Over Yehudi en het kort geding

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 09:37
Aan: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
Onderwerp: Betreffende uw Kort Geding

Heer Moszkowicz,

In het kader van uw voorgenomen kort geding om een contactverbod te vorderen stel ik u een aantal vragen, na beschrijving van de omstandigheden. Zoals u weet bent u een rechtszaak begonnen tegen mij, beweerdelijk namens uw cliënte Maaike Terpstra. Het initiatief voor deze rechtszaak komt dus niet van mij. Zoals u ook weet, stel ik dat uw werkelijke opdrachtgever Bauke Vaatstra is, iets wat Terpstra in feite herhaalde malen heeft bevestigd tegenover verschillende personen. De voorbeelden zijn u bekend:

Mailtje van Akky van der Veer van 1 februari 2014 aan André Vergeer:

Hoi André,

Pas geleden met Maaike gebeld op 06/xxxxxxxx. De 2e keer was het raak, ze nam op en wist meteen wie ik was. Ik vroeg haar naar de naam van de bankmedewerkster, die de brief of email naar Peter R. gestuurd heeft. Ze zei, dat ze de naam echt niet meer wist en zo ja, dat ze het dan aan mij zou hebben doorgegeven, ik geloof haar. Ze is er ook nog steeds mee bezig, gelooft de toestand zoals in het boek beschreven en heeft vooralsnog geen rust. Bauke verafschuwt ze en met claims over geld heeft ze niks te maken. Dat regelen Bauke en de kinderen voor haar, zonder dat ze daar besef van heeft, het gaat allemaal buiten haar om.

Daarom geloof ik niet dat zij die ´´briefjes´´ zelf heeft geschreven, of het moet onder druk ´´van´´ zijn geweest. Hoe dan ook, ik heb van haar het vrij om nog eens te bellen, we liggen elkaar wel , dus kan ik het haar rechtstreeks vragen. Mocht dat nodig zijn, ik hoor het graag.

Liefs van Akky

—–Original Message—–
From: Gea [mailto:geavanderveen@gmail.com]
Sent: vrijdag 6 december 2013 10:46
To: Wim Dankbaar; Klaske Ferwerda
Subject: Telefoongesprek Maaike

Ik heb met Maaike telefonisch gesproken op 6-12-2013 om 9:57 

Ik vroeg aan haar of ze op de hoogte is van het kortgeding tegen Wim, waarop ze zei dat ze wel zoiets had gelezen op het Internet. Ik vroeg haar ook of ze wist dat ze €50.000 van hem eist. Ze zei dat ze geen contact heeft met de advocaat en dat de kinderen dit regelen.

Waaruit blijkt dat ze helemaal niet op de hoogte is van het geëiste bedrag en de inhoud van de dagvaarding niet kent.

http://www.hetverbodendagboek.nl/de-zaak/campingverslag/

Ik kaartte aan dat wij in weerwil van het kort geding dat Maaike ons had aangedaan (lees: niet Maaike) toch op pagina 4 hebben laten afdrukken de tekst ‘Voor Maaike’. Maaike was zichtbaar ontroerd. Het was overduidelijk dat Maaike vanuit een soort van vergoelijking (vanwege de tekst op pagina 4 dus) zelf meteen over het kort geding begon. Ze liet me letterlijk weten: ‘Ik wist van niets. Dat hebben de kinderen en Bauke zonder mij in gang gezet. Ik begreep later pas dat het moest gaan over een verbod op het boek en een verbod om mijn dagboek rechtstreeks over te nemen. Met dat laatste was ik het overigens wel eens omdat het teveel verdere ellende binnen het gezin zou geven. Maar van mij had dat kort geding niet gehoeven omdat Wim beloofd had dat hij privé-zaken weg zou laten en ik later ook had begrepen dat jullie helemaal niet van plan ware het dagboek een-op-een over te nemen. Maar, nogmaals, ik wist van niets”. Ik confronteerde Maaike met een mailtje dat ik twee dagen voor de kort geding-zitting van december 2013 had ontvangen van een goede kennis van Maaike, Gea van de Veen, waarin stond dat Gea Maaike had gesproken (op de dag van het versturen van het mailtje) en dat Maaike haar had verteld dat ze van niets wist en dat het allemaal via de kinderen en haar ex-man ging. Dat ze Yehudi Moszkowicz nog nooit had gesproken. Dat ze van een boete van 50.000 euro ook niets wist en al helemaal nooit dus voor input voor de dagvaarding had gezorgd. Maaike bevestigde de inhoud van het mailtje en dat ze dat ook als zodanig met Gea van der Veen had besproken. 

