Verdediging smaadzaak (3)

Uit de dagvaarding begrijp ik dat de heer Hebben de (kluis)verklaringen  wenst te ontzenuwen en wil weten wie deze verklaarders zijn, om hen eventueel ook in rechte te betrekken wegens smaad.  Welnu, wie het zijn, zou hij allang moeten weten omdat ik in mijn nieuwe boek, alsook in mijn politieverklaring vertel wie het zijn. Wat de heer Hebben wil, wil ik ook. Daarom is het zowel in zijn belang als in mijn belang om minimaal Faek en Rida onder ede te horen als getuigen, teneinde vast te stellen wat er nu wel of niet waar is met betrekking tot hun verklaringen. Het is verder opportuun om dit gelijktijdig te doen met een getuigenverhoor van de heer Mauritz, omdat hij immers stelt dat de verklaringen aan hem persoonlijk zijn gedaan en zelfs onder ede bij notarissen zijn gedeponeerd.

Wat de heer Mauritz betreft, stelt hij ook dat hij geen toestemming heeft gegeven om het persbericht over Wolfgang op mijn website te plaatsen.  Dit is pertinent onjuist. Een slappe poging om zijn verantwoordelijkheid te ontduiken. Zoals de advocaat van Hebben al aangeeft, was het nu juist Mauritz die het persbericht ter wederhoor aan Wolfgang  heeft voorgelegd met de aankondiging dat het bericht geplaatst zal worden.  Hij is dus net zo verantwoordelijk voor het plaatsen van het persbericht, ondanks dat het bericht door mij is geplaatst. Maar los daarvan heb ik schriftelijk akkoord gekregen van Mauritz om het persbericht om mijn site te plaatsen (produktie 8) .

Voorts zie ik in de dagvaarding dat Hebben zich beklaagd over alle ellende die over hem is heen gekomen vanwege de (publieke) verdenkingen jegens hem in de Vaatstra zaak. Maar het leeuwendeel van die ellende is natuurlijk niet aan mij toe te rekenen. Ik ben mij pas sinds 2010 met de zaak gaan bemoeien, terwijl die verdenkingen al dateren vanaf de moord in 1999. Het artikel in de Leeuwarder Courant “Wolfgang Hebben wil af van de praatjes” dateert al uit 2002. Ook Maaike Terpstra , de moeder van Marianne, schreef in haar dagboek in 2001 al over de verdenkingen naar Wolfgang en zijn vriend Ludger Dill (produktie 9).

Ook hier werd al in 2001 door de moeder van Marianne Vaatstra de relatie tussen Hebben en Dill beschreven. Deze berichten zijn allerminst uit de lucht gegrepen.

De klaagzang van Hebben dat een zoon zijn achternaam heeft veranderd vanwege deze verdenkingen dateert ook van voor 2010. Daar heb ik dus niets mee te maken. Aan Mauritz en mij heeft hij zelfs verteld dat zijn “kinderen” (meervoud) hun naam hadden veranderd. Opmerkelijk is dat Wolfgang kennelijk zijn eigen kinderen, die hem toch goed moeten kennen, niet heeft kunnen overtuigen van zijn onschuld.

Ook is het opmerkelijk dat Hebben in de dagvaarding en zijn aangifte bij de politie nadrukkelijk stelt Ali Hassan, Faek Mustafa en Ludger Dill niet te kennen en nooit heeft ontmoet:

Ik heb diverse getuigen die iets heel anders verklaren. Zo’n getuige is bijvoorbeeld Thomas Vos, die door Wolfgang zelf wordt opgevoerd als getuige a décharge:

Thomas Vos heeft tegenover mij echter verklaard dat Ludger Dill zeer goed bevriend was met Wolfgang en zelfs een tijd bij hem inwoonde.  Daarnaast dat Wolfgang uitgebreide contacten met asielzoekers had, alsmede dat Marianne Vaatstra bij hem over de vloer kwam (produktie 10).  Ik zal de rechtbank dan ook vragen, conform de wens van Wolfgang zelf, om Thomas Vos  als getuige te horen.

Datzelfde  geldt voor Isabella die meermaals heeft verklaard dat Faek en Ali kind aan huis waren bij Wolfgang (produktie 11).

