Verzoek tot getuigenverhoor afgewezen. Wraking

Afbeeldingsresultaat voor ben garrison cartoonsPolitie Noord Holland District Kennemerland
Ter attentie van de heer A.J. Nijssen (KEN 06694)

Postbus 57

200 AB Haarlem

Uw kenmerk PL-11002016158659-2

Overveen, 12 oktober 2016

Geacht heer Nijssen,

Bij deze maak ik bezwaar dat u mijn aangifte tegen Wolfgang Hebben voor het doen van een valse aangifte niet in behandeling neemt. U schrijft: “Dit omdat de rechter al een uitspraak heeft gedaan en/of dit nog zal doen in uw hoger beroep.”

Ik kan u echter mededelen dat zoals het er nu voor staat “de rechters” vooralsnog niet van zins zijn om mij mijn grondrechten toe te staan om te bewijzen dat de heer Hebben inderdaad een valse aangifte tegen mij heeft gedaan. Mijn verzoek tot getuigenverhoor is vooralsnog afgewezen. Daarom heb ik de rechters gewraakt. Ik word langzamerhand kotsmisselijk van deze doofpot en iedere ambtenaar, politieman, rechter en/of OvJ, die helpt om de deksel op deze doofpot te houden. Dit terwijl het kinderlijk eenvoudig is om te bewijzen dat de heer Hebben een valse aangifte heeft gedaan, waar ik ZEER het slachtoffer van ben geworden. Ik heb tenslotte reeds in eerste aanleg 3 maanden cel aan mijn broek gekregen op grond van deze valse aangifte door een medeplichtige aan de moord op Marianne Vaatstra. Dit is de rechtstaat op zijn kop! Hieronder vindt u mijn verzoek tot getuigenverhoor, hetgeen u een leidraad geeft welke getuigen u allemaal kunt benaderen om vast te stellen dat de heer Hebben liegt dat hij barst in zijn aangifte.

Zeer korte samenvatting: Ik stel dat Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers in de caravan van Wolfgang Hebben. Dit was een Duitser. De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mawloud.  Behalve Wolfgang was daar ook een 15 jarige asielzoeker bij, genaamd Faek Mustafa. Deze Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de bekentenis van Faek is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink. Haval Ali Mawloud is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst.

Faek is als “geheime” kroongetuige direct overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Enkele maanden later kregen hij en zijn vader een verblijfsvergunning. De hele veroordeling van Jasper Steringa is dus een farce om de bovengenoemde ambtsmisdrijven van Justitie op een geloofwaardige manier te begraven. Na de veroordeling van Steringa heb ik ontdekt waar Faek woont en heb ik veelvuldig contact met hem. Deze contacten bewijzen reeds dat wat ik stel klopt.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

VERZOEK TOT VOORLOPIG GETUIGENVERHOOR EX ARTIKEL 187 RV

Aan de rechtbank Noord Nederland, sector kanton, locatie Leeuwarden

Verzoeker

Willem Jan DANKBAAR, wonende te (2051 BB) Overveen, aan de Zijlweg 14a, in deze zaak woonplaats kiezende te (2011 MT) Haarlem, aan het Kenaupark 24, op het kantoor van mr T.J. Stapel, die in deze zaak als advocaat zal optreden;

Verweerder

Wolfgang HEBBEN, wonende te (9101 BR) Dokkum, gemeente Dongeradeel, aan (….)

 

Achtergrond van het verzoek 

Tussen partijen is een procedure aanhangig waarin verweerder, verder te noemen: “Hebben” van verzoeker, verder te noemen: “Dankbaar”, heeft gevorderd dat hij bepaalde publicaties staakt, waarin wordt uiteengezet dat Hebben betrokken zou zijn bij de moord op Marianna Vaatstra in 1999, althans dat hij de moordenaar zou kennen en dat de moord is gepleegd in een destijds aan Hebben toebehorende caravan, waarin zich ook allerlei andere criminele activiteiten afspeelden. Tevens wordt rectificatie en schadevergoeding geëist.

Dankbaar heeft deze opmerkingen over Hebben in zijn boek en andere publicaties opgenomen om te kunnen aantonen, dat justitie en het Openbaar Ministerie bepaalde verdachten en bewijzen met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra bewust buiten het opsporingsonderzoek heeft willen houden om op die manier de werkelijke toedracht van die moord niet bekend te maken. Het is voor een juiste beoordeling van de vorderingen van Hebben dan ook van het grootste belang, dat wordt vastgesteld in hoeverre Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat wat hij publiceerde de waarheid was.

