Analyse van het vonnis (2)

Wederom mijn commentaar in cursieve tekst. 

Uit de verklaring van aangever en mailberichten die in het boek zijn opgenomen volgt daarnaast dat is overwogen aangever als anonieme bron weer te geven, mits hij een verklaring zou afleggen die paste in het plot van het boek. Nu aangever hieraan niet wilde voldoen, is hij, in de wetenschap welke gevolgen een dergelijke publicatie voor aangever zou kunnen hebben, bewust met naam en toenaam aangeduid. Gelet daarop en in aanmerking genomen de inhoud en vorm van de uitingen gedaan jegens aangever, is de rechtbank van oordeel dat verdachte en de medeverdachte ook opzettelijk en onnodig grievend hebben gehandeld.

Weer een kromredenering van de bovenste plank. Het doel van het boek was te bewijzen dat de moord door asielzoekers is gepleegd en dat Justitie deze toedracht in de doofpot heeft gestopt. Wij hadden voldoende bewijzen en aanwijzingen dat Wolfgang deze toedracht kon bevestigen. In ruil voor die bevestiging wilden wij hem wel anoniem houden, met het oog op het hogere doel. Woodward en Bernstein deden niet veel anders met Deep Throat. In de gesprekken met hem bleek echter steeds meer dat hij over tal van zaken zat te liegen en later dat zijn betrokkenheid groter was dan verondersteld. Later kwam immers de bevestiging van Faek dat de moord in zijn caravan was gepleegd. De leugens van Wolfgang worden duidelijk gemaakt in het boek. De deal was min of meer: Als we ontdekken dat je liegt, dan maken we die bevindingen over jou wel kenbaar in het boek. De constatering dat Wolfgang liegt is daarom inderdaad opzettelijk in het boek uit de doeken gedaan, en dit zal ongetwijfeld grievend voor Wolfgang zijn, maar als het waar is kan dat natuurlijk nooit “onnodig grievend” zijn. Het is juist zeer nodig en in het algemeen belang om dat duidelijk te maken. Daarbij gaat het niet eens zozeer om het feit dat hij liegt, maar veel meer om het feit dat Justitie claimt dat hij niet liegt en niks met de moord te maken heeft. Dat is nog veel meer een leugen die in het algemeen belang kenbaar gemaakt dient te worden. Zeker als je weet dat Justitie al vanaf de dag van de moord wist dat de plaats delict zijn caravan was! Wolfgang heeft in elk geval laten zien dat hij rechtstreeks met Henk Mous communiceert, de zaaksofficier voor de Vaatstra zaak. Wow! Is dat niet in het algemeen belang om kenbaar te maken?

Voorts overweegt de rechtbank dat uit bestendige rechtspraak volgt dat artikel 261 lid 3 van het Wetboek van Strafrecht is aan te merken als een bijzondere rechtvaardigingsgrond. Honorering van het verweer leidt derhalve, anders dan de raadsman heeft betoogd, niet tot een vrijspraak van het ten laste gelegde maar tot een ontslag van alle rechtsvervolging. De rechtbank zal dit verweer derhalve bespreken bij het onderdeel “strafbaarheid van het bewezenverklaarde”.
Ach, wat een mierenneukerij. Ontslag van rechtsvervolging komt op hetzelfde neer als vrijspraak. Zo zal iedereen dat interpreteren. En daarom mag het verweer ook niet gehonoreerd worden, zoals we verderop zullen zien.  
 

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

 1. primair: medeplegen van smaadschrift.

De raadsman heeft subsidiair betoogd dat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat sprake is van een situatie als omschreven in artikel 261 lid 3 Sr.

Hiertoe heeft hij naar voren gebracht dat verdachte te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat hetgeen hij over aangever heeft opgemerkt waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste. Verdachte wilde een misstand aan de kaak stellen en in het kader daarvan zijn de uitlatingen over aangever opgetekend. Het is hierbij nooit de primaire bedoeling van verdachte geweest om aangever te belasteren of te beledigen. De mededelingen waren noodzakelijk om datgene over te brengen wat verdachte over wilde brengen over de werkelijke toedracht van de moord op Marianne Vaatstra. Verdachte heeft gehandeld op grond van betrouwbare informatie en zijn publicatie diende het algemeen belang. Een verschil met de zaak tegen Maurice de Hond, waarin deze veroordeeld werd voor smaad, is dat in deze zaak sprake is van een minder ernstige beschuldiging; aangever wordt niet beschuldigd van moord. Daarnaast heeft het openbaar ministerie in de onderhavige zaak nimmer onderzoek gedaan naar de bevindingen van verdachte, waarmee het maatschappelijke belang van zijn mededelingen over een alternatieve toedracht van de moord op Marianne Vaatstra veel groter is dan in het geval van De Hond, aldus de raadsman.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Om een geslaagd beroep te kunnen doen op de exceptie die in artikel 261 lid 3 Sr staat omschreven, moet er onder meer worden vastgesteld dat verdachte te goeder trouw heeft aangenomen dat het tenlastegelegde waar was. De rechtbank ziet zich in de onderhavige zaak voor de vraag geplaatst of verdachte redelijke inspanningen heeft verricht bij het vaststellen en controleren van het waarheidskarakter alvorens de uitlatingen in het boek werden opgenomen en verspreid.

De rechtbank erkent hier dat er ontslag van rechtsvervolging moet plaatsvinden als ik te goeder trouw heb mogen aannemen dat het gestelde waar was. Dat de rechtbank niet tot een dergelijke uitspraak wil komen, was allang duidelijk. Nu moet er een dus een redenering worden verzonnen waarom ik niet te goeder trouw heb mogen aannemen dat het gestelde waar was. De capriolen die de rechtbank daarbij toepast, inclusief leugens, zijn echt zum kotzen.

De rechtbank neemt daarbij het volgende in aanmerking. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat diverse personen tegenover medeverdachte Mauritz hebben verklaard over de rol en handelingen van aangever. Ook heeft verdachte verklaard dat hij voor de publicatie van het boek weliswaar heeft gezien dat de medeverdachte contact had met verschillende personen, maar dat hij zelf niet met de personen heeft gesproken die zich in belastende zin over aangever zouden hebben uitgelaten. Verdachte is afgegaan op de inhoud van de verklaringen zoals deze door medeverdachte Mauritz aan hem zijn voorgehouden. Daarbij heeft verdachte naar voren gebracht dat met name de omstandigheid dat de medeverdachte hem verzekerde dat hij de afgelegde verklaringen bij een notaris had gedeponeerd -de zogenaamde kluisverklaringen-, hem het vertrouwen gaf dat de inhoud van de verklaringen in overeenstemming was met de waarheid.

