Coming soon to a courtroom near you: Faek vs Wolfgang

h

Zie boven twee oude bekenden. Zoals beloofd zou ik aantonen waarom links de waarheidsverteller staat afgebeeld en rechts de door Justitie gesponsorde leugenaar, alsmede waarom dit niet meer terug in de doofpot te stoppen is.

Faek heeft het volgende verklaard:

Op zaterdag 1 mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien. 

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond. 

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar. 

Deze verklaring heeft Faek in maart 2014 getekend. Faek noemt dus niet alleen de moordenaar Ali Hassan, maar ook de twee Duitsers (wijlen) Ludger Dill en Wolfgang Hebben als medeplichtigen.  Voordat we verder gaan, dienen we ons iets heel goed te realiseren:  Faek verklaart dat hij dit op de dag van de moord tegenover de politie heeft verklaard! The significance of this cannot be overstated. Het betekent namelijk dat het voor het onderzoek verantwoordelijke deel van Justitie, vanaf de dag van de moord op de hoogte is van de verklaring van Faek en alle details  die daarbij horen die nog niet in deze verklaring staan. Dan praten we minimaal over Jan Verkaik (teamleider onderzoek), Harm Brouwer (hoofdofficier van Friesland)  en Joris Demmink (directeur-generaal vreemdelingenzaken). Dat die laatste twee later de hoogste bazen van het Justitie en het OM werden is natuurlijk voor een gemiddelde burger helemaal niet te bevatten.

De verklaring van Faek staat niet op zichzelf. Nee, die wordt ondersteund door talloze andere verklaringen en bewijzen. De Amerikanen noemen dat the preponderance of the evidence. Ofwel de suprematie/overvloed van het bewijsmateriaal. Die preponderance zal ik duidelijk maken.

Faek is direct na zijn verklaring op de dag van de moord overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Op 3 mei 1999. Ook dit heeft Faek bevestigd. Dit was al bevestigd aan mij door AZC directeur Louis Uijl als volgt:

Louis Uijl: Nee, nee, Dit was in volledig overleg met burgemeester en met politie , dus ik zeg al in de driehoek…

He belangrijkste lid van deze driehoek was Harm Brouwer als hoofdofficier. Boven hem stond nog Joris Demmink in Den Haag.

Dat Wolfgang behalve voor Justitie, voor normaal denkende mensen zo verdacht was als een pyromaan in een hooiberg, bleek al uit de talloze artikelen in de jaren vlak na de moord. De Telegraaf schreef het volgende artikel.

In dit artikel zegt Bauke Vaatstra er “bijna honderd procent zeker” van te zijn dat  Marianne niet is vermoord op de vindplaats, maar in de caravan van Wolfgang. Hoe gelijk had hij! Dat is nu bevestigd door Faek!

Wolfgang zelf mocht “damage control” plegen via de Leeuwarder Courant (wie anders?)

Voor betere leesbaarheid click hier.

 

Faek is niet zomaar een onbetekenende getuige. Nee, zeker niet! Hij was ook volgens het OM een goede vriend van de aanvankelijke hoofdverdachte Ali Hassan. Dit staat allemaal in het OM rapport (2011) “Onderzoek Ali H.”  Dit onderzoek concludeerde:

Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat in 1999 de verkeerde Ali is aangehouden.

Maar Faek is nooit benaderd om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Wat zegt dappere Faek daar zelf nu over? Welnu, hij zegt het volgende:

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien. 

En ik zeg daar het volgende over:

De heer Mustafa heeft aan medegedaagde Mauritz onder meer verklaard dat hij ongewild getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra, gepleegd door Ali Hassan in de caravan van Wolfgang Hebben. Tevens heeft hij verklaard dat de bedoelde Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. Ook dit is voor Dankbaar van groot belang om uit de mond van Mustafa onder ede bevestigd te krijgen, aangezien Dankbaar wil aantonen dat het Openbaar Ministerie niet de waarheid heeft verteld in het zogeheten “rapport onderzoek Ali H.” (2011) dat concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat een verkeerde Ali H. is aangehouden. Overigens wordt Mustafa in dit rapport genoemd als vriend van Ali H., maar Mustafa zelf heeft verklaard dat hij nooit door het OM is benaderd met de vraag of de hem bekende Ali H. in 1999 werd aangehouden in Istanbul. Wat Dankbaar betreft is deze gang van zaken volstrekt logisch. Hij stelt immers dat het OM zelf de juiste Ali H. in het weekend van de moord het land heeft uitgezet en dat dit gedaan is naar aanleiding van het verhoor van Faek Mustafa op de dag van de moord, 1 mei 1999, in welk verhoor Faek Mustafa de juiste Ali H. heeft aangewezen als de moordenaar. In dat geval wist het OM ook in 2011 hoe Faek de onderzoeksvraag: ”Is de juiste Ali H. gearresteerd?” zou hebben beantwoord. Dit antwoord paste niet in het straatje van de conclusie van het rapport. Het behoeft verder geen nader betoog of toelichting dat er een groot algemeen maatschappelijk belang mee gemoeid is om aan te tonen dat het OM de waarheid geweld heeft aangedaan in een officieel en lijvig rapport op kosten van de gemeenschap.

De verklaring van Faek staat niet op zichzelf. Dat hij bovenbeschreven verklaringen bij de politie heeft afgelegd, wordt ook bevestigd door de schriftelijke verklaring van Rida Hashimi, destijds (in 1999) bevriend met Mustafa. Faek zelf bevestigt dit ook:

Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.

Bovendien zegt ook Rida de in Turkije aangehouden man niet als de hem bekende Ali Hassan te herkennen:

Ali Hassan was veel ouder dan Faek en ik kende hem dan ook niet bijzonder goed, maar wist wel hoe hij eruit zag. Daarom kan ik ook met zekerheid zeggen dat dit niet dezelfde man was die in 1999 in Turkije werd gearresteerd. lk heb van deze man een interview op Youtube gezien. Deze man was lang en slank en had een verzorgd voorkomen. lk heb hem nooit op het AZC Kollum gezien. De Ali Hassan die ik kende van het AZC Kollum was korter dan Faek en had een dikker postuur. Bovendien had hij een baardje en zijn uiterlijk was niet verzorgd, heel anders dan de man die op Youtube staat.

Ook verklaart Faek het volgende:

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen.

Ook dit wordt bevestigd door Rida:

Ik heb het dus over de Ali Hassan die in de nacht van de moord is verdwenen en door niemand ooit is teruggezien. Deze Ali Hassan was bewoner van het AZC, maar het was mij bekend dat hij ook een kamer in Leeuwarden huurde.

Dankbaar beschikt tevens over een getekende verklaring van de man (“de derde persoon”) die Ali Hassan die bewuste nacht een lift naar Leeuwarden heeft gegeven:

Van vrijdag op zaterdag 31 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik.. nog die nacht terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar positief op geantwoord en mij werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg in Kollum te rijden en vervolgens in de richting van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven bedoel zich wel laten zien zo werd ij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed zat en erg overstuur was. Ik schrok nog meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was een zeer onsamenhangend verhaal maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem afgezet in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette.

Deze verklaring sluit weer naadloos aan bij de verklaring van Rosalyn van Zessen die destijds ook een kamer huurde in het bewuste pand aan de Kleine Kerkstraat.

Het draait dus niet slechts om de verklaring van Faek Mustafa, maar minimaal  drie van elkaar onafhankelijk andere verklaringen, die elkaar op belangrijke onderdelen ondersteunen en bevestigen. In een normale wereld had Dankbaar reeds lang genomineerd moeten worden voor de Tegel , de nobelprijs voor onderzoeksjournalistiek, of de Pulitzer award for national reporting, zeker gezien de tegenwerking die hij bij zijn onderzoek ondervindt groter is dan die Woodward en Bernstein ervoeren in hun onderzoek naar Watergate.

