De analyse van de zitting

Na ampel beraad en overleg met anderen kom ik tot de conclusie dat deze rechtbank minimaal de schijn van partijdigheid op zich heeft geladen. Ik zal hieronder uitleggen waarom. Laten we eerst eens definiëren waar het hier nu om gaat, met andere woorden wat er op het spel staat. Dat is niet de vraag door wie Marianne Vaatstra is vermoord. Het is niet de vraag of Wolfgang Hebben bij de moord betrokken was. Het is ook niet de vraag of Dankbaar smaad heeft gepleegd. Nee, de vraag waar het werkelijk om gaat is deze: Heeft de overheid het Nederlandse volk en haar volksvertegenwoordiging bedrogen?

Dat is de hoofdvraag waar het om gaat. Afgeleide vragen zijn slechts of de overheid daarbij zo ver is gegaan om verkrachters/moordenaars heimelijk een vrijgeleide te geven. Of getuigen voor een andere toedracht systematisch zijn genegeerd en zelfs geïntimideerd. Of bewijsstukken voor een andere toedracht, zoals onder meer het bebloede trainingsjack,  bewust zijn zoekgemaakt. Of er iemand is aangeklaagd en veroordeeld die de moord niet heeft gepleegd. Of er met een DNA match is geknoeid. Enzovoort.

Of dat allemaal het geval is, kan iedereen hier beoordelen:

Wat betreft het antwoord op de hoofdvraag zijn er slechts twee mogelijkheden. Ja of Nee. Indien het antwoord Ja is, dan zal het verantwoordelijke deel van de overheid er ALLES aan doen om dit niet bekend te laten worden. We hebben het dan immers over een misdrijf dat zijn weerga niet kent. Zeg maar gerust dat een dergelijke openbaring onze rechtsstaat op haar grondvesten doet schudden. Bovendien is het een misdrijf waar ELKE Nederlander in meer of mindere mate slachtoffer van is.Denk alleen al aan de miljoenen gemeenschapsgeld die het jarenlange Vaatstra “onderzoek” heeft gekost.

Nu is het ook zo dat rechtbanken onderdeel van de overheid zijn. Rechters worden betaald door de overheid, of beter gezegd door ons allemaal als gemeenschap. Aangenomen moet worden dat als bepaalde onderdelen van de overheid over de schreef gaan, andere onderdelen van die overheid, zoals bijvoorbeeld rechters, maar ook klokkenluiders binnen die overheid, dit moeten kunnen corrigeren. Dat klokkenluiders niet beloont maar bestraft worden is algemeen bekend. Aan de andere kant is het een natuurlijk mechanisme dat leden van een organisatie de neiging hebben om andere leden van die organisatie te beschermen. Dat geldt nog sterker als die andere leden hoger in de hierarchie zitten. De vraag rijst dan of rechters werkelijk zo zelfstandig en onafhankelijk zijn als ons altijd wordt voorgehouden.

Waarom wekt deze rechtbank nu de schijn van partijdigheid?  Welnu dat begint al met het verzoek om getuigen te horen. Dit verzoek is ruim voor de zitting naar de rechtbank verstuurd. De uitgebreide motivaties in deze brief om deze getuigen te horen alvorens tot een inhoudelijk behandeling te komen, lieten niets aan duidelijkheid te wensen over. Op basis van dit verzoek had de rechtbank moeten en kunnen beslissen of de getuigen gehoord moeten worden. Desalniettemin liet de rechtbank weten dat de zitting door moest gaan en dit verzoek tijdens de zitting behandeld zou worden. Dit terwijl men reeds alle informatie had om een beslissing te nemen voordat de zitting zou plaatsvinden. Om vervolgens het verzoek tijdens de zitting, weliswaar na een beraad (voor de bühne?) van tien minuten, af te wijzen. Dit beraad had echter ook plaats kunnen vinden naar aanleiding van de vooraf gestuurde brief. Is het dan onverantwoord om te veronderstellen dat reeds bij voorbaat was besloten om het getuigenverzoek af te wijzen?

Daar komt nog bij dat ook het andere verzoek om de zaak niet te laten behandelen door de rechtbank Leeuwarden werd afgewezen. Ook voor dit verzoek is een steekhoudende motivatie gegeven. Het Vaatstra onderzoek werd immers vanuit Leeuwarden gedaan. Het zijn OM ‘ers uit Leeuwarden die door mij beticht worden van bedrog, malversaties en  strafbare handelingen. Het is een rechtbank in Leeuwarden die Jasper Steringa heeft veroordeeld. Het is het OM vanuit Leeuwarden dat stelselmatig heeft geweigerd om door mij gevraagde onderzoekshandelingen te doen, alle vragen daartoe heeft genegeerd. Het is ook het OM te Leeuwarden dat in 2011 het aantoonbaar leugenachtige rapport Ali H. heeft uitgebracht. Het is dus juist het OM dat zetelt in Leeuwarden dat een bovengemiddeld belang heeft om mij nog nadrukkelijker dan voorheen het zwijgen op te leggen. En toch zag deze rechtbank geen bezwaar dat juist dit onderdeel van het OM een zaak voor smaad tegen mij mag  aanspannen. Nog los van het feit dat deze rechtbank ruim 150 kilometer is verwijderd van mijn woonplaats, terwijl in de regel een zaak door de rechtbank in de woonplaats van de verdachte dient te worden gedaan. De reden hiervoor is onder meer de vooronderstelling dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel in rechte is bewezen. Het OM mag daarom niet bij voorbaat de verdachte op achterstand zetten door hem bijvoorbeeld op te zadelen met onnodige tijd en reiskosten. Het OM weet ook dat ik gebruik maak van een advocaat en dus dat ik alleen al ruim 4 uur advocaattarief kwijt ben aan reiskosten voor een zitting in Leeuwarden. Dat die zitting nog anderhalf uur uitliep, laat ik dan nog buiten beschouwing. Het enige voordeel dat die zaak in Leeuwarden plaatsvindt is voor de aanklager Wolfgang Hebben. Maar die komt gek genoeg niet opdagen, dus dat argument vervalt.

Was het met het oog op de schijn van partijdigheid, niet chiquer geweest dat deze rechtbank het verzoek had toegewezen om deze zaak aan de rechtbank Haarlem door te verwijzen? Is het raar dat ik ook de afwijzing van dit verzoek zie als een kenmerk van partijdigheid?

