zijn om haar te ondersteunen.  Die aangifte heeft zij inmiddels gedaan, maar we hebben er beiden van afgezien dat ik daar bij zou zijn.

Beste Wim

Bij verder nadenken wil ik toch onze afspraak annuleren Mijn gesprek zal ook vele prive elementen bevatten die ik eerst alleen met de politie wil bespreken Ik hoop op je begrip !

Mocht het nodig zijn dan blijf ik wel graag in contact

Gryte Schaafstal

Transplantatie coordinator UMCG

 

Op 4 jun. 2017 om 11:59 heeft Wim Dankbaar <dank@xs4all.nl> het volgende geschreven:

Ik heb overigens alle berichten met jouw naam verwijderd. Op zich vond  ik het wel relevant om te laten zien hoe Johan in de discussie over  deze zaak de naam van zijn ex in deze zaak misbruikt, nota bene de moeder  van zijn kinderen. Wat een hufter. Maar aan de andere kant is het te privé, en Johan is labiel genoeg om onder invloed gekke dingen te doen.

Wim

Van: Schaafstal, GT (chir)

Verzonden: zondag 4 juni 2017 13:01

Aan: Wim Dankbaar

Onderwerp: Re: Contact

Dank daarvoor

Je schat Johan aardig goed in…..

Gryte Schaafstal

Transplantatie coordinator UMCG

Edelachtbare, ik vraag u dus deze andermaal vexatoire eisen van de heer Moszkowicz af te wijzen en hem in de kosten van dit kort geding te veroordelen. Het is volledig andersom. Ik word lastig gevallen door hem! Het is een vlucht naar voren. Hij is gewoon bang dat ik mijn gelijk ga bewijzen. Terecht! Want dat ga ik doen!

Wim Dankbaar

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

26 reacties op Mijn pleidooi voor het KG aanstaande maandag, 15:30 uur , rechtbank Haarlem

 1. N.E. Derlander zegt:

  Wim,

  Helder! En op tijd ingebracht.

 2. Sophia Blokker zegt:

  Het is niet te geloven dat dit allemaal kan gebeuren en de leugens die verspreid kunnen worden. Hoop dat deze doofpotaffaire spoedig geopend mogen worden en het recht zal zegenvieren.

 3. dirk zegt:

  wim diep respect voor je hou vol
  in rtl boelevaar je zag de angst in zn ogen,en wat een slijmballen daar die er bij stonden

  • hkokblog zegt:

   Dirk wat bedoel je precies te duiden met `in rtl boelevaar je zag de angst in hun ogen enz.`

   • Wim Dankbaar zegt:

    Ik denk dat Dirk bedoelde: Wat gaat die Peter R .de Vries tekeer tegen Wim Dankbaar! Waarom heeft hij zo’n sterke mening over Dankbaar? De man met wie hij ooit een uitzending over de moord op JFK maakte. Zou Wim Dankbaar misschien toch een punt hebben? Dat was geen angst maar verontwaardigng.

 4. Frans Gerenstein zegt:

  Beste Wim,

  Je bent ziek. Heel erg ziek. Zoek hulp.

  mvg Frans

 5. Reindert Groot zegt:

  Commerciële omroep = nepnieuws met extreem eenzijdige, volledig verkleurde en bovenal rancuneuze berichtgeving.

  Dokter Peter kan het als geen ander: stemming maken, z’n eerdere kwaadsprekerij in de herhaling gooien, met veel misbaar Dankbaar’s gestoordheid ‘aantonen’. Een panische gedrevenheid tentoonspreiden, het moet welhaast een lucratieve aangelegenheid zijn.

  Proces wegens smaad, laster e.d. ?

  RTL Holding BV is de naam waarmee CLT-UFA S.A. in Nederland opereert en diensten verricht ten behoeve van de Luxemburgse zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z, RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids, RTL 24 en RTL Lounge Radio.

 6. M zegt:

  Houd vol Wim.
  Respect.

 7. johnloup zegt:

  Er staat een artikel in de Gelderlander; het contactverbod zou ook voor Johan moeten gelden, ook hij eist een schadevergoeding. Vanwege het plaatsen vd fotos van zijn kinderen.
  Kan dat? Twee voor de prijs van één? Een dagvaarding die van 1 persoon komt en daarin voor twee personen eisen?
  Er wordt geeist dat in toekomstige publicaties geen woorden van Maaike en Marianne worden gebruikt. Ook worden er rectificaties geeist en een voorschot op de schadevergoeding.
  Nog steeds wordt vermeld dat Wim het dagboek toch publiceerde, die hardnekkige fout blijft rondgaan.
  Aan het eind vh artikel wordt verwezen naar youtube voor Wims verweer.

 8. Bas de Groot zegt:

  Heb je je ook verdiept in de verdwijning van Hanno van Mil? Ben benieuwd waar je in dat geval mee komt. Overigens voorspel ik dat de Rechter de eisen namens Terpstra volledig toewijst.
  (Mr B.W. De Groot)

  • N.E. Derlander zegt:

   @Bas de Groot

   “Overigens voorspel ik dat de Rechter de eisen namens Terpstra volledig toewijst”.

