De brief van het OM

Van: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Verzonden: maandag 30 mei 2016 17:05
Aan: ‘Ina Samaniri’
Onderwerp: RE: Samenvatting klacht

Geachte mevrouw Samaniri,

Ik heb de brief van het OM inmiddels ontvangen en een kopie aan u gestuurd.

Ik kan geen genoegen nemen met deze brief. Het komt erop neer dat men nu, ruim een jaar naar dato, stelt dat er geen antwoord is gegeven omdat ik, juist vanwege deze kwestie, vervolgd word????

Met andere woorden: Iemand die vervolgd wordt, is geen volwaardige burger voor de overheid? Dit slaat nergens op en is nog nooit vertoond. Bovendien hebben mijn vragen betrekking op onderzoekshandelingen van VER voor de veroordeling van de man (Jasper Steringa) die nu vast zit voor deze moord.

Ik persisteer in mijn klacht dat het OM mijn vragen inhoudelijk dient te beantwoorden.

Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

 

From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
Sent: maandag 18 mei 2015 10:45
To: ‘h.j.mous@om.nl’; ‘dick.adema@friesland.politie.nl’
Subject: Vragen voor de kwaliteitsofficier opsporingsonderzoek.

https://www.youtube.com/watch?v=-mTfsbNHfxc

Beste heer Mous, beste heer Adema,

Bovenstaande een filmpje dat ik voor u niet nader hoef toe te lichten, waar ik een aantal vragen over heb.

– Het is me nu duidelijk dat sinds de dag van de moord op Marianne behalve de Irakees Ali Hassan, ook de Irakees Ali Haval uit het AZC Kollumerland is verdwenen. Kunt u mij uitleggen waarom de verdwijning van Ali Hassan breed is uitgemeten in de pers tot en met een internationale signalering via Interpol, maar de verdwijning van Ali Haval  nooit bekend is gemaakt?

– Uit het filmpje wordt duidelijk dat de heer Adema, met instemming van OvJ Wiersma, de camera zou willen stopzetten, zodra “er een beetje verhaal uitkomt”.  Kunt u mij de onderliggende redenering van deze wens uitleggen?

– Kunt u mij zeggen of er verder onderzoek is gedaan naar Ali Haval en wat daar het resultaat van was? Is er een verklaring  gevonden voor zijn plotselinge vertrek? Is de man ooit opgespoord en uitgesloten op basis van bijvoorbeeld DNA?

– Ik heb per email op 26 juni 2010 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) de heer Adema een aantal vragen gesteld, onder meer of hij bekend was met de huidige verblijfplaats van Ali Hassan’s vriend Fa’ek Mustafa. Omdat ik geen antwoord kreeg heb ik de heer Adema een paar dagen later gebeld. Hij maakte mij duidelijk dat hij de email niet zou beantwoorden en sloot eenzijdig af met de uitspraak: “Bij mij komt u er niet doorheen!” Kunt u mij uitleggen wat de heer Adema met die opmerking bedoelde?

– Kunt u mij bevestigen dat Fa’ek Mustafa op 1 mei 1999 (de datum van de moord) is opgehaald uit het AZC en verhoord is op het politiebureau Buitenpost? Zoals u wellicht weet, wordt dit bevestigd door de toenmalige AZC directeur Louis Uijl en Fa’ek Mustafa zelf. Zo ja, kunt u tevens zeggen wat Fa’ek Mustafa heeft verklaard? En kunt u dan ook uitleggen waarom Justitie, onder meer bij monde van OvJ Severein en politiewoordvoerder Rambonnet, in dezelfde week naar buiten kwam met statements dat er geen enkele aanleiding was om verdachten in het AZC te zoeken? En ook het gerucht werd ontkracht dat daar een verdachte was aangehouden?