Bovendien heeft Wolfgang aantoonbaar tegenstrijdige uitspraken gedaan over zijn alibi. Overigens beweer ik dit al jaren in het publieke domein, via mijn weblog Rechtiskrom, en ik kan bewijzen dat de heer Hebben hiervan op de hoogte is. Derhalve is het duidelijk dat Hebben veel te laat is met aangifte van smaad en eigenlijk onontvankelijk verklaard zou moeten worden. Een smaadaangifte moet immers binnen 3 maanden na constatering van de feiten gedaan worden. Op 31 januari 2011 dreigt Hebben op het internetforum Waldnet al met aangifte van smaad:

Hij vertelt hier naar mijn inzicht twee onwaarheden:  1) dat hij Ludger Dill niet kent, en 2) dat hij tijdens de moord in Duitsland was. Voor 1) zijn voldoende getuiges voorhanden onder andere Isabella W. en Thomas Vos. Leugen 2) bevestigt hijzelf door in een krantenartikel van 2002 te zeggen dat hij de dag na de moord pas naar Duitsland ging. Ik heb dit op het Waldnet forum toen ook gemeld:

 

Al met al heeft Hebben naar mijn overtuiging onder meer in zijn aangifte, maar ook tegen mij en Mauritz persoonlijk, de volgende onwaarheden verteld:

– Dat hij Ludger Dill niet kende.

– Dat hij Faek en Ali niet kende.

– Dat hij Marianne niet kende.

– Dat de oorzaak van de brand in zijn caravan kortsluiting was.

– Dat hij pas een jaar na de moord zijn auto naar de sloop heeft gebracht.

Mochten dit onwaarheden zijn, dan heeft de heer Hebben in feite een valse aangifte gedaan. Ik neem aan dat de heer Hebben aanwezig zal zijn op de zitting(en). Zo niet, dan wens ik hem ook als getuige op te roepen om vast te stellen of hij bovenstaande beweringen onder ede gestand wil doen. Het is natuurlijk bij voorbaat al onlogisch dat hij Ludger Dill niet kende. Beiden zijn Duitsers, beiden woonden al jaren in de dunbevolkte gemeente Kollumerland, nota bene op camping de Poelplaats, en Ludger Dill heeft begin jaren 90 getracht de camping te kopen, de camping waar Hebben zijn standplaats had. Het moet wel Spartaans toeval zijn dat de heren elkaar nooit hebben ontmoet, zoals Hebben beweert.

Tot slot nog iets over de afgebrande caravan van Hebben. Aanvankelijk meldde Justitie dat de brand was veroorzaakt door een verfbrander. Dit was onmogelijk omdat de brand midden in de nacht was. Schilderen doe je doorgaans niet ’s nachts. Later werd “kortsluiting” als de oorzaak genoemd. Ook kortsluiting midden in de nacht in een leegstaande onbewoonde caravan waar geen electriciteit wordt gebruikt,  is zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk, zo hebben deskundigen van de brandweer mij verteld. Daarbij komt dat aanvankelijk door de AZC directeur Louis Uijl tegenover Isabella W. werd ontkend dat het om de caravan van Hebben ging. Ook hier lijkt sprake te zijn van een manipulerende hand van Justitie.  Tesamen met het complex van overige feiten, is het waarschijnlijker dat de brand is aangestoken, ook al omdat vele uitspraken van Justitie in deze zaak onbetrouwbaar zijn gebleken.

Ook de moeder van Marianne Vaatstra had hier in het jaar 2000 al haar bedenkingen bij. Zij schreef in haar dagboek: (………………………..)

Alle informatie ten aanzien van Hebben en Dill is destijds door Maaike Terpstra aan de recherche verstrekt. Haar hele dagboek, dat één grote klaagzang is over het in haar ogen slechte en oneerlijke onderzoek, heeft zij aan de recherche meegegeven. Niettemin zijn Hebben en Dill nooit als verdachte aangemerkt of als zodanig verhoord of onderzocht, ondanks alle belastende informatie, nota bene van de moeder van het slachtoffer. De recherche liep er met een grote boog omheen. Een aantal rechecheurs hebben haar uit frustratie gezegd: “Wij weten wel waar we moeten zoeken, maar we mogen niet van hogerhand.” Echter, als het waar is dat Justitie de ware toedracht al op de dag van de moord van Faek  Mustafa de ware toedracht heeft vernomen, en die ware toedracht niet bekend mocht worden, dan is deze handelwijze van Justitie goed verklaarbaar. Dan is het ook verklaarbaar waarom Hebben thans in de positie mag verkeren om mij aan te klagen voor smaad. 