Er wordt gesteld dat ik de getuigen die ik op wil roepen niet zelf voor de publicatie heb gesproken. Dit is gewoon onwaar. Isabella en Thomas Vos bijvoorbeeld heb ik VER voor de publicatie gesproken. Dit zijn nu juist de getuigen die de aangifte van Wolfgang als vals bewijzen, dat hij liegt dat ie barst, maar dat bewijs leveren mag kennelijk niet. Ergo, de leugens van Wolfgang (en daarboven het OM) worden beschermd door deze rechtbank, ten koste van de klokkenluider die deze leugens heeft aangetoond en in rechte kan bewijzen, mits hij daarvoor zijn rechten krijgt. 

Verder is het argument dat ik niet te goeder trouw mocht aannemen dat wat Mauritz mij voorhield de waarheid was, totale kolder. Mauritz was destijds mijn compagnon, co-auteur, uitgever en mede-onderzoeker. Hij was een partner met wie ik een vertrouwensverbintenis en financiële relatie was aangegaan. Maar dan mag ik niet te goeder trouw aannemen dat wat hij mij vertelt over zijn gesprekken met bepaalde getuigen de waarheid is? Dan moet ik ervan uitgaan dat hij liegt? Zelfs als hij mij correspondentie stuurt met de notarissen om hun verklaringen te laten vastleggen? Zelfs als hij dit in een boek vertelt voor een groot publiek? Rond Mauritz en mij zat een heel clubje en ook die geloofden hem allemaal. Aan drie mensen van dat clubje heeft hij zelfs de zogeheten kluisverklaringen laten zien. Je gaat er toch niet vanuit dat iemand, laat staan als het een co-auteur en partner is, over zulke zaken liegt? Nog los van het feit dat hij ook nu nog volhoudt dat hij niets heeft gelogen. Zelfs tegenover deze rechtbank! Er worden een groot aantal zaken weggelaten in het vonnis. Er spelen veel meer bijkomende omstandigheden, waarom ik mocht aannemen dat Mauritz mij de waarheid vertelde.

Als Woodward met Deep Throat spreekt en verslag doet aan zijn collega Bernstein, dan moet Bernstein ervan uitgaan dat Woodward hem een broodje aap op de mouw speldt? Als je net getrouwd bent, en je vrouw zegt: Ik hou van jou! Dan moet je ervan uitgaan dat ze liegt? Volgens deze rechtbank wel.

Deze rechtbank stelt in feite dat elk journalistenduo dat aan een zaak werkt (laat staan twee co-auteurs in een  partnership voor een boek ), er niet op mag vertrouwen dat wat de één de ander zegt over bepaalde onderzoekshandelingen die door één van de twee zijn gedaan, de waarheid is. Volgens deze rechtbank moeten zij elkaar wantrouwen. What a total crap!

Maar deze rechtbank impliceert hiermee nog meer. Er wordt eigenlijk gezegd: Mijnheer Dankbaar, u bent opgelicht door uw partner Hans Mauritz!  En dat had u moeten zien! Dit terwijl diezelfde Hans Mauritz in de rechtbank volhoudt dat hij niemand heeft opgelicht, nergens over heeft gelogen en het boek 100% non fictie is. Sterker nog, hij bezwoer de rechters nog een keer dat Wolfgang zijn betrokkenheid bij de moord persoonlijk aan hem had toegegeven. En de emailcorrespondentie tussen Wolfgang en Henk Mous stipuleerde hij ook nog. Maar ondanks dat Mauritz dit tijdens de zitting in rechte bevestigt, mocht ik niet te goeder trouw aannemen dat dit de waarheid was? Het is ronduit ridicuul.

Het wordt nog lachwekkender. Of eigenlijk moet ik zeggen schunniger. Want de rechtbank  impliceert dan wel dat Mauritz een oplichter en een leugenaar is, ondanks dat hij zelf zegt dat hij dat niet is, maar wil mij niet de rechtsmiddelen toestaan om vast te stellen of dat inderdaad zo is. Verder is het zo dat als de rechtbank dit meent, ik slechts een slachtoffer zou zijn van de oplichting van Hans Mauritz. Hij is dan de bron van de smaad en zou een veel zwaardere straf moeten krijgen dan ik. Dat dit niet het geval is,  bewijst eens te meer dat deze rechtbank rechtstreeks in opdracht van het OM handelt. Want daar weet men donders goed dat als ik wordt uitgeschakeld, de boel ophoudt en Mauritz nooit meer iets van zich laat horen. Die zei nog dat Wolfgang niet meer genoemd werd in zijn nieuwe aangekondigde boek, dat hij maandelijks al twee jaar uitstelt en natuurlijk nooit meer komt. Een debiele opmerking, want als je werkelijk achter je vorige boek staat en een paar minuten geleden nog hebt gezegd dat Wolfgang zijn betrokkenheid persoonlijk aan je heeft toegegeven, waarom zou je het OM dan terwille zijn?  Waarom zeg je dan niet: Ammehoela, ik verwijder niets over Wolfgang, want ik heb de bewijzen en de overtuiging van zijn betrokkenheid!

Verder maakt de rechtbank een punt van het tijdstip  waarop ik een inspanning had moeten leveren om het waarheidsgehalte van de beweringen van Mauritz te checken. Ik had dit volgens de rechtbank voor de publicatie moeten doen.  Los van de overwegingen die reeds zijn gegeven, dat ik een compagnon, uitgever, zakenpartner en co-auteur had mogen vertrouwen,  en dus niet verplicht kan worden gehouden om zijn beweringen te checken, is het tijdstip van die check helemaal niet relevant. De enige getuigen die ik niet zelf voor publicatie heb gesproken zijn de zogeheten drie kluisverklaarders. De andere getuigen, een stuk of twintig, heb ik ver voor de publicatie gesproken. Het klopt inderdaad dat ik naderhand twijfels heb gekregen over het bestaan van deze kluisverklaringen, althans het gegeven dat deze verklaringen bij notarissen zijn gedeponeerd door Hans Mauritz. De vraag is of ik daaraan mocht twijfelen voordat het boek werd gepubliceerd? Het antwoord is een overduidelijk nee! Want Mauritz heeft mij voor alle drie verklaarders de correspondentie met de notarissen gezonden.

Laten we beginnen met Rida Hashimi. Hier is de correspondentie met notaris Kluitenberg die uiteindelijk niet wilde meewerken, zoals u ook kunt lezen in deze correspondentie.

Hier is de correspondentie met notaris Dolstra die wel de verklaring van Rida wilde opnemen.

En hier is de door Mauritz en Dolstra getekende opdrachtbevestiging:

Hier is de correspondentie met notaris Linssen die de kluisverklaring van Faek Mustafa zou deponeren.

Hier is de correspondentie met notaris Janssen die de kluisverklaring van “De Visboer” zou deponeren.

