23 september: Een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak.

Een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak! Dat is de slogan van Yehudi Moszkowicz. Nieuw is die aanpak zeker. Hij bestaat uit een aaneenschakeling van onrechtmatig procederen, lak hebben aan gedragsregels voor advocaten, misbruik van recht, de wet en vonnissen aan je laars lappen, valsheid in geschrifte, belangenverstrengeling en ordinaire diefstal.

Op vrijdag 23 september aanstaande om 15:30 uur in het gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, gaan we meemaken hoe het Hof van Discipline deze “nieuwe aanpak” zal beoordelen. Dan dient mijn tuchtklacht tegen dit togaboefje. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Dit jaar zal ongetwijfeld het woord treitervlogger aan de Dikke Van Dale worden toegevoegd. Maar treiteradvocaatje is ook een goede kandidaat.

Sinds de zitting van 18 januari dit jaar bij de Raad van Discipline in Arnhem is er veel veranderd. Maar liefst drie verschillende rechters hebben inmiddels vastgesteld dat Yehudi Moszkowicz onrechtmatig heeft gehandeld op minstens 3 verschillende punten. En nóg weigert hij aan een vonnis tot de terugbetaling van onrechtmatig geïnde dwangsommen te voldoen.

Daarbij is dan nog niet eens in rechte vastgesteld dat hij een cliënt claimt te vertegenwoordigen die:

 1. geen persoonlijk contact met hem heeft.
 2. het helemaal niet erg vindt dat haar “dagboek” openbaar is gemaakt door anderen dan Wim Dankbaar, waaronder Micha Kat, met wie Yehudi een convenant sloot.
 3. niet gelooft dat Jasper Steringa de verkrachter en moordenaar is van haar dochter.
 4. wel gelooft dat de toedracht van de moord zoals die beschreven wordt door Wim Dankbaar de juiste is.
 5. Op grond van de onrechtmatige daden van Yehudi het risico loopt met een grote schadeclaim over te blijven. Op basis van het Nederlandse recht.

Echter ook deze 5 punten zullen in komende rechtszaken nog worden vastgesteld.

De navolgende correspondentie geeft slechts een glimp in de praktijken van Yehudi Moszkowicz:

Van: Thijs Stapel <stapel@stapeladvocatuur.nl>
Datum: 1 september 2016 10:40:24 CEST
Aan: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht” <moszkowicz@moszkowicz-law.nl>
Onderwerp: Dankbaar/ Terpstra: terugbetaling dwangsommen

Geachte confrère,

Zoals blijkt uit het vonnis d.d. 24 augustus jl. in de bodemprocedure tussen partijen, is uw cliënte in reconventie veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van € 161.818,23 aan ten onrechte geïnde, want ten tijde van de beslaglegging en inning inmiddels verjaarde dwangsommen. Op basis van het kort gedingvonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden heeft uw cliënte onlangs reeds een bedrag van € 26.462,79 op mijn derdengeldenrekening voldaan. Na aftrek daarvan dient uw cliënte dus nog een bedrag van € 135.355,44 aan mijn cliënt te voldoen.

Graag verneem ik nog deze week of uw cliënte bereid is het genoemde bedrag van € 135.355,44 per omgaande op mijn derdengeldenrekening over te maken, in welke geval geen betekening van het vonnis met alle daaraan verbonden kosten noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel
Van: Thijs Stapel
Onderwerp: Dankbaar/ Terpstra: terugbetaling dwangsommen
Datum: 7 september 2016 13:35:50 CEST
Aan: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”

Geachte confrère,

Op onderstaande e-mail heb ik nog niet van u vernomen. Is uw cliënte inderdaad bereid het bedrag van € 135.355,44 over te maken op mijn derdengeldenrekening? Ik verneem graag uiterlijk vrijdag 9 september a.s. van u, bij gebreke waarvan ik het vonnis zal laten executeren, met alle extra kosten voor uw cliënte van dien.

