Wolfgang wil plots geen getuigen meer.

VERWEERSCHRIFT TEGEN HET VERZOEK VOOR EEN VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR

Rechtbank Noord Nederland Afdeling privaatrecht

Leeuwarden 5296214 VZ VERZ 16-28

Wolfgang HEBBEN, wonende te Dokkum;

Willem Jan DANKBAAR, wonende te Overveen.

Tot u wendt zich de heer Wolfgang Hebben, voor deze zaak domicilie kiezende op het kantoor van advocaat mr. ing. H.J. Reyneveld aan het adres Oostersingel 68-S te (8921 GB) te Leeuwarden.

Verweerder verweert zich tegen het verzoek d.d. 18 augustus 2016 van de heer W.J. Dankbaar tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 Rv en verzoekt tot niet- ontvankelijkheid dan wel afwijzing daarvan.

Inleiding

Verweerder wordt langdurig en volstrekt onterecht, namelijk op basis van verzonnen feiten en valse verklaringen door verzoeker beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op Marianne Vaatstra. Daarbij werden door verweerder in een boek en een persbericht als belangrijkste incriminerende verklaring twee beëdigde getuigenverklaringen opgevoerd van gepretendeerde getuigen van de moord. Deze verklaringen bleken niet te bestaan. De moordenaar zit vast en roept zelfs verzoeker op tot het staken van de smakeloze en valse beschuldigingen.

De veroordeelde heer Steringa, roept verzoeker niet op om beschuldigingen te staken. Dit is een onware bewering.

De beschuldigingen van verzoeker aan het adres van verweerder hebben tot zeer ernstig trauma in het persoonlijke leven van verweerder geleid. Ter illustratie: zijn zoon heeft zijn achternaam laten wijzigen. Verweerder zoekt naar eerherstel en probeert het verder beschadigen van zijn eer en goede naam te voorkomen. In deze kwestie worden meerdere procedures gevoerd.

Het veranderen van naam van de zoon dateert van vele jaren voordat verzoeker zich met de Vaatstra zaak begon bezig te houden.  Deze illustratie kan dus geen betrekking hebben op beweringen van verzoeker jegens verweerder. De illustratie is compleet irrelevant.

Strafrecht

Na aangifte is verzoeker in een strafzaak in eerste aanleg, kort gezegd vanwege belediging, veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Tegen dat vonnis heeft verzoeker hoger beroep aangetekend. In het hoger beroep kan het van belang zijn of er sprake is van smaad dan wel van laster, in welk laatste geval de strafmaat hoger is. Het procesmonopolie en bewijsvergaring in de strafzaak ligt bij het OM.

Van laster is in de strafzaak geen sprake geweest. Het ging en gaat  daar zuiver over smaad.

Voorts heeft verzoeker aangifte gedaan jegens verweerder, betreffende “valse aangifte”. Van valse aangifte kan geen sprake zijn, immers, de aangifte heeft immers geleid tot een veroordeling. Ook voor deze rechtsvragen geldt dat het procesmonopolie bij het OM ligt.

Tijdens de behandeling van de strafzaak was het de rechtbank (nog) niet bekend dat verweerder  onwaarheden heeft verteld in zijn aangifte. De conclusie dat de aangifte niet vals was omdat deze tot een voorlopige veroordeling heeft geleid, is daarmee een kromredenering van de bovenste plank, in elk geval niet gerechtvaardigd. Er is tot op heden niet onderzocht, laat staan vastgesteld of en in hoeverre de aangifte van verweerder vals is. Juist om die reden is ook het verzoek tot horen van verweerder als getuige van groot belang.

Civiel recht

Verweerder heeft een procedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Noord-Nederland waarin kort gezegd staken van de beledigingen en schadevergoeding wordt gevorderd. Binnen het kader van deze procedure is het onderhavige verzoekschrift afgewezen. Als bijlage 1 overlegt verweerder de brief d.d. 12 oktober 2016 van de Rechtbank Noord-Nederland waarin de afwijzing bevestigd en gemotiveerd wordt.

