De flagrante schendingen van de advocatenwet door Yehudi Moszkowicz

Het is werkelijk niet te filmen hoe Yehudi Moszkowicz, hierna te noemen YM, talloze gedragsregels van de advocatenwet overtreedt.  Om dit standpunt inzichtelijk te maken dient men eerst de gedragsregels voor advocaten te kennen. Deze vindt u hier:

http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels-1992

Regel 2

De advocaat dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar zouden kunnen komen. 

Toelichting: YM vertegenwoordigt niet Maaike Terpstra, maar haar ex man Bauke Vaatstra, met wie Terpstra ernstig gebrouilleerd en gescheiden is.  Als bewijs moge de volgende email dienen, nota bene door YM zelf ingebracht in zijn procedures tegen Wim.

Uit deze email blijkt dat Bauke Vaatstra  de partij was in de wens om YM  op te dragen om tegen WD te procederen, teneinde publicatie van haar “dagboek” te voorkomen. Een partij die niet de belangen van Maaike Terpstra vertegenwoordigt. Terpstra is immers ernstig gedistantiëerd van haar ex man Bauke. Hiermee staat een hevige belangenverstrengeling vast. Email van Akky van der Veer:

Pas geleden met Maaike gebeld op 06/xxxxxxxxxx. De 2e keer was het raak, ze nam op en wist meteen wie ik was. Ik vroeg haar naar de naam van de bankmedewerkster, die de brief of email naar Peter R. gestuurd heeft. Ze zei, dat ze de naam echt niet meer wist en zo ja, dat ze het dan aan mij zou hebben doorgegeven, ik geloof haar. Ze is er ook nog steeds mee bezig, gelooft de toestand zoals in het boek beschreven en heeft vooralsnog geen rust. Bauke verafschuwt ze en met claims over geld heeft ze niks te maken. Dat regelen Bauke en de kinderen voor haar, zonder dat ze daar besef van heeft, het gaat allemaal buiten haar om.

Uit het campingverslag van Hans Mauritz:

Ik kaartte aan dat wij in weerwil van het kort geding dat Maaike ons had aangedaan (lees: niet Maaike) toch op pagina 4 hebben laten afdrukken de tekst ‘Voor Maaike’. Maaike was zichtbaar ontroerd. Het was overduidelijk dat Maaike vanuit een soort van vergoelijking (vanwege de tekst op pagina 4 dus) zelf meteen over het kort geding begon. Ze liet me letterlijk weten: ‘Ik wist van niets. Dat hebben de kinderen en Bauke zonder mij in gang gezet.’

—–Original Message—–
From: Gea [mailto:geavanderveen@gmail.com]
Sent: vrijdag 6 december 2013 10:46
To: Wim Dankbaar; Klaske Ferwerda
Subject: Telefoongesprek Maaike

Ik heb met Maaike telefonisch gesproken op 6-12-2013 om 9:57

Ik vroeg aan haar of ze op de hoogte is van het kortgeding tegen Wim, waarop ze zei dat ze wel zoiets had gelezen op het Internet. Ik vroeg haar ook of ze wist dat ze €50.000 van hem eist. Ze zei dat ze geen contact heeft met de advocaat en dat de kinderen dit regelen. Waaruit blijkt dat ze helemaal niet op de hoogte is van het geëiste bedrag en de inhoud van de dagvaarding niet kent.

Regel 3

De advocaat dient zich voor ogen te houden dat een regeling in der minne vaak de voorkeur verdient boven een proces.

Toelichting: Bemiddelingsgesprekken op aanvraag van YM via de Deken Midden Nederland hebben tot niets geleid. YM houdt vol dat hij mandaat heeft van Maaike Terpstra om tegen WD te procederen. Het proces heeft evident de voorkeur boven een regeling in der minne.

Regel 7

De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is.

De advocaat die de belangen van twee of meer partijen behartigt, is in het algemeen verplicht zich geheel uit de zaak terug te trekken zodra een niet aanstonds overbrugbaar belangenconflict ontstaat. 