   Voor zover ik het begrepen heb, is er maar 1 eis door YM namens de beweerde cliënte Terpstra gesteld, namelijk een contactverbod. En die was al geruime tijd geleden door de heer Dankbaar aangeboden. Het KG was dan ook onzinnig (geld- en tijdverspilling) en dat de Rechter die eis volledig zal toewijzen is derhalve evident. Als de Rechter de zaak rechtvaardig behandelt, zal hij YM terechtwijzen op het in gang zetten van dit nodeloze KG, om redenen die ik hiervoor al schreef. Bovendien is hier m.i. sprake van misbruik van het recht door YM en het is te hopen dat de Rechter daar in zijn uitspraak nadruk op legt. En als de Rechter i.c. YM niet aanspreekt op z’n verantwoordelijkheid, dat dan andere Justitiabelen (rechters, advocaten en juridisch lesgevenden) wel doen, al was het alleen maar uit oogpunt van het zuiver houden van hun werkveld.

  • Ray zegt:

   Wat is daar het verhaal dan achter?

 9. tedsdam zegt:

  Wim je staat weer in het ad….

  • Japio zegt:

   Wat zou het mooi zijn als die laffe Chris Lomp voor dit nieuwste leugenachtige artikel gedagvaard werd!

  • landbouwer zegt:

   Ja naar aanleiding van een E Mail van mevrouw Terpstra aan Yehudi Moszkowicz.
   Maar waarom hebben wij die E mail dan nog niet gelezen?

  • N.E. Derlander zegt:

   @tedsdam

   Chris Klomp heeft een “waarheidsgetrouw” demoniserend verhaaltje samengesteld uit allemaal losse gegevens, het AD waardig. Jammer, dat er geen enkel hard bewijs getoond wordt door Chris Klomp.

   • tedsdam zegt:

    Inderdaad!We hebben toch die brieven gelezen van de moeder van Marianne.Case closed.

    • N.E. Derlander zegt:

     @tedsdam

     Als u met die brieven, de brieven bedoelt, die Wim onlangs publiceerde op Recht is krom, dan is de case helemaal niet closed.

     Wim heeft die brieven zelf geschreven (en dat ook zo vermeld) als ware die afkomstig van Maaike, m.i. als tegenhanger van de zogenaamde door Maaike aan Y. Moszkowicz gegeven informatie en opdrachten, zoals door Moszkowicz gesuggereerd, om aan te geven hoe de vork naar de mening van Wim werkelijke in de steel zit.

 10. Meret zegt:

  Hoe is het afgelopen?

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 13:52
  Aan: prdv@xs4all.nl
  CC: Onno van Raaij (Onno.van.Raaij@fremantlemedia.nl); leliveld@vandoorne.com; info@CTIVD.nl
  Onderwerp: Peter loopt weer leeg op Boulevard

  Peter,

  De obsessieve verbetenheid waarmee je me wederom afmaakt in Boulevard. Het begint op te vallen. En dan maar blijven zeggen dat je geen belang hebt. Is dat nog geloofwaardig? Leugen op leugen stapel je. Ik heb waanideeën. Tuurlijk Petertje!

  Dit zijn allemaal waanideeën:

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/14/ondersteundende-bewijzen-voor-verklaring-faek/

  Op mijn stelling dat je het OM, Harm Brouwer en Joris Demmink geholpen hebt om de doofpot dicht te houden, zeg je: Waarom zou ik? Kijk Peter, dat is nou een hele goeie vraag! Ontken je dan dat je deze uitzending in samenwerking met het OM hebt gemaakt?

  In mijn interviewtje met Boulevard heb ik ook het onderstaande gezegd, maar is natuurlijk niet uitgezonden.
  Allereerst wil ik zeggen dat jullie Peter r. de Vries de diepstgezonken journalist van Nederland is. Die mag gewoon zonder wederhoor in jullie programma zeggen dat ik helemaal kierewiet ben en moet worden afgevoerd in een dwangbuis . Schandalig. Hij heeft het ook al eerder geflikt in de wereld draait door. De situatie is dat dit de grootste doofpot ooit is met medewerking van Peter R. de Vries. Mijn team heeft nu verklaringen van 3 ex-asielzoekers getekend en wel, die allen verklaren dat Marianne verkracht en vermoord is door de hen bekende Ali Hassan, niet in het weiland maar in de caravan van de duitser Wolfgang waar zijn vriend Ludger Dill ook bij was. Faek Mustafa heeft aan ons verklaard dat hij ongewild getuige was en dit hele verhaal op de dag van de moord bij de politie heeft verteld. Dat is dus het echte schandaal. Justitie kent de ware toedracht vanaf dag 1 en heeft ons nu al 18 jaar lang voorgelogen op kosten van de gemeenschap. Ik ben dus helemaal niet kierewiet , maar probeer de samenleving een dienst te bewijzen door deze onvoorstelbare misdaad van Justitie te exposeren zodat het niet weer kan gebeuren.

