Morgen spannend!

Eén december is de dag,
dat mijn lichtje
dat mijn lichtje
Eén december is de dag
Dat mijn lichtje branden mag.

Dan doet rechter Mw. Mr. Werkema uitspraak over toewijzing van getuigen. Ik ben erg benieuwd of Vrouwe Justitia haar blinddoek op kan houden. Een loodzware beslissing. Immers, toewijzing van getuigen = openrukken doofpot. Kan Mr. Werkema het aan? Zo niet, ook goed. I have some surprise parties up my sleeve. Toch heb ik geen slecht gevoel over morgen. Mr. Werkema maakte een objectieve indruk.Zij vroeg nog: Kunt u nog eens duidelijk aangeven waarom de getuigen voor u van belang zijn? Antwoord: Om mijn onschuld te bewijzen, om te bewijzen dat ik gelijk heb en de heer Hebben niet! Duidelijker kon het toch niet.Ik had zelfs de indruk dat zij op mijn hand was. Rick Reyneveld, de advocaat van Wolfgang,  betoogde namelijk dat er geen getuigen mochten worden gehoord omdat er geen vordering aan het verzoek ten grondslag lag. Welnu, daar was Mr. Werkema het niet mee eens: Ik kan u zeggen: Vordering of niet: Een verdachte heeft recht op getuigen als dat in zijn verdedigingsbelang is.

VERZOEK TOT VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR EX ARTIKEL 187 RV

Aan de rechtbank Noord Nederland, sector kanton, locatie Leeuwarden

Verzoeker

Willem Jan DANKBAAR, wonende te (2051 BB) Overveen, aan de Zijlweg 14a, in deze zaak woonplaats kiezende te (2011 MT) Haarlem, aan het Kenaupark 24, op het kantoor van mr T.J. Stapel, die in deze zaak als advocaat zal optreden;

Verweerder

Wolfgang HEBBEN, wonende te (9101 BR) Dokkum, gemeente Dongeradeel, aan (….)

 

Achtergrond van het verzoek 

Tussen partijen is een procedure aanhangig waarin verweerder, verder te noemen: “Hebben” van verzoeker, verder te noemen: “Dankbaar”, heeft gevorderd dat hij bepaalde publicaties staakt, waarin wordt uiteengezet dat Hebben betrokken zou zijn bij de moord op Marianna Vaatstra in 1999, althans dat hij de moordenaar zou kennen en dat de moord is gepleegd in een destijds aan Hebben toebehorende caravan, waarin zich ook allerlei andere criminele activiteiten afspeelden. Tevens wordt rectificatie en schadevergoeding geëist.

Dankbaar heeft deze opmerkingen over Hebben in zijn boek en andere publicaties opgenomen om te kunnen aantonen, dat justitie en het Openbaar Ministerie bepaalde verdachten en bewijzen met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra bewust buiten het opsporingsonderzoek heeft willen houden om op die manier de werkelijke toedracht van die moord niet bekend te maken. Het is voor een juiste beoordeling van de vorderingen van Hebben dan ook van het grootste belang, dat wordt vastgesteld in hoeverre Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat wat hij publiceerde de waarheid was.

Inmiddels heeft Dankbaar ook zelf aangifte tegen Hebben gedaan, omdat hij van oordeel is dat Hebben jegens hem een valse aangifte heeft gedaan terzake smaad en smaadschrift. Dankbaar stelt in dat verband dat Hebben in diens aangifte (en ook in de civiele procedure) in strijd met de waarheid heeft aangegeven dat de beweringen over hem in de publicaties van Dankbaar onwaar zijn. Voor de aangifte van Dankbaar wordt verwezen naar bijlage 1.

