Analyse van het vonnis (slot)

In het reclasseringsrapport dat over verdachte is opgemaakt staat onder meer vermeld dat verdachte sinds januari 2015 contact heeft met de Reclassering Haarlem in het kader van het toezicht op eerder opgelegde bijzondere voorwaarden en dat verdachte verschijnt op de afspraken die in het kader daarvan gemaakt worden. Verdachte blijft actief op zijn website waarin hij uitleg geeft over de in zijn visie gemaakte fouten bij de rechtsgang rondom de moord op Marianne Vaatstra.

Hieruit blijkt weer de vooringenomenheid van de rechters. Ik heb het immers nooit over “fouten” in het onderzoek. Ik heb het altijd over bedrog, malversaties en andere misdrijven in het onderzoek. Maar die woorden durven deze rechters niet in de mond te nemen. Liever het eufemisme fouten.   

Hij is overtuigd van zijn visie, waarbij hij verschillende mensen aan de top van het openbaar ministerie een kwalijke rol toedicht. Als zijn toezichthouder hem hierop aanspreekt volgt hij aanwijzingen om bepaalde teksten van zijn website te verwijderen wel op.

Is ook niet waar. Mijn toezichthouder heeft mij nog nooit aangesproken op mijn beschuldigingen  aan het adres van verschillende mensen aan de top van het openbaar ministerie. Kan ook niet, want daarvoor ben ik nooit aangeklaagd, laat staan veroordeeld. Die lafaards kijken wel linker uit. Hij miereneukt wel eens over referenties op mijn website naar de mensen op wiens smaadaangifte ik ben veroordeeld, en dan vooral als andere mensen dat doen in reacties. Die verwijder ik dan braaf conform zijn verzoek.  Toezicht houden op naleving van het vonnis heet dat. Dat is zijn werk volgens hem.

Ik heb hem weleens gevraagd of hij zich nooit afvraagt wat of wie hij met deze haarkloverij dient? Of hij niet ook moet kijken naar de grotere misstand die ik probeer bloot te leggen, in plaats van alleen maar de belangen van de kleine liegende visjes te behartigen, die dankzij hun  corrupte sponsors bij het OM een veroordeling voor elkaar kregen.

Ik zei: Niet dat ik je wil vergelijken met Adolf Eichmann, maar die deed ook keurig zijn werk. Met nauwgezette Grundsätzlichkeit zorgde hij ervoor dat de transporten mooi op elkaar aansloten. Aan zijn spoorwegregeling kon de NS nog een puntje zuigen. Maar of dat nou zou nuttig was om een misstand te voorkomen, daar had hij volgens de rechters in Israël best bij stil mogen staan. Dat moest mijn toezichthouder wel even laten bezinken. Verder een hele aardige kerel. 

Op de vraag waarom ik exacte dezelfde “smaad” wel al twee jaar in mijn boeken mag blijven plegen – volgens deze rechtbank nog een serieuzer medium dan internet – komt hij ook niet verder dan de constatering dat hij dat net als ik ook maar raar vindt. 

Verdachte toont zich niet gemotiveerd voor hulpverlening en begeleiding en is aldus niet ontvankelijk voor gedragsbeïnvloeding. Het recidiverisico wordt als hoog ingeschat.

Voor welke hulpverlening en begeleiding moet ik mij gemotiveerd tonen? Hoe moet mijn gedrag beïnvloed worden? Wat wil men nou? Dat ik stop met zeggen dat de moord in Wolfgang’s caravan is gepleegd door asielzoekers? Dat ik stop met zeggen dat onder meer Joris Demmink en Harm Brouwer dit op dag één al wisten en actief de werkelijke moordenaars hebben weggesluisd, en medeplichtigen als Wolfgang en Ludger uit de wind hebben gehouden? Dat ik stop met zeggen dat de veroordeling van Steringa één grote farce was om hun bedrog te begraven? Vanuit hun standpunt begrijp ik best dat zij op die manier mijn gedrag willen beïnvloeden, maar dat mogen ze toch echt op hun buik schrijven.

