Brieven over het bemiddelingsgesprek aanstaande dinsdag

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 07:37
Aan: ‘harriet@advocatenkantoordekroon.nl’
CC: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: Eis tot terugtreding Mr. Moszkowicz

Geachte mevrouw de Kroon,

Zoals u weet, hebben verschillende rechters geoordeeld, en met name de bodemrechter, dat de dwangsommen die de heer  Moszkowicz namens zijn beweerde cliënte Maaike Terpstra bij mij heeft geclaimd, voor het overgrote deel zijn verjaard.

Ik wijs u en de heer Moszkowicz op onderstaande jurisprudentie van de Hoge Raad:

https://www.navigator.nl/document/id11971995091254993brnj1996310dosred

Essentie

Beroepsaansprakelijkheid advocaat.

https://www.advocaten-amsterdam.nl/278/beroepsfout-beroepsaansprakelijkheid-advocaat

“Niet incasseren verbeurde dwangsommen; verjaring

Door de tegenpartij verbeurde dwangsommen blijken gedeeltelijk verjaard te zijn. De opdracht aan de advocaat omvat hier mede het bewaken en het zonodig stuiten van de verjaringstermijn. Wanneer de advocaat meent dat de cliënt de dwangsom-sanctie beter als drukmiddel in de onderhandelingen met de tegenpartij gebruikt dan werkelijk dwangsommen te incasseren, behoort de advocaat uitdrukkelijk deze keuze en met name het verstrijken van de verjaringstermijn met de cliënt te bespreken. De schade, welke de cliënt door deze fout lijdt, is te stellen op het bedrag van de gederfde dwangsommen en de daarover gederfde vertragingsrente (NJ 1996, 310).”

Met andere woorden: de heer  Moszkowicz heeft wederom een kardinale beroepsfout gemaakt. Laten we er even van uitgaan dat Maaike Terpstra werkelijk vertegenwoordigd wordt door de heer  Moszkowicz (hetgeen ik bestrijd) dan zijn de feiten als volgt: 

A: Maaike Terpstra heeft nu een vordering op  de heer  Moszkowicz van 161.182,– (schade als gevolg van zijn in rechte vastgestelde beroepsfout)  

B: YM mag de zaak niet meer doen en moet zich terugtrekken als advocaat van Maaike Terpstra. 

Hij is daarmee zelf belanghebbende/partij geworden en ten opzichte van zijn cliënt in gebreke. Deze beroepsfout noopt hem terug te treden. Mocht de heer Moszkowicz hieraan geen gehoor willen geven, dan verzoek ik u deze brief als gerichte klacht te behandelen met spoed doorverwijzing naar de Raad van Discipline.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Van: Harriët de Kroon
Verzonden: zaterdag 17 juni 2017 08:58
Aan: W.J. Dankbaar; Y. Moszkowicz
Onderwerp: bemiddelingsgesprek d.d. 20 juni 2017 te 11.00 uur [D2017045-3096742]

Geachte heer Dankbaar,
Geachte heer Moszkowicz,

Zoals ik u beiden telefonisch reeds heb laten weten ontvang ik u gaarne op mijn kantoor op 20 juni a.s. te 11.00 uur.
Aan de orde zal zijn een bespreking van de klacht die de heer Dankbaar heeft ingediend tegen mr. Moszkowicz.

Met vriendelijke groet,

Harriët de Kroon

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zaterdag 17 juni 2017 13:56
Aan: ‘Harriët de Kroon’; ‘Y. Moszkowicz’
Onderwerp: RE: bemiddelingsgesprek d.d. 20 juni 2017 te 11.00 uur [D2017045-3096742]

Geachte mevrouw de Kroon,

Ik kan u bij voorbaat reeds aankondigen dat er wat mij betreft niets meer te bemiddelen valt. Elk aanbod dat ik in het verleden heb gedaan, is vervallen en ingetrokken. Zoals u weet schreef ik u en de heer Moszkowicz onlangs een brief met de eis dat hij zich terugtrekt als de raadsman van mevrouw Terpstra. Ik voeg daar nog een reden aan toe. In de procedures die de heer Moszkowicz, beweerdelijk namens Terpstra, tegen mij heeft aangespannen, heeft de rechter geoordeeld dat hij onrechtmatig jegens mij heeft gehandeld en dat ik daardoor (aanzienlijke) schade heb geleden. Naast de financiële schade komt daar ook nog de immateriële schade bij als gevolg van de onware en negatieve berichtgeving die hij aan de media heeft gevoerd. Ik eis dus ook om die reden dat de heer Moszkowicz van de zaak wordt afgehaald. Het kan niet zo zijn dat een advocaat van wie in rechte is vastgesteld dat zijn procedures onrechtmatig waren, gewoon in dezelfde zaak mag blijven doorgaan met dat onrechtmatige handelen, met mogelijk nog meer schade als gevolg. Het laatste voorbeeld, een aangekondigd kort geding tot een contactverbod, is het zoveelste schrijnende geval van misbruik van recht. De heer Moszkowicz heeft aan de Orde reeds geschreven dat niet hij, maar zijn cliënt Terpstra als “opdrachtgever” verantwoordelijk is voor zijn onrechtmatige handelen en de daaruit ontstane schade. Dat dit onzin is, hoef ik een zinnige advocaat niet uit te leggen. Maar uiteindelijk is het dus ook in het belang van Terpstra zelf dat de heer Moszkowicz terugtreedt, omdat ik de door mij geleden schade als gevolg van zijn handelen op Terpstra zal verhalen. Het is dus ook in haar belang dat hij niet nog meer brokken maakt.