Laten we nu eens onder de loep nemen de motivatie van de rechtbank om de getuigen te weigeren. Het kwam op het volgende neer: We geloven wel dat u getuigen heeft en dat zij verklaard hebben wat u zegt dat ze verklaard hebben. En ook dat u mocht aannemen dat die verklaringen de waarheid zijn. En daarom vinden wij het niet nodig dat deze getuigen gehoord worden. Als er tijdens de zitting nog iets verandert, dan houden we de mogelijkheid open dat deze getuigen alsnog verhoord moeten worden.

We moeten ons eens afvragen wat de rechtbank hier nu in feite zegt. De rechtbank zegt hier dat zij rekening wil houden met de mogelijkheid dat het door mij gestelde de waarheid is. En dat ik die stelling zou kunnen versterken middels deze getuigen. Maar toch wil de rechtbank vooralsnog niet dat deze getuigen hun verhaal onder ede  in een openbare zitting, met pers en publiek erbij, doen. Ik kan geen andere conclusie trekken.

Dat is raar, want het gestelde is of de waarheid of het is dat niet. Kort samengevat is het gestelde dat de moord op Marianne Vaatstra in de caravan van Wolfgang is gepleegd, niet in het weiland en ook niet door Jasper Steringa maar door asielzoekers, te weten Ali Hassan en Haval Ali. In de periferie daarvan stel ik ook dat Wolfgang een valse aangifte heeft gedaan door te stellen dat hij Ludger Dill, Ali Hassan, Faek Mustafa en Marianne Vaatstra nooit heeft gekend of ontmoet. Iets wat ook door deze getuigen gelogenstraft kan worden. Een bewezen valse aangifte kan nooit tot een veroordeling leiden, hooguit tot een onontvankelijkheid en zelfs een veroordeling van de aanklager. Nu zegt deze rechtbank dat ze rekening wil houden met de mogelijkheid dat mijn stellingen de waarheid zijn en ook dat ik getuigen voor hen kan opvoeren die dit bevestigen. Maar het is niet nodig om die getuigen te horen. Deze rechtbank wil mij dus niet alle middelen toestaan om te bewijzen dat het gestelde de waarheid is, met andere woorden niet mij de toebehorende rechtsmiddelen toestaan om mijn onschuld te bewijzen. Dat is een definitie van een oneerlijk proces.

Waarom is dit nu zo krom? Zoals ik al zei, is het door mij gestelde de waarheid of een leugen, al dan niet bewust. Als het een leugen is, dan is smaad ontegenzeggelijk. Dan is Wolfgang op een zeer grove en onnodig grievende manier in zijn eer en goede naam aangetast.  De dader verdient dan zeker een flinke straf. Maar als het de waarheid is, dan kan het nooit smaad opleveren, tenzij die waarheid geen algemeen belang dient. Maar die discussie hoeft hier niet meer gevoerd te worden. Het staat buiten kijf dat  het een algemeen belang dient om kenbaar te maken dat de moord op Marianne Vaatstra een andere toedracht heeft dan wat Justitie ons heeft voorgehouden. Met name ook omdat daaruit blijkt dat we als gemeenschap door Justitie belazerd zijn.

En daarom is het van cruciaal belang dat een rechtbank, of het nu Leeuwarden, Haarlem of Maastricht is,  mij in elk geval toestaat om te bewijzen dat het door mij gestelde de waarheid is. Of minimaal dat ik te goeder trouw mocht aannemen dat het gestelde de waarheid. In beide gevallen kan ik nooit voor smaad worden veroordeeld. Maar ik constateer dat deze rechtbank mij deze middelen tot nu toe niet gunt. Een eventuele veroordeling zal daarom per definitie onrechtmatig zijn, waartegen ik hoger beroep zal aantekenen. Toekomstige rechters die mij getuigen weigeren zal ik wraken, net zolang tot de getuigen wel gehoord mogen worden. Elke rechter die Faek Mustafa, Rida Hashimi,  Isabella Wagenaar of Thomas Vos niet in zijn getuigenbank wil zien, is per definitie partijdig.

Neem nu bijvoorbeeld Faek. Ook volgens het OM een goede vriend van Ali Hassan. Maar hem vragen of de juiste Ali Hassan in Turkije is gearresteerd, in het kader van het onderzoek Ali H., ho maar! Alleen al met een getuigenverhoor onder ede van Faek, waarin hij moet en zal bevestigen dat zijn vriend Ali Hassan niet de Ali Hassan was die in in 1999 in Istanbul werd gearresteerd, zoals hij en vele anderen reeds hebben gedaan, heb ik het misdadige bedrog van Justitie al bewezen. Wie denkt dat Faek onder ede zal bevestigen dat hij Wolfgang niet kent, is helemaal gek. En anders heb ik nog wel een paar opgenomen gesprekken met hem waar dat uit blijkt.

Niet dat ik denk dat Faek medeplichtig is aan de moord. Ik denk dat hij getuige was van de moord. Maar hij had wel van Justitie begrepen waar de belangen lagen en dat de ware toedracht onder de pet moest blijven. Hieronder volgt de verklaring die Hans Mauritz van hem stelt te hebben opgenomen.

Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.
Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.
Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht  daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.
Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de  moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’ Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien. 

Laat Faek het maar ontkennen onder ede! Voorlopig wilde de voorzitter tijdens de zitting op mijn verzoek niet eens aan Mauritz vragen of Faek deze verklaring aan Mauritz heeft gedaan. Hoe moet ik dan denken over de (on)partijdigheid van deze voorzitter? Waarom wilde de voorzitter niet vaststellen of deze verklaring van de hand van Mauritz, nota bene een medegedaagde, nu wel of niet een leugen is? Was het nu niet opportuun geweest voor de voorzitter om Mauritz in elk geval te vragen of hij nog steeds kon zweren dat deze verklaring door Faek aan hem is gedaan? Is het niet belangrijk om te weten of Mauritz liegt of niet? Dat is toch juist het criterium voor smaad of niet? Gaat het dan in deze zaak minder om Mauritz dan om Dankbaar?

