Kersverse AD hoofdredacteur Hans Nijenhuis beschermt leugenachtige riooljournalistiek van Chris Klomp

Afbeeldingsresultaat voor hans nijenhuisEr was een tijd dat Joris Demmink nog rechtszaken verloor tegen de uitstekende onderzoeksjournalistiek van Koen Voskuil voor het Algemeen Dagblad. Deze tijden lijken voorgoed vervlogen met de recente aanstelling van Hans Nijenhuis als hoofdredacteur.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 28 augustus 2016 11:00
Aan: Hans Nijenhuis
Onderwerp: Bezwaar tegen oneerlijk, subjectief artikel, sommatie en rectificatie

Geachte heer Nijenhuis,

Gisteren verscheen op de website van het AD een artikel van de hand van Chris Klomp die soms voor uw krant schrijft.

http://www.ad.nl/dossier-nieuws/opnieuw-dwangsommen-voor-illegaal-gebruik-dagboek-vaatstra~ab50a620/

Deze Chris Klomp voert al jaren een persoonlijke vendetta tegen mij. Hij kwalificeert mij en mijn werk als idioot, onzin, kwalijk, complotdenken en wat dies meer zij. Een dergelijke vooringenomenheid kan natuurlijk nooit tot evenwichtige en objectieve artikelen leiden. Dat blijkt. Elk artikel is doordrenkt van zijn persoonlijke aversie en bedoeld om mij in een negatief daglicht te stellen. Voorbeelden uit het verleden zijn onder meer:

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/126255/Dankbaar-moet-naar-psychiater

http://www.ad.nl/binnenland/rechters-kennen-moeder-vaatstra-200-000-euro-toe~ae6e0a16/

Ik heb hier nooit tegen geageerd. Echter, in het voornoemde artikel  van gisteren maakt de heer Klomp het echt te bont  en overschrijdt hij op talloze fronten de grenzen van het journalistiek aanvaardbare en betamelijke, een serieuze krant als het AD volstrekt onwaardig. Bovendien staat het bol van de onwaarheden. Ik zal dit toelichten als volgt.

Het artikel betreft de finale uitspraak in een langslepende bodemprocedure die vrijwel geheel in mijn voordeel is uitgevallen. Het is dus in feite een positieve uitspraak voor mij, waarmee ik dan ook gefeliciteerd wordt. Met die insteek had er ook over de uitspraak geschreven kunnen worden, bijvoorbeeld als volgt:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/08/26/maaike-houdt-niets-over-aan-kort-geding-over-dagboek/

Toch speelt de heer Klomp het klaar om van iets positiefs, iets negatiefs te maken, door een loopje met de feiten te nemen.

Het begint al met de titel: “Opnieuw dwangsommen voor illegaal gebruik dagboek Vaatstra”.

De uitspraak in de bodemprocedure is slechts een bekrachtiging van een eerdere uitspraak  van 18 december 2013 door de voorzieningenrechter, waarbij dwangsommen werden opgelegd ingeval het vonnis overtreden zou worden. Het gaat dus in de bodemuitspraak niet om nieuwe dwangsommen of “opnieuw dwangsommen” maar om de bevestiging van oude dwangsommen. Die overigens niet meer verbeurd kunnen worden omdat de uitspraak ook bepaalt dat deze voor het overgrote deel verjaard zijn. De titel suggereert dus valselijk dat er sprake is van nieuwe dwangsommen, alsmede dat ik risico zou lopen om die te verbeuren. Omdat een titel de blikvanger is voor artikel en een vooruitblik van de lading ervan, is het des te kwalijker dat er in de titel al onjuistheden staan.

An sich kan ik moeilijk bezwaar maken tegen de term “illegaal gebruik”, maar ook hier wordt doelbewust de nuance en context weggelaten. Het gewraakte dagboek is namelijk door tal van andere partijen openbaar gemaakt, die volledig ongemoeid zijn gelaten, met als resultaat dat het dagboek op talloze sites te lezen is.  Kennelijk geldt “illegaal gebruik” alleen voor mij, waarbij ook nog aangetekend dient te worden dat ik een beschrijvende vorm van het dagboek in eigen bewoordingen heb gepubliceerd. Dus niet eens de letterlijke versie zoals die vandaag op internet te vinden is.