Het is dan ook ronduit te zot voor woorden dat de rechtbank Leeuwarden in de zaak tegen Hebben, het onderzoek van Dankbaar als “ondeugdelijk” afdeed. Wat een ondeugdelijk onderzoek is, kan men beter aan Jan Verkaik, Henk Mous en Cor Reijenga vragen.

Uit de reactie van Mustafa op een mededeling van Dankbaar, inhoudende dat hij door Hebben is aangeklaagd blijkt impliciet dat hij Hebben inderdaad kent, iets wat Hebben zelf ook weer ontkent in zijn aanklachten tegen Dankbaar.

De authenticiteit van Dankbaar’s onderzoek en onthullingen, blijkt nog het meest uit het gedrag van Justitie en Wolfgang Hebben zelf.

Faek Mustafa heeft verklaard dat de heer Hebben een goede kennis was van Ludger Dill, hetgeen door Hebben wordt ontkend. De heer Mustafa heeft meegedeeld, dat hij het bovenstaande ook heeft verklaard ten tijde van een verhoor door de politie in hetzelfde weekend dat de moord op Marianne Vaatstra heeft plaatsgevonden (1 en 2 mei 1999). De heer Mustafa is ervan op de hoogte, dat zijn verklaring in het boek van Dankbaar is opgenomen en ook via internet te lezen is, maar heeft daartegen tot op heden nimmer bezwaar gemaakt. Aangezien de vorderingen van Hebben mede zijn gebaseerd op deze verklaringen van de heer Mustafa, die Dankbaar vervolgens in zijn boek heeft opgenomen, is het voor Dankbaar van groot belang dat Mustafa als getuige wordt gehoord, zodat Mustafa kan uitleggen of, en, zo ja, waarom hij bovenstaande mededelingen heeft gedaan en in hoeverre die mededelingen volgens Mustafa op waarheid berustten. De getuigenverklaring van Mustafa raakt daarmee de kern van waar het in deze zaak om gaat. Immers: er is geen sprake van enige onrechtmatige publicatie (of in strafrechtelijke zin: smaad) indien Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven waar was. Indien Mustafa verklaart conform hetgeen hij destijds heeft meegedeeld en die verklaring door de rechtbank op  betrouwbaarheid zal kunnen worden getoetst, wordt de rechtbank in staat gesteld te beoordelen in hoeverre de vorderingen tegen Dankbaar in de lopende procedures moeten worden toe- of afgewezen, alsmede in hoeverre Dankbaar recht heeft op rehabilitatie en schadevergoeding.

Wolfgang en zijn advocaat, Mr. Rick Reyneveld, weten nu dat de publicaties van Dankbaar (en Mauritz) gebaseerd zijn op de (getekende) verklaringen van Mustafa en andere personen. Zij weten nu dat Dankbaar slechts de boodschapper is van deze verklaringen en dat Dankbaar deze informatie heeft gepubliceerd in het algemeen maatschappelijke belang.  Aanvankelijk wilden Wolfgang en Rick deze verklaringen ontzenuwen en de verklaarders ook in rechte betrekken, getuige de onderstaande citaten:

 


Nu willen Wolfgang en Rick dat opeens niet meer. Zij verzetten zich tegen een getuigenverhoor van Faek en de andere gevraagde getuigen. Lees het verweerschrift. Hier is maar één reden voor te bedenken. Wolfgang weet dat hij nat gaat als Faek en de andere getuigen hun verhaal onder ede mogen doen voor een rechtbank of een goede Justitie. Dat verhaal is allang gedaan! Wolfgang stelt immers in zijn aanklachten en aangiftes tegen Dankbaar (en Mauritz)  dat hij Marianne, Ludger, Ali of Faek nooit heeft gekend. De door mij gevraagde getuigen, zullen hem niet alleen als een aangever van een valse aangifte bewijzen, maar ook als een notoire leugenaar, waarbij zijn eerdere veroordeling voor heling van gestolen goederen in het niet valt. Een man die de moord op Marianne gefaciliteerd heeft, waar hij bij aanwezig was, een man die haar lijk met zijn auto in het weiland heeft gedumpt vanaf de Vogelsanghlaene, een man die zijn auto in Duitsland liet vernietigen, een man die zijn caravan in de fik stak, om ook die sporen uit te wissen. Niet IK zeg dat de moord daar is gepleegd! Faek en Rida zeggen dat! Maar die wil Wolfgang niet meer aanklagen! Need I say more? Dit zegt ook wat over Reyneveld. Hij is kennelijk ook bang voor de getuigen. Hij weet inmiddels ook dat ik gelijk heb en dat kan bewijzen via die getuigen, die hij daarom niet wil horen.