Te bewijzen feiten en te horen getuigen 

De belangrijkste vraag die in de tussen partijen aanhangige procedure moet worden beantwoord is de vraag in hoeverre Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de informatie die hij over Hebben had vernomen juist was en hij er daardoor vanuit heeft mogen gaan dat hij deze informatie mocht publiceren vanwege het grote maatschappelijke belang van die informatie. Die informatie hield immers in dat Marianna Vaatstra in 1999 niet was vermoord door Jasper Steringa, maar door Ali Hassan. Deze moord zou zijn gepleegd in de caravan van Hebben. De strekking van de verschillende publicaties van Dankbaar is dat justitie deze Ali Hassan om wat voor reden dan ook bewust niet heeft willen vervolgen en belangrijk bewijs niet in het proces-verbaal van het onderzoek naar de moord heeft willen opnemen, waardoor de moordenaar verder buiten schot heeft kunnen blijven. Teneinde dat verhaal goed en onderbouwd uiteen te zetten, moest Dankbaar in zijn boek en in andere publicaties wel de naam van Hebben noemen.

Teneinde de rechtmatigheid van de publicaties van Dankbaar te kunnen beoordelen zijn de onderstaande getuigen dan ook van groot belang. Zij kunnen immers aangeven hoe betrouwbaar de bronnen en informatie waren waarop Dankbaar zijn publicaties heeft gebaseerd:

De heer Faek MUSTAFA, wonende aan (…..)  Rotterdam, telefoon (……)

De heer Mustafa heeft aan medegedaagde Mauritz onder meer verklaard dat hij ongewild getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra, gepleegd door Ali Hassan in de caravan van Wolfgang Hebben. Tevens heeft hij verklaard dat de bedoelde Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. Daarnaast heeft hij verklaard dat de heer Hebben een goede kennis was van Ludger Dill, hetgeen door Hebben wordt ontkend. De heer Mustafa heeft meegedeeld, dat hij het bovenstaande ook heeft verklaard ten tijde van verhoor door de politie in hetzelfde weekend dat de moord op Marianne Vaatstra heeft plaatsgevonden (1 en 2 mei 1999). De heer Mustafa is ervan op de hoogte, dat zijn verklaring in het boek van Dankbaar is opgenomen en ook via internet te lezen is, maar heeft daartegen tot op heden nimmer bezwaar gemaakt. Aangezien de vorderingen van Hebben mede zijn gebaseerd op deze opmerkingen van de heer Mustafa, die cliënt vervolgens in zijn boek heeft opgenomen, is het voor Dankbaar van groot belang dat Mustafa als getuige wordt gehoord, zodat hij kan uitleggen of, en, zo ja, waarom hij bovenstaande mededelingen heeft gedaan en in hoeverre die mededelingen volgens Mustafa op waarheid berustten. De getuigenverklaring van Mustafa raakt daarmee de kern van waar het in deze zaak om gaat. Immers: er is geen sprake van enige onrechtmatige publicatie (of in strafrechtelijke zin: smaad) indien Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven waar was. Indien Mustafa verklaart conform hetgeen hij destijds heeft meegedeeld en die verklaring door de rechtbank op  betrouwbaarheid zal kunnen worden getoetst, wordt de rechtbank in staat gesteld te beoordelen in hoeverre de vorderingen tegen Dankbaar moeten worden toe- of afgewezen.

Dat de heer Mustafa de bovenbeschreven verklaring bij de politie heeft afgelegd, wordt ook bevestigd door de als bijlage 2 bijgevoegde schriftelijke verklaring van Rida Hashimi, destijds (in 1999) bevriend met Mustafa. Uit de reactie van Mustafa op een mededeling van Dankbaar, inhoudende dat hij door Hebben is aangeklaagd blijkt min of meer impliciet dat hij Hebben inderdaad kent. Hiervoor wordt verwezen naar een schriftelijke weergave van een opgenomen telefoongepsrek tussen Dankbaar en Mustafa, bijgevoegd als bijlage 3.

De heer Riad ELMAKHOUR, wonende te Heemskerk, telefoon (….)

Riad Elmakhour heeft aan medegedaagde Mauritz verklaard dat hij Ali Hassan in de nacht van de moord een lift heeft gegeven naar Leeuwarden. Ali Hassan zat onder het bloed en vertelde dat hij net een meisje had vermoord in de caravan van een Duitser. De heer Hebben vraagt zelf om de identiteit van Riad Elmakhour en Faek Mustafa en de authenticiteit van hun verklaringen. Het is dus ook in het belang van de heer Hebben dat deze getuigen onder ede worden gehoord.

Mevrouw Isabella WAGENAAR, wonende aan (….) Groningen, telefoon (…..)