De volgende onjuistheid komt naar voren in de volgende zin:

“Het werd de auteurs van het boek in het verleden al verboden om passages uit het dagboek van de moeder te gebruiken. Dat deden ze toch, waardoor ze dwangsommen moesten gaan betalen.”

Er zijn geen passages uit het dagboek gebruikt. Er zijn passages beschreven in andere bewoordingen. Dat is iets anders dan letterlijke passages gebruiken, wat hier gesuggereerd wordt. Juist niet letterlijke passages zijn gebruikt met als doel om het vonnis niet te overtreden. Uit respect voor de rechterlijke uitspraak dus.  De rechter oordeelde uiteindelijk in hoger beroep dat er teveel gelijkenis bestond met de oorspronkelijke passages om geen inbreuk te maken op het auteursrecht van Terpstra.  Deze laatste heeft overigens na verschijning van het boek aan diverse mensen laten weten verguld te zijn met het boek, alsmede dat het haar kinderen zijn die publicatie van haar dagboek wilden voorkomen. Hiervoor zijn bewijzen in overvloed, maar ook daarvoor wenst de heer Klomp de ogen te sluiten. Voornoemde omstandigheden maken de term “illegaal gebruik”op zijn minst overdreven en een vertekening van de feiten, met als doel mij als delinquent neer te zetten.

De  meest grove schending van de waarheid, waar mijn grootste bezwaar zich dan ook tegen richt, is echter het volgende statement:

“Volgens haar advocaat Yehudi Moszkowicz  is de uitspraak een gevolg van een oude procedure. In nieuwere procedures heeft de rechter volgens de raadsman inmiddels al 166.000 euro toegezegd aan de moeder.”

Dit is pertinent onjuist en kan advocaat Yehudi Moszkowicz nooit gesteld hebben. Zelfs al heeft hij het wel gesteld, dan blijft het pertinent onjuist. De uitspraak van de bodemrechter is nu juist de uitspraak die alle eerdere uitspraken overvleugelt. Die uitspraak is dat er 166.000 euro onrechtmatig van mij zijn geïnd en moeten worden terugbetaald. Er is geen sprake van nieuwere procedures. Bovendien heb ik zelf elke voorgaande procedure aangespannen teneinde de onrechtmatig geïncaseerde dwangsommen terug te krijgen. Daarin ben ik nu in het gelijk gesteld ten koste van veel frustratie en uitgaven voor rechtsbijstand. Tegen de advocaat heb ik een tuchtklacht aangespannen, welke op 26 september aanstaande door het Hof van Discipline in Den Haag wordt behandeld.

Op grond van mijn bezwaar verzoek ik, zonodig sommeer ik u, om het artikel per omgaande, in elk geval binnen 24 uur, off line te halen met een vervangende tekst als volgt:

Vanwege een aantal onjuistheden in dit artikel, waarop wij attent zijn gemaakt, heeft de redactie besloten het terug te trekken.

Vertrouwende op uw medewerking verblijf ik onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

023-5268730

Van: Hans Nijenhuis [mailto:h.nijenhuis@ad.nl]
Verzonden: maandag 29 augustus 2016 20:58
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: RE: Bezwaar tegen oneerlijk, subjectief artikel, sommatie en rectificatie

Geachte heer Dankbaar,

Dank voor uw schrijven. Uw zwaarste grief met betrekking tot het verhaal van journalist Chris Klomp betreft de stelling van de advocaat van de moeder van Maaike Vaatstra. De heer Klomp heeft voor het schrijven van dit verhaal contact gezocht met de advocaat van de moeder en letterlijk opgeschreven hoe de raadsman over de zaak denkt. De advocaat heeft het verhaal meteen na publicatie gelezen en op alle onderdelen akkoord bevonden. In dit geval geeft de journalist met behulp van wederhoor weer hoe de advocaat de zaak ziet. Zoals ook uw mening over de zaak na contact met de journalist in het verhaal is afgedrukt.

