Nieuwe (oude) tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 25 september 2016 11:12
Aan: ‘Sabrina Demir’
Onderwerp: Tuchtklacht tegen Mr. Y. Moszkowicz

Geachte heer Roest Crollius,

Bij deze breng ik een nieuwe  tuchtklacht aan tegen Mr. Y. Moszkowicz. Op 23 september j.l. was er een zitting over deze kwestie bij het Hof van Discipline te Utrecht. De rechters, met name de voorzitter, maakte mij duidelijk dat haar Hof een cruciaal element van mijn klacht niet kon behandelen. Het betreft hier het element dat Mr. Y. Moszkowicz in de zomer van 2015 onrechtmatig executoriaal beslag heeft laten leggen op mijn banksaldo en vervolgens onrechtmatig 200.000 euro van mijn rekening heeft geïnd. Dit is het meest sterke en bewijsbare element van mijn klacht, omdat inmiddels drie rechtbanken zich hebben uitgesproken en geoordeeld hebben dat dit inderdaad onrechtmatig was. Hoewel ik dit wel heb ingebracht bij het Hof, stelde het Hof dat zij dit niet in de beoordeling van de tuchtklacht kon meenemen, omdat het geen onderdeel was van de oorspronkelijke tuchtklacht zoals de heer Vergeer en ik deze bij u hebben aangebracht. Dat kon ook niet anders, want ten tijde van de oorspronkelijke klacht waren deze onrechtmatige handelingen van de heer Moszkowicz nog niet geschied. Derhalve raadde het Hof mij aan op dit onderdeel een nieuwe klacht bij u in te dienen. Het zou prettig geweest zijn als het Hof mij dit eerder had medegedeeld. Ik verzoek u dan ook deze klacht met spoed te behandelen en voor de Raad van Discipline te brengen.

Uiteraard ben ik bereid om deze klacht waar nodig toe te lichten. Het bodemvonnis, waartegen ik ook beroep heb aangetekend omdat ik ook de laatste 33.000 terug wil hebben, kunt u hier vinden:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:7002

Ik verzoek u mij ontvangst van deze klacht te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

De details van mijn klacht vind u hieronder:

Onrechtmatige beslaglegging en inning van dwangsommen

Door Moszkowicz werden dwangsommen en zelfs gijzeling gevorderd, omdat het vonnis in kort geding mij er niet van zou hebben weerhouden door te gaan met publicatie/openbaarmaking van het dagboek van Terpstra. Ik stel dat ik niet heb gehandeld in strijd met het kort gedingvonnis toen ik in mijn boek in eigen woorden weergaf wat Terpstra in haar dagboek had opgeschreven.

Het probleem doet zich voor dat Moszkowicz een bedrag van 200.000 euro aan dwangsommen heeft geïnd, op grond van een onjuiste voorstelling van zaken. Moszkowicz stelt dat ik dwangsommen heb verbeurd, vanaf het moment dat in mei 2014 het boek verscheen met in hoofdstuk 4 een beschrijving van de strekking van het dagboek van Terpstra. Inmiddels zouden die dwangsommen volgens Moszkowicz zijn verbeurd tot het maximum van 200.000 euro.

Ik heb in tegenstelling tot anderen het vonnis niet overtreden. Alleen daarom al heb ik geen dwangsommen kunnen verbeuren.