Het zijn alleen deze drie getuigen die ik naderhand heb gesproken. Die gesprekken hebben opgeleverd dat Hans Mauritz heeft gelogen dat hun verklaringen bij een notaris zijn gedeponeerd, maar ook dat zij die verklaringen wel degelijk hebben gedaan. Ik heb dus wel degelijk een “redelijke inspanning” gedaan om het waarheidsgehalte van de beweringen van Mauritz te checken. Die inspanning heeft weliswaar geresulteerd in de vaststelling dat mijn partner over bepaalde zaken heeft gelogen, maar ook de vaststelling dat deze getuigen die verklaringen wel mondeling aan Mauritz hebben gedaan. 

En  dat wist het OM allemaal allang voordat ze besloten om mij te vervolgen. Want als Mauritz die getekende verklaringen wel had, dan hadden ze deze zaak niet eens durven doen. Het OM weet dat Mauritz die verklaringen niet kan produceren, daar hoeven ze zich geen zorgen over te maken. En daarom weigerden ze ook om het hem te vragen. Want als Mauritz die verklaringen niet kan produceren, dan is alleen maar bewezen dat ik belazerd ben. En dat is ook niet de bedoeling, want dan zou Mauritz de hoofdschuldige zijn en ik slechts een slachtoffer van zijn oplichting. Met die conclusie kan ik ook nooit veroordeeld worden. Weer een bewijs dat het in deze zaak niet om Mauritz gaat, maar uitsluitend om Wim Dankbaar. Dat Mauritz de kluisverklaringen niet heeft, bewijst hij nu definitief ook zelf met zijn gedrag. Anders had hij ze overlegd aan de rechter: Alstublieft, mevrouw de voorzitter. U bent een knappe dame als u mij nu nog kunt veroordelen!

De enige zorg die ze hebben is dat ik de drie verklaarders onder ede zou kunnen oproepen. Maar dat konden ze nu juist wel regelen dat dat niet gebeurt. Het enige dat daarvoor nodig was, is om een paar rechters te regelen waarvan ze vooraf zeker wisten dat die mij dit niet zouden toestaan. Dit moest vooraf zeker gesteld worden, want het OM kan zich niet veroorloven dat Faek in het getuigenbankje komt. Ze zouden hem dan beter moeten coachen dan Jasper Steringa. Alleen al de vraag of hij benaderd is voor het onderzoek Ali H., terwijl hij als geen ander kan zeggen of zijn vriend Ali in Turkije is opgepakt, is killing voor het OM!  Op welke data hij nu precies is verhoord en overgeplaatst, en waarom, die vragen mogen ook nooit aan Faek gesteld worden. Want de werkelijkheid is een heel andere dan die twee ministers aan de Tweede Kamer hebben voorgehouden. Om nog maar te zwijgen over Isabella en Thomas Vos, die Wolfgang als een keiharde leugenaar neerzetten, ook onder ede.

Hier is een transcriptje van mijn laatste gesprek met Faek: 

Faek: Goeiedag!

Wim: Hey Faek, met Wim weer!

Faek: Goeiedag!

Wim: Ja, ik weet dat je niet wilt dat ik je nog een keer bel, maar dit is toch wel even belangrijk. Wolfgang heeft mij aangeklaagd.

Faek: Mmm.  (Merk op dat Faek kennelijk weet wie Wolfgang is)

Wim: En daar komt een rechtzaak van. Dus ja, ik ga jou als getuige oproepen.

Faek: Nou da’s jammer, want ik ben nu in het buitenland voor lange tijd.

Wim: Oh, nou, dat maakt niet zoveel uit. Oh,  Je bent in het buitenland?

Faek: Mmm. (merk op dat Mmm Ja betekent, net als de vorige Mmm) 

Wim: Voor hoelang dan?

Faek: Weet ik niet.

Wim: Weet je niet?

Faek: Nee.

Wim: Okay. Waar zit je in het buitenland? Of wil je dat niet zeggen?

Faek: Nee, ergens.

Wim: Nou dan zullen we moeten wachten tot je terug bent uit het buitenland. Want jij hebt gezegd dat je voor Justitie wel openheid van zaken wilt geven. En die gelegenheid zal je nu krijgen.

Faek: Ja, prima!

Wim: Ja?

Faek: Prima, ik zie die berichten van Justitie tegemoet.

Wim: Ja, okay, goed.

Faek: Ja.

Wim: Okay, veel plezier in het buitenland, of succes, wat je dan ook aan het doen bent, zaken of plezier.

Faek: Ja, okay.

Wim: Dag Faek, Doeg, hoi!

Vraagt nou niemand zich af waarom het OM nooit heeft durven zeggen: Het is niet waar wat in dat boek staat over Faek! Hij heeft dit nooit verklaard! Vraagt nou niemand zich af waarom Faek nooit naar voren is gekomen met de medeling: Het is niet waar wat in dit boek over mij wordt gezegd! Ik heb dit nooit verklaard! En ik doe nu aangifte tegen Hans Mauritz, want ik wil niet dat er leugens over mij in een boek staan!

Moet ik het antwoord geven? Dat zeggen het OM en Faek niet, omdat zij BEIDEN weten dat zij dan liegen! Faek heeft daarbij niets te verliezen, want die is reeds op dag 1 een onschuldige getuige bevonden die Justitie de waarheid heeft verteld. In feite de oplossing van de moord heeft gegeven, die vervolgens door het OM in de doofpot is gestopt. Maar het OM heeft daarbij ALLES te verliezen. Daarom mag Faek NOOIT in het getuigenbankje komen.  Elke rechter die dit ook niet wil, is daarom per definitie op de hand van het OM en werkt aan die doofpot mee.

Ik was al gewaarschuwd voor Jolanda Lootsma, want die veroordeelt iedereen zoals het OM wil. Het valt me nog mee dat ze er twee maanden vanaf gehaald heeft. De motivatie daarvoor ontbreekt. Als ze werkelijk zo’n medelijden heeft met Wolfgang, en werkelijk meent dat ik hem onterecht leed en smaad heb berokkend, dan had ze in feite een hogere straf moeten geven. We eisen 5 maanden, Jolanda, maar maak er maar 3 van. Anders valt het teveel op. Ons doel is tenslotte om die klootzak te beschadigen en de mond te snoeren. Onze misdrijven in deze zaak mogen nooit bekend worden, dat begrijp je toch ook wel, Jolanda? Of hij nu 3 of 5 maanden krijgt, maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat we straks een persbericht kunnen uitzenden dat hij veroordeeld is. Voor de tweede keer! De goegemeente verdiept zich toch niet in de ins en outs. 

Ik ben er met open ogen ingestonken. Ik had het al kunnen weten toen de rechtbank zei dat het verzoek tot getuigenverhoor tijdens de zitting zou worden behandeld, ondanks de zeer duidelijke en gemotiveerde brief vooraf. Ze hadden ALLE informatie om die beslissing te nemen. De zitting voegde daar NIETS aan toe, behalve dan het gezeik van OvJ Eijzenga, die (uiteraard) ook al de getuigen had afgewezen. Toen had ik al moeten zien dat de getuigen zouden worden afgewezen, en dus dat ik geen eerlijk proces zou krijgen. Ik had deze rechters moeten wraken. Dom, dom, dom.