Wraking

Via de rechtbank heeft verweerder vernomen dat er een wrakingsverzoek ligt in de civiele procedure. Het is verweerder niet duidelijk of het wrakingsverzoek ook de strafzaak betreft. Verweerder is niet door de advocaat van wederpartij geïnformeerd over de wrakingsverzoeken.

Ook deze bewering is onjuist. Raadsman van verzoeker heeft de advocaat van verweerder afschrift  per fax gestuurd van het wrakingsverzoek.

Ontvankelijkheid en afwijzing

Het verzoek dient primair te worden afgewezen omdat verzoeker niet-ontvankelijk is. Het verzoekschrift omvat namelijk niet de onder art. 187 lid 3 Rv genoemde minimale inhoud. Zo is niet duidelijk (art. 187 lid 3 sub a Rv) wat de aard en het beloop van de vordering is ten behoeve waarvan een voorlopig getuigenverhoor dienstbaar zou zijn. Ook ontbreken de feiten of rechten die te bewijzen zijn (art. 187 lid 3 sub b Rv).

Het verzoekschrift is uitgebreid gemotiveerd voor elke getuige, inclusief de feiten die middels het horen van deze getuigen te bewijzen zijn.

De Hoge Raad heeft bepaald dat een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor voldoende concreet en terzake bindend moet zijn. Ook moet het verzoekschrift feiten bevatten die zich lenen voor een getuigenverhoor. Hiervan is geen sprake nu uit het verzoekschrift niet blijkt welke vorderingen worden ingesteld en welke feiten opheldering vergen.

Nogmaals, het verzoekschrift beschrijft nauwkeurig welke feiten opheldering vergen. Zo is bijvoorbeeld beschreven dat getuige Vos opheldering kan verschaffen over het feit dat verweerder het slachtoffer Marianne Vaatstra kende, een feit dat door verweerder wordt ontkend in zijn aangifte.

Tevens heeft de Hoge Raad In het arrest Enka/Du Pont3 geoordeeld dat indien een verzoeker een te zwak of te vaag materieel recht heeft en een voorlopig getuigenverhoor slechts strekt als een ‘fishing expedition’ het verzoek moet worden afgewezen. Ook in dit geval is sprake van zo’n fishing expedition’.

Van een fishing expedition is in het geheel geen sprake, nu het verzoekschrift duidelijk definiëert welke feiten middels het getuigenverhoor kunnen worden opgehelderd, feiten die van groot belang zijn ter verdediging van verzoeker.

Voor zover verzoeker bewijzen van een strafbaar feit zijdens verzoeker zou onderzoeken, is het verzoek in strijd met het procesmonopolie van het OM.

Voorts meent verweerder dat er sprake is van niet-ontvankelijkheid, althans dat het verzoek dient te worden afgewezen, omdat bij de sector kanton van de Rechtbank Noord-Nederland reeds een civiele procedure loopt rond smaad en/of laster, waarin het onderhavige feitencomplex aan de orde is gekomen. Die procedure staat voor vonnis en in die procedure is door verzoeker geen eis in reconventie ingesteld, mede reden waarom het onderhavige verzoek is afgewezen. Het staat verzoeker vrij tegen de beslissing van de rechtbank hoger beroep in te stellen. Noch een keer dezelfde vraag voorleggen als zelfstandig verzoek, buiten de lopende procedures die zien op civiele beoordeling van het feitencomplex om, is vanwege de eerdere afwijzing in dit geval in strijd met de goede procesorde.

