Verslag wrakingszitting

Afbeeldingsresultaat voor vrouwe justitiaDe zitting begon stipt op tijd. Dat had ik in Leeuwarden al eens anders meegemaakt. Er waren een stuk of tien supporters naar Leeuwarden afgereisd. Bij de belangstellenden had zich ook Rick Reyneveld geschaard, de advocaat van Wolfgang. Wolfgang zelf was er niet.

De voorzitter begon de zitting door zichzelf en zijn twee collega-rechters voor te stellen. Dat gaf mij een prettig gevoel, was ik niet gewend. Alle drie waren van het mannelijke geslacht. Ook stelde hij de griffier voor, van het vrouwelijke geslacht. Dat is de enige naam die ik onthouden heb. Mevrouw Dees, een blonde niet onaantrekkelijke jongedame die mij vriendelijk toeknikte.

Ik heb het intussen nog even nagezocht. Mr J.C.G. Leijten, (voorzitter), Mr. A van der Meer en Mr. G.-J Smits

Vervolgens wilde de voorzitter weten of ik ook mijn raadsman Mr. Stapel had meegenomen. Nee, zei ik, want die heb ik niet nodig om mijn wrakingsverzoek toe te lichten. Bovendien kost hij alleen maar geld, zeker gezien het feit dat deze zitting weer in Leeuwarden plaatsvindt in plaats van Haarlem. Dat leek de voorzitter wel te begrijpen.

Wie is dan de man die naast u zit? Hans Mauritz legde uit dat dat hij gedaagde sub 2 was in de onderhavige bodemzaak en meegekomen was om het wrakingsverzoek te ondersteunen. “Ah, u bent dus de heer Mauritz!” constateerde de voorzitter.

Vervolgens constateerde  hij dat Mr. Reyneveld ook aanwezig was, zonder zijn cliënt, niet als partij maar zuiver als belangstellende. Dit werd door Rick bevestigd.

Daarna zei de voorzitter dat de te wraken rechter Mr. Zwart-Sneek, niet aanwezig was omdat zij zich had afgemeld wegens privé omstandigheden. De voorzitter gaf mij toen het woord om mijn wrakingsverzoek toe te lichten. Hij had inmiddels gezien dat ik een papier uit mijn koffertje had gehaald. Ik zei dat ik een samenvattende verklaring had opgesteld om voor te dragen. De voorzitter vroeg of de rechtbank daar kopieën van kon krijgen. Dat kon, maar dan moest mejuffrouw Dees daar eerst wat kopieën van laten maken, want ik had er maar één bij me. Wilt u dat dan nu doen of na de zitting? Laten we maar afspreken dat we dat na de zitting doen, was het wijze antwoord van de voorzitter. Ik droeg dus navolgend mijn verklaring voor als volgt:

Ik vind het jammer dat Mr. Zwart-Sneek hier vandaag niet aanwezig is, want ik was zeer benieuwd naar haar argumenten om niet te willen berusten in mijn wraking van haar.  Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn wrakingsverzoek nader toe te lichten. In deze zaak moet ik mij verantwoorden voor uitspraken die ik deed en doe jegens Wolfgang Hebben. 

Ik stel dat Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers in de caravan van Wolfgang Hebben in diens bijzijn. De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mawloud.  Behalve Wolfgang was daar ook een 15 jarige asielzoeker bij, genaamd Faek Mustafa. Deze Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de getuigenis van Faek is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink. Haval Ali Mawloud is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst.

Faek is als “geheime” kroongetuige direct overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Enkele maanden later kregen hij en zijn vader een verblijfsvergunning. De hele veroordeling van Jasper Steringa is dus een farce om de bovengenoemde ambtsmisdrijven van Justitie op een geloofwaardige manier te begraven. Na de veroordeling van Steringa heb ik ontdekt waar Faek woont en heb ik veelvuldig contact met hem. En heeft hij de bovenstaande lezing bevestigd!