Inmiddels heeft Dankbaar ook zelf aangifte tegen Hebben gedaan, omdat hij van oordeel is dat Hebben jegens hem een valse aangifte heeft gedaan terzake smaad en smaadschrift. Dankbaar stelt in dat verband dat Hebben in diens aangifte (en ook in de civiele procedure) in strijd met de waarheid heeft aangegeven dat de beweringen over hem in de publicaties van Dankbaar onwaar zijn. Voor de aangifte van Dankbaar wordt verwezen naar bijlage 1.

Te bewijzen feiten en te horen getuigen 

De belangrijkste vraag die in de tussen partijen aanhangige procedure moet worden beantwoord is de vraag in hoeverre Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de informatie die hij over Hebben had vernomen juist was en hij er daardoor vanuit heeft mogen gaan dat hij deze informatie mocht publiceren vanwege het grote maatschappelijke belang van die informatie. Die informatie hield immers in dat Marianna Vaatstra in 1999 niet was vermoord door Jasper Steringa, maar door Ali Hassan. Deze moord zou zijn gepleegd in de caravan van Hebben. De strekking van de verschillende publicaties van Dankbaar is dat justitie deze Ali Hassan om wat voor reden dan ook bewust niet heeft willen vervolgen en belangrijk bewijs niet in het proces-verbaal van het onderzoek naar de moord heeft willen opnemen, waardoor de moordenaar verder buiten schot heeft kunnen blijven. Teneinde dat verhaal goed en onderbouwd uiteen te zetten, moest Dankbaar in zijn boek en in andere publicaties wel de naam van Hebben noemen.

Teneinde de rechtmatigheid van de publicaties van Dankbaar te kunnen beoordelen zijn de onderstaande getuigen dan ook van groot belang. Zij kunnen immers aangeven hoe betrouwbaar de bronnen en informatie waren waarop Dankbaar zijn publicaties heeft gebaseerd:

De heer Faek MUSTAFA, wonende aan (…..)  Rotterdam, telefoon (……)

De heer Mustafa heeft aan medegedaagde Mauritz onder meer verklaard dat hij ongewild getuige is geweest van de moord op Marianne Vaatstra, gepleegd door Ali Hassan in de caravan van Wolfgang Hebben. Tevens heeft hij verklaard dat de bedoelde Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. Daarnaast heeft hij verklaard dat de heer Hebben een goede kennis was van Ludger Dill, hetgeen door Hebben wordt ontkend. De heer Mustafa heeft meegedeeld, dat hij het bovenstaande ook heeft verklaard ten tijde van verhoor door de politie in hetzelfde weekend dat de moord op Marianne Vaatstra heeft plaatsgevonden (1 en 2 mei 1999). De heer Mustafa is ervan op de hoogte, dat zijn verklaring in het boek van Dankbaar is opgenomen en ook via internet te lezen is, maar heeft daartegen tot op heden nimmer bezwaar gemaakt. Aangezien de vorderingen van Hebben mede zijn gebaseerd op deze opmerkingen van de heer Mustafa, die cliënt vervolgens in zijn boek heeft opgenomen, is het voor Dankbaar van groot belang dat Mustafa als getuige wordt gehoord, zodat hij kan uitleggen of, en, zo ja, waarom hij bovenstaande mededelingen heeft gedaan en in hoeverre die mededelingen volgens Mustafa op waarheid berustten. De getuigenverklaring van Mustafa raakt daarmee de kern van waar het in deze zaak om gaat. Immers: er is geen sprake van enige onrechtmatige publicatie (of in strafrechtelijke zin: smaad) indien Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven waar was. Indien Mustafa verklaart conform hetgeen hij destijds heeft meegedeeld en die verklaring door de rechtbank op  betrouwbaarheid zal kunnen worden getoetst, wordt de rechtbank in staat gesteld te beoordelen in hoeverre de vorderingen tegen Dankbaar moeten worden toe- of afgewezen.