Overigens kan ik een ieder van harte adviseren nooit dezelfde fout als ik te maken om vrijwillig aan een reclasseringsrapport mee te werken. Niet eens zozeer omdat het rapport subjectief zou zijn, maar vooral omdat je nooit weet met welke vooringenomen  rechter je te maken krijgt die er alleen maar datgene uitpikt om tot haar vooraf gestelde veroordeling te kunnen komen. Dit stond namelijk ook in het rapport:

Medewerking betrokkene

Betrokkene heeft kennis genomen van de inhoud van dit Reclasseringsadvies en gaat hiermee akkoord voor zover hij het als volgt mag aanvullen. Betrokkene verklaart dat hij zijn vorige veroordeling zeer onrechtmatig vond en stelt achteraf spijt te hebben dat hij niet in hoger beroep is gegaan. Hij stelt te zijn veroordeeld zonder te toetsen of het gestelde de waarheid was, maar uitsluitend op het argument dat hij eerst zijn bevindingen met Justitie had moeten delen omdat het onderzoek nog in vollle gang was. Maar precies dat had hij nu juist ten overvloede gedaan, samen met de moeder van Marianne. De veelvuldige correspondentie met het OM stond uitgebreid in het dossier. Betrokkene meent dan ook dat dit een foutief vonnis was. Maar op advies van zijn toenmalige raadsman is hij niet in hoger beroep gegaan, voornamelijk vanwege de kosten die dit met zich mee zou brengen. 

Hij bestrijdt dat het hem ontbreekt aan inlevingsvermogen voor wat betreft de impact van zijn teksten op zijn website. Hij verzet zich niet tegen de meldplicht en controle die de reclassering op hem heeft, maar geeft aan deze nutteloos en onzinnig te vinden. De gesprekken zijn volgens hem in de regel zeer kort. Toezicht op de bijzondere voorwaarden kan wat hem betreft ook telefonisch of per email afgehandeld worden ingeval hij die voorwaarden mocht overtreden. In enkele gevallen waar hij dit naar het oordeel van de reclassering heeft gedaan, heeft hij gehoor gegeven aan het verzoek tot verwijdering van de bedoelde teksten. De heer Dankbaar verbaast zich over het feit dat hij de beweerde smaad en belediging waarvoor hij is veroordeeld, wel in zijn boek mag laten staan, zonder dat hij daar opnieuw   voor is aangeklaagd. Hij ziet dit als een indicatie dat er in feite geen sprake is van smaad of belediging. Hij vindt dan ook niet dat uit het UJD een delictpatroon blijkt ten aanzien van smaad en belediging. Hij meent tevens dat hij het tegendeel van een procriminele houding heeft. Wat hem betreft heeft hij juist een houding om criminaliteit en overheidsfraude aan de kaak te stellen en te bestrijden.

Voorts is hij het niet eens met de inschatting dat de kans op recidive hoog is en datzelfde geldt voor de inschatting op het onttrekken van voorwaarden. Daar waar hem gevraagd is teksten te verwijderen, heeft de heer Dankbaar hieraan voldaan. Ook onttrekt hij zich niet aan de meldplicht bij de Reclassering, hoewel hij aangeeft deze niet erg zinvol te vinden. 

De heer Dankbaar zegt open te staan voor gedragsbeïnvloeding, maar dan moet men hem op overtuigende wijze duidelijk maken dat zijn publicaties onjuist zijn en geen algemeen maastchappelijk belang dienen. Voor wat betreft de redenen dat hij niet (meer) kan stoppen, geeft hij aan dat hij zich toch zal moeten verdedigen tegen de aangespannen aanklachten. Hij ziet de onderhavige aanklacht als een middel om onder meer via  getuigen aan te tonen dat zijn publicaties de waarheid zijn.

De reclasseringsambtenaar die het rapport heeft opgesteld, was ook een aardige kerel. Hij had sympathie voor mijn zaak. Maar ja, dat mag hij natuurlijk niet in het rapport zetten. 

De rechtbank overweegt dat verdachte er ter zitting blijk van heeft gegeven geen enkel inzicht te hebben in het kwalijke van zijn handelen.