Wel wil ik u ter voorbereiding van het gesprek het volgende meegeven. Zoals u ongetwijfeld weet uit het dossier, bestrijd ik dat de heer Moszkowicz daadwerkelijk mevrouw Terpstra vertegenwoordigt, maar in feite is ingezet door haar ex-man en haar kinderen, met het dwangmiddel dat haar anders het contact met haar kleinkinderen wordt ontzegd. In de producties heb ik diverse stukken geleverd waarin Terpstra dit zelf met zoveel woorden zegt en waaruit ook blijkt dat het werkelijke contact met Moszkowicz via Bauke Vaatstra geschiedt. Ik heb dit verder nooit in rechte kunnen bewijzen, omdat mij steeds een getuigenverhoor van Terpstra werd geweigerd en de heer Moszkowicz zich daar ook telkens tegen verzet. Wat mij betreft een teken aan de wand voor mijn stelling.  U begrijpt dat met de vaststelling dat de heer Moszkowicz geen werkelijk mandaat uit vrije wil van Terpstra heeft om tegen mij te procederen, sowieso alle rechtmatigheid van deze procedures ontvalt.

Derhalve verzoek ik de heer Moszkowicz om zijn cliënt  tijdens het gesprek beschikbaar te houden, zodat u haar in het kader van uw onderzoeksmandaat kunt bellen om haar een aantal vragen te stellen ter bevestiging van de beweringen van de heer Moszkowicz, hetgeen ook in zijn belang zou moeten zijn. Te denken valt aan de volgende vragen:

Is het juist dat u zonder tussenkomst van uw familie  de heer Moszkowicz opdracht heeft gegeven om namens u procedures aan te spannen tegen de heer Dankbaar?  Zo ja, kunt u mij vertellen hoe u deze opdracht heeft gegeven? Mondeling, persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of anders?

Was u op de hoogte van het feit dat u in de dagvaarding 50.000 euro schadevergoeding van de heer Dankbaar eiste? 

Is het juist dat u met de heer Moszkowicz heeft besproken om de publicatie van uw dagboek op internet door Micha Kat ongemoeid te laten? Zo ja, waarom heeft u deze publicatie toegestaan dan wel gedoogd?

Was u ervan op de hoogte dat de heer Moszkowicz via de Orde van advocaten verwikkeld was in een bemiddeling met de heer Kat om een conflict op minnelijke wijze te beslechten? Wist u dat de heer Kat aangifte had gedaan tegen de heer Moszkowicz van poging tot doodslag die in het kader van de regeling zou worden ingetrokken?  Was u ervan op de hoogte dat de minnelijke regeling in april 2014 ook daadwerkelijk is getroffen tussen de heer Moszkowicz en de heer Kat? Zo ja, wat is de reden dat u de heer Moszkowicz niet heeft gevraagd om de heer Kat te instrueren uw dagboek te verwijderen in het kader van deze regeling? Hoe beziet u de handelwijze van de heer Moszkowizc in relatie tot uw mandaat aan hem om publicatie van uw dagboek te voorkomen?  

Er heeft eind mei 2014 een ontmoeting tussen u en medegedaagde Mauritz plaatsgevonden. De heer Mauritz heeft hiervan een verslag gemaakt, het zogenaamde campingverslag, waar u blijkens de stukken van op de hoogte bent gesteld. Acht u de weergave van het gesprek door de heer Mauritz in grote lijnen juist? Zo nee, op welke punten is het verslag in strijd met de waarheid? Heeft u tijdens de ontmoeting de heer Mauritz laten weten geen prijs te stellen op het boek, dan wel  het daarin verwerkte hoofdstuk over uw  dagboek?

Is het juist dat u vindt dat de heer Dankbaar dwangsommen verschuldigd zou zijn en zou moeten betalen? Zo ja, kunt u aangeven waarom uw raadsman de pijlen uitsluitend op de heer Dankbaar richt en waarom u op dit vlak de heren Mauritz, Kat en anderen buiten schot laat?