Dat de heer Mustafa de bovenbeschreven verklaring bij de politie heeft afgelegd, wordt ook bevestigd door de als bijlage 2 bijgevoegde schriftelijke verklaring van Rida Hashimi, destijds (in 1999) bevriend met Mustafa. Uit de reactie van Mustafa op een mededeling van Dankbaar, inhoudende dat hij door Hebben is aangeklaagd blijkt min of meer impliciet dat hij Hebben inderdaad kent. Hiervoor wordt verwezen naar een schriftelijke weergave van een opgenomen telefoongepsrek tussen Dankbaar en Mustafa, bijgevoegd als bijlage 3.

De heer Riad ELMAKHOUR, wonende te Heemskerk, telefoon (….)

Riad Elmakhour heeft aan medegedaagde Mauritz verklaard dat hij Ali Hassan in de nacht van de moord een lift heeft gegeven naar Leeuwarden. Ali Hassan zat onder het bloed en vertelde dat hij net een meisje had vermoord in de caravan van een Duitser. De heer Hebben vraagt zelf om de identiteit van Riad Elmakhour en Faek Mustafa en de authenticiteit van hun verklaringen. Het is dus ook in het belang van de heer Hebben dat deze getuigen onder ede worden gehoord.

Mevrouw Isabella WAGENAAR, wonende aan (….) Groningen, telefoon (…..)

Isabella Wagenaar heeft verklaard dat er in de caravan van Wolfgang dubieuze praktijken plaatsvonden, onder andere de verkoop van softdrugs aan onder meer de toenmalige vriend van Marianne Vaatstra. Daarnaast verklaart zij dat Faek Mustafa en Ali Hassan Wolfgang Hebben kenden en regelmatig bij hem op bezoek kwamen, iets wat de heer Hebben ontkent. Tevens is zij op maandag 3 mei 1999 telefonisch met de dood bedreigd door Faek Mustafa. De aangifte hiervan die zij op 4 mei 1999 met haar vader deed,  heeft nooit tot vervolging van Faek Mustafa geleid. Zij verklaart ook dat de Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in 1999 door het OM in Istanbul werd gearresteerd. En tevens dat Ali Hassan en Faek Mustafa regelmatig op bezoek kamen in de caravan van Hebben. Ook mevrouw Wagenaar is daarmee als getuige van belang. Zij kan mogelijk bevestigen dat er in de caravan van Hebben illegale praktijken plaatsvonden én dat Hebben Mustafa en Hassan kende. Dat laatste is iets dat Hebben in zijn aangifte juist heeft ontkend en is daarmee voor een juiste beoordeling van de vorderingen van Hebben jegens Dankbaar van groot belang.

De heer Thomas VOS, wonende aan (….) Jislum, telefoon: (….)

Ook Thomas Vos heeft aan Dankbaar meegedeeld dat Hebben veelvuldige en intensieve contacten had met asielzoekers en tevens met Ludger Dill, iets dat door Hebben wordt ontkend. Ook heeft Thomas Vos verklaard dat het slachtoffer Marianne Vaatstra met enige regelmaat in de caravan van de heer Hebben kwam. De heer Hebben ontkent Marianne Vaatstra ooit ontmoet of gekend te hebben. De verklaring van Vos is daarmee voor Dankbaar van belang, omdat ook aan de hand daarvan zeer wel mogelijk kan worden aangetoond dat Dankbaar ervan uit kon gaan dat hetgeen hij in zijn boek over Hebben heeft geschreven op waarheid berustte. Opmerkelijk is dat de heer Hebben zelf in zijn aangifte Thomas Vos opvoert als een getuige a decharche, terwijl de heer Vos nu juist stelt dat Hebben diverse onwaarheden debiteert in zijn aangifte.

De heer Hans MAURITZ, wonende aan (….) Dongen, telefoon (….)

Mauritz heeft Dankbaar meegedeeld dat hij bewijzen heeft van de verklaringen van de hierboven genoemde getuigen Mustafa en Elmakhour. Ook zou hij, volgens zijn verklaring, afgelegd als medeverdachte in de strafzaak tegen hem en Dankbaar  in het bezit zijn van geluidsopnames van gesprekken tussen hem en Hebben, alsmede van e-mails van Hebben, waaruit naar voren komt dat Hebben de door Dankbaar en Mauritz in hun boek gepubliceerde mededelingen over Hebben in het verleden desgevraagd niet heeft weersproken. Tevens stelt Mauritz dat Hebben zijn rol bij de moord aan hem, Mauritz, zou hebben toegegeven en dat Hebben hem heeft meegedeeld dat de moord door asielzoekers is gepleegd. Ook de verklaring van Mauritz is voor Dankbaar van groot belang. Ook aan de hand van zijn verklaring zal immers mogelijk kunnen worden vastgesteld of Dankbaar te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij in zijn boek heeft geschreven op waarheid berustte. In dit verband wordt ook nog verwezen naar enkele recente e-mails van Mauritz aan Dankbaar, bijgevoegd als bijlage 3.