Jurisprudentie

Een zeer recente uitspraak is die over hoogleraar Mirjam van Reisen, vrijgesproken van smaad tegen  Meseret Bahlbi uit Eritrea, die zij schildert als een spil van de inlichtingendienst van Eritrea.

De rechter sprak haar vrij omdat volgens de rechter de uitspraak valt onder het in de grondwet vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Zij moet zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken.

“Eritrea-expert niet schuldig aan smaad

Hoogleraar Mirjam van Reisen heeft niet onrechtmatig gehandeld door de ex-voorzitter van de Eritrese beweging YPFDJ in een interview te typeren als ‘spil van de inlichtingendienst van Eritrea waarvan het centrum in Nederland is’. Dit bepaalde de rechtbank van Amsterdam woensdag.”

Bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/eritrea-expert-niet-schuldig-aan-smaad~a4242340/

Een relevante jurisprudentie is ook de zaak van Demmink tegen het Algemeen Dagblad:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:10259

In de samenvatting was de rechtbank het volgende van oordeel:

“De rechtbank is van oordeel dat de inkleding van de gewraakte artikelen de toets der kritiek kan doorstaan, dat de journalist die de betreffende artikelen heeft geschreven en het AD voldoende zorgvuldig onderzoek hebben gedaan, dat er voor de gewraakte artikelen voldoende fundament bestond in de vorm van serieus te nemen aanwijzingen en bronnen die de geuite beschuldigingen konden (en kunnen) dragen, dat in voldoende mate de gelegenheid tot wederhoor is geboden en dat de belangen van het AD bij publicatie over het betreffende onderwerp van maatschappelijk belang zwaarder moeten wegen dan het belang van eiser bij het achterwege laten daarvan.”

Ik ben van mening dat in deze zaak hetzelfde van toepasssing is. We hebben eiser uitgebreid de kans op wederhoor geboden, zowel in persoonlijke gesprekken als schriftelijk per email. Volgens de heer Mauritz zou Hebben zijn betrokkenheid bij de moord hebben erkend. Daar waar de heer Hebben de stellingen heeft trachten te weerleggen, bijvoorbeeld met de bewering dat hij Ludger, Dill, Faek, Ali en Marianne nooit heeft gekend, zijn auto niet direct na de moord heeft laten vernietigen, bleken dit volgens andere bronnen onwaarheden te zijn. Zowel  het weerwoord van Hebben als de verklaringen die daartegenover staan, zijn door ons gepubliceerd op een evenwichtige manier, zodat de lezer zelf tot een oordeel kan komen.

4.4.

Het AD betwist zowel de onrechtmatigheid van de gewraakte publicaties als de gestelde daaruit voortvloeiende schade. Het standpunt van het AD komt erop neer dat de beschuldigingen die in de gewraakte publicaties besloten liggen voldoende steun vinden in de feiten en dat de publicatie van de gewraakte artikelen is geschied na een zorgvuldige afweging, waarbij zowel de persoonlijke belangen van [eiser] als het publieke belang zijn betrokken en ook hoor en wederhoor is toegepast.”

Ook in deze zaak vinden de gewraakte publicaties voldoende steun in de feiten. Ook hier is zorgvuldige afweging toegepast. Ook hier is meermaals wederhoor toegepast. Onderstaande email van Mauritz aan Hebben is slechts één van de voorbeelden:

From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Sent: maandag 7 oktober 2013 21:50
To: whebben
Subject: Getuige I, waarheid of praatjesmakerij

Wolfgang,

Klik op de link hieronder voor het gesprek met getuige I. Als je het niet kunt verstaan dan kun je in het beeld de tekst lezen wat de getuige zegt. Wij willen het verhaal van deze getuige ontkrachten. Kun je ons helpen en aangeven waar zij onwaarheden vertelt?

Maak je niet druk om het gesprek van vanavond. Wij hebben de beste bedoelingen. We beschuldigen je nergens van. Van belang is dat we ook zaken uitsluiten, onder andere  dat jij er iets  mee te maken zou hebben. Zo kunnen wij in het boek nogmaals duidelijk maken dat alle praatjes over jou geen enkele grond hebben en niet waar zijn. Via ons kun je jezelf wel degelijk verdedigen tegen praatjes.

