Nieuwe strafzaak voor het publiceren van de feiten in het grootste overheidsbedrog ooit

Op 21 juni, 13:30 uur staat een nieuwe strafzaak van het OM wegens smaadschrift tegen mij gepland in de rechtbank Leeuwarden, adres Zaailand 102. Hieronder volgt het ruwe verhaal (deel 1) van mijn verdediging.

Inleiding

De gemiddelde Nederlander is trots op onze rechtstaat. Wij beschouwen het als een groot goed dat door de eeuwen heen niet zonder slag of stoot verworven is, een voorbeeld voor vele andere landen in de wereld. We prijzen ons gelukkig dat we geen dictatuur of een bananenrepubliek  zijn waar willekeur, eigenrichting en onrecht hoogtij vieren. Het is daarom van groot algemeen maatschappelijk belang, in feite niet minder een burgerplicht, om te waken over de integriteit van onze rechtsstaat. Als daar scheuren in ontstaan dienen wij niet te negeren maar te signaleren teneinde die scheuren te kunnen herstellen om verder verval te voorkomen.

Welnu, in de Vaatstra zaak heb ik een scheur ontdekt van een omvang die voor de gemiddelde burger nauwelijks voorstelbaar is. Wij denken het immers zo goed voor elkaar te hebben in onze rechtstaat. Ik zal schetsen wat ik tjjdens mijn 6 jaar lange onderzoek heb vastgesteld.

De scheur is kortweg dat Justitie op de dag van de moord reeds de ware toedracht kende. Mijn onderzoek heeft gesteund door getuigenverklaringen, krantenberichten en officiële documenten van justitie zelf, geleid tot de volgende onomstotelijke toedracht. De asielzoekers Faek Mustafa en Ali Hassan waren direct verdachten omdat zij Marianne twee weken eerder met de dood hadden bedreigd in een discotheek. Door vrienden en familie van Marianne is dit verteld. Daarom is de politie nog dezelfde dag naar het AZC gegaan om de jongens te verhoren. Alleen de 15 jarige Faek Mustafa was daar te vinden en hij is meegenomen voor een verhoor op het politiebureau van Buitenpost. Daar heeft hij verteld wat er was gebeurd, dat hij onbedoeld getuige is geweest van de moord en dat de moord in de caravan van Wolfgang Hebben door zijn vriend Ali Hassan is gepleegd. Deze laatste was diezelfde nacht naar zijn huuradres in Leeuwarden gevlucht. In ruil voor deze informatie is Faek beloofd met rust gelaten te worden.  Hij werd twee dagen later overgeplaatst en hij en zijn vader kregen in 2000 een verblijfsvergunning. Beiden wonen thans in Rotterdam. De informatie van Faek is echter niet gebruikt om de moord op te lossen en de daders te berechten. Integendeel, de daders zijn uitgesloten van daderschap en Ali Hassan is nog hetzelfde weekend door de politie in Leeuwarden opgepakt en naar het grenshospitium Amsterdam gebracht, van waaruit hij heimelijk naar Noorwegen is uitgezet. Degenen die hoofdverantwoordelijk voor dit ambtsmisdrijf waren, zijn Harm Brouwer en Joris Demmink. Brouwer was als Hoofdofficier verantwoordelijk voor het onderzoek en Demmink was de baas over het COA en Vreemdelingenzaken. Alleen zij verkeerden in de positie om deze gang van zaken onder geheimhouding te regisseren.  Blijkbaar hebben zij om voor hen moverende reden besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden, maar in de doofpot gestopt moest worden. Justitie heeft onder hun aanvoering sinds de dag van de moord gelogen en bedrogen om deze gang van zaken stil te houden en te ontkennen. Getuigen voor de ware toedracht zijn genegeerd en zelfs geïntimideerd. Overduidelijke voorbeelden zijn Isabella Wagenaar en badmeester Andries Visser. Isabella heeft op 3 mei 1999 reeds de informatie aan de politie verschaft dat zij gehoord had dat Faek en Ali bij de moord betrokken waren. Nog diezelfde dag werd zij telefonisch bedreigd door Faek: Als jij niet stopt met praten word je ook vermoord. De aangifte van deze doodsbedreiging die ze de volgende dag samen met haar vader deed, heeft niet tot vervolging geleid. Minister Opstelten zou in 2012 nog de Tweede Kamer onjuist informeren dat het telefoontje anoniem was. Dat Faek Isabella heeft bedreigd is uiteraard een impliciete bekentenis dat hij meer weet van de moord. Anders hoeft hij dat niet te doen. Dat de aangifte van die bedreiging tegenover een meisje dat haar haar burgerplicht deed, niet is vervolgd, is een misstand binnen een misstand. Echter, als er door de top van Justitie reeds was besloten dat Faek en Ali niet vervolgd zouden worden en de zaak in de doofpot moest, is het goed te begrijpen.