De advocaat die in een bepaalde zaak de belangen van twee of meer partijen heeft behartigd en die zich als advocaat van een of meer van die partijen heeft teruggetrokken, zal in die zaak of in de voortzetting daarvan niet optreden tegen de partij of partijen ten aanzien van welke hij zich heeft teruggetrokken.  

Ten onrechte heeft de bodemrechter niet meegenomen dat het dagboek van Terpstra op het moment van uitgave van het boek van Dankbaar en Mauritz, reeds een half jaar openbaar was. De letterlijk geciteerde versie was sinds 31 oktober  2013 op https://melddemmink.wordpress.com/ en sinds begin november 2013 op de website van Micha Kat en sinds 14 februari 2014 op de website van Vuurtje gepubliceerd/openbaar gemaakt. Het was dus reeds gepubliceerd door anderen dan Dankbaar en Mauritz. Volgens Moszkowicz is zelfs met Terpstra besproken om de publicatie door Micha Kat, met wie hij vervolgens een schikkingsovereenkomst sloot, ongemoeid te laten. De vraag dringt zich dan op of Dankbaar nog wel rechtmatig kon worden aangepakt, en zelfs tot betaling van dwangsommen mocht worden geforceerd, op basis van het publiceren van een niet letterlijk geciteerde versie in zijn eigen bewoordingen, als het letterlijke dagboek reeds een half jaar openbaar was met instemming van Terpstra. Het antwoord op die vraag is wat Dankbaar betreft een volmondig:  Nee, het was niet meer rechtmatig om Dankbaar, en Dankbaar alleen, aan te pakken, daarbij anderen, zoals Kat en in mindere mate medegedaagde Mauritz, die veel evidenter in overtreding waren, buiten schot latend.

YM maakt hier voor de zoveelste keer misbruik van recht. Immers, het is duidelijk dat het niet zijn missie was/is om publicatie van het dagboek te voorkomen, maar uitsluitend om WD onnodig te benadelen, zowel financiëel als immateriëel.

Regel 8

De advocaat dient zijn cliënt op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken. Waar nodig ter voorkoming van misverstand, onzekerheid of geschil, dient hij belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan zijn cliënt te bevestigen. 

Uit de bovenstaande emails en fragmenten blijkt dat ook deze plicht door YM verzaakt is. Maaike Terpstra is immers nergens van op de hoogte gebracht.

Regel 9

De advocaat draagt volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van de zaak. De advocaat kan zich niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken met een beroep op de van zijn cliënt verkregen opdracht. Hij mag evenwel geen handelingen verrichten tegen de kennelijke wil van de cliënt.

Hoezeer YM deze regel op stuitende wijze overtreedt, blijkt uit zijn verweer tegenover de Deken, waarin hij de verantwoordelijkheid voor zijn onrechtmatige acties tracht af te schuiven op zijn cliënt (die van niets wist), waaruit tevens blijkt dat hij de advocatenwet niet kent. Die wet stelt immers dat de advocaat verantwoordelijk is.


Oei, oei! Wat een beroepsfout weer! De zoveelste! Hoe durf je het zwart op wit te zetten dat je cliënt verantwoordelijk is voor JOUW onrechtmatige acties?

Indien tussen de advocaat en zijn cliënt verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, dient de advocaat zich terug te trekken.

Maar het meest schrijnende blijft natuurlijk dat Yehudi niet tegen Maaike heeft gezegd: Ik kan jou helemaal niet bijstaan want ik heb met de grootste overtreder van jouw verbod om het dagboek te publiceren, een afspraak lopen om hem niet in rechte te betrekken. Omdat ik zelf boter op mijn hoofd heb die ik zo snel mogelijk wil verwijderen! Ik moet mij dus direct verschonen en jou een andere advocaat aanbevelen die zulk een belangenverstrengeling niet heeft. 