Dit is de link :

http://www.youtube.com/watch?v=qAi0fz5P0eI

Ik bel je morgen graag even om van je te horen waar en wat de getuige aantoonbaar liegt

Voor straks wel te rusten.

Hans

 

Op deze email is niets door Hebben weersproken of weerlegd. Hetzelfde geldt voor onderstaande email:
From: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis

Sent: Thursday, January 2, 2014 4:05 PM

To: whebben

Subject: Deel II > VERTROUWELIJK

 

Wolfgang,

Ik geloof niet dat je het helemaal begrijpt.

Los van al je leugens tot nu toe weten we via een getuige van de moord hoe het gegaan is en wie er verantwoordelijk zijn. Zoals eerder gezegd weet ik wat jij weet en dat wilde ik alleen uit jouw mond horen zoals de laatste keer bij je thuis. Als derde bron, maar niet perse noodzakelijk.

Ik had je een eenvoudige deal voorgesteld waar we allebei ‘wijzer’ van zouden worden. Simpeler kon het niet. De laatste keer dat ik bij je was wilde je ‘er nog over nadenken’.

Het gaat al helemaal niet meer om jouw leugens. Hoewel, jij noemt het ‘praatjes’ maar dat zijn het niet. Het is door ons inmiddels bewezen. Als 3 mensen, die elkaar niet kennen en elkaar nooit gesproken hebben, los van elkaar hetzelfde bevestigen dat – bijvoorbeeld –  Ali en Feik vaak bij jou kwamen en jij stelt bij voortduring dat zulks nooit het geval is geweest dan is dat verder zo klaar als een klontje. En dan hebben we het nog maar over één feit ten opzichte van een geheel feitencomplex.

Nogmaals, het ging al niet meer om jou leugens. Door de thans voor handen zijnde kluisverklaring van een bij de moord betrokkene weten we nu wat er gebeurd is. Punt.

Je zei in het telefonisch onderhoud van zojuist dat je ons voor smaad en laster zou aanklagen. Je had je advocaat al gebeld begreep ik. Da’s prima, maar als het boek straks is verschenen zal jouw advocaat (ook hij zal j vertellen dat je verweer kansloos is) je toch echt afraden nog verder in de stront te roeren. Neem dat maar aan. Je liet weten dat de kwaliteit van jouw getuigen meer gewicht in de schaal zouden leggen dan de onze. Dat is onmogelijk gezien de hoeveelheid waarover wij beschikken. Bovendien, de mensen die jij als getuige ziet verklaren juist aan ons het tegenovergestelde van wat jij beweert . Bijvoorbeeld: Je zou Thomas Vos en Grietje er wel eens bij roepen, zei je twee maanden geleden. Nou, ik ben bij Thomas geweest. Heb hem meerdere malen gesproken. Hij verklaart op alle punten wat we al van anderen wisten en wat haaks staat op jouw beweringen. Nee, met zulke getuigen ga jij een smaad – of lasterzaak zeker winnen……

Beste man toch, denk je nou werkelijk dat je met een stelletje idioten te doen heb.

Let wel, ik mail je dit ook in het kader van hoor en wederhoor zoals ik dat wettelijk verplicht ben.  Reageer je verder niet meer (je gooide de haak er op), prima, in dat geval publiceer ik dat je niets hebt weerlegd en niets hebt weersproken behalve dan de ontkenningen tijdens het laatste gesprek.

Het spijt me dat het  dan toch zo is gelopen. Je had jezelf heel wat kunnen besparen.

Ik zal om het zo objectief mogelijk te houden jouw reacties minutieus weergeven. Dit laat echter onverlet dat jou rol voor de lezer wel heel duidelijk zal worden. Het is niet anders.

Ik zal ook melden dat je de haak er op gooit als het te moeilijk wordt….. Dat je dan begint te schelden en de aandacht probeer af te leiden door te klagen over de roddels in Dokkum ten tijde van je toenmalige Videotheek. Iets wat geheel los staat van de moord op Marianne. Vreemd.

Ik begreep van je dat je mijn mailtje nog niet helemaal had gelezen. Mocht dat wel het geval zijn en wil je er toch nog op reageren dan ben je welkom. Mijn nummer is bij je bekend. In het andere geval is het mij ook prima.