Kunt u tevens aangeven hoe en wanneer u voor het eerst heeft aangegeven dat de heer Dankbaar in overtreding zou zijn en dwangsommen verschuldigd zou zijn? Met andere woorden, wanneer u Dankbaar heeft laten weten het vonnis na te leven en de dwangsommen als prikkel tot nakoming aan te wenden? 

Heeft u  in de zomer van 2015 de heer Moszkowicz opdracht of toestemming gegeven om beslag te leggen op de rekeningen en het huis van de heer de Dankbaar? Heeft u ook opdracht gegeven om het beslag te executeren? Heeft de heer Moszkowicz aan u gecommuniceerd dat dit beslag volgens de heer Dankbaar onrechtmatig was, zoals naderhand ook door de rechter is vastgesteld? 

In een gesprek op 30 mei 2016 heeft u tegen mevrouw Ferwerda gezegd: “Ik bemoei me er totaal niet meer mee.” Wat bedoelde u daarmee? Hoe rijmt u dit met de aanhoudende acties van de heer Moszkowicz? Bedoelde u dan dat de opdrachten daartoe niet van u kwamen of met u besproken werden? 

Heeft u de heer Moszkowicz opdracht gegeven om andermaal een beslagverzoek te entameren omdat de heer Dankbaar beslag liet leggen op de derdengeldenrekening van de heer Mosckowicz? Heeft u tevens met hem besproken om dit beslagverzoek daags voor de zitting in te trekken? 

Heeft u de heer Moszkowicz opdracht gegeven om een contactverbod tussen u en de heer Dankbaar te eisen? Neemt u er aanstoot aan dat de heer Dankbaar u en de heer Moszkowicz een minnelijke regeling aanbood? Stelt u het evenmin op prijs dat de heer Dankbaar u en de heer Moszkowicz getekende verklaringen van ex-asielzoekers toezond, die verklaren over een andere toedracht over de moord op uw dochter? Zo ja, waarom heeft u dit niet eerder gecommuniceerd aan de heer Dankbaar? 

Nu de heer Dankbaar en zijn advocaat Mr. Stapel hebben toegezegd dat hij u dergelijke berichten of welke andere berichten dan ook, niet meer rechtstreeks zal toesturen, wilt u het betreffende kort geding dan nog doorzetten, met een kans dat u dit wederom verliest?

Gezien de doorgaande regen van onrechtmatige acties van de heer Moszkowicz, is mij de lust vergaan om ook maar iets te bemiddelen of uit te stellen met communicaties daarover. Derhalve zal ik aanstaande dinsdag verzoeken om mijn klachten zonder verder oponthoud aan de Raad van Discipline voor te leggen. De tijd voor het gesprek besteden we wat mij betreft beter aan de bovenstaande vragen voor mevrouw Terpstra.  Met meerdere rechterlijke uitspraken achter mij ten aanzien van het onrechtmatige handelen van de heer Moszkowicz kan ik mij geen sterkere zaak wensen. Door de aanhoudende attitude van de heer Moszkowicz zie ik geen enkele reden om nog enige coulance te betrachten.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

5 reacties op Brieven over het bemiddelingsgesprek aanstaande dinsdag

 1. Mike zegt:

  Hoop dat alles wat ik lees klopt en er rechtmatig gehoor aan zal worden gegeven, gun ik dat mannetje van Moszkowicz wel.

 2. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 3. Puppetmaster zegt:

  Enkel boven de wet verheven krachten kunnen Yehudi nog redden. Onafhankelijk, onpartijdig en integer recht zou in dit geval namelijk betekenen dat je het recht volledig aan je zijde hebt. Aangezien ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan beweren dat Yehudi door deze boven de wet verheven krachten is ingeschakeld, kun je je borst nog nat gaan maken voor wat betreft het toekomstige juridisch recht gaan lullen van wat overduidelijk en aantoonbaar krom is. Demmink “Ricardo is dat wat ?” aan de knoppen……

  • Recht hebben en recht krijgen is een oud gezegde, wachten en hopen dat mensen die een hoofdrol spelen uit de tijd zullen geraken -zelfmoord – ziekte – moord – psychisch inklappen is geen onbekende methode en voor sommigen een uitkomst.

   Anderen zullen daarna zeggen dat had nooit zo gemogen, nooit moeten gebeuren, in de toekomst moet dat anders. Het obligate gekwezel dat al ontelbare keren is gebruikt.

 4. Rob B zegt:

  Het zou nu toch wel onvoorstelbaar zijn als de 20e juni Mosko NIET verschrikkelijk de oren worden gewassen….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s