Waarschuwingen aan Yehudi Moszkowicz

Heer Moszkowicz,

Bijgaand doe ik u mijn voorlopige beroepschrift in concept voor het Hof van Discipline toekomen.  Dit om u te doen inzien dat uw voorgenomen beslaglegging een zeer onverstandige zet zou zijn, omdat dit sinds de zitting bij de Raad van Discipline voor u op zeker een derde in rechte vastgestelde onrechtmatige daad jegens mij, tevens beroepsfout zal opleveren. Des te meer omdat ik u net als de vorige keer  vooraf heb uitgelegd waarom een dergelijk beslag om meerdere redenen onrechtmatig is. Ook de vorige keer is door de rechter naderhand vastgesteld dat ik gelijk had. Bezint eer ge begint is hier een toepasselijk spreekwoord.

Wim Dankbaar

Heer Moszkowicz,

Mijn advocaat bracht mij uw voornemen over om andermaal en opnieuw beslag te leggen. Bij deze wil ik u ervan doordringen dat u zich daarmee op zeer glad en onrechtmatig ijs begeeft en alle daaruit voortvloeiende schade op u en uw cliënt zal worden verhaald.

De voorzieningenrechter heeft reeds in rechte vastgesteld dat uw vorige beslag voor het overgrote deel onrechtmatig was en 128.813  euro plus proceskosten moeten worden terugbetaald. De resterende 66.000 euro zijn nog steeds onder uw beheer, en ook dat bedrag zal worden aangevochten in appel tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.

Bij uw vorige beslag heeft u het maximale bedrag van de door u vermeend verbeurde dwangsommen geëxecuteerd voor wat betreft de publicatie van hoofdstuk 4. Uitdrukkelijk niet heeft u geëxecuteerd de door  u vermeend verbeurde dwangsommen op basis van het de non-vernietiging van de restoplage van het boek. Deze dwangsommen werden in de beslagstukken niet genoemd, evenmin een ondubbelzinnige mededeling dat u daar aanspraak op maakte. Los van het feit dat ik niet bij machte ben om te voldoen aan het opgelegde vernietigingsgebod – en het u blijkbaar weinig interesseert dat de heer Mauritz die dit wel kan, daar geen gehoor aan geeft – zijn ook deze dwangsommen inmiddels ruim verjaard en heeft u de verjaring daarvan niet binnen de vereiste 6 maanden gestuit. Zodat alleen al om die reden beslag onrechtmatig zou zijn. Net zoals om diezelfde reden het vorige beslag onrechtmatig was, hetgeen de voorzieningenrechter inmiddels grotendeels heeft bevestigd. Bovendien had ik u van tevoren per email medegedeeld dat dit beslag onrechtmatig zou zijn vanwege de verjaring, net zoals ik dat nu weer doe.

Inmiddels heeft het Hof Amsterdam ook bepaald dat ik niet hoofdelijk aansprakelijk gehouden kan worden voor het maximum aan door u vermeend verbeurde dwangsommen, maar slechts voor de helft, omdat de andere helft aan medegedaagde Mauritz  toegerekend dient te worden. Dit betekent in elk geval dat uw vorige beslag ook om die reden onrechtmatig was, althans voor de helft. U had voor de door u geëxecuteerde dwangsommen, niet voor 200.000 euro beslag  kunnen leggen, maar slechts voor de helft daarvan. Het betekent ook dat u van de resterende 66.000 euro die u vooralsnog mocht houden van de voorzieningenrechter in elk geval ook nog 33.000 moet terugstorten.

Voor beide dwangsommen (hoofdstuk 4 en vernietiging van de oplage), uitgaande van de hypothese dat die verbeurd zouden zijn, kunt u mij dus slechts aansprakelijk houden voor 200.000 euro totaal, namelijk 100.000 voor elk van beide soorten dwangsommen. Dit bedrag heeft u reeds (onrechtmatig) geëxecuteerd, zodat elk beslag voor een surplus boven dat bedrag, ook om die reden volstrekt onrechtmatig zou zijn.