Kwalijk voor wie? Voor Wolfgang? Maakt u zich geen zorgen. Ik heb een bovengemiddeld inzicht in het kwalijke van een beschuldiging van medeplichtigheid bij een moord. Ik zou dat zelf ook bijzonder vervelend en onsmakelijk vinden als dat mij overkwam. Tenminste als het niet waar zou zijn. Ook zou ik het heel erg naar vinden als ik ervan beticht wordt bevriend te zijn met een moordenaar en meisjes te bedreigen die mij in het gezelschap van die moordenaar hebben gezien. Zeer zeer kwalijk zou ik dat vinden als het niet waar is. En wat te denken van Stephanie van Reemst? Dat arme kind weet van toeten noch blazen en wordt er zomaar door mij van beschuldigd dat ze exact weet door wie Marianne is meegenomen, het gestolen fietsverhaal van Justitie een leugen is, de volgende dag heur haar heeft geverfd en door Justitie is gemaand haar mondje te houden, om nog maar te zwijgen over de dreigbrieven die ze van haar vriendje Faek kreeg. Allemaal smaad en laster, waarvan de aangifte gek genoeg snel werd ingetrokken. Ik zou het wel weten als ik Stephanie was. Helemaal afmaken die Dankbaar.

Helemaal erg zou ik het vinden als ik een smetteloze topambtenaar van Justitie zou zijn die ervan beschuldigd wordt zulke moordenaars  stiekem weg te sluizen. Dat zou ik nog veel erger vinden dan dat ik ervan beschuldigd wordt een pedofiel te zijn met een overzadigbare lust naar lekkere minderjarige jongetjes. Ik zou, juist met het budget en de middelen die mij als topambtenaar ter beschikking staan, de smaadpleger strafrechtelijk met de grond gelijk maken.

Hoe de rechtbank erbij komt dat ik geen inzicht zou hebben in het kwalijke van zulk handelen, mag Joost weten. Ze verzinnen het gewoon waar iedereen bij staat.

Verdachte blijft actief op internet om door hem ‘geconstateerde misstanden’ aan de kaak te stellen.

Och, och, Wat zou deze rechter toch graag zien dat ik daar eens mee zou stoppen. Wat zouden ze me graag het zwijgen opleggen! Waarom staat ‘geconstateerde misstanden’ tussen aanhalingstekens? 

Hij heeft zich met grote vasthoudendheid vastgebeten in de zaak, ongeacht de gevolgen die ook hij daarvan persoonlijk ondervindt.

Ach welja, zo’n kromredenering kan er ook nog wel bij. Martin Luther King had zich niet moeten vastbijten in rassengelijkheid. Hij had meteen moeten inzien dat hij had moeten stoppen met zijn dream. Was ie ook niet doodgeschoten. Over nadelige gevolgen gesproken.

Mandela, wat een zot was dat! 25 jaar de bak in voor een akkefietje als apartheid. Hij had  beter die apartheid gewoon in stand moeten laten. Als het mijn deur maar voorbij gaat, en anders doe ik de gordijnen dicht. Dat had hij moeten denken. 

Robert Kennedy had geen president moeten willen worden. Dat kon hij toch al zien aankomen dat dat hij zou worden afgeknald, net als zijn broer? Net goed! Wat een dombo was ook die RFK volgens deze rechtbank. 

En Stauffenberg had niet Hitler moeten willen oplazen. Je ziet maar wat daarvan komt. Hele nadelige gevolgen heeft hij daarvan ondervonden. Dat hij met zijn actie wellicht nog een paar miljoen doden had kunnen voorkomen is effe niet belangrijk.   

Het recidiverisico is derhalve hoog.

Misschien wel. Wie weet ziet mevrouw Lootsma deze analyse van haar vonnis wel als smaad? Heb ik weer een zaak aan mijn broek! Is ze in elk geval dapperder dan deze club. Want als je die erbij telt is de recidive al in tienvoud gepleegd. Hadden die  nu ook maar het lef om aangifte te doen. Dan zie ik het door de vingers dat dat binnen drie maanden na constatering moest. Het OM wil vast  ook wel die uitzondering maken om toch ontvankelijk te verklaren. Rechtsverkrachting kun je hen tenslotte wel toevertrouwen.  Twee maanden voor elk geval, dan praten we over jaren cel. 

Alles afwegende is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat thans niet meer kan worden volstaan met de oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank acht de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twee maanden passend en geboden.