Het is dus niet niks wat ik stel. Ik stel dat de hoogste bazen van onze Justitie de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra direct een heimelijke vrijgeleide hebben gegeven.  Ik stel dus ook dat zij vanaf dag één wisten dat de moord op Marianne in de caravan van Wolfgang is gepleegd. En vervolgens de nabestaanden van Marianne en de rest van Nederland tot op de dag van vandaag hebben voorgelogen. Helemaal om te rillen is mijn stelling dat er uiteindelijk een veeboer is opgepakt en veroordeeld, die niets met de moord op Marianne Vaatstra te maken heeft.

Nu vind ik het allereerst van belang om te melden dat als het waar is wat is stel, het een groot algemeen maatschappelijk belang dient om dit publiek te maken. Het is dan immers een zeer groot schandaal dat het licht moet zien, om herhaling van dit soort wantoestanden in onze rechtsstaat te voorkomen. Daarmee is voldaan aan de voorwaarde dat er geen sprake van smaad kan zijn. Daarnaast is het zo dat ik deze dingen niet zomaar stel. De stellingen zijn niet ontsproten uit mijn fantasie of een andere lichtvaardige grondslag, maar op wat GETUIGEN aan mij en anderen hebben verklaard.  Middels het horen van deze getuigen onder ede kan ik dus mijn onschuld, dan wel mijn gelijk aantonen. Anderzijds kan in theorie ook blijken dat de heer Hebben gelijk heeft en ik de idiote fantast ben waar ik voor word uitgemaakt. Maar ik houd het erop dat middels het getuigenverhoor zal blijken dat de heer Hebben over tal van zaken liegt en dat mijn lezing de juiste is. Hoe het ook zij, het horen van de getuigen is CRUCIAAL voor mijn verdedingsbelang, alsmede een voorwaarde voor de waarheidsvinding die in elke rechtszaak plaats zou moeten vinden. Een rechter die mij een dergelijk verdedigingsmiddel onthoudt is per definitie partijdig en vooringenomen. Daarom zal ik elke rechter wraken die mij dit grondrecht wenst te ontnemen. Datzelfde geldt voor wrakingskamers die daarin meegaan.  Als ik een tenniswedstrijd speel accepteer ik ook geen scheidsrechter die mij met blote handen wil laten spelen. 

In het geval van Mr. Zwart-Sneek komt daar nog een extra wrakingsgrond bij. Zij stelt immers dat zij niet wist dat haar voormalige collega en kantoorgenoot Mr. Knijff de raadsman van de heer Demmink is, die ik verantwoordelijk houdt voor de door mij gestelde misdadige doofpot. Ik geloof haar niet en stel dus dat zij liegt. Mijnheer Demmink is 10 jaar lang de hoogste baas van Justitie geweest, een man die onder meer rechters benoemt en bovendien veelvuldig in opspraak is geweest in zaken waarbij Mr. Knijjf het woord voor hem deed. Als je dan niet weet, dat je voormalige collega Mr. Knijff zijn raadsman is, dan sta je niet in de samenleving. Ook door zo’n rechter wil ik niet berecht worden. Het doet er niet eens zoveel toe of zij liegt, het gaat erom dat ik meen dat zij liegt. Ik denk dat iedereen in deze zaal weet dat de heer Knijff de raadsman is van de heer Demmink. Behalve dan Mr. Zwart–Sneek, die ook nog een collega van Knijff is geweest? Geen rechter zou een verdachte moeten willen berechten die meent dat zij liegt al voordat het proces begonnen is. Zo’n rechter dient in de wraking te berusten om elke schijn van vooringenomenheid te voorkomen.

De weigering van het getuigenverhoor is des te meer bizar als men beseft dat ook de eiser zelf om deze getuigen vraagt. Blijkens zijn dagvaarding wil hij weten wie de getuigen zijn die hem incrimineren. Nu wordt hij op zijn wenken bediend, maar ondanks dat beide partijen om de getuigen vragen, worden deze afgewezen. Veel gekker kan het toch niet worden.