Of er dwangsommen van beide soorten daadwerkelijk verbeurd en verschuldigd zijn, dan wel of u nog meer onrechtmatige handelingen heeft gepleegd, zijn vragen waarover de voorzieningenrechter, de bodemrechter en het hof van discipline zich nog moeten uitspreken. Ik raad u in uw eigen belang aan die uitspraken af te wachten alvorens opnieuw tot onbezonnen en onrechtmatige acties over te gaan.

U bent gewaarschuwd.

Wim Dankbaar

Heer Moszkowicz,

U heeft kennelijk moeite met begrijpend lezen of uw dyslexie speelt u parten.

Ik stel helemaal niet dat u niet op basis van het arrest heeft geëxecuteerd. Ik stel dat u wel degelijk op basis van het arrest heeft geëxecuteerd, maar slechts in zoverre dat het arrest in uw bizarre beleving zou stellen dat er maximaal dwangsommen zijn verbeurd voor de publicatie van hoofdstuk 4. Slechts die vermeende dwangsommen heeft u geëxecuteerd en zoals eerder gesteld voor 50% onrechtmatig vanwege de hoofdelijkheid, en voor 67% onrechtmatig vanwege de verjaring. Dat u slechts die dwangsommen heeft geëxecuteerd blijkt evident u het feit dat u het in de beslagstukken  specifiek over deze dwangsommen heeft, die dan volgens u maximaal zouden zijn verbeurd. Uit dat laatste blijkt eveneens dat het alleen om die dwangsommen gaat. De andere dwangsommen waren immers op dat moment bij lange na niet maximaal verbeurd.

De dwangsommen die het arrest heeft opgelegd i.v.m. de vernietiging van de oplage heeft u dus  uitdrukkelijk niet geëxecuteerd, evenmin heeft u ondubbelzinnig medegedeeld dat u er aanspraak op maakt, noch heeft u de verjaring ervan gestuit. U heeft dit in feite in diverse zittingen zelf erkend met de bewering  dat uw cliënt niet meer zou willen executeren dan 200.000 omdat zij mij financiëel “niet het vel over de neus” zou willen halen. Het zijn natuurlijk allemaal leugens dat u cliënt dit gezegd zou hebben, maar met die leugens heeft u dus uitdrukkelijk gesteld dat u de dwangsommen voor het niet vernietigen van de oplage heeft laten varen.

Ik begrijp best dat u deze nu alsnog zou willen executeren, nu u grotendeels bot heeft gevangen met de inning van de geëxecuteerde dwangsommen voor hoofdstuk 4 en het leeuwendeel daarvan moet terugbetalen. U bent daarmee, helaas voor u, te laat, nog afgezien van het feit dat ik niet aan het vernietigingsgebod kan voldoen.

Het is een typisch geval van “lukt het niet rechtsom om Dankbaar te plukken, dan probeer ik het alsnog linksom.” Dat het plukken van Dankbaar namens uw werkelijke cliënten uw enige doel is, in plaats van het beweerde mandaat om publicatie van het dagboek te voorkomen, blijkt reeds uit feit dat u de diverse publicaties van dat dagboek door anderen volledig ongemoeid laat, alsmede uit het feit dat u Mauritz volledig buiten schot laat.

Voorts moet ik u corrigeren op uw stelling: “Immers, de € 66.000,- (vonnis) en de € 100.000,- (arrest) staan vast.” Deze staan allerminst vast. Over de 66.000 loopt nog een hoger beroep en over zowel de 66.000 als de 100.000 moet de bodemrechter zich nog uitspreken. Nog los van het Hof van Discipline die ik alsnog zal duidelijk maken dat u zowat alle gedragsregels aan uw laars lapt en een schijnmandaat heeft van uw cliënt, alle door u geforceerde/gesouffleerde handgeschreven briefjes ten spijt.

Er is verder niets toe te voegen aan mijn vorige email. Deze laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Mocht u zo onverstandig willen zijn om uw andermaal onrechtmatige beslag door te zetten, dan zal ik u onverwijld in kort geding laten corrigeren door dit evident onrechtmatige beslag op te laten heffen, met alle bijkomende (reputatie)schade en kosten voor u.  Uw track record voor wat betreft rechtmatige beslagleggingen werkt ook al niet uw voordeel.