Een getuigenverhoor van Faek kan maar twee dingen opleveren: Of hij zegt dat Mauritz een grote leugenaar is die alles heeft verzonnen, of hij zegt dat hij bovenstaande verklaring aan Mauritz heeft gedaan. In beide gevallen ga ik vrijuit. Want in het eerste geval kan men toch niet volhouden dat ik niet te goeder trouw mocht aannemen dat deze co-auteur, compagnon en uitgever van het boek mij en alle lezers van het boek mij niet de waarheid vertelde? Nog los van het feit dat zowel het OM als Faek NOOIT naar voren zijn gekomen  met de mededeling dat wat in het boek staat niet de waarheid is. Dat zou je toch mogen verwachten als het niet de waarheid is?

Neem nu bijvoorbeeld Isabella. Een meisje van destijds 13 jaar die op maandag 3 mei 1999 haar burgerplicht deed door informatie aan de politie te geven  dat zij op het AZC had gehoord dat Faek en Ali meer wisten over de moord op Marianne. Niet wetende dat Faek al twee dagen daarvoor had vastgezeten op het bureau Buitenpost van Jan Verkaik. Om nog diezelfde dag door Faek gebeld te worden met de boodschap: Als jij niet stopt met praten, word je ook vermoord! Hoe wist Faek in Godsnaam zo snel dat Isabella aan het praten was? Van wie? Toch niet van de politie hoop ik? Waarom mocht dit vijftienjarige jochie Isabella bedreigen? Waarom deed de politie niets met de aangifte van deze doodsbedreiging die Isabella de volgende dag (op 4 mei 1999) samen met haar vader deed? Waarom kon zij een paar maanden later gemolesteerd worden door asielzoekers,  zodanig dat zij er een verschoven nekwervel aan over hield, waarvoor zij vandaag nog steeds moet worden behandeld? Waarom kon de politie de daders niet vinden ondanks een duidelijk signalement? Waarom werd zij op Koninginnedag 2009 bedreigd door een vriend van Ali Hassan die zij in Groningen had gezien, op Valentijnsdag 2009, in het gezelschap van Ali Hassan? De kleine vieze rot Ali, zoals zij hem noemt.  Omdat zij zo stom was om het aan Bauke Vaatstra te vertellen, die het vervolgens aan het OM doorbriefde?  Waarom heeft Bauke Vaatstra zijn Isabella, bewijsbaar zijn lievelingsgetuige,  zo verraden sinds de aanhouding van Jasper Steringa? Waarom wil deze rechtbank het verhaal van Isabella niet horen onder ede?
Neem nu bijvoorbeeld Thomas Vos, een getuige die door Wolfgang zelf wordt aangevoerd als getuige a decharge. Maar die evengoed zegt: Wolfgang liegt dat hij barst als hij zegt dat hij Ludger Dill en Marianne niet kende. Ludger Dill heeft nog een tijdje bij hem ingewoond in die blikken caravan naast zijn chalet, waar eerst zijn zoon woonde. En ik heb zelf gezien dat Marianne arm in arm met een asielzoeker de caravan van Wolfgang binnenging. Een jongen met half lang donker haar (Ik denk Faek, maar dat is voor mijn rekening).  Ik zei nog tegen mijn vrouw Grietje: Dit moest Bauke Vaatstra maar niet weten! Bauke Vaatstra wil het nog steeds niet weten, want hij zat helemaal te grommen toen ik tijdens de zitting zei dat Marianne wel vaker bij Wolfgang kwam. Bauke wil maar niet begrijpen dat niet ik dat zeg, maar Thomas Vos en Faek Mustafa. Van Isabella weet hij ook dat haar vriendje daar zijn wiet haalde.

Bauke moet het dagboek van Maaike nog maar eens lezen, In deel 2 (anno 2001) had zij allang de rol van Wolfgang door. Zoek maar op Dill en W. Hebben, of pornofilms, dan vind je het wel. “Je moet het allemaal opschrijven Maaike”!

De vraag is nu: Waarom wil deze rechtbank niet dat deze getuigen nu eens hun verhaal mogen doen in een openbare zitting onder ede? Kijk, dat het OM Leeuwarden dit wil voorkomen, dat begrijp ik ten zeerste. Maar dat een onafhankelijke rechter dit ook niet wil, dat geeft mij te denken, om het maar zacht uit te drukken. Deze rechtbank zegt dat zij het wel voor mogelijk houdt dat wat ik stel de waarheid is, maar wil niet onderzoeken, laat staan laten vaststellen middels de getuigen die ik vraag,  of het de waarheid is. En dat is vreemd, want juist deze vaststelling is cruciaal voor de beoordeling of mij smaad kan worden verweten. Het komt er op neer dat de rechtbank een vonnis wil wijzen zonder dat ik de mogelijkheid heb gekregen om te bewijzen dat het gestelde geen smaad is. Driemaal raden wat dat vonnis gaat worden!

Speciaal aanbod voor acht boeken

 

 

 

 

 

 

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

39 reacties op De analyse van de zitting

 1. Ruud Harmsen zegt:

  > Wat betreft het antwoord op de hoofdvraag zijn er slechts twee mogelijkheden. Ja of Nee.

  Meteen al fout. “Ten dele” kan namelijk ook een antwoord zijn. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat er wel asielzoekers zijn weggesluisd, maar dat ze niet de daders zijn. Zulke nuances laten mensen als Wim Dankbaar altijd stelselmatig buiten beschouwing, door de verslaving aan ‘confirmation bias’, en daarom gaat het fout. Plus zich nooit afvragen of het ook anders verwoord had kunnen worden, zonder smaad.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Ruud, wat ben je toch een mierenneuker. De asielzoekers die stiekem zijn weggesluisd worden met naam en toenaam genoemd. Ali Hassan die in 1999 ook volgens het OM “hoofdverdachte” was. Faek Mustafa, die zegt dat hij getuige was van de moord en ook volgens het OM een vriend van Ali Hassan was. En Haval Ali die volgens Henk Mous bewoner was het AZC en sinds de moord uit dat AZC is verdwenen. Waarbij Henk Mous ook nog zwart op wit toegeeft dat het OM sinds 2007 op een verklaring zit dat deze Haval Ali is gevlucht OMDAT hij betrokken was bij de moord op Marianne Vaatstra. En dat een kennis van Haval dat heeft verklaard! Sterker, dat deze kennis hem nog wat poen heeft gegeven om zijn vlucht te bekostigen. Maar jij acht het mogelijk dat deze verdwijningen niets te maken hebben met de moord op Marianne? Wat is dan de reden van die verdwijningen? Niet ik zeg dat Faek getuige was van de moord op Marianne in de caravan van Wolfgang. Niet ik zeg dat Faek dit op de dag van de moord heeft verklaard aan de politie. DAT ZEGT FAEK ZELF! En zijn toenmalige boezemvriend Rida bevestigt dat Faek dit hem heeft verteld! Beiden bevestigen ook dat de Ali die het OM heeft opgepakt in Istanbul absoluut niet de Ali was die hun vriend was in het AZC. Dat zou je ook niet moeten verbazen, want naast hen bevestigen nog 20 andere getuigen, die Ali kenden, dat. Is dat niet “fit to print”? Ga je beklag voor Wolfgang doen bij Rida en Faek! Dat wil hij zelf ook! Althans dat zegt hij. Hij wil Faek en Rida aanklagen voor leugens, smaad, laster en meineed. Maar op één of andere manier heb ik een donkerbruin vermoeden dat hij het niet zo ver wil laten komen.

