De brief van de ombudsman

 

 

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 1 augustus 2016 16:10
Aan: ‘info@joycesylvester.nl’; ‘Ina Samaniri’
Onderwerp: Bezwaar tegen de afhandeling van mijn klacht.

Geachte mevrouw Silvester / Geachte mevrouw Samaniri,

Bij deze motiveer ik mijn bezwaar tegen uw beslissing om geen verder onderzoek te doen naar mijn klacht tegen het Openbaar Ministerie. Mijn commentaren op uw laatste brief zijn cursief weergegeven.

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid binnen redelijke termijn reageert op brieven van burgers. Wij stellen vast dat het niet juist is dat het Openbaar Ministerie u lang heeft laten wachten op een reactie op uw e-mail van 18 mei 2015 en dat het Openbaar Ministerie u pas een reactie heeft gestuurd nadat u een klacht bij ons had ingediend.

Het is prettig te constateren dat u dit niet juist vindt. Het is dan ook een understatement.  Dat maakt het inhoudelijk beantwoorden van de vragen door het OM des te meer opportuun. 

De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie stuurde u vervolgens een reactie bij brief van 24mei 2016, waarin hij gemotiveerd aangeeft waarom niet op uw vragen wordt ingegaan.

De hoofdofficier geeft dit allerminst gemotiveerd aan. De door u geziene motivatie is geen motivatie. In feite is de motivatie van de hoofdofficier een drogreden en een aanfluiting.

Toen de reactie van het Openbaar Ministerie kwam hield deze in dat niet meer inhoudelijk zou worden gereageerd op brieven over een bepaalde kwestie.

De reden daarvoor is volgens ons dat uw vragen betrekking hebben op een strafrechtelijk onderzoek en een strafzaak die reeds door de rechter zijn beoordeeld.

Volgens ons? Uw interpretatie is onjuist.  De hoofdofficier schreef het volgende : “Uw mail heeft betrekking op het strafrechtelijk onderzoek en de daarop volgende strafzaak betreffende de moord op Marianne Vaatstra.” Dat is iets heel anders dan uw interpretatie. Zelfs als uw interpretatie juist zou zijn, is dit uiteraard geen reden om niet meer inhoudelijk vragen te beantwoorden. De omstandigheid dat een rechter de strafzaak heeft beoordeeld, is geen reden om geen vragen meer te beantwoorden. Het gaat immers niet over het oordeel van de rechter maar om nooit bekend gemaakte feiten in het voorafgaande onderzoek en de redenen waarom deze feiten stil zijn gehouden. 

Voorts schreef de hoofdofficier: “Uw mail heeft betrekking op het strafrechtelijk onderzoek en de daarop volgende strafzaak betreffende de moord op Marianne Vaatstra.” Dit is niet meer of minder dan een constatering, geen motivatie om de vragen niet te beantwoorden.

“U heeft uw afwijkende visie met betrekking tot deze zaak regelmatig en op verschillende wijzen wereldkundig gemaakt.” Ook dit is niet meer of minder dan een constatering, geen motivatie om de vragen niet te beantwoorden. 

“Ik stel vast dat deze, grotendeels op complottheorieën gebaseerde, visie in flagrante strijd is met hetgeen uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken en met de feiten, zoals door de rechter zijn vastgesteld.”

De hoofdofficier heeft het niet over “feiten”, maar over de “feiten zoals die door de rechter zijn vastgesteld”. 

“Door de wijze waarop u zich in deze kwestie heeft uitgelaten, waarbij u andere personen heeft beschuldigd van betrokkenheid bij deze zaak, heeft u zich naar het oordeel van het OM schuldig gemaakt aan verscheidene uitingsdelicten, waarvoor u strafrechtelijk bent en wordt vervolgd.”

Het gaat dus om de wijze waarop ik mij heb uitgelaten in deze kwestie! En inderdaad, naar het oordeel van het OM en dankzij ditzelfde OM en de rechter wordt mij nu belet om getuigen te laten horen die de “feiten van de rechter” wel eens in een ander daglicht zouden kunnen zetten. 

“Het OM had en heeft zodoende niet de behoefte met u te corresponderen over deze kwestie en dit is ook de reden geweest dat u geen reactie heeft ontvangen op uw mail van 18 mei 2015.” 