Wat een zorgvuldige objectieve afweging! Die vervelende gevolgen voor Wim, daar helpt deze rechter graag een handje aan mee. 

De raadsman heeft verzocht een aantal getuigen te doen horen, omtrent de door hen gedane uitlatingen over de rol van aangever of hetgeen zij hierover van anderen vernomen zouden hebben. In de visie van de verdediging is het van belang dat de verklaringen van deze personen door de rechtbank op betrouwbaarheid worden getoetst, waarmee kan worden beoordeeld of verdachte te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het tenlastegelegde waar was.

Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen en met name gelet op het feit dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij de getuigen, met uitzondering van de medeverdachte, niet voor de publicatie van het boek heeft gesproken, ziet de rechtbank geen aanleiding het onderzoek te heropenen om de betreffende getuigen te horen. De rechtbank handhaaft derhalve haar ter terechtzitting gegeven voorlopige beslissing het getuigenverzoek af te wijzen.

Over deze kromredenering hebben we het al eerder gehad. Ik mocht er niet van uitgaan dat mijn uitgever/zakenpartner/co-auteur/ compagnon en medeonderzoeker mij de waarheid vertelde over zijn contacten en gesprekken met bepaalde getuigen.  Mevrouw Lootsma schept hier op eigen houtje nieuw recht, want dit is echt nog nooit vertoond in de jurisprudentie. Mocht ik niet te goeder trouw aannemen. Nee, natuurlijk niet want o wee, je zal maar de rechter zijn die Faek, Isabella en Thomas in het getuigenbankje durft te zetten en het hele bedrog van Joris, Harm en Wolfgang opblaast.Wat een opzichtige bochtenwringerij. Nog even los van de leugen, want driekwart van de getuigen, en dat zijn er veel meer dan de gevraagde vijf,  heb ik wel degelijk voor de publicatie van het boek gesproken.  

 

Inmiddels staat ook het vonnis over Mauritz online.

Dit is nog een veel idioter vonnis.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek verricht, gelet op de manier waarop verklaringen werden verkregen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte aldus niet in redelijkheid te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat aangever op enigerlei wijze betrokken was bij de moord op [naam persoon 1] . Gelet daarop behoeft het verweer dat verdachte met de publicatie het algemeen belang diende, geen bespreking.

Mauritz heeft ter zitting nog herhaald dat Wolfgang hem ZELF zijn betrokkenheid bij de moord heeft toegegeven. Een beter bewijs dan een bekentenis van de bron zelf kun je toch niet hebben? De rechtbank is desondanks van oordeel dat verdachte niet in redelijkheid te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat Wolfgang op enigerlei wijze betrokken was bij de moord. Hoe zot wil je het hebben?

Daarnaast stelt Mauritz met drie getuigen te hebben gesproken die verklaard hebben over de medeplichtigheid van Wolfgang. Hij beweert zelfs dat die verklaringen onder ede bij notarissen zijn gedeponeerd.  Afgelopen dinsdagavond nog in een email aan mij. Niet alleen de bron zelf maar nog drie getuigen eroverheen!

“Onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek”! Whoaah! Als dit geen kromspraak is, dan weet ik het niet meer. Alleen Demmink beschermers kunnen tot zo’n vonnis komen.

U kunt ook dit artikel lezen.

Speciaal aanbod voor acht boeken

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

16 reacties op Analyse van het vonnis (slot)

 1. BerendT zegt:

  Mijn complimenten voor jouw analyse!
  Niets op aan te merken. Geen speld tussen te krijgen.