   • Ruud Harmsen zegt:

    > Maar jij acht het mogelijk dat deze verdwijningen niets te maken hebben
    > met de moord op Marianne?

    Dat zei ik niet. Ze kunnen er ook wel mee te maken hebben (angst voor racistische heibel onder Friese bevolking) terwijl toch de dader gewoon die boer is. Het kan, maar ik weet het niet. Jij wel, jij weet altijd alles zeker.

    > Niet ik zeg dat Faek getuige was van de moord op Marianne in de
    > caravan van Wolfgang.

    Nee, dat zegt de notoir onbetrouwbare praatjesmaker Hans Mauritz.

  • Joop zegt:

   Beste meneer Harmsen,
   Als het bij Wim Dankbaar fout gaat omdat hij de nuances die u noemt buiten beschouwing laat, zou ik het volgende willen zeggen.
   Voor het OM gaat het nog steeds “goed” omdat het OM in deze zaak enkel over de eventueel mogelijk geweest kunnen hebbende nuances, onder strikte regels zonder beeld en geluid opnames, wil praten en daarmee dus de hele maatschappij met een kluitje in het riet stuurt.
   Maar nu kan meneer Harmsen weer zeggen dat ik over het hoofd heb gezien dat het OM ook wel eens aardige en goede dingen zegt en daar heeft hij natuurlijk gelijk in maar hij kan als hij bv. het boek van Wim goed gelezen heeft toch niet zeggen dat het OM het Nederlandse volk in deze zaak ten dele niet heeft bedrogen?
   Of is de enig mogelijke nuance dat Jasper S. de moordenaar is?
   Joop

 2. ries zegt:

  Beste Wim, je zou een rechtszaak kunnen aanspannen tegen het O.M. (Leeuwarden) vooral nu duidelijk is dat je geen eerlijke behandeling te verwachten hebt.

  • Ik denk dat je in ieder geval de uitspraak af moet wachten en in hoger beroep moet gaan. Al is het maar omdat de protocollen dit van je verwachten…

   Maar ik weet niet of je de aanklacht richting OM op deze specifieke zaak gericht moet spelen, of juist in de volle breedte. Om te kijken wat je positie is voor een dergelijke zaak zou je kunnen denken aan een civiele procedure met voorlopige getuigen verhoren, a la Bart van Well.

   Ik begrijp dat het financiële aspect hierin een cruciale rol speelt, maar qua kansen heb je in de aanval volgens mij meer kans de getuigen onder ede gehoord te krijgen, dan in het huidige traject.

   Hoger beroep of niet, ze kunnen niet laten gebeuren dat de verklaringen die in Wim z’n boek staan, na volledig te zijn doodgezwegen, nu ineens onder ede vast gelegd worden.

   Een veroordeling tot celstraf zou de noodzaak het OM, of zelfs de staat, aan te klagen nog meer vergroten. Ik roep al vaker dat zonder de getuigen het voor Wim op een fiasco uit loopt. Maar mét getuigen staat Wim z’n verhaal als een huis!

   Wellicht is het een minder ingrijpende optie om Wolfgang Hebben aan te klagen, voor het doen van een valse aangifte. Op papier, ondersteund met audio, heeft Wim bijvoorbeeld al de verklaring van Thomas Vos. Hij wil dit verhaal onder ede bevestigen. Dat is een kwestie van knippen en scheren in een mum van tijd. Als je met zo’n proces de mogelijkheid kunt scheppen waarin een aantal (5) getuigen kunnen worden gehoord, is zonder twijfel de deksel van de doofpot geknald!

   Maar zonder getuigen ben ik bang dat er voor Wim 5 maanden cel in het verschiet ligt. Dus ik snap de insteek van bovenstaande analyse dan ook zeker. Niet opgeven tot je je verhaal kunt doen!

   Maar wellicht is er een alternatief pad te vinden, waarbij weerstand om getuigen te horen kan worden weggenomen?

 3. Wim Dankbaar zegt:

  Beste Robert van der Luitgaarden,

  Ik belde je net, Je zei dat het ongelegen kwam en hing op. Je zei ook niet wanneer het eventueel wel gelegen kwam om je terug te bellen.

  De reden dat ik je belde was dit interview met Marcel Vervloesem:

  Ik had al via via begrepen dat je “not amused” was met mijn volgende post:

  “Dat het lafaards zijn is nog het minste. Ze zijn ZEER schadelijk voor iedereen die wil bewijzen dat Demmink minderjarige jongens heeft misbruikt. Zoals Adele van der Plas. Robert van de Luitgaarden, Bart van Well en Yvonne Keuls. Allemaal knuffelend op de foto met Marcel Vervloesem.”

  Beste Robert, Je begrijpt het of je begrijpt het niet, maar ik wil je slechts waarschuwen dat je huidige knuffelassociatie met Vervloesem zeer slecht zal uitpakken voor jou en Bart van Well.

  Dit zeg ik in je eigen belang. Omdat ik het goed met je voor heb. En ook met Bart van Well. Ik geloof namelijk best dat jullie beiden slachtoffers zijn van misbruik door pedo’s. Jouw boek heet Weggejorist.

  Dat is een verwijzing naar Joris Demmink. En ook Bart claimt dat hij misbruikt is door Joris Demmink. Sinds kort komen er allerlei berichten dat jullie het zo goed kunnen vinden met Marcel Vervloesem, tot en met foto’s en interviews aan toe. Ik weet niet hoe intelligent jullie zijn, maar je gaat wel in zee met een figuur die claimt dat hij filmbeelden van Claus en Demmink heeft, waarop te zien is dat zij minderjarigen misbruiken. Bovendien claimt hij dat hij die beelden al twintig jaar heeft.