Tot slot zal ik het nog sterker samenvatten. Elke rechter die mij de gevraagde getuigen weigert, acht ik medeschuldig aan het al dan niet bewust in stand houden van de doofpot en misstanden, die ik nu juist wil blootleggen in het algemeen maatschappelijk belang. Elke rechter die bijvoorbeeld niet Faek Mustafa onder ede durft te horen om hem al dan niet te horen zeggen dat hij de waarheid op dag 1 aan de politie heeft verteld, is geen eerlijke rechter! Ik word er kotsmisselijk van dat deze nobele taak mij zo moeilijk wordt gemaakt, soms met kennelijke medewerking van de rechtspraak.

Dit was het. Dankuwel.

Vervolgens vroeg de voorzitter aan Mauritz of hij nog wat had toe te voegen. Dat had hij. Mauritz ging daarin met name in op de brief van Mr. Zwart-Sneek. Zijn betoog omvatte vijf onderdelen:

1) Allereerst herhaalde Mauritz dat het getuigenverhoor cruciaal was voor het verdedigingsbelang van Dankbaar en Mauritz. En dat een rechter die zulk een getuigenverhoor niet toestaat, per definitie partijdig en vooringenomen is. Voldoende voor een wraking.  Mauritz letterlijk: ”Het belang van het doen horen van getuigen en in het verlengde daarvan de wijze waarop wij in onze verdediging worden geschaad bij het afwijzen ervan hangt natuurlijk samen met de vraag die in de kantongerechtprocedure voorligt:  Is er sprake van een onrechtmatige daad met schade tot gevolg door de uitlatingen over Hebben zoals ons wordt voorgeworpen? Met andere woorden: Waren de heer Dankbaar en ik gerechtigd over Hebben te publiceren zoals we dat hebben gedaan? Het antwoord daarop kan alleen maar ‘ja ‘ luiden omdat Hebben in de drie persoonlijke gesprekken die we met hem hadden op negen van de negen door ons voorgelegde bevindingen glashard bleek te liegen. Zeer verontrustend in onze ogen want als je niets met de moord van doen hebt en ook niet bekend bent met de ware toedracht van de moord is er geen enkele noodzaak om te liegen. Hebben heeft dus buitengewoon meegewerkt aan de rechtvaardiging van onze publicaties. En om dat allemaal aan te tonen zijn de getuigen van belang, daar zij exact kunnen bevestigen hetgeen door Dankbaar en mij is gepubliceerd: Hebben is op zijn minst genomen bekend met de  ware toedracht van de moord. Kortom: een rechter die het verzoek  om het horen van getuigen afwijst kan niet anders dan gewraakt worden op gronden die ik zojuist hebt verwoord.”

2) Mauritz maakte de rechtbank deelgenoot van het feit dat er een andere procedure speelt waarin een collega van Mr. Zwart-Sneek, Mr. Werkema, nog moet beslissen over het al dan  niet horen van getuigen. De zitting met Mr. Werkema als voorzitter, was op 3 november jongstleden. De uitspraak van Mr. Werkema staat gepland op 1 december aanstaande. Niettemin heeft Mr. Zwart-Sneek per brief van de griffie aangegeven dat zij niet wil wachten  op het oordeel van haar collega Werkema, maar op 29 november aanstaande vonnis wil wijzen. Daarmee bruskeert zij het  oordeel én de procedure van een collega-rechter. Ook dit duidt op vooringenomenheid en partijdigheid, aldus Mauritz.

3) In haar brief stelt Mr. Zwart-Sneek dat er geen sprake is van een eenparig verzoek tot het verhoor van getuigen en daarom het aanhouden van het vonnis niet gewenst is.  Met andere woorden, Mr. Zwart Sneek beweert dat het verzoek tot getuigenverhoor slechts van gedaagden komt. Dit is een onwaarheid, aldus Mauritz. Ook de raadsman van Wolfgang Hebben, Mr. Reyneveld, stelt nadrukkelijk in zijn dagvaarding dat zijn cliënt wil weten wie de getuigen zijn die incriminerende verklaringen over hem hebben afgelegd. Sterker, hij wil inzage in door hem betwiste onder ede afgelegde kluisverklaringen die hem incrimineren. Een rechter die zich derhalve valselijk bedient met het ‘geen eenparig verzoek’ bedient zich van een pertinente leugen en geeft daarmee blijk van vooringenomenheid op zijn minst dat zij een getuigenverhoor coute-que-coute wenst te voorkomen.