Als er voor de zoveelste keer koffie wordt ingeschonken (zegt iets over de duur van mijn verblijf bij Maaike op haar uitdrukkelijke wens) hebben we een groot deel van de inhoud van het boek gedrieën doorgesproken. Ook Maaike’s zus is het nagenoeg overal mee eens. De zussen zijn twee handen op een buik en dus is het raadselachtig dat de raadsman Maaike’s zus als getuige op wil roepen. Ik doe uitputtend verslag  van wat er zoal in het boek te lezen is en welke personen er niet bepaald best vanaf komen. Elke keer weer lacht Maaike genoeglijk en vult mij zelfs aan met details en andere feiten. “Het is goed dat het boek er is’. Laat Maaike weten. Vol overtuiging. ‘Ik kan en mag het allemaal niet eer zeggen omdat ik anders mijn kinderen en kleinkinderen niet meer te zien krijg. Maar het is goed als in geheel Nederland duidelijk wordt wat hier gebeurd is”. Als ik laat weten dat het boek juist en vooral voor Bauke een enorme aanklacht is zegt Maaike: “Ik walg van die man. Alles wat jij nu verteld over wat er in het boek staat is hij het mee eens. Maar nu ineens niet meer”. Als ik Maaike vertel dat wij in het boek stellen dat Bauke zijn dochter met de grootst mogelijke leugen onder de grond heeft gestopt, knikt Maaike instemmend. “Ja, jongen, het is niet te bevatten. Als Bauke zijn rug recht had gehouden was die verschrikkelijke uitzending van Peter R.  De Vries waarin Marianne als een slet wordt weggezet er nooit gekomen. Hij heeft het gewoon laten gebeuren en willens en wetens het hele verhaal mee in de doofpot gestopt. Ik ben drie weken ziek geweest van die uitzending. Dat ik bij de dokter de deur plat loop heeft niets van doen met jullie zoals de pers dat eenieder wil geloven. Dat is allemaal te wijten aan hetgeen er na de aanhouding van Jasper is gebeurd en dat ik monddood ben gemaakt. Publiceer alstublieft niet wat ik nu zeg want ik krijg daar grote problemen mee. 

Maaike laat weten dat ze het ook niet op haar geweten wil hebben dat Wim (Dankbaar) nu zo onder vuur wordt gelegd en tonnen aan boetes riskeert. Ze vind het een verschrikkelijk idee maar zegt nu niet te weten hoe dit allemaal te voorkomen. Maaike  geeft toe dat de spagaat waarin ze verkeerd haar sloopt. Ze ziet geen uitweg en is het liefst zo vaak als mogelijk met haar zus in haar chalet in Appelscha.

Tevens heeft Terpstra aan diverse personen gezegd dat ze achter de inhoud van mijn boek staat en niet gelooft dat Jasper Steringa de moordenaar is van haar dochter, bijvoorbeeld aan mijn co-auteur Hans Mauritz, Akky van der Veer, Klaske Ferwerda, Ida de Vries, Gerrit de Boer en Gerard Veenstra.  Het is onder meer vanuit deze achtergrond dat ik onlangs een aantal emails aan Bauke Vaatstra en haar heb verzonden, met cc aan u. Het betreft met name een tweetal emails. In de eerste email doe ik u en haar een voorstel om tot een minnelijke regeling te komen, waarin ik afzie van mijn voornemen om de door mij geleden schade als gevolg van uw (inmiddels in rechte vastgestelde) onrechtmatige handelen op haar en u te verhalen. Tevens verzocht ik u op dit voorstel te reageren. Een reactie is echter nooit gekomen.