Isabella Wagenaar heeft verklaard dat er in de caravan van Wolfgang dubieuze praktijken plaatsvonden, onder andere de verkoop van softdrugs aan onder meer de toenmalige vriend van Marianne Vaatstra. Daarnaast verklaart zij dat Faek Mustafa en Ali Hassan Wolfgang Hebben kenden en regelmatig bij hem op bezoek kwamen, iets wat de heer Hebben ontkent. Tevens is zij op maandag 3 mei 1999 telefonisch met de dood bedreigd door Faek Mustafa. De aangifte hiervan die zij op 4 mei 1999 met haar vader deed,  heeft nooit tot vervolging van Faek Mustafa geleid. Zij verklaart ook dat de Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. En tevens dat Ali Hassan en Faek Mustafa regelmatig op bezoek kwamen in de caravan van Hebben. Ook mevrouw Wagenaar is daarmee als getuige van belang. Zij kan mogelijk bevestigen dat er in de caravan van Hebben illegale praktijken plaatsvonden én dat Hebben Mustafa en Hassan kende. Dat laatste is iets dat Hebben in zijn aangifte juist heeft ontkend en is daarmee voor een juiste beoordeling van de vorderingen van Hebben jegens Dankbaar van groot belang.

De heer Thomas VOS, wonende aan (….) Jislum, telefoon: (….)

Ook Thomas Vos heeft aan Dankbaar meegedeeld dat Hebben veelvuldige en intensieve contacten had met asielzoekers en tevens met Ludger Dill, iets dat door Hebben wordt ontkend. Ook heeft Thomas Vos verklaard dat het slachtoffer Marianne Vaatstra met enige regelmaat in de caravan van de heer Hebben kwam. De heer Hebben ontkent Marianne Vaatstra ooit ontmoet of gekend te hebben. De verklaring van Vos is daarmee voor Dankbaar van belang, omdat ook aan de hand daarvan zeer wel mogelijk kan worden aangetoond dat Dankbaar ervan uit kon gaan dat hetgeen hij in zijn boek over Hebben heeft geschreven op waarheid berustte. Opmerkelijk is dat de heer Hebben zelf in zijn aangifte Thomas Vos opvoert als een getuige a decharche, terwijl de heer Vos nu juist stelt dat Hebben diverse onwaarheden debiteert in zijn aangifte.

De heer Hans MAURITZ, wonende aan (….) Dongen, telefoon (….)

Mauritz heeft Dankbaar meegedeeld dat hij bewijzen heeft van de verklaringen van de hierboven genoemde getuigen Mustafa en Elmakhour. Ook zou hij, volgens zijn verklaring, afgelegd als medeverdachte in de strafzaak tegen hem en Dankbaar  in het bezit zijn van geluidsopnames van gesprekken tussen hem en Hebben, alsmede van e-mails van Hebben, waaruit naar voren komt dat Hebben de door Dankbaar en Mauritz in hun boek gepubliceerde mededelingen over Hebben in het verleden desgevraagd niet heeft weersproken. Tevens stelt Mauritz dat Hebben zijn rol bij de moord aan hem, Mauritz, zou hebben toegegeven en dat Hebben hem heeft meegedeeld dat de moord door asielzoekers is gepleegd. Ook de verklaring van Mauritz is voor Dankbaar van groot belang. Ook aan de hand van zijn verklaring zal immers mogelijk kunnen worden vastgesteld of Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven op waarheid berustte. In dit verband wordt ook nog verwezen naar enkele recente e-mails van Mauritz aan Dankbaar, bijgevoegd als bijlage 3.

De heer Wolfgang HEBBEN, eiser.

Uit het onderzoek van Dankbaar is gebleken dat de heer Hebben diverse onwaarheden naar voren heeft gebracht, zowel in de tussen partijen aanhangige civiele procedure als in zijn aangifte, op basis waarvan Dankbaar inmiddels strafrechtelijk is vervolgd. Wat Dankbaar betreft heeft de heer Hebben daarmee een valse aangifte gedaan. Het is dan ook van belang om de heer Hebben als getuige te horen om vast te stellen of hij deze onwaarheden onder ede gestand wil doen.