In hoger beroep ga ik dat heel anders aanpakken. 

Wordt vervolgd in deel 3.

U kunt ook dit artikel lezen.

Speciaal aanbod voor acht boeken

 

 

Advertisements

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

36 reacties op Analyse van het vonnis (2)

 1. Wim Dankbaar zegt:

  Van: Ina Samaniri [mailto:I.Samaniri@nationaleombudsman.nl]
  Verzonden: maandag 11 juli 2016 11:25
  Aan: ‘Wim Dankbaar’
  Onderwerp: RE: Samenvatting klacht

  Geachte heer Dankbaar,

  Ik verwijs u naar de brief, die u deze week zal ontvangen.

  Met vriendelijke groet,

  Ina Samaniri
  onderzoeker

  Bureau Nationale ombudsman
  Postbus 93122
  2509 AC Den Haag

  Telefoon +31 70 356 35 03
  Fax +31 70 360 75 72
  I.Samaniri@nationaleombudsman.nl

  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: zaterdag 9 juli 2016 19:11
  Aan: Ina Samaniri
  Onderwerp: RE: Samenvatting klacht

  Geachte mevrouw Samaniri,

  Dat belooft niet veel goeds. De uitkomst is teleurstellend in die zin dat de ombudsman geen verdere actie zal ondernemen?

  Mvg

  Wim Dankbaar

  Van: Ina Samaniri [mailto:I.Samaniri@nationaleombudsman.nl]
  Verzonden: vrijdag 8 juli 2016 18:05
  Aan: ‘Wim Dankbaar’
  Onderwerp: RE: Samenvatting klacht

  Geachte heer Dankbaar,

  Zoals afgesproken zou ik u deze week berichten inzake uw klacht. Het is mij niet meer gelukt u vandaag nog telefonisch te berichten, mijn excuses.
  Vorige week had ik u telefonisch bericht dat er deze week een intern overleg met de Nationale ombudsman en de subsituut-ombudsman over uw zaak zou plaatsvinden. Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomst daarvan wordt u in een brief meegedeeld. Ik verwacht dat de brief begin volgende week naar u zal worden toegestuurd.
  Mocht u onverhoopt niks ontvangen, neemt u dan contact met mij op.

  Met vriendelijke groet,

  Ina Samaniri
  onderzoeker

  Bureau Nationale ombudsman
  Postbus 93122
  2509 AC Den Haag

  Telefoon +31 70 356 35 03
  Fax +31 70 360 75 72
  I.Samaniri@nationaleombudsman.nl
  Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Verzonden: donderdag 7 juli 2016 16:52
  Aan: Ina Samaniri
  Onderwerp: RE: Samenvatting klacht

  Geachte mevrouw Samaniri,

  U heeft mij laatst gebeld, maar ik ben eigenlijk even kwijt wat uw boodschap was dan wel de status van mijn klacht. Kunt u dat nog even kort samenvatten?

  Mvg

  Wim Dankbaar

 2. hansjohn zegt:

  In de verklaring van “de visboer” is zijn naam te zien.

  • Wim Dankbaar zegt:

   So what?

   Riad heeft Ali een lift gegeven naar Leeuwarden vanaf de Keningswei. Big deal! Het OM weet dat ook allang! Veel langer dan ik! Daarom zijn die remsporen uitgewist op 5 mei 1999. Ook Riad hoeft zich nergens zorgen over te maken, net als Faek en Rida. Riad is ook een beetje dom. Die heeft mijn boek van een vriend van hem gekregen. Maar zelfs tegen die vriend zei hij: Ik wil er niet meer over praten, want anders ga ik misschien zelf voor schut!

   Nou beste Riad, je gaat helemaal niet voor schut, want je hebt niets verkeerds gedaan in deze. Dat jij Ali een lift naar zijn huurkamer hebt gegeven, wist Justitie al op dag 1 van Faek en Sahl Dawed, die jou vroeg om Ali op te pikken. Iedereen begrijpt dat je deze vriendendienst hebt verricht. Zelfs Justitie! No worries, Riad!

   “Van vrijdag op zaterdag 31 april en 1 mei 1999 was ik bij een vriend op bezoek op het AZC te Kollum. Rond 02.30 uur werd mijn vriend gebeld door iemand die wist dat ik bij hem op bezoek was en dat ik.. nog die nacht terug zou gaan naar Leeuwarden. Eerst werd er gebeld of ik nog aanwezig was en enkele minuten later met het verzoek of ik iemand een lift kon geven naar Leeuwarden. Ik heb daar….. positief op geantwoord en mij werd gevraagd om via de Lauwersmeerweg langs de Badweg in Kollum te rijden en vervolgens in de richting van Veenklooster. Zo reed ik ook altijd van het AZC terug naar….. huis. Onderweg zou de lifter zoals ik hierboven bedoel zich wel laten zien zo werd ij gezegd. Ik heb dat vervolgens gedaan en de betreffende persoon meegenomen. Ik kende de man die ik meenam als een.. bewoner van het AZC en had hem vaker gezien in het bijzijn van andere vrienden van mijn vriend. Ik…. schrok heel erg toen ik zag dat hij behoorlijk onder het bloed zat en erg overstuur was. Ik schrok nog.. meer toen hij mij vertelde dat hij iemand vermoord had. Het was en zeer onsamenhangend verhaal… maar het werd mij wel duidelijk dat het om een meisje ging. Ik heb hem afgezet in Leeuwarden aan… de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden. Hij heeft me onderweg wel verteld dat hij Ali heette. Pas enkele.. dagen later drong het allemaal tot mij door waar zijn verhaal mee te maken had. Ik durfde daarmee niet naar de politie omdat ik bang was dat men ook mij zou verdenken. Ook toen ik later werd…….….. verzocht om me te melden op het politiebureau heb ik niet gezegd wat er gebeurd was uit angst dat ik er problemen mee zou krijgen. De politie confronteerde mij met een verklaring van mijn vrouw….… maar ik heb dat toen ontkend. Omdat ik bang was voor sporen heb ik mijn kleren nog diezelfde nacht uitgedaan en bij een vriend op het AZC in Burgum andere kleren aangetrokken. Die kleren zijn, zo heb ik begrepen, later teruggevonden maar gelukkig wezen deze niet naar mij. Ik betreur het dat ik dit….. niet allemaal eerder hebt verteld maar ik was bang dat ik gearresteerd zou worden”.