Zelfs als men ervan zou gaan dat het vonnis wel zou zijn overtreden, zijn er geen dwangsommen verbeurd. Zoals blijkt uit artikel 611 verjaren dwangsommen na verloop van zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd. Op 9 mei 2014 is het boek uitgegeven. Daarmee zijn in de visie van Moszkowicz vanaf die datum dwangsommen verbeurd. Moszkowicz heeft echter nooit meegedeeld dat ik dwangsommen aan het verbeuren zou zijn, terwijl een dwangsom juist is bedoeld als een prikkel tot nakoming. Ik heb ook iets anders gedaan dan wat het vonnis mij verbood, ik heb het dagboek in andere bewoordingen beschreven en  ervan  afgezien om het letterlijk weer te geven zoals anderen dat al wel hadden gedaan. Hoe dan ook zijn alle verbeurde dwangsommen, zo daar al sprake van zou zijn, inmiddels verjaard. Moszkowicz heeft mij er nimmer op gewezen dat Terpstra aanspraak maakte op verbeurde dwangsommen. Daarnaast ontving ik berichten dat Terpstra blij was met het boek en daar achter stond. Dit is het tegenovergestelde van een prikkel tot nakoming. Alle  eventuele dwangsommen zijn inmiddels verjaard. Moszkowicz heeft nimmer iets ondernomen om de verjaring van de dwangsommen te stuiten. Zelfs al zou Moszkowicz een punt hebben, wat hij dus niet heeft, dan nog heeft Moszkowicz op meerdere fronten zijn aanspraak op die dwangsommen verspeeld.

Hiermede is voldaan aan lid 3 van artikel 611:  Ik was redelijkerwijs niet bekend met de mogelijkheid dat ik dwangsommen aan het verbeuren was, zelfs indien Moszkowicz een punt zou hebben.

Verjaring van dwangsom

Een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is, aldus het wetboek. De gedachte hierachter is dat voorkomen moet worden dat de schuldeiser door stilzitten dwangsommen ongelimiteerd zou kunnen laten oplopen. Deze korte verjaringstermijn hangt ermee samen dat de dwangsom is bedoeld als prikkel tot nakoming. Bovendien brengt de billijkheid mee dat degene aan wie de dwangsom is opgelegd binnen korte tijd van zijn wederpartij moet horen dat hij volgens die wederpartij dwangsommen heeft verbeurd.

Precies wat artikel 611 beoogt te voorkomen heeft Mr. Moszkowicz gedaan. Hij heeft stilgezeten in de hoop dat hij de door hem vermeende dwangsommen ongelimiteerd kon laten oplopen. Zonder mij te informeren dat ik naar zijn mening dwangsommen aan het verbeuren zou zijn. Met andere woorden: Moszkowicz heeft de door hem vermeende dwangsommen op geen enkele wijze aangewend als de bedoelde prikkel tot nakoming. Integendeel, ik vernam via diverse bronnen dat Terpstra verguld was met het boek.

In het geval dat Moszkowicz mij wel had aangeschreven dat ik in overtreding van het vonnis was, en naar zijn mening dwangsommen aan het verbeuren was, had ik toen reeds  kunnen besluiten om hoofdstuk 4 te verwijderen om geen enkel risico te lopen. Het hoofdstuk 4 was voor mij immers geen belangrijk hoofdstuk voor het boek als geheel, ook al omdat het in het openbaar te raadplegen was op het internet.

De Hoge Raad heeft in 2012 in het geschil tussen Kratos en Gulf Oil bepaald dat de verjaring van dwangsommen na 6 maanden gestuit dient te worden, ook als er nog een hoger beroep in de kwestie loopt. De conclusie is: “De crediteur die nog niet tot tenuitvoerlegging van een bij voorraad uitvoerbaar verklaarde dwangsomveroordeling over wil gaan zolang zijn wederpartij die veroordeling aanvecht in hoger beroep, doet er dus goed aan ten minste ieder halfjaar de verjaring te stuiten.”

Ook deze wettelijk verplichte stuiting heeft Moszkowicz niet gedaan, zodat ook om die reden zijn beweerde recht op invordering van dwangsommen is komen te vervallen. Desondanks is in de zomer van 2015 beslag gelegd op een  banksaldo van mij voor  € 200.000. Vervolgens is dat bedrag ook geïnd en terecht gekomen op de derdengeldenrekening van Moszkowicz.