 2. Wim Dankbaar zegt:

  Bij deze doe ik aangifte tegen Wolfgang Hebben, wegens het doen van een valse aangifte tegen mij. Het laatste adres van de heer Hebben is te bekomen via zijn advocaat en gemachtigde Mr. Reyneveld , Oostersingel 68 S te Leeuwarden

  Korte voorgeschiedenis:
  De heer Hebben heeft aangifte gedaan wegens smaad en smaadschrift, vanwege publicaties van mijn hand waarin onder meer de stelling wordt onderbouwd dat de moord op Marianne Vaatstra door een asielzoeker, genaamd Ali Hassan, is gepleegd in de caravan van Wolfgang Hebben in het bijzijn van de laatste. Meer specifiek wordt gesteld dat ook een met Hebben bevriende Duitser genaamd Ludger Dill daarbij aanwezig was, alsmede de toenmalige asielzoeker Faek Mustafa, deze laatste als ongewilde getuige. Deze Faek Mustafa is blijkens mijn onderzoek reeds op de dag van de moord door de politie in Buitenpost verhoord, alwaar hij verklaard heeft over de toedracht van de moord zoals hierboven beschreven. Het behoeft geen betoog dat als dit waar is, er sprake is van een ongekende jarenlange doofpot waar onderdelen van Justitie zelf medeplichtig aan zijn, hetgeen dan ook het grotere schandaal is dat ik beoog bloot te leggen in het algemeen maatschappelijk belang.

  Het openbaar ministerie heeft ruim anderhalf jaar later besloten om deze aangifte van Wolfgang Hebben te vervolgen. Het parketnummer van deze strafzaak is 18/730314-15. Deze zaak heeft inmiddels geleid tot een vonnis, waarin mij een celstraf is opgelegd van 3 maanden. Tegen dit vonnis heb ik hoger beroep aangetekend, omdat ik de veroordeling zeer onrechtmatig acht. In zijn aangifte ontkent de heer Hebben met nadruk dat hij bovengenoemde personen, te weten Ali Hassan, Faek Mustafa, Ludger Dill en Marianne Vaatstra, ooit gekend of ontmoet te hebben. Ik beschik echter over bewijzen, bronnen en getuigen die het bovengenoemde tegenspreken. Naar mijn overtuiging is er dan ook sprake van een valse aangifte. Daarnaast stel ik dat de heer Hebben in de publieke arena heeft gelogen, door te stellen dat hij tijdens de moord bij familie in Duitsland was. Gezien het feit dat ik reeds in eerste aanleg veroordeeld ben op basis van een naar mijn mening valse aangifte, spreekt het voor zich dat het voor mij van groot belang is om in rechte te laten vaststellen dat de aangifte inderdaad vals is. Deze vaststelling kan onder meer geschieden door getuigen onder ede te horen. Ik verzoek dan ook met klem dat Justitie deze aangifte in behandeling neemt en de heer Hebben strafrechtelijk vervolgt, de getuigen te horen, dan wel mij het recht geeft om de bedoelde getuigen in het komende hoger beroep te mogen horen.
  Getuigen die verklaard hebben dat de heer Hebben wel degelijk goed bekend en bevriend was met Ludger Dill en dat hij ook Marianne Vaastra kenden, zijn Thomas Vos en Grietje Vos. Een getuige die verklaard heeft dat de heer Hebben ook Faek Mustafa en Ali Hassan goed kende is onder meer Isabella Wagenaar. Een getuige die stelt in het bezit te zijn van een onder ede afgegeven verklaring van Faek Mustafa, inhoudende dat deze getuige was van de moord in de caravan van Hebben, en dat Hebben Marianne kende, is de heer Hans Mauritz
  Isabella Wagenaar, (adres + telefoon)
  Thomas Vos, (adres + telefoon)
  Hans Mauritz, medegedaagde en voormalig zakenpartner en co-auteur van Dankbaar, Tel: 06 24 95 68 40 of 0162-313289

  Ook doe ik aangifte van smaad en laster van smaad en laster tegen de heer Hebben jegens mij. Ik stel immers dat de aangifte van de heer Hebben niet klopt. Als de heer Hebben weet dat de aangifte op de genoemde punten niet waar is (zijn kennis van de genoemden die hij ontkend ooit ontmoet te hebben) dan heeft hij getracht mij doelbewust op basis van onwaarheden in een kwaad daglicht te zetten , hetgeen nu nog sterker is geworden omdat ik strafrechtelijk veroordeeld ben in eerste aanleg.

 3. hansjohn zegt:

  Je verzoekt nu in elk geval om vervolging, wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Maar je kunt deze keer niet afgescheept worden met “tja u hebt wel aangifte gedaan, maar niet om vervolging gevraagd….”