4) Mr. Zwart-Sneek stelt in haar brief dat het verzoek tot getuigenverhoor te laat zou zijn ingediend. Mauritz betoogde dat ook dit onzin is, omdat Dankbaar reeds in de eerste conclusie van antwoord zwart op wit heeft aangekondigd dat hij bedoelde getuigen wil oproepen. Wederom vooringenomenheid ten top en wederom een valselijke voorstelling van zaken.

5) Mauritz maakte als laatste bezwaar tegen het feit dat deze zaak zich mag afspelen in het “forum” Leeuwarden. Allereerst omdat het gebruik is dat een strafzaak, maar ook een civiele zaak, gedaan dient te worden door de rechtbank dichtsbijzijnd van de woonplaats van gedaagden. In dit geval Haarlem of Breda. Mauritz beklaagde zich dat hij reeds 1500 kilometers had moeten maken voor deze farce, nog afgezien van de energie en tijd.

Maar belangrijker nog, omdat het OM Leeuwarden en ook de rechtspraak Leeuwarden er ongenadig van langs krijgt van ons. Zowel Mauritz als Dankbaar beschuldigen het OM Leeuwarden van de meest grove leugens en malversaties in deze zaak. Mauritz haalde bijvoorbeeld aan rechter Dölle, die Jasper Steringa heeft veroordeeld. Hij hield de rechtbank voor dat wij in het bezit zijn van de volledige opname van de rechtszaak van Steringa, waarin Dölle minstens 20 maal had moeten constateren om te stoppen met deze rechtszaak omdat ook hij had moeten inzien dat de verdachte geen enkele daderkennis had, in elk geval in strijd met de vastgestelde feiten.  Als één van de voorbeelden haalde Mauritz aan dat in de akte van beschuldiging door Henk Mous wordt beweerd dat er geen bloed op de “plaats delict” werd aangetroffen. Vervolgens stelt Jasper in zijn “bekentenis” dat hij het bloed uit Marianne’s hals hoorde stromen. Dit is één van de vele discrepanties waarop Dölle had moeten aanslaan. Daaropvolgend haalde Mauritz het voorbeeld van de Leeuwardense politierechter Tom Wiersma aan, die als OvJ het getuigenverhoor van Rachid heeft gemanipuleerd en verzwegen. Over rechter Severein, die als OvJ voor de Vaatstra zaak de boel van meet af aan heeft voorgelogen, heeft hij het dan nog niet eens gehad. Maar hij heeft de rechtbank wel duidelijk gemaakt dat er een aantal directe collega’s niet fraai op staan als ooit de waarheid boven water komt. En dat daarom alleen al het forum Leeuwarden fout is.

Volgens Mauritz  (en ook mij) is het OM en de rechtbank te Leeuwarden besmet en mag de zaak alleen al daarom niet door een rechtbank in Leeuwarden worden gedaan.

Als uitsmijter bracht Mauritz te berde: “Edelachtbare, wij zijn als het ware gedaagd en in rechte betrokken door de duivel. Op zich niet het grootste probleem,  echter de rechtszaak vindt plaats in de hel. Zoals u weet is daar toch echt de duivel de baas en niemand anders.

Na het aanhoren van onze betogen vroeg de voorzitter nog of Rick Reyneveld  nog iets wilde zeggen. Een beetje vreemd, want hij was tenslotte geen partij in deze wraking. Maar wel sportief van de voorzitter. Rick had niks te zeggen.

Tot slot vroeg ik of ik nog een slotopmerking mocht maken. Dat mocht. Ik zei: Wat mij betreft is de hamvraag of er nog rechters zijn die de ballen hebben om de misdrijven en misdadigers in de top van onze justitie te durven ontmaskeren. Ik denk dat die er zijn! Zelfs in Leeuwarden! 