Het verweer van Mosckowicz is even zot als bespottelijk. Hij beweert dat vervolging van Kat onhaalbaar was omdat zijn website in het buitenland wordt gehost. Daarbij suggererend dat zulke mensen moeilijk traceerbaar, aanspreekbaar of pakbaar zijn. Hij beweert zelfs dat hij dit met Maaike heeft besproken! Dit argument durfde hij nota bene aan de Deken te geven, alsof de Deken een kleuter is. Deze Deken, Mr. Roest Crollius, weet als geen ander dat zijn voorganger Mr. Boehmer bemiddelaar is geweest in het convenant tussen Mosckowicz en Kat, waarbij de partijen rechtstreeks contact, zelfs face to face, hadden, zoals ook in bovenstaande filmpjes is te zien. De website van Micha is op het Nederlandse publiek gericht, wordt bestierd door een Nederlander, die op dat moment in Nederland woonachtig was, met wie Yehudi bovendien rechtstreeks om de tafel zat om hun geschillen te beslechten. Dat Mosckowicz Kat niet kon aanspreken of aanpakken, is dus even potsierlijk als bedrieglijk. Hij kon Kat zeer goed aanspreken en deed dat ook continu, niet om hem te sommeren de dagboeken van zijn cliënt te verwijderen, op straffe van dwangsommen, nee, om een overeenkomst met hem te sluiten.

Die overeenkomst is reeds op 6 december 2013 mondeling gesloten. Met de Deken als bemiddelaar. Hij zou op papier komen. Kat heeft Mosckowicz maandenlang gemaand om de overeenkomst schriftelijk en bindend te maken ten overstaan van de Deken. In onderstaand filmpje van maart 2014  beklaagt Micha zich daarover tegen Yehudi. Maar Yehudi slaat Micha op de schouder en zegt “we moeten daar even over praten” en dat hij er “alle vertrouwen” in heeft. Let wel, Yehudi weet ook hier dat Micha nog steeds de grootste overtreder is van het mandaat dat hij van zijn beweerde cliënt Maaike Terpstra heeft. Maar Yehudi stelt Micha gerust alsof het “ouwe jongens krentenbrood” is tussen hem en de verspreider  van het dagboek van zijn cliënt. Het komt goed, Micha!

 

Even later wordt de schriftelijke overeenkomst dan ook beklonken in april 2014. Zowel Kat als Mosckowicz doen hier kond van op hun websites. Kijkt u maar:

Nog bizarrer is dat YM sinds het sluiten van dit covenant de verbinding verbreekt als Kat hem belt:

http://revolutionaironline.com/breaking-panische-toga-crimineel-yehudi-gebeld-door-micha/

Blijkbaar is het ondanks de overeenkomst, nog steeds niet koek en ei tussen YM en Kat.

Micha Kat was dus de grootste en meest zichtbare overtreder van de door Yehudi beweerde wens van Maaike om publicatie van haar dagboek te stoppen. Dit terwijl Wim Dankbaar het dagboek niet had gepubliceerd en nooit heeft gepubliceerd. Yehudi zegt het mandaat van haar te hebben om te bewerkstelligen dat haar dagboek niet gepubliceerd zou worden. Maar hij deed niets aan de publicaties van Micha Kat! Waarom niet? Omdat hij van de tuchtklacht en aangifte van poging tot doodslag afwilde. Hij liet zijn eigen belang dus prevaleren boven het vermeende belang van zijn cliënt Maaike Terpstra! Een beter voorbeeld van belangenverstrengeling en onrechtmatig procederen is eigenlijk niet te verzinnen. Hij heeft Micha Kat zelfs niet gesommeerd om de publicaties te verwijderen en verwijderd te houden. Hij heeft het niet eens aangeroerd in de onderhandelingen met Kat. Nogmaals, in de volle wetenschap dat Kat de dagboeken van zijn cliënt had gepubliceerd en daar zoveel mogelijk ruchtbaarheid  aan had gegeven.