Badmeester Visser had op de dag van de moord een bebloed trainingsjack gevonden en bij de politie ingeleverd. Nadat hij enkele malen bij de politie gevraagd had of dit bewijsstuk een bijdrage kon leveren aan de oplossing van de moord, kreeg hij bezoek van een officier van Justitie en burgemeester Piet Visser. Hij mocht niet meer praten over het trainingsjack als hij zijn baan wilde behouden. Ook dit is een misstand die in het algemeen belang gepubliceerd dient te worden. Als Justitie een zo belangrijk bewijsstuk  doet verdwijnen en getuigen bedreigt om hun mond erover te houden, dan is er iets zeer ernstigs aan de hand. Deze gang van zaken valt uiteraard goed te verklaren als het inderdaad waar is dat Justitie zelf de moordenaar Ali Hassan, die volgens getuigen altijd een trainingspak droeg, heeft weggesluisd.

Ik besef terdege dat dit een verhaal is uit de categorie: “Dit kan niet waar zijn”. Maar helaas is het wel waar. Zo overtuigd ben ik van dit scenario dat ik elke lezer van mijn boek aanbied hun geld terug te geven als zij na lezing  nog menen dat Jasper Steringa de moord heeft gepleegd. En dit heb ik tot op heden niet hoeven doen. Het boek krijgt vrijwel uitsluitend lovende recensies, variërend van “Elke Nederlander zou dit boek moeten lezen” tot “De gruwelijke waarheid, dit is een boek van groot maatschappelijk belang”.

We hebben dus naar mijn overtuiging in deze zaak te maken met een Justitie dat de ware toedracht in de doofpot heeft gestopt, terwijl men vanaf dag één wist wie de daders waren. Sterker nog, de daders zijn beschermd en hebben een stiekeme aftocht gekregen. Vervolgens zijn we 17 jaar lang bedrogen, met als kroon op dat bedrog de veroordeling van een man die de moord niet heeft gepleegd. Al in 1999 werd een Ali Hassan aangehouden in Turkije, die niets met de moord van doen had. Dit was slechts een truc van Justitie om de naar Noorwegen uitgezette Ali Hassan uit te sluiten. Ook daar heeft het OM in 2011 alsnog, deels naar aanleiding van mijn publicaties, het zogenaamde rapport “Onderzoek Ali H.” over uitgebracht. De conclusie was dat er geen aanwijzingen waren dat de verkeerde man was aangehouden. Echter, alle getuigen die ik heb kunnen vinden, zeggen zonder uitzondering dat dit niet de Ali Hassan was die zij kenden uit het AZC als de vriend van Faek Mustafa.