Beste Wim,

Op mijn bericht aan hem krijg ik net het volgende antwoord:

Geachte heer/ mevrouw, Zoals u weet wil ik graag niemand spreken hierover. Als u wat wil weten graag een officiële uitnodiging via de rechtbank en niet via andere wegen. en graag geen contact met mij. Alvast bedankt voor u begrip”

Met vriendelijke groet,
Thijs Stapel

Geachte heer Mustafa, Mijn naam is Mr. Stapel. Ik ben de raadsman voor de heer Dankbaar. Ik bereid namens de heer Dankbaar een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voor, waarin u verweerder bent en een getuige die wij willen horen. Ik heb van de heer Dankbaar begrepen  dat u bijgestaan wordt door een advocaat. Ik verzoek u mij de naam en adresgegevens van uw raadsman te geven, omdat als u bijgestaan wordt door een advocaat, ik volgens de gedragsregels verplicht ben met uw advocaat te communiceren.

Met vriendelijke groet, 

Thijs Stapel

Geachte heer Mustafa,

U geeft geen antwoord op mijn vraag of u wordt bijgestaan door een advocaat. Graag verneem ik van u dat u niet wordt bijgestaan door een advocaat. Dan zal ik het verzoek tot voorlopig getuigenverhoor aan de rechtbank Rotterdam en rechtstreeks aan u doen toekomen. Overigens biedt mijn cliënt aan, zoals u waarschijnlijk weet,  een advocaat voor u te betalen.  Graag hoor ik van u of u van dit aanbod gebruik wenst te maken of dat u zonder raadsman de aanvraag tot het getuigenverhoor tegemoet wenst te zien.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel

Nu zijn er nog figuren die stellen dat het mogelijk is dat Faek en anderen het bovenstaande niet hebben verklaard. Dat zou dan ook betekenen dat zijn handtekening is vervalst.  Het is een absurde gedachte. Want waarom zou Faek dit dan zelf niet gewoon zeggen? Stel even dat hij dat zou doen, dan heeft hij dus 3 jaar lang toegelaten dat Hans Mauritz en Wim Dankbaar onjuiste informatie over hem hebben verspreid, met schadelijke gevolgen voor anderen, maar bovendien zou hij zeggen dat wij zijn verklaring hebben verzonnen én zijn handtekening hebben vervalst. Dit zou uiteraard een volledig valse beschuldiging zijn, die wij niet zullen accepteren. Daar komt bij dat Faek met ons in gesprek is gebleven om te overwegen of hij niet langs buitengerechtelijke weg zou moeten verklaren. Dit blijkt uit diverse gesprekken zoals zij op deze website zijn gepasseerd. Niet bepaald een opstelling die je van Faek zou verwachten tegenover mensen die een valse verklaring over hem hebben opgesteld.