Wim Dankbaar

Heer Moszkowicz,

Ik begrijp dat mijn antwoorden u niet bevallen. Laat mij u verzekeren dat de heer Stapel mij toestemming heeft gegeven om mijn antwoorden aan u te versturen, omdat hij er precies zo over denkt. In die zin overtreedt hij geen enkele gedragsregel door mijn standpunten aan u over te brengen, daar waar u zich juist schuldig maakt aan het overtreden van talloze gedragsregels, zoals ik dit ook zal duidelijk maken aan het Hof van Discpline.

Mr. Stapel behartigt mijn belangen door zijn standpunten, in dit geval namens mij rechtstreeks aan u over te brengen. U moet eens ophouden om mijn rechtschapen raadsman te dreigen met vexatoire tuchtklachten, terwijl u zelf een pak boter op uw hoofd heeft van hier tot Tokyo.

De heer Stapel is niet uw tegenpartij. Dat ben ik. De heer Stapel is slechts mijn raadsman. Het is daarom des te vreemder dat u niet rechtstreeks met mij zou willen communiceren, zelfs een beroep doet op de gedragsregels.

Voorts ben ik van mening dat u de belangen van uw cliënt dient te behartigen door haar tegen zichzelf te beschermen. Zij en u lopen het risico, als gevolg van uw vexatoire, onrechtmatige handelingen uit haar naam, over te blijven met een claim tot schadevergoeding die de door u ingestelde, inmiddels grotendeels afgewezen vorderingen, verre overstijgt. U loopt tevens het risico om als de vierde Moszkowicz van het tableau te worden geschrapt.

U wilt beweren dat uw  zogenaamde “client” Maaike Terpstra zou willen dat zij mij voor twee ton wil en zelfs meer wil plukken? En als dat niet lukt, dat zij mijn huis bij veiling zou willen verkopen? Gelooft u het zelf nog wel? Luistert u nog even naar dit bericht:

[ youtube https://www.youtube.com/watch?v=C4_iXiNP8tI]

Ik geloof dat er nog steeds een rechtstaat in Nederland bestaat, getuige de rechters die u in het ongelijk hebben gesteld en dat nog gaan doen.

Helaas voor u ben ik niet bereid tot een schikking zoals u die met Micha Kat sloot, die het letterlijke dagboek van uw “client” publiceerde, welk feit u tot vandaag toestaat.

Ik nodig u van harte uit om het door u aangekondigde, evident onrechtmatige beslag ten uitvoer te brengen en mijn e-mails in rechte aan te wenden.  In goed Nederlands: Bring it on, put your money where your mouth is!

Wim Dankbaar

Neem een uurtje de tijd en je denkt nooit meer hetzelfde over Justitie. Mocht je daarna ook menen dat we door onze eigen overheid belazerd zijn in deze zaak, stuur deze email dan door aan minimaal 10 mensen en/of deel de link op facebook, twitter of waar je ook actief bent. Is het geen schande dat dit door de media wordt doodgezwegen? “

Laat deze mensen maar bibberen dat hun misdadige bedrog ooit uitkomt:

De doofpotters

Het aanbod voor 8 boeken voor 50 euro blijft geldig.

Winkels die het boek op voorraad hebben:

Aalten – Boekhandel Meneer Kees
Aalten – Boekhandel Messink & Prinsen
Aalten – Primera
Alblasserdam – Primera
Almelo – Primera Bornsestraat (Plus supermarkt)
Alkmaar – Boekhandel Feijn, De Laat 47
Alkmaar – Boekhandel Van der Meulen
Almelo – Boekhandel Almelo, Grotestraat 20
Almelo – Boekhandel Broekhuis
Almelo – Primera De Gors
Almelo – Readshop Van Roekel, Ootmarsumsestraat 274
Almere – Boekhandel Stumpel
Almere – Primera Almere Buiten
Alphen aan de Rijn – Boekhandel Haasbeek
Amersfoort – Primera Brundel
Amersfoort – Primera Peters
Amsterdam – Boekhandel Zwart op Wit
Amsterdam – Muziekhandel Valerius, Koninginneweg 145
Amsterdam – Primera Bezaanjachtplein
Amsterdam – Primera Pasteuning, Van Limburg Stirumplein 1
Amsterdam – Primera Roja, Karspeldreef 1313
Amsterdam – Primera Vlaskamp, Wisseloord 97
Andijk – Primera
Apeldoorn – Bruna, De Eglantier 422
Apeldoorn – Primera Biemolt Asselsestraat 261
Apeldoorn – Readshop Oranjerie
Appingedam – Primera
Arnhem – Eco Electronics
Arnhem – Boekhandel De Poort
Arnhem – Primera Arnhem Centrum
Arnhem – Primera Elderveld
Arnhem – Primera Presikhaaf
Arnhem – Primera Rijkerswoerd
Arnhem – Primera Postkantoor Van den Berg (A Van Lawick v Pabststraat 109)
Assen – Boekhandel Iwema
Assen – Primera Kloosterveste
Assendelft – Bruna
Barendrecht – Primera Carnisse Veste
Beekbergen – Boekhandel Beekbergen
Beek en Donk – van Helvoort Boek en Kantoor
Beek Ubbergen – Primera De Postkoets
Beilen – Primera
Bergen op Zoom – Primera Ernest
Bergum – Boekhandel Bergum
Berkel Enschot – Boekhandel Verrijt
Bilthoven – Primera De Kwinkelier
Blerick – Primera
Bladel – Primera Prins
Blokker – Primera Westerblokker
Bodegraven – Primera Raadhuisplein
Borger – Bruna, Grote Brink 3
Borne – Bruna,  Grotestraat 195
Bodegraven – Primera Vromade
Bolsward – Primera Bolsward
Breda – Cigo Moerwijk
Breda – Boekhandel Van Kemenade & Hollaers
Breda – Primera Heksenwiel
Breda – Primera Hoge Vucht
Breda – Readshop Valkeniersplein
Breukelen – Boek en Kantoor Marinus van Kralingen
Brummen – Primera Brummen
Bussum – Bruna, Veerplein 104
Capelle a/d IJssel – Primera De Terp
Castricum – Boekhandel Laan
Castricum – Primera Geesterduin
Culemborg – Primera Culemborg
Delft – Primera Bikolaan
Delft – Primera De Hoven Passage
Delft – Primera Dasstraat 12
Delfzijl – Primera Larooi
Delzijl Readshop, Poststraat 4,
Delfzijl – Tabaktief, Schoolstraat 6
De Koog – Primera Mets (Texel)
De Meern – Primera Veldhuizen
Den Bosch – Boekhandel Heinen
Den Bosch – Primera Helftheuvelpassage
Den Haag – boekhandel Douwes, Herengracht 60
Den Haag – Primera Bankastraat 3
Den Haag – Van Stockum Boekverkopers
Den Helder – Primera
Den Hoorn – Primera
Deurne – Primera
Deventer – Primera De Zandpoort
Deventer – Primera Keizerslanden
Doesburg – Boek en Buro
Dongen – Bruna Dongen, Hoge Ham 154
Drachten – Cigo, Eems 8
Drachten – Boekhandel van der Velde
Dronten – Voster Boek & Kantoor
Drunen – Bruna, Hugo de Grootstraat 20
Duiven – Primera Duiven
Ede – Boek en Buro
Ede – Primera Parkweg
Eemnes – Primera Eemnes
Eindhoven – Boekhandel Van Piere