De dwangsommen zijn dan ook verjaard en Moszkowicz heeft onrechtmatig beslag doen leggen op mijn banksaldo en vervolgens onrechtmatig het maximale bedrag geïnd. Ik heb Moszkowicz per emails (bijlage 37) laten weten dat hij alleen al wegens de verjaring van deze dwangsommen geen poot heeft om op te staan. Toch heeft hij het beslag intact gelaten en de dwangsommen geïnd, in de volle wetenschap dat dit onrechtmatig is en ik kosten moest maken om deze onrechtmatigheid via tegenprocedures te herstellen. Al met al heeft Moszkowicz forse beroepsfouten gemaakt, wat mij betreft te wijten aan zijn korte loopbaan als advocaat.

Voorgaande wordt nog eens extra onderstreept door het achterwege laten van Moszkowicz van welke actie dan ook tegen de co-auteur en uitgever van het boek Hans Mauritz. Mauritz, die op basis van het arrest van het hof Amsterdam financieel voor 50% medeverantwoordelijk moet worden gehouden voor de ontstane situatie. Mauritz ook, die zelfs bij herhaling heeft geweigerd gevolg te geven aan de sommatie van Moszkowicz en mij  om de restvoorraad van het boek te vernietigen. Hiermee wordt zonneklaar dat Moszkowicz slechts gekozen heeft voor een financieel resultaat en niet voor de beweerde wens van zijn cliënte om publicatie van haar dagboek te voorkomen.

Tijdens de zitting van de Raad van Discipline heb ik ook betoogd dat het beslag en de geforceerde inning van dwangsommen onrechtmatig waren. Echter toen was deze onrechtmatigheid nog niet in rechte vastgesteld. Inmiddels hebben drie rechtbanken, het Hof Amsterdam, de kortgeding rechter te Leeuwarden en de bodemrechter te Haarlem zich uitgesproken over de onrechtmatigheid van deze kwestie. Uitspraken die ik tegen grote financiele offers heb moeten verkrijgen. Het resultaat is een bodemvonnis dat Moszkowicz 83 % van de gelden moet terugbetalen, wat hij overigens nog steeds niet heeft gedaan, aldus een rechtsgeldig vonnis aan zijn laars lappend. Over de overige 17 % loopt een hoger beroep, waarin ik het volste vertrouwen heb ook die laatste 17 % toegewezen te krijgen. De uitspraken van deze rechters waren de Raad nog niet bekend tijdens de zitting in januari, maar uw Hof mag en kan deze uitspraken niet negeren.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 26 september 2016 16:07
Aan: Sabrina Demir
Onderwerp: RE: Tuchtklacht tegen Mr. Y. Moszkowicz

Geachte mevrouw Demir,

Dit zijn de relevante bijlagen:

Emails aan Yehudi Mosckowicz

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Sent: zaterdag 1 augustus 2015 19:43

To: ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’

Cc: ‘Jan Willem Spanjer’; ‘Sabrina Demir’; ‘Maaike Terpstra’; ‘micha kat’

Subject: RE: Een paar vragen for the record

Beste Yehudi,

De vorige email heb ik je gestuurd opdat je VOORAF weet dat je onrechtmatig aan het procederen bent. Dan kun je in elk geval niet tegen de rechter zeggen: Ich habe es nicht gewusst! Je stelt dat ik dwangsommen verschuldigd ben en laat daarom (in mijn ogen onrechtmatig) beslag leggen.

Welnu, Yehudi, in het arrest staat nergens dat ik dwangsommen verschuldigd ben. Dat had je moeten weten. Tevens had je moeten weten dat ALS ik dwangsommen verschuldigd zou zijn, je 1) mij dit tijdig had moeten meedelen en 2) de verjaring van die dwangsommen had moeten stuiten. Dit nog even afgezien van het feit dat je Maaike helemaal niet vertegenwoordigt. Want als Maaike mij daadwerkelijk wil plukken voor twee ton, en 50 mille schadevergoeding wil hebben, én een contactverbod, dan had ze dit allang ZELF gezegd. Maaike is blij met mijn boek en zegt tegen iedereen dat daar wat haar betreft de waarheid in staat. Als dat niet klopt, moet zij het vooral zeggen. Onder ede graag! Ik ben benieuwd hoezeer Maaike zichzelf wil verloochenen!