U maakt voorts bezwaar tegen de kop ‘Opnieuw dwangsommen voor illegaal gebruik dagboek Vaatstra’. Deze kop volgt echter uit het onderhavige vonnis. De rechter heeft in de recente bodemprocedure (waar het verhaal over gaat) een nieuwe beslissing genomen ten aanzien van het illegale gebruik van het onderhavige dagboek. Waaronder de overhandiging van het dagboek en het verbod om het dagboek fysiek of online te gebruiken. Dit moet ook binnen een in het vonnis gestelde nieuwe termijn (te weten: twee dagen voor de overhandiging en twee weken voor vernietiging van de gedrukte boeken) na betekenis van het vonnis gebeuren. Op straffe van (opnieuw) dwangsommen. Een en ander is ook letterlijk in het dictum van het vonnis te lezen. De rechter heeft in het recente vonnis concreet opnieuw dwangsommen op papier gezet om een eerdere uitspraak (in kort geding) te kunnen bekrachtigen en een einde te kunnen maken aan het illegale gebruik van het werk van een ander.

U maakt verder bezwaar tegen de term ‘illegaal gebruik’ van het dagboek. Het boek waar het dagboek in is verschenen, is reeds enige tijd verboden en moest uit de handel worden genomen. Dit omdat de auteurs tegen de zin van de moeder in haar dagboek hebben gebruikt. De rechter heeft geoordeeld dat het auteursrecht van de moeder geschonden is. Inmiddels zijn door die onrechtmatigheid ook al 66.000 euro aan dwangsommen effectief geworden. Het is niet journalist Chris Klomp die het gebruik van het dagboek als illegaal betitelt, het volgt uit een rechterlijk vonnis. Het oordeel van de rechter is dat het overnemen van passages uit het dagboek (ook door middel van parafrase) illegaal is. Dat anderen het dagboek ook gebruikt hebben, is wat ons betreft niet van belang voor dit specifieke verhaal. Dit omdat de rechter louter een oordeel kon en heeft gegeven over de specifieke schending van auteurs Wim Dankbaar en Hans Mauritz.

Met vriendelijke groet,

Hans Nijenhuis

Nee Hans,

Mijn zwaarste grief is dit:

“Volgens haar advocaat Yehudi Moszkowicz  is de uitspraak een gevolg van een oude procedure. In nieuwere procedures heeft de rechter volgens de raadsman inmiddels al 166.000 euro toegezegd aan de moeder.”

Dit is pertinent onjuist en kan advocaat Yehudi Moszkowicz nooit gesteld hebben. Zelfs al heeft hij het wel gesteld, dan blijft het pertinent onjuist. De uitspraak van de bodemrechter is nu juist de uitspraak die alle eerdere uitspraken overvleugelt. Die uitspraak is dat er 166.000 euro onrechtmatig van mij zijn geïnd en moeten worden terugbetaald. Er is geen sprake van nieuwere procedures. Bovendien heb ik zelf elke voorgaande procedure aangespannen teneinde de onrechtmatig geïncasseerde dwangsommen terug te krijgen. Daarin ben ik nu in het gelijk gesteld ten koste van veel frustratie en uitgaven voor rechtsbijstand. Tegen de advocaat heb ik een tuchtklacht aangespannen, welke op 26 september aanstaande door het Hof van Discipline in Den Haag wordt behandeld.

Als je nu een beetje een hoofdredacteur bent, dan bel je Yehudi Moszkowicz zelf even of hij juist geciteerd is door Chris Klomp.

Ga je nog reageren op mijn andere mail?

Wim

Van: Hans Nijenhuis [mailto:h.nijenhuis@ad.nl]
Verzonden: maandag 29 augustus 2016 21:56
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Re: Bezwaar tegen oneerlijk, subjectief artikel, sommatie en rectificatie

Nee sorry, dit was het voor mij. Mij ontbreekt de tijd om hier langer op door te gaan.

Vriendelijke groet

Hans Nijenhuis

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 29 augustus 2016 22:14
Aan: ‘Hans Nijenhuis’
Onderwerp: RE: Bezwaar tegen oneerlijk, subjectief artikel, sommatie en rectificatie

Ook goed, dan zet ik mijn klacht en jouw antwoord wel op internet.

Mvg

Wim

Van: Hans Nijenhuis [mailto:h.nijenhuis@ad.nl]
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 9:57
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: RE: Bezwaar tegen oneerlijk, subjectief artikel, sommatie en rectificatie

Dan zet u een privé conversatie op internet. Maar doe wat u niet laten kan.