De heer Wolfgang HEBBEN, eiser.

Uit het onderzoek van Dankbaar is gebleken dat de heer Hebben diverse onwaarheden naar voren heeft gebracht, zowel in de tussen partijen aanhangige civiele procedure als in zijn aangifte, op basis waarvan Dankbaar inmiddels strafrechtelijk is vervolgd. Wat Dankbaar betreft heeft de heer Hebben daarmee een valse aangifte gedaan. Het is dan ook van belang om de heer Hebben als getuige te horen om vast te stellen of hij deze onwaarheden onder ede gestand wil doen.

Op voormelde gronden verzoekt Dankbaar uw rechtbank een voorlopig getuigenverhoor te gelasten teneinde bovenvermelde personen als getuige te doen horen.

Haarlem, 5 augustus 2016

T.J. Stapel, advocaat

Superdeal: 8 boeken voor 40 euro

 

Advertisements

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

17 reacties op Verzoek tot getuigenverhoor afgewezen. Wraking

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Rechtbank Noord Nederland
  Behandellocatie Leeuwarden, sector Kanton
  T.a.v. de Edelachtbare Heren
  J.E. Biesma en T.K. Hoogslag
  Per fax: 088-361 02 44

  Haarlem, 11 oktober 2016

  Inzake: Dankbaar/ Hebben: verzoek tot wraking kantonrechter(s)
  Uw ref.: 4689694 CV EXPL 15-13675

  Edelachtbare Heren,

  Van de griffie begreep ik dat bovenvermelde zaak bij u beiden in behandeling is, vandaar dat ik mij in deze brief tot u beiden richt.

  De zaak met het bovenvermelde nummer staat voor vonnis op 18 oktober a.s. Bij brief van 4 oktober jl. heb ik u meegedeeld dat in dezelfde zaak namens cliënt een verzoek om getuigenverhoor is ingediend, bij de rechtbank bekend onder zaaknummer 5296214 VZ VERZ 16-28. De betreffende getuigen zijn al genoemd in de conclusie van antwoord d.d. 23 februari jl., waarna op 5 augustus jl. het verzoek is ingediend. Bij indiening van het verzoek heb ik aangegeven dat cliënt het van groot belang vindt dat, zo de rechtbank inderdaad tot en getuigenverhoor zou besluiten, de onderhavige zaak wordt aangehouden totdat de gevraagde getuigen zijn gehoord. Ook in de conclusie van dupliek d.d. 6 september jl. is duidelijk verzocht de behandeling van de zaak aan te houden totdat op het getuigenverzoek zou zijn beslist en de getuigen zouden zijn gehoord.

  Omdat ik vervolgens het bericht ontving dat de onderhavige zaak voor vonnis staat op 18 oktober a.s., terwijl het verzoek om getuigen pas zal worden behandeld op een zitting van 3 november a.s., heb ik bij brief van 4 oktober jl. nog een keer duidelijk aangegeven dat er een zeer nauw verband bestaat tussen enerzijds deze zaak en anderzijds de zaak met nummer 5296214 VZ VERZ 16-28. Indien op het verzoek om een getuigenverhoor immers positief zal worden beslist en de getuigen zullen worden gehoord, zullen de te horen getuigen verklaringen afleggen die voor de beoordeling van de onderhavige zaak van groot belang zijn. Ik heb de kantonrechter in die brief dan ook dringend verzocht op 18 oktober a.s. nog geen eindvonnis te wijzen voordat op het verzoek om getuigenverhoor is beslist en (zo dat verzoek wordt toegewezen) voordat de getuigen zijn gehoord.