  Vervloesem vraagt nota bene in dat interview aan jou: Ik begrijp dat u ook getuige zou willen zijn in het proces tegen Demmink! Beste Robert, Vraag je je nu helemaal niet af waarom Vervloesem niet getuige wil zijn in het proces Demmink? Hij heeft toch de beelden die voor eens en altijd bewijzen dat Demmink een pedofiel is? Hij kan toch het hele proces daarmee opblazen? Dan is het toch helemaal klaar voor jou en Bart? Bart was zo naïef om mij te bevestigen: Die beelden heeft Marcel gewoon, Wacht maar af! Ben jij ook zo goedgelovig. Robert? Deze oplichter claimt al jaren te zitten op het bewijs dat niet alleen jullie gelijk bewijst, maar ook Baybasin, die al 18 jaar in de bak zit, vrij kan pleiten. Om nog maar te zwijgen over de Turkse slachtoffers die Adele van de Plas ook vertegenwoordigt. Ben je wel helemaal goed bij hoofd, Robert? Om je met deze charlatan in te laten? Vraag anders advies aan Sonja Barend.

  Let nou maar op Robert. Deze charlatan Marcel Vervloesem gaat nooit met deze beelden komen. Ondertussen heb jij allerlei gezellige foto’s en interviews met hem gedaan. Hij misbruikt jou en Bart om zijn “reputatie” als pedobestrijder te bevestigen. En straks zeggen al jullie tegenstanders: Zie je wel? Ook dit door Vervloesem geclaimde bewijs bleek een wassen neus! Een complete drog! Dus die Robert en Bart moet je ook met een flink pak zout nemen. Joris Demmink wordt de lachende derde.

  Niet straks klagen dat ik je niet gewaarschuwd heb.

  Wim

 4. Wim Dankbaar zegt:

  Ik belde zojuist Marcel Vervloesem. Het ging als volgt:

  Marcel: Hallo?

  Wim: Hoi Marcel, ik wil even verifiëren of je weer ophangt als ik je bel, Je spreekt met Wim Dankbaar!

  Tuut, tuut, tuut……..

 5. Wim Dankbaar zegt:

  Met zulke “vijanden” als Marcel Vervloesem, heeft Demmink toch geen vrienden meer nodig? Oh , wacht! Hij kan nu Bart en Robert ook tot zijn vrienden rekenen.Demmink hoeft alleen maar via Harro Knijff te laten weten: Zie je nou wel? Deze jongens hebben geen poot om op te staan? Kom maar op met die beelden die laten zien dat ik kinderen misbruik!

  Wat een ongelooflijke zak is die Marcel Vervloesem! Wat een blamage voor Adèle en Yvonne om samen met deze charlatan op de foto te gaan! Dit was echt een hele grote fout. Zulke topvrouwen die zich associeren met zo’n bedrieger! Eeuwig zonde!

 6. Marcel Vervloesem heeft dit over zichzelf afgeroepen door de claim te maken dat hij videobeelden heeft van Claus, Demmink, een OvJ en Salomonson in compromiterende posities.

  Hij heeft de inzet op eigen initiatief torenhoog gemaakt. Dat is zijn eigen keuze. Maar niet met louter persoonlijke consequenties. De inhoud van zijn claim raakt namelijk aan ons koningshuis en onze rechtstaat, en is daardoor verbonden met alle Nederlanders. Sterker nog, de Internationale implicaties (Turkije, België, GB of bv Duitsland) zorgen ervoor dat de beelden waar hij op claimt te zitten mondiaal z’n weerslag zal hebben, dit raakt iedereen ter wereld.

  Het zijn ATOOMBOMMEN waar hij al bijna 20 jaar op claimt te zitten. Mannen onder elkaar zeggen bij zulke bizarre claims:
  Putt your money where your mouth is!

  Maar nee, het werden 4 delen, de suspense wordt echt maximaal uitgebuit! Vandaag is deel 3 verschenen. Ik kan het helaas niet zien, hij heeft me immers geblokt, dus wacht ik even op Fitalifeiten of zo… Maar nog belangrijker is…

  Is Marcel Vervloesem ook zijn belofte nagekomen om de inhoudsopgave van deel 4 te presenteren?

  Dit kan ik ook niet controleren, maar ik ga er gemakshalve van uit dat dit niet is gebeurd. Als dít wel is gebeurd durf ik er spreekwoordelijk gif op in te nemen dat de volgende te openbaren stukken niet in het lijstje zullen voorkomen:
  – Video Claus met kind
  – Video Demmink met kind
  – Video OvJ met kind
  – Video Salomonson met Ulrich 1
  – Video Salomonson met Ulrich 2

  En als, ja als, als hij het lijstje wel heeft gepresenteerd, de bovenstaande video’s incluis, kan de wereld er gif op in nemen dat Marcel Vervloesem nimmer daad bij woord zal voegen en de beelden zal openbaren.

  Alles wat hij tot nu toe heeft geproduceerd in deel 1 tot en met 3 is wellicht waardevol in de brede context, maar volledig irrelevant in het licht van bovenstaande video’s!

  Het was Marcel Vervloesem zelf die de groteske claims deed. Er is dan ook niemand anders dan hij die kan aantonen dat de Hans Mauritz 2.0 kwalificatie misplaatst is. Man wat zou ik een verontschuldiging vol lof aan hem schrijven! Een echte held zou het voor me zijn!

  Aan de andere kant neemt dat niet het criminele element weg, dat hij al die jaren op de beelden is blijven zitten!

  Nee, ik heb werkelijk nog geen enkele aanleiding kunnen vinden om enig geloof te hebben in de claims. Niets, noppes, nada.

  En weet je, ook tijdens het recente interview met Robert gaan mijn alarmbellen af als Vervloesem spreekt. Niet wanneer Robert spreekt, laat ik dat ook duidelijk maken, ook zijn verhaal is sterk, zoals met het debacle met Jaap Hoek en terug gezonden KP. Maar Marcel… Die slaat ook bij een interview als deze echt finaal de plank mis…

  Zoals dit:
  Marcel stelt een vraag en heeft het hierbij over de zaak Demmink. Dit irriteert mij al direct, omdat juist hij (het boegbeeld van een hele beweging, de man die de feiten altijd paraat heeft, al eerder een wandelende encyclopedie is genoemd) de zaken waterdicht zou moeten presenteren!