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 11:55
Aan: ‘Hans Nijenhuis’
Onderwerp: RE: Bezwaar tegen oneerlijk, subjectief artikel, sommatie en rectificatie

Een antwoord op een klacht in de hoedanigheid van hoofdredacteur is natuurlijk nooit een privé conversatie.

De bias van het verhaal wordt ook door jou bevestigd: De advocaat heeft het verhaal meteen na publicatie gelezen en op alle onderdelen akkoord bevonden.
Er is dus volgens jou contact geweest met Moszkowicz om het verhaal akkoord te bevinden. Maar met mij niet! Dat is dus reeds eenzijdig hoor en wederhoor.

Bovendien: Als Moszkowicz akkoord heeft bevonden, dan heeft hij dus akkoord gegeven om een leugen van hem voor een groot publiek te verspreiden. “In nieuwere procedures heeft de rechter volgens de raadsman inmiddels al 166.000 euro toegezegd aan de moeder.” Dit zonder die leugen aan mij voor te leggen. Kortom, het AD drukt dus gewoon leugens af, nota bene met achteraf instemming van de hoofdredacteur.

Mvg

Wim

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

14 reacties op Kersverse AD hoofdredacteur Hans Nijenhuis beschermt leugenachtige riooljournalistiek van Chris Klomp

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 19:10
  Aan: ‘Chris Klomp’
  Onderwerp: RE: klacht artikel dwangsommen

  Niet alleen maar naar de conventie kijken, Klomp!

  Het gaat juist om de reconventie!

  in reconventie
  5.10.
  veroordeelt [eiseres] om aan [gedaagde1] te betalen een bedrag van € 161.818,23 (zegge: honderd eenenzestigduizend achthonderdachttien euro en drieëntwintig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 4 november 2015 tot de dag van volledige betaling,
  5.11.
  veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde1] tot op heden begroot op € 2.000,-,
  5.12.
  wijst het meer of anders gevorderde af.

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2016/08/30/kersverse-ad-hoofdredacteur-hans-nijenhuis-beschermt-leugenachtige-riooljournalistiek-van-chris-klomp/

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@ad.nl]
  Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 18:54
  Aan: dank@xs4all.nl
  Onderwerp: klacht artikel dwangsommen

  Geachte heer Dankbaar,

  Ik begrijp dat uw klacht over mijn artikel inmiddels door de hoofdredactie van een afsluitend antwoord en conclusie is voorzien.

  Ik wil u in verband met uw klacht over de naar uw mening ‘negatieve’ insteek van het artikel (wellicht ten overvloede) wijzen op een deel van het dictum in het onderhavige vonnis. Dit omdat u in de klacht stellig naar voren brengt dat de uitspraak voor u grotendeels positief was. Het gaat om deze passage:
  [gedaagde1] c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld.

  Hopende u hiermee van genoeg informatie te hebben voorzien

  Met gepaste groet,
  Chris Klomp
  Journalist Algemeen Dagblad
  c.klomp@ad.nl

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 17:01
  Aan: ‘Hans Nijenhuis’
  Onderwerp: Kersverse AD hoofdredacteur Hans Nijenhuis beschermt leugenachtige riooljournalistiek van Chris Klomp

  Beste Hans,

  Ik heb dit artikel nog als even als draft staan. Dit omdat ik zo fair ben je het eerst ter wederhoor voor te leggen. Iets wat jouw Chris Klomp niet kan zeggen. Heb je nog commentaar of correcties?

  “De rechter heeft in de recente bodemprocedure (waar het verhaal over gaat) een nieuwe beslissing genomen ten aanzien van het illegale gebruik van het onderhavige dagboek.”

  Omdat ik het voor mogelijk houd dat je niet beseft dat je uit je nek lult, leg ik je nog even uit dat een bodemprocedure ALTIJD de moeder van alle voorgaande procedures is. Die bodemprocedure is dan ook beslist niet recent, die is al een jaar geleden opgestart. De uitspraak was wel recent. Dat is niet meer dan logisch, want de bodemuitspraak beoogt voorgaande uitspraken van (voorlopige) voorzieningen te bekrachtigen, dan wel te corrigeren of te vernietigen. In dit geval zijn die voorgaande (voorlopige) uitspraken voor het overgrote gedeelte door de bodemrechter gecorrigeerd en vernietigd, en daarmee ook de voorgaande leugens van Chris Klomp in onder andere het AD.