Het behoeft geen betoog dat als de overheid malverseert, liegt en bedriegt en zelfs moordenaars en verkrachters beschermt, dit een misstand is van ongelooflijke proporties. Het dient dan ook een groot algemeen maatschappelijk belang om dit kenbaar te maken. Ik heb altijd gedacht dat het een nobele taak is om dit kenbaar te maken. Ik heb echter ervaren dat ik vooral word tegengewerkt. Zo ben ik door diverse media afgeschilderd als een gestoorde idioot, een fantast die spoken ziet, en zelfs heeft een rechter gesuggereerd dat mij mentaal iets mankeert en ik psychiatrisch onderzocht zou moeten worden. Ik ervaar nu zelf wat Fred Spijkers, Ad Bos en Willem Oltmans hebben meegemaakt.

De onderhavige smaadklacht

Nu word ik weer aangeklaagd wegens smaad door Wolfgang Hebben. Hij neemt aanstoot aan de stelling dat de moord in zijn caravan en in zijn aanwezigheid is gepleegd. Ik wil ten eerste benadrukken dat alles wat ik beweer nooit zomaar uit mijn duim zuig. Ik heb voor alles deugdelijke en meervoudige bronnen, waardoor ik te goeder trouw kan aannemen dat wat deze getuigen stellen de waarheid is. Zoals ik eerder al zei, ben ik rotsvast overtuigd dat dit de waarheid is. Daarmee is al niet voldaan aan de definitie van smaad of laster. Een kenmerk van smaad is immers ook dat de smaadpleger weet dat het gestelde niet de waarheid is. Dat is bij mij niet het geval.

Artikel 261

1) Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2) Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3) Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

Van smaad of smaadschrift kan dus geen sprake zijn als ik te goeder trouw heb kunnen aannemen dat de publicatie waar was en dat het algemeen belang de publicatie eiste. Welnu, niet ik zeg dat de moord in de carvan van Wolfgang is gepleegd, maar Faek Mustafa. Dezelfde Faek Mustafa die op de dag van de moord is aangehouden en verhoord is op het bureau Buitenpost, alwaar hij naar eigen zeggen deze verklaring heeft afgelegd. Dezelfde Faek Mustafa die de volgende maandag werd overgeplaatst naar een ander AZC. Dezelfde Faek Mustafa die binnen een jaar een verblijfsvergunning kreeg. Dezelfde Faek Mustafa die nooit is benaderd door het OM voor hun “onderzoek Al H.” om de onderzoeksvraag te beantwoorden:  Is de juiste Ali Hassan in Turkije gearresteerd? Dit terwijl het OM zelf in het rapport stelt dat Faek een goede kennis/vriend van de juiste Ali Hassan was. Wat was er nu logischer geweest dan hem die vraag te stellen? Voor mij is het antwoord wel duidelijk waarom het OM dat niet gedaan heeft. Ze wisten de waarheid immers al op de dag van de moord van Faek zelf! Als het OM zelf de juiste Ali stiekem naar Noorwegen heeft gesmokkeld, dan gaan ze Faek dat natuuurlijk niet vragen! Daarom is dat rapport “Onderzoek Ali H.” ook een aaneenrijging van leugens.

De feiten zijn dat ik een verklaring heb van Faek Mustafa en tal van verklaringen van anderen die deze verklaring ondersteunen, waaruit blijkt dat het OM de zaak heeft besomieterd. Dit heb ik jarenlang gecommuniceerd naar het OM, met name naar de hoogstverantwoordelijken voor het onderzoek, te weten  Joris Demmink, Harm Brouwer, Annette Bronsvoort en Henk Mous. Geen van allen hebben gereageerd op mijn aantijgingen. Sterker nog, Harm Brouwer heeft per email van zijn secretaresse laten weten dat hij niet wil reageren op mijn beschuldigingen. Het OM heeft via de media (o.a. de Leeuwarder Courant) laten weten dat zij niet willen reageren op mijn boek. Als er mensen zijn die mij zouden moeten aanklagen voor smaad zijn het deze mensen wel. Maar zij doen het niet. In plaats daarvan krijg ik te maken met smaadaangiftes van mindere goden die door het OM in bescherming worden genomen. Via een omweg word ik dus aangepakt om mij de mond te snoeren.