 3. Christian Riem zegt:

  Volgens mij, Wim is je schrijfstijl te direct. Waardoor niet al je nuances en terughoudendheid terugkomen in je schrijfsels. Want het boek kan gewoon beschouwd worden als weergave van een zoektocht met als eindconclusie je overtuiging. Dan is er van smaad geen sprake, lijkt mij.

  Denk er eens over. Verder groot respect.

  “CPRQ”

 4. De rechtbank volgt een “emotionele interpretatie” van je boek. Een oppervlakkige, juridisch niet houdbare interpretatie van de feiten. Wolfgang was nou eenmaal verdachte met reden. Pech voor hem maar dat treft jouw geen blaam om dat als feit in een boek te verwerken.
  De stelligheid van de schrijfstijl gebruikt de rechtbank hier om je uit te schakelen. Volstrekte “anticomplottersjustitie”. Laat ze blij zijn met een hardwerkende vrije burger ook al volgen ze zijn beweringen niet.

  Heel jammer. Een goeie jurist er op. Met beta vooropleiding.

  Cprq

 5. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 6. Wat een gedrocht van een vonnis! Het ligt er zo dik bovenop dat het bijna niet te bevatten is… Let op:
  niet met de personen heeft gesproken die zich in belastende zin over aangever zouden hebben uitgelaten

  Dit zal later in het vonnis ook worden gebruikt om de aangevraagde getuigen te weigeren. Vonnis pagina 10:

  De raadsman heeft verzocht een aantal getuigen te doen horen

  “Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen en met name gelet op het feit dat verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat hij de getuigen, met uitzondering van de medeverdachte, niet voor de publicatie van het boek heeft gesproken, ziet de rechtbank geen aanleiding het onderzoek te heropenen om de betreffende getuigen te horen. De rechtbank handhaaft derhalve haar ter terechtzitting gegeven voorlopige beslissing het getuigenverzoek af te wijzen.

  Dat Wim 2 van de 5 getuigen van tevoren niet heeft gesproken wordt nu in de breedte getrokken naar ALLE aangevraagde getuigen. Hierdoor houdt de motivatie de aangevraagde getuigen te weigeren geen stand. De motivatie is namelijk evident onwaar. Dit had de rechter MOETEN weten, gezien dit in het boek zelf helder staat weergegeven.

  Over Isabella, pagina 117:
  “Isabella Wagenaar, die tegenover ons belastende verklaringen heeft afgelegd over het groepje asielzoekers”

  Thomas Vos, pagina 212:
  “Alleen al bijvoorbeeld van Thomas Vos en Grietje (er zijn er als gezegd nog twee) hebben we nu zijn gehele verklaring op band.”

  Dat Wim contact had met Hans, ook een getuige die hij wil oproepen, voordat het boek werd uitgegeven is vanzelfsprekend.

  Dit alles houdt in dat de motivatie om de aangevraagde getuigen te weigeren pertinent onwaar is.

  Het is een beetje als bij de vorige smaad zaak, waarbij de motivatie was dat je niet had gecorrespondeerd met het OM, terwijl het niet alleen met het OM maar ook met de rechter was gedeeld.

  Dit heeft er dus alle schijn van dat ze niet 1 maar 2 maal zich verschuilen achter leugens om Wim zijn rechten op een eerlijk proces te ontnemen, en nu zelfs 3 maanden te veroordelen. Dat leugens hiervoor worden gebruikt, daar kan volgens mij geen zinnig mens omheen.

  Zelfs Chris Klomp niet… Maar ja, die vindt het ook “irrelevant” dat Wolfgang Hebben heeft gelogen over zijn alibi of dat hij Mariannne (niet) kende! De vraag of Wolfgang het slachtoffer van deze moord kende, is irrelevant? Wow!

 7. hansjohn zegt:

  Zeggen dat het kwalijke onzin is (zoals Chris Klomp doet) zou je kunnen zien als smaad t.a.v. Isaballea, Thomas en Grietje e.d.
  Net zoals het kwalijke onzin is dat Wim Dankbaar stiekem het dagboek van een vriendin van Maaike kreeg.

 8. hansjohn zegt:

  Natuurlijk is het vonnis helder: het OM wil koste wat kost, Wim Dankbaar treffen….. ook al heeft Wolfgang geen zak aan het vonnis.
  Vergelijk de dagvaarding (alle punten die Wolfgang Hebben aankaart) eens met het vonnis….

 9. “ook al heeft Wolfgang geen zak aan het vonnis.
  Vergelijk de dagvaarding (alle punten die Wolfgang Hebben aankaart) eens met het vonnis….”

  Absoluut! Ik zeg het steeds, als er iemand is die geen baat bij het huidige vonnis heeft, is dat Wolfgang Hebben wel…

 10. Wim Dankbaar zegt:

  Beste mensen,

  Het anti Dankbaar blog swapichou is gestart als wraakactie tegen mij. Jaren geleden al, door mensen die nu niet meer actief zijn.

  De laatste tijd is Swapichou vooral in handen van “Ziva” en “Teigertjte”. Van beiden weet ik niet wie zij zijn, maar Ziva adverteert zichzelf als een stoot, woonachtig in Israël, Ik meen dat vooral Ziva bijzonder intelligent is. Van een soortgelijk kaliber als David Atlee Phillips, die ik als mastermind zie in de moord op John F. Kennedy. Die zei tegen James Files: I can kill more people with my typewriter than you running around with a shotgun, shooting everyone in your sight.

  Jaarlijks wordt nog steeds de “David Atlee Philips award” uitgereikt aan intelligence officers die zich dienstbaar hebben gemaakt voor de CIA of de NSA . Dan heb je het toch goed voor elkaar, niet? Posthuum wordt je geëerd, terwijl je de mastermind was om een democratisch gekozen president van de USA op te ruimen?

  “Ziva” beschikt over een zelfde soort whit. Niet dat ik haar wil vergelijken met David Phillips, want Swapichou is nog steeds een marginaal weblogje, maar de potentie is er wel. Als ik een hoge ome in de Mossad was, dan had ik haar allang gerecruteerd voor een vorstelijke salaris. Om eerlijk te zijn wordt ik vreselijk geil van de make belief van Ziva. Of beter gezegd, het beeld wat ik van haar heb. Een zeer intelligent personage, die een groot deel van haar tijd wijdt aan het bashen van mij. Ik ben haar geliefde complotgekkie, die dagelijks in haar gedachten is. Ziva, do you love me or hate me? Both is good!

  Als ze dan ook nog de schoonheid is waarvoor ze zich omfloersd uitgeeft, dan kan ik toch niet anders dan interesse in haar hebben? Misschien is Ziva wel een vent, of een lelijk dik vet wijf, maar dan is het in elk geval knap om het beeld van een lekker wijf met een sixpack van een buik hoog te houden. Wat dat betreft doet ze niet onder voor de propagandaspecialist David Atlee Phllips. Die bewonder ik ook.

