Hoger beroep tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz, deel 1

Yehudi Moszkowicz is helemaal witgewassen door de Raad van Discipline te Arnhem. De uitspraak kunt u hier lezen. Alle door Moszkowicz geforceerde, onder dwang   geschreven briefjes van Maaike werden geaccepteerd als bewijs. Dit was geen verrassing, want na mijn pleidooi zei voorzitter Steenberghe: “Grote woorden, mijnheer Dankbaar! Grote woorden!”  Een sterker bewijs van bevooroordeeldheid en vooringenomenheid is nauwelijks voorstelbaar. Dan weet je wel hoe de vlag erbij hangt. Het meest corrupte advocaatje van Nederland, waarbij vergeleken zijn drie van het tableau geschrapte ooms doetjes zijn, moest en zou worden witgewassen. Gaat het Hof van Discipline in hoger beroep dat ook doen? We zullen zien. Ik heb nu in minstens drie artikelen Yehudi Moszkowicz het meest corrupte, leugenachtige advocaatje van Nederland genoemd. Iedere keer dat ik dat zeg tijdens een zitting tegen de rechter, dreigt dit advocaatje met een aangifte van smaad en laster.  Heel vreemd, want als ik dat zeg in een rechtbank, kan er nauwelijks sprake zijn van het geven van ruchtbaarheid aan deze beschuldiging. Die ruchtbaarheid heb ik reeds lang gegeven op deze website. Dus waarom doet Yehudi geen boter bij de vis? Waarom maakt hij zijn dreigementjes niet waar? Welnu, dat is heel eenvoudig, beste mensen. Als er iemand weet dat Yehudi alles bij elkaar liegt, dan is het Yehudi zelf. Als hij een klacht wegens smaad indient, dan gaat hij helemaal nat! Want dan mag ik mijn stellingen bewijzen door getuigen op te roepen, onder meer Maaike. Tja, en dat wil Yehudi nu juist ten allen tijde voorkomen. Daarom dreigt hij alleen maar.
Wat volgt is het eerste deel van mijn beroepschrift tegen de uitspraak van de Raad van Discipline. Grote dank ben ik verschuldigd aan André Vergeer voor het mede opstellen van dit beroepschrift.

Hiermee stelt ondergetekende, W.J. Dankbaar (hierna klager), beroep in tegen de uitspraak van de Raad van Discipline (hierna de Raad) van 11 april 2016. De uitspraak van de Raad onder nr. 15-536 wordt hierbij meegezonden. Klager staat op het standpunt dat de Raad teveel rekening heeft gehouden met slecht onderbouwde bewijzen en argumenten van mr. Moszckowicz (hierna verweerder) en te weinig met de door klager ingediende bewijzen en argumenten en zal deze, zover nodig, nog verder aanvullen.

Een advocaat hoeft geen machtiging van zijn cliënt aan de rechter te overleggen tenzij daar gerede twijfels over zijn gerezen. Die twijfels zijn aangedragen door klager maar ook door verweerder zelf. Een cliënt vertegenwoordigen, enkel in opdracht van anderen, moet dan ook worden gezien als in strijd met de Advocatenwet. In het geval dat een cliënt getraumatiseerd is en onder extreme druk wilsonbekwaam is (gemaakt) dwingt dat de advocaat tot extra waakzaamheid en zorgvuldigheid. Waarmee de stelplicht van de advocaat dient te worden verzwaard, hetgeen niet door verweerder is aangetoond. Ook het niet-vervolgen van een wederpartij uit eigenbelang mag een advocaat nu eenmaal niet. Klager stelt dat verweerder hierin heeft gehandeld in strijd met de Advocatenwet.

Verweerder produceert ter verdediging van zijn volmacht o.a. documenten gericht áán anderen dan hijzelf zonder dat de authenticiteit daarvan kan worden aangetoond. Zoals de brieven áán mevr. Dalhuysen en áán mevr. Terpstra, die door de Raad, ondanks de gerezen twijfels, zonder enig voorbehoud zijn geaccepteerd. Iedereen kan een brief of e-mailtje schrijven zonder dat dit ooit hoeft te zijn verstuurd, laat staan aan de juiste persoon. Zonder ontvangstbevestiging kan dit ook nooit als bewijs worden geaccepteerd. Ter illustratie biedt klager een door hem ontvangen mailtje van uw Hof waarin hij naar believen de tekst heeft veranderd qua datum, tijdstip en inhoud (bijlage 39).

Klager heeft bovendien aangetoond dat de handgeschreven briefjes van mevr. Terpstra zijn ontstaan door tussenkomst van haar gezin én op uitdrukkelijk verzoek van verweerder. Alle getuigenverklaringen echter die door klager zijn ingebracht zijn door de Raad teruggebracht tot één enkele bron (overweging 3.3) en zijn verder volledig genegeerd.