Zoals ik in mijn verklaring bij de politie reeds heb aangegeven (produktie 1) ben ik naderhand overtuigd geraakt dat de verklaring van Faek wel door hem is gedaan aan medegedaagde Hans Mauritz, maar niet bij een notaris onder ede is afgelegd en gedeponeerd, zoals Mauritz beweert. Faek onthoudt zich hieromtrent  tegenover mij van commentaar, hij wil het bevestigen noch ontkennen. Echter Hans Mauritz houdt tot op heden vol dat de verklaring van Faek wel bij een notaris is gedponeerd, maar weigert het bewijs daarvan te produceren, althans voor mij. Aan mevrouw Klaske Ferwerda heeft hij de bedoelde kluisverklaringen wel laten zien (zie produktie 2). Of deze door Mauritz  vervalst zijn, is voor mij lastig te beoordelen. Ik baseer mij dus voor wat de verklaring van Faek betreft uitsluitend op de verzekeringen van mijn toenmalige co-auteur Hans Mauritz. Hij stelt dit ook in het boek: Dat alle drie de kluisverklaringen onder ede zijn afgelegd en bij een notaris zijn gedeponeerd. In een email van 2 januari 2015 schreef de heer Mauritz mij ook:
“Waar Reyneveld op doelt is een strafzaak. Daar word jij solair gedagvaard. Ik ook. Voor een civiele zaak (waarom zou hij dubbelen) ben ik als uitgever niet bang. De verklaringen worden daar volledig gepasseerd. Logisch ook. En als ze al wel een rol zouden spelen dan heb ik ze (!!!!)”

Ik zal de rechter dan ook verzoeken om de heer Mauritz te horen over het bestaan van de bij notarissen gedeponeerde kluisverklaringen en hem te vragen de kluisverklaringen te produceren zoals hij die ook aan Klaske Ferwerda heeft getoond en blijft stellen dat hij ze heeft. Blijkens de dagvaarding wil de heer Hebben dit ook.

Voor wat betreft de verklaring van Faek’s vriend Rida Hashimi, baseer ik mij niet alleen op Mauritz maar ook op Rida zelf. Deze heeft mij persoonlijk bevestigd dat hij zijn verklaring zoals die in het boek staat,  heeft gedaan en dat deze de waarheid is. Hij bevestigde mij ook dat hij zijn verklaring uiteindelijk niet bij de notaris heeft gedeponeerd omdat Mauritz niet met een beloofd geldbedrag over de brug kwam. Rida wilde zijn verklaring alsnog wel deponeren als hij met mij wel zaken zou kunnen doen.  Ik heb dat aanbod afgeslagen. Dat het bedoeling was dat Rida bij akte van depot zijn verklaring bij de notaris zou afleggen, blijkt niet alleen uit zijn communicaties met mij, maar ook uit de correspondentie tussen Mauritz en notaris Kluitenberg (produktie 3) en tussen Mauritz en notaris Dolstra (produktie 4). Bij deze laatste notaris is zelfs sprake van een getekende overkomst tussen hem en Mauritz (produktie 5) waaruit blijkt dat Rida Hashimi zijn verklaring onder ede zou komen afleggen. Er is dus alle reden om aan te nemen dat Rida naar waarheid heeft verklaard. In combinatie met het feit dat zijn verklaring naadloos aansluit op die van Faek,  en Rida en Faek elkaar sinds de moord niet meer hebben gezien, geeft dit ook redelijkerwijs aanleiding om aan te nemen dat Faek zijn verklaring naar waarheid heeft gedaan. Een emailwisseling tussen notaris Linssen en Mauritz (produktie 12) toont ook aan dat er in elk geval de intentie was om de verklaring van Faek te deponeren.  Een half jaar later heb ik met notaris Linssen gebeld. Hij liet mij weten dat hij het verhaal kende maar dat zijn kantoor geen medewerking had verleend vanwege het in potentie explosieve en  publicitaire karakter.  Uit eigen ervaring weet ik ook dat Mauritz met alle drie de verklaarders veelvuldig contact heeft gehad. Met eigen ogen heb ik Mauritz met Rida zien  praten, en verscheidene keren was ik erbij toen “de visboer” belde. Ook hield Mauritz mij per email en telefoon op de hoogte van zijn contacten met de verklaarders. Zie bijvoorbeeld de email over de visboer (produktie 6). De hele gang van zaken  over wat er nu wel en niet waar is van de beweringen van Mauritz beschrijf in hoofdstuk 4 van mijn nieuwe boek “Het Vaatstra Complot” dat ik bijlever als produktie 13.