Mijn eerste vragen aan u zijn de volgende: Stelt u nu dat er over de rechtszaak die u begonnen bent, niet gecommuniceerd mag worden met uw cliënt? Stelt u dat ik haar geen minnelijke oplossing mag aanbieden die met name voor haar erg gunstig is?  Stelt u dat dit onder de noemer “lastig vallen” valt? Meent u werkelijk dat u de rechter meekrijgt dat dit niet had gemogen en verboden zou moeten worden?

De tweede email, ook weer met cc aan u, betreft de toezending van een drietal getekende verklaringen van ex-asielzoekers, die ik recent in bezit heb gekregen. Deze ex-asielzoekers verklaren allen over de moord op Marianne door Ali Hassan, niet door Jasper Steringa, niet in het weiland maar in de caravan van de Duitser Wolfgang Hebben. Met andere woorden het scenario dat Terpstra altijd geeft aangehangen en dat naar eigen zeggen nog steeds doet. Deze verklaringen zijn in feite de bevestiging van dat scenario. De belangrijkste is die van Faek Mustafa, die verklaart getuige te zijn geweest van de moord en dit nota bene op dezelfde dag aan de politie heeft verteld! Dat betekent dat de leugens en het bedrog van Justitie die Maaike in haar dagboek beschrijft, nog veel erger zijn dan zij ooit had kunnen vermoeden. Het bedrog dat beide ouders nog strijdbaar en geestdriftig beschreven in dit artikel:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/27/een-grote-leugen/

Het betekent dat Justitie de ware toedracht vanaf de dag van de moord kende, de moordenaars de hand boven het hoofd heeft gehouden en dit tot op de dag van vandaag   geheim heeft gehouden voor de familie Vaatstra en de rest van Nederland.  Daar komt bij dat Faek recentelijk heeft aangegeven dat hij zijn verklaring (en meer) wil bevestigen als hij als getuige wordt opgeroepen door de rechter. Faek schreef dit aan mijn advocaat:

“Geachte heer/ mevrouw, Zoals u weert wil ik graag niemand spreken hierover. Als u wat wil weten graag een officiële uitnodiging via de rechtbank en niet via andere wegen. en graag geen contact met mij. Alvast bedankt voor u begrip”

Tegen weblogger Rob Arts zei hij dit:

Oh eh.. Ik heb tegen Wim gezegd van eh… ik zeg alles in het openbaar en wanneer ik naar de rechter moet, zeg maar, wanneer …..Wim, breng me  naar de rechter, dan pas kan ik verder wat zeggen daarover.

Tevens deed ik de suggestie aan Bauke Vaatstra om voordien zelf in contact te treden met Faek Mustafa. Faek was bovendien een door Justitie bevestigde vriend van Ali Hassan en verklaart dat hij de in Turkije gearresteerde Ali Hassan niet kent, met andere woorden dat dit inderdaad de verkeerde man was, exact wat de ouders van Marianne ook altijd hebben gesteld. Hiermee is dus ook bewezen dat het rapport Ali H. één grote leugen is. Opvallend is verder dat Justitie elk commentaar weigert op deze verklaringen en zich (samen met Wolfgang) verzet tegen het onder ede horen van deze getuigen. Dit is alleen maar logisch als deze getuigen inderdaad de waarheid hebben verklaard. Het lijkt mij toch niet meer dan mijn plicht om de ouders van Marianne Vaatstra op de hoogte te brengen van deze bewijzen en ontwikkelingen?  Ook op deze email is nimmer een reactie gekomen ondanks mijn vraag wat u en de ouders van deze bewijzen vinden. Ik vraag u dat overigens nog steeds en verzoek u hierop (namens uw cliënten) te antwoorden.

Mijn volgende vragen aan u zijn de volgende:  Stelt u dat ik deze verklaringen niet aan de ouders van het slachtoffer had mogen mailen? Stelt u dat zij hier geen prijs op stellen? Stelt u dat dit onder de noemer “lastig vallen” valt? Meent u werkelijk dat u de rechter meekrijgt dat dit niet had gemogen en verboden zou moeten worden?