Het heeft dus niets te maken met een zaak die al onder de rechter is geweest maar slechts met het “feit” dat ik niet denk zoals het OM en de manier waarop ik dit aan het publiek tracht duidelijk te maken. Overigens gaat het ook niet enkel om een visie die anders is dan uit het gerechtelijk onderzoek “gebleken” is maar om vragen die juist niet in het onderzoek besproken zijn en dat zijn concrete vragen waaruit zou blijken dat het OM zaken in de doofpot houdt. De motivatie om de vragen niet te beantwoorden is dus geenszins de interpretatie die de ombudsman eraan geeft. De motivatie is dat mijn visie afwijkend is van de visie van het OM, vermeerderd met het feit dat ik daarvoor vervolgd wordt. Deze motivatie kan in een rechtsstaat geen stand houden. Het is ook een motivatie die nog nooit eerder is vertoond. Het zou betekenen dat burgers die vervolgd worden geen recht hebben op vragen aan de overheid, laat staan verantwoording van die overheid.  

Het staken van de communicatie met de burger moet schriftelijk en gemotiveerd aan hem/haar kenbaar worden gemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft hieraan voldaan in de brief van 24 mei 2016. Wij stellen om die reden geen verder onder zoek in naar uw klacht.

Er is dus niet steekhoudend gemotiveerd waarom de overheid weigert om met deze burger te communiceren. Wat er aan motivatie is gegeven, slaat nergens op en is in strijd met de regels van onze rechtsstaat, alsmede met het beleid van het OM van open verantwoording. Dat het OM volgens de ombudsman aan haar plicht zou hebben voldaan is daarom een bespottelijke redenering, die ik eerlijk gezegd vindt grenzen aan schandalig. Is de ombudsman nu werkelijk een onafhankelijk orgaan dat de overheid moet controleren op openbaarheid van bestuur en verantwoording? Of een extensie van diezelfde overheid die zijn eigen vlees keurt? Ik neem geen genoegen met deze afhandeling van mijn klacht, met name ook omdat ook uw eigen interpretatie van de motivatie onjuist is. Ik verzoek u alsnog erop aan te dringen dat mijn vragen inhoudelijk worden beantwoord. Voor de volledigheid sluit ik ze hieronder nog een keer bij.

In afwachting van uw berichten en met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 18 mei 2015 10:45
To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘dick.adema@friesland.politie.nl’
Subject: Vragen voor de kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=-mTfsbNHfxc

Beste heer Mous, beste heer Adema,

Bovenstaande een filmpje dat ik voor u niet nader hoef toe te lichten, waar ik een aantal vragen over heb.

– Het is me nu duidelijk dat sinds de dag van de moord op Marianne behalve de Irakees Ali Hassan, ook de Irakees Ali Haval uit het AZC Kollumerland is verdwenen. Kunt u mij uitleggen waarom de verdwijning van Ali Hassan breed is uitgemeten in de pers tot en met een internationale signalering via Interpol, maar de verdwijning van Ali Haval  nooit bekend is gemaakt?

– Uit het filmpje wordt duidelijk dat de heer Adema, met instemming van OvJ Wiersma, de camera zou willen stopzetten, zodra “er een beetje verhaal uitkomt”.  Kunt u mij de onderliggende redenering van deze wens uitleggen?

– Kunt u mij zeggen of er verder onderzoek is gedaan naar Ali Haval en wat daar het resultaat van was? Is er een verklaring  gevonden voor zijn plotselinge vertrek? Is de man ooit opgespoord en uitgesloten op basis van bijvoorbeeld DNA?

– Ik heb per email op 26 juni 2010 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) de heer Adema een aantal vragen gesteld, onder meer of hij bekend was met de huidige verblijfplaats van Ali Hassan’s vriend Fa’ek Mustafa. Omdat ik geen antwoord kreeg heb ik de heer Adema een paar dagen later gebeld. Hij maakte mij duidelijk dat hij de email niet zou beantwoorden en sloot eenzijdig af met de uitspraak: “Bij mij komt u er niet doorheen!” Kunt u mij uitleggen wat de heer Adema met die opmerking bedoelde?

– Kunt u mij bevestigen dat Fa’ek Mustafa op 1 mei 1999 (de datum van de moord) is opgehaald uit het AZC en verhoord is op het politiebureau Buitenpost? Zoals u wellicht weet, wordt dit bevestigd door de toenmalie AZC directeur Louis Uijl en Fa’ek Mustafa zelf. Zo ja, kunt u tevens zeggen wat Fa’ek Mustafa heeft verklaard? En kunt u dan ook uitleggen waarom Justitie, onder meer bij monde van OvJ Severein en politiewoordvoerder Rambonnet, in dezelfde week naar buiten kwam met statements dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken? En ook het gerucht werd ontkracht dat daar een verdachte was aangehouden?