Het is ook Hans Mauritz die stelt dat Wolfgang Hebben zijn betrokkenheid bij de moord aan hem heeft erkend. In het boek doet hij dit als volgt:

“We bezochten Wolfgang nog een tweede en derde keer waarbij in het laatste gesprek het wat ons betreft haring of kuit moest zijn. Op één enkele vraag hoefde hij alleen maar te knikken. Is de moord door asielzoekers gepleegd? Ja of Nee? Hij twijfelde maar gaf aan dat we mogelijk verder konden. Uiteindelijk zei Wolfgang ja. Hij leek om en in een licht euforische opwelling liet hij mailtjes zien tussen hem en Henk Mous. ‘Als jullie mij belazeren dan weet ik de weg’, zei Wolfgang en liet ons ongevraagd de mailtjes zien. We waren verbijsterd. Een hoofdverdachte, toch zeker toen in 1999, mailt met de zaaksofficier, die van Wolfgang wil weten of de ‘complotters’ hem benaderen.”

En in een email aan de advocaat van Hebben de dato 9-7-2014 (produktie7) doet hij dit als volgt:

Ten overvloed merken wij op dat; 

 • Uw cliënt immer tal van zaken heeft weersproken maar nimmer heeft weerlegd
 • Uw cliënt in een persoonlijk gesprek met ondergetekende feitelijk zijn rol heeft toegegeven

Ik mag en mocht te goeder trouw aannemen dat wat mijn co-auteur (die mijn compagnon was en die ik bovendien financierde voor de drukgangen van het boek) mij en alle lezers van het boek verzekerde, de waarheid is, alsmede dat de publicatie daarvan een algemeen maatschappelijk belang dient. Dit kan dus volgens artikel 261 nooit smaad opleveren.

Een terechte vraag is wel of dat nog steeds geldt als ik naderhand heb geconstateerd dat Mauritz over bepaalde zaken niet de waarheid heeft verteld. Welnu, mijn eigen onderzoek en contacten met de verklaarders heeft uitgewezen dat de verklaringen wel degelijk zijn gedaan.

Daarnaast spelen een aantal omstandigheden een rol die deze verklaringen staven. Alle drie de verklaarders (Faek, Rida en De Visboer)  weten dat er een boek is uitgebracht waarin hun verklaringen zijn opgenomen. Op geen enkele manier hebben zij bezwaar gemaakt of protest aangetekend om aan tegeven dat zij dit niet hebben verklaard.

Datzelfde geldt ook voor Justitie. Men is ook bij Justitie op de hoogte van het boek en de (kluis)verklaringen. Op geen enkele manier is commentaar geleverd dat de inhoud van het boek, en met name deze verklaringen, onjuist zijn.  Ook niet desgevraagd, er is slechts gesteld dat men niet wil ingaan op het boek. Blijkbaar heeft Justitie Faek ook niet willen benaderen om hem te vragen of het klopt wat hij volgens het boek heeft verklaard. Dat is extra opmerkelijk gezien het feit dat het boek kennelijk nogal overtuigt voor de lezers, getuige de lovende recencies. Het is dus niet zo dat het OM niet hoeft te reageren omdat het evident zou zijn dat het boek onzin is.