  Je zou het slordig kunnen noemen van hem, maar ik vind die eerste keer al super schadelijk voor zijn eigen reputatie, z’n geloofwaardigheid naar buiten toe. Het is namelijk NIET de zaak Demmink maar de zaak Bart van Well tegen de staat!

  Als Marcel zulke basale feiten bij de presentatie van een enorm belangrijk interview al niet correct weet te brengen, “waar zit hij er dan nog meer naast?”, is dan de vraag die hieruit volgt.

  Zeker wanneer Robert vervolgens wel spreekt over de zaak van Van Well, had dit bij hem een prikkel moeten geven van “goh, idd Marcel, scherp blijven. Het gaat niet om Demmink maar om Van Well.” Vervolgens had hij daarop zijn vraagstelling aan moeten passen.

  Maar niets daarvan, een volgende vraag heeft hij het gewoon weer over de zaak Demmink!

  WTF! Is wat ik denk denk. Doe s ff normaal joh en presenteer de zaken zoals ze zijn!

  Dit vind ik, juist voor een dergelijk persoon, echt té absurd voor woorden… Dit is gewoon een onacceptabele uitglijder, kan gewoon niet door de beugel. Weet je, ik kan er niets aan doen, maar bij dat soort gedrag beginnen mijn alarmbellen gewoon enorm hard te loeien…

  Hoe dit verhaal van Marcel Vervloesem ook uit gaat pakken, wel of geen beelden, het wordt per definitie een deceptie. Dat is het droevige aan dit verhaal. Wat dat betreft heet Vervloesem zijn geloofwaardigheid zelf in de strop gehangen en is het wachten op het moment dat hij hem zelf aantrekt…

  Blaast ie met zichzelf ook vele andere zaken op? Is het gevolg van deze farce dat andere zaken ook de nek wordt omgedraaid?

  Ik hou mn hart vast!

  • Het is te gek voor woorden, weet alleen dat het gebeurd, zou Vervloesem ingehuurd door de Demmink kunnen zijn voor veel geld om als vangnet te dienen voor komplotdenkers?
   Doordat hij schermt met wetenschap die hoogst explosief kan zijn maar uiteindelijk niets waard blijkt te zijn worden ook de zinnige theorieën onderuit gehaald.
   U kent allen wel het gezegde met stropers vang je stropers.

 7. Transparency zegt:

  Juiste analyse Wim, geen speld tussen te krijgen. Maar gelijk krijg je nooit. De rechters in deze moeten wel zo “gebrainwashed” zijn dat het m.i. ook niet altijd even gemakkelijk voor hen zal zijn om juist niet die vragen te stellen die in deze juist heel logisch zijn. De juiste vragen niet stellen verdient continue alle aandacht en de antwoorden die jij geeft kunnen hen van die aandacht afleiden, wat eventueel dodelijk kan zijn in het vervolg. Tot nu toe vervullen de rechters die rol “foutloos” voor hun meesters. Zoals je stelt, de leugens worden volledig aantoonbaar gemaakt als je je getuigen mag laten horen onder ede. Dat zal dus nooit gebeuren en er zal wel weer een nieuwe juridische list verzonnen worden om je daarvan te weerhouden. Dat is m.i. ook de reden waarom het nooit is toegestaan om video opnames toe te laten in de rechtzaal, of wil je dat zelf niet? In mijn ogen zeker de moeite waard, dan kunnen je volgers je eventueel ook aan de hand van de echte zitting tips geven over hoe nu verder, of wat zij specifiek hebben waargenomen. Nu moeten we allemaal afgaan op jouw weergave en analyse, die zeker zo objectief mogelijk opgeschreven zal zijn. Maar ook jij bent partij, dus enige subjectiviteit in je verhaal zal er zeker ingeslopen zijn!!

  • Al was er maar audio geweest… jammer dat er nu niets is… ik vond de audio van Steringa z’n optreden tijdens zijn rechtszaak ook boekdelen spreken… wellicht een goed idee voor de volgende sessie…

 8. Akky van der Veer zegt:

  http://www.nujij.nl/algemeen/demmink-niet-vervolgd-om-kindermisbruik.36440652.lynkx
  NU is het tijd dat Marcel Vervloesem met de beelden komt!

 9. ries zegt:

  Beetje off topic…. Bron: de Telegraaf
  OM wil afzien van vervolging Joris Demmink
  44 min geleden
  ROTTERDAM – Het Openbaar Ministerie (OM) wil afzien van verdere vervolging voor kindermisbruik van oud-topman van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Joris Demmink. Behalve eerder gedane aangiften heeft het onderzoek hiernaar geen bewijs opgeleverd, aldus het OM.
  Het onderzoek werd gedaan nadat het gerechtshof in februari 2014 opdracht voor de vervolging had gegeven. Het OM deed onderzoek naar de betrokkenheid van Demmink bij de verkrachting in de jaren 1995-1997 van twee – destijds – minderjarige jongens in Turkije.

  Tegelijkertijd met dit strafrechtelijk onderzoek is een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek ingesteld, waarbij de Rijksrecherche alle signalen van seksueel misbruik door Demmink heeft onderzocht. Uit dat onderzoek is geen enkel vermoeden van strafbaar handelen door Demmink gebleken.

  Deze pedo is weer eens off the hook!

  • Als het OM Demmink niet zou vervolgen, zou Marcel Vervloesem ingrijpen en de beelden openbaren. Nu is het slechts wachten op onze Messias… Als we met z’n allen geloof houden dat hij daad bij het woord zal voegen, komt het uiteindelijk allemaal goed… (kuch)

 10. Akky van der Veer zegt:

  Heb een bericht op zijn Facebook geplaatst en hoop nog steeds dat Marcel zijn woord houdt

 11. Wim Dankbaar zegt:

  Oplichting in beeld en geluid:

  Vanaf 23:53: Maar ik zeg het: Als Nederland het proces Demmink dichtgooit, dan zal werkgroep Morkhoven het opengooien. En dat zal het verschil zijn.

  En dan komen ook die banden vrij! Marcel liegt sowieso niet. Joris Demmink staat op banden. De anderen staan op banden. Dus Nederland, bereid je voor op een rel!