Daarmee sloot de voorzitter de zitting af met de mededeling dat er over 14 dagen uitspraak zal worden gedaan. En of ik nog even bij de balie kopietjes wilde laten maken van mijn verklaring. “Dan pikken wij die later wel op!”

Ik weet wel zeker dat ook deze drie rechters en de griffier dit een historische zitting vonden. Zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt! Wat ze ook beslissen, ik krijg die getuigen toch wel!  Vroeg of laat!

Wim

 

Advertisements

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

48 reacties op Verslag wrakingszitting

 1. Ronald zegt:

  Dit klinkt heel mooi. Ik zou niet weten hoe je het beter kan doen.

 2. Drentse Fryske zegt:

  Until then…hopes up and fingers crossed !!!

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Margot,

  Are you a woman like this? Then I could be interested…

 4. borrepoes zegt:

  En trouwens: Ziva is een buikig heerschap ……

  • Wim Dankbaar zegt:

   Haha, Deze laat ik effe door, Dorrepoes. Ziva is een zeer lekker sexy wijf! A girl that can push my buttons. Never ever have I met a girl that understands the art of flirt better than Ziva. Kan ik van jou niet zeggen 😦

   Een buikig heerschap? You’re so ignorant! Ziva is a my female soldier, deadly as a rattlesnake. You never know when she is going to strike if she is your enemy. Like Charles Nicoletti. I am glad that she is not mine. I love her! For her wits and opening up to me.

   The greater our knowledge increases the more our ignorance unfolds. – John F. Kennedy

 5. Het ziet er hoopvol uit, het is al eerder geschreven, in Nederland en daarbuiten worden mensen met een sterke zaak en integere bedoelingen als dat niet gelegen komt kapot geprocedeerd.
  Als je niet de ‘ballen’ hebt en veel belangrijker de ‘financiële potentie’ zal je afhaken en gefrustreerd berooid van je laatste centen achterblijven. Meestal ook nog met een flinke restschuld.

  Actueel is momenteel de verfilming van de zaak Menten, Ik herinner mij die zaak nog op hoofdlijnen maar wat ik heb onthouden dat was de bedenkelijke houding van de toenmalige min. v. justitie v.Agt. Door de moed en doorzettingsvermogen van een journalist (Mensen kunnen zich bijna niet voorstellen wat er op je afkomt, ook ivt op je gezin) die rugdekking kreeg van een eveneens moedige eindredacteur is deze zaak gaan rollen, ook toen liepen er labbekakken rond in de journalistiek.
  Waarom haal ik dit aan er waren voor deze zaak ook al eens mensen die het geprobeerd hadden om Menten een proces aan te doen die het allemaal om financiële reden moesten afleggen.

  De zaak Marianne Vaatstra die men dacht met een klap van de hamer afgesloten te hebben, zijn nu blijkt dat niet iedereen zich daar bij neerlegt en er weer grote belangen op het spel staan die buiten proporties is gegroeid -dat krijg je als de beerput zwakke plekken vertoont- dat op kosten hoogstwaarschijnlijk van de belastingbetaler word gevoerd.

  Het kan alsnog mis gaan als men deze zaak het stempel ‘Staatsgeheim’ geeft.
  Of de geest ver genoeg uit de fles is om hem er weer in te krijgen durf ik niet te zeggen, maar de huidige stand van zaken lijkt hoopvol. En u weet “Hope is a good thing” maar weten is beter.

 6. hansjohn zegt:

  Rick Reyneveld had kunnen zeggen, als hij had gewild en als hij het daarmee eens was, dat er idd geen eenparig verzoek was tot het oproepen van getuigen (zoals mevr. Zwart-Sneek beweert).
  Dat heeft hij niet gedaan; hij onderschrijft dus dat ook van Hebbens kant getuigen gewenst zijn.

 7. Mike zegt:

  Sterk betoog Wim, ook prettig dat Mauritz bijdroeg, ben benieuwd over 14 dagen…

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Margot, hou je van me ofzo? Ik heb nog nooit zoveel aandacht gehad van een vrouw. Het lijken wel liefdesbrieven die ik elke dag van je krijg.