Het verweerschrift van verweerder is in flagrante strijd met de dagvaarding van verweerder. Daarin eist verweerder immers zelf het horen van getuigen, alsmede inzage in de zogenoemde kluisverklaringen én de identiteit van de kluisverklaarders. Deze kluisverklaarders zijn dan ook twee van de getuigen die worden opgeroepen, maar  nu wil verweerder dat opeens niet meer. Dát is in strijd met een goede procesorde. Er is zelfs sprake van een obscuur libel, waardoor juist verweerder niet-ontvankelijk dient te worden verklaard inzake zijn verweerschrift. 

De feiten met betrekking tot het al dan niet schuldig zijn aan smaad en laster jegens verweerder reeds door de rechter beoordeeld in een strafzaak jegens verzoeker, waarin verzoeker veroordeeld is tot twee maanden gevangenisstraf. Verzoeker heeft zoals gezegd hoger beroep aangetekend tegen dat vonnis, waardoor het genoemd feitencomplex nogmaals ter beoordeling van de hogere strafrechter wordt voorgelegd. Het is aan de strafrechter om uiteindelijk vonnis te vellen met betrekking tot smaad en laster. Ook de vraag of verzoeker al dan niet te goede trouw heeft mogen aannemen dat de informatie die hij vernomen heeft over Hebben juist was, kan in het hoger beroep in de strafzaak aan de orde worden gesteld. Dit voorlopig getuigenverhoor doorkruist de rechtsgang inzake het hoger beroep in de strafzaak en het verzoek is derhalve niet-ontvankelijk, althans in strijd met de goede procesorde.

Zolang er geen vonnis is gewezen in hoger beroep van de strafzaak is de veroordeling in eerste aanleg volstrekt irrelevant voor de hier onderhavige beoordeling.

Door verzoeker is aangifte gedaan jegens verweerder, inzake het beweerdelijk doen van valse getuigenis door verweerder. Ook het verkrijgen van strafrechtelijk bewijs jegens verweerder is uitsluitend voorbehouden aan politie en justitie. Dit verzoek tot voorlopig getuigenverhoor doorkruist de rechtsgang inzake de betreffende aangifte en het verzoek is derhalve niet- ontvankelijk, althans in strijd met de goede procesorde.

Tenslotte wijst verweerder er op dat het hogere doel van verzoeker is om kort gezegd aan te tonen dat er sprake is van een doofpot-achtige constructie, althans dat het OM bepaalde verdachten en bewijzen met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra bewust buiten het onderzoek heeft willen houden om de werkelijke toedracht van de moord niet bekend te maken. Indien dat het doel is, meent verweerder dat niet hij maar de Staat in deze verzoekschriftprocedure verweerder zou moeten zijn. Ook om die reden verzoekt verweerder tot niet-ontvankelijkheid te komen, dan wel het verzoek af te wijzen.

Het verkrijgen van bewijs of opheldering van feiten die ter discussie staan, is niet uitsluitend voorbehouden aan het OM. Sterker, het horen van getuigen onder ede in de rechtbank is juist bedoeld om opheldering te krijgen over zulke feiten, ter ondersteuning van het verkrijgen van zulke bewijzen.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

27 reacties op Wolfgang wil plots geen getuigen meer.

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Rick Reyneveld is overigens geen kwaaie vent. Hij wil me behoeden voor twee jaar gevangenisstraf. Thanks Rick, for your concern.

 2. hansjohn zegt:

  Het zou wel zo eerlijk als als Wolfgang niet doet alsof alleen jij getuigen wilt horen.
  Het zou netjes zijn officieel aan te geven dat hij daar in eerste instantie zelf ook om gevraagd heeft.
  Zou ik ook zeker in een antwoord aankaarten. 🙂🙂🙂 Wolfgang laat zo wel heel duidelijk merken dat hij hij ‘m knijpt voor die getuigen.
  Dat doorziet een rechter toch?