  De afgelopen dagen heb ik besloten om me eens te mengen in de discussies op Swapichou. Blijkbaar kunnen ze dat niet aan, want mijn laatste reacties worden geweerd. Onder meer onderstaande reactie is tot op heden niet geplaatst:

  Douwer, waarom gebruik je mijn avatar? Vind je het ook zo’n pittoresk plaatje? Weet je waar het is? Het is Nonza, Corsica.

  Welke tekst sla ik over? Je zegt zelf : “Faek is op de 2e mei 1999 verhoord en vervolgens heengezonden.” Dus daar zijn we het dan toch eens?

  “For the sake of the argument: als Feik heeft verklaard aanwezig te zijn geweest bij de moord, en de doofpot bestond al op Dag Een, dan ga je hem na zijn verhoor natuurlijk niet vrijlaten, maar dan hou je hem netjes vast, om hem vervolgens naar Noorwegen weg te sluizen. De overplaatsing naar Drachten en de datum waarop is dan volkomen irrelevant.”

  Helemaal mee eens: “Als Feik heeft verklaard aanwezig te zijn geweest bij de moord, en de doofpot bestond al op Dag Een, dan ga je hem na zijn verhoor natuurlijk niet vrijlaten, maar dan hou je hem netjes vast.” Maar dat geldt voor een goede Justitie. Niet voor een Justitie dat op dag 1 reeds besloot dat de waarheid in de doofpot is gestopt moest worden. Faek is ook niet echt vrijgelaten, hij is de volgende dag overgeplaatst naar Musselkanaal, hij bleef dus onder controle van Justitie. Niet naar Noorwegen. Dat is gedaan met de moordenaar Ali Hassan.

  Waarom wil je de discussie sluiten? Toch niet omdat er teveel tegenstrijdigheden in je verhaal komen en mijn vragen niet beantwoordt?

  Ik heb nog een gewetensvraag voor jullie allemaal. Stel nu for argument’s sake dat het waar is wat ik stel. In een notedop: Marianne is in de caravan van Wolfgang vermoord door Ali Hassan (en vrijwel zeker Haval Ali) met Faek Mustafa Wolfgang en Ludger Dill erbij. Faek heeft deze toedracht op dag 1 verteld op het politiebureau van Jan Verkaik. Ali Hassan is door Joris Demmink en Harm Brouwer via het grenshospitium naar Noorwegen gebonjourd. Faek is 2 dagen later overgeplaatst naar Musselkanaal om toen de rust was wedergekeerd, een verblijfsvergunning te krijgen. Haval Ali heeft Justitie op eigen kracht laten ontsnappen terug naar Irak. Jarenlang heeft Justitie gelogen en bedrogen om deze waarheid onder de pet te houden, bewust een verkeerde Ali opgepakt om zo de weggesluisde Ali uit te sluiten, bewijsmateriaal, zoals het bebloede trainingsjack van Ali, verdonkeremaand, feiten en getuigen voor de ware toedracht genegeerd en geïntimideerd.

  Stel nu dat dit waar is , vinden jullie dan dit bekend moet worden? Of vinden jullie dat het onder de pet moet blijven?

 11. Zou het ook zoiets kunnen zijn Wim, die Ziva? Ik wil je beeld niet verstoren hoor… 😛
  http://peacemoonbeam.typepad.com/.a/6a00d83451af9f69e20105369345cc970c-pi

  • Wim Dankbaar zegt:

   Zou goed kunnen! Who knows? Het blijft in elk geval knap dat Ziva het beeld creëert dat ze een lekker wijf is.Alleen dat moet je al waarderen. Een mooie vrouw die bijna dagelijks met mij bezig is, hoe kan ik daar nu niet door geprikkeld worden? Het zou een enorme teleurstelling als Ziva iets dergelijks is als de foto die jij toont. Ben ik weer opgelicht 🙂 Ik hoop van niet. Ik ben ook maar een mens. Laat mij nu even in de waan dat ze de hot babe is,waar ze zich voor uitgeeft.Het zou kunnen. Dan ben ik trots op haar interesse in mij. Wie weet komt Ziva nog eens door?

   • Is de bruiloft in 2017? 😉

   • Ziva zegt:

    Wat wil je weten of zien Wim? Ik bedoel, ik heb je al een mail gestuurd, maar je blijft liever hangen natuurlijk in het idee dat ik een fantoom ben. LoL, no, Wim, soms zijn dingen gewoon zoals ze zijn: reality.

    • Wim Dankbaar zegt:

     Ik wil jou zien, Ziva. Weet ik gelijk dat je geen fantoom bent. Ik herinner me geen mail van je. Was dat lang geleden of recent?

     Wel schattig dat je me een lief klein olifantje vindt. Dapper maar dom, want niemand ziet hem staan. Klopt niet helemaal, Ziva, want jij ziet me toch staan?

     En dat je met me wilt doen wat ik wil, daar ga ik over nadenken. Hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe je eruit ziet. Over die buik van je heb ik al fantasieën. Iets met honing of slagroom.

     Met Ziva cultuur snuiven in Isfahan. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

     Wist je al dat mijn DVD’s ook gratis op Youtube staan?

  • DonQuijotte zegt:

   Ik ben volledig met je en jij blokt mij om een inzichtsverschil. Je bent gewoon dom bezig en domheid wordt te allen tijde bestraft!

 12. hansjohn zegt:

  De rechter had in kunnen gaan op de beweringen in de dagvaarding betr. Waldnet en dat kinderen de naam Hebben niet meer willen dragen. Weet niet of dat tijden de zitting is gedaan?
  De rechter had duidelijk kenbaar kunnen maken dat de aantijgingen niks met Wim en Hans van doen hebben, dat een evt. goede naam van Hebben al lang niet meer bestond.

 13. Wim Dankbaar zegt:

  Dit is nog een veel idioter vonnis.

  “Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek verricht, gelet op de manier waarop verklaringen werden verkregen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte aldus niet in redelijkheid te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat aangever op enigerlei wijze betrokken was bij de moord op [naam persoon 1] . Gelet daarop behoeft het verweer dat verdachte met de publicatie het algemeen belang diende, geen bespreking.”

  Mauritz heeft ter zitting nog herhaald dat Wolfgang hem ZELF zijn betrokkenheid bij de moord heeft toegegeven. Een beter bewijs dan een bekentenis van de bron zelf kun je toch niet hebben? De rechtbank is desondanks van oordeel dat verdachte niet in redelijkheid te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat Wolfgang op enigerlei wijze betrokken was bij de moord. Hoe zot wil je het hebben?

  Daarnaast stelt Mauritz met drie getuigen te hebben gesproken die verklaard hebben over de medeplichtigheid van Wolfgang. Hij beweert zelfs dat die verklaringen onder ede bij notarissen zijn gedeponeerd, Gisteravond nog in een email aan mij. Niet alleen de bron zelf maar nog drie getuigen eroverheen!