 9. Wim Dankbaar zegt:

  http://www.americanrhetoric.com/MovieSpeeches/specialengagements/moviespeechscentofawoman.html

  Slade: I’m not finished! As I came in here, I heard those words, “cradle of leadership.” Well, when the bow breaks, the cradle will fall. And it has fallen here; it has fallen!

  Slade: Mr. Sims doesn’t want it. He doesn’t need to labeled: “Still worthy of being a ‘Baird Man.'” What the hell is that? What is your motto here? “Boys, inform on your classmates, save your hide” — anything short of that we’re gonna burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan some guys run and some guys stay. Here’s Charlie facing the fire; and there’s George hidin’ in big Daddy’s pocket. And what are you doin’? You’re gonna reward George and destroy Charlie.

  Here’s Wimmie facing the fire and there’s Wolfgang hiding in big daddy’s pocket.

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Toch grappig dat Wolfgang opeens geen getuigen meer wil. In zijn dagvaarding EIST hij ze! Zie hierboven.

  Het is dat Demmink en Brouwer geen haar meer hebben, anders zouden ze er nu met hun handen in zitten. Die kutWolfgang! Ongeleid projectiel! Hoe krijgen we hem hem terug in de tube? Not!

  • Jonas J zegt:

   “Toch grappig dat Wolfgang opeens geen getuigen meer wil. In zijn dagvaarding EIST hij ze! Zie hierboven. “

   En de oplossing van dit ‘raadsel’ staat dus doodgewoon weer in het screenshot van de dagvaardiging die je een klein half uur daarvoor nog plaatste. De clou is punt 11.10:
   “In ieder geval is het publiceren van de verklaringen de getuigen toe te rekenen. Zij hebben immers toestemming gegeven voor anonieme publicatie. OM DIE REDEN EIST.. etc..”

   Oftewel: DE REDEN om die getuigen op te willen roepen was dat op het moment van schrijven van dit stuk het erop leek dat de getuigen toestemming hadden gegeven voor publicatie.
   En wat is nu alweer een jaar of twee volkomen duidelijk, en wordt notabene door Wim zelf het hardst geroepen: die kluisverklaringen hebben nooit bestaan. Die getuigen hebben dit nooit verklaard, laat staan toestemming gegeven voor publicatie.
   De genoemde reden is dus vervallen.

   En dus is er verder geen enkel juridisch belang om die “getuigen” erbj te willen slepen, terwijl het verhaal uit de mouw komt van Mauritz, en gepubliceerd door Mauritz/Dankbaar.

   Het is allemaal zo eenvoudig te voorspellen hoe deze rechtzaak verder verloopt.

   • N.E. Derlander zegt:

    @Jonas J

    De aangedragen punten van eiser omvatten meer dan alleen 11.10. Het maakt het allemaal eenvoudiger om uw redenatie daarop toe te spitsen, maar geeft geen juist beeld van de werkelijkheid. Er zijn immers allerlei getuigen (met en zonder kluisverklaringen).

    Als uw selectieve kort door de bocht redenatie juist zou zijn, zou het nog vreemder zijn dat de rechter deze getuigen niet heeft laten oproepen.

    • Jonas J zegt:

     Er staat precies genoemd wat de REDEN is om de getuige op te roepen; hetgeen in 11.8 en 11.9 staat verandert helemaal niets aan wat in 11.10 staat.
     Die reden was dat men op dat moment ervanuit ging dat hetgeen gepubliceerd is daadwerkelijk getuigd zou zijn en dat er toestemming was gegeven voor publicatie. Dát zou deze getuigen mede-verantwoordelijk maken voor smaad/laster.
     Maar ironisch genoeg is het nu juist Wim Dankbaar die een heel hoofdstuk schrijft dat die kluisverklaringen helemaal niet bestaan, en daarmee vervalt dus gewoon de juridische reden om die getuigen zelf aansprakelijk te willen stellen.