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Wolfgang is een bekende Nederlander geworden, Hart van Nederland trekt hem een sweater aan met hun logo. Zie foto.Hetzelfde Hart Van Nederland dat deze reportage bracht:

  Wolfgang, je was een beetje stil vandaag. Wel dapper dat je er bij was! Beste Wolfgang, je kunt hier ook reageren, hoor. Tegen de rechter zei je: Als ik moet reageren, dan zitten we hier tot morgenfrüh.

  Welnu, op rechtiskrom hebben we de tijd tot morgenfrüh. Nog langer ook! Waar zijn de tijden dat je je verhaal op Waldnet kwijt wilde?

  Beste Wolfgang, Ik heb echt met je te doen. Hoor je nog steeds iedere auto en regendruppel?

  Och, wat ben ik toch een enorme klootzak! Ik schaam mij diep, want jij bent zo onschuldig als een pasgeboren baby.

  Heb je kortelings nog met Henk Mous gemaild? Wat vindt hij ervan? Kun je hem niet inschakelen? Of beseft hij inmiddels dat hij nog een grotere leugenaar is dan jij?

  Willem

 4. Wim Dankbaar zegt:

  “Kolderkamp”,

  If you are the best there is, the wheel would have never been invented.

  Dan kun je nog beter Chris Klomp of Ruud Harmsen hebben. Of Ziva. Of Wolfgang. Die zijn tenminste niet anoniem.

  “Wimp”

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Faek,

  Ik weet nu voor wie je bang bent. Wat een verrassing voor mij dat je bang bent voor deze minkukel. Had ik nooit van jou verwacht. Ik heb zwaar met je te doen. Maar ik ga het voor je oplossen.

  Stuur Ali maar maar mij. Mag ie mij omleggen. De keel doorsnijden. Volg ik eerst een lesje Krav Maga bij Farhad.

  Farhad en Edgar, Dat jullie bang zijn, dat begrijp ik al helemaal niet! Ik heb geen spieren en geen tattoos, maar ik ben niet bang als jullie. Wat zijn jullie nu voor vrienden van Faek?

  Wim

 6. hansjohn zegt:

  http://www.crimesite.nl/valstrikken-opsporing-verzocht/

  O.a.over ‘nieuw’ bewijs, dat er allang was. Over een vooropgezet plan om met een uitzending verdachte(n) uit de tent te lokken.

 7. van Tours zegt:

  Citaat: “Voor zover verzoeker bewijzen van een strafbaar feit zijdens verzoeker zou onderzoeken, is het verzoek in strijd met het procesmonopolie van het OM.”
  Wat staat hier eigenlijk? Betekent het procesmonopolie dat een burger geen strafbare zaken mag onderzoeken? Iedereen is verplicht kennis die hij heeft ter kennis te brengen bij Justitie. Dat niet doen is zelfs strafbaar. Wim heeft zijn kennis qua strafbare feiten juist wel doorgegeven (bewijsklaar vind ik), alleen Justitie heeft naar mijn mening daar niet voldoende mee gedaan. De burger heeft daarmee misschien wel de plicht verder te onderzoeken om meer bewijs boven water te halen die het OM alsnog ervan moeten overtuigen dat het hier strafbare feiten betreft, die vervolgd moeten worden. Dat is overeenkomstig de geest dat burgers kennis van strafbare feiten moeten delen met Justitie.
  Een procesmonopolie houdt dus geen onderzoeksmonopolie in en ook geen onderzoeksverbod voor burgers in. Kortom: naar mijn mening is de tekst van de advocaat van Hebben gewoon kolder, de opsteller hoopt waarschijnlijk dat de lezer daaroverheen leest. Denkt de schrijver dat een rechter dat niet zou opmerken?