  “Onvoldoende zorgvuldig bronnenonderzoek”! Whoaah! Als dit geen kromspraak is, dan weet ik het niet meer. Alleen Demmink beschermers kunnen tot zo’n vonnis komen.

 14. Chris Klomp zegt:

  ‘Een beter bewijs dan een bekentenis van de bron zelf kun je toch niet hebben?’ – Doel je daarmee op de bekentenis van Jasper S.? Of ligt dat dan weer anders?

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ja Chris, dat ligt in dit geval heel anders. Als je mijn boek eens leest, dan kom je daar wel achter. Of google even op “de onmogelijke bekentenis van Jasper Steringa”.

   • Wim Dankbaar zegt:

    Oh, en Chris, Ik had je gebeld, en jij hebt keurig teruggebeld. Gemiste oproep, zag ik van je. Ik wilde je eigenlijk alleen maar vragen waarom je meent dat ik niet integer ben. Heb je op twitter bevestigd. Misschien kun je dat hier in een paar regels uitleggen? Als het een hele lap tekst wordt, mag je mij ook bellen.

    • rechtbankverslaggever zegt:

     Dat is niet zo moeilijk. Kijk eens kritisch naar je toon. Integer zou het zijn om eerlijk en objectief onderzoek te doen. Dat doe je niet. Je hebt je oordeel klaar en bouwt daar je theorie op. Een ieder die het waagt om er anders over te denken zet je weg als ‘leugenaar’, ‘corrupt’ of in dienst van de Staat. Daarnaast leg je beslag op de AOW van een moeder die een kind heeft verloren en plaats je foto’s op je site van mensen die op geen enkele manier betrokken zijn. Of je valt een advocaat die keer op keer procedures wint op de persoon aan. Dat is niet integer. Dat is op een kinderachtige en malicieuze manier mensen willen overtuigen van je eigen grote gelijk. Ten koste van je vrijheid, je vermogen en je huwelijk. Het onbreekt je helaas aan het inzicht om in te zien dat dit de voornaamste reden is waarom normale mensen je niet serieus nemen en je steeds opnieuw tegen veroordelingen aan zal lopen. Met je ‘werk’ inspireer je bovendien mensen die uit frustratie over hun eigen leven ongeremd en zonder enig respect op alles en iedereen afgeven. Ik vraag je serieus en op de man af: wat als je er compleet naast zit? Kun je dan nog in de spiegel kijken? Ik weet het antwoord wel. Dat kan je. Omdat je een heilig geloof hebt in je eigen gelijk. Waarmee je eigenlijk precies doet wat je het OM verwijt: tunnelvisie.

     • Wim Dankbaar zegt:

      Dat is niet zo moeilijk. Kijk eens kritisch naar je toon. Integer zou het zijn om eerlijk en objectief onderzoek te doen. Dat doe je niet.

      Mijn toon is zoals bij ieder vogeltje, hoe het gebekt is. Scherp tegen mensen die het verdienen. Een leugenaar noem ik gewoon een leugenaar. Vind jij Henk Mous geen leugenaar, om maar iemand te noemen? Van Maaike kreeg ik overigens alleen maar complimenten over mijn toon en inhoud, wist je dat niet? Je hebt niet eens de moeite willen nemen om het boek te lezen. Hoe kun jij dan een oordeel hebben of mijn onderzoek eerlijk en objectief is? Lijkt me behoorlijk arrogant. Of misschien meer kortzichtig.

      Je hebt je oordeel klaar en bouwt daar je theorie op.

      Is helemaal niet waar, Ik heb mijn oordeel pas klaar als ik voldoende kan onderbouwen. Jouw toontje is er één van korte halen, snel thuis, zonder verder te kijken dan je neus lang is. Hoewel, misschien is die wel heel lang. Haha, flauw! Theorieën bouw ik al helemaal niet. Ik kan bijvoorbeeld helemaal niet onderbouwen dat jij voor de Staat werkt. Zal ik ook nooit zeggen, tenzij je me je salarisstrookjes van Justitie zou laten zien. Kun je beter aan Kat overlaten. Wel vind ik dat je een sterke neiging aan de dag legt om symphatie voor het standpunt van de staat te hebben. Vanuit je professie heb ik daar nog best begrip voor ook. Ik kan best begrijpen dat je als rechtbankverslaggever rechters, griffiers en ander personeel liever niet tegen de haren instrijkt. Dat geldt voor elk bedrijf waar je je brood in verdient. Ruzie met collega’s is nooit goed voor een carriere. Cognitieve dissonantie is niemand vreemd.

      Een ieder die het waagt om er anders over te denken zet je weg als ‘leugenaar’, ‘corrupt’ of in dienst van de Staat.

      Dat valt volgens mij reuze mee. Ben je niet een beetje in de war met Kat? Het klopt wel dat ik Joris Demmink en Harm Brouwer corrupte leugenaars noem, misdadigers zelfs, maar die kwalificaties verdienen ze dan ook. En die hebben jou toch niet nodig om hen in bescherming te nemen? Die zijn toch mans genoeg om te zeggen, laat staan aan te tonen, dat ik er helemaal naast zit? Vraag je je nou nooit af waarom ze dat niet zeggen? Waarom bel jij Harro Knijff of Harm Brouwer niet eens? Misschien willen ze tegen jou wel liegen dat Dankbaar er helemaal naast zit? Juristen zijn daar altijd heel voorzichtig mee. Als je moet liegen, kun je beter zwijgen, snap je?

      Daarnaast leg je beslag op de AOW van een moeder die een kind heeft verloren

      Je vergeet gemakshalve dat Yehudi, formeel haar advocaat, onrechtmatig twee ton van mijn rekening heeft geplukt. En dat ik al een vonnis van een rechtbank heb dat heeft beslist dat dat inderdaad onrechtmatig was, althans voor tweederde en over die andere derde loopt nog een hoger beroep. Ik weet wel dat Maaike niets te maken heeft met Yehudi, dat ze gedwongen is door de rest van haar gezin, maar als er 130.000 moet worden terugbetaald, en Yehudi weigert dat, wil ook niet zeggen waar die poen nu staat, tja dan laat ik beslag leggen op haar AOW. Zij is op papier mijn tegenpartij, hoe onrechtmatig dat ook is. Ik heb tenslotte recht op dat geld. Toen Yehudi eenmaal zei dat het nog steeds bij hem stond, heb ik dat beslag er weer af gehaald. Je doet net of ik het leuk vind om beslag te leggen bij Maaike. Je doet net of het mijn idee was om twee ton van me te laten stelen? Je weet echt toeten nog blazen, voordat jij je oordeel klaar hebt. Geloof e nou echt dat Maaike twee ton me wilde stelen? Geloof je nou echt dat Maaike tegen de publicatie van haar dagboek was? Geloof je nou echt dat Maaike denkt dat ze haar kind verloren is aan ene Jasper Steringa? Denk je nou echt dat ze Henk Mous en Jan Verkaik opeens geen doofpotartiesten meer vind? Nou dan heb ik nieuws voor je. Daar gelooft ze allemaal geen snars van. Maar dat durf jij haar als geaccrediteerde onderzoeksjournalist niet te vragen, of wel?

      en plaats je foto’s op je site van mensen die op geen enkele manier betrokken zijn.