Op voormelde gronden verzoekt Dankbaar uw rechtbank een voorlopig getuigenverhoor te gelasten teneinde bovenvermelde personen als getuige te doen horen.

Haarlem, 5 augustus 2016

T.J. Stapel, advocaat

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

26 reacties op Morgen spannend!

 1. ExTours zegt:

  Wat verwacht jij Wim?
  Trouwens “I have some surprise parties up my sleeve”.
  That makes me curious!

 2. Hans Palenlader zegt:

  Succes morgen Wim! De strijd gaat door.

 3. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Bob Jonas
  Bob Jonas Stone truly confuses me. He recently came out with a lame claim that had zero teeth to it, but yet never mentioned the James Files story. Was it because Jimmy wouldn’t talk to him there in Stateville? What’s the story?

  Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 uur

  Wim Dankbaar

  Wim Dankbaar Stone offered him a blow job in return for telling his story. That’s why Jimmy didn’t like the man! Haha, Can you imagine that? Stone never got the truth from James Fiies because the fool offered him a blow job! That is why Jimmy’s signature is missing on this contract:

  W – Did you actually meet Oliver Stone?

  JF – I met Oliver Stone three times. As a matter of fact I have a paper that Joe West … no excuse me, not Joe West but Bob Vernon, had Oliver Stone sign. Now Bob Vernon had come in after the Joe West deal. Bob Vernon took over for Joe West. Bob Vernon met with Oliver Stone and he had him sign an agreement where they wanted to get me on film, but I refused to do that. I met with Oliver Stone three times.

  J – And you never told him your story?

  JF – No, I did not tell Oliver Stone my story. I refused to discuss it with him and uh …like I say, I ‘ve got a copy, It’s got Oliver Stone’s signature on it, Bob Vernon’s, the only signature that states what it’s all about, the only thing missing is my signature because I would never sign that paper for the agreement.

  J – Why was that?

  JF – I didn’t like the man!

  J – Case closed!

  JF – Case closed! And if you’d like I would be more than happy to send you a copy of the document. And it has got Oliver Stone’s original signature on it. And it has Bob Vernon’s signature on it.

  (Wim: Well, I guess that answers the critics who say that Files is just a convict trying to get attention.) I mean, if you want attention, you want to talk to Oliver Stone, who was the director of the blockbuster movie JFK.

 5. Dennis zegt:

  Off topic: Net een item over levenslang bij het RTL4 nieuws. De zaak Olaf H. Hij claimt altijd nog onschuldig te zijn dus dat zette me aan het google-en. Ton Derksen heeft ook zijn licht er al eens over laten schijnen. Lees je in, als je nog een zaak aan kan… ..http://www.blikopdewereld.nl/blog/3720-verkeerde-plaats-verkeerde-tijd-herziening-van-de-zaak-olaf-h

 6. Ronald zegt:

  Olaf H. zit in het lijstje met Baybasin en Hagemans. 30% van de levenslang gestraften zit daar waarschijnlijk onschuldig. Derksen noemt 1000 veroordelingen per jaar die onterecht zijn. Ik heb wel eens uitgerekend dat het er 1500 moeten zijn. Niemand doet er iets aan.

  Na de Schiedammerparkmoord zijn de rechters voorzichtiger geworden met veroordelingen. Uit de cijfers van het aantal veroordelingen daarvoor en die daarna kan je de berekening maken.

 7. Drentse Fryske zegt:

  Jémig Ronald, dat zijn d’r héél wat meer dan ik vermoedde, what a horror 😦 ‘k volg beide zaken wel enigszins (Baybasin en Hagemans) Wat me al poosje opvalt is dat je van mr. Adéle v.d. Plas ook niet zo veel meer hoort/over leest, ja ze moest weer heel wat stukken bestuderen las ik laatst ergens. En de andere zaak leek wat schot in te komen voor maand of wat terug (Hagemans) maar óók niet echt aan ’t doorzetten heb ik het idee. Pfff..Triest, triest. It is ! @Dennis, bedankt voor de link, zal me er ’s toe inlezen, komende week. Inmiddels oók de nodige video’s van de JFK case beluisterd/gezien, Wim. So far, goodnight !