Met vriendelijke groet,

Thijs Stapel
Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 12 september 2016 10:42
Aan: ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’; ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: Gedragsregels

Geachte heer Moszkowicz, 

Naar ik begrijp kiest u ervoor om in gebreke te blijven om te antwoorden op de sommaties van mijn raadsman namens mij om de onrechtmatig geïnde dwangsommen terug te betalen. Dat een dergelijk gedrag in strijd is met de algemeen geldende normen van fatsoen behoeft geen betoog, maar naar mijn overtuiging is zulk een handelwijze ook strijdig met de gedragsregels voor advocaten. Wellicht ten overvloede wil ik u daarop wijzen. In mijn tuchtklacht tegen u zal ik dit dan ook naar voren brengen als extra bijkomend punt.

Het zal u ook bekend zijn dat ik bestrijd dat u een oprecht mandaat heeft van uw cliënte Maaike Terpstra om haar te vertegenwoordigen, maar formeel moet ik daar vooralsnog vanuit gaan. Derhalve neem ik aan dat u uw weigering om te reageren op de sommaties om aan het vonnis van de bodemrechter te voldoen, met haar besproken heeft, met andere woorden dat deze weigering haar goedkeuring heeft en uit haar naam geschiedt. Tevens is u duidelijk gemaakt dat betekening/executie van het vonnis en mogelijk daaropvolgende beslaglegging op uw derdengeldenrekening, dan wel op tegoeden van uw cliënte, extra kosten met zich meebrengen, die eveneens op uw cliënte verhaald zullen worden. Ik ga er vanuit dat u uw cliënte ook daar goed van doordrongen heeft.

Mocht dit niet het geval zijn, dan schendt u in elk geval de volgende gedragsregels: 

Regel 3

De advocaat dient zich voor ogen te houden dat een regeling in der minne vaak de voorkeur verdient boven een proces. 

Regel 4

De advocaat behoort de hem opgedragen zaken zorgvuldig te behandelen.   

Regel 8

De advocaat dient zijn cliënt op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken. Waar nodig ter voorkoming van misverstand, onzekerheid of geschil, dient hij belangrijke informatie en afspraken schriftelijk aan zijn cliënt te bevestigen.  

Regel 23

 1. De advocaat is gehouden tot nauwgezetheid en zorgvuldigheid in financiële aangelegenheden.
 2. De advocaat behoort het maken van onnodige kosten te vermijden. Dit geldt evenzeer tegenover de wederpartij van de cliënt.

Regel 33

De advocaat moet ervoor zorgen, dat de organisatie en inrichting van zijn kantoor in overeenstemming zijn met de eisen van een goede praktijkuitoefening.

Ik geef u tot vandaag 17:00 uur de tijd om alsnog op de onderhavige communicaties van mijn raadsman te reageren, bij gebreke waarvan overgegaan zal worden tot executie van het vonnis.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Van: “mr. Y. Moszkowicz || Moszkowicz Advocaten Utrecht”
Onderwerp: Terpstra/Dankbaar
Datum: 12 september 2016 16:43:04 CEST
Aan: “‘stapel@stapeladvocatuur.nl‘”

Geachte confrère,

Met referte aan uw berichten vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Zoals u weet hebben verschillende procedures gespeeld en spelen nog steeds enkele procedures. Thans is in ieder geval het appel van uw cliënt bij het hof Leeuwarden aanhangig. Die zaak staat nu op de parkeerrol. De eerst volgende handeling zou kunnen zijn dat ik namens cliënt een memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel ga indienen. Echter, het vonnis dat inmiddels in de bodemprocedure is gewezen ziet op diezelfde feiten en omstandigheden. Immers, de bodemrechter heeft ten aanzien van de dwangsommen waar het in het Leeuwardense KG om ging een eind uitspraak gedaan. Bovendien, nu intussen een uitspraak in de bodemprocedure is gedaan, is dat appel niet ontvankelijk naar mijn juridische mening. Ik geef u en uw cliënt in overweging om het appel in die zaak in te trekken. Het voornoemde is eens te meer efficiënt daar cliënte, maar naar ik heb begrepen ook uw cliënt, in appel zal komen tegen het vonnis van de bodemrechter in Haarlem. Als u niet het appel in de Leeuwardense zaak intrekt, zal in twee procedures over dezelfde feiten en omstandigheden worden geappelleerd. Voor beide partijen onnodig verwarrend en kostbaar.