(Wordt vervolgd in deel 2)

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

De doofpotters

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

4 reacties op Nieuwe strafzaak voor het publiceren van de feiten in het grootste overheidsbedrog ooit

 1. yvonne zegt:

  Als de werkelijke daders van de moord op Marianne wel waren gepakt, had men het Nederlandse volk nooit zo gek gekregen om nu zoveel zogenaamde “vluchtelingen” op te nemen. De aankomende rellen tussen de Nederlandse en de nieuwkomers heeft men immers nodig, om nog meer chaos te creëren en van daaruit tot een volledige politie-staat te komen!

  It’s all in the Bilderberg-game……….

  http://www.geennieuws.com/2016/06/niet-oplossen-vluchteligen-crisis-is-geplande-opzet/

  Nog niet zo lang gelden werden immigranten die naar de VS wilden opgevangen en geïsoleerd op het voor de kust bij New York gelegen Ellis Island. Daar werd bepaald of je een kans maakte je land van dromen binnen te mogen, zo niet retour land van herkomst.

  Nogmaals en paar simpele gedachten en dito beslissingen. Maar het feit dat ‘ergens’ in Europa / de EU men niet op de zelfde gedachte komt en uitvoert, doet het gevoel bij ons opkomen dat ergens tussen de coulissen besloten is dat de chaos in Europa moedwillig in stand gehouden moet worden of zelfs vergroot en het is Merkel die de regie hiervan heeft!

  “Waar een wil is , is een weg ‘ , zei oma, en zij had gelijk. Echter de wil ontbreekt en de weg is men in Brussel en de Europese regeringscentra al lang kwijt.

  • LS. Yvonne,

   Ben het met bovenstaand grotendeels eens.
   De elite in Nederland is al een paar jaar bezig met het grote massage-proces van het Nederlandse volk.
   Er liggen ergens € 1200.000.000.000,- op de plank van de Nederlandse pensioenfondsen waar men in Brussel met een geile blik naar loert, mooi bedrag om je in te kopen in wat leuke stoeltjes.

   Onbenullen uit de Nederlandse politiek wordt een beetje over de bolletjes geaaid door de boys on the top en de onbenullen kijken kwijlend op naar omhoog en smekende blikken om wel beloont te worden.
   Als mooi voorbeeld zoek het maar op, http://www.rijnmond.nl/nieuws/130172/Hoe-de-haven-miljoenen-pensioengeld-misliep

   Dit is een van de voorbeelden, er zijn er meer. Nederland wordt wakker en dat slaat niet alleen op justitie, men verdoezeld wat er werkelijk aan de hand is op justitie.\
   Wij hebben gelukkig nog SBS en de RTL’s.
   Gaat u rustig slapen.

 2. dennis zegt:

  voor een moord als dit, die je dan ook zonder berouw vele jaren geheim houd, staat maar één straf: levenslang. over een dikke acht jaar wordt Jasper wegens goed gedrag alweer vrij gelaten, ook dit is een bewijs dat hij het niet gedaan heeft en dat justitie dit ook weet, vandaar deze straf! mocht hij niet bekend hebben dan toonde hij ook geen spijt dus werd hem voorgehouden dat hij in dat geval nooit meer zou vrij komen, wie weet? als Jasper weer op vrije voeten is?

 3. hansjohn zegt:

  Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen.
  Gezien de andere zaken (en contacten met OVJ’s e.d.) kun je verwachten dat er om de hete brij heen gedraaid gaat worden.
  In de dagvaarding destijds, stond minstens 1 domme fout, meende ik. Ga je dat ook nog aankaarten?
  Wolfgang is dus. nr. 3 die ná de veroordeling van Jasper jou aan durft te klagen. Vond hij het voor die tijd niet zo’n probleem wat jij schreef?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s