– Kunt u aangeven of Fa’ek Mustafa is benaderd voor het “Onderzoek Ali H. van 2011? Zo nee, waarom niet? Bent u het met mij eens dat Fa’ek Mustafa de meest aangewezen persoon was om de onderzoeksvraag te beantwoorden: Heeft het OM de verkeerde Ali Hassan in Turkije gearresteerd?

– Op 2 februari 2012 (toen Jasper Steringa nog niet in beeld was) heb ik per email HOvJ mevrouw Bronsvoort attent gemaakt op mijn gesprek met Alexandra, waarin de laatste vertelt dat zij Ali Hassan in het weekend van moord moest bewaken in het toenmalige Grenshospitium Amsterdam. Kunt u aangeven of in het kader van het opsporingsonderzoek Alexandra benaderd is om haar verklaring te bevestigen? Zo nee, waarom niet?

– Tot slot, ik beschuldig u beiden in mijn nieuwe boek “Het Vaatstra Complot” en op de gerelateerde website van het in stand houden van een doofpot, leugens en ambtsmisdrijven.  Zie onder meer http://www.hetvaatstracomplot.nl/de-doofpotters/

Bent u voornemens om op mijn uitnodiging in te gaan op deze beschuldigingen te reageren?  Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Wim Dankbaar

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

 

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Uncategorized. Bookmark de permalink .

12 reacties op De brief van het OM

 1. Ronald zegt:

  Geachte heer Dankbaar,

  U bent een grote klootzak en daarom hebben wij uw mails niet beantwoord en zullen dat in de toekomst ook niet doen.

  Met hoogachting,
  De hoeders van onze rechtstaat.

 2. yvonne zegt:

  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/05/31/complot-aangifte-tegen-50-criminele-rechters-door-drs-groenendijk/

  AMSTERDAM-NOIR- Is het navolgende artikel het werk van ‘Complot-Gekken’? Oordeelt u zelf:
  We hebben er lang en goed over nagedacht, voordat we besloten onderstaande video te maken en te publiceren. Want in een video ruim 50 namen opnoemen van Rechters Partijdig, Extreem Crimineel Zwart – Verwoestend- Toga Tuig is nogal wat beseffen ook wij! Echter; wij hebben drs. Erik M. Groenendijk MSc. zijn dossier uitvoerig bestudeerd en kwamen daarbij tot de absolute conclusie, dat er onomstotelijk bewijs van het beweerde is. Wij zijn dan ook verplicht aan Groenendijk én het Nederlandse volk daar verslag van te doen. NOS zwijgt! Website Groenendijk.

 3. hansjohn zegt:

  Geachte heer Dankbaar,

  Omdat wij met geen mogelijkheid weten hoe wij ons hier uit moeten redden, verzinnen wij van alles om onder inhoudelijke beantwoording uit te komen.
  Het is dan ook pas na aandringen van de Ombudsman dat wij ons gedwongen voelden een flutantwoord te geven.

  Minachtend,
  H. Mous
  (medewerker ministerie van doofpotten)

 4. N.E. Derlander zegt:

  Wim,

  Het lijkt mij dat bij minister Van der Steur, die suggereert, dat hij grote schoonmaak aan het houden is binnen zijn ministerie, nu op grond van dit schrijven van het OM in het kader van openheid en transparantie alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.

  Ik ben benieuwd of de Nationale Ombudsman de middelen heeft en kan inzetten om deze bluf van het OM aan te pakken……….

 5. hansjohn zegt:

  Heer Mous,

  Iemand die zich niet in het openbaar heeft uitgelaten en tegen wie geen strafrechtelijke vervolging loopt, mag u (en de heer Adema) deze vragen wel stellen?
  Diegene krijgt dan wel een inhoudelijk antwoord?

  Als u nu gewoon meteen inhoudelijk antwoord had gegeven, was u er vanaf geweest.
  Hoe moeilijk kan het nu zijn om de betreffende vragen gewoon naar waarheid te beantwoorden?
  Dat zou toch een fluitje van een cent moeten zijn? Hoeft u zich niet in bochten te wringen, van achteren niet weten wat u van voren zegt, enz.