 8. Wim Dankbaar zegt:

  Juridisch is de vraag terug te brengen als volgt:

  Getuige A zegt dat WH onder meer drugs en gestolen waar verhandelde. Voor het laatste is WH ooit veroordeeld. Getuige A zegt dat Faek en Ali regelmatig bij WH kwamen.
  Getuige B zegt dat Marianne regelmatig bij WH kwam. Getuige B zegt dat WH bevriend was met Ludger Dill.
  Getuige C zegt dat hij er bij was toen Marianne door Ali werd vermoord in de caravan van WH.
  Getuige D zegt dat C hem dit heeft verteld.
  Getuige E zegt dat hij een bebloede Ali een lift naar Leeuwarden heeft gegeven vanaf de plek waar Marianne werd gevonden.
  Getuige F zegt dat WH hem 2 weken na de moord heeft verteld dat hij zijn auto heeft laten vernietigen.

  Is het dan een rechtmatige daad om het bovenstaande te publiceren?

  En dienen zulke publicaties een algemeen maatschappelijk belang?

  Voor rechter Lootsma komt daar nog een vraag bij: Is hier sprake van (on)zorgvuldig onderzoek?

 9. ExTours zegt:

  Wim,

  Eén en ander neemt niet weg, dat je je getuigen nooit in de rechtbank zult zien of horen. Een corrupt Justitie, dat ook nog eens de steun heeft van de politiek en de MSM (Klomp c.s.), valt nooit om. Met steun bedoel ik uiteraard het stilzwijgen en negeren van de feiten.

  Uit het schrijven van RNNAP, valt zo simpel te ventileren, dat zij géén enkele goede reden kunnen bedenken jouw getuigen te weigeren! Maar ze zetten dit door, hun wil is wet.

  Het lijkt meer op een verweer van Justitie, dan op het verweer van de verweerder.

  Het uiten van een andere visie omtrent de zaken Vaatstra en Baybasin zal immer door de Nederlandse Staat gedwarsboomd worden. Er staat zoveel op het spel. Te veel!

  Ja, m.b.t. de zaken W.D. versus Maaike Terpstra, c.q. YM, doet Justitie zonder problemen water bij de wijn. Wim Dankbaar mag hier wel wat winnen. Voor zover er van winnen sprake is, als je in een eerder stadium bestolen bent.

  Kennelijk heeft men bij Justitie toch ook een rare smaak in de mond van die Moszckodiefjes.

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Hallo Wim,

  Alles goed? Wat mij opviel bij het lezen van “Geachte (edelachtbare) mevrouw Mr. Zwart-Sneek,” is de laatste zin van die mevrouw: “Indien een mondelinge behandeling plaats vindt, zou ik graag in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord”. Wat ik hier uit begrijp is dat zij wel graag mondeling haar geschreven stellingen wil toelichten, maar dat voor de zaak tegen jou zij het wel af kan zonder mondelinge (van de getuigen) toelichting. Dat klinkt voor mij tegenstrijdig. Wat ze in mijn ogen eigenlijk aangeeft is dat bewijs op schrift toch minder grondig is dan mondeling. Ze onthoudt jou dus een iets waar ze zelf wel graag gebruik van wil maken.

  Nu ja het is maar een gedachte.

 11. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 12. hansjohn zegt:

  Nou Wim, duidelijker antwoord op het verweer van Wolfgang tegen jouw vraag om getuigen te mogen horen, is zijn eigen eis om getuigen nu juist wel te horen.
  11.10: de getuigenverklaringen zijn niet verzonnen door 1 vd gedaagden.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Heerlijk verfrissend geluid van motorbaas Henk Kuipers over doofpotten, poppenkast en hypocrisie. Demmink en Teeven worden besproken:

  http://pauw.vara.nl/media/366210

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Ik ben buitengewoon stuitend en kwalijk! Maaike gaat zwaar gebukt onder de publicatie van haar dagboek door anderen dan Wim. Het maakt haar kapot! Not!

  Dat Maaike heer dagboekjes zelfs aan het OM heeft verstrekt, al in 2001, vertelt Petertje er maar niet bij.

  De concentratie van immoraliteit en hypocrisie van Peter R. de Vries is te vergelijken met een zwart gat. Zo sterk dat zelfs het licht er niet uit ontsnapt.