     Het verhaal zou anders worden als Wim verklaringen zou kunnen tonen dat het verhaal dat Mauritz heeft opgeschreven daadwerkelijk zo is verklaard door de getuigen, dmv een geluidsopname danwel een ondertekende verklaring. Maar dat is nu precies wat er ontbreekt.
     Omdat Wim niet kan aantonen dat de getuigen daadwerkelijk beweerd hebben wat in het boek staat, is er dus ook geen juridische reden om ze te verplichten naar de rechtbank te komen.

     Stel: als ik een boek schrijf waarin ik vertel dat jij – N.E.Derlander – mij verklaard heb dat jij Willem-Alexander zijn dochters hebt zien misbruiken in een caravan, en daar volgt een smaad/lasteraanklacht op. Dan richt die aanklacht zich op mij de publicist, niet op jou. Ik kan dan niet naar de rechtbank gaan en zeggen: roep ‘m maar op, dan hoor je het zelf! Dat zou alleen kunnen als ik voor de rechtbank kan aantonen dat jij dat daadwerkelijk gezegd hebt en dat je achter die uitspraken staat.
     En dat is dus precies wat Wim steeds probeert te doen, en waarom het dus nooit zal lukken.

 11. hkokblog zegt:

  Rechter Mr. Zwart-Sneek, kon niet aanwezig zijn omdat zij zich had afgemeld wegens privé omstandigheden ze zag de bui zeker al hangen dat ze niets tegen de verdediging kon in brengen.

 12. geen01 zegt:

  Wim,
  Jouw beeldvorming begint langzamerhand af te zakken naar het prettige van Piet Bambergen. Naargeestig genoeg en helaas genoeg maakt zowel de virtuele @Ziva en de rest van jouw raaskalen deel uit van hetgeen zich tussen jouw verwarde oren afspeelt.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Jonas,

  Als jij gelijk hebt, dan is er alle juridisch belang, ook voor Wolfgang, voor de getuigen. Die zouden immers jouw en zijn punt bewijzen, dat de (kluis)verklaringen nooit zijn afgelegd, niet bestaan en zuiver uit de mouw van Mauritz komen. Jouw droombeeld dat Wimpie definitief plat op zijn bek gaat wordt dan eindelijk bewaarheid.

  Blijkbaar is Wolfgang daar niet meer zo zeker van.

  • Johan Kolderkamp zegt:

   Wim, je praat poep. Wolfgang wilt juist de bewijzen vanaf jullie 2 zien. Daar heeft hij de ‘getuigen’ niet voor nodig. In je strafzaak zei de rechter dat ook al, je hebt het niet voldoende onderzocht. Wolfgang vraagt gewoon om het bewijs daarvan. En als er bewijs is, wie heeft dan die verklaringen afgegeven zodat hij hun ook kan aanklagen.

   • Wim Dankbaar zegt:

    Je vat het goed samen. Maar waarom dat nu poep is, is mij een raadsel.

    • Johan Kolderkamp zegt:

     Je doet blijken dat Wolfgang de getuigen OOK wilt horen. Dat is onjuist. Hij wilt van Jou en Maurits weten of er kluisverklaringen zijn en zo ja wie deze hebben gedaan.

     Daarvoor hoeft hij geen getuigen te willen horen maar zullen jij en Maurits met een bewijs moeten gaan komen van die kluisverklaringen. En anders heeft Wolfgang al bij voorbaat de zaak gewonnen. En in wat ik lees staat Wolfgang wel heel sterk!

    • Johan Kolderkamp zegt:

     Je hebt het er ook steeds over dat jij getuigen wilt horen. Ook dat is onzinnig. Geef gewoon de kluisverklaringen aan de rechter dan ben je er. Maar helaas deze bestaan en bestonden alleen in je eigen hoofd en in het hoofd van Mauritz. Dus de zaak zonder of met getuigen al verloren. Dat is ook wat de rechter jou nu al 2 keer heeft vertelt.

   • naamlost zegt:

    JK, jij schrijft “In je strafzaak zei de rechter dat ook al, je hebt het niet voldoende onderzocht.” Waarom moet Wim het wel goed onderzoeken, maar die rechter niet? Door het niet willen horen van die getuigen doet zij eigenlijk hetzelfde.