Toch zet je je procedures door, in de wetenschap dat je geen poot hebt om op te staan, tot en met beslaglegging. Je gaat dit falikant verliezen en dat weet je. Dat is onrechtmatig procederen bij uitstek! Je denkt toch niet dat enige rechtbank de Hoge Raad gaat overrulen?

Lees dit even:

http://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/verjaring-tenuitvoerlegging-dwangsommen-gestuit-door-rechterlijke-uitspraak-niet-door-rechtsmiddel/

“De crediteur die nog niet tot tenuitvoerlegging van een bij voorraad uitvoerbaar verklaarde dwangsomveroordeling over wil gaan zolang zijn wederpartij die veroordeling aanvecht in hoger beroep, doet er dus goed aan ten minste ieder halfjaar de verjaring te stuiten.”

“Dwangsommen verjaren zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd (art. 611g lid 1 Rv). Deze korte verjaringstermijn hangt ermee samen dat de dwangsom is bedoeld als prikkel tot nakoming. Bovendien brengt de billijkheid mee dat degene aan wie de dwangsom is opgelegd, mede met het oog op zijn bewijspositie, binnen korte tijd van zijn wederpartij moet horen dat hij volgens die wederpartij dwangsommen heeft verbeurd.”

Waarom verzet je je trouwens tegen vervroegde behandeling van dit executiegeschil, dat door mij werd opgestart? Als je werkelijk denkt dat je twee ton van me kunt kunt vangen, waarom liet je dan niet direct na het arrest beslag leggen, in plaats van te dreigen en niet door te komen, tot twee keer toe?

Groet,

Wim

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]

Sent: vrijdag 31 juli 2015 21:24

To: ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’

Cc: ‘Jan Willem Spanjer’; ‘Sabrina Demir’; ‘Maaike Terpstra’; ‘micha kat’

Subject: Een paar vragen for the record

cc Mr. Jan Willem Spanjer , Deken Mr. Roest Crollius, Maaike Terpstra, Micha Kat

Beste Yehudi,

1) Kun je Maaike laten bevestigen dat ze er van op de hoogte is dat je beslag hebt laten leggen bij mij? Kun je haar tevens laten bevestigen dat jij namens haar spreekt als je stelt dat ze 2 ton aan dwangsommen van mij wil hebben, alsmede een schadevergoeding van 50 mille? Graag met een gedetaillleerde motivatie.

2) Waarom kun je geen getekende opdrachtbevestiging van Maaike uit oktober 2013 laten zien waarin ze jou het mandaat geeft om haar te vertegenwoordigen? Tegen de Deken zei je dat je die nog wel ergens moet hebben liggen. Was dat dan een leugen Yehudi? Of kun je die alsnog produceren?

3) Ben je ervan op de hoogte dat dwangsommen na 6 maanden verjaren? En dat je de verjaring daarvan behoorde te stuiten, ook als de zaak nog onder onder rechter is? Zo ja, wat is dan de reden dat je meent dat ik dwangsommen verschuldigd ben?

4) Waarom heb je me nooit gewaarschuwd dat je van mening bent dat ik dwangsommen aan het verbeuren zou zijn?

5) Wat is de reden dat je geen beslag hebt laten leggen bij medegedaagde Hans Mauritz, terwijl je ook nog weet dat die het vonnis niet naleeft door de restoplage bij Centraal Boekhuis niet te vernietigen?

6) Wat is de reden dat je Micha Kat niet hebt aangepakt om het dagboek van Maaike van zijn website te verwijderen? Wat is de reden dat je zijn publicaties daaromtrent intact liet en laat. Zie onder meer:

http://www.klokkenluideronline.is/2013/11/publikatie-dagboeken-maaike-terpstra/

7) Wat is de reden dat je het beslag op mijn rekeningen intact wilt laten, nu je weet dat het  beslag op mijn huis voldoende zekerheid biedt?