 12. Ik kom niet meer bij. Hoi Marcel, ik bel om te kijken of je weer ophangt. Tuuttuuttuut

 13. dennis zegt:

  de Fa. Morkhoven heeft wel een leuk ideetje geopperd: https://www.facebook.com/marcel.vervloesem?fref=ts

 14. Wim Dankbaar zegt:

  Net weer met Marcel Vervloesem gebeld. Hij hing deze keer niet op.

  Nee, hij bevestigde desgevraagd nog steeds dat hij beelden had van Claus en Demmink die kinderen misbruiken. “Ja dat klopt!” Op de vraag waarom hij deze beelden nog steeds niet naar buiten had gebracht ondanks dat het Demmink proces nu door Nederland gesloten was, liet hij mij weten dat de zaak was voorgebracht aan “Straatsburg”. Oftewel het Europees Parlement.Zou Marcel de beelden aan Straatsburg wel hebben overgedragen?

  Nou, ik ben benieuwd.Marcel! Ik wacht af. Ja, Wim, doe dat! Groetjes!

  • Transparency zegt:

   Schijnt inderdaad dat Vervloesem een fantast is, die zijn eigen leugens gelooft! Enfin, wellicht kan iemand mij uitleggen waar Vervloesem denkt zijn voordeel te kunnen behalen nu de weg openligt naar het Europese hof, zoals hij stelt???? Wellicht om de fictie in stand te houden!!!

 15. Als je de kop van dit AD artikel leest zou je in gaan denken dat Marcel wel een punt heeft…

  “Misbruikzaak tegen Joris Demmink nog niet ten einde”

  Ook als je verder gaat lezen, zou het bijna erop gaan lijken dat Marcel in z’n recht staat… Maar het venijn zit toch echt in de staart!

  “De uiteindelijke beslissing over het al dan niet vervolgen van Demmink is nu dan ook aan het gerechtshof in Den Haag. De verwachting is dat dit zeker nog enkele maanden zal duren.

  Procedure
  Het gerechtshof kan grofweg op twee manieren reageren: of het staat het OM toe om de zaak te seponeren, waarna de vervolging staakt. Of het stelt dat de zaak alsnog voor de rechter moet worden gebracht, al dan niet na extra onderzoek. Dat kan als het bijvoorbeeld meent dat er wel degelijk iets van bewijs in het dossier zit of kan komen en het aan de rechter is om daar over te oordelen.

  Rechtszaak
  Als het gerechtshof het OM dwingt om een rechtszaak te beginnen, dan is de verwachting dat de officier van justitie om een vrijspraak zal vragen. Dit omdat de aanklager zelf immers de overtuiging niet heeft dat Demmink iets heeft misdaan. Als de rechtbank vervolgens tot een vrijspraak komt, zal de weg naar een hoger beroep afgesneden zijn. De verdachte en de aanklager zullen dan immers allebei geen belang hebben bij een gang naar de hogere rechter. Dan stopt de zaak tegen Demmink.
  Alleen het opduiken van nieuw bewijs (een novum) kan een zaak weer nieuw leven in blazen.

  http://www.ad.nl/nieuws/misbruikzaak-tegen-joris-demmink-nog-niet-ten-einde~a57c36d2/

  Marcel “Novum” Vervloesem lijkt me een prima naam…😉

 16. Drentse Fryske zegt:

  Met verontschuldiging aan Dennis, dat ik hierbij ‘vóór hem de vraag tot inplakken fb-bericht invul’.
  ——————————————————————————————————————————-

  Bericht Morkhoven

  O.M. wil Demmink niet meer vervolgen .
  Weg naar het Europees Hof komt open te liggen .

  Zij die dachten dat Morkhoven sliep en gewoonweg bleef toekijken hebben zich ernstig vergist. Morkhoven sleutelde al maanden aan de formule om de slachtoffers op het gepaste moment naar het Europees Hof te loodsen .
  Morkhoven had immers het scenario van het O.M. al voorzien en er zich op voorbereid. Het was enkel afwachten tot het O.M. de lang verwachte fout zou maken .
  Gezien het O.M. reeds een beslissing nam en dit in de media is verspreid heeft het zich in een moeilijke positie geplaatst.Het Europees Verdrag dat door Nederland is erkend garandeerd immers een eerlijk proces.
  Door reeds een beslissing te nemen dit nog voor de getuigen verhoren zijn afgerond is een teken dat het niet om een eerlijk proces betreft. Dit wordt verzwaard door het feit dat Demmink topfiguur binnen Justitie was en minstens de schijn is opgewekt dat hij omwillle van zijn status een voorkeursbehandeling geniet door hem buiten vervolging te stellen, nog voor het juridisch geschil is afgerond. Daarboven op is er de Turkse kwestie waarbij men weigerde om het dossier aan Nederland over te dragen zodat de rechtsgang is belemmerd en de tenlaste gelegde feiten die tevens door de Demmink getuigen worden aangehaald , door onwil en gebrek van de Nederlandse staat niet kunnen worden voorgelegd aan de zetelende Magistratuur.
  Om gebruik te kunnen maken van het Europees Recht moeten de slachtoffers eerst alle middelen in eigen land hebben aangewend. De weg naar het Europees Hof komt steeds sneller nabij. Of Morkhoven op die procedure wacht om het materiaal over te hevelen wil het nog niet kwijt. Er wordt gewerkt aldus de Werkgroep. De strijd rond Demmink is nog maar pas begonnen.

 17. Wim Dankbaar zegt:

  Er zijn nog twee Turkse documenten.

  http://www.hethaagsecomplot.nl/

  Daar vind je het document waarin Demmink als verdacht wordt aangemerkt door een Turkse OVJ.