– Kunt u aangeven of Fa’ek Mustafa is benaderd voor het “Onderzoek Ali H. van 2011? Zo nee, waarom niet? Bent u het met mij eens dat Fa’ek Mustafa de meest aangewezen persoon was om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Heeft het OM de verkeerde Ali Hassan in Turkije gearresteerd?

– Op 2 februari 2012 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) heb ik per email HOvJ mevrouw Bronsvoort attent gemaakt op mijn gesprek met Alexandra, waarin de laatste vertelt dat zij Ali Hassan in het weekend van moord moest bewaken in het toenmalige Grenshospitium Amsterdam. Kunt u aangeven of in het kader van het opsporingsonderzoek Alexandra benaderd is om haar verklaring te bevestigen? Zo nee, waarom niet?

– Tot slot, ik beschuldig u beiden in mijn nieuwe boek “Het Vaatstra Complot” en op de gerelateerde website van het in stand houden van een doofpot, leugens en ambtsmisdrijven.  Zie onder meer http://www.hetvaatstracomplot.nl/de-doofpotters/

Bent u voornemens om op mijn uitnodiging in te gaan op deze beschuldigingen te reageren?  Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

11 reacties op De brief van de ombudsman

 1. BerendT zegt:

  Naar mijn mening is het heel legitiem alsnog te vragen om een inhoudelijk antwoord.
  Jouw vragen hebben veel weg van kamervragen. Niet zelden vraagt de beantwoording van kamervragen veel manuren, waardoor ambtenaren aan hun normale werk niet toekomen.
  Maar de beantwoording van jouw vragen is uiterst eenvoudig en kost weinig tijd.
  Ik heb een suggestie voor de mensen die jouw vragen moeten beantwoorden, waardoor het zo mogelijk nog minder tijd kost:
  Geachte heer Dankbaar,
  Het verhaal zoals u dat beschrijft in ‘Het Vaatstra Complot’ is waar.
  Met vriendelijke groet,
  Het OM”.
  Zo eenvoudig kan het zijn.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Johan Kolderkamp augustus 1, 2016 om 22:15 Beantwoorden
  Tha fuck? Je hebt gelijk. Isabella is het meisje van de playboy aansteker.

  JDTVHQ een paar reacties hierboven:
  (Om dit te onderbouwen moet ik toch nog even een andere getuige in het verhaal betrekken. Dat was het meisje met het verhaal over de playboy aansteker. Ik heb die verklaring op haar verzoek offline gehaald, omdat zij er niet meer achter stond (…)

  Kijk hier maar:
  E: Ernstig, in ieder geval heel zorgwekkend is dat. Uhm, even terug naar de aansteker, want de playboy items die verkocht werden waren destijds nogal uniek zeg maar.
  I: Ja, echt zo’n ding ja.
  E: Niet algemeen verkrijgbaar en daarom is het heel erg interessant om te weten want en uh, een aansteker gevonden is in het handtasje van Marianne.
  I: Ja, met zo’n…
  E: Een playboy aansteker.
  I: Een playboy aansteker ja.

  Vandaar ook dat Wimp uit arren moede slechts een transcript plaatste van het ‘interview’ met Isabella omdat er niet meer te linken viel naar het originele filmpje.

  ********************

  Het is helaas onzin dat Isabella haar verklaringen teruggetrokken zou hebben. Heeft zij mij hedenmiddag nog bevestigd. Naast het filmpje van Eric heb ik nog diverse gesprekken met haar (zonder vervormde stem) die nog veel waardevoller zijn.

 3. * * zegt:

  Tjaaa…. @oh zo boze -Kolderiekekamp(jes) ; als (bijna lachwekkend – ware ’t niet zo triest) blijkt dat je ‘je huiswerk’ niet eens gedaan hebt en pas nog ’s ‘ter elfder ure’ in de ooh zo felle anti -“complotters” betogen vermeld cq ontdekt (eureka 😉 ) ‘wie het meisje van de aansteker’ is, waar héb je ’t dan eigenlijk (nog) over met je denigrerende en akelige geblaas ?! Is een oud spreekwoord… ‘ ’n kat in ’t nauw maakt rare sprongen’. !! En dát is nou net waar jullie aan doen denken, katten in ’t nauw…For now: rest ‘my’ case.