Groet,

Wim Dankbaar

Van: Sabrina Demir
Verzonden: maandag 26 september 2016 16:07
Aan: ‘Wim Dankbaar’
Onderwerp: RE: Tuchtklacht tegen Mr. Y. Moszkowicz

Geachte heer Dankbaar,

Dank voor uw onderstaande e-mailberichten.

U zult nader vernemen.

Met vriendelijke groet,

Sabrina Demir
Secretaresse

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 26 september 2016 18:13
Aan: ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’
CC: Thijs Stapel (stapel@stapeladvocatuur.nl)
Onderwerp: Nieuwe tuchtklacht tegen Mr. Y. Moszkowicz

Geachte heer Moszkowicz,

Mocht u vandaag niet reageren op de sommatie van mijn raadsman, dan zie ik mij genoodzaakt om deze klacht uit te breiden met de omstandigheid dat u kennelijk bij herhaling niet wenst te reageren op sommaties van een confrère om aan een rechtsgeldig vonnis te voldoen, hetgeen ik ook in strijd acht met betamelijk gedrag voor een advocaat.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Update: Inmiddels kan ik melden dat een uitbreiding van de klacht niet nodig zal zijn. Yehudi heeft toegezegd deze week het geld terug te storten conform het bodemvonnis van Mr. Theo Roëll. 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

17 reacties op Nieuwe (oude) tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 27 september 2016 18:17
  Aan: ‘Thijs Stapel’
  CC: moszkowicz@moszkowicz-law.nl
  Onderwerp: RE: Dankbaar/ Terpstra: afwijzing schikkingsvoorstel, sommatie tot betaling conform vonnis bodemprocedure

  Yehudi,

  Je hoeft geen conservatoir beslag te laten leggen, kost alleen maar deurwaardersgeld, want ik zal de gelden waar jij meent recht op te hebben, niet wegsluizen zodat jij er niet meer bij kan. Dat soort praktijken moet je aan Hans Mauritz overlaten. Heb je bij hem al beslag laten leggen voor die 33.000 euro? Volgens het vonnis heb je daar recht op. Er staat genoeg op mijn jou bekende bankrekening om het bedrag te innen, mocht je een voordelig arrest krijgen. Dat geld laat ik daar gewoon staan. Waarvan akte, daar kun je me aan houden. Ik lieg nooit.

  Groet,

  Wim

 2. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opmerkelijk nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. hansjohn zegt:

  Ik zou de klacht doorzetten.
  De toezegging om het geld terug te storten moet je ook maar afwachten. Bovendien is die toezegging pas gekomen na ‘dreigen’ met een uitbreiding van de klacht.

 4. N.E. Derlander zegt:

  Vreemd en wellicht ook niet redelijk dat Y. Moszkowicz meer dan een maand wacht met het gehoor geven aan en het uitvoeren van het gewezen en uitgesproken vonnis d.d. 24 augustus 2016.

 5. van Tours zegt:

  Waarom zou je de klacht niet voortzetten? Je hebt nu het bewijs in handen dat YM zelf vindt dat hij onrechtmatig handelt, omdat hij door deze druk toezegt dat hij het geld zal terugstorten. Hij weet dus dat hij onrechtmatig handelt en zal dus de inschatting gemaakt hebben dat het nu voor hem beter is, het geld maar terug te storten. Zou het een afspraak kunnen zijn achter de schermen? YM, als jij het geld terugstort, wordt je niet van het tableau geschrapt, maar dan moet Wim de zaak niet voortzetten.

 6. Jon Vik zegt:

  Indien meneer Moszkovwicz uit het ambt gezet wordt vanwege je klacht dan moeten ze ook een andere Hitman zoeken om je uit te schakelen. Het is een heel doordacht plan van Y. om je het leven zuur te maken. Zet het hem betaald is het niet voor jezelf doe het dan voor de potentiele slachtoffers die deze advocaat in de toekomst gaat maken. Afmaken, inblikken en afserveren.