 15. Reindert Groot zegt:

  Wim waarom plaats je dit oude fragment van PR OM? Had het indertijd al gezien en werd er niet echt lekker van. En dat de redactie van DWDD er ook niet in geïnteresseerd is om hoor en wederhoor toe te passen door dhr Wim Dankbaar zelf uit nodigen voor een goed gesprek spreekt merkwaardige boekdelen.
  Het zou zomaar tot spraakmakende televisie kunnen leiden. Iets waar ze altijd graag prat op gaan.
  Volslagen onbegrijpelijk. Hetgeen overigens ook nog steeds geldt voor nagenoeg alle andere media.

  Tenslotte, met welk doel heb je info opgevraagd aan de begraafplaats van L. Dill? Het zal toch zeker geen bedevaartsoort gaan worden.

 16. Wim Dankbaar zegt:

  We zijn door een discipel van de duivel gedagvaard, en de zitting vindt plaats in de hel.🙂

  Corinthians 11:14
  For such men are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising, then, if his servants masquerade as servants of righteousness. Their end will correspond to their actions.…

  En nee, ik ben niet gelovig, maar er staan wel mooie teksten in de bijbel.

  Shame on me! Mijn opa, Prof W.F. Dankbaar, was hoogleraar theologie. Hij had een Friese staartklok waarop te zien was hoe Abraham zijn zoon Isaac offerde. Elk uur zag je Abraham 10 seconden op Isaac hakken. Ik zei tegen mijn tweelingzus: Misschien komt Abraham vannacht uit de klok om jou te hakken. Heeft ze wel een paar nachtmerries van gehad. I’m so cruel!

  Anderzijds, voor psalmen en gezangen had ik altijd een 10. Op weg naar school stampte ik ze bij haar in, waardoor ze toch ook een 8 of 7 kreeg.

 17. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Bauke,

  Heb jij niet eens gezegd over Marianne: Ik wou dat ik er voor je was? Jij kon er niet zijn, Bauke, toen ze in de touwen hing in de caravan van Wolfgang.

  Maar nu ben je er nog steeds niet! Wat een verraad tegenover je eigen oogappeltje!

  Willem

 18. Wim Dankbaar zegt:

  Hey Bauke,

  Heb je dat andere oogappeltje van je, Isabella, ook niet verraden? Man oh man, wat ben jij van God los!

  Nogmaals: Marianne zou je een pak slaag geven! En mij een knuffel!

  Boeisporen van haar BH? My ass!

  Willem

 19. Wim Dankbaar zegt:

  Bauke, Isabella is door Jano bedreigd, omdat jij weer zo stom was om haar informatie aan de politie door te geven. Je snapt er helemaal NIETS van!

 20. Wim Dankbaar zegt:

  Bauke, dombo, Je hoeft alleen maar Faek of Farhad te bellen om te weten hoe het zit. Dan kun je hen meteen vragen of ze bedreigd worden door Ali, de minkukel die jouw dochter heeft vermoord! Maar dat durf jij niet. Ik ga het wel voor je doen. Dan kun je die Machiavelli prijs teruggeven. Die prijs kwam overigens meer toe aan Maaike. Maar die wilde hem niet. En terecht!

  We zullen nog wel zien wie er hier gehersenspoeld is. Wordt vervolgd!

  Willem

 21. Wim Dankbaar zegt:

  Bauke, do you still hope? Hope is a good thing! Maybe the best of things! And no good thing ever dies! I will be hoping this letter finds you, and finds you well.

 22. ExTours zegt:

  (The) Story of Isaac is een prachtig nummer van Leonard Cohen op het album “Songs from a room”. Hier volgt de tekst:

  https://www.google.nl/search?q=story+of+isaac+lyrics&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=igAeWJyIFOTR8gewu5bQCA

  Ik hoop dat de link werkt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s