  Ik weet het niet Hans, ken je niet, maar als ik jou was zou ik gewoon het Klomp artikel verwijderen. Je typering van een privé conversatie is ook niet bepaald sterk om het mild uit te drukken. Mocht ik vandaag niets meer van je horen, dan zet ik mijn artikel op wit.
  Mvg

  Wim

 3. HRK zegt:

  Het is werkelijk niet te geloven. Ze denken aan hoor en wederhoor te hebben gedaan omdat ze Moszkovicz om commentaar hebben gevraagd (!). Er zijn 2 partijen, Dankbaar en Moszkovicz. Dankbaar is nooit om zijn mening gevraagd, laat staan zjn advocaat, maar Moszkovicz krijgt een podium … Klacht bij de Raad van Journalistiek? Je moet wat.

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 21:04
  Aan: ‘Chris Klomp’
  CC: ‘Hans Nijenhuis’; ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’
  Onderwerp: RE: klacht artikel dwangsommen

  Klomp,

  Waarom wil je nu opeens wel met me communiceren? Je had me toch geblockt op facebook?

  Ik zeg dat de woorden van Yehudi niet kunnen kloppen, inderdaad. Daarmee neem ik hem nog in bescherming. Als ze wel kloppen is hij een nog grotere leugenaar dan ik ooit heb kunnen bevroeden.

  Maar Yehudi vindt het vast wel goed dat jij het opgenomen en opgeslagen gesprek met hem even met mij deelt. Toch, Yehudi?

  Mvg

  Wim

  Van: Chris Klomp [mailto:c.klomp@ad.nl]
  Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 19:55
  Aan: Wim Dankbaar
  Onderwerp: RE: klacht artikel dwangsommen

  Geachte heer Dankbaar,

  U stelt op uw site dat er geen sprake is geweest van wederhoor. Dat is niet correct. Zoals u weet heeft u in eigen persoon zowel het vonnis in deze zaak als een lang stuk tekst met uw reactie aan mij geleverd, met het verzoek tot publicatie over te gaan. Ook daarna is er uitgebreid mailcontact geweest. U heeft nadrukkelijk zelf het initiatief genomen voor publicatie. Daarna is de advocaat door mij gevraagd om een reactie te geven. Beide standpunten staan dus keurig in het stuk verwerkt.

  U stelt voorts dat de advocaat in de onderhavige zaak het verhaal voor akkoord mocht tekenen (of woorden van gelijke strekking). Ook dit is niet juist. De advocaat heeft het verhaal pas NA publicatie online gelezen en vervolgens uit eigen beweging contact gezocht om te zeggen dat het verhaal als zodanig klopt. Ook na ontvangst van uw klacht is door mij nog contact gezocht met de bewuste advocaat. Hij bevestigde nogmaals dat het verhaal correct is.

  U blijft herhalen dat de woorden van de advocaat niet kunnen kloppen of niet gezegd zijn. Ik kan u melden dat het telefoongesprek met de advocaat volledig is opgenomen en opgeslagen.

  Aangezien alle argumenten in deze discussie inmiddels uitgebreid en bij herhaling aan bod zijn gekomen en ik wil voorkomen dat we in herhaling vallen, sluit ik bij deze de discussie.

  Met gepaste groet,

  Chris Klomp
  Journalist Algemeen Dagblad
  0611161203

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 19:40
  Aan: Chris Klomp
  Onderwerp: RE: klacht artikel dwangsommen

  Klomp,

  Je bent een veel kleiner mannetje dan ik ooit gedacht had. Maar dat mag je wijten aan mijn naïviteit.

  Behalve een kleine minkukel ben je ook nog een laf mannetje. Want je durfde het debat niet aan te gaan. God, wat ben jij zielig zeg, om mij te blocken van je facebook zodra je onderuit ging. Om nog maar te zwijgen over al mijn posts die je daarvoor al had verwijderd.

  Wim

  • Trompacoable1 zegt:

   Heeft Klomp het onderstaande eerst in het AD gezet om vervolgens te vragen of Moszkowicz dit hem inderdaad telepathisch al had doorgegeven?