 14. Johan Kolderkamp zegt:

  Als laatste omdat je niet zo slim bent. De hele zaak staat los van wie marianne heeft vermoord. Het gaat erom dat jij en mauritz aan smaatschrift en of laster hebben gedaan.
  Wat Wolfgang heeft gedaan in zijn verleden staat daar los van en ook of een rechter iets weet over Demmink.

  En ten derde ga je gewoon door met je smaadschrift en laster elke dag weer.

 15. Het belangrijkste punt lijkt iedereen aan voorbij te gaan. Hans Mauritz beweert namelijk tot op de dag van vandaag dat de verklaringen wel bij de notaris zijn gedeponeerd.

  Daarmee is punt 10.huppeldepup gewoon nog van kracht.

  Het is dan ook absurd te noemen dat de rechter, noch de advocaat van Wolfgang Hebben, aan Mauritz heeft gevraagd of opgedragen de bewijzen hiervoor te produceren. Mauritz was daar immers bereid toe meen ik me vaag te herinneren…

  Go figure…

  • Johan Kolderkamp zegt:

   @ Grijze druif

   Je bent net zo dom als Wim!

   De rechter hoeft niks te vragen Wim moet zelf het tegendeel bewijzen! Het is aan Wim om Mauritiz in rechte te betrekken om hun onzin om te zetten in hun waarheid! En dat kan Wim nu juist niet!

   • De onderzoekende rol van een rechter in een laster en/of smaadzaak vind je niet van belang? Die zou bij de cruciale kluisverklaringen moeten beginnen. Het is Hebben vs Dankbaar én Mauritz. Daaraan voorbij gaan is derhalve absurd.

 16. Dat een rechter normaliter een onderzoekende rol heeft in dergelijke zaken zijn niet mijn woorden maar van een medewerkster van het juridisch loket.

 17. ExTours zegt:

  In 2005 beleefde men in Duitsland het (Albert) Einsteinjahr. Vijftig jaar na zijn dood.

  Dus ook in Berlijn, de hoofdstad, waar ik in mei van dat jaar was.

  Tijdens een rondvaart over de Spree, die begon ter hoogte van Schloß Charlottenburg en eindigde bij de sluizen ter hoogte van de Nederlandse ambassade, voer ik met mijn reisgezelschap langs het nieuwe Bundestaggebouw, dat op korte afstand gelegen is van het oude Reichstaggebouw, waar we even later achterlangs dobberden.

  Op het gebouw stond een statement van Albert Einstein:

  Ik kon niet anders dan de conclusie trekken, dat hij twijfelde aan de gesteldheid van de machtsstructuur in vele naties op aarde. Hij hield kennelijk ernstig rekening met het tweede deel van zijn statement, naar mijn mening.
  M.a.w. de staat is er niet voor de mensen, welnee, de mensen zijn er voor de staat.

  Wat betekent dit?

  Dat ik veel waardering heb voor Wim Dankbaar. Vooral voor hetgeen hij woensdag heeft voorgedragen in de rechtbank. Chapeau!

  Maar wat ik ook zeker weet, is, dat onze staat zo verrot is, dat men bij de overheid c.q. Justitie, haar eigen corrupte koers blijft varen in de zaken Vaatstra en Baybasin, en ondanks de (helaas geringe of misschien juist daardoor) protesten in de maatschappij haar hoofd niet in de strop zal steken. Zij gaat haar misdaden nooit bekennen. Ze had al de grootste moeite haar dwalingen toe te geven. Transparantie is kennelijk een besmettelijk woord bij Justitie.

 18. Joop Oudhof zegt:

  Cognitieve Dissonantie, Lying to yourself, daar hebben (denk ik) helaas een hoop mensen last van. Connect de dots is iets wat ze veel te weinig doen.
  In de zaak Vaatstra heeft Wim heel wat dots zichtbaar gemaakt maar men connect ze niet en als ze het wel doen, weten ze geen raad met hun cognitive dissonantie.


  Joop

 19. Is Johan Kolderkamp z’n spreekwoordelijke tong verloren? Of is net als bij Morkhoven z’n toetsenbord gehackt? 😃😂😂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s