 • Een goed lezer zal bijv. opmerken dat alle drie de door Terpstra geschreven briefjes niet zijn gericht aan verweerder zélf en dus moeten zijn opgesteld in aanwezigheid – en door tussenkomst – van anderen. Verweerder heeft in een andere procedure nog getracht om de authenticiteit van die documenten te verklaren door de hinderlijke printerstrepen op de ‘opdrachtbevestiging’ van 31 oktober 2013 en op het eerste briefje (bijlage 9) waarin Terpstra spreekt over een mondelinge volmacht “ergens in oktober” aan verweerder. Verweerder stelt dat zijn printer rond 31 oktober 2013 defect was.
 • Uit nader onderzoek van klager blijkt dat die hinderlijke printerstrepen ook voorkomen op het tweede briefje (bijlage 10) van Terpstra van 21 december 2013. Waarmee die printer dus defect zou moeten zijn geweest van tenminste 31 oktober t/m 21 december. Op een advocatenkantoor nota bene, waar dagelijks gerechts- en andere documenten worden geproduceerd en moeten worden gekopieerd. En waardoor er ook geen zinnig woord meer kan worden gezegd over de datum van verzending van die gewraakte ‘opdrachtbevestiging’ van 31 oktober 2013, behalve dan dat die datum nog op allerlei manieren kan zijn gemanipuleerd, en/of door een brief, die niet eens verstuurd is dan wel aan een geheel ander adres.
 • Wellicht ten overvloede, op zowel het eerste als op het tweede briefje van Terpstra bevinden zich hinderlijke printerstrepen van de defecte printer van verweerder. Het behoeft dus geen betoog dat beide briefjes via e-mail aan verweerder zijn gestuurd die deze vervolgens eerst heeft moeten uitprinten alvorens daar een kopie van te kunnen maken. Volgens insiders is Terpstra absoluut niet in staat om een document in te scannen (zij bezit dergelijke apparatuur zelfs niet, laat staan de kennis daartoe), om het bestand daarna alsnog via e-mail te versturen. Waaruit opnieuw blijkt dat zij daarbij moet zijn ‘geholpen’ door gezinsleden. En ook deze e-mailtjes toont verweerder niet.
 • Opnieuw ten overvloede, de brief van 31 oktober 2013 van verweerder aan Terpstra kan onmogelijk worden gezien als opdrachtbevestiging. Deze brief is niet ondertekend door Terpstra, noch is de ontvangst daarvan door haar bevestigd. En, ook in haar eerste briefje over haar ‘mondelinge volmacht’ in oktober 2013 maakt zij geen gewag van welk conatct dan ook met verweerder. In een eerdere tuchtklacht van journalist Micha Kat tegen verweerder (bij het Hof van Discipline Den Bosch in 2012) beweerde verweerder nog bij hoog en bij laag dat er door zijn kantoor (M/V advocaten) nimmer een opdracht werd aangenomen zonder een getekende Daarbij werd een dergelijke opdracht ‘een overeenkomst van opdracht’ (OVO) genoemd waardoor zijn kantoor de vertegenwoordiging van Kat, na maanden van inleidende besprekingen en afspraken, van het Hof zelfs kon en mocht weigeren.
 • Direct na de sommatie van verweerder aan het adres van klager in oktober 2013 heeft klager al grote vraagtekens gezet bij zijn vertegenwoordiging van Terpstra en hem dat ook meegedeeld. Zodra Vergeer en klager eind 2014 een klacht hadden gedeponeerd bij de Utrechtse Deken hebben zij dan ook bij herhaling gevraagd om die opdrachtbevestiging (OVO) aan – en van – Terpstra. In een persoonlijk onderhoud tussen Vergeer, verweerder en de Utrechtse Deken op 24 april 2015 stelde verweerder desgevraagd “dat hij die opdrachtbevestiging nog wel ergens had liggen” zonder dat hij die OVO ooit heeft willen overleggen. Maar nee, verweerder liet Terpstra dus eerst tot driemaal toe een ‘bevestigingsbriefje’ opstellen tegenover anderen voordat hij te elfder ure met een oncontroleerbare opdrachtbevestiging kwam, of beter gezegd een brief van verweerder zelf aan Terpstra, waarin slechts de suggestie wordt gewekt dat er eerder een opdracht is gegeven, die naar later gesteld niet schriftelijk maar mondeling gegeven zou zijn. Dit staat haaks op de eerdere uitspraken van Terpstra aan diverse personen dat zij geen rechtstreekse contacten onderhield met verweerder, maar alles door “Bauke en de kinderen” werd geregeld.