   ” Volgens haar advocaat Yehudi Moszkowicz is de uitspraak een gevolg van een oude procedure. In nieuwere procedures heeft de rechter volgens de raadsman inmiddels al 166.000 euro toegezegd aan de moeder. De advocaat is naar eigen zeggen dan ook niet van plan om ook maar iets van de 200.000 euro die in beslag is gelegd bij Wim Dankbaar te overhandigen. ,,Wij tekenen beroep aan en gaan voor de volle 200.000 euro”, aldus Yehudi Moszkowicz.

   “U stelt voorts dat de advocaat in de onderhavige zaak het verhaal voor akkoord mocht tekenen (of woorden van gelijke strekking). Ook dit is niet juist. De advocaat heeft het verhaal pas NA publicatie online gelezen en vervolgens uit eigen beweging contact gezocht om te zeggen dat het verhaal als zodanig klopt.’

   Heeft Klomp hier iets gezegd dat niet klopt of zie ik dit verkeerd?

   Gr. Joop

  • Drentse Fryske zegt:

   ‘k Heb ’t exactly meegekregen ja op dat moment….de posts aldaar nog nét kunnen lezen voor verwijdering- block, en ik dacht precies ’t zelfde als hoe jij ’t hierboven omschrijft Wim. En dan te bedenken dat er in ’t zelfde topic aantal posts eerder nog gesproken werd over ‘transparant in dialoog enz reageren’… Door Chris himself. Maar oh weé, toen ’t er op aan kwam ?! Echt bést wel sad. Nét zo triest als dat misleidende artikel in ’t AD omtrent de dwangsommen… Báh, wat een niveau !

 5. Wim,

  Je laat weer eens zien niet te begrijpen wat de kern is. De kern is niet die stupide Chris Klomp. De kern is dat de beslissing in de bodemzaak over het citaatrecht de journalistieke vrijheid in het algemeen en dus ook voor het AD in de kern beschadigt. Daarvoor had je aandacht moeten vragen bij Hans Nijenhuis. Dat is belangrijk voor de persvrijheid. De bepalingen over citaatrecht in de auteurswet zijn rechten om de vrije meningsuiting en onder andere het werk van journalisten te beschermen ten opzichte van het auteursrecht. De rechter heeft dit recht van journalisten en publicisten op oneigenlijke gronden beperkt. Wanneer andere rechters het oordeel van de rechtbank op dit terrein overnemen kunnen journalisten het werk niet meer doen. Dat is een onderwerp wat Hans Nijenhuis beroepshalve als professionele kersverse hoofdredacteur aangaat.

  Zou leuk zijn als het een keer leert begrijpen, dat bespaart je veel ergernis en geeft een hoop plezier.

  Jeroen.

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: dinsdag 30 augustus 2016 21:21
  Aan: ‘Chris Klomp’
  CC: ‘Hans Nijenhuis’; ‘moszkowicz@moszkowicz-law.nl’
  Onderwerp: RE: klacht artikel dwangsommen

  Zeg Klomp,

  Als jij zo gretig met Yehudi communiceert en gesprekken opneemt, leg hem dit dan eens voor:

  Maar wederom is het nog sterker: Voordat mijn boek verscheen sloot Yehudi Moszkowicz een convenant met Micha Kat in de wetenschap dat Kat het dagboek reeds maanden daarvoor op internet had gepubliceerd. Een overeenkomst om elkaar niet in rechte te betrekken, in ruil voor intrekking van wederzijdse aanklachten. Kat is zelfs in het kader van dat convenant niet aangesproken op onrechtmatige openbaarmaking, nooit gesommeerd om het te verwijderen. Kun je dan niet stellen dat er toestemming is gegeven aan deze openbaarmaking en deze dus rechtmatig is geschied? Daar waar Moszkowicz een beweerd onrechtmatige openbaarmaking eenvoudig ongedaan kon maken, deed hij het niet. Uit eigenbelang!