Zou u mij dit omgaan willen laten weten, bij gebreke waarvan ik alsnog de memorie in (incidenteel)appel zal indienen.

Dan kom ik nu op uw vragen met betrekking tot het vonnis in de Haarlemse bodemzaak. Terzake de verjaring van de verbeurde dwangsommen aangaande het vernietigingsgebod, berust het vonnis op een misslag. Immers, die dwangsommen zijn weldegelijk gestuit, onder andere maar niet uitsluitend met mijn schrijven d.d. 4 mei 2015. Waarom de Haarlemse rechter dit schrijven  heeft genegeerd is mij een raadsel. Terwijl bovendien in verschillende procedures daarna er expliciet een beroep op is gedaan. Deze misslag leent zich helaas niet voor eenvoudige verbetering van het vonnis, waardoor zulks eerst in appel aan de orde zal komen.

Het voornoemde indachtig geef ik u eveneens in overweging uw cliënt te adviseren het geld te laten staan op mijn derdengelden rekening en niet het vonnis te executeren. Zulks daar uw cliënt minst genomen € 100.000 op basis van het arrest verschuldigd is en in ieder geval zo’n € 33.000,- terzake het vonnis. Indien uw cliënt hier niet mee instemt dan zal ter voorkoming van executiekosten conform vonnis het geld worden overgemaakt maar zullen direct weer conservatoire/executoriale maatregelen volgen om voornoemde gronden. De zaak wordt dan een gebed zonder einde.

Namens cliënte zou ik derhalve een voorstel willen doen om alle zaken in de minne af te doen, waarvoor ik u telefonisch heb benaderd. Ik kreeg u niet te pakken graag verzoek ik u mij te bellen om het e.e.a. te bespreken.

Ervan uitgaande u zo afdoende te hebben geïnformeerd en gaarne spoedig vernemend.

Sans prejudice en onder voorbehoud van alle rechten en weren van cliënte.

Met vriendelijke groet,

Y. Moszkowicz

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 15:45
Aan: ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’; ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: Re: Dankbaar/Terpstra

Geachte heer Moszkowicz, 

Indien u meent dat het vonnis op een misslag van de Haarlemse rechter is gebaseerd, kunt u dat in het appel aan de orde brengen. Wat het appel betreft zal ik het appel aanhangig bij het Hof Leeuwarden niet intrekken, net zo min als het appel in de bodemzaak te Haarlem.

Ik verzoek, zonodig sommeer ik u derhalve aan het thans geldende vonnis te voldoen en per omgaande de gelden over te maken zoals door mijn raadsman aan u is verwoord, vermeerderd met de wettelijk rente en kosten a 10.000 euro zoals opgedragen in het dictum van het vonnis onder 3.4.

Wat betreft uw plannen tot conservatoire/executoriale maatregelen, kan ik u slechts tot voorzichtig- en terughoudendheid manen. Ik meen dat dergelijke maatregelen zo mogelijk nog meer onrechtmatig zullen blijken te zijn dan de beslagen die u in de zomer van 2015 heeft gelegd. Bovendien zou u moeten begrijpen dat u geen gerechtelijke uitspraak heeft op basis waarvan u zulke maatregelen kunt rechtvaardigen. Mocht u desondanks mijn advies in de wind willen slaan, zijn alle kosten en risico’s voor rekening van u en uw cliënte.

Met vriendelijke groet, 

Wim Dankbaar

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: donderdag 15 september 2016 18:36
Aan: ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’; ‘Thijs Stapel’
Onderwerp: RE: Re: Dankbaar/Terpstra

Geachte heer Moszkowicz,

Wij hebben nog niets van u vernomen. Mocht u voor morgen 17:00 uur niet hebben bericht dat u de gelden heeft overgemaakt conform onderstaande sommatie, dan zullen wij overgaan tot executie met kosten voor uw rekening. In overleg met mijn raadsman heb ik besloten om het appel te Leeuwarden in te trekken en ons te concentreren op het appel in de bodemzaak te Haarlem.

Met vriendelijke groet, 

Wim Dankbaar

 

 

Alle zaken in de minne afdoen? Hoe dan?  

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

13 reacties op 23 september: Een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak.