Hans Mauritz

Van belang is ook dat Hebben reeds op 7 oktober 2013 en 2 januari 2014, de data van deze emails, wist dat er een boek aankwam waarin de gewraakte publicaties het licht zouden zien. Niettemin heeft Hebben gewacht tot 17 juli 2014 met een aangifte, ruim 3 maanden na de wettelijke termijn waarbinnen smaad na constatering dient aangegeven te worden.
(wordt vervolgd in laatste deel 4)

 

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

De doofpotters

Wie onze rechtsstaat wil behoeden voor verder verval en gebruik wil maken van dit aanbod om de waarheid over dit misdadige overheidsbedrog te verspreiden zolang het nog kan en mag, maakt 50 euro over op rekening NL06INGB0688160883 ten name van W. J. Dankbaar, Overveen, met als omschrijving: 8 boeken.

Zo hoeft u voorlopig niet na te denken over wat voor cadeautje u bij de volgende gelegenheid moet geven.  Een cadeau dat u voor slechts een kwart van de winkelwaarde koopt en bovendien een algemeen maatschappelijk belang dient. U mag er ook minder bestellen. Dan is elk boek 6 euro, maar er komt nog 4 euro in totaal aan verzendkosten bij.

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

9 reacties op Verdediging smaadzaak (3)

 1. hansjohn zegt:

  Wim, je schrijft:
  “Niettemin zijn Hebben en Dill nooit als verdachte aangemerkt of als zodanig verhoord of onderzocht, ondanks alle belastende informatie, nota bene van de moeder van het slachtoffer. De recherche liep er met een grote boog omheen.”

  https://www.om.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@60378/opnieuw-dna-testen/
  Opnieuw DNA-testen in zaak-Vaatstra

  30 december 2003
  Het OM in Leeuwarden heeft in verband met de zaak-Vaatstra DNA-materiaal afgenomen bij twee Duitsers. Ze hebben niks met het misdrijf te maken, zo is gebleken. Het sporenmateriaal van de dader komt niet overeen met dat van de mannen, maakte een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden dinsdag bekend.
  Volgens het OM stonden de Duitsers al lange tijd op de lijst met personen “die mogelijk interessante informatie hebben”. De mannen waren tijdens de moord op Marianne Vaatstra in de nacht na
  Koninginnedag in 1999 in de buurt. Of de mannen inderdaad belangrijke informatie voor het onderzoek hebben, wil het OM niet zeggen.

  • Wim Dankbaar zegt:

   Het klopt wat ik zeg, Hebben is nooit als verdachte aangemerkt, hij heeft zelf aangeboden DNA af te staan. Of Dill ooit verdachte is geweest, weet ik niet. De vraag is ook hij de andere Duitser was, maar ik neem aan van wel. Ook hij kon veilig DNA afstaan in de wetenschap dat het sperma niet van hem was.

   Wim

 2. Cor. K. Burger zegt:

  De vraag die mij nu vooral bezig houdt is waarom Wolfgang Hebben het aandurft een smaadzaak tegen Wim Dankbaar te beginnen? Zoals het hier allemaal wordt gesteld lijkt het mij bij voorbaat een verloren zaak voor de Duitser. Zodra er getuigen opgeroepen gaan worden, wat Wim Dankbaar dan ook al heel erg lang wil, fungeert dat als breekijzer om de loden deksel op te gaan tillen. Speelt er wellicht toch iets geheel anders op de achtergrond of is het pure overmoed dan wel dommigheid van Hebben? Of is de werkelijkheid toch anders dan Wim Dankbaar schetst waardoor Hebben het aandurft? Mag de Duitser dit allemaal doen onder regie van het OM die al bepaalde troeven heeft waardoor ze weten dat hij het er goed vanaf zal brengen? Hoe zie jij deze move van Herr Hebben Wim?

 3. hansjohn zegt:

  De youtubelink is privé, deze is niet te beluisteren. Is dat het gesprek met Thomas ?

  Je schrijft: “Niettemin heeft Hebben gewacht tot 17 juli 2014 met een aangifte, ruim 3 maanden na de wettelijke termijn waarbinnen smaad na constatering dient aangegeven te worden.”

  En jij kreeg eind vorig jaar (2015) een dagvaarding?

 4. hansjohn zegt:

  Wat betreft het te laat aangifte doen; het is niet binnen 3 maanden van het eerste artikel dat jij schreef, dat niet. Maar er wordt nog steeds over Wolfgang Hebben geschreven. In principe (je weet niet hoe het OM en de rechter redeneren) zou zijn aangifte best binnen 3 maanden van een – later- artikel kunnen zijn?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s