  Over de waarheid versus leugens heeft mevrouw Terpstra, voorheen Vaatstra, wel eens iets gezegd, dat in deze zaak van toepassing is.
  Als u naar waarheid de vragen van Wim Dankbaar, ondersteund in zijn klacht naar de Ombudsman door o.a. mijzelf, zou beantwoorden, zou wellicht mevr. Terpstra u ook erkentelijk zijn.
  Ondanks het strafrechtelijk onderzoek en de rechtszaak, zijn er bij beide ouders, onbeantwoorde vragen. Eén zo’n vraag ligt nog bij mevr. Bronsvoort, die het kennelijk ook al moeite had met de simpele waarheid.

  In uw brief noemt u complottheorien, dit klopt niet. Dit moet zijn doofpotpraktijken.

  hansjohn
  ,

 6. van Tours zegt:

  Mous zegt nog iets over feiten: door de rechter vastgesteld. Bewezen achten dat de keel van het slachtoffer op de vindplaats is doorgesneden. Een getuigendeskundige erbij halen die zegt dat er drie liter bloed in het weiland moet liggen. En dat alles terwijl, toen het slachtoffer gevonden werd, iedereen er zijn verbazing over uitsprak dat er (hoegenaamd) geen bloed werd aangetroffen. Mous, moeten we deze rechter geloven? Nee dus. Trouwens de rechter moet zich baseren op wat u als OvJ en aanklager hebt aangedragen. Je verbergen achter een rechter die alleen over jouw gegevens beschikt. Dat is je verbergen achter een ander. maar in wezen bescherm je jezelf. Waar is de openheid?

  • van Tours zegt:

   Nog even een toevoeging. Er wordt geen antwoord gegeven omdat de persoon in kwestie strafrechtelijk wordt vervolgd. Met andere woorden. Iemand die vervolgd wordt heeft geen recht om zaken die voor hem ontlastend zijn bij de overheid en in dit geval meer specifiek bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op te vragen. Is het juist dat ik dan de conclusie trek dat een verdachte geen recht heeft op het verkrijgen van informatie en daarmee niet in staat gesteld wordt zijn verdediging goed te voeren? Dat staat naar mijn mening gelijk met het vernietigen van bewijs door het OM en moet voor iedere rechter een reden zijn om een zaak “niet ontvankelijk” te verklaren. In principe betekent het dat de overheid bij monde van mr. H.J. Schuth zegt dat een verdachte zodra hij kritiek heeft op een deel van de overheid dan wel één of meerdere overheidsdienaren, geen recht heeft op een eerlijk proces. Een niet verdachte zou wel het recht op antwoord hebben! In dit geval is er voor het gevraagde geen vervolging aan de gang.
   Alles draait bij de rechtsspraak om het algemeen belang, om de waarheidsvinding. Indien er wat mis is bij een overheidsinstantie, moet de overheid blij zijn dat dat boven tafel komt, want alleen zo is zij in staat corruptie en bedriegerij bij overheidsdienaren op een goede wijze te bestrijden en zo het algemeen belang te dienen, zo er werkelijk van corruptie en bedrog sprake is. Als ik het allemaal zo interpreteer dan denk ik dat het heel verwonderlijk is dat mr. H.J. Schuth – gezien het antwoord op de vragen – de functie van plaatsvervangend hoofdofficier kan bekleden. In mijn ogen voldoet zo iemand niet aan de eisen van zorgvuldigheid, integriteit, openheid en transparantie die zo’n functie met zich meebrengt als hij op deze manier vragen beantwoordt. De openheid en transparantie die het OM zou moeten hebben, wordt in deze zaak door hem niet geleverd. Als het OM niets te verbergen heeft – en dat zegt het OM – hoeven zij nergens bang voor te zijn en kunnen ze de vragen van Wim gewoon beantwoorden. De slotzin van de brief geeft aan dat we in de toekomst niets anders dan manipulaties vanuit het OM mogen verwachten.