  Tot mijn verbazing en tot grote ontzetting van cliënt ontving ik vervolgens van de griffie een brief d.d. 5 oktober jl., waarin wordt aangegeven dat U (of één van U) heeft besloten niet aan mijn verzoek te zullen voldoen en dat de datum van 18 oktober a.s. zal blijven staan voor het wijzen van het vonnis. Enige motivatie voor die beslissing wordt vervolgens niet gegeven. Voor cliënt is dit volstrekt onacceptabel, in ieder geval voor zover het de bedoeling is om op 18 oktober a.s. een eindvonnis te wijzen. Cliënt acht het van cruciaal belang dat hij de getuigen mag oproepen en horen. Dat recht mag hem niet al op voorhand worden ontnomen, reden waarom hij geen vonnis kan accepteren waarbij de mogelijkheid de getuigen te horen hem wordt ontzegd. Wat heeft hij immers nog aan een toewijzende beslissing op het verzoek om getuigen te horen indien de zaak waarin de inhoud van hun verklaringen van belang is inmiddels door een vonnis is geëindigd?

  De beslissing om ondanks de verzoeken van cliënt toch op 18 oktober (nogmaals: voor zover het de bedoeling is dan een eindvonnis te wijzen) vonnis te wijzen getuigt wat cliënt betreft van een uiterst partijdige en vooringenomen houding van U als kantonrechters. U legt immers een alleszins redelijk verzoek om de zaak aan te houden totdat de getuigen zijn gehoord zonder enige motivatie naast zich neer. Namens cliënt deel ik u dan ook mee dat hij U wraakt.

  Graag verneem ik van U of de griffie omtrent de verdere behandeling van dit wrakingsverzoek.

  Een kopie van deze fax zond ik aan mr Reijneveld, de advocaat van de wederpartij.

  Met vriendelijke groet,

  T.J. Stapel

 2. Om kotsmisselijk van te worden!

 3. Akky van der Veer zegt:

  Hé… J.E. Biesma… Dat is volgens mij één van de rechters die in april vorig jaar het boek ”De Verpanding” (over Rabobank) verbood. In hoger beroep werd dit gelukkig gecorrigeerd.

 4. Feitelijk is dit niet raar natuurlijk. Als je in ieder geval een beetje juridische bagage hebt. De aangever W.H. heeft aangifte gedaan. De politie is een onderzoek begonnen. Er is een dossier aangemaakt. Het OM heeft het dossier gelezen en besloten om te vervolgen. De OvJ is met een strafeis gekomen. De rechter heeft naar het dossier gekeken, aangifte feitelijk akkoord en betrouwbaar bevonden en een straf opgelegd. Zoals al eerder door meerdere mensen uitgelegd is, is het doen van een aangifte van een valse aangifte in dit stadium een heilloze en kansloze weg. Vooralsnog is de aangifte namelijk door een rechter gewogen en als zijnde betrouwbaar in een vonnis gegoten. Dit kan alleen anders worden als de uitkomst in hoger beroep cq cassatie volkomen anders is.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Heel droog gezien heb je gelijk. Het is mijn fout geweest dat ik in eerste aanleg niet heel erg duidelijk heb gemaakt dat Wolfgang een valse aangifte heeft gedaan, hoewel dat ontegenzeggelijk wel evident was geworden uit het horen van de getuigen, die in eerste aanleg ook al werden afgewezen. Voorzitter Lootsma had zelf al uit dat getuigenverzoek kunnen concluderen dat ik stel dat Wolfgang liegt dat hij barst in zijn aangifte en dagvaarding. Juist daarom is het van extra belang dat in hoger beroep de getuigen wel worden toegestaan . Nu is de situatie immers dat ik ben veroordeeld tot 3 maanden cel op basis van een liegende Wolfgang. Het gaat nu ergens om. Helaas moeten de rechters die de misdrijven en het bedrog van Joris Demmink en Harm Brouwer niet langer willen beschermen in deze zaak nog worden gevonden (of geselecteerd?)

 5. van Tours zegt:

  Goed in de gaten houden, wat er bij de wraking gebeurt. Als het nodig is moet de wrakingskamer gewraakt kunnen worden, bijvoorbeeld als er rechters in zitten, waarvan partijdigheid verondersteld zou mogen worden.

 6. Pingback: Eindtijdsignalen en andere opvallende berichten, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 7. hansjohn zegt:

  Bij alle rechtszaken die met de Vaatstrazaak te maken hebben, is van het belang vooral geen getuigen te horen. Niet in de ‘rand’zaken en niet in de moordzaak.
  Vooral geen getuigen, alles om dat te voorkomen.

 8. hansjohn zegt:

  Het afwijzen van getuigenverhoor wijst al op partijdigheid.
  Nu nog de officiële redenen, waarmee dit afwijzen gerechtvaardigd wordt. Zal vast wel weer een fraai staaltje ‘hoe lullen we ons eruit’ zijn.