Tot slot constateer ik dat u, noch de ouders, nimmer hebben gereageerd op deze emails, laat staan ertegen bezwaar hebben gemaakt. Tot het moment dat u “out of the blue” een kort geding tot een contactverbod heeft aangekondigd. Daarop hebben zowel ik als mijn advocaat gereageerd dat ik de ouders niet meer rechtstreeks op welke wijze dan ook zal benaderen. Met andere woorden, aan de vordering die u wenst te eisen is reeds voldaan, waardoor het belang van een dergelijk kort geding volledig ontbreekt, laat staan het vereiste spoedeisende belang.  Ik zal de rechtbank daarom vragen u niet ontvankelijk te verklaren. Eigenlijk zou ik u moeten adviseren het kort geding in te trekken, maar dat doe ik niet, omdat het voor mij een podium biedt om ten overstaan van de rechtbank, publiek en pers, het bedrog van Justitie uiteen te zetten, alsmede andermaal een vexatoire procedure van uw kant. Ik begrijp niet goed waar u aanstaande dinsdag met mij en mevrouw Kroon van de Orde van advocaten nog over wilt “bemiddelen”. U heeft om dit gesprek verzocht. U biedt immers niks aan. U toont zich slechts meer een agressor.

Met  groet,

Wim Dankbaar

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 11:45
Aan: ‘Peter R. de Vries’
CC: HansMauritz@Home.nl; ‘bsvdp@xs4all.nl’
Onderwerp: RE: Smaad en laster van Peter de Vries in RTL Boulevard.

Peter, hoe kom je aan deze arrogantie? Ben je onschendbaar ofzo? Wanneer ben je nou precies voor Demmink en Brouwer gaan werken? Na de Tonino affaire?

Jij zegt toch in feite: Ik kan Wim of wie dan ook op landelijke TV voor kierewiet uitmaken en zeggen dat hij in een dwangbuis moet worden afgevoerd! Niemand die mij wat maakt! Ik lach er letterlijk om! Ik zeg gewoon:  Hahaha, doe je best Wim!  Weet je, Wim, ik heb machtige vriendjes bij het OM. Die geven mij af en toe weer een illegale scoop, zoals  het videoverhoor van Joran van der Sloot. In ruil daarvoor was ik ze wit! Waarom denk jij dat ik nooit iets zeg over de zaak Baybasin, Wim? De wet geldt voor mij niet, Wim! Ik weet allang dat de rechtsstaat een farce is, en je weet, ik ben een enorme opportunist! Kijk Wim, ik ben veel flexibeler dan jij. Ik heb geen last van dat morele rechtsgevoel dat jij hebt. If you can’t beat them, join them! Geloof mij nou maar, Wim,  Joris Demmink is echt geen pedofiel! Hij is echt nooit in Turkije geweest in zijn tien jaar als DG Internationale aangelegenheden en Vreemdelingenzaken! Je snapt toch wel dat ik gezien mijn verbond met Joris, niet ga uitlichten dat hij Baybasin persoonlijk heeft opgezocht in Alphen aan de Rijn? Of dat Opstelten hem een deal aanbood om uitgeleverd te worden naar Turkije met de belofte dat hij daar dan snel zou vrijkomen?  Ja, ik weet ook wel dat dat rechtskundig niet kan, zonder tussenkomst van een rechter,  maar als je carierre wilt maken op mijn vakgebied, dan moet je af en toe een oogje dichtknijpen, Wim! Je moet af en toe een hoer neuken om een valse verklaring te verkrijgen waarmee je iemand levenslang kan bezorgen. Ik ben tenslotte onweerstaanbaar. Begrijp dat nou, Wim!

Van: Peter R. de Vries
Verzonden: woensdag 14 juni 2017 12:45
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Re: Smaad en laster van Peter de Vries in RTL Boulevard.

Hahaha, doe je best, Wim….!

 

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Over Yehudi en het kort geding

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 15 juni 2017 09:52
  Aan: ‘Eva Dankbaar’
  Onderwerp: RE: Geslaagd!!

  Trots op jou! (en ook op Philip)

  Papa

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Twee kids die zonder zitten blijven het Gymnasium doorlopen. Toch knap met een vader die helemaal kierewiet is en in een dwangbuis moet worden afgevoerd!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s