Eindhoven – Bruna Postkantoor, Kruisstraat 165
Eindhoven – Primera De Hurk
Eindhoven – Primera Meerrijk
Elburg – Primera Elburg
Emmeloord – Boekhandel Marsman
Emmeloord – Primera Kuipers
Emmen – Boekhandel Plantage
Emmen – Primera Bargeres
Enschede – Boekhandel Broekhuis
Enschede – Primera Helmerhoek
Enschede – Primera Jan Haast
Enschede – Primera Roombeek
Geldermalsen – Bruna, Het Hooghuis 3
Goor – Bruna, Grotestraat 101
Goor – Primera De Bandijk
Gorinchem – Boekhandel De Mandarijn
Gorinchem – Boekhandel Ritmeester
Gorinchem – Boekhandel De Wingerd
Gorredijk – Boekhandel Planteyn
Gorredijk – Primera De Primeur
Gouda – Boekhandel Smit
Gouda – Primera Herman Kok
Gouda – Boekhandel Verkaaik
Grave – Primera Hart van Grave
Groningen – Bruna Overwinningsplein 71
Groningen – Cigo Van Lenneplaan
Groningen – Boekhandel Riemer
Groningen – Primera Paddepoel
Groningen – Boekhandel van der Velde
Haaksbergen – Boek en Buro
Haarlem – Boekhandel De Vries
Haarlem – Bruna, Generaal Cronjéstraat 67
Hardinxveld – Giessendam – Primera Boogaard
Harmelen – Primera Kwakkenbos
Heemstede – Boekhandel Blokker
Heenvliet – Primera Heenvliet
Heerde – Primera Heerde
Heerenberg – Primera
Heerhugowaard – Primera Evers
Heerlerheide – Primera Heerlerheide
Helmond – Primera Brandevoort
Hengelo – Boekhandel Broekhuis
Hengelo – Bruna, Markt 2
Hengelo (Gld) – Boexcellent
Hoogerheide – Primera
Hoogezand – Cigo Gorecht Oost
Hoogezand – Primera
Hoogland – Bruna, Kraailandhof 15
Hoogland – Primera Brundel
Hoorn – Boekhandel Stumpel
Huissen – Primera Huissen
Julianadorp – Primera
Kaatsheuvel – Bruna, Hoofdstraat 65
Katwijk – Primera Kroon
Katwijk – Primera Hoornesplein
Katwijk – Readshop
Krimpen a/d IJssel – Primera Crimpenhof
Leerdam – Primera
Leeuwarden – Boekhandel van der Velde
Leiden – Boekhandel de Kler
Leiden – Bruna Vijf Meiplein
Leiderdorp – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Boekhandel de Kler
Leidschendam – Primera De Koning
Lekkerkerk – Readshop
Lelystad – Primera Lelycentre
Lelystad – Primera Riecker
Lemmer – Primera
Leusden – Boekhandel van der Vlist, winkelcentrum Hamershof
Lichtenvoorde – Primera
Lisse – Primera
Lochem – Bruna Bierstraat
Lochem – Boekhandel Lovink
Lochem – Primera Voskamp, Korte Hofstraat 7
Loosdrecht – Bruna Loosdrecht, Nootweg 49
Maassluis – Boekhandel Koningshoek
Maastricht – Boekhandel De Tribune
Maastricht – Boekhandel Dominicanen
Maastricht – Bruna, Roserije 329
Maastricht – Primera Keulen
Marum – Primera Marum
Meppel – Primera Kruijer
Middelburg – Boekhandel De Drukkerij
Muiden – Primera De Hoek
Mijdrecht – Boekhandel Mondria
Nieuwegein – Primera Galecop
Noordwijk – Boekhandel van der Meer
Noordwijk – Bruna Hoofdstraat 99
Noordwijk – Bruna Kerkstraat 37
Nieuwleusen – Readshop Jaap Hilbrink
Nieuw Vennep – Bruna, Handelplein 21
Nieuw Vennep – Bruna, Symfonie 37
Nijmegen – Boekhandel Dekker v.d Vegt
Nijmegen – Boekhandel Roelants (voorheen De Oude Mol)
Odijk – Primera
Oegstgeest – Boekhandel de Kler
Oegstgeest – Primera
Oegstgeest – Rijnlandse boekhandel
Oirschot – Boekhandel de Croon
Oosterhout – Primera Arendshof