 4. Hans Holtrop zegt:

  Ga door Wim ! Je zit op de goede weg !
  M.vr.gr.

  Hans Holtrop MSc, NVJ-onderzoekjournalist
  holtrophans@gmail.com

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Eigenlijk een absurde case.

  Wolfgang voert zelf Thomas Vos als getuige a decharge op.

  Thomas maakt vervolgens brandhout van hem:

  Hij liegt dat hij Marianne niet kende. Die was daar elke zondagmiddag.

  Hij liegt dat hij Ludger Dill niet kende. Die woonde zelfs bij hem in.

  Hij liegt dat hij zijn Citroën BX nog een jaar na de moord had.

 6. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zondag 17 juli 2016 10:14
  Aan: ‘Thomas Vos’
  Onderwerp: weergave van ons gesprek.

  Thomas is dit een juiste weergave van ons gesprek?

  Gisteren nog Thomas Vos gesproken. Ik vroeg hem onder meer:

  Hoevaak heb je Marianne daar nu gezien bij de caravan van Wolfgang? Was dat maar één keer?

  Antwoord: Nee veel vaker.

  Hoeveel keer praten we over? Drie, vier keer?

  Antwoord: Minstens. Zowat elke zondagmiddag was ze daar.

  En dan was er een asielzoeker bij?

  Antwoord: Ja, zo’n jongen met halflang haar. Daar liep ze mee aan de arm.

  Maar je zei dat ze ook weleens met zijn drieën waren?

  Antwoord: Ja

  Hoe zag die andere er dan uit?

  Antwoord: Dat was een veel kleiner mannetje.

  Hoe lang dan? 1 meter 65?

  Antwoord: Volgens mij nog niet eens.

  Vadzig?

  Antwoord: Ja

  Maar hoe wist jij dan dat dat Marianne Vaatstra was? Je zei toch tegen Grietje: Dat is er eentje van Bauke Vaatstra, het zou niet best wezen als hij wist dat ze hier rondloopt.

  Antwoord: Ja, ik wist dat ze van Bauke Vaatstra was.

  Maar hoe kende jij Bauke Vaatstra dan?

  Antwoord: Ja jong, ik heb toch jaren bij hem om de hoek gewoond?

  In Zwaagwesteinde?

  Antwoord: Ja

 7. Akky van der Veer zegt:

  Heel goed van je Wim, dat je aangifte van smaad en laster tegen Wolfgang Hebben hebt gedaan! Of het – in deze zaak – door en door corrupte OM jouw aangifte in behandeling zal nemen, is nog maar de vraag. Het zal wel weer eindeloos gerekt worden, ben ik bang. Heel veel sterkte toegewenst voor nu en de komende tijd. Houd vol, eens is de waarheid niet meer tegen te houden en komt alles aan het licht.

 8. N.E. Derlander zegt:

  @Akky van der Veer

  Noem mij naïef, maar ik verlies mijn vertrouwen in de rechtsstaat als het OM deze aangifte van de heer W. Dankbaar niet in behandeling zou nemen. Ik kan in ieder geval geen redelijk argument bedenken waarom het OM genoemde aangifte niet in behandeling zou nemen.

  • Akky van der Veer zegt:

   Nee, ik noem u niet naïef, beste N.E. Derlander, want normaal zou dat ook moeten. Maar het OM is zo corrupt als wat en daarom kan Wim een antwoord verwachten in de trant van: ”Wij hebben deze zaak afgesloten en zien geen aanleiding Wolfgang Hebben te vervolgen, aangezien Jasper Steringa heeft bekend deze moord gepleegd te hebben en daarvoor vastzit.”
   P.S. Ik heb het vertrouwen in de rechtsstaat al lang geleden verloren.

   • N.E. Derlander zegt:

    Beste Akky van der Veer,

    Als het OM een reactie gaat geven, zoals door u hiervoor aangegeven, zou ik vinden dat die reactie totaal niet aansluit bij hetgeen door de heer Dankbaar in de aangifte is gesteld. Het OM zou zich met een dergelijke reactie in mijn ogen schuldig maken aan willekeur (een juridische doodzonde).