  Het ergste is nog dat jij het bovenstaande ook allemaal weet. Peter, het bewijs dat je een laffe, hypocriete, leugenachtige, misdadige minkukel bent, ligt pontificaal op tafel. Immers, als ik waanideeën heb, dan had je, als de onverschrokken misdaadverslaggever die je claimt te zijn, ALLANG Faek Mustafa durven bellen om die waanideeën te bewijzen. Maar daar ben je veel te laf en corrrupt voor. In je OM uitzending ondersteun je de grootste leugen van het OM ooit, namelijk dat de juiste Ali Hassan is opgepakt in Turkije, terwijl je donders goed weet dat dit een truc was om de juiste Ali Hassan, die Demmink en Brouwer direct hebben weggesluisd, uit te sluiten. Hoezo ben je dan geen vazal van het OM?

  Faek zegt er dit over:

  Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

  Zijn vriend Rida zegt dit:

  Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. Ik heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. Ik heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.
  Op 15 februari 2012 wist jij al dat de “waarheid” echt aan het licht zou komen. Je stuurde me dit.
  Je zal mijn mail wel weer beantwoorden met een stortvloed van verwijten en cynische opmerkingen, maar dit is echt de laatste keer dat ik je heb geantwoord. Voor het geval het je nog niet duidelijk is: Je theorie berust op drijfzand en je terroriseert mensen die volkomen onschuldig zijn. Je zit er echt helemaal naast. De waarheid zal echt nog aan het licht komen, geloof me, maar niet via jou. En dan zal ook blijken hoe gruwelijk jij er naast zat.

  Peter, dus bijna ruim 8 maanden voor de arrestatie van Steringa wist jij dit al? Dat ik er gruwelijk naast ga zitten? Je had het beter zo kunnen zeggen: Het OM en ik zijn bezig met een scenario dat de doofpot voorgoed gaat sluiten. Om jou definitief de mond te snoeren, Wim. Het OM weet wat ze aan mij hebben. Ik bescherm zelfs Demmink!

  Grappig dat je weer Joris Demmink noemt in Boulevard. Zou ik niet doen. Want half Nederland weet inmiddels wel dat er aan Demmink een enorme stank hangt, en dat jij hem beschermt. Daar scoor je dus geen punten mee. Voor de beter wetenden straalt je obsessieve tirade in Boulevard alleen maar angst uit. Angst dat je ontmaskerd zal worden als de meest corrupte journalist van Nederland. Journalist is veel te veel eer voor jou. Charlatan is het juiste woord.

  Och mannetje, wat ben je toch doorzichtig. Als je Brouwer en Demmink zo graag wil beschermen, vraag ze dan eens waarom ze niet willen reageren. Dat zou pas mooi zijn voor Boulevard. Vraag Demmink even waarom hij het toestaat dat ik hem afbeeld als “Hoofd Doofpot” op de voorkant van mijn boek Het Vaatstra Complot. Vraag Brouwer even waarom hij nu al twee keer dit heeft gezegd:

  Geachte heer Dankbaar,
  De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.
  Vriendelijke groet,
  Secretariaat CTIVD
  Oh wacht! Indirect reageren we wel. Daar hebben we onze knechtjes Peter R. de Vries, Chris Klomp en Yehudi Moszkowicz voor!

  Hey Peter, als je Faek, Riad, Rida, Harm of Joris niet durft te benaderen, dan nodig ik je uit om in elk geval mij te benaderen. Zal ik je even bellen voor een debatje? Nemen we het gesprek op. Dan gaan we het ook even hebben over het Rabo bankpasje van Marianne waarmee gepind is bij de ABN AMRO Groningen (asielzoekers kregen een pasje van de ABN Amro), het bebloede traningsjack van Ali dat is verdonkeremaand, Isabella en al die andere 20 getuigen die je al tig keer verteld hebben dat ze de verkeerde Ali hadden.

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2015/03/21/het-pasje-van-marianne/

  Maar dat durf je ook niet, toch? Dan ben je zeker net zo laf als Joris en Harm?

  Laat je RTL Boulevard ook een reportage maken over 15 augustus?

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/07/21/voormalige-topman-om-slaat-uitnodiging-af/

  Wim

  • Puppetmaster zegt:

   De vraag is “welke vrouw wordt vanavond bezocht door PRdeV (gemaskeerd door een capuchon of motorhelm) om genaaid te worden ?” Ik moet bekennen dat ik PRdV toch wel een uitmuntende naaier vind, letterlijk en figuurlijk, hij is er erg goed in. Wie niet letterlijk of figuurlijk genaaid is door PRdV die hoort er simpelweg niet bij in dit land. Peter Pan land.

 12. dirk zegt:

  goed zo wim geef die sukkel het leksum hij word steeds banger je ziet het aan die minkukel

 13. sandrio zegt:

  peter r de leugenaar

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s