Nog duidelijker wordt de waarheid van Faek’s verklaring aan de hand van het gedrag van Justitie. De situatie is dat een ook bij Justitie bekende getuige iets heeft verklaard dat een hele andere toedracht van de moord weergeeft dan tot nu toe aan het publiek is voorgehouden. In elk normaal onderzoek zou Justitie direct uit de stoel springen om de verklaring van Faek op waarheid te checken. In dit geval doet Justitie niets. Dit terwijl het juist in het belang van Justitie zou zijn om de verklaring van Faek te ontkrachten, teneinde hun huidige sprookje staande te houden. Nogmaals, dit is alleen logisch als sleutelfiguren bij Justitie weten dat Faek de waarheid vertelt en dit reeds op de dag van de moord heeft gedaan. Daarnaast zou men dan ook alsnog aan Faek moeten vragen of de juiste Ali H. is gearresteerd en uitgesloten. Ook op die vraag kent  Justitie het antwoord al. Het antwoord zou het rapport Ali H. als een leugen met voorbedachte rade bewijzen. Met andere woorden, de ramp is niet te overzien voor Justitie. In plaats van Faek te benaderen, beweegt Justitie hemel en aarde om Faek uit de getuigenbank te houden en de boodschappers, zeg maar klokkenluiders van zijn verhaal te vernietigen. Tel daarbij op dat Harm Brouwer en Joris Demmink zich blijven hullen in stilzwijgen, op aantijgingen die niet ernstiger kunnen zijn, en ook het hoogste college van het OM geen vragen over Faek durft te beantwoorden, dan is het is helemaal duidelijk wat de waarheid is.

Nog duidelijker wordt dat aan de hand van het gedrag van Wolfgang zelf. Hij weet nu dat Faek de bron is van alle ellende, maar hij wil Faek niet horen als getuige, laat staan hem aanklagen voor hetzelfde waar hij Mauritz en Dankbaar voor heeft aangeklaagd. Hoe zot is dat?

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

4 reacties op Coming soon to a courtroom near you: Faek vs Wolfgang

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: bureau@nationaleombudsman.nl [mailto:bureau@nationaleombudsman.nl]
  Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 15:36
  Aan: dank@xs4all.nl
  Onderwerp: Bevestiging: Uw klacht is ontvangen

  Beste heer W.J. Dankbaar,
  Bedankt voor het melden van uw klacht
  1. Wij hebben uw klacht ontvangen.
  2. Wij nemen binnen 3 weken contact met u op.
  3. Wij informeren u over de voortgang en de uitkomst.

  Dit hebben wij van u ontvangen.
  Uw klacht
  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 2 mei 2017 16:14
  Aan: ‘Secretariaat BJZ (PaG Den Haag)’; h.j.bolhaar@om.nl; m.otte@om.nl; m.vanderheyden@rug.nl
  Onderwerp: RE: Reactie op uw e-mail van 19 april 2017 (BJZ/50714)

  Geachte heer Djamil, Grootedelachtbaar College,

  Ik heb de door u geciteerde brief inmiddels teruggevonden. Deze brief heb ik ook gepubliceerd:

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/05/02/antwoord-van-het-college-procureurs-generaal/

  Het College hanteert dus de redenen uit die brief om geen behoefte te hebben om met mij over de kwestie te communiceren. Welnu, grootedelachtbare heren, mag ik u zeggen dat het helemaal van God los is? Laat ik eerst opmerken dat u geen antwoord geeft op mijn vraag of u mij kunt verzekeren dat de heer Faek Mustafa nergens bang voor hoeft te zijn om een interview met mij te doen over zijn kennis van de moord op Marianne Vaatstra. Ik vraag u derhalve nogmaals of u mij die verzekering kunt geven. U vraagt zich verder af of een dergelijk verzoek voorgelegd dient te worden aan het Openbaar Ministerie. Die vraag kunt u toch het beste zelf beantwoorden? Aan wie zou ik het anders moeten voorleggen? Kunt u mij dat dan zeggen? Het Openbaar Ministerie was en is toch verantwoordelijk voor het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra? Het Openbaar Ministerie heeft Faek toch verhoord en overgeplaatst? Het Openbaar Ministerie heeft in haar rapport onderzoek Ali H. Faek toch genoemd als vriend van de aanvankelijk hoofdverdachte Ali H.? Het Openbaar Ministerie heeft toch nagelaten om Faek in het kader van dat onderzoek te vragen of de juiste Ali H. in Istanbul is aangehouden?