   • Wim Dankbaar zegt:

    ”Wij hebben deze zaak afgesloten en zien geen aanleiding Wolfgang Hebben te vervolgen, aangezien Jasper Steringa heeft bekend deze moord gepleegd te hebben en daarvoor vastzit.”

    Een dergelijke afwijzing kan hier niet. Dit gaat niet over de Vaatstra zaak of Steringa. Het gaat over de vraag of er sprake is van een valse aangifte en laster. De vraag of Wolfgang liegt.

    Als deze aangifte tegen Hebben niet behandeld wordt en/of ik mag in hoger beroep niet bewijzen dat hij een valse aangifte heeft gedaan, dan is rechtsongelijkheid, inequality of arms en vooringenomenheid helemaal bewezen. Een afwijzing moet bovendien gemotiveerd worden. Ook de rechter moet motiveren waarom de aangifte van Wolfgang niet vals is, samen met een motivering waarom ik het tegendeel niet zou mogen aantonen middels getuigen. Dit wordt in het hoger beroep des te zwaarwegender omdat het niet alleen meer om de waarheid gaat, maar ook om wel of geen gevangenisstraf. Dat wordt echt een enorme spagaat. Een rechtbank dient nog steeds aan waarheidsvinding te doen en een objectieve afweging te maken tussen zowel de belangen van de eiser als de beklaagde.

    • Chris Klomp zegt:

     Zucht. Laat het gaan, Wim. Erken je ongelijk. Je hebt Wolfgang H. op een vreselijke manier neergezet. Dat is wat je steeds maar niet wil zien. Er is geen sprake van een veroordeling omdat je zakelijk verklaringen online zet. Er ligt een veroordeling omdat je mensen in ongekend felle en ronduit beschadigende bewoordingen al bij voorbaat schuldig acht. Je bent geen journalist, maar aanklager en beul tegelijk. Een tegenaangifte is naar mijn mening serieus kansloos.

     • Ronald zegt:

      Chris ben jij een journalist? Of zelfs een onderzoeksjournalist? Van een professional verwacht ik dat die zich verdiept in de zaak en dan wel van beide kanten. Waarom heeft Wim ongelijk? Liegt hij over de verklaringen van Faek en Isabelle? Heb je de telefoongesprekken ooit beluisterd van Wim met Louis Uijl en met Alexandra? Maaike Terpstra heeft zelf in 2001 al geschreven dat Wolfgang betrokken is bij de moord op haar dochter, dat het OM vanaf dag 1 liegt en bedriegt. Of heb je haar dagboek nooit gelezen? Zo niet dan ben je een volkomen mislukte amateurjournalist. Zo ja, waarom heb je daar geen commentaar op?
      Waarom is de aangifte tegen Hebben kansloos? Ja, hij is kansloos met een corrupte rechter en crimineel OM, maar niet in een rechtstaat. Of begrijp ik hieruit dat jij de rechtstaat ook niet meer vertrouwt. De aangifte van Hebben is vals en dat is ondubbelzinnig te bewijzen met getuigen, die Wim niet mag horen voor de rechtbank. Het is dus Hebben die Wim beschadigd en niet andersom.
      Kom eens met een inhoudelijk verhaal in plaats Wim op te roepen om maar te stoppen. Het is alsof je tegen een kankerpatiënt zegt dat hij maar moet stoppen met ziek zijn, omdat hij toch kansloos is. De enige manier om dit te stoppen is een eerlijk proces, waarbij alle partijen hun getuigen mogen horen. Maar dat mag niet van het OM, niet van de rechter en blijkbaar ook niet van jou.

     • Wim Dankbaar zegt:

      Zucht. Laat het gaan, Wim. Erken je ongelijk.