 1. hansjohn zegt:

  Dat appel van Leeuwarden, wat houdt dat (ook alweer) in?
  Ben door de bomen de appel even kwijt.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Het appel in Leeuwarden is een hoger beroep in kort geding van mij tegen de uitspraak van Caroline Telman. Zij vond dat tweederde van de dwangsommen verjaard waren. 130.000 moest terugbetaald worden, 66.000 mocht YM houden. Bodemrechter Theo Roëll heeft deze uitspraak gecorrigeerd in zoverre dat YM geen 66.000 mag houden , maar 33.000. Dit op basis van de uitspraak van het Hof Amsterdam dat bepaalde dat Mauritz voor de helft van de dwangsommen aansprakelijk is.

   Zowel Caroline als Theo hebben alleen naar de verjaring gekeken. Niet naar de vereiste dat de wederpartij (moi) op de hoogte gesteld dient te worden van het verbeuren van dwangsommen. Ik leg dit allemaal uit hier:

   https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/08/29/geachte-theo-roell/

   Omdat Leeuwarden en Haarlem over dezelfde materie gaat, trek ik het hoger beroep te Leeuwarden in. Haarlem is tenslotte naast de deur voor mij.

 2. hansjohn zegt:

  Oké, bedankt voor je antwoord.
  Mosco vraagt jou iets (appel intrekken) en wil per omgaande antwoord. Beetje brutaal om zoiets te vragen als hij zelf zo lang mogelijk wacht met reageren.

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Chris Klomp
  Verzonden: vrijdag 16 september 2016 22:50
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: Site

  Wim,
  Ik zie dat je op je site Yehudi vergelijkt met Hitler. Kun je aangeven waarom je dit doet?

  Nee Chris, dat zie je verkeerd. Ik vergelijk slechts de poses. Dictatoriale autoritaire poses, zo van kijk, ik doe wat ik wil en ik heb het goed voor elkaar, het is me naar de bol gestegen en ik zal nooit worden ingehaald door welke rechtsorde dan ook.

  Ik zou niet durven, want de wandaden van Hitler zijn van een hele andere orde van grootte dan die van Yehudi. Yehudi is natuurlijk een dwerg bij Hitler. Maar in scrupuleloosheid doen ze weinig voor elkaar onder. Ik vind het wel beiden verdorven figuren. Beiden konden ze ook fantastisch liegen en bedriegen. Wist je dat Hitler uit eigen belang een niet-aanvals pact met Stalin sloot? Om zijn handen vrij te houden voor het westfront? Doet me toch een beetje denken aan dat convenant dat Yehudi met aartsvijand Micha Kat sloot.

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zaterdag 17 september 2016 1:30
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: RE: Site

  Ik heb de Hitler/Yehudi poses weggehaald. Omdat de nuance jou ontgaat, en dan ga je er weer een mooi verwrongen verhaal van maken.

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zaterdag 17 september 2016 0:49
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: RE: Site

  Chris, heb je weleens gehoord van de David Atlee Phillips award?

 6. Wim Dankbaar zegt:

  David Atlee Phillips was the CIA controller of Lee Harvey Oswald. He was also the controller of the grassy knoll gunman, James Files. Upon retirement Phillips founded the Association of Former Intelligence Officers (AFIO). George H.W. Bush is the Chairman of the honorary Board of Directors.

  Until this day, this club awards the yearly “David Atlee Phillips award”. The award is made to an individual who advances the interests of the American Intelligence Community.

  David Atlee Phillips to James Files: I can kill more people with my typewriter than you running around with a shotgun trying to shoot everyone in your sight.

  https://www.afio.com/01_about.htm

 7. Wim Dankbaar zegt:

  In other words: David Atlee Phillips was a propaganda specialist for the CIA, one of the masterminds of the JFK assassination, ending the democracy in the United States. If the David Atlee Phillips award would be imported to Holland, Chris Klomp should be the first to get it.

 8. N.E. Derlander zegt:

  Grappig en kenmerkend, dat de zichzelf overschattende Chris Klomp nu reageerde……….