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Thijs Stapel
  Onderwerp: Dankbaar/ Terpstra: sommatie tot betaling wettelijke rente
  Datum: 13 oktober 2016 14:34:45 CEST
  Aan: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”

  Geachte confrère,

  Naar aanleiding van het vonnis in de bodemprocedure tussen partijen hebt u een bedrag van totaal € 159.185,98 op mijn derdengeldenrekening voldaan. Dat bedrag is het bedrag dat uw cliënte aan mijn cliënt verschuldigd is op basis van de in reconventie toegewezen € 161.818,23, vermeerderd met proceskostenveroordeling ten gunste van mijn cliënt ad € 2.000 en verminderd met de proceskostenveroordeling in conventie ten gunste van uw cliënte ad € 4.632,25.

  Wat nog niet is voldaan, is de wettelijke rente over het bedrag van € 161.818,23, met ingang van 4 november 2015 tot aan de dag van volledige betaling. Dat bedrag van de wettelijke rente becijfer ik op € 12.261,40. Hierbij verzoek en -voorzover nodig – sommeer ik u genoemd bedrag aan wettelijke rente binnen een week na vandaag te voldoen op mijn derdengeldenrekening met nummer NL89INGB0008360206, t.n.v. Stichting Derdengelden Kenaupark 24.

  Met vriendelijke groet,

  Thijs Stapel

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Hansjohn,

  Een fraai staaltje ‘hoe lullen we ons eruit’ gaat al uit van partijdigheid van rechters die deze giga doofpot willen beschermen. Triest eigenlijk dat mensen zo denken over onze prachtige rechtsstaat.

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Chris Klomp,

  Als je nu toch weer wilt discussiëren over de zaak, waarom brak je de discussie op je facebook pagina dan af met een ban?

  Ik wil hem wel weer beginnen hoor. Ben benieuwd hoe lang je er deze keer over doet om de volgende vraag te beantwoorden:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zondag 20 december 2015 16:23
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: RE: Faek deal veel schunniger dan Teeven deal

  Ik weet dat jij er niet aan wil, maar stel nu even, probeer even te veronderstellen, hoe moeilijk het ook is, dat niet Jasper Steringa de moord heeft gepleegd, maar Ali Hassan in de caravan van Wolfgang met Faek als getuige. En dat Ali Hassan door de top van Justitie meteen stiekem het land is uitgesluisd (door Joris Demmink). Als dat waar is, vind je dat dan een misstand die bekend moet worden gemaakt?

  Mvg

  Wim

  • Wim Dankbaar zegt:

   En Chris, als je Gerard Veenstra weer belt, vraag hem dan ook even over dat bezoek van hem met Gerrit de Boer aan Maaike in het voorjaar van 2013, rond de veroordeling van Jasper. Vind je vast ook niet fit to print?

 12. Wim Dankbaar zegt:

  Hey Chris, Het bovenstaande printje is het kaft van het dagboek van Maaike, dat Gerrit de Boer wilde uitbrengen. Helaas was dit na de arrestatie van Jasper. Dus Maaike gaf geen toestemming meer. Ze wilde immers nog oud worden tussen haar kleinkinderen.

  Is je gesprek met Gerard nu wel fit to print? Blijkbaar wel!

  http://www.ad.nl/binnenland/infiltratie-actie-in-gevangenis-moordenaar-marianne-vaatstra~a2da59a1/

  • hansjohn zegt:

   Op de site van de Telegraaf stond ook een heel klein artikel, maar dat is alweer verwijderd…. definitief of in afwachting van een uitgebreidere versie?

 13. N.E. Derlander zegt:

  Het artikel in het AD van Chris Klomp roept in ieder geval de vraag op of er nog mensen rondlopen, die op z’n minst medeschuldig zijn aan de moord op Marianne Vaatstra. Zou de familie van Marianne daar ook in geïnteresseerd zijn?

 14. yvonne zegt:

  Het recherchebureau DBDB komt binnenkort naar buiten met het rapport. De onderzoekers zijn ook van plan een film te maken over hun bevindingen. Ze hopen dat getuigen naar aanleiding van alle informatie alsnog naar voren komen om helder te krijgen hoe Marianne nu echt aan haar einde is gekomen.

  En jij mag geen getuigen oproepen? Heel merkwaardig………..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s