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Het getuigenverzoek is afgewezen, maar ik heb de uitspraak nog niet bij de post. Ben zeer benieuwd naar de ongetwijfeld onzinnige motivatie. Totaal corrupt natuurlijk, maar ergens wel logisch gezien de belangen die op het spel staan. Getuigen staan immers gelijk aan het openrukken van de doofpot, ofwel het grootste schandaal van NL. Maar niet getreurd, in de volgende ronde kunnen ze er niet meer om heen.

 9. age zegt:

  Doorgaan Wim vooral doorgaan !

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Weer een sterk staaltje van “fuck the law”!

  Recht op eerlijke getuigenverhoren

  Art 6 EVRM
  Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens biedt sinds 1950 minimumrechten voor alle Europese burgers die in strafrechtelijke procedures verwikkeld raken. Zo garandeert met name art. 6 van dit verdrag (hierna: EVRM) aan alle verdachten van strafbare feiten een eerlijke berechting binnen redelijke termijn door een onafhankelijke rechter. Nederland is onlangs opnieuw veroordeeld wegens de schending van het EVRM omdat een verdachte was veroordeeld zonder dat hij getuigen à charge kon ondervragen.

  Het minimumrecht inzake getuigenverhoren
  Artikel 6 lid 3 sub d EVRM geeft een ieder tegen wie vervolging is ingesteld het recht om de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is als met getuigen à charge. Het Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM) heeft op 10 juli 2012 in de zogenaamde Vidgen-zaak Nederland veroordeeld wegens schending van dit recht.

  De ratio van het zelfstandige ondervragingsrecht van getuigen is – eenvoudig gezegd – dat één getuige(verklaring) als bewijs niet voldoende is en dat een verdachte in beginsel gelijke rechten heeft als de aanklager (het Openbaar Ministerie) om getuigen à charge (belastend) of à décharge (ontlastend) te ondervragen.

  De verdachte moet praktisch en effectief het recht hebben om de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van belastende getuige(n) aan te vechten. Dit betekent niet dat de verdachte een absoluut recht heeft om zelf alle getuigen (door zijn raadsman) te (doen) ondervragen. Maar als een getuigenverklaring het ‘sole of decisive’ bewijs in een zaak vormt (dus het enige of doorslaggevende bewijs) dan moet de verdachte een zelfstandig ondervragingsrecht worden toegestaan. Of, er moet hem dan tenminste een grotere waarborg of compensatie voor een weigering om de getuige zelf te ondervragen worden geboden.

 11. Johan Kolderkamp zegt:

  Goed zo Wim… Je weet dus nog steeds niet duidelijk waarvoor je terecht staat en dat het bovenstaande duidelijk niet van toepassing op jou is. Ga zo door.

 12. hansjohn zegt:

  @Johan Kolderkamp: Ongeacht art. 6 ERVM, Mr. Werkema is van mening dat ” Een verdachte heeft recht op getuigen als dat in zijn verdedigingsbelang is.”

  Nu nog de uitleg waarom ze van mening is dat het voor de verdediging niks uit maakt.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Ik heb nu de uitspraak. Het is weer een hele kromme. En ook een hele luie en laffe. Zeg maar verschuilen onder moeder’s rok. Een rechter die niet voor zichzelf durft te denken. Het komt erop neer dat ze de hete aardappel bij de strafrechter neerlegt. Die is volgens haar toegerust en geroepen om het getuigenverhoor toe te staan. Zelf durft ze blijkbaar niet. Tjonge, wat word ik kwaad om dit soort laf gekonkel! Ik leg het morgen wel uit aan de hand van de uitspraak.

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/werkema.pdf

 14. Jan-Willem zegt:

  Wim, hoe kan het dat in de uitspraak een stempel van de griffier staat welke gedateerd is op 29 november. Dat terwijl de uitspraak op 1 december was. Stukje vooringenomenheid?

 15. hansjohn zegt:

  Ik lees bij punt 2.2 dat Hebben zich verzet tegen het verzoek.

  Goh……..

  Had hij nu juist eerder niet aanbevolen om vooral bij bepaalde personen na te gaan dat hij, Wolfgang, zo’n keurig nette man is die oa Ludger Dill en Marianne niet kende?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s