  Deze OvJ heeft de authenticiteit van het document aan Wim van de Pol niet betwist. Lees onderstaand artikel:

  http://www.crimesite.nl/minister-misleidde-kamer-over-demmink/

  In Istanbul
  Benieuwd naar een reactie van Altay reisde ik in juni voor KRO Brandpunt met een kopie van het document naar Istanbul. In het enorme paleis van justitie, gelegen in een buitenwijk, bezocht ik met een tolk het zwaar bewaakte parket van het Openbaar Ministerie en werd ontvangen door Selim Altay in zijn kamer. Een Turkse vlag prijkte in de hoek en het portret van Atatürk keek toe. Toen ik aan Altay het document en zijn handtekening eronder toonde glimlachte hij vriendelijk. ‘Ik geef geen enkel commentaar hierop’, zei hij. Ook op de vraag of het zijn handtekening betrof wilde hij niets zeggen. ‘Ik verwijs u naar mijn hoofdofficier’, zei hij. Maar ook herhaalde verzoeken om commentaar van zijn meerderen waren vergeefs. Opvallend wel is dat Selim Altay, de authenticiteit van het document met zijn handtekening op geen enkele wijze betwistte. Dat deden evenmin zijn meerderen Istanbul, noch desgevraagd de Turkse ambassade in Nederland.
  Echt
  In een reactie erkent het ministerie van Justitie dat het document echt is. Justitie heeft meer informatie opgevraagd uit Turkije, maar die niet ontvangen. Volgens een woordvoerder van Minister Opstelten staat daarom nog niet vast of Demmink wel echt in Turkije was.

  Er is ook een document dat hij bij een sexparty in Bodrum is aangehouden. Zie die bladzijden die ik je stuurde uit de Demmink Doofpot.

  Uit het persbericht:

  Volgens het OM heeft het onderzoek geen bewijs opgeleverd voor betrokkenheid van Demmink bij de beweerde verkrachtingen. Demmink had de in de aangifte genoemde feiten nooit kunnen plegen omdat hij tussen 1995 en 1997 nooit meerdere dagen achtereen in Turkije was.

  (Bron NOS)

  De belangrijkste bevinding van zowel de rechter-commissaris als de Rijksrecherche is dat Demmink in de jaren 1995, 1996 en 1997 niet meerdere dagen achter elkaar in Turkije is geweest. Op basis van alle onderzoeksgegevens trekt het OM de conclusie dat Demmink ‘de feiten waarvan aangifte is gedaan niet heeft gepleegd’.

  Bron:

  http://www.advocatie.nl/om-ziet-af-van-vervolging-joris-demmink-voor-kindermisbruik

  De echtheid van de Turkse documenten wordt ook door het OM niet betwist en zelf bevestigd! In dat licht is het een veel relevantere vraag hoe het OM tot bovenstaande conclusie kan komen als het op Turkse documenten zit die het tegendeel bewijzen! En waarom die documenten in het persbericht volledig worden genegeerd.

  Daarnaast wordt in het persbericht gesuggereerd dat Demmink in de betreffende periode WEL in Turkije is geweest. Alleen “niet meerdere dagen achter elkaar” !!!!??? Waar hebben we het dan over ? Een tussenlanding? Een dagretour? Vier uur heen en vier uur terug? Twee uur van tevoren aanwezig zijn voor internationale vluchten. Dan zit je al op 12 uur reistijd in een dag. Knap hoor! Zegt het OM hier nu in feite dat Demmink in elk geval MEINEED heeft gepleegd toen hij onder ede bevestigde dat hij sinds 1986 geen voet op Turkse bodem heeft gezet?

 18. Morkhoven heeft echt geen idee waar het over gaat. Dit is mij al eerder opgevallen. Op Facebook is geen enkele vraag mogelijk want zij voelen de bui al hangen. Wat is er aan de hand? Het niet vervolgen Demmink gaat over de Turkse zaak van de twee jongetjes. Het onderzoek is weliswaar breder getrokken maar dit is waar het om gaat. Morkhoven kent deze slachtoffers niet en is geen partij in deze zaak. Ondanks herhaaldelijke beloftes is het bewijsmateriaal in de vorm van beeld nooit door Morkhoven overgedragen aan de advocaat in deze zaak, mevrouw van der Plas. Dat Morkhoven nu dit bericht naar buiten brengt is totale onzin. Misschien dat Morkhoven met Bart van Well naar het Europese hof kan gaan maar ook dat betwijfel ik om die zaak geen strafrechtelijk zaak is maar louter een getuigenverhoor om te kijken of een letselschadezaak voor Bart van Well uberhaupt zin heeft. Zonder de bewijzen heeft dat natuurlijk geen zin. Bart heeft namelijk ook de banden van Morkhoven nooit gezien. Kortom, wat een kolder bericht van Morkhoven! Het was handig geweest als met deze actie iedereen weer voor de komende vijf jaar stil zou zijn want zo lang kan een zaak voor het Europese hof duren. Helaas pindakaas.

 19. Wim Dankbaar zegt:

  Mooie woorden op papier!

  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/07/01/democratie-en-eerlijk-proces-krijgen-prominentere-plek-in-grondwet

  Democratie en eerlijk proces krijgen prominentere plek in Grondwet
  Nieuwsbericht | 01-07-2016 | 15:45

  De Grondwet, waar de grondrechten van burgers en de staatsinrichting van Nederland in is vastgelegd, wordt aangepast. Vóór artikel 1 zal komen te staan: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’ Ook het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen. In de huidige Grondwet staat dit uitgangspunt niet in algemene zin en expliciet opgenomen, al is het wel uitgangspunt voor wetgeving en praktijk. De Rijksministerraad heeft besloten deze Grondwetswijzigingen naar de Tweede Kamer te sturen.

  Het kabinet geeft hiermee in beide gevallen uitvoering aan de wens van de Eerste Kamer naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Grondwet. De algemene bepaling geeft de contouren aan voor het lezen en begrijpen van de Grondwet. Ook veel andere landen verwijzen expliciet naar de drieslag democratie, rechtsstaat en grondrechten.

  Het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet moet de individuele rechtsbescherming van de burger op grondwettelijk niveau garanderen. Aan artikel 17 wordt toegevoegd: “Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn van een onafhankelijke en onpartijdige rechter.” Hoewel dit recht stevig verankerd is in de Nederlandse wetgeving en rechtspraktijk is expliciete opneming van dit grondrecht in de Grondwet van belang omdat de Grondwet het juridisch-staatkundig basisdocument is en een waarborgfunctie heeft.

  • “Ook het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen. In de huidige Grondwet staat dit uitgangspunt niet in algemene zin en expliciet opgenomen, al is het wel uitgangspunt voor wetgeving en praktijk.”

   Dus als men niet slaagt het uitgangspunt te halen, dan zit je opgescheept met een afhankelijke en/of partijdige rechter, en geen letter in de huidige wet die je beschermt tegen dit oneerlijke proces?

   Lees ik dat goed?

 20. Pingback: Voor Marianne en Maaike | Vuur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s