 • In de zitting in de bodemprocedure van 19 april jl. kwam verweerder te elfder ure zelfs met een vierde briefje van Terpstra (bijlage 40), opnieuw zonder aanhef aan – en zonder de adresgegevens van – verweerder. Voor klager dus meer van hetzelfde en vooral een extra bewijs van de wilsonbekwaamheid van Terpstra. Hoewel een advocaat een deugdelijke administratie dient te voeren over zijn contacten met zijn cliënt, presteert verweerder het nu al jaren om alle contacten tussen hem en Terpstra voor de rechter verborgen te houden. Geen telefoontje, geen e-mail, noch welke brief dan ook. Evenmin een ontvangstbevestiging. Immers, Terpstra moet dus tot viermaal door verweerder zijn verzocht om dit ‘misverstand even uit de wereld te helpen’. Het – tot viermaal toe – achterwege blijven van een aanhef aan verweerder en van een bewijs van enig contact met Terpstra kan niet anders worden uitgelegd dan dat dergelijke contacten slechts zijn gewisseld met het gezin Vaatstra en niet met Terpstra zélf. Dit wordt nog eens bevestigd in het tweede handgeschreven briefje van Terpstra (bijlage 10) waarin zij afsluit met de zin “Voor eventuele vragen tel.nr. 0511-701819.” Het is natuurlijk volstrekte onzin om haar telefoonnummer achter te laten voor een advocaat waarmee zij volgens diezelfde advocaat reeds veelvuldig (telefonisch) contact heeft gehad. Ook dit briefje bewijst daarom in feite wat zij reeds eerder tegen derden had gezegd: Dat zij geen contact had met deze advocaat.
 • De goede lezer zal bovendien opmerken dat Terpstra in haar vierde briefje (bijlage 40) opnieuw de wens uitspreekt dat zij gevrijwaard wordt van lastigvallen door klager van haar en haar kinderen. In een zelfstandige relatie met haar advocaat zouden haar kinderen immers geen enkele rol spelen? En, zo dat al het geval was, waarom toont verweerder dan geen bezwaren van die kinderen zélf? Dit nog los van het feit dat klager sinds november 2012 geen contact meer heeft gehad met Terpstra, zodat van lastigvallen of niet met rust laten sowieso geen sprake kan zijn. Het is nu juist klager die door verweerder wordt bestookt en lastiggevallen met allerlei (onrechtmatige) procedures uit naam van Terpstra die hem reeds aanzienlijke (financiële) schade hebben berokkend. Bovendien staan de beweringen in het briefje in schril contrast met de eerdere uitspraken van Terpstra die door diverse getuigen zijn opgetekend. In dit briefje heeft zij het boek niet gelezen, terwijl zij het tegenovergestelde heeft gezegd tegen anderen. In dit briefje wil zij opeens dat klager (grote) boetes betaalt, terwijl zij eerder stelde dit niet op haar geweten te willen hebben. Voorts stelt het briefje dat het een leugen is dat zij achter de inhoud van het boek staat, terwijl zij het tegenovergestelde heeft gezegd tegen anderen. De vraag is ook hoe je niet achter de inhoud van het boek kan staan als je dat dat boek naar eigen zeggen niet hebt gelezen.
 • In het voorjaar van 2013, enkele maanden na de aanhouding van Jasper Steringa, hebben privé-detective Gerrit de Boer en zijn partner Gerard Veenstra een bezoek gebracht aan Terpstra, juist om na te vragen of zij vrede heeft met Steringa als de moordenaar van haar dochter. Tijdens dat bezoek heeft Terpstra aangegeven dat zij absoluut niet gelooft dat Steringa de moordenaar is van haar dochter omdat zijn bekentenis niet klopt, en Veenstra en de Boer haar zegen gegeven om hun onderzoek voort te zetten, echter weer met de mededeling om haar daar niet bij te betrekken vanwege de problemen die zij dan met haar kinderen verwacht. Hun verklaring is bijgesloten als bijlage 41. Deze verklaring strookt niet alleen niet met de inhoud van het vierde briefje, maar ook niet met de bewering van verweerder dat zij de “complottheorie” van klager als “zeer pijnlijk” ervaart.

– Wordt vervolgd in deel 2 –

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

2 reacties op Hoger beroep tuchtklacht tegen Yehudi Moszkowicz, deel 1

 1. hansjohn zegt:

  Wat jammer dat Veenstra en de Boer gestopt zijn met hun onderzoek. Jammer ook dat zij (hij: de Boer) de dvd + communicatie betr. Haval Ali niet eerder naar buiten hebben gebracht.

 2. Pingback: Overgenomen uit de rondzendnieuwsbrief van Hans Holtrop | Silvia's Boinnk!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s