 9. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zaterdag 17 september 2016 12:35
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: RE: Site

  Qua scrupuleloosheid doen ze inderdaad weinig voor elkaar onder. Dat wordt onder meer duidelijk aan de hand van de issue die ik aanhaalde:

  Als jij zo ijverig wederhoor pleegt moet je Moszkowicz eens vragen of hij Maaike ook een briefje kan laten schrijven waarin ze bevestigt dat zij in overleg met hem heeft besloten dat het “dagboek” op de site van Kat mocht blijven staan.

  Je mist de pointe weer. Het gaat er niet om dat de ene wel beboet wordt en de ander niet (hoewel dat ook al krom is). Het gaat erom dat YM liegt als hij stelt dat hij met Maaike overlegd heeft om haar dagboek op de website van Kat in tact te laten. Dat is de scrupuleloosheid ten top. Nog verderfelijker is het als de agent die constateert dat Kat door rood rijdt, hem er niet alleen mee laat wegkomen, maar nog een dealtje sluit hem ook om zijn eigen misdragingen af te kopen.

  Maar dat wil jij allemaal niet zien omdat je de meest vooringenomen, eenzijdige, subjectieve “journalist” van NL bent. Daarenboven ben je ook nog een slappeling door het debat met mij op je facebook pagina af te breken. Objectiviteit, waarheidsvinding en onpartijdigheid zijn ook een groot goed, waar jij geen kaas van hebt gegeten.

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Verzonden: zaterdag 17 september 2016 12:11
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Site

  ‘Weinig voor elkaar onder’ – Dat is in mijn ogen een vergelijking. Jij ziet dat anders. Prima.
  Outlook voor Android downloaden

  On Sat, Sep 17, 2016 at 12:08 PM +0200, “Wim Dankbaar” wrote:

  Correct citeren kun je ook al niet:

  “Yehudi is natuurlijk een dwerg bij Hitler. Maar in scrupuleloosheid doen ze weinig voor elkaar onder.”
  You made my point.

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Verzonden: zaterdag 17 september 2016 11:47
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Site

  ‘In verdorvenheid en scrupuloosheid gelijk’, schreef je eerder in je wederhoor. Duidelijk.
  Ik heb niets te maken met wat Kat wel of niet doet. Een onrechtmatige daad is niet minder onrechtmatig omdat een ander het ook doet. Of anders: als ik door rood rij en een ander ook, ontkom ik niet aan een boete omdat die ander het ook doet. Uiteindelijk is eigen verantwoordelijkheid een groot goed.
  Outlook voor Android downloaden

  On Sat, Sep 17, 2016 at 11:36 AM +0200, “Wim Dankbaar” wrote:

  Nee, want beiden vind ik immorele, arrogante, onrechtmatige, liegende figuren. Daar houdt een vergelijking wel op. YM is bijvoorbeeld geen moordenaar. Beiden wekken negatieve associaties op bij mij. Dat was de gemene deler, naast de treffend gelijke poses op de twee foto’s. That’s all. Ik heb het weggehaald omdat jij het weer uit zijn verband gaat trekken en uitvergroten, terwijl dit nu juist een detail is dat er niet toe doet.

  Degenen die te ver zijn gegaan zijn de mensen verantwoordelijk voor het stiekem wegsluizen van Ali Hassan en het navolgende bedrog naar de nabestaanden en de rest van Nederland.
  Als jij zo ijverig wederhoor pleegt moet je Moszkowicz eens vragen of hij Maaike ook een briefje kan laten schrijven waarin ze bevestigt dat zij in overleg met hem heeft besloten dat het “dagboek” op de site van Kat mocht blijven staan.

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@outlook.com]
  Verzonden: zaterdag 17 september 2016 9:02
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: Site

  Bedoel je hiermee dat je te ver bent gegaan?
  Outlook voor Android downloaden

  On Sat, Sep 17, 2016 at 1:30 AM +0200, “Wim Dankbaar” wrote:
  Ik heb de Hitler/Yehudi poses weggehaald. Omdat de nuance jou ontgaat, en dan ga je er weer een mooi verwrongen verhaal van maken.

 10. Japi zegt:

  Wat is die Chris Lomp toch een domme marionettenfiguur. Naarmate hij zich in bochten blijft wringen om de waarheid te negeren raken zijn touwtjes steeds verder in de war.

 11. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opmerkelijk nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s