From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
Sent: dinsdag 22 september 2015 0:23
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Thijs Stapel

Beste Wim,

Bij deze bevestig ik op jouw verzoek dat Yehudi Moszkowicz mij nimmer heeft gesommeerd de dagboeken van Maaite Terpstra te verwijderen van mijn website.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Opmerkelijk is ook dat Maaike zelf hier nooit over heeft geklaagd, hetgeen nog weer eens aantoont dat de wens om haar dagboek niet te publiceren niet van haarzelf komt maar van haar ex-man en kinderen, die dus de werkelijke opdrachtgevers van Yehudi zijn. De werkelijke reden van de procedure was dan ook niet zozeer het dagboek van Maaike, maar om het gehele boek van Wim te voorkomen, en 50 mille schadevergoeding te eisen. Beide eisen werden dan ook braaf geformuleerd door Yehudi. Beide eisen waren onhaalbaar, iets wat Yehudi had moeten weten als advocaat. Beide eisen werden dan ook afgewezen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Wederom een schoolvoorbeeld van onrechtmatig procederen.

De definitie van onrechtmatig procederen luidt als volgt: HR 6 april 2012, LJN BV7828(Duka/Achmea)

“Van misbruik van procesrecht of onrechtmatig procederen is (pas) sprake als het instellen van een vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.

Regel 11

De advocaat die bemerkt dat hij tekort is geschoten in de behartiging van de belangen van zijn cliënt, moet zijn cliënt op de hoogte stellen en hem, zo nodig, adviseren onafhankelijk advies te vragen. 

Ik merk op dat Yehudi het heeft over de belangen zijn cliënte. Het grootste belang dat zijn cliënte had – zo moeten wij geloven – is dat Maaike publicatie van haar “dagboek” wilde voorkomen.

Ik constateer dat Yehudi dat (beweerde) belang niet heeft gediend. Haar dagboek is gepubliceerd door andere personen dan ik, ver voordat ik met mijn herschreven versie van haar dagboek kwam in het boek, waarmee ik het vonnis van de rechtbank Haarlem niet overtrad.  Het letterlijke dagboek is op minstens 3 websites gepubliceerd, die vandaag de dag nog in de openbaarheid te raadplegen zijn.

De meest flagrante publicatie is die op de website van Micha Kat. Flagrant, omdat Yehudi een rechtstreekse belangenverstrengeling had met Micha Kat. Hij sloot een convenant met Micha Kat om elkaar niet meer in rechte te betrekken. ZONDER Micha Kat te vragen om de publicatie van het dagboek van zijn website te verwijderen. Hoe durf je dan nog te stellen dat je de belangen van Maaike behartigt, Yehudi? Yehudi, je bent zo dom! Je hebt zelfs zwart op wit gezet dat je dit met Maaike hebt overlegd! Dat de publicatie van Micha Kat mocht blijven staan, met instemming van Maaike. Snap je dan dat ik je zonder enige reserves een corrupt leugenaartje durf te noemen?

Regel 23

De advocaat is gehouden tot nauwgezetheid en zorgvuldigheid in financiële aangelegenheden.

De advocaat behoort het maken van onnodige kosten te vermijden. Dit geldt evenzeer tegenover de wederpartij van de cliënt.

Misschien wel de grootste overtreding van de advocatenwet. Het meermaals in rechte vastgestelde onrechtmatige handelen van YM heeft immers reeds tot zeer grote onnodige kosten voor de wederpartij WD geleid, en ook voor zijn beweerde cliënte Terpstra. Ik zal immers een procedure starten om alle kosten en schade als gevolg van zijn onrechtmatige daden op haar en hem te verhalen.

 

Inmiddels is er ook een (non)antwoord gekomen van YM op de volgende email:

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 7 juli 2017 20:19
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl); harriet@advocatenkantoordekroon.nl
Onderwerp: inzake tuchtklacht

Heer Moszkowicz,

In het kader van de tuchtklacht verzoek, zonodig sommeer ik u een reactie te geven op de twee communicaties die ik u, met CC aan uw vermeende cliënte Terpstra,  heb gestuurd, te weten 1) mijn voorstel tot een minnelijke regeling en 2) de getekende verklaringen van Faek Mustafa, Riad Elmakhour en Rida Hashimi.   Voor zover nodig motiveer ik dit als volgt:

Ad 1) Het is uw cliënte die volgens u de lopende procedures tegen mij heeft gestart. Ik meen dat het mij vrijstaat om haar en u, als haar beweerde raadsman, een minnelijke regeling aan te bieden, maar nog meer om daar een reactie op te vernemen, afwijzing, dan wel acceptatie, in elk geval een reactie.