  From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
  Sent: dinsdag 22 september 2015 0:23
  To: Wim Dankbaar
  Subject: Re: Thijs Stapel
  Beste Wim,
  Bij deze bevestig ik op jouw verzoek dat Yehudi Moszkowicz mij nimmer heeft gesommeerd de dagboeken van Maaite Terpstra te verwijderen van mijn website.
  Met vriendelijke groet,
  Micha Kat

  De bewering dat hij dit “in overleg” met Maaike heeft besproken is in feite intelligentiebeledigend. Micha Kat was nu juist de eerste die haar dagboek integraal op zijn website had gepubliceerd en anderen aanspoorde dat ook te doen. Iets wat ik nooit heb gedaan. Bovendien was Micha Kat gewoon bereikbaar voor Moszkowicz. Sterker nog, hij zat om de tafel met Kat om een “niet aanvalsverdag” te sluiten. Een sommatie aan Kat onder dreiging hem in rechte te betrekken, was dus allerminst onhaalbaar. De bewering dat hij dit in overleg met Maaike heeft gedaan, strookt ook al niet met de herhaalde uitspraken van Maaike dat zij nimmer rechtstreeks contact heeft gehad met Moszkowicz, maar dat dit allemaal door “Bauke en de kinderen” werd geregeld.
  Als we Moszkowicz mogen geloven heeft Maaike tegen hem gezegd: Laat mijn dagboek maar staan op de site van Kat, maar pak wel Dankbaar aan als hij met zijn boek komt!
  Moeten we Moszkowicz dan nog serieus nemen dat Maaike het zo vreselijk vindt dat haar dagboek op diverse websites te raadplegen is? Is het dan nog steeds niet onbegrijpelijk dat [eiseres] in dit geval ervoor heeft gekozen om die partij aan te spreken die de inhoud van haar dagboek op internet openbaar maakt en een bewerking daarvan in boekvorm publiceert?

  Dit komt neer op toestemming voor openbaarmaking van het dagboek. Daarmee werd die openbaarmaking rechtmatig. Als je zeer eenvoudig kunt protesteren tegen openbaarmaking, maar je doet dit bewust en expliciet niet, nota bene met instemming van je cliënt, dan geef je toestemming aan de openbaarmaking. Moszkowicz valt in zijn eigen leugen. Vanaf dat moment was elke procedure tegen mij onrechtmatig.

  Vraag Yehudi nog maar even specifiek of hij met Maaike heeft besproken dat haar dagboek op de site van Kat mocht blijven staan? Neem je wel het gesprek op? Kun je dat ook publiceren!

  Wim

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Op facebook:

  Ayla Van Der Heiden: Snap Maaike ook niet ze was een vechtlustige vrouw nu monddood gemaakt door haar kinderen.. snap niet waarom Maaike haar vermoorde kind verloochend

 8. hansjohn zegt:

  De kern is: Dankbaar negatief neerzetten. Het dagboek en de schrijfster ervan interesseert Chris Klomp geen moer. Anders had hij zich op z’n eigen blog destijds wel anders over uitgelaten. Toen was, ondanks het uitgebreide bericht van Klaske, al duidelijk dat de ware gang van zaken (omtrent het dagboek) niet de moeite waard gevonden werd om over te berichten.

 9. N.E. Derlander zegt:

  Als je het stuk in het AD van de heer C. Klomp leest, kun je de indruk krijgen dat de heer W. Dankbaar opnieuw onder vuur ligt voor wat betreft de dwangsommen. Nu dit geenszins het geval is, kan ik tot geen andere conclusie komen dat de heer Klomp of een zeer matig schrijvende journalist is, of dat hij bewust met kwade opzet het stuk op deze wijze geredigeerd heeft.

  • Veryworried zegt:

   Beide.

  • Vuur zegt:

   Inderdaad beide. Ik volg de heer Klomp al een tijdje en hij is duidelijk een puppet van de zittende macht. Zijn ego is zo groot dat hij alles doet om zijn ‘status’ bij het grote ongeïnformeerde publiek te vergroten, zijn intelligentie is zo beperkt dat hij niet kan overzien wat hij nu werkelijk doet. Maar hij neemt er genoegen mee dat hij beloond wordt met een uitbreiding van zijn werkzaamheden. Hij mag nu ook voetbal artikelen schrijven. Wat hij overigens op hetzelfde niveau schrijft als alle andere artikelen dus dat zal wel niet lang goed gaan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s