   • van Tours zegt:

    Brief nogmaals doorgelezen. De volgende zinsnede viel me op: “grotendeels op complottheorieën gebaseerde visie”. Wim, dat is een bekentenis van het OM: jouw boek is deels gebaseerd op ware feiten!!

    Mr. H.J. Schuth: Welaan, wordt duidelijk! Wat is gebaseerd op waarheid? Wat zijn de ware feiten? Dan kunnen we daar verder over praten. Misschien komt u dan tot de overtuiging dat uit deze feiten dezelfde gevolgtrekking moet maken als Wim Dankbaar.
    En laten we het dan ook eens hebben over het fietsverhaal, waarvoor geen ondersteunend bewijs is buiten twee getuigen die niet stipt genoeg zijn in hun verhaal, een verhaal wat tegengesproken wordt door meer dan twee getuigen. Zou het kunnen dat het hele fietsverhaal ook een complottheorie is?

 7. Joop zegt:

  Meneer Mous
  Niet alleen bepaalt een feit de waarneming, ook kan een feit door de waarneming beïnvloed worden.
  Differentiefilosofie gaat ervan uit dat het denken de werkelijkheid onvermijdelijk vervalst, wanneer het daarop begrippen toepast.
  Beperkingen in de waarneming, maar ook de fysieke betrokkenheid van een waarnemer of meetapparaat kan een vertekend beeld opleveren.
  Onder bepaalde omstandigheden kunnen daarbij ook de eigenschappen van het waargenomen feit veranderen.
  Deze kennis is belangrijk bij het vaststellen van strafbare feiten, het onderkennen van self fulfilling prophecies en de acceptatie van meetgegevens bij wetenschappelijk onderzoek.

  Dat de visie van de heer Dankbaar in flagrante strijd is met de feiten zoals de rechter die heeft vastgesteld, wil dus niet zeggen dat de feiten zoals de heer Dankbaar ze vaststelt onjuist zouden zijn.

  Het getuigt van de grootste minachting of van angst als u geen antwoord durft te geven op zijn vragen.
  Joop Oudhof

 8. Pingback: Eindtijdsignalen en ander nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 9. hansjohn zegt:

  Vlgs Henk Mous heeft jouw mail betrekking op het strafrechtelijk onderzoek en de rechtszaak.
  In de rechtszaak hebben we niets gehoord over Haval Ali, het filmpje, bewaakster grenshospitium e.d.
  Mous’ bewering klopt dus niet.
  Of jouw mening over de in jouw mail gestelde vragen afwijkend is van het strafrechtelijk onderzoek, kan Mous wel beweren, maar laat hem dan meteen aantonen wat daarover in het strafrechtelijk onderzoek vermeld staat. . .
  Als aandrager van de bevindingen van bijv. Alexandra, ben je toch benieuwd wat er in het onderzoek mee gedaan is?
  Als eenvoudig kan worden aangetoond dat haar hele verhaal van A tot Z niet klopt, is het toch een makkie dat even mee te delen? Zelfs dat is niet gedaan.
  Er wordt alleen in algemene termen gesproken dat andere beweringen dan die van het OM, niet kloppen en complottheoriën zijn.
  Meneer Mous, ga nou toch gewoon eens het rijtje vragen af, begin bovenaan en zeg waar het op staat.
  Vraag 1: Kunt u mij uitleggen waarom de verdwijning van Ali Hassan breed is uitgemeten in de pers tot en met een internationale signalering via Interpol, maar de verdwijning van Ali Haval nooit bekend is gemaakt?

  Antwoord: Ja ( + evt. verder toelichting)
  Antwoord: Nee ( + evt. verdere toelichting)

 10. Zo irritant om er een ‘tragisch overlijden’ van te maken terwijl het gaat om een beestachtige lustmoord.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s