      Zoals? Welke foto’s? Bedoel je Faek met zijn mooie vriendin? Over Faek gesproken, die zou je ook eens kunnen bellen. Vraag je hem dan ook op welke dag hij verhoord is en wat hij heeft verteld? En op welke dag hij is overgeplaatst en waarom? Niet te vergeten of de Ali die het OM pakte in Turkije zijn vriend was.

      Of je valt een advocaat die keer op keer procedures wint op de persoon aan. Dat is niet integer.

      Haha, dus om een corrupt advocaatje aan te vallen, die donders goed weet dat hij liegt en Maaike niet zijn werkelijke cliënt is, is niet integer? Hoger beroep in de tuchtklacht is op 26 september. Kom je ook?

      Dat is op een kinderachtige en malicieuze manier mensen willen overtuigen van je eigen grote gelijk.

      Tuurlijk, lul maar raak.

      Ten koste van je vrijheid, je vermogen en je huwelijk.

      Die vrijheid moeten we nog maar zien. Er bestaan nog steeds een paar regels in deze rechtstaat, Chris. En mijn geld opmaken aan procedures, was echt niet mijn eigen idee. En een vrouw die niet achter je passies kan staan, achter je rug vreemd gaat, kun je maar beter kwijt dan rijk zijn.

      Het onbreekt je helaas aan het inzicht om in te zien dat dit de voornaamste reden is waarom normale mensen je niet serieus nemen en je steeds opnieuw tegen veroordelingen aan zal lopen.

      Ik help het je hopen. Wat een inzicht heb jij in iemands psyche. Heb je psychologie gestudeerd, voordat je besloot journalist te worden?

      Met je ‘werk’ inspireer je bovendien mensen die uit frustratie over hun eigen leven ongeremd en zonder enig respect op alles en iedereen afgeven.

      Ah, je trekt de Peter R. de Vries kaart? Ik ben inderdaad levensgevaarlijk voor “verwarde mensen” Een echte sekteleider. Wat een arrogantie van een man die nooit mijn boek heeft willen lezen, maar wel de enige obsessieveling is die stukjes schrijft als de rechterlijke macht weer een streek levert. Wat een belediging ook voor de mensen die wel mijn boek lezen. Allemaal verwarde mensen. De enige normale vent is Chris Klomp.

      Ik vraag je serieus en op de man af: wat als je er compleet naast zit? Kun je dan nog in de spiegel kijken?

      Ja hoor! Met het schaamrood op mijn kaken, dat wel. Maar waarom hoop jij nou zo dat ik ernaast zit? Kom ’s met bewijzen dat ie ernaast zit, anders dan het gepapegaai dat er een DNA match is en “volledige bekentenis” van Jasper is. Leg ’s uit waar die daderkennis van Jasper zit. In dat bloed dat ie hoorde stromen maar nooit gevonden is? Dat hij haar drie keer heeft gesneden? Dat hij twee jongens onder een lantaarnpaal zag staan toe ze afscheid van Marianne namen. Dat moest hij nog even melden van zijn coachers. Het gestolen fiets verhaal moest kloppen. Je was er zeker niet bij in de rechtbank toen Jasper zijn “bekentenis” deed? Zelfs je Telegraaf collega Saskia Belleman zag dat er geen reet van klopt.

      Ik weet het antwoord wel. Dat kan je. Omdat je een heilig geloof hebt in je eigen gelijk.

      Zegt de man die anderen verwijt hun oordeel klaar te hebben.

      Waarmee je eigenlijk precies doet wat je het OM verwijt: tunnelvisie.

      Ik verwijt het OM helemaal geen tunnelvisie. Ik verwijt het OM leugens, bedrog en ambtsmisdrijven van een ongekende omvang. Het tegendeel van tunnelvisie. Ik denk juist dat het OM de breedste visie van ons allemaal heeft. Veel breder dan ik ook. Weet jij bijvoorbeeld waar dat bebloede trainingsjack is gebleven? Weet jij bijvoorbeeld waar Ali Hassan precies zit? Het OM wel hoor. Die houden jou keurig in de tunnel.

  • naamlost zegt:

   Chris, Er is 1 bron die zegt dat Jasper de moord gepleegd heeft (Jasper zelf) en er zijn nu al 3 bronnen die onafhankelijk van elkaar een heel ander verhaal vertellen (maar wel alle 3 hetzelfde verhaal). Als je dan nog steeds in de schuld van Jasper wil geloven, dan is dat onwil om de waarheid te zien. Jij lijkt de man te geloven die zegt Napoleon te zijn terwijl er 3 dokters staan die zeggen dat hij gek is.

 15. hansjohn zegt:

  Een bekentenis van de bron zelf (bijv. Jasper) moet natuurlijk wel een beetje kloppen met de al eerder bekend gemaakte feiten, om als bekentenis te worden gezien waar je wat aan hebt.
  Om een bekentenis op waarde te schatten moet je lezen, luisteren, lezen, kijken, vergelijken enz.
  En dan evt. onder ogen durven zien dat de bron niet zuiver is.
  en dan heb je dus idd een onmogelijke bekentenis zoals van Jasper.

 16. Vind ik vanmorgen ineens 2 mailtje van Hans Mauritz in mijn postvak! Niet eerder in mijn leven heb ik teksten gezien die zo bizar waren. Ik heb inmiddels heel wat zotte teksten voorbij zien komen, maar dit spande de kroon.

  De kers op de Vaatstra-taart was toch wel de volgende opmerking:
  “Marianne is niet door Jasper vermoord maar door wie wel interesseert mij werkelijk niets.”

  Dit zijn de woorden van de auteur van het aanstaande boek Het verboden dagboek – Deel 2 welke over 2,5 week verkrijgbaar is bij Bol.com en welke mensen al maanden kunnen voorbestellen?

  Dan ben je echt definitief door de mand gevallen!

  Maar natuurlijk komt dat boek helemaal niet. Dat kán hij niet eens meer uitgeven met zijn voorwaardelijke straf op zak. Net zo min als dat boek Tuig in toga”, en al helemaal PRdV. Waarheid kan ook smaad zijn. HM kijkt een volgende keer wel uit. Althans, dat mag je van iemand verwachten die bij zinnen is.

  Binnenkort zijn de aangekondigde boeken van Mauritz dus volledig van de website van Bol.com verdwenen. Mark my words! :-p

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s