Ad 2) Het is uw cliënte die altijd heeft beweerd/gemeend dat haar dochter is vermoord door asielzoekers, alsmede dat zij door Justitie is belogen en bedrogen in het onderzoek. Daarenboven heeft zij aan verscheidene personen laten weten dat zij niet gelooft dat Jasper Steringa de moordenaar van haar dochter is.  Ik heb dus gegronde redenen om aan te nemen dat haar mening niet veranderd is, ook niet na de veroordeling van Jasper Steringa. Vanuit deze optiek lijkt/leek het mij niet meer dan logisch en opportuun dat ik haar en u de getekende verklaringen stuur van maar liefst drie ex-asielzoekers, die haar mening staven, zo niet bewijzen. Ex-asielzoekers die allen verklaren dat haar dochter door de asielzoeker Ali Hassan is vermoord, bovendien dat deze Ali Hassan niet de man was die in 1999 door Justitie werd aangehouden in Istanbul. Het behoeft voorts geen betoog dat wanneer deze verklaringen in rechte stand houden, bijvoorbeeld middels getuigenverhoren onder ede, iets waarvoor ik mij zal inzetten, recht gedaan zal worden aan de ware toedracht van de moord op haar dochter, nog even afgezien van het veel grotere belang dat Justitie haar en heel Nederland 18 jaar lang heeft belazerd op kosten van de gemeenschap. Ik kan mij tevens niet voorstellen dat Terpstra de procedures tegen mij ooit had begonnen, als eerder had vastgestaan dat haar dochter door een asielzoeker is vermoord, waarbij het extra stuitend is dat Justitie dit vanaf dag 1 heeft geweten, in feite min of meer het vermoeden zoals zij in haar “dagboek” beschrijft. Het komt mij dan ook zeer vreemd voor dat u suggereert dat uw cliënte aanstoot zou nemen aan deze twee communicaties, zodanig dat zij een contactverbod met mij zou willen eisen. Het gaat er bij mij eenvoudig niet in dat Terpstra zich radicaal achter de “oplossing” van Justitie geschaard zou hebben en geen prijs stelt op de bewijzen voor haar mening zoals ik die u en haar heb gestuurd.

Hoe dan ook, ik heb op beide communicaties geen reacties ontvangen. Deze reacties eis ik van u.

Mvg

Wim Dankbaar

Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>
Datum: 10 juli 2017 18:04:16 CEST
Aan: ‘Thijs Stapel’ <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Kopie: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>
Onderwerp: Antw.:⁨ Dankbaar/ Terpstra: kort geding 24 juli a.s.⁩

Geachte confrère,

Het kort geding zal worden voortgezet. E-mails waarin uw cliënt mij verwart met mijn cliënte zal ik niet op reageren terwijl ik uitsluitend via u communiceer waar het ziet op niet tuchtrechtelijke procedures en u namens hem optreedt. Bijgaand de concept dagvaarding waar de datum mee is gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Y. Moszkowicz

Wat bedoelt YM in hemelsnaam met de verwarring van hem en zijn cliënte? Hoe kan ik het belang van hem en zijn cliënte verwarren? Is dat belang niet gelijk? Welnu, YM zal tijdens de zitting van 24 juli aanstaande alsnog gevraagd worden om deze vragen te beantwoorden.

Wim

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op De flagrante schendingen van de advocatenwet door Yehudi Moszkowicz

 1. Als goed lid van de familie kent hij die regels niet eens. En zijn culturele achtergrond erkent de overheid maar gedeeltelijk. Zou ook eens besproken moeten worden.

  In ieder geval predispositie tot minachting.

  Like

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Ziva, ik mis je! You’re so sharp, mean and sweet. I love you.

  Olifantje

  niet te serieus nemen aub, ik mis je geplaag 😉

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s