 4. * * zegt:

  Psje, ik had daarstraks nog ander filmpje beluisterd, alhier via je site, telefoongesprek met Isabelle (de dapperste getuige) stuk mooiere stem ja, dat zeker 😉 …en vooral ? Zo oprecht !! Een echt recht-door-zee-dameke welke zich niet laat ringeloren…(nóg met ’n kopje thee laat paaien, pffff…) Maar ja, om dat laatste te snappen moet je uiteraard ’t boek hebben gelezen he 🙂 Groetzzz

 5. DELO zegt:

  Laat me raden, antwoorden zijn geschreven, ingefluisterd door een Mr, onder BAR licentie

  Je hebt vriendelijke en onvriendelijke Lover boys maar t blijven “Souteneurs Vrouwen Justitia”
  Het overgrote deel OM en de rest van het uitschot van “Meesters in de Rechten” behoren op grond van het algemeen belang achter het tralies te zitten Mob Rule: http://annavonreitz.com/mandate.pdf

  In tegen stelling tot wat velen beweren is het gelijkheidsbeginsel, de Weeg Schaal de Wet voor de meeste mensen en zeker voor BAR leden een ware gruwel.

  Als “onder wijs” werkelijk de remedie tegen onrecht, oorlog, armoede en georkestreerde onwetendheid zou zijn geweest werd het vandaag nog bij Koninklijk besluit afgeschaft

  Keshe birthday gift to mankind, August 2nd
  http://livestream.com/KFSSI/events/5758705
  Ken de Wet en laat elke Mr alle hoeken van de kamer zien, de “Toga” spreekt voor zich zelf: http://annavonreitz.com/estateclaim/estateclaimjuly112016.pdf

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Op dringend verzoek van Eric, heb ik het Isabella filmpje van Youtube gehaald. Hij heeft het mij per Wetransfer gestuurd, met daarbij een mededeling:

  “Hier is de isabella video. Ook deze is nu niet voor publicatie maar puur voor de juridische strijd.”

  De mededeling had ik ik echter over het hoofd gezien. Vandaar. Waarom Eric hier zo van in de stress schiet, is mij eerlijk gezegd een raadsel, maar afspraak is afspraak. In plaats daarvan hieronder een paar van mijn eigen gesprekken met Isabella:

  Maakt u kennis met dit dappere meisje. 13 jaar toen Marianne werd vermoord. Isabella is nou een Nederlander die een lintje verdient.

  jfkmurdersolved.com/audio/isabella.mp3

  jfkmurdersolved.com/audio/isabella2.mp3

  jfkmurdersolved.com/audio/isabellagerrit.mp3

 7. Wim Dankbaar zegt:

  Berend,

  Geachte heer Dankbaar,
  Het verhaal zoals u dat beschrijft in ‘Het Vaatstra Complot’ is waar.
  Met vriendelijke groet,
  Het OM”.
  Zo eenvoudig kan het zijn.

  Je kan het ook omdraaien:

  Geachte heer Dankbaar,
  Het verhaal zoals u dat beschrijft in ‘Het Vaatstra Complot’ is NIET waar.
  Met vriendelijke groet,
  Het OM”.

  Dat het laatste niet gebeurd is in feite veel merkwaardiger.

 8. Pingback: Eindtijdsignalen en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 9. Hedzer Schrikkema zegt:

  Wim, ik heb je langer geleden veel gevolgd in deze zaak. Ik ben het inhoudelijk helemaal met je eens over de zaak Vaatstra. Ik heb zeer veel waardering voor jouw onderzoekswerk. Ik ben mijn interesse echter verloren omdat je m.i. veel te veel investeert in achterhoedegevechten. Je zit volledig op dood spoor om het Nederlandse publiek meer te betrekken bij deze schandalige zaak. Ik heb je meerdere keren de tip gegeven om te gaan investeren in Jasper S en zijn omgeving. Hij is de man die de sleutel in handen heeft om deze zaak publicitair te keren. Al jouw inspanningen kunnen niet op tegen één verklaring/persbericht van Jasper S. dat hij de dader niet is. Helaas heb je nooit gereageerd op mijn suggestie. Ik probeer het weer eens.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s