Oost Souburg – Primara, Kanaalstraat 4
Oss – Boekhandel Derijks
Oosterwolde – Primera De Primeur
Overveen – Primera
Oudwoude – Café Restaurant De Iterij
Purmerend – Primera Winkelcentrum Eggert
Purmerend – Boekhandel Het Leesteken
Purmerend – De Nieuwste Tijd
Purmerend – Primera Weidevenne
Purmerend – Primera Wormerplein
Raalte – Bruna, Herenstraat 19
Reusel – Primera Prins
Rhenen – Bruna, Frederik van de Paltshof 32
Ridderkerk – Primera Vlietplein
Roden – Boekhandel Daan Nijman
Roelofarendsveen – Veenerick Boek en Kantoor
Roermond – Boekhandel Plantage
Rotterdam – Boekhandel Donner
Rotterdam – Primera Alexandrium
Rotterdam – Primera Boulevard Zuid
Rotterdam- Primera Lusthofstraat
Rotterdam – Primera Oosterflank
Rotterdam – Primera Oude Binnenweg
Rotterdam – Primera Overschie
Rijnsburg – Primera
Sassenheim – Boekhandel Wagner
Sassenheim – Primera
Sevenum – Primera
Sliedrecht – Primera Burgemeester Winklerplein
Sneek – Boekhandel van der Velde
Sneek – Cigo
Spakenburg – Bruna, De Ziel 53
Spijkenisse – Primera Akkerhof
Spijkenisse – Primera Stadshart
Stadskanaal – Bruna, Europaplein 4
Stadskanaal – Readshop, Oude Markt 1c
Surhuisterveen – Boekhandel Douma
Tilburg – Boekhandel Gianotten Mutsaers
Tilburg – Bruna Westermarkt 126
Tilburg – Primera De Blaak
Tilburg – Primera Goosen
Twello – Primera Oonk Blz
Uithuizen – Primera
Urk – Cigo
Utrecht – Boekhandel Broese
Utrecht – Bruna winkelcentrum Overvecht, Roelantdreef 254
Utrecht – Bruna, Verlengde Houtrakgracht 389
Utrecht – Primera Hoog Catharijne
Utrecht – Primera De Uithof
Utrecht – Primera De Gaard, Troosterhof
Veendam – Cigo
Veendam – Primera Hiemstra
Veldhoven – Primera De Bont
Velzerbroek – Bruna
Venlo – Bruna
Venray – Boekhandel  Van den Munckhof
Venray – Primera Cuypers
Vlissingen – Boekhandel De Drukkerij
Vlissingen – Bruna, Walstraat 101
Vlissingen- Primera, Lange Zelke 2
Voorschoten – Boekhandel de Kler
Waddinxveen -Primera
Wageningen – Boekhandel Kniphorst
Wageningen – Bruna
Wassenaar – Boekhandel de Kler
Weert – Bruna
Winschoten – Primera Kiewiet
Winterswijk – Boekhandel Kramer
Woerden – Primera Tournoysveld
Wijk aan Zee – Primera van de Watering
Wijchen – Lektuurhandel Robben
IJmuiden – Primera IJmuiden (Zeewijkplein)
IJmuiden – Primera Prince
Zandvoort – Bruna (Grote Krocht)
Zevenaar – Boek en Buro
Zoetermeer – Boekhandel Haasbeek
Zutphen – Boek en Buro
Zutphen – Primera, Korte Hofstraat 7
Zutphen – Readshop
Zwolle – Boekenhuis Zwolle
Zwolle – Primera Holtenbroek
Zwolle – Primera Max (Zwolle centrum)
Zwolle – Primera Stadshagen
Zwijndrecht – Boekhandel Hyperion

U kunt het boek ook bestellen onder meer op de bestelpagina.

Advertenties

Over Wim Dankbaar

researcher/publicist/ondernemer
Dit bericht werd geplaatst in Joris Demmink, Marianne Vaatstra. Bookmark de permalink .

Een reactie op Waarschuwingen aan Yehudi Moszkowicz

  1. Hans Palenlader zegt:

    Geachte heer Dankbaar / Beste Wim,

    Diep respect en hou vol! U bent een toonbeeld voor integere en onafhankelijke journalistiek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s