 7. Akky van der Veer zegt:

  De werkweek is om… heeft Y.M. het bedrag al teruggestort?

 8. De meeste mensen weten hoe dat vandaag de dag gaat bij banken. als je een betaalopdracht geeft is je geld bij wijze van spreken al afgeschreven voordat je het laatste code getal hebt ingevuld, moet je geld ontvangen kan dat soms wel tot een week duren als het weekend d.aar ook nog net invalt.
  Wim is iemand die ik inschat met behoorlijk wat vet op de ribben, als hij dat niet had gehad was hij allang kapot geprocedeerd.
  Er zijn al heel wat mensen die op zich een sterke tot zeer sterke zaak hadden die door financiële impotentie zijn kapot gemaakt.

  Dan de toezegging dat YM het geld van de derden rekening terug zou storten naar de recht hebben i.c. Wim Dankbaar. Wat nu als blijkt dat die rekening leeg is?
  Ik vertrouw het nog niet, niet eerder dan dat de rechthebbende op zijn rekening het bijgeschreven bedrag leest.
  Wie controleert of een derden rekening echt bestaat en wie beheert die?
  Zit er misschien toch nog een adder onder het gras?
  Wat kunnen de gevolgen zijn als YM zich failliet laat verklaren en blijkt dat hij zelf de derden rekening beheerde?

  Beste Wim, ben je als YM het geld terugstort vrij in je handelen tav hetgeen je voor strijdt?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Hennie, het geld staat gewoon bij Moszko. Als hij daarover zou liegen heeft hij nog een groter probleem dan hij al heeft. Ik ga ervan uit dat hij het al heeft teruggestort. Anders heeft hij nog een groter probleem.

 9. Rob B zegt:

  “Daar gaan we vanuit”….
  Met internet bankieren en private banking hebben de meeste mensen direct inzicht t.a.v. het saldo op bankrekeningen.
  Het statement “Daar gaan we vanuit” is vaag.
  Is een antwoord van Ja/Nee niet gewoon duidelijk of is dat te makkelijk?

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Het geld is binnen. Yehudi is minder dom dan jullie denken. Hoewel? Dat hij denkt het hoger beroep te kunnen winnen, is ook wel dom.
  Nu alleen nog de wettelijke rente, dat waren we even vergeten.

 11. hansjohn zegt:

  Tuchtklacht gewoon doorzetten.
  Dat het geld inmiddels eindelijk is overgemaakt, doet niets af aan het gegeven dat daar veel te veel sommaties aan vooraf zijn gegaan, waar niets op uit is gedaan.
  Het lijkt me niet de bedoeling dat ‘angst’ voor nog een tuchtklacht, uiteindelijk er toe leidt dat een advocaat doet wat hij moet doen.

 12. Ruud Harmsen zegt:

  ==
  Wat kunnen de gevolgen zijn als YM zich failliet laat verklaren en blijkt dat hij zelf de derden rekening beheerde?
  ==
  Dat kan niet, daarom is het nou juist een derdenrekening, namelijk een waar gelden op staan die aan anderen toebehoren. Staat niet op naam van het advocatenkantoor zelf, maar van een afzonderlijke stichting. Juist vanwege faillissementsbescherming.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Zussie:
  http://www.jfkmurdersolved.com/pdf/InterviewHeleen.pdf

  Ik was de eerste die gebeld werd door Eric, een dag na het ongeluk. Omdat hij dacht dat ik het meest rationeel was en mijn moeder en zus het niet aankonden. Ik heb meteen het vliegtuig gepakt samen met mijn moeder. Die was flink overstuur. Mijn zus durfde niet. Tsjonge, wat was ik pessimistisch. Ik dacht: Die zijn we kwijt. Maar Eric bleef optimistisch. Uiteindelijk kreeg hij gelijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s