      Wim: Zegt de man die anderen beschuldigt meteen met een oordeel klaar te staan. Jouw oordeel is dat ik ongelijk heb en dat ik dat maar moet erkennen? Wat wil je nou? Dat ik zeg: Stop mij maar 3 maanden in de cel? Yehudi, hou die gestolen twee ton maar? Je vindt mij geen domme vent? Volgens mij ben jij ook geen domme vent. Een vriend van me zei hedenochtend nog: Chris Klomp weet donders goed dat jij gelijk hebt. Hij weet dat het OM een verkeerde Ali heeft opgepakt in Turkije. Hij weet dat de juiste Ali door het OM is weggesluisd. Hij weet dat Isabella is bedreigd. Hij weet dat Wolfgang liegt en ga zo maar door. Maar kennelijk ziet hij het niet als zijn taak om dat kenbaar te maken, maar de schoften die dit hebben gedaan, te beschermen. Ik weet niet of mijn vriend gelijk heeft, maar als je het allemaal niet weet, komt dat omdat je de zaken niet wilt bestuderen, mijn boek niet wil lezen, het dagboek van Maaike niet wil lezen, Voor een echte “onderzoeksjournalist” (Juiste spelling, Chris?) zijn dit gegronde redenen om zijn bek te houden. Een echte journalist wil niet geremd worden door kennis van zaken voordat hij bij voorbaat zijn mening ventileert.

      Je hebt Wolfgang H. op een vreselijke manier neergezet. Dat is wat je steeds maar niet wil zien.

      Wim: Ik heb hem alleen maar op een vreselijke manier neergezet als het niet waar is wat ik stel. Daarbij komt dat wat ik stel gebaseerd is op wat getuigen stellen. Niet ik zeg dat Wolfgang liegt wanneer hij stelt dat hij Faek en Ali nooit heeft gekend. Dat zegt Isabella. Niet ik zeg dat Wolfgang liegt wanneer hij stelt dat hij Ludger Dill of Marianne nooit heeft ontmoet. Dat zegt Thomas Vos, die Wolfgang zelf als getuige a dechearge opvoert. Ik denk nu niet meer. Niet ik zeg dat Wolfgang zijn betrokkenheid bij de moord heeft toegegeven en rechtstreeks met Henk Mous communiceert. Dat zegt Hans Mauritz.

      Er is geen sprake van een veroordeling omdat je zakelijk verklaringen online zet. Er ligt een veroordeling omdat je mensen in ongekend felle en ronduit beschadigende bewoordingen al bij voorbaat schuldig acht.

      Wim: Als ik Wolfgang een leugenaar noem, wat hij gewoon is, dan vind jij dat ongekend fel en ronduit beschadigend? Of bedoel je het feit dat ik Joris Demmink en Harm Brouwer smerige misdadigers noem? Henk Mous een beroepsleugenaar? Jan Verkaik een doofpotartiest? Je moet echt eens dat dagboek van Maaike lezen.

      Je bent geen journalist, maar aanklager en beul tegelijk.

      Wim: Aanklager ben ik zeker. En de beul voor Joris Demmink en Harm Brouwer zou ik ook wel willen zijn, na hun berechting. Als de definitie van een journalist geldt voor iemand zoals jij, dan wil ik geen journalist genoemd worden. Die naam is mij dan inderdaad niet waardig.

      Een tegenaangifte is naar mijn mening serieus kansloos.

      Wim: Ik denk het niet, maar snap wel dat jouw wens de vader is van de gedachte is.

 9. Beste Ruud Harmsen,

  Het valt me op dat uw reacties vaak toegespitst zijn op een summier onderdeel uit een verhaal, veelal tekstueel georiënteerd. En dan vaak zelfs veel van die summiere onderdelen achter elkaar. Maar nu las ik een oud artikel van uw hand waarin u de toon van Wim Dankbaar verwerpt, maar de deur op een kier laat staan omdat er best wel eens steekhoudende zaken kunnen zitten in de berg aan materiaal die WD aanlevert. U stelt:

  “Toch hoop ik dat de nieuwe bewindspersonen Opstelten en Teeven zich niets zullen aantrekken van het gedrag van de boodschappers, en zelf onafhankelijk en objectief al het materiaal zullen bekijken en meer onderzoek laten doen, zodat als er echt iets aan de hand is, er krachtige maatregelen kunnen worden getroffen.”
  http://rudhar.com/politics/mentalit.htm

  Vind u dat vanuit de overheid inmiddels al het materiaal onafhankelijk en objectief heeft bekeken en onderzocht?

  Heeft u dit zelf inmiddels gedaan?

  Wat is uw mening over het onderzoek van de overheid en wat zijn uw persoonlijke bevindingen toen u de aangedragen zaken tegen het licht hield?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s