  Dan terug naar de door u genoemde brief van 24 mei 2016 van de plaatsvervangend hoofdofficier van het parket Noord Nederland. Laat ik eerst vaststellen dat deze brief pas een jaar later kwam op mijn gestelde vragen aan de heer Mous. En pas na interventie van de nationale ombudsman bij wie ik mij beklaagde over deze gang van zaken. Hieruit blijkt reeds dat het OM niet inhoudelijk wilde antwoorden op mijn vragen. Dat blijkt ook uit de brief zelf. De brief noemt een aantal redenen, die uw College naar eigen zeggen overneemt, waarom er “geen behoefte” is met mij te corresponderen. Eén van die redenen is dat ik strafrechtelijk vervolgd ben en wordt, nota bene door uw eigen organisatie. Sinds wanneer is dat een legitieme reden om geen vragen te beantwoorden in flagrante tegenstrijd met het OM beleid van transparantie en open verantwoording? Hoe rijmt u dit gedrag met de speech van Harm Brouwer “Zwijgen is zilver, spreken is goud”? Kunt u mij aangeven waar het in de gedragscode van het OM of in de wet staat dat mensen die vervolgd of veroordeeld zijn geen recht meer hebben op antwoorden van de overheid?

  “In 2012 is de vernieuwde OM-gedragscode geïntroduceerd. In deze gedragscode draait het om vijf kernwaarden: professionaliteit, omgevingsgerichtheid, integriteit, openheid en zorgvuldigheid.”

  Ziet u zelf niet hoe belachelijk dit is? Dus Ernest Louwes, de twee van Putten, Lucia de Berk, Cees Borsboom en al die anderen hadden niet mogen vragen om een herziening? Eerlijk gezegd vind ik dat u uw College voor schut zet met deze flutbrief.

  Voorts wordt er in de brief gesteld dat mijn visie “grotendeels” is gebaseerd is op complottheorieën. Maar wat is er dan theorie aan? Is het geen feit dat ik een getekende verklaring van Faek (en ook anderen) heb? Is het geen feit dat Faek stelt dat hij getuige is geweest van de moord door Ali H. in de caravan van Wolfgang en dit op de dag van de moord aan de politie te Buitenpost heeft verklaard? Is het geen feit dat Faek stelt dat hij verder wil verklaren in de rechtbank of voor een goede Justitie?

  Rob: Oh maar kun je ook niet zeggen of dat die handtekening wél van jou is of dat die niet van jou is?

  Faek: Oh eh.. Ik heb tegen Wim gezegd van eh… ik zeg alles in het openbaar en wanneer ik naar de rechter moet, zeg maar, wanneer …..Wim, breng me naar de rechter, dan pas kan ik verder wat zeggen daarover.

  Is het geen feit dat het OM hem niet heeft gevraagd of de juiste Ali H. is gearresteerd? Volgens mij handel ik alleen maar in feiten en juist niet in theorieën. Het verbaast mij dat uw College zelf nog niet Faek heeft benaderd om te checken of dit feiten zijn. Dat zou pas echt passen in het beleid van waarheidsvinding, of niet?

  Tot slot wordt in de brief gezegd dat mijn visie “afwijkend” is. Stel dat dit zo zou zijn, sinds wanneer is dat een reden om geen openheid en transparantie te betrachten? Was de visie van Galileo Galilei ook niet afwijkend? Of die van Martin Luther King? Of die van Nelson Mandela? En is mijn visie inderdaad afwijkend? Afwijkend van wie of waarvan? Van de visie van het OM? Welnu, als het waar is wat Faek heeft verklaard, dan weet het OM toch ook vanaf dag 1 wie Marianne heeft vermoord, waar dat is gebeurd en wie er medeplichtig waren? Dan is mijn visie toch helemaal niet afwijkend van die van het OM? Dat het OM een andere visie voor de Bühne heeft gebracht, dat is iets heel anders.

  Dus, mijne grootedelachtare heren, gewoon ophouden met draaikonterij en mijn vragen beantwoorden volgens uw eigen gedragscode en beleid. Ik hoef er toch geen WOBje tegen aan te gooien?

  Met hoogachtende groet,

  Wim Dankbaar

  Instanties
  • Openbaar Ministerie ( OM )

  Uw gegevens
  de heer W.J. Dankbaar
  Zijlweg 14 a
  2051BB OVERVEEN – NL
  dank@xs4all.nl
  023-5268730

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s